Články k predpisu 162/1995

Smrť účastníka zmluvy v priebehu katastrálneho konania (vybrané aspekty)

Abstrakt
Autori sa v článku na podklade konkrétnych skutkových okolností venujú následkom smrti účastníka zmluvného vzťahu v priebehu vkladového konania za predpokladu, že obsahom zmluvy je súčasne viacero právnych úkonov, a vzhľadom na smrť účastníka už povolenie vkladu vo vzťahu k jednému právnemu úkonu nie je možné. Hoci právna úprava na základe gramatického výkladu pripúšťa povolenie vkladu právneho úkonu len ako celku, je nutné, najmä za aplikácie teleologického výkladu počítať aj s výnimkami s daného pravidla, za predpokladu, že je to účelné, rozumné a sleduje to vôľu účastníkov zmluvného vzťahu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
100%
rozhodovanie o vklade
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 31


Relevancia k §
100%
preskúmavanie zmluvy Okresným úradom podľa katastrálneho zákona
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 31


Vydané: 01.02.2023
Autor: JUDr., Jakub Löwy, PhD., LLM
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jakub Löwy, PhD., LLM

VÝMERA POZEMKU AKO ÚDAJ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ (ÚVAHY NAD HODNOVERNOSŤOU VÝMERY POZEMKU AKO ÚDAJA KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ)

Abstrakt
One of the data on land registered in the real estate cadastre is the data on the area of the land. The area of land is often perceived by the public as an unchanging figure, regardless of its determination in different historical periods, regardless of the method of its determination or the technical development of measuring devices. The size of the land is an essential element in determining its purchase price, the amount of local taxes for land depends on it, and it also serves as a basis for calculating the provision of a subsidy for agricultural production. The author is thinking about the extent to which the land area is or can be a reliable and binding data of the real estate cadastre for the above purposes.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
90%
hodnovernosť a záväznosť údajov katastra
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 70


Relevancia k §
90%
hodnovernosť údajov katastra
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 7, 70


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Odeta Poldaufová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Odeta Poldaufová

VEREJNOSŤ ÚDAJOV KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ V KONTEXTE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA

Abstrakt
V nadväznosti na pokrok v oblasti informačných technológií a možností strojového spracovania údajov venuje spoločnosť čoraz väčšiu pozornosť ochrane osobných údajov. Uvedené sa týka aj ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou katastra nehnuteľností, ako jedného z najväčších informačných systémov verejnej správy. Predmetný príspevok analyzuje právnu úpravu verejnosti údajov katastra nehnuteľností v kontexte práva na ochranu súkromia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
katastrálny operát
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 8


Vydané: 12.09.2022
Autor: Mgr., Ľubomíra Šoltysová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ľubomíra Šoltysová

Účastníci pozemkových úprav a ich vlastnícke práva k pozemkom[1]

Abstrakt
Pozemkové úpravy majú byť jeden z nástrojov, ktorý má zabezpečiť rekonštrukciu pozemkového vlastníctva a tiež pomôcť usporiadať vlastnícke a užívacie vzťahy vo vzťahu k pozemkom. V praxi sú však pomerne časté prípady, keď si osoby uplatňujú vlastnícke právo k pozemku na súde prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva ku konkrétnej parcele počas pozemkových úprav. Vo svojom príspevku sa autori venujú konkrétnemu príkladu z praxe na ktorom sa snažia poukázať na vznik problémových situácií.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
hodnovernosť a záväznosť údajov katastra
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 70


Vydané: 25.01.2022
Autor: JUDr., Veronika Munková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Veronika Munková, PhD.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY A KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

Abstrakt
V súčasnosti môžeme konštatovať, že mnoho pozemkov jednotlivých vlastníkov má spravidla malú výmeru, sú zaťažené mnohopočetnými spoluvlastníckymi vzťahmi, následne sú hospodársky nedostupné alebo vlastníctvo k pozemkom je rozptýlené. Uvedený stav vznikol ešte za čias Rakúsko-Uhorska a jeho dôsledky pretrvávajú dodnes. Vlastníctvo po poručiteľovi sa delilo a dodnes sa stále často delí medzi všetkých právnych nástupcov, aj keď v rozpore so zákonom NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej aj „zákon č. 180/1995 Z. z.“). Predmetný zákon zakotvil základné opatrenia proti drobeniu pozemkov, avšak s odstupom viac ako 25 rokov možno povedať, že jeho cieľ v praxi nie je viditeľný a efekt predmetných opatrení sa „ľahko“ minul svojmu cieľu. Jedno z opatrení proti ďalšiemu drobeniu vlastníctva je sceľovanie pozemkov, ktoré sa vykonávalo v minulosti ako komasácie, dnes ako pozemkové úpravy. Cieľ je však rovnaký, a to odstrániť prílišnú rozdrobenosť vlastníctva k pozemkom scelením vlastníckych podielov. Možno zjednodušene povedať, že je to čiastočne opravný mechanizmus na obnovu výkonu vlastníckeho práva v systéme dedenia pozemkov. Scelením pozemkov sa odstránia nedostatky, spôsobené princípom dedenia podľa rakúsko-uhorského práva a pre vlastníka pozemku sa vytvorí možnosť narábať s vlastníctvom podľa vlastného uváženia. Samozrejme, v súlade s podmienkami, ktoré upravujú využitie pozemkov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
kataster nehnuteľností
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 1


Vydané: 25.01.2022
Autor: Lucia Filagová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Lucia Filagová

POČÍTAČOVÝ PROGRAM AKO OSOBITNÝ TYP AUTORSKÉHO DIELA VO VEREJNEJ SPRÁVE - TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PRÁVNE VÝCHODISKÁ

Abstrakt
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov upravuje osobitne v rámci paragrafového znenia postavenie počítačového programu (softvéru) ako osobitného typu autorské diela. Samotný spôsob akým zákonodarca začlenil počítačový program do znenia Autorského zákona napovedá o tom, že ide o atypický derivát autorské diela ako takého. V článku sa autor bude zaoberať právnou úpravou počítačového programu v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky a tiež pojmom informačný systém a informačný systém verejnej správy a ich vzájomným vzťahom. Autor sa taktiež zameria na možnosti právnej úpravy de lege ferenda vo vzťahu k počítačovému programu a poukáže na právno teoretické a aplikačné východiská.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
informačný systém
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 2


Vydané: 05.09.2019
Autor: Mgr., Kristian Hodossy
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Kristian Hodossy

Naozaj hospodárite na pozemkoch podľa zákona?

Abstrakt
Jedným zo základných pilierov obhajoby PPA na nezisťovanie právneho vzťahu užívateľa k pôde je oddelenie LPIS od reálneho vlastníctva. Preto je celkom zaujímavé sa pozrieť do susednej Českej republiky, lebo podľa ich pravidiel by bola väčšina nájomných zmlúv na Slovensku neplatná.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
kataster nehnuteľností
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 1


Vydané: 15.02.2019
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Denník N


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény

ELEKTRONICKÉ KATASTRÁLNE KONANIE

Abstrakt
Autor vo svojom článku hodnotí vývoj elektronických služieb poskytovaných v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na katastrálne konanie vykonávané elektronickými prostriedkami. Elektronické katastrálne konanie hodnotí z pohľadu vývoja právnej úpravy, ako aj z pohľadu efektívnosti a užívateľnosti účastníkmi katastrálneho konania. Autor tiež hodnotí, rozoberá a analyzuje právnu úpravu katastrálneho konania s dôrazom na konanie vykonávané elektronickými prostriedkami v Slovenskej republike. V hlavnej časti článku autor poukazuje na praktické problémy elektronického katastrálneho konania, nastoľuje svoje návrhy de lege ferenda a komparuje právnu úpravu elektronického katastrálneho konania vSlovenskej republike správnou úpravou v Českej republike.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
zápis práv k nehnuteľnostiam
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 4, 5


Vydané: 07.12.2018
Autor: Mgr., Rastislav Munk, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Rastislav Munk, PhD.

PRISPELA ZMENA ROZHODOVANIA O ODVOLANÍ PROTI ZAMIETNUTIU VKLADU DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ K OCHRANE PRÁV ÚČASTNÍKOV KONANIA?

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiu okresného úradu o zamietnutí vkladu do katastra nehnuteľností, na základe ktorej o ňom rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako ústredný orgán štátnej správy. Podľa staršej právnej úpravy o ňom rozhodoval miestne príslušný krajský súd, avšak v dôsledku zrušenia ustanovení o súdnom prieskume neprávoplatných rozhodnutí prijatím nových procesných kódexov táto možnosť zanikla. Aj ked’ naďalej existuje možnosť súdneho prieskumu právoplatného rozhodnutia o odvolaní, existujú pochybnosti, či táto zmena okrem niektorých nesporných výhod neoklieštila procesné práva účastníkov, a to najmä právo na prístup k súdu, a ďalších práv vyplývajúcich z medzinárodných prameňov. Príspevok sa tiež pokúša načrtnúť vhodné riešenie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
rozhodovanie o vklade
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 31


Vydané: 07.09.2018
Autor: Mgr., Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ľudovít Máčaj

LEGALITA V KATASTRÁLNOM KONANÍ AKO NÁSTROJ OCHRANY PÔDY

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na spôsoby, ktorými sa ústavný princíp legality prejavuje v katastrálnom konaní, a to na príkladoch konaní a najmä na jednotlivých inštitútoch, akými sa tento princíp, ako aj súvisiace a z neho vyplývajúce procesné zásady realizujú najmä prostredníctvom procesných noriem obsiahnutých v katastrálnom zákone. Príspevok sa zaoberá viacerými aspektmi, ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii v právnej praxi a v priebehu katastrálneho konania, a osobitne špecifikami pri zápise niektorých práv do katastra nehnuteľností, ktoré sa týkajú nakladania s rôznymi druhmi pôdy a sú obsiahnuté aj v iných právnych predpisoch. Tieto zahŕňajú viaceré špecifiká, ktoré súvisia s ochranou nielen poľnohospodárskej pôdy, ochranou životného prostredia a ďalšie aspekty, ktoré sú prejavom verejného záujmu aj v tejto oblasti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
vklad
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 28, 29, 30, 31, 31a, 31b, 32, 33, 33a


Vydané: 27.08.2018
Autor: Mgr., Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ľudovít Máčaj

Aktuálne problémy prístupu k pôde, vlastníctva a nájmu poľnohospodárskej pôdy a priamych platieb

Abstrakt
Súčasné zmeny v spoločnosti a potvrdenie našich znalostí a tušení o hospodárení na pôde vyžadujú aktívnu účasť na týchto procesoch. Veľmi vypuklou otázkou sa stáva otázka prístupu k pôde, systém priamych dotácií na hospodárenie na pôde, otázka potravinovej bezpečnosti a ďalšie otázky súvisiace s pozemkovým vlastníctvom a nájmom poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskych podnikov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
záznam
Priradené k predpisu:
162/1995 paragrafy: 34, 35, 36, 36a, 37


Vydané: 27.03.2018
Autor: RNDr., Anton Julény
Zdroj: Komora pozemkových úprav


Zobraziť všetky články autora RNDr., Anton Julény
MENU
Hore