Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72008
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 15.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD DS8 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2013 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 65/2019

Legislatívny proces k zákonu 65/2019§ 6
Účel podpory

(1)
Podporu možno poskytnúť na tieto účely:
a)
obstaranie bytu
1.
výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
2.
kúpou bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome,
3.
kúpou bytu v rodinnom dome,
b)
obstaranie nájomného bytu
1.
výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome, v polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove,6)
2.
kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
3.
stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe darovacej zmluvy alebo ho má vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby6a) a na ktorý bolo vydané rozhodnutie podľa osobitného predpisu6b),
c)
obnova bytovej budovy
1.
modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu7) (ďalej len „modernizácia bytového domu“),
2.
odstránením systémovej poruchy bytového domu,8)
3.
stavebnými úpravami existujúceho bytového domu alebo jeho samostatne užívanej časti alebo rodinného domu, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní bytového domu alebo rodinného domu (ďalej len „zateplenie bytovej budovy“),
4.
stavebnými úpravami bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome,
d)
výstavba zariadenia sociálnych služieb, alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb (ďalej len „výstavba zariadenia sociálnych služieb“),
e)
obnova zariadenia sociálnych služieb
1.
stavebnými úpravami existujúceho zariadenia sociálnych služieb, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní (ďalej len „zateplenie zariadenia sociálnych služieb“),
2.
modernizáciou alebo rekonštrukciou obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb (ďalej len „modernizácia zariadenia sociálnych služieb“),
f)
obstaranie technickej vybavenosti8a) podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora podľa písmena b) alebo dotácia na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu5)
1.
výstavbou technickej vybavenosti,
2.
kúpou technickej vybavenosti,
g)
kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora podľa písmena b).
(2)
Na účely tohto zákona sa polyfunkčným domom rozumie budova so zmiešaným účelom užívania, v ktorej najmenej jedna tretina podlahovej plochy je určená na bývanie a ktorá pozostáva najmenej zo štyroch bytov.
(3)
Na účely tohto zákona sa
a)
kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a kúpou nájomného bytu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu rozumie kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od ktorého nadobudnutia právoplatnosti neuplynuli viac ako tri roky,
b)
kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu sa rozumie kúpa bytu v rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minimálne tri roky pred podaním žiadosti.
(4)
Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu žiadateľom, ktorým
a)
sú manželia podľa § 10 ods. 5 písm. a), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti (ďalej len „mladomanželia“),
b)
je fyzická osoba, ktorej skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, fyzická osoba, ktorej skončilo poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, alebo fyzická osoba, ktorej zanikla pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka (ďalej len „odchovanec“), alebo
c)
je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c).
(5)
Na účely tohto zákona modernizáciou bytového domu podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu sa rozumie
a)
výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome,
b)
výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome,
c)
stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,
d)
iná modernizácia bytového domu neuvedená v písmenách a) až c) a v odseku 1 písm. c) druhého bodu alebo tretieho bodu.
(6)
Na účely tohto zákona zariadením sociálnych služieb sa rozumie zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie podľa osobitného predpisu.9)
(7)
Na účely tohto zákona príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé. Na účely tohto zákona spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sa rozumie spoločenská miestnosť, jedáleň, miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, chodba, schodisko, pivnica, práčovňa, kotolňa, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie sú súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie sú k nej priamo priľahlé.
(8)
Podporu na účel podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu možno poskytnúť aj vtedy, ak sa stavebnými úpravami nájomného bytu zmení počet nájomných bytov v bytovom dome.
zobraziť paragraf
§ 7
Žiadateľ

(1)
Žiadateľom môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 rokov a má príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,10)
b)
obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,
c)
samosprávny kraj,
d)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,11)
e)
vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom,12) ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej podľa osobitného predpisu13) a je zapísaný v zozname správcov podľa osobitného predpisu,13aa)
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného predpisu,13a)
g)
iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vznikla aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.
(2)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi14) žiadateľa podľa odseku 1 písm. a), ktorý nie je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(4)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b), c) a f) a podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g).
(5)
Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu alebo zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1.
(6)
Podporu na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b) až g).
(7)
Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b) a c).
(8)
Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g).
(9)
Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g).
zobraziť paragraf
§ 8
Forma a výška podpory

(1)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru s lehotou splatnosti najviac 40 rokov a v rozsahu najviac 100 % obstarávacej ceny, a to:
a)
najviac 90 000 eur na byt, ak ide o obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b),
b)
najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,15) ak ide o modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu alebo odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu,
c)
najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy, ak ide o zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu,
d)
najviac 30 000 eur na byt, ak ide o stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu,
e)
najviac 760 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb, ak ide o výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d),
f)
najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy pri zariadení sociálnych služieb, ak ide o zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu,
g)
najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb, ak ide o modernizáciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu,
h)
najviac 12 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, ak ide o obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f),
i)
najviac 12 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g).
(2)
Zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vodorovné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie účelu podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a písm. e) prvého bodu.
(3)
Suma úveru vypočítaná podľa odseku 1 sa zaokrúhli na celé desiatky eur smerom nadol.
(4)
Obstarávacou cenou obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a tretieho bodu, výstavby zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu je cena zhotovenia stavby. Do obstarávacej ceny podľa prvej vety je možné započítať cenu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15b) Cena pozemku a nebytového priestoru sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Do obstarávacej ceny obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu sa nezapočítajú ani náklady na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku alebo na garážové stojisko, ak sú tieto náklady zahrnuté v obstarávacej cene obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(5)
Obstarávacou cenou obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Cena pozemku a nebytového priestoru sa do obstarávacej ceny obstarania bytu a obstarania nájomného bytu nezapočíta.
(6)
Obstarávacou cenou obnovy bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) a obnovy zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) je cena zhotovenia stavby. Do obstarávacej ceny podľa prvej vety je možné započítať cenu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, cenu odborného posudku preukazujúceho existenciu systémovej poruchy a projektového energetického hodnotenia bytovej budovy. Do obstarávacej ceny podľa prvej vety sa nezapočíta cena obnovy nebytového priestoru okrem garáží a garážových stojísk v bytovej budove.
(7)
Do obstarávacej ceny stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu sa započíta aj cena stavebných výrobkov a zariadení, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základné funkcie bývania.
(8)
Obstarávacou cenou obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu a kúpy pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Cena pozemku sa do obstarávacej ceny obstarania technickej vybavenosti nezapočíta. Do obstarávacej ceny obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu sa nezapočítajú ani náklady na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku alebo na garážové stojisko, ak sú tieto náklady zahrnuté v obstarávacej cene obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(9)
Obstarávacou cenou podľa odsekov 4 až 8 sa rozumie cena vrátane dane z pridanej hodnoty.15c)
(10)
Do obstarávacej ceny zateplenia bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu, obnovy zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) a výmeny spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome podľa § 6 ods. 5 písm. b) sa započítava aj cena za vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla.
zobraziť paragraf
§ 10
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie bytu a na obstaranie nájomného bytu

(1)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť len vtedy, ak
a)
podlahová plocha bytu15) v bytovom dome16a) alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m2,
b)
podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie,
c)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.16b)
(2)
Podlahovú plochu bytu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o bývanie stavebne určené na dlhodobé bývanie fyzickej osoby so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1.
(3)
Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočíta podlahová plocha podkrovného priestoru prístupného z bytu, ak jeho podchodná výška vymedzená konštrukciou krovu nepresahuje 1 800 mm. Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) sa nezapočíta ani podlahová plocha
a)
balkóna, lodžie a terasy a
b)
garáže do 25 m2.
(4)
Ak podľa tohto zákona je možné obstarať byt starší ako tri roky, ustanovenie odseku 1 písm. c) sa na byt nepoužije.
(5)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu poskytnúť, ak ide o
a)
manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov; podmienku veku musí spĺňať každý z manželov,
b)
manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si manželia osvojili,
c)
člena domácnosti,17) ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu18) a žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok, alebo fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,18)
d)
odchovanca, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanca s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý z manželov,
e)
osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelú fyzickú osobu, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov.
(6)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) tretieho bodu poskytnúť, ak ide o mladomanželov.
(7)
Žiadateľovi podľa odseku 5 a 6 možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,19) neprevyšuje štvornásobok sumy životného minima20) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu21) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril. Ak žiadateľom podľa odseku 5 písm. c) je člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a táto nepatrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu,19) pri výpočte príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím považuje za ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.
(8)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“) na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) odpustiť 2 000 eur z úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak
a)
sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojil dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok,
b)
písomne požiada fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru a
c)
dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písmena b) má splnené záväzky voči fondu.
(9)
Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 8 nepresiahne 6 000 eur, ak
a)
ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorým sú mladomanželia a
b)
úver bol poskytnutý na obstaranie bytu staršieho ako tri roky.
(10)
Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 8 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
(11)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) je možné poskytnúť iba raz.
(12)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť, ak
a)
priemerná podlahová plocha22) obstarávaného nájomného bytu neprevýši 60 m2,
b)
obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy nájomného bytu nepresiahnu hodnotu ustanovenú osobitným predpisom,23)
c)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
zachová nájomný charakter bytu po dobu splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej po dobu 20 rokov,
2.
zriadi záložné právo na nájomné byty obstarané podľa tohto zákona v prospech fondu,
3.
dodrží pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu,24) ak odseky 13 a 14 neustanovujú inak.
(13)
Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b), môže
a)
prenajať nájomný byt fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima,
b)
určiť ročné nájomné vo výške maximálne 10 % z obstarávacej ceny bytu podľa osobitného predpisu.24a)
(14)
Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške 100 % obstarávacej ceny, môže prenajať nájomný byt fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima.
(15)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť len vtedy, ak sa stavba nachádza v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo v obci, v katastri ktorej sa realizuje výstavba priemyselných parkov.
(16)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť aj, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva. Súčasťou následnej kúpnej zmluvy musí byť právoplatné kolaudačné rozhodnutie obstarávaného nájomného bytu.
(17)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) v rodinnom dome možno poskytnúť iba vtedy, ak sa v rodinnom dome obstarávajú najmenej dva nájomné byty.
(18)
Podporu na obstaranie toho istého nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) je možné poskytnúť iba raz.
(19)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého a tretieho bodu možno poskytnúť iba vtedy, ak všetky technické zariadenia budovy boli vymenené najviac päť rokov pred podaním žiadosti alebo budú vymenené počas realizácie stavebných úprav podľa § 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu.
(20)
Podmienka poskytnutia podpory podľa odseku 19 sa uplatní na účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu iba vtedy, ak ide o kúpu bytu, ktorý vznikol prestavbou nebytovej budovy.
(21)
Technickým zariadením budovy sa na účely tohto zákona rozumie rozvod plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, kotolňa, výmenníková stanica a výťah.
(22)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške 100 % obstarávacej ceny možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ak
a)
žiadateľ preukáže, že v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 mal uzavreté nájomné zmluvy na 85 % nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa, a
b)
stavba sa nachádza v obci,
1.
ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti,
2.
v katastri ktorej sa realizuje výstavba priemyselných parkov alebo
3.
na území ktorej sa realizuje významná investícia podľa osobitného prepisu.24b)
(23)
Na účely tohto zákona okresom s nízkou mierou nezamestnanosti je okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykazuje, bola v priemere za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti nižšia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike za kalendárny rok predchádzajúci podaniu žiadosti.
(24)
Počas lehoty splatnosti úveru na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno zmeniť účel podpory len vtedy, ak žiadateľ obstaráva byt alebo nájomný byt naďalej spĺňajúci podmienky podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 13a
Podmienky poskytnutia podpory na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome

(1)
Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu možno poskytnúť, ak
a)
žiadateľom sú mladomanželia, ktorí spĺňajú podmienku podľa § 10 ods. 7,
b)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že bytová budova bola daná do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti,
c)
na adrese bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome nie je zapísané sídlo obchodnej spoločnosti alebo prevádzkareň živnosti.
(2)
Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu, možno počas platnosti zmluvy odpustiť 2 000 eur z úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. d), ak spĺňajú podmienky podľa § 10 ods. 8 písm. a) až c).
(3)
Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 2 nepresiahne 6 000 eur.
(4)
Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 2 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
(5)
Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu nemožno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a).
(6)
Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu možno poskytnúť len jedenkrát.
zobraziť paragraf
§ 16
Zmluva

(1)
Fond poskytuje podporu na základe zmluvy.
(2)
Zmluva obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 5 a fondu,
b)
účel a výšku poskytnutej podpory,
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
zabezpečenie záväzkov,
e)
bezhotovostný spôsob úhrady z podpory,
f)
podmienky čerpania podpory,
g)
technické podmienky stavby a dĺžku času jej uskutočnenia,
h)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
i)
sankcie za porušenie podmienok ustanovených v § 18,
j)
záväzok žiadateľa na zachovanie nájomného charakteru bytu podľa § 10 ods. 12 písm. c) prvého a druhého bodu,
k)
záväzok žiadateľa na poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 14 ods. 1,
l)
trvanie zmluvného vzťahu,
m)
podpisy zmluvných strán.
(3)
Práva a povinnosti zo zmluvy môže žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g) previesť na inú osobu len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu.
(4)
Fond uchováva po dobu platnosti zmluvného vzťahu doklady preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia podpory podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 18
Sankcie

(1)
Ak žiadateľ porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu,38) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Žiadateľ je povinný finančné prostriedky vrátiť, ak porušil podmienky poskytnutia podpory na
a)
obstaranie bytu alebo nájomného bytu podľa § 10 ods. 1, 2, ods. 12 písm. a) a b) alebo ods. 16,
b)
modernizáciu bytového domu podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2,
c)
odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 12 ods. 3 písm. b) alebo písm. d),
d)
zateplenie bytovej budovy podľa § 13 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b) až d) alebo
e)
výstavbu zariadenia sociálnych služieb a obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 14.
(3)
Za nedodržanie termínu dokončenia stavby podľa § 9 ods. 7 sa ukladá odvod vo výške 1 % zo sumy poskytnutého úveru za každých aj začatých 12 mesiacov, o ktoré sa predĺži termín dokončenia stavby; odvod sa neuloží žiadateľovi, u ktorého došlo k nedodržaniu termínu dokončenia stavby, v dôsledku dôvodov hodných osobitného zreteľa. Ak žiadateľ nedokončí stavbu ani v termíne piatich rokov od termínu ustanoveného podľa § 9 ods. 7, je povinný vrátiť nesplatenú časť úveru a penále vo výške 0,02 % z tejto sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou nesplatenej časti úveru do dňa odvedenia finančných prostriedkov.
(4)
Pri nedodržaní podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa § 10 ods. 12 písm. c) prvého bodu alebo pri nedodržaní minimálneho času na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podľa § 14 ods. 1 je žiadateľ povinný vrátiť nesplatenú časť úveru a penále vo výške 0,05 % z tejto sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou nesplatenej časti úveru do dňa odvedenia finančných prostriedkov.
(5)
Za nedodržanie podmienky poskytnutia údajov o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie podľa § 13 ods. 2. písm. g) sa ukladá odvod vo výške 1 % zo sumy poskytnutého úveru a penále vo výške 0,02 % z tejto sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu do dňa odvedenia finančných prostriedkov.
(6)
Za nedodržanie podmienky na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti je žiadateľ povinný vrátiť nesplatenú časť úveru a penále vo výške 0,02 % z tejto sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou nesplatenej časti úveru do dňa odvedenia finančných prostriedkov.
(7)
Fond je povinný umožniť predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru alebo časti úveru na základe písomnej žiadosti žiadateľa; táto povinnosť sa neuplatní voči žiadateľovi, ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b). Za predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru alebo časti úveru nemôže fond požadovať poplatok.
(8)
Odvod, vrátenie nesplatenej časti úveru a penále podľa odsekov 1 až 6 ukladá a vymáha fond. Pri ukladaní a vymáhaní odvodu, povinnosti vrátiť nesplatenú časť úveru a penále fond postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. 38a)
(9)
Fond môže na písomné požiadanie žiadateľa, uzavrieť so žiadateľom dohodu o splátkach podľa osobitného predpisu.38b)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 23c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019


Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 30. júna 2019 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore