Všetky konsolidované znenia predpisu 223/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2016 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2016
2 31.12.2015 účinný od 31.12.2015 do 31.12.2015
3 01.12.2015 262/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 262/2015 účinný od 01.12.2015 do 31.12.2015
4 01.01.2015 399/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 399/2014 účinný od 01.01.2015 do 30.11.2015
5 01.01.2014 290/2013 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 290/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2014
484/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 484/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2014
388/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2014
346/2013 Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 346/2013 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2014
6 01.10.2013 180/2013 Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.10.2013 do 31.12.2013
7 01.01.2013 343/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2012 účinný od 01.01.2013 do 30.09.2013
8 03.08.2011 258/2011 Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 258/2011 účinný od 03.08.2011 do 31.12.2012
9 01.05.2010 145/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 145/2010 účinný od 01.05.2010 do 02.08.2011
119/2010 Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 119/2010 účinný od 01.05.2010 do 02.08.2011
10 01.01.2010 24/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2004 účinný od 01.01.2010 do 30.04.2010
11 01.12.2009 účinný od 01.12.2009 do 31.12.2009
12 01.11.2009 386/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 386/2009 účinný od 01.11.2009 do 30.11.2009
13 05.05.2009 160/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 160/2009 účinný od 05.05.2009 do 31.10.2009
14 01.02.2009 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.02.2009 do 04.05.2009
15 01.01.2009 515/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.01.2009
519/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 519/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.01.2009
16 15.12.2008 514/2008 Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 514/2008 účinný od 15.12.2008 do 31.12.2008
17 01.07.2006 účinný od 01.07.2006 do 14.12.2008
18 01.04.2006 127/2006 Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 127/2006 účinný od 01.04.2006 do 30.06.2006
19 01.01.2006 24/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2004 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2006
532/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 532/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2006
571/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2006
20 01.11.2005 479/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2005 účinný od 01.11.2005 do 31.12.2005
21 13.08.2005 účinný od 13.08.2005 do 31.10.2005
22 01.01.2005 443/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 443/2004 účinný od 01.01.2005 do 12.08.2005
733/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 733/2004 účinný od 01.01.2005 do 12.08.2005
587/2004 Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2005 do 12.08.2005
582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.01.2005 do 12.08.2005
23 01.08.2004 443/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 443/2004 účinný od 01.08.2004 do 31.12.2004
24 01.05.2004 24/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.07.2004
25 01.03.2004 24/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2004 účinný od 01.03.2004 do 30.04.2004
26 01.02.2004 17/2004 Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 17/2004 účinný od 01.02.2004 do 29.02.2004
27 01.01.2004 188/2003 Zákon o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 188/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.01.2004
525/2003 Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 525/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.01.2004
28 31.07.2003 245/2003 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2003 účinný od 31.07.2003 do 31.12.2003
29 01.01.2003 529/2002 Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 529/2002 účinný od 01.01.2003 do 30.07.2003
30 01.10.2002 529/2002 Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 529/2002 účinný od 01.10.2002 do 31.12.2002
31 01.09.2002 393/2002 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 393/2002 účinný od 01.09.2002 do 30.09.2002
32 01.07.2002 261/2002 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2002 účinný od 01.07.2002 do 31.08.2002
33 01.04.2002 96/2002 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96/2002 účinný od 01.04.2002 do 30.06.2002
34 01.01.2002 553/2001 Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2001 účinný od 01.01.2002 do 31.03.2002
35 01.07.2001 účinný od 01.07.2001 do 31.12.2001
MENU
Hore