Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. a o zmene zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2009 účinný od 01.08.2009

Platnosť od: 22.05.2009
Účinnosť od: 01.08.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Zdravé životné podmienky, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD23DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. a o zmene zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2009 účinný od 01.08.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 170/2009 s účinnosťou od 01.08.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „obcí a“.

2.

V § 3 písm. e) sa slová „neprekračuje najvyššiu prípustnú hodnotu,2)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 18 ods. 1 písm. b) a § 20 zákona Národnej rady ...

5.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia spôsobujúce ...

6.

V § 7 ods. 3 sa za slovo „nariadením“ vkladajú slová „po prerokovaní s obcou s najväčším ...

7.

§ 11 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Na zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva a) ústredné orgány ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona ...

2.

V § 27 odsek 1 písmeno b) znie:

„b) zabezpečiť pravidelné meranie a sledovanie emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

V § 27 odsek 4 znie:

„(4) Obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám ...

4.

§ 61 znie:

„§ 61 Odborné činnosti pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva môžu vykonávať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36 a 73 znejú:

„36) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore