Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 161/2018 účinný od 01.06.2019


Platnosť od: 14.06.2018
Účinnosť od: 01.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 161/2018 účinný od 01.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 161/2018 s účinnosťou od 01.06.2019

Legislatívny proces k zákonu 161/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 5a sa slová „terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme (§ 419)“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 30 ods. 2, § 47 ods. 2 a § 85 úvodnej vete sa slová „terorizmu a niektorých foriem účasti ...

3.

V § 39 ods. 3 písm. a) sa slová „terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § ...

4.

V § 58 ods. 2 sa za slovami „§ 372 ods. 2 alebo 3“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a slová ...

5.

V § 68 ods. 4 druhej vete sa slovo „odsúdenia“ nahrádza slovom „prepustenia“.

6.

V § 86 ods. 1 písm. e) sa za slovo „ak“ vkladajú slová „páchateľ nespáchal trestný čin ...

7.

V § 87 ods. 5 sa za slová „bol spáchaný“ vkladajú slová „trestný čin neoprávneného odoberania ...

8.

V § 127 ods. 5 sa za slovami „nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 2“ slovo „alebo“ ...

9.

V § 129 odsek 5 znie:

„(5) Teroristickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie skupina najmenej troch osôb, ktorá ...

10.

V § 132 ods. 4 sa vypúšťajú slová „inej osoby“.

11.

V § 140 písmeno d) znie:

„d)
v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,“.

12.

§ 140b vrátane nadpisu znie:

„§ 140b Trestné činy terorizmu Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania ...

13.

V § 352 odsek 4 znie:

„(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

14.

§ 419 vrátane nadpisu znie:

㤠419
Teroristický útok
(1)

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť štátu, narušiť alebo zničiť ...

a)
hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život, zdravie človeka alebo jeho osobnú ...
b)
zničí, znefunkční alebo poškodí verejné zariadenie, dopravný systém, telekomunikačný systém, ...
c)
naruší, znefunkční alebo preruší dodávku vody, elektrickej energie alebo iného základného ...
d)
zmocní sa lietadla, lode, iného prostriedku osobnej dopravy alebo nákladnej dopravy alebo pevnej ...
e)
požaduje, vyrobí, získa, prechováva, vlastní, drží, dovezie, vyvezie, prevezie, dá prepraviť, ...
f)
vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, alebo cudzí majetok do nebezpečenstva ...
(2)

Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b)
na chránenej osobe,
c)
voči ozbrojeným silám alebo voči ozbrojeným zborom,
d)
ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
e)
za krízovej situácie.“.
15.

Za § 419a sa vkladajú § 419b až 419d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 419b Niektoré formy účasti na terorizme (1) Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého ...

16.

Príloha sa dopĺňa dvadsiatym šiestym a dvadsiatym siedmym bodom, ktoré znejú:

„26. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ...

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 48 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „a je nebezpečenstvo z omeškania“ a posledná ...

2.

§ 121 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak je ako obvinený vypočúvaná osoba mladšia ako 18 rokov, orgány činné v trestnom konaní ...

3.

V § 187 ods. 1 sa za slovo „troch“ vkladá slovo „pracovných“.

4.

§ 258 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak ide o záznam skoršej výpovede obžalovaného vyhotovený podľa § 121 ods. 5, na návrh ...

5.

V § 347 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa slovo „osemnásteho“ nahrádza slovom „devätnásteho“. ...

6.

V § 419 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „u mladistvého“.

7.

Za § 567m sa vkladá § 567n, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567n Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018 Ustanovenie § 187 ods. 1 ...

8.

Príloha sa dopĺňa šestnástym až osemnástym bodom, ktoré znejú:

„16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách ...

Čl. III

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z., zákona ...

Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre ...

Čl. IV

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 sa slová „terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme podľa § 419,“ nahrádzajú ...

2.

Príloha sa dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:

„17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. II štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore