Články k predpisu 223/2001

DOBRÉ NARIADENIE O ODPADE

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá analýzou prijímania všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom, v ktorom obec v zmysle § 81 od. 8 zákona o odpadoch upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom. Autori sa v príspevku zaoberajú úvahou, čo by malo dobré VZN o odpade obsahovať.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nakladanie s odpadmi
Priradené k predpisu:
223/2001 paragrafy: 39, 40, 40a, 40b, 40c, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54


Vydané: 25.10.2018
Autor: Mgr., Martin Dufala, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Martin Dufala, PhD.

BEZPEČNÁ IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA PRI VYUŽÍVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB VEREJNEJ SPRÁVY 1

Abstrakt
Autor sa v príspevku zaoberá otázkami identifikácie a autentifikácie ako základných predpokladov využívania elektronických služieb verejnej správy. Autor rozoberá predmetnú problematiku z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj práva Európskej únie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
autorizácia
Priradené k predpisu:
223/2001 paragrafy: 8
138/1992 paragrafy: 2
261/2002 paragrafy: 14, 15, 16, 17
305/2013 paragrafy: 23
142/2000 paragrafy: 23, 24, 25


Vydané: 30.08.2016
Autor: JUDr., Jozef Andraško, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Andraško, PhD.

PRÁVNA REGULÁCIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Abstrakt
V tejto publikácii sa autor venuje problematike odpadového hospodárstva nadväzujúc na aktuálne problémy, ktoré sa dotkli aj priamo územnej samosprávy, hlavne obcí. V prvej časti autor rozoberá proces schvaľovania novely zákona o odpadoch, ktorému predchádzali mnohé diskusie a kritiky. Schválená novela zákona priniesla samozrejme zmeny aj pre obce, či už pozitívne alebo negatívne, čomu sa autor venuje v nasledujúcej časti príspevku, kde poukazuje na jednotlivé problémy a z časti prináša aj určité riešenia. Najväčšiu pozornosť venuje odpadu z elektrozariadení, ktorého spracovávanie ostáva naďalej otvorenou otázkou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nakladanie s odpadmi
Priradené k predpisu:
223/2001 paragrafy: 39, 40, 40a, 40b, 40c, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54


Vydané: 10.10.2011
Autor: JUDr., Veronika Perduková
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Veronika Perduková

Ochrana životného prostredia v rámci Antarktického zmluvného systému

Abstrakt
„Múdrosť človeka možno merať podľa starostlivosti, s ktorou myslí na veci budúce alebo na koniec. " Slová nemeckého satirika a prírodovedca Georga Christopha Lich- tenberga nás upozorňujú, že máme myslieť na budúcnosť. Aj na budúcnosť našej planéty, ktorej životné prostredie, okrem iných mechanizmov, chráni aj medzinárodné právo. Ale prečo chrániť Antarktídu? Je to predsa najvzdialenejšie a najnehostinnejšie miesto na Zemi. Predstavuje oblasť takmer 14 miliónov kilometrov štvorcových, ale takmer celá pevnina je pokrytá rozsiahlou ľadovou prikrývkou2 a nemá žiadne stále ani pôvodné obyvateľstvo.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nakladanie s odpadmi
Priradené k predpisu:
223/2001 paragrafy: 39, 40, 40a, 40b, 40c, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54


Vydané: 10.10.2011
Autor: Michaela Berdisová
Udalosť: Medzinárodné právo životného prostredia


Zobraziť všetky články autora Michaela Berdisová

Medzinárodnoprávny režim nakladania s nebezpečným odpadom

Abstrakt
Odpad existuje odkedy existuje život. Vzniká pri každej ľudskej činnosti, vo výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Jeho vznik a hromadenie predstavuje výrazný zásah do životného prostredia. Často obsahuje látky, ktoré ohrozujú prakticky všetky časti životného prostredia t.j. kvalitu vôd, pôdy či ovzdušia. Tieto látky prenikajú do rastlín a cez potravinový reťazec ohrozujú jednak živočíchy, a takisto i ľudskú populáciu. Správne nakladanie a hospodárenie s odpadmi sa preto v dnešnej dobe stáva veľmi dôležitým problémom. Vzhľadom na množstvo odpadov, ktorého rýchle zväčšovanie je v dnešnej dobe ovplyvnené napr. rastom populácie či zväčšovaním osobnej spotreby, veľký význam v súčasnosti získava aj využívanie odpadov ako druhotných surovín. Už v roku 1989 bola krajinami Európskeho spoločenstva pripravená Stratégia odpadového hospodárstva ES, v úvode ktorej bolo obsiahnuté konštatovanie, že odpady nie sú len zdrojom znečisťovania životného prostredia, ale aj cenným zdrojom druhotných surovín. Aj preto problém hospodárenia a nakladania s odpadmi už v dnešnej dobe nieje problémom čisto ekologickým, ale nadobúda aj povahu ekonomickú či spotrebiteľskú.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Priradené k predpisu:
223/2001 paragrafy: 40


Vydané: 10.10.2011
Autor: Dana Szerdiová
Udalosť: Medzinárodné právo životného prostredia


Zobraziť všetky články autora Dana Szerdiová
MENU
Hore