Dôvodové správy k predpisu 154/2001

 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ, Gábora GRENDELA a Juraja ŠELlGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
  K predpisu 11/2023 , dátum vydania: 11.01.2023
 2. Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 151/2022 , dátum vydania: 30.04.2022
 3. Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)
  K predpisu 432/2021 , dátum vydania: 26.11.2021
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
  K predpisu 412/2021 , dátum vydania: 15.11.2021
 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 310/2021 , dátum vydania: 05.08.2021
 6. Vládny návrh zákona o reforme súdnictva
  K predpisu 423/2020 , dátum vydania: 29.12.2020
 7. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 312/2020 , dátum vydania: 11.11.2020
 8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
  K predpisu 242/2019 , dátum vydania: 31.07.2019
 9. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  K predpisu 177/2018 , dátum vydania: 22.06.2018
 10. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 401/2015 , dátum vydania: 19.12.2015
 11. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 125/2016 , dátum vydania: 09.12.2015
 12. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 322/2014 , dátum vydania: 28.11.2014
 13. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 307/2014 , dátum vydania: 14.11.2014
 14. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 462/2013 , dátum vydania: 21.12.2013
 15. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 335/2012 , dátum vydania: 14.11.2012
 16. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA, Jozefa MIKUŠA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 79/2012 , dátum vydania: 29.02.2012
 17. Vládny návrh zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 503/2011 , dátum vydania: 22.12.2011
 18. Vládny návrh zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 291/2009 , dátum vydania: 17.07.2009
 19. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
  K predpisu 520/2008 , dátum vydania: 10.12.2008
 20. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
  K predpisu 622/2005 , dátum vydania: 28.12.2005
 21. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
  K predpisu 609/2004 , dátum vydania: 25.11.2004
 22. Vládny návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 530/2004 , dátum vydania: 09.10.2004
 23. Vládny návrh zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
  K predpisu 365/2004 , dátum vydania: 24.06.2004
 24. Vládny návrh zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 458/2003 , dátum vydania: 25.11.2003
 25. Vládny návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
  K predpisu 154/2001 , dátum vydania: 28.04.2001
 26. Vládny návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
  K predpisu 154/2001 , dátum vydania: 28.04.2001
MENU
Hore