Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 15.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD DS8 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2013 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 65/2019

Legislatívny proces k zákonu 65/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Štátnom fonde rozvoja bývania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Štátny fond rozvoja bývania1) je právnická osoba so sídlom v Bratislave (ďalej len „fond“).

(2)

Financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) ...

(3)

Na účely tohto zákona je fond finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov ...

§ 2
Správa fondu
(1)

Správcom fondu je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2)

Štatutárnym orgánom fondu je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy a výstavby ...

§ 3
Príjmy fondu

Príjmami fondu sú

a)

splátky istiny úverov poskytnutých z fondu,

b)

splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,

c)

výnosy zo sankcií uložených fondom,

d)

výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici okrem výnosov z prostriedkov poskytnutých ...

e)

príjmy z výťažku pri výkone exekúcie, príjmy z výťažku pri výkone dobrovoľnej dražby,

f)

zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka a zostatky prostriedkov ...

g)

zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ“) okrem zostatkov vrátenej ...

h)

výnosy z účtov zriadených fondom pre žiadateľov v banke podľa § 5 ods. 5 na realizáciu finančných operácií ...

i)

dary,

j)

dotácie zo štátneho rozpočtu,1)

k)

finančné prostriedky Európskej únie,

l)

iné príjmy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)

§ 4
Použitie prostriedkov fondu
(1)

Prostriedky fondu možno použiť na

a)
štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového ...
b)
výdavky súvisiace s činnosťou fondu.
(2)

O zmenách rozpočtu fondu, ktoré majú vplyv na prebytok rozpočtu verejnej správy alebo na schodok rozpočtu ...

(3)

Výdavky súvisiace s činnosťou fondu, okrem výdavkov za bankové služby3a) a výdavkov za vykonanie finančných ...

(4)

Výdavky súvisiace s činnosťou fondu možno zvýšiť o príjmy podľa § 3 písm. l).

(5)

Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

§ 5
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)

Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2)

Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

(3)

Po zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného ...

(4)

Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici v štruktúre podľa ich zdrojov.

(5)

Fond môže poveriť vykonávaním finančných operácií súvisiacich s používaním prostriedkov fondu podľa ...

(6)

Štátna pokladnica na základe príkazu fondu uskutočňuje prevody prostriedkov fondu do banky podľa odseku ...

(7)

V rozpočte fondu sa osobitne rozpočtujú finančné prostriedky na

a)
obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b), na ktoré sa poskytuje podpora podľa osobitného ...
b)
obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu financované z príjmov ...
c)
obnovu bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c), ktorou sa dosiahne zlepšenie jej energetickej hospodárnosti, ...
d)
obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f), na ktoré sa poskytuje podpora podľa osobitného ...
§ 6
Účel podpory
(1)

Podporu možno poskytnúť na tieto účely:

a)
obstaranie bytu
1.
výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového ...
2.
kúpou bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome,
3.
kúpou bytu v rodinnom dome,
b)
obstaranie nájomného bytu
1.
výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne ...
2.
kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
3.
stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) nadobudol ...
c)
obnova bytovej budovy
1.
modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu7) ...
2.
odstránením systémovej poruchy bytového domu,8)
3.
stavebnými úpravami existujúceho bytového domu alebo jeho samostatne užívanej časti alebo rodinného ...
4.
stavebnými úpravami bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome,
d)
výstavba zariadenia sociálnych služieb, alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych ...
e)
obnova zariadenia sociálnych služieb
1.
stavebnými úpravami existujúceho zariadenia sociálnych služieb, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ...
2.
modernizáciou alebo rekonštrukciou obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných ...
f)
obstaranie technickej vybavenosti8a) podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ...
1.
výstavbou technickej vybavenosti,
2.
kúpou technickej vybavenosti,
g)
kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá ...
(2)

Na účely tohto zákona sa polyfunkčným domom rozumie budova so zmiešaným účelom užívania, v ktorej najmenej ...

(3)

Na účely tohto zákona sa

a)
kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a kúpou nájomného bytu podľa odseku 1 písm. b) druhého ...
b)
kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu sa rozumie kúpa bytu v rodinnom dome, ktorého kolaudačné ...
(4)

Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu ...

a)
sú manželia podľa § 10 ods. 5 písm. a), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti ...
b)
je fyzická osoba, ktorej skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb ...
c)
je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c).
(5)

Na účely tohto zákona modernizáciou bytového domu podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu sa rozumie

a)
výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome,
b)
výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome, ...
c)
stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní ...
d)
iná modernizácia bytového domu neuvedená v písmenách a) až c) a v odseku 1 písm. c) druhého bodu alebo ...
(6)

Na účely tohto zákona zariadením sociálnych služieb sa rozumie zariadenie podporovaného bývania, zariadenie ...

(7)

Na účely tohto zákona príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie predsieň, ...

(8)

Podporu na účel podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu možno poskytnúť aj vtedy, ak sa stavebnými úpravami ...

§ 7
Žiadateľ
(1)

Žiadateľom môže byť

a)
fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody ...
b)
obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,
c)
samosprávny kraj,
d)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,11)
e)
vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom,12) ktorý vykonáva správu ...
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby ...
g)
iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vznikla aspoň päť rokov pred podaním ...
(2)

Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom ...

(3)

Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom ...

(4)

Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku ...

(5)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu alebo zateplenie bytovej ...

(6)

Podporu na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu možno ...

(7)

Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obnovu zariadenia sociálnych ...

(8)

Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi podľa ...

(9)

Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g). ...

§ 8
Forma a výška podpory
(1)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru s lehotou splatnosti najviac 40 rokov a v rozsahu najviac 100 % ...

a)
najviac 90 000 eur na byt, ak ide o obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo obstaranie nájomného ...
b)
najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,15) ak ide o modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. ...
c)
najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy, ak ide o zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. ...
d)
najviac 30 000 eur na byt, ak ide o stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § ...
e)
najviac 760 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných ...
f)
najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy pri zariadení sociálnych služieb, ak ide o zateplenie zariadenia ...
g)
najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb, ak ide o ...
h)
najviac 12 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, ak ide o obstaranie technickej vybavenosti podľa ...
i)
najviac 12 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g). ...
(2)

Zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové ...

(3)

Suma úveru vypočítaná podľa odseku 1 sa zaokrúhli na celé desiatky eur smerom nadol.

(4)

Obstarávacou cenou obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, obstarania nájomného bytu ...

(5)

Obstarávacou cenou obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a obstarania ...

(6)

Obstarávacou cenou obnovy bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) a obnovy zariadenia sociálnych služieb ...

(7)

Do obstarávacej ceny stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. ...

(8)

Obstarávacou cenou obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu a kúpy pozemku ...

(9)

Obstarávacou cenou podľa odsekov 4 až 8 sa rozumie cena vrátane dane z pridanej hodnoty.15c)

(10)

Do obstarávacej ceny zateplenia bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu, obnovy zariadenia ...

Podmienky a postup pri poskytovaní podpory
§ 9
Všeobecné podmienky poskytnutia podpory
(1)

Podpora sa poskytne žiadateľovi, ktorý splní podmienky ustanovené týmto zákonom a ktorý preukáže schopnosť ...

a)
platiť splátky istiny úveru a úroky z úveru v dohodnutej výške a v dohodnutých lehotách a
b)
zabezpečiť záväzky vyplývajúce z úveru.
(2)

Ak je žiadateľom člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c), schopnosť platiť splátky istiny úveru a ...

(3)

Podporu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a)
neporušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu,
b)
nie je v likvidácii, v konkurze, v reštrukturalizácii alebo proti ktorému nebol zamietnutý návrh na ...
c)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné ...
d)
má vysporiadané daňové nedoplatky,
e)
má vysporiadané iné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f)
plní záväzky voči iným veriteľom a
g)
spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(4)

Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až f) preukazuje správca podľa § 7 ods. 1 písm. e).

(5)

Čerpanie podpory sa realizuje bezhotovostným prevodom z účtu v banke podľa § 5 ods. 5 zriadeného fondom ...

(6)

Podporu, ktorá je štátnou pomocou, možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej ...

(7)

Termín dokončenia stavby, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého a tretieho ...

§ 10
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie bytu a na obstaranie nájomného bytu
(1)

Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. ...

a)
podlahová plocha bytu15) v bytovom dome16a) alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m2,
b)
podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje ...
c)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.16b)
(2)

Podlahovú plochu bytu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o bývanie stavebne ...

(3)

Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočíta podlahová plocha podkrovného priestoru ...

a)
balkóna, lodžie a terasy a
b)
garáže do 25 m2.
(4)

Ak podľa tohto zákona je možné obstarať byt starší ako tri roky, ustanovenie odseku 1 písm. c) sa na ...

(5)

Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého ...

a)
manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov; podmienku veku musí spĺňať každý ...
b)
manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré ...
c)
člena domácnosti,17) ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného ...
d)
odchovanca, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanca s maloletým dieťaťom ...
e)
osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelú fyzickú osobu, ktorej ...
(6)

Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) tretieho ...

(7)

Žiadateľovi podľa odseku 5 a 6 možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ...

(8)

Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“) ...

a)
sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si ...
b)
písomne požiada fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie ...
c)
dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písmena b) má splnené záväzky ...
(9)

Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 8 nepresiahne 6 000 eur, ak

a)
ide o žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorým sú mladomanželia a
b)
úver bol poskytnutý na obstaranie bytu staršieho ako tri roky.
(10)

Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 8 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť ...

(11)

Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) je možné ...

(12)

Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa ...

a)
priemerná podlahová plocha22) obstarávaného nájomného bytu neprevýši 60 m2,
b)
obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy nájomného bytu nepresiahnu hodnotu ustanovenú ...
c)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
zachová nájomný charakter bytu po dobu splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej po ...
2.
zriadi záložné právo na nájomné byty obstarané podľa tohto zákona v prospech fondu,
3.
dodrží pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu,24) ak odseky 13 a 14 neustanovujú inak.
(13)

Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa ...

a)
prenajať nájomný byt fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške ...
b)
určiť ročné nájomné vo výške maximálne 10 % z obstarávacej ceny bytu podľa osobitného predpisu.24a)
(14)

Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného ...

(15)

Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. ...

(16)

Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť aj, ak žiadateľ uzavrel ...

(17)

Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) v rodinnom dome možno poskytnúť iba vtedy, ...

(18)

Podporu na obstaranie toho istého nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) je možné poskytnúť iba raz. ...

(19)

Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého a tretieho bodu možno poskytnúť ...

(20)

Podmienka poskytnutia podpory podľa odseku 19 sa uplatní na účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu ...

(21)

Technickým zariadením budovy sa na účely tohto zákona rozumie rozvod plynu, elektriny, kanalizácie, ...

(22)

Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške 100 % obstarávacej ceny možno ...

a)
žiadateľ preukáže, že v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 mal uzavreté nájomné ...
b)
stavba sa nachádza v obci,
1.
ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti,
2.
v katastri ktorej sa realizuje výstavba priemyselných parkov alebo
3.
na území ktorej sa realizuje významná investícia podľa osobitného prepisu.24b)
(23)

Na účely tohto zákona okresom s nízkou mierou nezamestnanosti je okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti ...

(24)

Počas lehoty splatnosti úveru na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo na obstaranie nájomného ...

Podmienky poskytnutia podpory na obnovu bytovej budovy
§ 11
Podmienky poskytnutia podpory na modernizáciu bytového domu
(1)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) možno poskytnúť len vtedy, ak ide o ...

(2)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. c) možno poskytnúť len vtedy, ak sa realizáciou ...

a)
zabezpečí prístup do všetkých bytov osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a
b)
dodržia podmienky ustanovené osobitným predpisom,26) ak je to technicky uskutočniteľné.
(3)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu možno poskytnúť aj žiadateľovi ...

(4)

Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. d) nemožno poskytnúť na zriadenie novej ...

(5)

Modernizácia bytového domu uvedená v § 6 ods. 5 písm. a) až d) môže byť vykonávaná súčasne alebo postupne, ...

§ 12
Podmienky poskytnutia podpory na odstránenie systémovej poruchy bytového domu
(1)

Podporu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu možno poskytnúť na ...

a)
obkladových dielcov z keramzitbetónu, lávobetónu a tufobetónu na klimaticky najviac namáhanom štíte ...
b)
troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu,
c)
vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,
d)
predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
e)
predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
f)
balkónov a lodžií bytového domu,
g)
vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu,
h)
obvodového plášťa z pórobetónových dielcov bytového domu,
i)
stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky aspoň 80 mm bytového ...
j)
atiky bytového domu,
k)
obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu,
l)
predsadenej lodžie bytového domu a obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu. ...
(2)

Popis výskytu systémovej poruchy bytového domu podľa odseku 1, vrátane jej sprievodných znakov a povinného ...

(3)

Podporu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu možno poskytnúť, ak

a)
existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom,28) ...
1.
výsledky stavebnej diagnostiky bytového domu s popisom systémovej poruchy, s rozsahom a stupňom poškodenia, ...
2.
návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik,
3.
orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy,
b)
sa na stavbe budú realizovať minimálne činnosti uvedené v prílohe č. 2,
c)
na stavbu bude spracovaný evidenčný list systémovej poruchy, ktorého vzor je ustanovený osobitným predpisom,29) ...
d)
sa systémová porucha odstraňuje zateplením a
1.
stavba sa navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý ...
2.
stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na systém podľa prvého bodu správu z inšpekcie vydanú akreditovaným ...
3.
pri realizácii stavby je zabezpečený dohľad odborným technickým dozorom, ktorým je fyzická osoba oprávnená ...
4.
súčasťou projektového riešenia zateplenia obvodového plášťa je odstránenie systémovej poruchy vystupujúcich ...
5.
obvodový plášť po zateplení spĺňa kritérium tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním ...
e)
nie je možné uplatniť právo zo zodpovednosti za systémovú poruchu u zhotoviteľa stavby,
f)
na bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup nebola poskytnutá podpora na ten istý druh systémovej ...
(4)

Podporu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne alebo ...

§ 13
Podmienky poskytnutia podpory na zateplenie bytovej budovy
(1)

Podporu na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu možno poskytnúť, ak sa ...

a)
dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe ...
b)
splnením hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria zodpovedajúcich slovenskej ...
c)
splnením kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním rovnej ...
(2)

Podporu na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu možno poskytnúť len vtedy, ...

a)
sú splnené podmienky podľa § 12 ods. 3 písm. d) prvého až tretieho bodu,
b)
súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce ...
c)
sa preukáže, že v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome bola systémová porucha ku dňu podania ...
d)
súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy,
e)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že budova bola daná do užívania aspoň desať rokov ...
f)
žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred ...
g)
sa žiadateľ v zmluve zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za päť ročných ...
h)
na zateplenie bytovej budovy nebola poskytnutá podpora z prostriedkov fondu alebo finančné prostriedky ...
(3)

Podporu na zateplenie bytovej budovy, jej ucelenej sekcie alebo vstupu možno poskytnúť iba jedenkrát ...

§ 13a
Podmienky poskytnutia podpory na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome
(1)

Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého ...

a)
žiadateľom sú mladomanželia, ktorí spĺňajú podmienku podľa § 10 ods. 7,
b)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že bytová budova bola daná do užívania aspoň desať ...
c)
na adrese bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome nie je zapísané sídlo obchodnej spoločnosti alebo ...
(2)

Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom ...

(3)

Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 2 nepresiahne 6 000 eur.

(4)

Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 2 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť ...

(5)

Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého ...

(6)

Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého ...

§ 14
Podmienky poskytnutia podpory na výstavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb
(1)

Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obnovu zariadenia sociálnych ...

(2)

Podporu na zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu možno poskytnúť ...

(3)

Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť, ak sú dodržané ...

(4)

Na rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu sa ustanovenie ...

(5)

Podporu na obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť súčasne alebo ...

§ 14a
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie technickej vybavenosti
(1)

Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť, ak bolo rozhodnuté ...

(2)

Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť, ak súvisí s ...

(3)

K obstarávanému nájomnému bytu možno poskytnúť podporu len na jeden z druhov technickej vybavenosti ...

(4)

Ak obstaranie nájomného bytu podmieňuje aj obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti, súčasne ...

(5)

Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť aj vtedy, ak ...

(6)

Splnenie povinnosti podľa odseku 4 sa nevyžaduje, ak žiadateľ vyhlási, že obstaranie prislúchajúcej ...

§ 14b
Podmienky poskytnutia podpory na kúpu pozemku
(1)

Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť, ak bolo rozhodnuté o poskytnutí podpory ...

(2)

Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť, ak súvisí s obstarávaním nájomných ...

(3)

Ak obstaranie nájomného bytu podmieňuje aj kúpa pozemku, súčasne so žiadosťou na obstaranie nájomného ...

(4)

Splnenie povinnosti podľa odseku 3 sa nevyžaduje, ak žiadateľ vyhlási, že kúpu pozemku zabezpečí bez ...

§ 15
Postup pri poskytovaní podpory
(1)

Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom

a)
obce, ktorá je sídlom okresu,35) mestskej časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v ...
b)
okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. ...
(2)

Žiadosť sa predkladá v termíne

a)
od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) ...
c)
od 1. apríla do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), f) ...
d)
od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. ...
e)
od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. d) a ...
(3)

Ustanovenie odseku 2 sa neuplatní na predloženie žiadosti, ktorou sa rieši odstránenie následkov živelnej ...

(4)

Žiadosť obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
účel a požadovanú výšku podpory,
c)
údaje o stavbe,
d)
preukázanie schopnosti platenia splátok istiny požadovaného úveru a úrokov z požadovaného úveru podľa ...
e)
návrh na zabezpečenie záväzkov podľa § 9 ods. 1 písm. b).
(5)

Identifikačné údaje podľa odseku 4 písm. a) sú

a)
u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 písm. a)
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
adresa trvalého pobytu,
3.
dátum narodenia,
4.
rodné číslo,
5.
štátna príslušnosť,
6.
rodinný stav,
b)
u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 písm. b) a c)
1.
názov obce alebo samosprávneho kraja,
2.
adresa obecného úradu alebo úradu samosprávneho kraja,
3.
identifikačné číslo organizácie,
c)
u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 písm. d) až g)
1.
názov a sídlo žiadateľa,
2.
identifikačné číslo organizácie.
(6)

Návrh na zabezpečenie záväzkov podľa odseku 4 písm. e) sa preukazuje

a)
určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. ...
b)
označením bankovej záruky u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 alebo
c)
označením účtu zriadeného v banke, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv,36) ktorý bude ...
(7)

Obec v sídle okresu do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí ...

(8)

Úplnú a overenú žiadosť obec v sídle okresu v lehote podľa odseku 7 zašle fondu v poradí podľa doručenia ...

(9)

Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá nie je v súlade s podmienkami tohto zákona, obec v sídle okresu ...

(10)

Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 9 môže podať podnet na preskúmanie postupu obce ...

(11)

Okresný úrad v sídle kraja overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 30 ...

(12)

Okresný úrad v sídle kraja overenie úplnosti náležitostí žiadosti vyznačí odtlačkom úradnej pečiatky ...

(13)

Úplnú a overenú žiadosť okresný úrad v sídle kraja v lehote podľa odseku 11 zašle fondu v poradí podľa ...

(14)

Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá nie je v súlade s podmienkami tohto zákona, okresný úrad v sídle ...

(15)

Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 14, môže podať podnet na preskúmanie postupu okresného ...

(16)

Fond preskúma v lehote 30 dní odo dňa doručenia podnetu podľa odseku 10 alebo odseku 15 postup obce ...

(17)

Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré ...

(18)

Ak má fond v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel, v lehote do 110 dní odo dňa ...

(19)

Fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť bezodkladne žiadateľovi, ak

a)
žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom alebo
b)
sú vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel.
(20)

O poskytnutí podpory pri žiadosti predkladanej súčasne so žiadosťou o dotáciu na rozvoj bývania podľa ...

(21)

Žiadateľ, ktorému nebola poskytnutá podpora podľa odseku 19, môže podať podnet na preskúmanie rozhodnutia ...

(22)

Ministerstvo preskúma v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu podľa odseku 21 postup fondu a v ...

(23)

Minister môže udeliť výnimku z poradia na poskytnutie podpory podľa odseku 17 pre žiadosť, ktorá sa ...

(24)

Na účely tohto zákona sa živelnou udalosťou rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, ...

(25)

Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.

§ 16
Zmluva
(1)

Fond poskytuje podporu na základe zmluvy.

(2)

Zmluva obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 5 a fondu,
b)
účel a výšku poskytnutej podpory,
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
zabezpečenie záväzkov,
e)
bezhotovostný spôsob úhrady z podpory,
f)
podmienky čerpania podpory,
g)
technické podmienky stavby a dĺžku času jej uskutočnenia,
h)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
i)
sankcie za porušenie podmienok ustanovených v § 18,
j)
záväzok žiadateľa na zachovanie nájomného charakteru bytu podľa § 10 ods. 12 písm. c) prvého a druhého ...
k)
záväzok žiadateľa na poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 14 ods. ...
l)
trvanie zmluvného vzťahu,
m)
podpisy zmluvných strán.
(3)

Práva a povinnosti zo zmluvy môže žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g) previesť na inú osobu len po predchádzajúcom ...

(4)

Fond uchováva po dobu platnosti zmluvného vzťahu doklady preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia ...

§ 17
Kontrola

(1)

Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o výške podpory, podmienkach a postupe ...

(2)

Fond vykonáva kontrolu

a)
dodržania postupu podľa § 15 ods. 7 až 15,
b)
účelu použitia podpory,
c)
dodržiavania podmienok, za ktorých boli prostriedky fondu poskytnuté,
d)
dodržiavania zmluvných podmienok.

(3) Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a podkladov k čerpaniu podpory poskytnutej z fondu pred ...

a)

okresný úrad v sídle kraja u žiadateľa, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), d) a e),

b)

obec v sídle okresu u žiadateľa, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. a) a c).

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté oprávnenia kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov.37) ...

§ 18
Sankcie
(1)

Ak žiadateľ porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu, uplatní sa postup podľa ...

(2)

Žiadateľ je povinný finančné prostriedky vrátiť, ak porušil podmienky poskytnutia podpory na

a)
obstaranie bytu alebo nájomného bytu podľa § 10 ods. 1, 2, ods. 12 písm. a) a b) alebo ods. 16,
b)
modernizáciu bytového domu podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2,
c)
odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 12 ods. 3 písm. b) alebo písm. d),
d)
zateplenie bytovej budovy podľa § 13 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b) až d) alebo
e)
výstavbu zariadenia sociálnych služieb a obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 14.
(3)

Za nedodržanie termínu dokončenia stavby podľa § 9 ods. 7 sa ukladá odvod vo výške 1 % zo sumy poskytnutého ...

(4)

Pri nedodržaní podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa § 10 ods. 12 písm. c) prvého bodu ...

(5)

Za nedodržanie podmienky poskytnutia údajov o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie podľa § 13 ods. ...

(6)

Za nedodržanie podmienky na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti je žiadateľ povinný vrátiť nesplatenú ...

(7)

Fond je povinný umožniť predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru alebo časti úveru na základe ...

(8)

Odvod, vrátenie nesplatenej časti úveru a penále podľa odsekov 1 až 6 ukladá a vymáha fond. Pri ukladaní ...

(9)

Fond môže na písomné požiadanie žiadateľa, uzavrieť so žiadateľom dohodu o splátkach podľa osobitného ...

§ 19
Informačný systém

Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý generuje poradie žiadostí podľa § 15 ods. 17 a obsahuje ...

§ 20
Osobitné ustanovenie
(1)

Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upravuje štatút fondu, ktorý schvaľuje minister.

(2)

Nevyčerpanú alebo neoprávnene vyčerpanú časť podpory je žiadateľ povinný vrátiť fondu.

(3)

Prevody prostriedkov podľa odseku 2 vykoná banka podľa § 5 ods. 5 na účet fondu v Štátnej pokladnici ...

§ 21
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a)

výške poskytovanej podpory, ročnej úrokovej sadzbe úveru a lehote splatnosti úveru podľa účelu podpory ...

b)

všeobecných podmienkach poskytnutia podpory,

c)

obsahu žiadosti o poskytnutie podpory a forme jej predkladania.

§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)

Štátny fond rozvoja bývania podľa zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších ...

(2)

Pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy a iné vzťahy fondu vzniknuté pred 1. januárom ...

§ 23
Prechodné ustanovenia

Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a

a)
boli overené do 31. decembra 2013, budú posúdené a fond o nich rozhodne v súlade so zákonom účinným ...
b)
neboli overené do 31. decembra 2013, sa vrátia späť žiadateľovi.
§ 23a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

Ustanovenie § 8 ods. 13 sa vzťahuje na podporu poskytnutú od 1. januára 2016.

§ 23b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Žiadateľovi, fyzickej osobe, ktorému fond poskytol úver na výstavbu bytu alebo kúpu bytu podľa predpisov ...

a)
spĺňa podmienky podľa § 10 ods. 7 písm. a) a c) a
b)
písomne požiada fond o odpustenie časti poskytnutého úveru na obstaranie bytu najneskôr do 31. decembra ...
(2)

Časť poskytnutého úveru podľa § 10 ods. 7 možno odpustiť len jedenkrát na každé dieťa žiadateľa, ktoré ...

§ 23c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019

Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 30. júna 2019 ...

§ 24
Záverečné ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch ...

3.

vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach ...

§ 25
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 150/2013 Z. z.

  ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ

  1.

  Roztrúsená mozgovomiechová skleróza

  a)

  stredne ťažká forma

  b)

  ťažká forma (triparéza a kvadruparéza)

  2.

  Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy - ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu)

  3.

  Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)

  a)

  hemiplégia

  b)

  paraplégia

  c)

  kvadruplégia

  d)

  hemiparéza ťažkého stupňa

  e)

  paraparéza ťažkého stupňa

  f)

  kvadruparéza ťažkého stupňa

  4.

  Poškodenie miechy

  a)

  hemiplégia

  b)

  paraplégia

  c)

  kvadruplégia

  d)

  hemiparéza ťažkého stupňa

  f)

  paraparéza ťažkého stupňa

  g)

  kvadruparéza ťažkého stupňa

  5.

  Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba - ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou ...

  6.

  Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, ...

  a)

  stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti

  b)

  ťažká forma (imobilita)

  7.

  Myasténia gravis, myastenický syndróm - ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti

  8.

  Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny

  9.

  Strata oboch dolných končatín v stehne

  10.

  Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými ...

  11.

  Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom

  12.

  Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb

  13.

  Strata oboch dolných končatín v predkolení

  14.

  Stuhnutie oboch bedrových kĺbov po vyčerpaní možností konzervatívnej a radikálnej liečby

  15.

  Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení bez možnosti ďalšej liečby

  16.

  Stuhnutie oboch kolenných kĺbov po vyčerpaní možností konzervatívnej a radikálnej liečby

  17.

  Onkologické ochorenia v terminálnom štádiu s poruchami mobility

  18.

  Terminálne štádium chronickej obličkovej nedostatočnosti liečenej hemodialýzou

  Príloha č. 2 k zákonu č. 150/2013 Z. z.

  ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH PORÚCH BYTOVÉHO DOMU

  Porucha Druh systémovej poruchy Výskyt poruchy Sprievodný znak poruchy Povinný spôsob odstránenia poruchy ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 150/2013 Z. z.

  ZOZNAM MESTSKÝCH ČASTÍ V BRATISLAVE A V KOŠICIACH NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

  1.

  Bratislava - mestská časť Staré Mesto pre okres Bratislava I

  2.

  Bratislava - mestská časť Ružinov pre okres Bratislava II

  3.

  Bratislava - mestská časť Nové Mesto pre okres Bratislava III

  4.

  Bratislava - mestská časť Karlova Ves pre okres Bratislava IV

  5.

  Bratislava - mestská časť Petržalka pre okres Bratislava V

  6.

  Košice - mestská časť Staré Mesto pre okres Košice I

  7.

  Košice - mestská časť Západ pre okres Košice II

  8.

  Košice - mestská časť Dargovských hrdinov pre okres Košice III

  9.

  Košice - mestská časť Juh pre okres Košice IV

Poznámky

 • 1)  § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú ...
 • 2a)  § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 3)  § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3a)  § 5 písm. s) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...
 • 5)  § 15 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších ...
 • 6)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 6a)  § 43d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 87, 94 alebo § 102 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 8)  § 2 ods. 1 písm. n) zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 8a)  § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 10)  Napríklad § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 11)  § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  § 8a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 13a)  § 7 písm. f) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
 • 13aa)  § 7 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 14)  § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 15)  § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 15a)  Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 15b)  § 8 zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 15c)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), zákon č. 231/1999 ...
 • 16a)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 16b)  § 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 19)  § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 20)  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 23)  § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
 • 24)  § 22 zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 24a)  § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
 • 24b)  Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení ...
 • 25)  § 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a ...
 • 26)  § 56 až 64 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou ...
 • 27)  § 2 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k ...
 • 28)  § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 29)  Príloha č. 3 k zákonu č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
 • 30)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 31)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 3 písm. c) zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 33)  STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť ...
 • 33a)  § 2 ods. 1 písm. p) štvrtý bod a piaty bod zákona č. 443/2010 Z. z.
 • 35)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 36)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 38)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 38b)  § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore