Vládny návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania

Dátum doručenia: 31.01.2013
Dátum ZZ: 15.06.2013
Čiastka ZZ: 36
Číslo ZZ: 150/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

23Dôvodová správa
Všeobecná časť
Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015 schválená uznesením vlády SR č. 96 zo dňa 3. 2. 2010, ako východiskový dokument pre oblasť bývania do roku 2015 stanovila základné pôsobnosti štátu v oblasti rozvoja bývania. V rámci týchto pôsobností patrí k základným úlohám štátu ú
loha vo vytváraní systému ekonomických nástrojov na rozvoj bývania.V nadväznosti na uvedené je cieľom podpory rozvoj sociálneho nájomného bývania (štartovacie byty pre mladých, bývanie pre starších ľudí a marginalizované skupiny) a revitalizácia obytného prostredia s preferovaním integrovaných strat
égií.
V Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015 bola ďalej prijatá úloha "pripraviť návrh právneho rámca pre uplatnenie nových ekonomických nástrojov štátu pre stimuláciu investorov pri rozvoji súkromného nájomného sektoru". Zámerom je aj zacielenie podpory na prioritné oblasti s integrovaním nov
ých nástrojov finančného inžinierstva (napr. JESSICA) s cieľom dosiahnuť ich ...
...
MENU
Hore