Články k predpisu 185/2015

Môžem svojvoľne zničiť nástennú maľbu?

Abstrakt
Autori všade vo svete bojujú proti zničeniu ich diel. V mnohých štátoch neexistuje legislatíva upravujúca situáciu, keď nástenná maľba je v súlade so zákonom vytvorená autorom na stene stavby, ktorá nie je vo vlastníctve autora. Jedným z oporných bodov pre autorov je čl. 6bis Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel, ktorý k dnešnému dňu podpísalo 179 krajín. Tento príspevok sa zameriava na porovnanie právnej ochrany nástenných malieb proti zničeniu v USA a Francúzsku zhmotnenej v práve na nedotknuteľnosť diela. Cieľom autorky je úvaha o práve vlastníka svojvoľne zničiť nástennú maľbu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
autorské právo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
185/2015 paragrafy: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93


Vydané: 01.12.2020
Autor: Mgr., Petra Žárská, LLM.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius


Zobraziť všetky články autora Mgr., Petra Žárská, LLM.

POČÍTAČOVÝ PROGRAM AKO OSOBITNÝ TYP AUTORSKÉHO DIELA VO VEREJNEJ SPRÁVE - TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PRÁVNE VÝCHODISKÁ

Abstrakt
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov upravuje osobitne v rámci paragrafového znenia postavenie počítačového programu (softvéru) ako osobitného typu autorské diela. Samotný spôsob akým zákonodarca začlenil počítačový program do znenia Autorského zákona napovedá o tom, že ide o atypický derivát autorské diela ako takého. V článku sa autor bude zaoberať právnou úpravou počítačového programu v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky a tiež pojmom informačný systém a informačný systém verejnej správy a ich vzájomným vzťahom. Autor sa taktiež zameria na možnosti právnej úpravy de lege ferenda vo vzťahu k počítačovému programu a poukáže na právno teoretické a aplikačné východiská.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
počítačový program
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5, 7
185/2015 paragrafy: 87


Vydané: 05.09.2019
Autor: Mgr., Kristian Hodossy
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Kristian Hodossy

VYMOŽITEĽNOSŤ AUTORSKÝCH ODMIEN ZA POUŽÍVANIE DIEL NA INTERNETE

Abstrakt
Rozvoj kreatívneho priemyslu, vznik nových technológií, ako aj internet priniesli zásadnú zmenu v spôsoboch on-line používania autorských diel. Na pokrok v oblasti online používania autorských diel je potrebné reagovať aj pokrokom legislatívnym, ktorý zabezpečí vymožiteľnosť autorských práv, konkrétne práva na autorskú odmenu. Od Autorského zákona sa očakávalo, že zabezpečí dostatočnú mieru ochrany nositeľov práv, rovnováhu medzi právami ich nositeľov na jednej strane a používateľmi diel na strane druhej a medzi verejným záujmom. V tomto smere hovoríme o ochrane hmotnoprávnej, nakoľko vychádza z noriem hmotného práva. Prijatie Civilného sporového poriadku malo zvýšiť ochranu nositeľov práv prostredníctvom noriem procesného práva. Cieľom bolo zefektívniť a zrýchliť autorskoprávne spory vďaka kvalifikovaným súdom, ktoré sa budú touto agendou zaoberať, ako aj vďaka kvalifikovanosti zástupcov sporiacich sa strán. Naplnili oba spomínané predpisy očakávania?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
autorstvo audiovizuálneho diela
Priradené k predpisu:
185/2015 paragrafy: 83


Vydané: 23.08.2019
Autor: JUDr., Tatiana Mičudová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tatiana Mičudová

PRÁVO DIGITÁLNEHO ZAJTRAJŠKA – PRÍCHOD UMELEJ INTELIGENCIE

Abstrakt
Autorka včlánku rozoberá problematiku umelej inteligencie, a to vsúvislosti s právnou zodpovednosťou a zodpovednostnými vzťahmi so zameraním sa na autonómne vozidlá. V prvej kapitole autorka objasňuje pojem umelá inteligencia a s ňou súvisiace pojmy ako sú informačný systém, počítačový program, a to z pohľadu teórie a následne z pohľadu zakotvenia týchto pojmov v právnom poriadku. Druhá kapitola poskytuje náhľad na možnosti využitia umelej inteligencie v praxi s poukazom na možné právne riziká. Jadrom článku je analýza fungovania autonómnych vozidiel a prepojenie na otázky zodpovednosti, kybernetickej bezpečnosti a etiky. Záverom autorka sumarizuje výhody a nevýhody využívania umelej inteligencie a uvažuje o možnej budúcnosti tejto modernej technológie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
počítačový program
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5, 7
185/2015 paragrafy: 87


Vydané: 07.12.2018
Autor: JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

VYČERPANIA AUTORSKÉHO PRÁVA V KONTEXTE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE S UPLATNENÍM ŠPECIFÍK JEDNOTNÉHO DIGITÁLNEHO TRHU

Abstrakt
Princíp vyčerpania autorského práva spočívajúceho v kontrole verejného rozširovania originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva (nazývaný tiež aj takzvaná doktrína prvého predaja) je témou, ktorá je dlho pertraktovaná a značne kontroverzná. Najmä čo sa týka vyčerpania autorského práva v on-line (digitálnom) priestore, je táto problematika významnou, pretože obchodný aspekt viditeľnosti takzvaného druhotného trhu v rámci digitálneho internetového obchodu je nezanedbateľným. Predmetom vedeckého článku bude poskytnutie širšieho právneho rozboru skutočností týkajúcich sa judikatúry vo veciach práva kontrolovať šírenie originálu alebo rozmnoženinu diela prevodom vlastníckeho práva v digitálnom priestore a poukázať na rozporuplnosť danej problematiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 23
185/2015 paragrafy: 22


Vydané: 07.12.2018
Autor: Mgr., Kristian Hodossy
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Kristian Hodossy

AUTORSKÉ A NEAUTORSKÉ DATABÁZY: AKO DOPADLO IMPLEMENTOVANIE SMERNICE EP A RADY 9/96/ES O PRÁVNEJ OCHRANE DATABÁZ V SLOVENSKOM PRÁVNOM PORIADKU?

Abstrakt
Autorka sa v predkladanom príspevku zameriava na implementovanie Smernice EP a Rady 9/96/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz v slovenskom právnom poriadku a kladie predovšetkým dôraz na naplnenie cieľa sledovaného európskym zákonodarcom. Je súčasný autorský zákon, zákon č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení, ako implementačný nástroj dostatočným prostriedkom na ochranu pred neoprávnenými zásahmi do databáz alebo je v praxi praktickejšie siahnuť po prostriedkoch ochrany pred nekalosúťažným konaním?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
osobitné právo k databáze
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 72, 73, 74, 75, 76, 77
185/2015 paragrafy: 135, 136, 137, 138, 139, 140


Vydané: 25.10.2018
Autor: Soňa Surmová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Soňa Surmová

SŤAHUJEME LEGÁLNE ALEBO NELEGÁLNE?

Abstrakt
Autorka v článku rozoberá problematiku porušovania autorského práva na Internete v kontexte rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-435/12. Nosnou časťou článku je porovnanie predchádzajúcej a súčasnej slovenskej právnej úpravy autorského zákona vo vzťahu k vyhotovovaniu rozmnoženín diel pre súkromnú potrebu. Autorka upozorňuje na zmenu, ktorá sa týka legálnosti pôvodu, resp. zdroja rozmnoženiny diela, ktorú si môže užívateľ na Internete obstarať. Uvedené má súvis s otázkou náhrady autorských odmien, ktoré sú taktiež predmetom uvedeného rozsudku. Autorka si kladie otázku, ako môže užívateľ posúdiť legálnosť a nelegálnosť pôvodu rozmnoženiny autorského diela na Internete.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
dielo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 7
185/2015 paragrafy: 3, 4, 5


Vydané: 07.09.2018
Autor: JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

ŽALOBY PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA AKO PROSTRIEDOK OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV V ONLINE PROSTREDÍ

Abstrakt
Autorky sa vo svojom príspevku venujú otázkam ochrany autorských diel, ktoré sú neoprávnené zverejnené a rozmnožované v online prostredí. Vo svojom diele predstavujú možnosti efektívnej ochrany autorských práv autorov takýchto diel, prostredníctvom právnej analýzy žalôb zabezpečujúcich ochranu hmotnoprávnych nárokov autora zakotvených v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Prevalencia ich analýzy je zameraná na otázku vhodnosti a efektívnosti aplikácie skúmaných žalôb v súvislosti s protiprávnym obsahom nachádzajúcim sa v online prostredí, pričom autorky zdrojový materiál svojho príspevku čerpajú zo štúdia rozhodnutí slovenských súdov vydaných vo veci ochrany autorských práv. Cieľom článku je identifikovať najviac využívanú žalobu a najvhodnejšiu žalobu na ochranu autorských práv v online prostredí a zároveň poukázať na dôvody jej využívania a vhodnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
ochrana autorského práva
Priradené k predpisu:
185/2015 paragrafy: 58
618/2003 paragrafy: 56


Vydané: 28.08.2018
Autor: Mgr., Petra Žárská, LLM.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Petra Žárská, LLM.

ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Abstrakt
Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou ochrany autorského práva v podmienkach Slovenskej republiky. Popri občianskoprávnej a trestnoprávnej rovine venujú autori osobitnú pozornosť vyvodzovaniu administratívnoprávnej zodpovednosti za správne delikty. Autori analyzujú aktuálnu slovenskú legislatívu, ktorú čiastkovo porovnávajú s právnou úpravou v zahraničí. V závere poskytujú návrhy na zlepšenia aktuálneho právneho stavu, najmä z pohľadu administratívnoprávnej ochrany autorského práva vo vzťahu k fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
ochrana autorského práva
Priradené k predpisu:
185/2015 paragrafy: 58
618/2003 paragrafy: 56


Vydané: 13.09.2016
Autor: JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

LICENČNÉ ZMLUVY PODĽA NOVÉHO AUTORSKÉHO ZÁKONA

Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je bližšie popísať problematiku licenčných zmlúv, vo vzťahu k autorským právam. Tento príspevok sa zaoberá právnou úpravou licenčných zmlúv v novom Autorskom zákone č. 185/2015 Z.z., účinného od 01.01.2016. Zaoberá sa všeobecnou charakteristikou licenčnej zmluvy, ktorá vyplýva zo zákonných ustanovení a majetkovým obmedzeniam vo forme zákonných licencií.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
rozsah licencie
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 42
185/2015 paragrafy: 67


Vydané: 13.09.2016
Autor: Mgr. et Mgr., Pavol Šmondrk
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr. et Mgr., Pavol Šmondrk

HYPERLINKY PORUŠUJÚ AUTORSKÉ PRÁVA NA INTERNETE IBA ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ

Abstrakt
Hyperlinky môžu byť pálčivým problémom pre internetových užívateľov. Hyperlink je slovo, fráza alebo obraz ktorý vás po kliknutí naň presmeruje na nový dokument alebo vás presmeruje na z jednejinternetovej stránky na inú internetovú stránku. V uplynulej dekáde Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „súdny dvor“ alebo „SDEU“) vydal niekoľko významných rozhodnutí zaoberajúcich sa hyperlinkami. Nedávne rozhodnutie SDEU, nazývané GS Media v Sanoma, zakotvilo nové štandardné požiadavky na porušenie autorských práv na internete v európskom autorskom práve ako napríklad tzv. požiadavka vedomosti alebo požiadavka ekonomického použitia. Zároveň sa rozhodnutie odklonilo od názoru SDEU vyjadreného v známom rozhodnutí Svensson a to viac prospech internetových užívateľov. Tento článok hodnotí prípady SDEU zaoberajúce sa hyperlinkami a ich možný dopad na užívateľov. Právna analýza sa sústreďuje na odlišné prístupy k problematike vo vybraných prípadoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
70%
verejný prenos
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5
185/2015 paragrafy: 27


Relevancia k §
70%
verejný prenos diela
Priradené k predpisu:
185/2015 paragrafy: 27


Vydané: 30.08.2016
Autor: Mgr., Martin Daňko, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Martin Daňko, PhD.

Prístup Európskej únie ku kinematografickým dielam ako podstatnému prvku kultúrneho dedičstva Európy

Abstrakt
Kultúrne dedičstvo je v súčasnosti živou témou rozoberanou z rôznych hľadísk, či už historického, sociologického, technického, právneho. Je predmetom mnohých debát, na úrovni jednotlivcov, skupín, organizácií, štátov, zoskupení štátov. Je výsledkom vývoja spoločnosti, vedy náboženstva, filozofie, umenia, dôsledkom vývoja spoločnosti, občanov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov. Globalizácia, ako sprievodný jav dnešnej doby, nás priviedla k záujmu o témy týkajúce sa nielen nášho územia, ale aj územia patriaceho do Európskej únie a celého sveta. V tomto kontexte možno hovoriť o kultúrnom dedičstve Európy. Vstupom Slovenska do Európskej únie sa na nás vzťahujú normy európskeho práva a ich súlad s normami vnútroštátneho práva je nevyhnutný pre fungovanie štátu ako súčasti tohto zoskupenia. Mechanizmy na docielenie tohto stavu sú vytvorené a ich dodržiavanie je zaručené. Na mieste je zamerať sa na jednotlivé témy, ktoré Európska únia považuje za dôležité a v súvislosti s nimi aj jej tlak na členské štáty, aby sa nimi zaoberali nie len na úrovni diskusie a teórie, ale aj ich reálne právne zakotvili v právnych predpisoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
audiovizuálne dielo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5, 7
185/2015 paragrafy: 82


Vydané: 14.10.2015
Autor: Valéria Lásková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Valéria Lásková

Človek, ľudské telo a jeho právny status

Abstrakt
Uprostred vesmíru sa stretnú dve planéty. Jedna z nich sa udivene pýta druhej: „Nevyzeráš veľmi dobre. Čo sa ti stalo?“ Druhá planéta odpovedá: „Ale, chytila som homo sapiens!“

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
osobnostné práva
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 17
185/2015 paragrafy: 18


Vydané: 20.06.2014
Autor: doc. JUDr., Branislav Fábry, PhD.
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Branislav Fábry, PhD.

Licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka

Abstrakt
Licenčná zmluva je vo všeobecnosti považovaná za zmluvu, na základe ktorej jedna zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane súhlas na používanie určitého predmetu práva duševného vlastníctva. Licenčná zmluva je upravená nielen v zákone č. 513/19991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ObchZ), ale jej úpravu možno nájsť aj v iných právnych predpisoch. Právna úprava licenčnej zmluvy je obsiahnutá aj v zákone č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon, ktorý upravuje licenčnú zmluvu použiteľnú vo veciach autorského práva a práv príbuzných autorskému právu. Uvedenú právnu úpravu však nemožno použiť na oblasť priemyselných práv. Práve v oblasti práv priemyselného vlastníctva sa používa licenčná zmluva upravená Obchodným zákonníkom, ktorý ju upravuje v § 508 až § 515.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
licenčná zmluva
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 40
185/2015 paragrafy: 65


Vydané: 03.09.2013
Autor: JUDr., Anton Ukropec
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Anton Ukropec

Osobitostí výkonu autorských práv pri zamestnaneckom diele

Abstrakt
Predkladaný príspevok predstavuje podrobnú analýzu inštitútu zamestnaneckého diela, so zameraním na osobitosti výkonu osobnostných a majetkových autorských práv. Pozornosť je venovaná problematike úpravy tvorby autorských diel v pracovnom pomere v našich právnych podmienkach a s tým súvisiacich aplikačných problémov, ktoré je v praxi potrebné vo vzťahu zamestnanec- zamestnávateľ mnohokrát riešiť. Cieľom článku je poskytnúť komplexný pohľad na zamestnanecké dielo a poukázať na nedokonalosti či nedôslednosť zákonodarcu pri koncipovaní predmetnej právnej úpravy. Pre porovnanie, ako aj lepšie pochopenie danej problematiky príspevok ponúka aj komparáciu našej právnej úpravy s právnou úpravou českého autorského zákona.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zamestnanecké dielo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5
185/2015 paragrafy: 90


Vydané: 10.10.2012
Autor: Mgr., Gabriela Simková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Gabriela Simková

DISPOZIČNÉ PRÁVA K AUDIOVIZUÁLNEJ VEDECKEJ DOKUMENTÁCII[1]

Abstrakt
Práva k audiovizuálnej vedeckej dokumentácii treba v náväznosti na zaznamenaný obsah subsumovať buď pod práva k audiovizuálnym záznamom alebo pod práva k audiovizuálnym dielam. Dispozičné práva k audiovizuálnemu záznamu alebo audiovizuálnemu dielu prináležia subjektom vymezeným v Autorskom zákone. Hoci by sa mohlo zdať, že určenie okruhu oprávnených osôb, ktoré by mali uskutočňovať výkon dispozičných práv k audiovizuálnemu dielu nemusí byť komplikované, v prípadoch, kedy sa na realizácii audiovizuálneho projektu podieľa viacero subjektov, ktorých pôsobnosť nie je explicitne vymezená, resp. interferuje s pôsobnosťou iných subjektov, môže dôjsť k právne komplikovaným vzťahom.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
audiovizuálne dielo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5, 7
185/2015 paragrafy: 82


Vydané: 23.09.2012
Autor: JUDr., Norbert Adamov, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Norbert Adamov, PhD.

Vyhotovovanie rozmnoženiny článku z časopisu v elektronickej forme a jej ďalšie použitie

Abstrakt
Objednávanie článkov z časopisu, ktoré inštitúcia zašle oskenované elektronickou formou z pohľadu Autorského zákona.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
dielo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 7
185/2015 paragrafy: 3, 4, 5


Vydané: 31.05.2011
Autor: JUDr., Peter Bellás
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Bellás
MENU
Hore