Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71952
Dôvodové správy: 2576
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 15.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD DS8 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2013 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 65/2019

Legislatívny proces k zákonu 65/2019

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

K predpisu 65/2019, dátum vydania: 04.03.2019

Dôvodová správa
Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným nástrojom podpory rozvoja bývania. Prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
V súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov. Záujem o tento nástroj je dôkazom, že aj pri existujúcich nastavených podmienkach patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.
Cieľom návrhu zákona je zaviesť výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, aby si mohli dovoliť obstarať nové bývanie. Ide o mladých manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Obstaranie staršieho bytu môže byť riešením pre mladomanželov a súčasne môže podporiť rozvoj vo vidieckych lokalitách. Tento úver bude poskytnutý za štandardných podmienok ako je v prípade manželov, avšak s tým zvýhodnením, že prvých 15 000 eur z úveru bude poskytnutých s výhodnejšou úrokovou sadzbou.
Pre mladomanželov sa ďalšej navrhuje zavedenie nového účelu podpory bývania, a to možnosť poskytnúť zvýhodnený úver na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome, čím sa sleduje zámer zlepšenia kvality ich bývania. Na takýto účel bude možné poskytnúť zvýhodnený úver, pričom prvých 15 000 eur z maximálnej výšky 30 000 eur možno poskytnúť s výhodnejšou úrokovou sadzbou.
Zámerom zákona je pomôcť mladým rodinám osamostatniť sa, zjednodušiť im finančne možnosť mať deti a podporovať tak pôrodnosť a demografický rast populácie na Slovensku. Na základe tejto zmeny zákona tak mladomanželia budú môcť dostať úver vo výške 15 000 eur na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1% fixovanou počas celej doby úveru. Zároveň pri narodení dieťaťa možno odpustiť 2 000 eur z výšky istiny úveru, pričom maximálna suma, ktorá môže byť takto odpustená z istiny úveru, je 6 000 eur. Návrh je tak jednoznačne smerovaný na podporu rodiny a detí.
Ďalším cieľom návrhu je podpora obnovy bytového fondu na celom Slovensku. Najmä v obciach na vidieku existuje veľký počet starších rodinných domov, z ktorých mnohé sú už dnes neobývané. Možnosť rekonštrukcie takýchto starších rodinných domov môže zatraktívniť bývanie v obciach, čo podporí i rozvoj na vidieku.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Do účelu obstarania bytu sa navrhuje doplniť tretí podúčel, ktorým je kúpa bytu v rodinnom dome. Ide o byt v staršom rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minimálne 3 roky pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory na jeho obstaranie. Okrem veku tejto stavby je potrebné dodržať limit podlahovej plochy bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúcu k jednému bytu, ktorý je stanovený na 120 m2.
Žiadateľom o poskytnutie úveru na tento účel by mali byť mladé začínajúce rodiny vo veku do 35 rokov, kde manželia uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie takéhoto bytu.
K bodu 2
Do účelu obnovy bytovej budovy sa navrhuje doplniť štvrtý podúčel, ktorým sú stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Pôjde o obnovu staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome.
Žiadateľom o poskytnutie podpory na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome budú môcť byť mladomanželia uvedení v bode 1.
K bodu 3
V odseku 3 sa definuje, čo sa rozumie kúpou bytu v bytovom dome a kúpou nájomného bytu. Ide vlastne o nový byt nadobúdaný od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí a od nadobudnutia právoplatnosti jeho kolaudačného rozhodnutia neuplynulo viac ako 3 roky.
Zároveň sa v tomto ustanovení definuje, čo sa rozumie kúpou bytu v rodinnom dome. V tomto prípade ide o starší byt v rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minimálne 3 roky pred podaním žiadosti.
V odseku 4 sa ustanovuje, v akých prípadoch môže žiadateľ kupovať aj byt v bytovom dome starší ako 3 roky. Ide o žiadateľa, ktorým sú mladomanželia, odchovanci a ťažko zdravotne postihnuté osoby, alebo člen domácnosti, ktorý sa stará o ťažko zdravotne postihnutú osobu.
Vzhľadom na rozsiahle doplnenie § 6 odsekov 3 a 4 sa uvádza ich plné znenie.
K bodu 4
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením 2 nových podúčelov. V tejto súvislosti bolo potrebné určiť, kto môže byť žiadateľom o poskytnutie podpory na tieto podúčely.
K bodu 5
V súvislosti s doplnením nových podúčelov je potrebné určiť výšku podpory. Zákonom sú stanovené maximálne limity úveru z obstarávacej ceny a lehota splatnosti na všetky účely podpory. Pre jednotlivé účely, resp. podúčely sú tiež zákonom určené limity úveru vo väzbe na byt, resp. 1 m2 podlahovej plochy bytu alebo zatepľovanej plochy bytu.
Pre podúčel kúpa bytu v rodinnom dome je maximálny limit úveru na byt vo výške 90 000 eur a pre stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome je maximálny limit úveru na bytu vo výške 30 000 eur. Podrobnejšie úverové podmienky určí vykonávací predpis k zákonu č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
K bodu 6
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením nového podúčelu, pre ktorý je potrebné určiť, čo sa rozumie jeho obstarávacou cenou. Pri kúpe bytu v rodinnom dome sa obstarávacou cenou rozumie cena uvedená v kúpnej zmluve.
K bodu 7
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením nového podúčelu - stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome. Okrem ceny zhotovenia stavby, ceny projektovej dokumentácie na stavebné povolenie sa do obstarávacej ceny započíta aj cena stavebných výrobkov a zariadení, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základné funkcie bývania, napr. kotol, elektrický bojler, prietokový ohrievač, kuchynská linka, sporák, zariaďovacie predmety pre osobnú hygienu, atď.
K bodu 8
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 9
Vzhľadom na to, že prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania je možné obstarať aj starší byt, zákon určuje, že v tomto prípade nie je potrebné dodržať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov ustanovené zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu 10
Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s doplnením nového podúčelu obstarania bytu.
K bodu 11
Ide o určenie žiadateľa o poskytnutie podpory na kúpu staršieho bytu v rodinnom dome. Sú nimi manželia do 35 rokov (podmienku veku musia spĺňať obaja manželia), ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti.
K bodu 12
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 13
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa odstráni duplicitný odkaz na ustanovenie zákona o úvere.
K bodu 14
Vzhľadom na to, že mladomanželom je možné poskytnúť podporu aj na obstaranie staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome, môže fond odpustiť časť úveru vo výške
2 000 eur na dieťa, pričom maximálna suma tejto odpustenej časti z tohto úveru nepresiahne 6 000 eur.
K bodom 15 až 17
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 18
V súvislosti s doplnením nového podúčelu v rámci obnovy bytovej budovy je potrebné určiť podmienky poskytnutia podpory na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome.
Žiadateľmi o poskytnutie podpory na tento účel môžu byť mladomanželia, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje štvornásobok sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (4xŽM dvojčlennej domácnosti je 1 392,52 eur).
Podpora na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome môže byť poskytnutá, ak kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, táto bytová budova bola daná do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti a na adrese bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome nie je zapísané sídlo obchodnej spoločnosti alebo prevádzka živnosti.
Mladomanželom, ktorým bol poskytnutý úver na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome a dodržiavajú podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru, možno odpustiť časť poskytnutého úveru vo výška 2 000 eur, ak sa im počas platnosti zmluvy narodilo dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. O odpustenie časti úveru musia písomne požiadať. Suma odpustenej časti úveru nemôže presiahnuť 6 000 eur. Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno mladomanželom odpustiť sumu rovnajúcu sa tomuto zostatku úveru.
Podporu na stavebné úpravy bytu v rodinnom dome nie je možno poskytnúť v prípade, že žiadateľovi bola poskytnutá podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome.
Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome je možné poskytnúť iba jedenkrát.
K bodom 19 až 21
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 22
Ak bola žiadosť o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podaná do 30. júna 2019 a do tohto dátumu nebolo o nej rozhodnuté, posúdi sa žiadosť podľa predpisov účinných od 1. júla 2019.
K čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. júla 2019.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
Doložka vybraných vplyvov

1. Základné údaje

Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák
✉ Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu
✉ Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky

2. Definícia problému
Je potrebné rozšíriť možnosti podpory bývania v prípade mladomanželov a mladých rodín.

3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je zaviesť výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, aby si mohli dovoliť obstarať nové bývanie. Ide o mladých manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Obstaranie staršieho bytu môže byť riešením pre mladomanželov a súčasne môže podporiť rozvoj vo vidieckych lokalitách.
Pre mladomanželov sa ďalšej navrhuje zavedenie nového účelu podpory bývania, a to možnosť poskytnúť zvýhodnený úver na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome, čím sa sleduje zámer zlepšenia kvality ich bývania.

4. Dotknuté subjekty
Mladí manželia do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? X Áno  Nie

7. Transpozícia práva EÚ

8. Preskúmanie účelnosti**

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

- z toho vplyvy na MSP
 Áno
x Nie
 Čiastočne

Sociálne vplyvy
x Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne

Vplyvy na životné prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

Vplyvy na informatizáciu
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

10. Poznámky
Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy vzhľadom k tomu, že existujúce i nové účely podpory budú financované z prostriedkov, ktoré má Štátny fond rozvoja bývania k dispozícii.

11. Kontakt na spracovateľa
iren.sarkozy@nrsr.sk

12. Zdroje

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania

K predpisu 150/2013, dátum vydania: 15.06.2013

23

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015 schválená uznesením vlády SR č. 96 zo dňa 3. 2. 2010, ako východiskový dokument pre oblasť bývania do roku 2015 stanovila základné pôsobnosti štátu v oblasti rozvoja bývania. V rámci týchto pôsobností patrí k základným úlohám štátu ú loha vo vytváraní systému ekonomických nástrojov na rozvoj bývania.

V nadväznosti na uvedené je cieľom podpory rozvoj sociálneho nájomného bývania (štartovacie byty pre mladých, bývanie pre starších ľudí a marginalizované skupiny) a revitalizácia obytného prostredia s preferovaním integrovaných strat égií.

V Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015 bola ďalej prijatá úloha „pripraviť návrh právneho rámca pre uplatnenie nových ekonomických nástrojov štátu pre stimuláciu investorov pri rozvoji súkromného nájomného sektoru“. Zámerom je aj zacielenie podpory na prioritné oblasti s integrovaním nov ých nástrojov finančného inžinierstva (napr. JESSICA) s cieľom dosiahnuť ich vzájomným pôsobením čo najširší rozvoj v oblasti bývania a obytného prostredia.

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bý vania v zmysle predloženého znenia môžu byť významným zdrojom pozitívnych skúseností pre podporu infraštruktúry bývania a využívanie inovatívnych foriem financovania na Slovensku v ďalšom progr amovom období 2014-2020.

V liste DG REGIO/F3/CT/io je uvedené, že na to, aby bolo možné priame zadanie grantu Štátnemu fondu rozvoja bývania (ďalej len „fond“), musia byť splnené tri podmienky:

1)legislatíva určí fond ako finančnú inštitúciu

2)legislatíva predstaví ciele verejného zá ujmu, ktoré odôvodňujú priame zadanie grantu fond

3)legislatíva doloží existenciu odborných znalostí potrebný ch pre úspešné plnenie úloh fondu v rámci tejto finančnej inštitúcie.

Predloženým návrhom zákona sa zabezpečuje splnenie uvedených podmienok.

V štátnom rozpočte sa každoročne vyčleňujú finančné prostriedky určené na rozvoj bývania. V období rokov 1996 až 2011 fond uzavrel 44 276 zmlúv a poskytol podporu v celkovej výške 1 784,24 mil. eur, pričom zo štátneho rozpočtu bolo na tento systém podpory vyčlenených 1 442,02 mil. eur. Okrem podporných finančných nástrojov zo strany štátu je možné na rozvoj bývania využiť aj ďalšie finančné systémy, ktorými sú stavebné sporenie alebo hypotekárne úverovanie. Možno konštatovať, že tieto dva finančné systémy sa stali dostupnými pre takmer celé obyvate ľstvo (s výnimkou nízkopríjmových občanov). Dôkazom toho je aj vývoj poskytovaných podpôr na jednotlivé účely. Kým v rokoch 2000 až 2005 smerovalo až cca 50-90 % poskytnutých podpôr na obstaranie bytov do vlastníctva fyzických osôb, od roku 2006 smeruje na tento úč el len cca 25 %. Väčšia časť poskytnutých podpôr smeruje do výstavby nájomný ch bytov a obnovy existujúceho bytového fondu.

Z uvedeného dôvodu, je možné zo strany štátu pristúpiť k smerovaniu podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania najmä do oblasti obstarávania nájomných bytov, č i už vo verejnom alebo súkromnom sektore a obnovy bytového fondu.

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa navrhuje zacielenie podpory pre fyzické osoby, mladých manželov (vek oboch manželov nepresiahne v deň podania žiadosti 35 rokov). Ide o mladé rodiny, resp. rodiny starajúce sa o maloleté deti, ktoré si v prevažnej miere zabezpečujú svoje prvé bývanie. Ïalší mi žiadateľmi by mali byť domácnosti, ktorých členom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a odchovanci detských domovov (domovov sociálnych služieb pre deti, fyzické osoby, ktorým sa skončila pest únska starostlivosť) vo veku do 35 rokov.

V rámci modernizácie alebo rekonštrukcie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa navrhuje zacieliť podporu na tie časti bytových domov, ktoré smerujú k zvýšeniu bezpečnosti niektorých zariadení, resp. spoločných častí stavieb. V kontexte uvedeného sa dôraz kladie na výmenu alebo modernizáciu výťahu, výmenu spoločných rozvodov plynu alebo elektriny, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a ostatné rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu (vyžadujúce stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby). V oblasti obnovy bytového fondu je ďalej možné podporiť odstránenie systémovej poruchy bytového domu a zateplenie bytovej budovy.

V súčasnosti je poskytovanie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania upravené zákonom č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení bolo vypracované nové znenie zákona.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, nakoľko ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujú ceho programu rozvoja bývania.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne z áväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bý vania

3.Problematika návrhu prá vneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskej ú nie

-primárnom

Zmluva o fungovaní Európskej únie - čl. 18 - z ákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, čl. 107 – 109 o štátnej pomoci a čl. 174 – 178 právny rámec štrukturálnych fondov.

-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1.legislatívne akty

2.nelegislatívne akty

-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

1.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regioná lneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 v platnom znení,

2.Nariadenie rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú v šeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v platnom znení,

3.Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Euró pskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení,

4.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38 /ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušní kov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských š tátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/E HS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

- C - 65/81, Reina v. Landeskreditbank Baden-Wurttemberg – podľa rozhodnutia súdu pri poskytovaní bezúročnej pôžičky pri pôrode dieťaťa nie je prípustná žiadna diskriminácia na základe štá tnej príslušnosti.

- C - 75/2011, Európska komisia v. Rakúska republika - Rakúska republika si tým, že zľavnené cestovné poskytuje zásadne len študentom, ktorých rodičia poberajú rakúske rodinné prídavk y, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 18 ZFEÚ v spojení s článkami 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ, ako aj z článku 24 smernice 2004/38/ES.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vz ťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

Nie je určená

b)lehota určená na predloženie ná vrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzný ch právnych predpisov

Nie je určená

c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

d)informácia o prá vnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu pr ávneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania

Termín začatia a ukončenia PPK: od 24.11.2011

A.2. Vplyvy:

Pozití vne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvyxx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet. Financovanie bude realizované v rámci programu 01705 Štátny fond rozvoja b ývania. Pre rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 54 904 000 eur a v rokoch 2013 až 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 54 904 000 eur.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo financií SR žiada v doložke vybraných vplyvov uviesť, že návrh má negatívny vplyv na rozpoč et verejnej správy a zároveň dopracovať v súlade Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov relevantné tabuľky analýzy na rozpoč et verejnej správy s tým, že rozpočtovo nekrytý vplyv bude nulový.

Ministerstvo hospodárstva SR neuplatňuje pripomienky a súhlasí z doložkou vplyvov na podnikateľské prostredie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiada v časti A.2 označiť zodpovedajúci vplyv a vypracovať analýzu vplyvov podľa prílohy č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.

Ministerstvo financií SR žiada vypracovať doložku vybraných vplyvov z hľadiska vplyvov na informatizáciu spoločnosti.

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2012r201320142015Príjmy verejnej správy celkom0000v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť0000z toho: - vplyv na ŠR0000- vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom54 904 00054 904 00054 904 00054 904 000v tom: za každý subjekt verejnej spr ávy / program zvlášť0 000z toho: - vplyv na ŠR54 904 00054 904 00054 904 00054 904 000- vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť 0000- z toho vplyv na ŠR 0000Financovanie zabezpečené v rozpočte0000v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť0000

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2012r201320142015Celkový vplyv na rozpoč et verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)+54 904 000+54 904 000+54 904 000+54 904 000 z toho vplyv na ŠR+54 904 000+54 904 000 +54 904 000+54 904 000 financovanie zabezpečené v rozpočte+54 904 000+54 904 000+54 904 000+54 904 000 ostatné zdroje financovania0+10 000 00000Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora0000Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšen ých výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpoč et. Financovanie bude realizované v rámci programu 01705 Štátny fond rozvoja bývania. Pre rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 54 904 000 eur a v rokoch 2013 až 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výš ke 54 904 000 eur.

Na financovanie obnovy bytového fondu predpokladáme poskytnutie čiastky 10 mil. eur z prostriedkov EÚ.

Rozpočtovo nekrytý vplyv bude nulový. Žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania predložené nad rámec disponibilných zdrojov fondu budú vrátené späť žiadateľom.

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Vlá da Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala, že podporí rozvoj sociálneho nájomného bývania (štartovacie byty pre mladých, bývanie pre starších ľudí a marginalizované skupiny) a revitalizáciu obytného prostredia s preferovaním integrovaných stratégií. Súčasne sa vláda SR zaviazala, že podporí rozvoj ekonomických nástrojov na rozvoj bývania (hypotekárne úverovanie, stavebné sporenie, Štátny fond rozvoja bývania) a ich zacielenie na prioritné oblasti s integrovaním nových nástrojov finančného inžinierstva (napr. JESSICA) s cieľom dosiahnuť ich vzájomným pôsobením čo naj širší rozvoj v oblasti bývania a obytného prostredia.

Uznesením č. 96/2010 bola schválená Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015. Z bodu B.8 predmetného uznesenia vyplýva úloha „pripraviť návrh právneho rámca pre uplatnenie nových ekonomických ná strojov štátu pre stimuláciu investorov pri rozvoji súkromného nájomného sektoru“.

V štátnom rozpočte sa každoročne vyčleňujú finančné prostriedky určené na rozvoj bývania. V období rokov 1996 až 2011 Štátny fond rozvoja bývania uzavrel 44 276 zmlúv a poskytol podporu v celkovej výške 1 784,24 mil. eur, pričom zo štátneho rozpočtu bolo na tento systém podpory vyčlenených 1 442,02 mil. eur. Okrem podporných finančných nástrojov zo strany štátu je možné na rozvoj bý vania využiť aj ďalšie finančné systémy, ktorými sú stavebné sporenie alebo hypotekárne úverovanie. Možno konštatovať, že tieto dva finančné systémy sa stali dostupnými pre takmer celé obyvate ľstvo (s výnimkou nízkopríjmových občanov). Dôkazom toho je aj vývoj poskytovaných podpôr na jednotlivé účely. Kým v rokoch 2000 až 2005 smerovalo až cca 50-90 % poskytnutých podpô r na obstaranie bytov do vlastníctva fyzických osôb, od roku 2006 smeruje na tento účel len cca 25 %. Väčšia časť poskytnutých podpôr smeruje do výstavby nájomných bytov a obnovy existujúceho bytové ho fondu.

Z uvedeného dôvodu, je možné zo strany štátu pristúpiť k smerovaniu podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania najmä do oblasti obstarávania nájomných bytov, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore a obnovy bytového fondu.

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa navrhuje zacielenie podpory pre fyzické osoby, mladých manželov (vek oboch manželov nepresiahne v deň podania žiadosti 35 rokov). Ide o mladé rodiny, ktoré si v prevažnej miere zabezpečujú svoje prvé bývanie. Ïalšími žiadateľmi by mali byť domácnosti, ktorých členom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a odchovanci detských domovov (domovov soci álnych služieb pre deti, fyzické osoby, ktorým sa skončila pestúnska starostlivosť) vo veku do 35 rokov.

V rámci modernizácie alebo rekonštrukcie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa navrhuje zacieliť podporu na tie č asti bytových domov, ktoré smerujú k zvýšeniu bezpečnosti niektorých zariadení, resp. spoločných častí stavieb. V kontexte uvedeného sa dôraz kladie na výmenu alebo modernizáciu výťahu, vý menu spoločných rozvodov plynu alebo elektriny, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a ostatné rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu (vyžadujúce stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby). V oblasti obnovy bytového fondu je ďalej možné podporiť odstránenie systémovej poruchy bytového domu a zateplenie bytovej budovy.

V súčasnosti je poskytovanie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania upravené zákonom č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja b ývania v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení bolo vypracované nové znenie zákona.

Predloženým návrhom nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, nakoľko ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujú ceho programu rozvoja bývania.

Predložený návrh zákona nevyžaduje nové nároky na pracovné sily.

.......................................................................................................................................................

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zru šenie)

kombinovaný návrh

iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použ ite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemy2011r2012 120132014Indikátor ABC Indikátor KLM Indikátor XYZ 2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Návrh zákona nezakladá nové požiadavky na štátny rozpočet. Financovanie bude realizované v rámci programu 01705 Štátny fond rozvoja bý vania. Pre rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 54 904 000 eur a v rokoch 2013 až 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 54 904 000 eur.

Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospod árenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené. Kvantifikujte: - Rast alebo pokles príjmov/vý davkov na priemerného obyvateľa- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností

- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupí n obyvateľstva.Návrhom zákona sa podpora na účel obstarania bytu navrhuje poskytovať mladým manželom do 35 rokov, manželom starajúcim sa o maloleté detí, domácnostiam, ktorej členom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a odchovancom detských domovov. Návrh zákona zacielením na isté skupiny obyvateľstva môže vytvárať zároveň pozitívny i mierne negatívny vplyv oproti súčasnému právnemu stavu. Návrhom zákona sa zvýši dostupnosť obstarania bytu najmä pre mladé rodiny (manželské páry, obaja vo veku do 35 rokov), rodiny s malolet ými deťmi a mladých odchovancov z detských domovov či z náhradnej starostlivosti, zároveň sa mierne zníži pre ostatné skupiny s príjmom do zákonom stanoveného násobku životného minima, ktoré majú oprávnenie na podporu podľa terajšieho platného právneho stavu. Na druhej strane zvýšenie podpory výstavby nájomných bytov bude mať všeobecne pozitívny vplyv na zvýšenie prístupu k bývaniu najmä pre n ízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť. 4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?

Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?

Pôsobnosťou fondu nie je realizovať výskum a vývoj v oblasti bytovej výstavby so zameraním na zhà ňanie triedených a komparatívnych údajov so zameraním na rodové a vekové hľadisko, príjmovú štruktúru obyvateľstva a pod. Štátny fond rozvoja bývania nemôže vytvárať informačné systé my so zameraním na zber a vyhodnocovanie vyššie uvedených údajov. Vzhľadom na skutočnosť, že Štátny fond rozvoja bý vania nesleduje poskytovanie podpory na rozvoj bývania podľa vekovej, príjmovej štruktúry obyvateľstva, nie je možné vyčísliť konkrétny dopad návrhu zákona na obyvateľstvo. Štatistické údaje o poskytnutej podpore z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania sú uvedené v dôvodovej správe k § 6.

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácieObsah6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?

(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)Áno

Predloženým návrhom sa rozširujú elektronické služby na úroveň III.

Na webovom sídle ŠFRB sa vytvára formulár elektronickej žiadosti pre zákazníka, ktorým je zamestnanec krajského stavebného úradu alebo mestského úradu v sídle okresu, ktorý súčasne so zaslaní m overenej žiadostí vyplní aj predmetný formulár.

6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?

(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)Nie¼udia6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?

(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)Nie6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)Nie6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)Nie6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?

(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)NieInfraštruktúra6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?

(Uveďte jeho funkciu.)Áno

ŠFRB v súlade so zákonom č. 607/2003 Z.z. vedie informačný systém, ktorý v nadväznosti na rozšírenie elektronických služieb bude umožňovať preberanie údajov z formulár elektronickej žiadosti.6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?

(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)Nie6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?

(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)Nie6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?

(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)

NieRiadenie procesu informatizácie6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?

(Uveďte popis zmien.)NieFinancovanie procesu informatizácie6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)Nie

Legislatívne prostredie procesu informatizácie6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)Nie

Osobitná časť

K § 1:

Fond je právnickou osobou, ktorá bola zriadená na financovanie priorít štátnej bytovej politiky pri rozširovaní bytového fondu, ktorým je nová bytová v ýstavba realizovaná v bytových alebo rodinných domoch a zveľaďovaní bytového fondu, ktorým je obnova bytového fondu realizovaná modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí a spoločný ch zariadení bytového domu, odstránením systémovej poruchy bytového domu a zateplením bytovej budovy.

Pre potreby implementácie nástrojov finančného inžinierstva a zároveň v zmysle pravidiel legislatívneho rámca EÚ je navrhovaná zmena znenia ustanovenia odseku 1 a je doplnený odsek 3, ktorý upravuje postavenie fondu ako finančnej inštitúcie.

Fond ako finančná inštitúcia na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva, ktorá bude o.i. implementovať finančné zdroje z európskej únie v zmysle schválených princípov a priorít štá tnej bytovej politiky schválených vládou SR naposledy v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015.

Cieľom štátnej bytovej politiky, pri realizácii ktorých zohráva fond jednu z kľúčových úloh, je postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo bývanie pre obyvateľstvo dostupné a aby si ka ždá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie. V tomto duchu je potrebné vytvárať rámec pre zapojenie všetkých subjektov procesu rozvoja bývania pri riešení čiastkových úloh, vytvárať priestor pre participáciu všetkých úrovní rozhodovania a posilňovať partnerstvo medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom na horizontálnej i vertikálnej úrovni, a to pri rešpektovaní princí pov trvalo udržateľného rozvoja, energetickej a ekonomickej efektívnosti a sociálnej solidarity. V oblasti kvality bývania je prvoradou úlohou zlepšiť technický stav jestvujúceho bytového fondu a s použitím vhodn ých nástrojov obnovy prispieť k predĺženiu jeho životnosti a zníženiu energetickej náročnosti aj využitím prostriedkov EÚ prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva. Podpora bývania zo š trukturálnych fondov EÚ by mala vytvoriť spolu s existujúcimi nástrojmi štátnej bytovej politiky vzťah logickej komplementarity, nie konkurencie. Aj táto skutočnosť bude najlepšie zabezpečená prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania ako inštitúciou, ktorá je integrálnou súčasťou celého systému štátnej bytovej politiky SR.

Fond ako verejná inštitúcia správajúca sa striktne v medziach ustanovujúcej národnej legislatívy má s poskytovaním úverových zdrojov v oblasti bývania dlhoročné skúsenosti. Existujúce úč ely podpory sú osvedčené a z hľadiska najbližších rokov vyžadujú veľký objem finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu na účel „zateplenie bytovej budovy“ bude vhodné aj využitie finančný ch prostriedkov EÚ, ako nástroja na zlepšenie energetickej efektívnosti bytových budov. Fond je najvhodnejšia inštitúcia aj vzhľadom na minimalizáciu finančných, administratívnych a časových nákladov na pr ípravu a implementáciu pilotného prístupu, s potenciálom jeho rozsiahlejšieho využitia v ďalšom programovom období 2014-2020. Vzhľadom na existenciu Štátneho fondu rozvoja bývania nie je potrebné vytvára ť novú inštitúciu, resp. nástroj, ktorý bude implementovať finančné prostriedky z EÚ.

Fond pôsobí na Slovensku už 15 rokov a poskytuje úvery na viaceré účely podpory (výstavba nájomných bytov, výstavba a obnova bytov pre fyzické osoby, obnova bytovej budovy). Medzi inými sú to aj úč el obnova bytovej budovy a od roku 2009 aj vládny program zatepľovania, na ktorý v roku 2009 boli poskytnuté fondom úvery 347 žiadateľom v objeme finančných prostriedkov cca 71 mil. eur. Na obnovu je to od roku 2000 takmer 2 300 žiadostí v objeme finančných prostriedkov 231 mil. eur. Všetky uvedené informácie je možné podložiť údajmi uvedenými vo Výročných správach fondu, ktoré je povinný vypracovávať v zmysle článku 5 ods. 1 písm. d) Štatútu fondu.

K § 2:

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov upravuje, ž e Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“) je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky. V súvislosti s tým vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania. V nadväznosti na uvedené, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vymenúva a odvoláva generá lneho riaditeľa tohto fondu, ktorý je štatutárnym zástupcom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Minister si môže zriadiť Radu Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorá plní funkciu poradného orgánu. Rada fondu prerokúva najmä zásadné materiály predkladané ministrovi na schvá lenie a navrhuje opatrenia na zlepšenie činnosti fondu. Rada fondu v súlade so štatútom schváleným vládou podľa doterajšieho znenia zákona má jedenásť členov. Z tohto počtu šiestich členov vymenú va minister na základe vlastného výberu a ostatných členov na návrh ministra financií SR, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ministra vnútra SR, predsedu Združenia miest a obcí Slovenska a prezidenta Asoci ácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Èinnosť tejto menovanej Rady fondu, ako aj podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upravuje štatút fondu.

K § 3:

Fond je koncipovaný na báze revolvingu. Znamená to, že prostriedky, ktorými disponuje, sú používané na poskytovanie podpory vo forme úverov. Splátky a ú roky z týchto úverov postupne vytvárajú jeden z rozhodujúcich zdrojov príjmov fondu, čím sa zabezpečuje jeho návratnosť. Z toho dôvodu patria vlastné zdroje fondu, resp. vý nosy z nich, k zdrojom fondu. Ide tu o splátky istiny úverov poskytnutých z fondu, splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu, sankcie vymáhané fondom za porušenie finančnej disciplíny a o vý nosy z prostriedkov fondu uložených v banke, výnosy z účtov v banke pre realizáciu finančných operácií (splátky úverov vedených na účtoch v banke) s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutý ch fondu zo štátneho rozpočtu, príjmy z výťažku pri výkone exekúcie a dobrovoľnej dražby.

K vlastným zdrojom fondu možno priradiť zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom okrem zostatkov podpory, ktorá bola poskytnutá z prostriedkov štátneho rozpočtu v predchádzajúcich rokoch a dary.

V zmysle § 3 písm. k) sú príjmami fondu finančné prostriedky Európskej únie. Tieto prostriedky budú využité iba na poskytovanie podpory na „zatepľovanie bytovej budovy“. Z financovania správy fondu sú tieto prostriedky vylúčené (viď § 4 ods. 4 „Prostriedky použité na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a iné bankové činnosti nesmú ročne presiahnuť 3 % z ročných prí jmov fondu uvedených v § 3 písm. a) až e). Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.“). Preto dohoda o financovaní, ktorá bude uzatvorená medzi MPRV SR a ŠFRB nebude zá kazkou na poskytnutie služby v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a MPRV SR môže poskytnúť ŠFRB grant v zmysle druhej časti písmena b) člá nku 44 nariadenia Rady 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1 260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).

Dotácie zo štátneho rozpočtu boli v začiatočnom období fungovania fondu jeho hlavným zdrojom. Pomocou nich si fond vytvoril kapitál, ktorý v rozpočte na rok 2011 reprezentovali vlastné zdroje vo výš ke 87,67 mil. eur, čo predstavuje 61,49 % z celkových príjmov fondu.

K § 4:

Prostriedky fondu sú v rozhodujúcej miere používané na poskytovanie podpory. V súlade s ďalším ustanovením je možné prostriedky fondu použiť na sprá vu fondu, avšak len v zákonom limitovanom rozsahu (3 % z ročných zdrojov fondu okrem finančných prostriedkov získaných zo štátneho rozpočtu).

Fond ku koncu roku 2011 spravoval cca 44 000 úverov, ktorých lehota splatnosti je prevažne 30 rokov.

Použitie prostriedkov fondu sa riadi rozpočtom, ktorého návrh vypracúva fond a prostredníctvom ministerstva ho predkladá vláde Slovenskej republiky na schválenie každoročne do 15. augusta. Vlá da Slovenskej republiky rozhoduje aj o zmenách rozpočtu fondu, ktoré majú vplyv na prebytok alebo schodok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre EÚ.

O ostatných zmenách (napr. presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými účelmi) rozhoduje minister na základe odporúčania Rady fondu.

Odmeňovanie zamestnancov fondu sa uskutočňuje v súlade s predpismi, ktoré platia všeobecne na odmeňovanie zamestnancov pri výkone prá ce vo verejnom záujme.

K § 5:

Fond v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ch predpisov a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok zostavuje rozpočet. Rozpočet fondu na príslušný rok je súčasťou rozpočtu MDVRR SR.

Vzhľadom na to, že fond je svojimi finančnými vzťahmi napojený na rozpočet ministerstva, je povinný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy ku koncu roka zúčtovať so štá tnym rozpočtom finančné prostriedky, ktoré od neho obdržal.

V súlade s podmienkami pre hospodárenie s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu sú prostriedky fondu vedené v Štátnej pokladnici. Za hospodárenie s prostriedkami fondu je zodpovedný štatut árny zástupca fondu, t.j. generálny riaditeľ fondu.

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Eur ópskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde v článku 43 bod 3 upravuje: „Keď sa nástroj finančného inžinierstva vytvorí v rámci finančnej inštitúcie, ustanoví sa ako osobitný finančný blok, podliehaj úci špecifickým vykonávacím pravidlám v rámci finančnej inštitúcie, ktorými sa ustanovuje najmä to, že sa vedú osobitné účty na odlíšenie nových zdrojov investovaných do nástroja finančn ého inžinierstva, vrátane zdrojov z príspevku operačného programu, od zdrojov, ktoré mala inštitúcia pôvodne k dispozícii.“

V súvislosti s poskytovaním podpory, ktorá je poskytovaná vo forme úveru, je potrebné vykonávať finančné operácie jednak s uvoľňovaním priznaného úveru, ale predovšetkým s jeho splácaním. V prípade, že si fond nevybuduje systém na sledovanie finančných operácií, navrhuje sa, aby tieto služby vykonávala banka. Keďže ide úvery poskytované štátnou inštitúciou, navrhuje sa, aby prípadné finančné operácie vykonávala banka so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorú určí ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Na príkaz fondu podľa podpísanej zmluvy o poskytnutí podpory Štátna pokladnica prevedie sumu prostriedkov zodpovedajúcu priznanej podpore do vybranej banky, ktorá otvorí žiadateľovi účet vo svojej poboč ke alebo expozitúre umiestnenej najbližšie k miestu uskutočňovania stavby žiadateľa.

O žiadosti o poskytnutie úveru na obstaranie nájomného bytu, na financovanie ktorého súčasne žiadateľ žiada poskytnutie dotácie z MDVRR SR, fond rozhodne až po oznámení ministerstva o možnosti poskytnutia dotá cie na daný predmet. Na tento účel je možné v rozpočte fondu vyčleniť osobitne finančné prostriedky. V rozpočte fondu je možné osobitne vyčleniť finančné prostriedky aj na stavby spolufinancované zo zdrojov EÚ (výstavba nájomných bytov) a na zateplenie bytovej budovy, ktorý bude financovaný z prostriedkov EÚ. Na zateplenie bytovej budovy budú osobitne vyčlenené finančné prostriedky ďalej rozdelené pod ľa samosprávnych krajov.

K § 6:

Podpora sa pri zriadení fondu orientovala predovšetkým na novú bytovú výstavbu a to tak v etape výstavby ako aj kúpy. Vzhľadom na to, že podľ a pravidiel poskytovania štátnej podpory v krajinách EÚ nie je možné podporu poskytnúť na projekt, ktorého realizácia bola začatá pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory je snahou priblížiť sa podmienkami poskytovania podpory týmto pravidlám a neposkytovať podporu na dokončovanie niekoľko rokov rozostavaných objektov. Podpora výstavby znamená, že žiadateľ môže o poskytnutie podpory požiadať po čas výstavby bytu, t.j. počas lehoty uvedenej v stavebnom povolení na dokončenie stavby.

Prehľad o poskytnutej podpore v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania (v mil. eur)Účel podpory2000 1)2001 2)2002 3)2003 4)2004 5)2005 6)200620072008 200920102011Poskytnutá podpora spolu112,31122,34171,90 94,40112,30127,89156,03141,55159,64210,67136,11139,68Počet zmlúv spolu6 1804 0814 361 4 0641 9661 6221 5821 5421 3251 398990887Počet podporených bytov spolu8 5359 14710 7695 958 5 8015 9819 34111 96410 94025 35512 26218 410z toho - vý stavba bytov v bytovom, rodinnom a polyfunkčnom domePoskytnutá podpora 100,0667,8883,0086,0150,2745,6736,2237,7134,7629,1324,8516,27Počet zmlúv 5 3433 7874 0093 9011 7921 3811 2071 150972771647416Počet podporených bytov 5 3863 8484 009 3 9041 9531 5791 2111 150973771647416- výstavba nájomný ch bytovPoskytnutá podpora5,1751,5786,330,0950,5570,6894,2767,7593,1177,9768,7542,44Počet zmlúv151372561108141196147187127130109Počet podporených bytov6533 8205 433 42 0042 5543 3852 4323 3022 4162 1231 361- kúpa novostavby bytuPoskytnutá podpora0,050,100,130,050,762,982,033,735,855,9210,2711,40Počet zmlúv391032651 654934234341Počet podporených bytov391032610765125106144293314- obnovaPoskytnutá podpora7,032,782,458,2510,728,3023,0231,7624,9326,1432,2352,09Počet zmlúv819148861594048112193126127170233Počet podporených bytov2 4931 4701 3172 0471 8181 7244 6448 2316 4757 2109 19912 539- výstavba zariadení soci álnych služiebPoskytnutá podpora 0,000,000,000,000,000,270,490,620,990,620,000,80Počet zmlúv 0000012 36301Počet podporených bytov 00000 1736268438035- Vládny program zatepľ ovaniaPoskytnutá podpora ---------70,89-16,68Počet zmlúv ------- --347-87Počet podporených bytov ------- --14 776-3 745Z uvedenej tabuľky možno vidieť vývoj v poskytovan í podpory na jednotlivé účely v rokoch 2000 až 2011. Z podpory smerujúcej do obstarávania bývania do vlastníctva fyzických osôb sa postupne ťažiskovým stala podpora obstarávania nájomných bytov a taktie ž sa zvyšovala podpora obnovy bytového fondu.

V nadväznosti na uvedené a zámer viac zacieliť podporu z fondu sa navrhuje pristúpiť k zmene smerovania podpory predovšetkým na obstarávanie nájomných bytov a obnovu existujúceho bytového fondu.

Ustanovenie definuje účely podpory, ktorými sú obstaranie bytu (výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkč nom dome alebo v nebytovej budove, kúpou bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome), obstarávanie nájomných bytov (výstavbou nájomného bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prí padne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove, kúpou nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome), obnova bytovej budovy (modernizá cia alebo rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, odstránenie systémovej poruchy bytového domu a zateplenie bytovej budovy), výstavba zariadenia sociálnych služ ieb, obnova zariadenia sociálnych služieb.

So zreteľom na podporu rozvoja bytovej výstavby je záujmom štátu podporovať rozvoj novej bytovej výstavby a nadväzne na to podporovať aj kúpu novopostavený ch bytov. Kúpa bytu, má podporiť systém obstarávania si už hotového bytu, v rámci ktorého budúci vlastník rieši okamžite bytovú situáciu a súčasne predmetnou nehnuteľnosťou môže ručiť za záväzok vyplývajúci z poskytnutého úveru.

Zavedenie možnosti kúpy staršieho bytu je zacielené na vybranú skupinu občanov, ktorá dosiahnutím veku stanoveného zákonom o sociálnej pomoci je povinná opustiť domov sociálnych služieb pre deti, resp. detsk ý domov (osoba, ktorej skončila poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, alebo ktorej sa skončila pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka) bez možnosti riešenia ďalšieho bývania. Navrhované riešenie bývania odchovancov detských domovov vyplýva z toho, že týmto občanom trvá ústavná starostlivos ť len do dosiahnutia plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov veku. Okrem tejto skupiny občanov sa možnosť kúpy staršieho bytu vzťahuje aj pre zabezpečovanie bývania domácnosti, č lenom ktorej je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Riešenie problému bývania tejto skupiny občanov je niekoľkoročným problémom, ktorý neriešila ani možnosť kúpy novostavby bytu, z dôvodu vyš šej ceny nových bytov k finančným možnostiam odchovancov detských domovov. Vzhľadom na nutnosť riešenia tohto problému sa navrhuje, aby sa týmto občanom umožnilo s podporou štátu si obstarať aj starší byt, ktorého cena môže byť dostupnejšia.

Podľa odborných odhadov podiel nájomných bytov na Slovensku klesol na hodnotu cca 4 % z celkového počtu bytov. Vo vyspelých európskych krajinách je podiel nájomn ého sektoru v rozsahu 20-60% z celkového bytového fondu. Na trhu s bytmi je vplyv dostupnosti nájomných bytov výrazným indikátorom dostupnosti bývania. Významné miesto predstavujú nájomné byty vo verejnom nájomnom sektore, ktoré plnia sociálnu funkciu (bývanie pre obč anov v hmotnej núdzi, bývanie pre sociálne slabšie skupiny občanov, bývanie podmieňujúce rozvoj regiónu apod.). Súčasne z úlohy B.8 uznesenia vlády SR č. 96/2010, ktorým bola schválená Koncepcia št átnej bytovej politiky do roku 2015 vyplýva, že je potrebné „pripraviť návrh právneho rámca pre uplatnenie nových ekonomických nástrojov štátu pre stimuláciu investorov pri rozvoji súkromného nájomn ého sektoru“. Pre vytvorenie vhodných podmienok rozvoja súkromného nájomného sektoru, sa navrhuje poskytovať výhodné úvery na obstarávanie bytov určených na nájom aj iným právnickým osobám, ako s ú obce.

Slovenská republika má v porovnaní s európskymi krajinami mladý bytový fond, ktorý sa však vyznačuje zanedbanou údržbou, nevyhovujúcimi tepelnotechnickými vlastnosťami a existenciou konštrukčný ch alebo realizačných nedostatkov. Vzhľadom na uvedené je záujmom štátu formou výhodných úverov podporovať aj túto oblasť rozvoja bývania. V prvom rade je záujmom štátu podporovať zateplenie bytový ch domov a rodinných domov z dôvodu znižovania nárokov na spotrebu energií. Ïalšou oblasťou je podpora modernizácie a rekonštrukcie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Dô raz sa navrhuje zamerať na podporu tých častí, ktoré môžu znížiť bezpečnosť stavieb (spoločné rozvody elektrickej energie a plynu) a dosiahnuť súčasne technické parametre (výmena, resp. moderniz ácia osobných výťahov). Zároveň zo smerníc EÚ vyplýva povinnosť zabezpečovať bezbariérový prístup do budov. V časti obnovy bytových budov je zavedená nová možnosť podpory – odstrá nenie systémovej poruchy bytového domu. Ide predovšetkým o tie systémové poruchy, odstránením ktorých sa súčasne zlepšujú technické vlastnosti stavebných konštrukcií. Predmetom podpory z fondu môž u byť aj systémové poruchy, ktorých neodstránenie môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti užívania bytového domu.

Ïalším účelom pre poskytovanie štátnej podpory je výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálnu služ bu celoročnou pobytovou formou alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb a obnova zariadenia sociálnych služieb vrátane jeho zateplenia. Ide o tieto druhy zariadení sociálnych služ ieb - zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie. V týchto zariadeniach sociálnych služieb sa poskytujú celoročnou pobytovou formou sociálne služ by na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovàšenia dôchodkového veku a nahrádzajú klientom prirodzené rodinné prostredie vrátane celoročného ubytovania (plnia teda tiež funkciu ich celoročného bývania).

V súlade s vymedzením sociálneho bývania v § 21 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, sociálne bývanie je aj bývanie alebo ubytovanie financované s použit ím verejných prostriedkov a poskytované v rámci starostlivosti podľa osobitných predpisov. Ide napr. o vybrané druhy zariadení sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službá ch a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v ktorých sa poskytuje v rámci obslužných č inností aj ubytovanie. V rámci zariadení sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovàšili dôchodkový vek, sú to zariadenia podporovaného bý vania, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia. V rámci sociálnych služieb na podporu rodiny s deť mi, ide o zariadenia dočasnej starostlivosti o deti. V rámci zariadení sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, ide o nocľahárne, útulky, domo vy na pol ceste a zariadenia núdzového bývania.

Zákon neupravuje možnosť podpory výstavby súvisiacej technickej vybavenosti podmieňujúcej bytovú výstavbu.

Súčasne sú v tomto ustanovení na účely tohto zákona definované niektoré pojmy, napr. polyfunkčný dom, kúpa bytu, obnova bytového domu, príslušenstvo obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a spoločné priestory zariadenia sociálnych služieb.

Polyfunkčný dom je budova pozostávajúca najmenej zo štyroch bytov a najmenej tretina podlahovej plochy je určená na bývanie. Takýto typ polyfunkčných domov vzniká najmä prestavbou, resp. nadstavbou existujú cich budov. Zámerom je efektívne využívanie stavieb a zainvestovaných pozemkov.

Kúpou bytu sa rozumie kúpa novostavby bytu, t.j. od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí a od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia neuplynulo viac ako 3 roky.

Pod modernizáciou a rekonštrukciou bytového domu sa rozumie výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny kanalizácie, vody a tepla, stavebná úprava spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa zabezpečí bezbariérový prístup do bytov v bytovom dome. Iná modernizácia je iná, než tá, ktorá bola uvedená v predchádzajúcom texte a tiež nejde o odstraňovanie systémovej poruchy bytového domu alebo jeho zatepľovanie.

K § 7:

Ustanovenie vymedzuje jednotlivých žiadate ľov. V súlade s pôvodným zákonom žiadateľom zostáva žiadateľom fyzická osoba – občan Slovenskej republiky, občan členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Euró pskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovàšila 18 rokov a má vlastný príjem zo závislej č innosti alebo podnikania. Neprihliada sa na to, či ide o zamestnanca, živnostníka, podnikateľa, dôchodcu atď. S prihliadnutím na ustanovenie § 15 ods. 1 zákona, podľa ktorého fond o poskytnutí podpory uzavrie so ž iadateľom zmluvu, musí žiadateľ byť osobou spôsobilou na právne úkony. Žiadateľom nemôže byť neplnoletá osoba, a to ani v zastúpení poručníkom, nakoľko podľa § 9 ods. 1 zákona musí ž iadateľ preukázať, okrem iného, aj to, že je schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a v lehotách. Žiadateľom môže byť plnoletá fyzická osoba a musí mať aj vlastný pravidelný príjem.

Z dôvodu presnejšieho a jednoznačnejšieho zacielenia podpory došlo k podrobnejšiemu špecifikovaniu žiadateľov – právnických osôb. Žiadateľom o podporu môže byť právnická osoba bez ohľ adu na to, či je zapísaná v Obchodnom registri alebo inom registri (napr. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Žiadateľom môže byť podnikateľský subjekt, správcovská organizácia, bytové družstvo, obec, VÚC a pod. Podmienkou pri tejto skupine žiadateľov je, že musí mať sídlo na území Slovenskej republiky a musí svojim hospodárskym výsledkom preukázať schopnosť splácať poskytnutý úver. Obec a VÚC preukazuje schopnosť splácať poskytnutý úver rozpočtom obce. Iné právnické osoby musia preukázať, že podnikali počas piatich rokov pred podaním žiadosti.

Žiadateľom o poskytnutie úveru na obstaranie bytu môže byť aj fyzická osoba; pričom v § 10 sa určuje podmienky, ktorá fyzická osoba môže byť žiadateľom o poskytnutie úveru na obstaranie bytu. Prá vnická osoba môže byť žiadateľom o poskytnutie úveru na obstaranie nájomných bytov.

Oproti pôvodnému zákonu sa na účel obstarania nájomných bytov umožňuje poskytnúť úver okrem obce a VÚC aj právnickej osobe. Ide o snahu štátu motivovať a stimulovať investovať finančné prostriedky do oblasti súkromného nájomného sektora.

O poskytnutie úveru na modernizáciu bytového domu a zateplenia bytovej budovy môžu požiadať všetci žiadatelia uvedení v odseku 1.

Žiadateľom o poskytnutie úveru na odstránenie systémovej poruchy bytového domu môže byť žiadateľ podľa odseku 1 zákona okrem fyzickej osoby.

Podporu na výstavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb bude možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec alebo samosprávny kraj.

K § 8:

Podporu z fondu podľa pôvodného zá kona bolo možné poskytnúť vo forme úveru a vo forme nenávratného príspevku. Podporu vo forme nenávratného príspevku bolo možné poskytnúť len na obstaranie bytu (výstavba, resp. kúpa bytu) žiadateľ ovi, ak on alebo člen jeho domácnosti je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Z vypracovaných ekonomických analýz vyplýva, že výstavba bezbariérového bytu výrazne nezvyšuje obstarávaciu cenu bytu. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje túto formu podpory zrušiť.

Podpora z fondu sa navrhuje poskytovať iba vo forme úveru. Táto forma podpory sa navrhuje poskytovať do výšky 80 % obstarávacej ceny a s lehotou splatnosti do 40 rokov. Vzhľadom na ekonomický a hospodársky vý voj sa navrhuje, aby výška ročnej úrokovej sadzby bola upravená vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom, ktorým sa dá pružnejšie reagovať na vyvolané zmeny. V prí pade odchovancov, resp. člena domácnosti, ktorého členom domácnosti je ťažko zdravotne postihnutá osoba je možné podiel podpory zvýšiť až na 100 %.

Okrem limitu podpory stanoveného podielom z obstarávacích nákladov zákon upravuje aj absolútnu výšku podpory, a to

·na obstaranie bytu sa navrhuje poskytovať úver do výšky 65 000 eur na byt,

·na modernizáciu bytového domu alebo odstránenie systémovej poruchy bytov ého domu možno žiadateľovi poskytnúť úver vo výške minimálne 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

·na zateplenie rodinného domu je možno poskytnúť úver do výš ky 60 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy a 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy pri bytovom dome. Zatepľ ovaná plocha je vymedzená všetkými plochami, kde dochádza k úniku tepla - obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konš trukcie. V rámci obvodového plášťa ide aj o zatepľovanie konštrukcií, ktoré sa nachádzajú ako súčasť plášťa (balkóny, lodžie), ktoré je nevyhnutné zatepliť z dôvodu vzniku tepelný ch mostov,

·na výstavbu zariadenia sociálnych služieb sa navrhuje poskytovať úver najviac 760 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytn ých miestnosti a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb,

·na zateplenie zariadenia sociálnych služieb je navrhnutý ú ver najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy,

·na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb sa navrhuje poskytovať úver vo výške minimálne 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestnosti a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

V rámci tohto ustanovenia je vymedzenie obstar ávacej ceny na jednotlivé účely. Obstarávacou cenou je spravidla cena za zhotovenie stavby, ktorej súčasťou môže byť aj cena za vyhotovenie projektovej dokumentácie a cena za vyhotovenie tepelno-technické ho posudku alebo odborného posudku preukazujúceho existenciu systémovej poruchy (ak ju žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie podpory - túto časť ceny nie je žiadateľ v žiadosti povinný uvádzať ). Pri obstaraní bytu kúpou je obstarávacou cenou kúpna cena uvedená v kúpnej zmluve. Súčasťou obstarávacej ceny je aj daň z pridanej hodnoty.

K § 9:

Poskytnutie štátnej podpory podľa tohto z ákona je viazané na splnenie stanovených podmienok, ktoré majú vytvoriť predpoklady pre efektívne vynaloženie verejných prostriedkov. Ide najmä o preukázanie schopnosti platiť istinu úveru a úroky z úveru v dohodnutej výške a termínoch a schopnosti zabezpečiť požadovaný úver.

Podporu nie je možné poskytnúť, ak si žiadateľ neplní povinnosti vo vzťahu k štátu, štátnym inštitúciám, štátnym fondom alebo iným veriteľom. Ïalší mi podmienkami pre poskytnutie podpory teda sú neporušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu, žiadateľ nemôže byť v likvidácii, reštrukturalizácii, konkurze ani nemôže byť voč i nemu vedené konkurzné konanie, nemá nedoplatky poistného na zdravotné, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nemá daňové nedoplatky, má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a plní si záväzky voči všetkým veriteľom, ktorí mu poskytli úver, resp. pôžičku.

Èerpanie podpory sa realizuje bezhotovostným spôsobom z účtu v banke otvoreného pre žiadateľa. Podporu z účtu je možné previesť na účet dodávateľa na základe overeného účtovné ho dokladu pracovníkom mestského úradu, resp. obvodného úradu v sídle kraja, ktorý posudzuje aj žiadosti o poskytnutie podpory z fondu.

Podporu z fondu, ktorá má charakter štátnej pomoci, možno poskytovať iba v súlade s legislatívnymi predpismi týkajúcimi sa oblastí štátnej pomoci.

Ustanovenie určuje termín na dokončenie stavby (okrem kúpy bytu), na ktorú sa poskytuje podpora. Je to najviac 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu, na ktorý bola žiadateľovi poskytnutá podpora. Cieľom je, aby podporen á stavba bola ukončená a užívaná v čo najkratšom termíne. V prípadoch osobitného zreteľa môže byť lehota na výstavbu predĺžená, ide napríklad o mimoriadne životné udalosti (váž ne zdravotné problémy, úmrtie, rozvod, živelná udalosť, apod.) alebo stratu príjmu dlžníka.

K § 10:

Pre obstaranie bytu/nájomného bytu je zá kladnou podmienkou veľkosť podporovanej stavby na bývanie. V predloženom návrhu sa plocha bytu v bytovom dome navrhuje 80 m2, čo umožňuje zabezpečiť primerané bývanie aj viacpočetných rodinám.

Pri plochách bytu v rodinnom dome sa definuje celková plocha bytových a nebytových priestorov, a to rozsahom 120 m2 s tým, že viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. Do bytových priestorov sa započítava plocha obytných miestností a príslušenstva, ktorý m je priestor pre varenie, komunikáciu (chodba), pre osobnú hygienu a uskladnenie potravín. Do iných priestorov sa započítava predovšetkým plocha povalového priestoru, pivnice, garáže nad 25 m2, práčovne, kotolne, skladu paliva, sušiarne apod. Záujmom je, aby podpora štátu do vý stavby bytov v rodinných domov smerovala do efektívneho, ekonomického a primeraného bývania pre štátom definovanú skupinu občanov. Snahou je taktiež zamedziť vytváraniu rôznych priestorov v rámci rodinné ho domu, účelovosť ktorých bola rôznorodá a nesleduje prvoradý záujem riešenia bývania.

Byt obstarávaný pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím (uvedeným v prílohe zákona) si vyžaduje iné architektonické riešenie v súvislosti s bezbariérovým usporiadaním priestorov. Ustanovenie o limite podlahovej plochy sa v tomto prípade upravuje, a to tak, že podlahovú plochu možno zvýšiť maximálne o 10 % oproti stanovenej.

V záujme zvyšovať efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov, podpora z fondu by mala byť smerovaná na energeticky menej náročné stavby. Z uvedeného dôvodu sú v zákone navrhnuté limity potreby tepla na vykurovanie v rodinnom dome a bytovom, resp. polyfunkčnom dome.

Ako už bolo uvedené v komentári k § 6 smerovanie podpory fondu sa pôsobením iných ekonomických nástrojov na financovanie rozvoja bývania zmenilo. V nadväznosti na tento vý voj sa navrhuje zacielenie poskytovania podpory z fondu iba na určitú skupinu fyzických osôb. V zákone sa táto skupina občanov definuje ako mladá rodina – obaja manželia majú do 35 rokov, alebo manželia s malolet ým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo 5 rokov, ak ide o osvojené dieťa, domácnosť, členom ktorej je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a odchovanec, ktorý v deň podania nepresiahn e vek 35 rokov, alebo odchovanca s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo 5 rokov, ak ide o osvojené dieťa (ak ide o manželov – odchovancami musia byť obaja a súčasne musia spĺňať aj podmienku veku do 35 rokov). Podporu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi žiadateľa – fyzickej osoby. ktorý nie je príslušníkom členského štátu EÚ. Tento rodinný príslušní k, však musí mať na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Naďalej zostáva zachovaná podmienka príjmu domácnosti, ktorý nesmie domácnosť prekročiť - štvornásobok životného minima pripadajú ceho na domácnosť. Príjem sa bude posudzovať za rok prechádzajúci roku podania žiadosti o podporu. Priemerný mesačný príjem žiadateľa a os ôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane z príjmov, vreckové pri zahraničných pracovných cestách, atď.) sa vypočí ta ako podiel tohto dosiahnutého príjmu za rok (resp. časť roka, počas ktorého sa príjem poberal) a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa tento príjem poberal.

V snahe podporiť najmä mladé začínajúce rodiny zákonom sa navrhuje zaviesť možnosť odpustenia časti úveru v prípade, že sa žiadateľovi počas platnosti zmluvy narodí dieťa a s ním žije v spoločnej domácnosti a dožije sa minimálne jedného roku veku, alebo ktorý si osvojí dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti minimálne jeden rok. Podmienkou je, že žiadateľ o odpustenie časti úveru p ísomne požiada fond najneskôr jeden rok po vzniku nároku na odpustenie časti úveru, dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a má splnené záväzky voči fondu ku dňu podania tejto ž iadosti. Toto ustanovenie sa bude vzťahovať až na zmluvy uzavreté po 1. januári 2014, t.j. po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

V prípade, že žiadateľ, ktorému bol poskytnutý úver na obstaranie bytu, sa rozhodne zmeniť predmet podpory, t.j. byt, aj zmenený predmet musí spĺňať podmienky, ktoré sú definované zákonom (veľkosť podlahovej plochy, potreba tepla na vykurovanie). Zmenu predmetu podpory je možné vykonať počas lehoty splatnosti úveru.

Podporu na obstaranie bytu je možné žiadateľovi poskytnúť iba raz a to aj vtedy, ak bola podpora poskytnutá jednému z manželov pred uzavretím manželstva.

V prípade podpory výstavby obecných nájomných bytov je možné podporu poskytnúť, ak je táto realizovaná obcou, VÚC alebo právnickou osobou. Vzhľadom na to, že výška nájomného sa v tý chto bytoch odvodzuje od obstarávacích nákladov a cieľovú skupinu predstavujú občania s nižšími príjmami, je záujmom štátu podporovať výstavbu nájomných bytov, pri ktorých nebudú neú merne vysoké obstarávacie náklady. Z uvedeného dôvodu sa v zákone navrhuje na obstaranie nájomných bytov poskytnúť podporu iba vtedy, ak priemerná podlahová plocha obstarávaných bytov nepresiahne 60 m2 a obstarávací náklad nepresiahne hodnotu stanovenú zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Súčasne sa musí žiadateľ v zmluve o poskytnutí podpory zaviazať, že nájomný charakter bytov bude zachovaný počas celej lehoty splatnosti ú veru, minimálne však 30 rokov, zriadi záložné právo na podporená nájomné byty v prospech fondu a pri prenájme dodrží podmienky ustanovené v § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bý vania a o sociálnom bývaní (poskytnutie bývania iba oprávnenej osobe). V zákone č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociá lnom bývaní je ustanovené, že sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôž u obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. Sociálne bývanie je aj bývanie alebo ubytovanie financované s použitím verejných prostriedkov, pričom za verejné zdroje sa považujú aj zvýhodnené úvery z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Vzhľadom na uvedené je potrebné aj do tohto zákona doplniť podmienku na dodržanie ustanovení v § 22 zákona č . 443/2010 Z. z.

Vzhľadom na to, že podporou obstarávania nájomných bytov v súkromnom nájomnom sektore sa má podporiť predovšetkým mobilita pracovnej sily je v n ávrhu stanovená podmienka, že právnické osoby môžu žiadať o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov v prípade, že sa tieto byty budú nachádzať v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach, resp. v obciach kde sa realizuje výstavba priemyselných parkov.

Súčasne je stanovená podmienka, ak už bol raz nájomný byt financovaný prostredníctvom podpory z fondu, nie je možné naň opätovne poskytnúť podporu z fondu.

K § 11:

Ustanovenie upravuje podrobnejšie pož iadavky pri realizácii modernizácie bytového domu. Pri výmene alebo modernizácii výťahu musí ísť o také zariadenie, ktoré má doklad preukazujúci zhodu výrobkov, nakoľko musí byť zabezpečená kvalita a bezpečnosť tohto výrobku.

Pre zabezpečenie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome, je možné podporu poskytnúť iba na také práce, ktorými sa zabezpečí voľný pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Ide napr. o vybudovanie nájazdu pre vozičkárov pre vstup do bytového domu, vybudovanie výťahu, atď.

Pri realizácii modernizácie a rekonštrukcie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu ide o realizáciu takých prác, ktoré zabezpečia fungovanie a podstatu bytového domu, napr. vý mena zvislých rozvodov teplej a studenej vody, rozvodov kanalizácie, odstránenie statických nedostatkov bytového domu, atď. Pod realizáciou modernizácie a rekonštrukcie spoločných častí a spoločných zariaden í bytového domu sa však nechápe vybudovanie novej kotolne.

V kontexte komplexného riešenia problematiky nájomných vzťahov v podmienkach reštituovaných bytových domov sa s odkazom na vecnú pôsobnosť z ákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom, navrhuje vytvoriť priestor pre systémovú modernizáciu reštituovaného bytového fondu. Oprávneným ž iadateľom o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania bude aj vlastník bytového domu vydaného v rámci režimu majetkových reštitúcii, pričom vecným zameraním a rozsahom bude limitovaný § 6 ods. 5 navrhovaného zákona. Zakotvením predmetného mechanizmu podpory modernizácie bude zabezpečená aj ochrana práv vlastníkov dotknutých bytových domov v zmysle proporcionálneho vyváženia majetkových prá v a povinností v kontexte režimu zavedeného zákonom č. 260/2011 Z. z.

K § 12:

Bytový fond na Slovensku aj napriek ní zkemu veku vykazuje zlý technický stav, ktorý je z časti dôsledkom nesprávneho navrhnutia materiálov alebo detailov, nesprávneho použitia technológie výstavby alebo nedodržania navrhnutého postupu realizá cie stavby. Nakoľko tieto poruchy nie sú a neboli zapríčinené majiteľmi, resp. užívateľmi týchto bytov, ani zanedbaním ich údržby a opráv navrhuje sa na ich odstraňovanie poskytnutie úveru. Rozsah definovan ých systémových porúch vychádza z výskumných prác realizovaných v uvedenej oblasti.

Účelnosť a efektívnosť vynakladania štátnych prostriedkov je nevyhnutné preukázať aj v prípade odstraňovania systémových porúch bytových domov. To znamená, že je potrebné preukázať nielen jej existenciu, ale aj navrhnúť účinný systém jej odstránenia, ktorý zamedzí možnosť jej ďalšieho výskytu.

V prípade, že sa systémová porucha odstraňuje zateplením obvodového plášťa alebo štítovej steny, musí sa stavba realizovať tepelnoizolačným systémom, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca syst ému, stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na tento systém vydané osvedčenie akreditovanou osobou a na stavbe bude vykonávaný odborný technický dozor.

Úver na odstránenie systémovej poruchy je možné poskytnúť na každý jeden druh systémovej poruchy daného domu alebo jeho časti len raz.

K § 13:

V snahe zabezpečiť čo najefektívnej šie využitie štátom vynakladaných finančných prostriedkov, podporu na zateplenie bytovej budovy je možné poskytnúť iba vtedy, ak dôjde k úspore potreby tepla na vykurovanie minimálne 35 %.

Pri zatepľovaní sa musí stavba realizovať tepelnoizolačným systémom, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému. Stavbu realizuje zhotovite ľ, ktorý má na tento systém vydané osvedčenie akreditovanou osobou a na stavbe bude vykonávaný odborný technický dozor. Súčasťou prác pri zatepľovaní musia byť aj opravy vystupujúcich častí stavby – lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, oprava alebo výmena otvorových výplní bytov v rozsahu minimálne 85 % z celkového počtu bytov, úprava vstupov a schodiskových priestorov.

V prípade, že na bytovej budove sú preukázané systémové poruchy, žiadateľ musí preukázať, že tieto boli pred zateplením odstránené, alebo ich odstránenie sa navrhuje realizovať v rámci projektov ého riešenia predkladaného k žiadosti.

Oblasť stanovovania požiadaviek na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií prešla výraznými zmenami. Navrhuje sa preto, aby boli zvýhodnenými úvermi podporované bytové budovy dané do uží vania pred rokom 2002, kde je možné očakávať vyššie úspory v spotrebe tepla na vykurovanie.

Na kontrolu dodržania zákonom stanovenej úspory potreby tepla musí žiadateľ predložiť fondu údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 2 vyúčtovacie obdobia predchádzajúce podaniu žiadosti a 3 vyú čtovacie obdobia nasledujúce po dokončení zateplenia. Ak bude stavba financovaná z prostriedkov Európskej únie, musí žiadateľ predložiť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 5 vyúčtovací ch období nasledujúcich po dokončení zateplenia.

Nakoľko sú na zatepľovanie poskytované aj iné formy podpory navrhuje sa, aby na jednej budove nedochádzalo k ich kumulácii.

Počas životnosti bytovej budovy je možné poskytnúť podporu z fondu na zateplenie tejto budovy iba raz.

Podpora na zateplenie bytovej budovy financovaná z finančných prostriedkov EÚ (implementácia nástrojov finančného inžinierstva) bude môcť byť poskytnutá žiadateľovi (obci, samosprávnemu kraju, spoloč enstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome) a len v prípade, že stavba sa nachádza na území mesta.

K § 14:

Podporu na vý stavbu, obnovu alebo zateplenie zariadenia sociálnych služieb bude možné poskytnúť žiadateľovi iba v prípade, že pôjde o zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služ ieb alebo špecializované zariadenie a budú splnené všetky podmienky, ktoré sú stanovené pre tieto zariadenia zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona. č . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ sa súčasne v zmluve o poskytnutí úveru musí zaviazať, že v zariadení sociálnych služieb, na ktoré bude poskytnutá podpora z fondu, bude poskytovať sociálne služby poč as lehoty splatnosti, minimálne po dobu 30 rokov od uzavretia zmluvy a zriadi záložné právo na podporenú nehnuteľnosť v prospech fondu.

Pri zateplení zariadenia sociálnych slu žieb je potrebné dodržať primerane podmienky, ktoré sa vzťahujú aj na bytové a rodinné domy. Ide o úsporu potreby tepla na vykurovanie minimálne 35 %. Stavba musí byť realizovaná tepelnoizolačným systémom, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému. Stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na tento systém vydané osved čenie akreditovanou osobou a na stavbe bude vykonávaný odborný technický dozor. Súčasťou projektového riešenia zateplenia zariadenia sociálnych služieb musí byť aj vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Podporu možno poskytnúť na zateplenie zariadenia sociálnych služieb iba v prípade, že bolo dané do užívania pred rokom 2002.

Na zateplenie zariadenia sociálnych služieb je možné poskytnúť podporu z fondu počas jeho životnosti iba raz.

K § 15:

Žiadateľ predkladá žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu v prípade miest Bratislava a Košice prostredníctvom ich mestských častí. V prípade obstarávania nájomného bytu, či už výstavbou alebo kúpou a vý stavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb žiadateľ predkladá žiadosť fondu prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja.

V rámci tohto ustanovenia sa urč uje aj termín podávania žiadostí tak, aby nevznikla enormná záťaž pracovníkov posudzujúcich žiadosti počas prvých mesiacov roka. Žiadosti budú takto posudzovať rovnomernejšie počas celé ho roka tak, aby sa mohli vyčerpať všetky finančné prostriedky určené v rozpočte fondu na jednotlivé účely podpory. Termín podávania žiadostí sa nebude vzťahovať na žiadosti, ktorými sa bude rie šiť odstraňovanie následkov živelnej udalosti.

Náležitosťami žiadosti o poskytnutie podpory sú najmä identifikačné údaje žiadateľa, účel a požadovaná výška podpory, údaje o stavbe, preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z po žadovaného úveru a návrh na zabezpečenie záväzkov.

K základným náležitostiam žiadosti patria identifikačné údaje žiadateľa. Tieto sú rozlíšené podľa toho, či žiadateľom o poskytnutie podpory je fyzická osoba alebo niektorá z prá vnických osôb určených zákonom.

Identifikačným údajom žiadateľa – fyzickej osoby je meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo. Ïalšie údaje, ktoré sa uvádzajú v tlačive žiadosti o poskytnutie podpory s ú adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, rodné priezvisko a rodinný stav. Tieto údaje žiadateľ preukazuje občianskym preukazom, resp. identifikačnou kartou a rodným listom. V prípade, že je ž iadateľ ženatý, resp. žiadateľka vydatá je nevyhnutné k žiadosti doložiť overenú kópiu sobášneho listu. Ak žiadateľ v žiadosti uvedie, že je rozvedený, je potrebné túto skutočnosť doložiť kópiou právoplatného rozhodnutia s údu o rozvode.

Identifikačnými údajmi žiadateľ a – právnickej osoby sú názov a sídlo, ktoré sa preukazujú výpisom z obchodného registra. V prípade, že žiadateľom je obec alebo samosprávny kraj, identifikačnými údajmi sú ná zov obce alebo samosprávneho kraja, adresa obecného úradu alebo samosprávneho kraja. Súčasťou identifikačných údajov je aj identifikačné číslo organizácie.

Vzhľadom na to, že podpora sa poskytuje vo forme úveru, je potrebné tento záväzok zabezpečiť. Záväzok možno zabezpečiť predovšetkým označením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného prá va. Označením nehnuteľného majetku sa rozumie jeho názov, umiestnenie (katastrálne územie, ulica, obec) a číslo listu vlastníctva z katastra nehnuteľností v celom rozsahu. Dokladom o tomto spôsobe zabezpečenia záväzkov je list vlastníctva nehnuteľnosti a ocenenie tejto nehnuteľnosti súdnym znalcom. Pre zabezpečenie návratnosti poskytnutých finančných prostriedkov je nevyhnutné, aby nehnuteľný majetok – stavby boli poistené pre prípad následkov živelný ch udalostí.

V prípade, ak žiadateľ nedisponuje žiadnou nehnuteľnosťou môže využiť ďalší spôsob ručenia, a to je „banková záruka“. Bankovú záruku vystaví banka žiadateľovi na základe zmluvy o poskytnutí bankovej záruky (resp. mandátnej zmluvy) na výšku požadovaného úveru z fondu. Ak nastane situácia, že dlžník nebude fondu splácať poskytnutý úver, príslušnú splátku úveru uhradí fondu príslušná banka.

Ïalšou možnosťou zabezpečenia záväzku žiadateľa je zriadenie záložného práva na pohľadávku žiadateľa. Táto forma zabezpečenia je určená pre obnovu bytovej budovy. Predmetná forma zabezpe čenia úveru sa pri podaní žiadosti preukazuje zmluvou s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome, výpisom z tohto účtu a čestným vyhlásením ž iadateľa o nezriadení záložného práva na tento účet.

Obec posúdi žiadosť do 10 pracovný ch dní odo dňa jej podania a v prípade splnenia úplnosti náležitosti vyznačí overenie odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca, ktorý toto overenie vykonal. Overenie úplnosti žiadosti neznamená len mechanick é skontrolovanie náležitostí žiadosti a požadovaných príloh, ale je potrebné zistiť či žiadateľ spĺňa podmienky stanovené týmto zákonom. Zhodu originálu dokladu priloženého k žiadosti s jeho kópiou, ktorá je súčasťou žiadosti, môže vyznačiť zamestnanec obce. Žiadosti sa posudzujú v poradí podľa ich doručenia.

V prípade podávania žiadostí o obstaranie nájomných bytov sa navrhuje, aby sa tieto podávali na obvodnom úrade v sídle kraja. Predmetným návrhom sa sleduje zámer zjednotenia miesta podávania žiadostí o podporu na obstaranie nájomný ch bytov (dotácie poskytovanej MDVRR SR a úverom poskytovaným ŠFRB). Súčasne je potrebné uviesť, že obvodné úrady v sídle kraja už v súčasnosti realizujú proces, ktorý v tomto účele nastá va po uzatvorení zmluvy medzi žiadateľom o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov (mesto, obec) a fondom. Znamená to, že obvodné úrady v sídle kraja kontrolujú čerpanie úveru a odsúhlasujú doklady pred ich predložením financujúcej banke.

Obce a obvodné úrady v sídle kraja po overení zašlú žiadosť fondu, súčasne však vyplnia formulár elektronickej žiadosti uverejnený na webovom sídle fondu, na základe čoho bude žiadosti pridelené poradové číslo. Uvedené ustanovenie sa navrhuje doplniť do zákona z dôvodu, aby sa eliminoval časový faktor v doručovaní žiadosti.

V návrhu zákona je ďalej doplnený mechanizmus postupu pre prípady, ak žiadateľ nebude súhlasiť s postupom obce, obvodného úradu sídle kraja alebo fondu. Žiadateľ má možnosť podať prostrední ctvom obce, resp. obvodného úradu v sídle kraja alebo fondu podnet na preskúmanie postupu obce, obvodného úradu v sídle kraja alebo fondu. V prípade ich pochybenia bude žiadosť zaradená späť do poradia žiadost í so zachovaním poradia podľa doručenia žiadosti. Ak obec, obvodný úrad v sídle kraja, resp. fond nepochybili pri posudzovaní žiadosti, podnet bude zamietnutý a žiadosť bude vrátená späť žiadateľ ovi.

Fond vedie evidenciu žiadostí podľa prideleného poradového čísla. Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v lehote do 90 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia žiadosti. Rozhodovanie fondu o poskytnutí podpory sa jednoznačne riadi splnení m podmienok, poradím stanoveným podľa dátumu doručenia žiadosti na fond a finančnými prostriedkami vyčlenenými v rozpočte na daný účel. O žiadostiach musí fond rozhodnúť do 31. decembra príslušného roka. Za rozhodnutie fondu o poskytnutí podpory sa považuje vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí podpory z fondu.

V prípade, že žiadosť nespĺňa zákonom stanovené podmienky, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a bezprostredne po posúdení ž iadosti to oznámi žiadateľovi.

Výnimku z poradia žiadostí môže udeliť iba minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, a to iba v prípade, že žiadosťou sa rieši odstránenie následkov živelnej udalosti. Pričom zákon taxat ívne vymedzuje, čo sa rozumie živelnou udalosťou. Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory do 30 pracovných dní zašle žiadateľovi návrh zmluvy, ktorá obsahuje podmienky pre jej poskytnutie. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok a na rozhodovanie o jej poskytnutí sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Neposkytnutie podpory v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok môže byť len z d ôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte fondu.

K § 16:

V návrhu zákona sú upravené základn é náležitosti zmluvy o poskytnutí podpory. Identifikačné údaje o zmluvných stranách (žiadateľ a fond), účel a výška poskytovanej podpory sú základnými náležitosťami každého zmluvné ho vzťahu.

Vzhľadom na to, že formou podpory je úver, je nevyhnutné, aby zmluva obsahovala spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán. Fond určuje kde a v ktorej banke otvorí účet v prospech dlžníka a určí dá tum, do ktorého bude môcť žiadateľ čerpať z tohto účtu prostriedky podpory na úhradu faktúr.

Zabezpečenie záväzkov bude vychádzať z návrhu žiadateľa obsiahnutého v jeho žiadosti. Fond musí zabezpečovacími prostriedkami vytvoriť podmienky pre vrátenie poskytnutej podpory.

Podpora poskytnutá z prostriedkov fondu je určená výhradne len na úhradu faktúr a iných platobných dokladov a nemôže byť žiadateľovi poskytnutá v hotovosti. Bezhotovostný spôsob úhrady podpory bude vž dy tvoriť nevyhnutnú súčasť zmluvy.

Technické podmienky v zmluve sa určujú z dôvodu zabezpečenia súladu s projektovým riešením a stavebným povolením a pre účelné a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov. Nakoľko podpora sa zo strany štátu poskytuje na rozvoj bývania, je záujmom štátu, aby sa práce vykonali v primeranom čase a nedochádzalo k neprimeranému predlžovaniu doby výstavby. Na prekročenie dĺžky času uskutoč nenia stavby sa v zmluve upraví sankcia (napr. sankčný úrok). V zmluve sa tiež dohodnú sankcie za oneskorené splácanie (nedodržanie splátkového kalendára), za neoprávnené použitie poskytnutej podpory, za neumo žnenie kontroly na stavbe, resp. za iné porušenie zmluvných podmienok.

Zo zákona vyplýva povinnosť dohodnúť v zmluve aj minimálnu dobu, počas ktorej bude stavbu vlastniť a aj užívať žiadateľ alebo jeho rodinní príslušníci, ak je žiadateľom fyzická osoba (obč an). V prípade podpory poskytnutej na obstaranie nájomných bytov musí zmluva obsahovať aj minimálnu dobu, po ktorú bude žiadateľ vlastniť a prenajímať byty a minimálny čas, v ktorom bude žiadateľ v zariadení sociálnych služieb poskytovať sociálne služby. V prípade, že by došlo k predaju predmetnej nehnuteľnosti pred uplynutím stanovenej lehoty, budú v zmluve upravené sankcie za nedodržanie zmluvne dohodnut ých podmienok.

Súčasne sa v zmluve určí trvanie zmluvného vzťahu a podmienky jeho ukončenia. Zmluva musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami, t.j. žiadateľom a štatutárnym zástupcom fondu.

K § 17:

MDVRR SR je povinné vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania podpory upravených týmto zákonom. Kontrolu vykonáva v súlade s ustanoveniami osobitný ch predpisov pre oblasť kontroly.

Fond vykonáva kontrolu dodržiavania postupu pri posudzovaní a overovaní žiadostí obcou a obvodným úradom v sídle kraja. Fond vykonáva aj kontrolu, či podpora bola použitá na taký účel podpory, na ktorý bola v súlade so zákonom poskytnutá a súčasne aj kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok (napr. splácanie úveru, predloženie právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby, zabezpečenie úveru, atď.)

Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory pred jej úhradou bankou vykonávajú obvodné úrady v sídle kraja (v prípade obstarávania nájomných bytov) a obce v sídle okresu (ostatné úč ely).

Okrem MDVRR SR, ktoré je povinné ako správca fondu vykonávať kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami, kontrolu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách vykonáva aj Ministerstvo financií SR. Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo zdrojov EÚ vykonáva ich poskytovateľ – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a kontrolné orgány Európskej Komisie a Euró psky dvor audítorov.

K § 18:

Žiadateľ je povinný použiť prostriedky poskytnutej podpory v súlade s určenými alebo dohodnutými podmienkami. Za porušenie takýchto podmienok sa považuje najmä financovanie iného účelu, ako je uvedený v zmluve o poskytnutí podpory, alebo financovanie stavby po jej skolaudovaní (v prípade účelu výstavba bytu) alebo nákup nadbytočného stavebného materiálu z prostriedkov fondu, ktorý neskôr žiadateľ odpredá, čím zí ska finančné prostriedky v hotovosti a pod. Za poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny, v ktorej nebola istina do d ňa skončenia kontroly alebo vládneho auditu splatená.

V § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje, že porušenie pravidiel a podmienok, za ktorý ch boli verejné prostriedky poskytnuté je porušením finančnej disciplíny. Za takéto porušenie finančnej disciplíny zákon č. 523/2004 Z. z. neukladá sankcie. Vzhľadom na uvedené v predloženom návrhu z ákona sú upravené sankcie v prípade takýchto porušení (nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov, nedodržanie minimálneho času na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociá lnych služieb, neposkytnutie údajov o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie, nezriadenie záložného práva k nehnuteľnosti).

Ak sa žiadateľ rozhodne predčasne splatiť úver, musí požiadať o túto možnosť fond a následne sa s ním dohodnúť na podmienkach mimoriadnej splátky. Ak žiadateľ chce splatiť celý zostatok ú veru, fond mu to umožní bez poplatku.

Sankcie za porušenie finančnej disciplíny a podmienok poskytnutie podpory ukladá a vymáha fond. Finančné prostriedky získané z poplatkov, pokút a penálov sú zdrojom fondu.

Ak žiadateľ nemôže riadne a včas uhradiť dlh (odvod, vrátenie nesplatenej časti úveru, penále, pokutu), fond s ním môže uzatvoriť dohodu o splátkach. Dohoda o splátkach musí mať písomnú fon du a nemôže byť dohodnutá na dobu dlhšiu ako 1 rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty určenej na úhradu dlhu.

Dohodu o splátkach môže fond so žiadateľom uzavrieť, ak žiadateľ svoj dlh písomne uznal, zaplatením celého dlhu by sa zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery. Dlh sa stane okamžite splatným, ak ž iadateľ nezaplatí niektorú splátku vyplývajúce z dohody o splátkach riadne a včas.

K § 19:

Vytvorenie informačného systému o poskytnutej podpore je nevyhnutnou súčasťou realizácie štátnej podpory. Súčasne je to nevyhnutnou súčasť ou pre realizovanie kontroly plnenia zákonných, ako aj zmluvne dohodnutých podmienok.

Pri spracúvaní koncepčných materiálov v oblasti bytovej politiky plní tento informačný systém nezastupiteľné miesto pri sledovaní účelovosti a efekt ívnosti tohto systému. Fond je povinný vytvoriť opatrenia na zamedzenie zneužitia osobných údajov o žiadateľoch. Pri spracúvaní osobných údajov sa postupuje podľa zákona o ochrane osobných údajov.

K § 20:

Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje minister.

Poskytnutú podporu musí žiadateľ čerpať v súlade s podmienkami zákona a zmluvne dohodnutými podmienkami. Jednou z týchto podmienok je termín čerpania podpory, ktorý je zhodný s termínom ukončenia stavb y. V prípade, že v dohodnutom termíne nie sú vyčerpané všetky poskytnuté prostriedky, ďalšie čerpanie sa zastavuje a prostriedky sú vrátené fondu. Podpora musí byť vrátená fondu aj v prípade, ž e žiadateľ neoprávnene čerpal podporu.

Nevyčerpaná časť podpory zostáva na účte, ktorý vedie banka obhospodarujúca prostriedky fondu. Zákon ukladá banke bezodkladne uskutočniť prevod tý chto prostriedkov na účet fondu v Štátnej pokladnici.

K § 21:

Zákon upravuje rámce pre určenie výšky podpory pre jednotlivé druhy. Na určenie podrobností o výškach poskytovaných podpôr zákon splnomocň uje MDVRR SR. Vychádza sa z toho, že výšky podpôr musia pružne reagovať na meniace sa ekonomické a spoločenské podmienky.

Zákon upravuje základné náležitosti žiadosti. Pre posúdenie žiadosti a následné poskytnutie podpory je nevyhnutné overiť údaje uvádzan é v žiadosti a tieto údaje doplniť o doklady preukazujúce zákonom stanovené podmienky. MDVRR SR sa splnomocňuje upraviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti a forme jej predkladania.

K § 22:

V ustanovení je upravené, že fond zriadený podľa zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov je fondom uv ádzaným v rámci tohto návrhu zákona.

V nadväznosti na vyššie uvedené zákon upravuje prechod pohľadávok, záväzkov, pracovnoprávnych vzťahov, právnych vzťahov a iných vzť ahov fondu, ktoré vznikli pred 1. januárom 2014.

K § 23:

Prechodné ustanovenia upravujú postup pri predkladaní a posudzovaní žiadostí do účinnosti zákona a následne po jej nadobudnutí. Zároveň sa určuje, ž e ustanovenie o možnosti odpustenia časti úveru žiadateľovi - fyzickej osobe sa bude vzťahovať až na zmluvy o poskytnutí úveru uzavreté podľa tohto zákona.

K § 24:

Zrušuje sa zákon č. 607/2003 Z. z., ktorý stráca opodstatnenosť prijatím navrhovanej právnej úpravy.

Súčasne sa zrušuje aj nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štá tneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 547/2008 Z. z. a vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu ž iadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora v znení vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 535/2009 Z. z., nakoľko s účinnosťou navrhovanej právnej úpravy je nevyhnutné vydať nové nariadenie vlády a vyhlášku ministerstva.

K § 25:

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2014.

Bratislava 9. januára 2013

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján Počiatek, v. r.

minister dopravy, výstavby

a regioná lneho rozvoja Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore