Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 2/2005 účinný od 01.08.2009

Platnosť od: 06.01.2005
Účinnosť od: 01.08.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD96DS4EU1PP3ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 2/2005 s účinnosťou od 01.08.2009 na základe 170/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je ustanoviť jednotný postup pri posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí ...

§ 2
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb a úlohy orgánov ...

a)
určenie expozície hluku vo vonkajšom prostredí pomocou mapovania hluku jednotnými metódami stanovenia ...
b)
sprístupnenie informácií o hluku vo vonkajšom prostredí a jeho účinkoch verejnosti,
c)
prijatie akčných plánov ochrany pred hlukom (ďalej len „akčný plán“) na základe výsledkov mapovania ...
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na posudzovanie a kontrolu zaťaženia vonkajšieho prostredia hlukom, ktorému ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na posudzovanie a kontrolu hluku spôsobeného samotnou exponovanou osobou, ...

(4)

Plnenie úloh samosprávnych krajov podľa tohto zákona je preneseným výkonom štátnej správy.

§ 3
Základné pojmy

Na účely tohto zákona

a)

hluk vo vonkajšom prostredí je nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, ...

b)

škodlivý účinok je nepriaznivý účinok na ľudské zdravie,

c)

expozícia je vystavenie človeka alebo územia účinkom hluku,

d)

aglomerácia je časť územia, ktorá má viac ako 100 000 obyvateľov a ktorej hranice sa určia podľa § 7 ...

e)

tichá oblasť v aglomerácii je oblasť, v ktorej hodnota vybraného hlukového indikátora spôsobená zdrojom ...

f)

tichá oblasť v otvorenej krajine je oblasť určená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ...

g)

väčšia pozemná komunikácia je pozemná komunikácia,3) ktorá má viac ako 3 000 000 prejazdov motorových ...

h)

väčšia železničná dráha je železničná dráha,4) ktorá má viac ako 30 000 prejazdov vlakov za rok,

i)

väčšie letisko je letisko,5) na ktorom sa uskutoční viac ako 50 000 vzletov a pristátí lietadiel za ...

j)

mapovanie hluku je zisťovanie údajov o existujúcej hlukovej situácii alebo predpokladanej hlukovej situácii ...

k)

strategická hluková mapa je mapa určená na celkové posúdenie expozície hluku v danej oblasti, ktorý ...

l)

akčný plán je plán určený na kontrolu emisií a pôsobenia hluku vrátane znižovania hluku,

m)

verejnosť je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia a organizácie.

§ 4
Strategické hlukové mapy a akčné plány
(1)

Strategické hlukové mapy sa vypracúvajú pre všetky aglomerácie, väčšie pozemné komunikácie, väčšie železničné ...

(2)

Akčné plány sa vypracúvajú pre všetky aglomerácie, väčšie pozemné komunikácie, väčšie železničné dráhy ...

(3)

Strategické hlukové mapy a akčné plány sa preskúmavajú, a ak je to potrebné, upravujú najmenej raz za ...

(4)

Podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. ...

Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb
§ 5
(1)

Vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov podľa § 4 sú povinní zabezpečiť

a)
správca pozemnej komunikácie pre väčšie pozemné komunikácie mimo aglomerácie,
b)
prevádzkovateľ železničnej dráhy pre väčšie železničné dráhy mimo aglomerácie,
c)
prevádzkovateľ letiska pre väčšie letiská mimo aglomerácie,
d)
obec s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii pre územie aglomerácie.
(2)

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby podľa odseku 1 sú ďalej povinné

a)
do 30. júna 2007 zabezpečiť vypracovanie strategických hlukových máp zobrazujúcich situáciu v predchádzajúcom ...
b)
do 30. júna 2012 a potom najmenej každých päť rokov zabezpečiť vypracovanie strategických hlukových ...
c)
do 18. júla 2008 zabezpečiť vypracovanie akčných plánov pre tie aglomerácie, ktoré majú viac ako 250 ...
d)
do 18. júla 2013 a potom najmenej každých päť rokov zabezpečiť vypracovanie akčných plánov pre všetky ...
e)
sprístupniť strategické hlukové mapy a informácie o škodlivých účinkoch hluku verejnosti, prerokovať ...
f)
v prihraničných oblastiach spolupracovať pri zbere a poskytovaní údajov súvisiacich s vypracovaním strategických ...
g)
poskytovať strategické hlukové mapy a akčné plány a všetky súvisiace informácie najneskôr do 15 dní ...
h)
vzájomne spolupracovať pri vypracúvaní strategických hlukových máp a akčných plánov,
i)
poskytovať na vyžiadanie úradu informácie o plnení úloh akčných plánov.
§ 6
(1)

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby podľa § 5 ods. 1 sú povinné na vyžiadanie poskytnúť úradu ...

(2)

Obce sú povinné na vyžiadanie poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom podľa § 5 ods. ...

a)
spracované na základe údajov získaných podľa osobitného predpisu7) najmä o počte obyvateľov jednotlivých ...
b)
o tichých oblastiach v aglomerácii a o pozemných komunikáciách v ich správe.
(3)

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia spôsobujúce hluk na území ...

(4)

Správca pozemných komunikácií v aglomerácii, ktoré nie sú v správe obce, prevádzkovateľ železničnej ...

(5)

Podrobnosti o požadovaných údajoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo ...

§ 7
Úlohy orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy
(1)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poskytuje na požiadanie fyzickým osobám-podnikateľom ...

(2)

Úrad zabezpečuje

a)
sústreďovanie a posudzovanie strategických hlukových máp a sústreďovanie a posudzovanie akčných plánov, ...
b)
zhromažďovanie údajov zo strategických hlukových máp a akčných plánov,
c)
vytváranie databáz,
d)
prípravu postupov na vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov,
e)
vyhodnocovanie plnenia úloh z akčných plánov,
f)
vypracovanie stanovísk podľa odseku 3,
g)
informovanie Komisie.
(3)

Orgány samosprávneho kraja určia všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní s obcou s najväčším počtom ...

§ 8
Informovanie verejnosti
(1)

Informácie podľa § 5 ods. 2 písm. e) sa sprístupňujú verejnosti prostredníctvom dostupných informačných ...

(2)

Strategické hlukové mapy a akčné plány sa poskytujú verejnosti včas a musia byť jasné a zrozumiteľné. ...

(3)

Strategické hlukové mapy sa predkladajú verejnosti ako grafické plány, číselné údaje v tabuľkách alebo ...

§ 9
Informovanie Komisie

Úrad poskytuje Komisii informácie do

a)

18. júla 2005 o orgánoch a osobách, ktorých práva a povinnosti vyplývajú z tohto zákona, a informáciu ...

b)

18. júla 2005 o akýchkoľvek dôležitých limitných hodnotách platných v Slovenskej republike, alebo ktoré ...

c)

30. júna 2005 a potom najmenej každých päť rokov o tých pozemných komunikáciách, ktoré majú viac ako ...

d)

31. decembra 2008 o všetkých aglomeráciách, o všetkých väčších pozemných komunikáciách a väčších železničných ...

e)

šiestich mesiacov od lehôt ustanovených v § 5 ods. 2 písm. a) až d) o strategických hlukových mapách ...

§ 10
Pokuty
(1)

Za nesplnenie povinností ustanovených v § 5 a § 6 ods. 1 úrad uloží fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým ...

(2)

Za nesplnenie povinností ustanovených v § 6 ods. 3 a ods. 4 úrad uloží fyzickým osobám-podnikateľom ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa úrad o nesplnení povinnosti dozvedel, najneskôr ...

(4)

Výnosy z pokút uložené úradom sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Úrad môže povoliť odklad platenia pokuty alebo jej platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré ...

(6)

Proti rozhodnutiu o žiadosti o odklad platenia pokuty alebo o jej platenie v splátkach sa nemožno odvolať. ...

(7)

Na konanie a rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,8) ak tento zákon ...

§ 12

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 2. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k zákonu č. 2/2005 Z. z.

  INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ KOMISII

  1. O aglomeráciách sa poskytujú nasledujúce údaje:

  a) stručný opis polohy a veľkosti aglomerácie, počtu obyvateľstva v aglomerácii,

  b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,

  c) programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia, ...

  d) použité metódy výpočtu a merania,

  e) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v bytoch, ktoré sú vystavené každému z nasledujúcich ...

  f) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v bytoch, ktoré sú vystavené každému z nasledujúcich ...

  g) v prípade grafickej prezentácie sa vyznačujú najmenej izofóny 60, 65, 70 a 75 dB,

  h) zhrnutie akčného plánu, ktoré neprekračuje rozsah desiatich strán.

  2. O väčších pozemných komunikáciách, väčších železničných dráhach a väčších letiskách sa poskytnú tieto ...

  a) všeobecný opis miesta, veľkosti, informácie o doprave,

  b) charakteristika okolia aglomerácie, mesta, obce, krajiny alebo iné informácie o využívaní územia ...

  c) informácie o programoch na kontrolu a zníženie hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a o protihlukových ...

  d) použité metódy na výpočet hluku a merania hluku,

  e) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú mimo aglomerácií v bytoch, ktoré sú vystavené ...

  f) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú mimo aglomerácií v bytoch, ktoré sú vystavené ...

  g) celková oblasť v km2 vystavená hodnotám Ldvn vyšším ako 55, 65 a 75 dB. Uvádza sa odhadovaný počet ...

  h) informácie o polohe dedín, miest a aglomerácií na jednej alebo viacerých hlukových mapách s izofónami ...

  i) zhrnutie akčného plánu, ktoré neprekračuje rozsah desiatich strán.

  Príloha č. 2k zákonu č. 2/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia ...

Poznámky

 • 1)  § 43b a § 43c zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
 • 2)  § 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 3)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 5)  § 2 písm. h) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 7)  § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej ...
 • 8)  Zákon č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore