Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 2/2005 účinný od 01.08.2009


Platnosť od: 06.01.2005
Účinnosť od: 01.08.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD165 DS4 EU1 PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 2/2005 s účinnosťou od 01.08.2009 na základe 170/2009


§ 2
Predmet úpravy

(1)
Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb a úlohy orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v oblasti posudzovania a kontroly hluku vo vonkajšom prostredí na
a)
určenie expozície hluku vo vonkajšom prostredí pomocou mapovania hluku jednotnými metódami stanovenia hlukových indikátorov,
b)
sprístupnenie informácií o hluku vo vonkajšom prostredí a jeho účinkoch verejnosti,
c)
prijatie akčných plánov ochrany pred hlukom (ďalej len „akčný plán“) na základe výsledkov mapovania hluku, ktorých cieľom je prevencia a zníženie hluku vo vonkajšom prostredí tam, kde je to potrebné, a najmä tam, kde úroveň expozície môže vyvolať škodlivé účinky, a s cieľom ochrany dobrej kvality akustického prostredia.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na posudzovanie a kontrolu zaťaženia vonkajšieho prostredia hlukom, ktorému sú ľudia vystavení najmä v zastavaných oblastiach, vo verejných parkoch alebo v iných tichých oblastiach v aglomerácii, v tichých oblastiach v otvorenej krajine, v blízkosti škôl, nemocníc a iných budov a oblastí citlivých na hluk.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na posudzovanie a kontrolu hluku spôsobeného samotnou exponovanou osobou, hluku vo vnútornom prostredí budov,1) hluku na pracoviskách, hluku vnútri dopravných prostriedkov, hluku vo vojenských výcvikových priestoroch a hluku vo výcvikových zariadeniach Policajného zboru.
(4)
Plnenie úloh samosprávnych krajov podľa tohto zákona je preneseným výkonom štátnej správy.
zobraziť paragraf
§ 3
Základné pojmy

Na účely tohto zákona
a)
hluk vo vonkajšom prostredí je nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a priemyselnej činnosti,
b)
škodlivý účinok je nepriaznivý účinok na ľudské zdravie,
c)
expozícia je vystavenie človeka alebo územia účinkom hluku,
d)
aglomerácia je časť územia, ktorá má viac ako 100 000 obyvateľov a ktorej hranice sa určia podľa § 7 ods. 3,
e)
tichá oblasť v aglomerácii je oblasť, v ktorej hodnota vybraného hlukového indikátora spôsobená zdrojom hluku nepresahuje príslušnú akčnú hodnotu,2)
f)
tichá oblasť v otvorenej krajine je oblasť určená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá nie je narušená hlukom z dopravy po pozemnej komunikácii, železničnej dopravy, leteckej dopravy, priemyselnej činnosti alebo rekreačných aktivít,
g)
väčšia pozemná komunikácia je pozemná komunikácia,3) ktorá má viac ako 3 000 000 prejazdov motorových vozidiel za rok,
h)
väčšia železničná dráha je železničná dráha,4) ktorá má viac ako 30 000 prejazdov vlakov za rok,
i)
väčšie letisko je letisko,5) na ktorom sa uskutoční viac ako 50 000 vzletov a pristátí lietadiel za rok okrem vzletov a pristátí výcvikových letov lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg,
j)
mapovanie hluku je zisťovanie údajov o existujúcej hlukovej situácii alebo predpokladanej hlukovej situácii vyjadrenej hlukovým indikátorom, indikácia porušení akejkoľvek prislúchajúcej platnej limitnej hodnoty, zisťovanie počtu ľudí alebo počtu bytov ovplyvnených hlukom,
k)
strategická hluková mapa je mapa určená na celkové posúdenie expozície hluku v danej oblasti, ktorý je spôsobený rôznymi zdrojmi hluku, alebo na celkovú predikciu v tejto oblasti,
l)
akčný plán je plán určený na kontrolu emisií a pôsobenia hluku vrátane znižovania hluku,
m)
verejnosť je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia a organizácie.
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby podľa § 5 ods. 1 sú povinné na vyžiadanie poskytnúť úradu údaje potrebné na poskytnutie informácií Komisii (§ 9) najneskôr tri mesiace pred lehotami ustanovenými v § 9 písm. c) a d).
(2)
Obce sú povinné na vyžiadanie poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom podľa § 5 ods. 1 informácie potrebné na spracovanie hlukových máp a akčných plánov najneskôr 24 mesiacov pred lehotami ustanovenými v § 5 ods. 2 písm. a) až d)
a)
spracované na základe údajov získaných podľa osobitného predpisu7) najmä o počte obyvateľov jednotlivých bytov, o počte bytov v jednotlivých bytových budovách a o počte bytov v jednotlivých nebytových budovách,
b)
o tichých oblastiach v aglomerácii a o pozemných komunikáciách v ich správe.
(3)
Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia spôsobujúce hluk na území aglomerácie, sú povinné na písomné vyžiadanie poskytnúť právnickým osobám podľa § 5 ods. 1 písm. d) údaje potrebné na vypracovanie strategických hlukových máp, ktoré súvisia s prevádzkou ich zariadení, a to najneskôr do 60 dní od doručenia ich žiadosti. Právnické osoby podľa § 5 ods. 1 písm. d) sú povinné písomne tieto údaje vyžiadať najneskôr 13 mesiacov pred uplynutím lehoty uvedenej v § 5 ods. 2 písm. b).
(4)
Správca pozemných komunikácií v aglomerácii, ktoré nie sú v správe obce, prevádzkovateľ železničnej dráhy v aglomerácii a prevádzkovateľ letiska v aglomerácii sú povinní na vyžiadanie poskytnúť právnickým osobám podľa § 5 ods. 1 písm. d) údaje potrebné na vypracovanie strategických hlukových máp, ktoré súvisia s prevádzkou pozemných komunikácií, železničných dráh a letísk v aglomerácii, najneskôr 12 mesiacov pred lehotami ustanovenými v § 5 ods. 2 písm. a) a b). Táto povinnosť sa vzťahuje aj na pozemné komunikácie, železničné dráhy a letiská mimo aglomerácie, ak svojím hlukovým pôsobením do aglomerácie zasahujú.
(5)
Podrobnosti o požadovaných údajoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 7
Úlohy orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy

(1)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poskytuje na požiadanie fyzickým osobám-podnikateľom alebo právnickým osobám uvedeným v § 5 ods. 1 údaje o tichých oblastiach v otvorenej krajine najneskôr 24 mesiacov pred lehotami ustanovenými v § 5 ods. 2 písm. a) a b).
(2)
Úrad zabezpečuje
a)
sústreďovanie a posudzovanie strategických hlukových máp a sústreďovanie a posudzovanie akčných plánov,
b)
zhromažďovanie údajov zo strategických hlukových máp a akčných plánov,
c)
vytváranie databáz,
d)
prípravu postupov na vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov,
e)
vyhodnocovanie plnenia úloh z akčných plánov,
f)
vypracovanie stanovísk podľa odseku 3,
g)
informovanie Komisie.
(3)
Orgány samosprávneho kraja určia všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní s obcou s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii a na základe stanoviska úradu hranice aglomerácií najneskôr 24 mesiacov pred lehotami ustanovenými v § 5 ods. 2 písm. b) a tri mesiace pred lehotami ustanovenými v § 9 písm. c) a d).
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2)  § 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5)  § 2 písm. h) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6)  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore