Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 02.06.2017
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 138/2017 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 129/2020

Vládny návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 138/2017, dátum vydania: 02.06.2017

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie verejnoprávnej inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu kultúrnych a vedeckých aktivít, ktorej administratíva i rozhodovacie procesy budú nezávislé od ústredných orgánov štátnej správy. Inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov rozhodovať samotní zástupcovia zo všetkých národnostných menšín žijúcich na Slovensku.

 

Navrhovaný zákon svojím zámerom nadväzuje na úspešne fungujúce nezávislé systémy podpory kultúrnych aktivít neštátnych subjektov. V oblasti audiovízie pôsobí Audiovizuálny fond, zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 1. januáru 2009. Pozitívne skúsenosti z jeho dlhoročného úspešného fungovania boli podnetom na zriadenie Fondu na podporu umenia, zriadeného zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. Oba preukázali schopnosť efektívneho zabezpečenia  finančných zdrojov na podporu slovenskej kultúry a umenia. Zároveň sa prejavil pozitívny efekt ich fungovania ako nezávislej verejnoprávnej inštitúcie. Princíp odstupu, odbornosti a viaczdrojového financovania priniesol do podpory kultúry väčšiu transparentnosť, efektivitu a profesionalitu. Navrhovaný zákon zjednotí systém podpory kultúrnych aktivít neštátnych subjektov so sídlom na Slovensku, ktorý predstavuje významný systémový nástroj štátnej kultúrnej politiky. 

 

Predkladaný návrh zákona čerpá z pozitívnych skúseností z činnosti Audiovizuálneho fondu a Fondu na podporu umenia, zároveň je prispôsobený na špecifické podmienky a potreby podpory kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín. 

 

Navrhovaná nová koncepcia podpory kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín žijúcich na Slovensku sa opiera o tieto hlavné zásady:

  • - zriadenie fondu ako hlavného finančného nástroja zameraného výlučne na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít,
  • - definovanie úloh a cieľov podpornej činnosti fondu a transparentných pravidiel používania jeho zdrojov,
  • - zabezpečenie nezávislosti a odbornosti rozhodovania v kľúčových orgánoch fondu,
  • - definovanie účelu použitia prostriedkov fondu a mechanizmov kontroly ich používania,
  • - definovanie  finančných zdrojov fondu.

 

Navrhuje sa, aby mal fond právnu formu verejnoprávnej inštitúcie zriadenej osobitným zákonom. Takéto právne postavenie najlepšie zabezpečí jeho nezávislosť. 

 

Účelom fondu je predovšetkým zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ďalej výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, ako aj rozvoj a podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Fond  bude poskytovať finančné prostriedky na kultúrno-osvetovú  a vzdelávaciu činnosť, edičnú činnosť, podporu aktivít divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií a podporu umeleckej tvorby, podporu vedy a výskumu v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov národnostných menšín, podporu vzdelávania, záujmovej činnosti a využitia voľného času, zahraničnej prezentácie kultúry, podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín, podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom, podporu identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych a vedeckých hodnôt a tradícií, podporu aktivít zameraných na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok, aktivít zameraných na podporu rešpektu, porozumenia a tolerancie voči jazykom národnostných menšín a kultúram v systéme výchovy a vzdelávania, podporu výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín, na ochranu, odborné spracovanie, digitalizáciu kultúrneho dedičstva národnostných menšín a na kreatívny priemysel. 

 

Orgánmi fondu budú riaditeľ, odborné rady, dozorná komisia a správna rada. Štatutárnym a zároveň výkonným orgánom fondu je riaditeľ, ktorý bude schvaľovať všetky kľúčové dokumenty fondu, predkladať správnej rade na schválenie zásady poskytovania finančných prostriedkov, vymenúvať a odvolávať členov odborných rád a jedného člena správnej rady a zabezpečovať organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu prostredníctvom kancelárie fondu. Na základe odporúčania  odbornej rady bude rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov fondom, pričom návrhom odbornej komisie je riaditeľ viazaný. O neposkytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ vtedy, ak to neodporučila odborná rada. Zákon dáva možnosť riaditeľovi rozhodnúť o neposkytnutí finančných prostriedkov aj vtedy, ak to odporučila odborná rada, ak by poskytnutie finančných prostriedkov bolo v rozpore s týmto zákonom alebo s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Takéto oprávnenie riaditeľa je v súlade s jeho postavením štatutára a s tým spojenou jeho  zodpovednosťou za zákonnosť rozhodnutí fondu. Riaditeľ bude predkladať správnej rade na schválenie návrh organizačného poriadku a rokovacieho poriadku odborných rád a ďalších vnútorných predpisov fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej komisie. Vo fonde sa podľa oblasti pôsobenia zriadia odborné rady  pre všetky štátom uznané národnostné menšiny na Slovensku a jedna pre rozvoj a podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Odborné rady posudzujú žiadosti a odporúčajú riaditeľovi projekty na podporu vrátane výšky finančných prostriedkov fondu. Odborné rady určujú v oblasti svojho pôsobenia zameranie predkladaných projektov a zásady a priority podpory na príslušný kalendárny rok. Jednou z podmienok na vymenovanie za člena odbornej rady je aspoň trojročná odborná prax v oblasti kultúry alebo vedy. Tým by sa mala zabezpečiť dostatočná profesionalita riadenia fondu a zaručené transparentné posudzovanie projektov, čím sa posilňuje nezávislosť postavenia tohto orgánu.

 

Kontrolným orgánom fondu bude päťčlenná dozorná komisia. Správna rada na návrh riaditeľa schvaľuje interné predpisy fondu, na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom.

 

Finančné prostriedky bude fond poskytovať formou dotácie alebo štipendia za splnenia podmienok ustanovených zákonom. Návrh zákona ustanovuje spôsob prerozdelenia sumy finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť pre odborné rady národnostných menšín a pre odbornú radu interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Návrh zákona taxatívne ustanovuje pomer sumy finančných prostriedkov pre jednotlivé odborné rady vyjadrený percentuálnym podielom. 

 

V dôsledku zriadenia fondu a jeho pôsobnosti sa mení časť súčasného dotačného systému Úradu vlády Slovenskej republiky, preto sa navrhovanou právnou úpravou mení a dopĺňa v čl. II zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Podľa čl. III  zmenou  zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii a činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prechádza pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšín z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V čl. IV sa v záujme lepšieho prepojenia a zosúladenia ustanovení zákonov a fondoch v kultúre menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia.

 

Článkom V sa novelizuje zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Potreba novelizácie predmetného zákona vyplynula z požiadaviek aplikačnej praxe a z potreby stabilizovať príspevok zo štátneho rozpočtu určený na podporu audiovizuálnej kultúry za účelom rozvoja audiovizuálnej kultúry v Slovenskej republike, ktorej rozmach je od začatia fungovania Audiovizuálneho fondu nespochybniteľný a kontinuálny. 

 

Hlavným finančným zdrojom fondu je príspevok zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte  príspevok do fondu najmenej vo výške 8 000 000 eur. 

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. júla 2017 okrem čl. II, III, a čl. V bodov 3, 6 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018. Dátum účinnosti návrhu zákona je navrhnutý tak, aby bol dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.  Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Návrh zákona bol predmetom skráteného predbežného pripomienkového konania v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Vyhodnotenie pripomienok je pripojené. Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, na podnikateľské prostredie. Predpokladá sa negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana ako aj vplyvy na informatizáciu. Materiál sa predkladá na rokovanie vlády bez rozporov. 
 

 

Dôvodová správa

 

Osobitná časť

 

K čl. I

 

K § 1

Ustanovenie vymedzuje predmet právnej úpravy tak, že týmto zákonom sa zriaďuje Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) ako právnická osoba na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít. Fond je zriadený zákonom s postavením verejnoprávnej inštitúcie. 

 

Fond predstavuje nástroj na podporu a stimuláciu kultúry národnostných menšín v oblastiach, ktoré zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov v súčasnosti zveruje do pôsobnosti Úradu vlády SR, a to v oblasti podpory kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín.

 

Fond nepredstavuje nástroj podpory malého a stredného podnikania, ale vytvára podporné mechanizmy pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt – teda konkrétnych aktivít (v zásade tvorivých, vzdelávacích, vedeckých alebo prezentačných aktivít a projekty na podporu ochrany a rozvoja identity národnostných menšín a podporu aktivít na zabezpečenie interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti   a občanmi patriacimi k  národnostným menšinám a etnickým skupinám), ktorých výsledkom je v zásade kultúrny alebo vedecký produkt (ktorý vždy, ak naplní atribúty kultúrneho statku, stáva sa súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky) – nebude nikdy vytvárať podmienky na podnikateľskú činnosť bez ďalšieho, a to bez ohľadu na skutočnosť, či žiadateľom o finančné prostriedky bude fyzická osoba nepodnikateľ alebo podnikateľský subjekt. 

 

Sídlo fondu v hlavnom meste Slovenskej republiky je určené vzhľadom na pôsobnosť fondu. 

 

K § 2

 

Ustanovenie vymedzuje činnosti fondu, ktoré spočívajú najmä v realizácii podpornej činnosti špecifikovanej v zákone.

 

Základné činnosti fondu zahŕňajú okrem poskytovania finančných prostriedkov na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, na uskutočnenie verejných kultúrnych podujatí, na vznik, šírenie a prezentáciu výsledkov takýchto aktivít, poskytovania finančných prostriedkov fyzickým osobám a právnickým, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji kultúry národnostných menšín, monitorovaciu činnosť podporených projektov, vedenie verejne prístupnej evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov, finančných prostriedkov, spoluprácu s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami, účasť na činnosti a spoluprácu s partnerskými organizáciami v zahraničí pôsobiacimi v oblasti podpory kultúry, kontrolu plnenia zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávok zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov. 

 

K § 3 

 

Ustanovujú sa orgány fondu, ktorými sú riaditeľ, odborné rady, dozorná komisia a správna rada. Organizačná štruktúra fondu vytvára optimálne podmienky pre stabilitu pôsobenia orgánov fondu v spojení s činnosťou administratívno-technického pracoviska – kancelárie fondu pre jasné kompetenčné rozdelenie orgánov fondu (riaditeľ ako štatutárny a výkonný orgán fondu,  odborné rady ako  orgány odborne posudzujúce žiadosti o podporu, dozorná komisia ako kontrolný orgán a správna rada ako orgán schvaľujúci niektoré dokumenty fondu) a pre ich súčinnosť a spoluprácu pri efektívnom riadení a kontrole činnosti a hospodárenia fondu ako verejnoprávnej inštitúcie. Úprava zodpovedá samosprávnemu princípu riadenia verejnoprávnej inštitúcie a umožní jednotlivým orgánom fondu transparentne a zodpovedne konať v oblasti vymedzenej týmto zákonom.

 

K § 4 – 6

 

Ustanovenia upravujú postavenie a pôsobnosť riaditeľa, ako štatutárneho a výkonného orgánu fondu. Riaditeľ vykonáva svoje kompetencie a plní úlohy vymedzené zákonom a rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria do pôsobnosti ostatných orgánov fondu. 

 

Okrem iných kompetencií, riaditeľ rozhoduje o prideľovaní podpory fondom, a to na základe stanoviska odborných rád, pričom finančné prostriedky fondu možno poskytnúť len vtedy, ak ich poskytnutie odborné rady odporučili.

 

Upravené sú aj podmienky, za ktorých môže byť fyzická osoba vymenovaná do funkcie riaditeľa a dĺžka funkčného obdobia. Riaditeľ zodpovedá za činnosť fondu v rozsahu navrhnutej právnej úpravy, má právo zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady a odborných rád. Riaditeľ ako štatutárny orgán fondu  riadi aj činnosť kancelárie fondu. Návrh zákona tiež upravuje spôsob vymenovania a odvolania riaditeľa z funkcie ministrom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)  a konflikt záujmov.  

 

Ustanovenia spresňujú a jednoznačne určujú vzájomný vzťah medzi riaditeľom, odbornými radami, dozornou komisiou a správnou radou, a to najmä vo vzťahu k  hospodáreniu fondu, k rozhodovaniu o použití jeho prostriedkov, k nakladaniu s jeho majetkom a k uskutočňovaniu činností fondu v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi. 

 

K § 7 – 8

 

Na posudzovanie žiadostí a rozhodovanie o poskytnutí finančných prostriedkov sa zriaďujú odborné rady. Tieto v oblasti svojho pôsobenia určujú zameranie predkladaných projektov a zásady a priority podpory na príslušný kalendárny rok. Návrh ustanovuje odborné rady pre všetky štátom uznané národnostné menšiny na Slovensku  a jednu odbornú radu pre rozvoj a podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia. Každá štátom uznaná národnostná menšina môže vytvoriť celkovo tri odborné rady – po jednej za každú z troch ustanovených prioritných oblastí. Navrhuje sa nepárny  počet členov odborných rád, spôsob ich menovania a odvolania. Nadpolovičný počet členov rady navrhujú organizácie príslušných národnostných menšín, ostatných členov vymenúva riaditeľ bez návrhu, a to aj v prípade, ak zhromaždenie organizácií  nenavrhne  dostatočný  počet  členov  odbornej  rady.  Umožňuje sa, aby zhromaždenie organizácií  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných rozhodlo o zriadení jednej odbornej rady spoločnej pre všetky tri prioritné oblasti príslušnej národnostnej menšiny. 

 

Tri odborné rady zriadené pre príslušnú národnostnú menšinu tvoria koordinačnú  radu pre príslušnú národnostnú menšinu (ďalej len „koordinačná rada“), ktorá volí člena správnej rady a rozhoduje o rozdelení finančných prostriedkov. Na základe splnomocnenia odborných rád tvoriacich koordinačnú radu, bude môcť koordinačná rada rozhodovať aj o prioritách pre národnostnú menšinu na príslušný kalendárny rok.  

Podrobnosti týkajúce sa zvolania a organizácie zhromaždenia organizácii, spôsobu predkladania návrhov na voľbu a menovanie kandidátov na členov odborných rád ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

 

Zákon ustanovuje zriadenie jednej odbornej rady pre rozvoj a podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia, počet jej členov, spôsob ich vymenovania a odvolania. 

   

Ustanovenie upravuje obligatórne požiadavky  pre výkon funkcie člena odbornej rady, a to plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, aspoň trojročná odborná prax v oblasti kultúry alebo vedy. Navrhovaná trojročná odborná prax  bez podmienky príslušnosti kandidáta ku konkrétnej  národnostnej menšine je  zárukou  odborného posudzovania projektov. Ustanovuje sa  dĺžka  funkčného obdobia členov odbornej rady a konflikt záujmov.

 

Pre posilnenie nezávislého postavenia odborných rád a pre zabezpečenie ich odbornej činnosti a zvýšenie zodpovednosti rozhodovania sa ustanovuje pracovnoprávny vzťah člena odbornej rady k fondu. Za účelom zabezpečenia nestrannosti pri posudzovaní žiadostí, upravuje zákon aj vzájomný vzťah medzi členom odbornej rady a žiadateľom o finančné prostriedky z fondu. Zákon tiež upravuje prípady, kedy sa členstvo v odbornej rade končí a taxatívne ustanovuje dôvody pre odvolanie člena odbornej rady .

 

K § 9 – 12

 

Ustanovenia vymedzujú postavenie, právomoci, úlohy a pôsobenie kontrolného orgánu fondu – dozornej komisie. Zriadenie tohto orgánu vychádza z potreby zákonom zabezpečiť vytvorenie a pôsobenie takéhoto orgánu, a to predovšetkým vo vzťahu k využívaniu finančných zdrojov fondu, k nakladaniu s jeho majetkom vo všeobecnosti a dodržiavania ustanovení tohto zákona aj iných všeobecne záväzných predpisov. Zodpovednosť dozornej komisie voči fondu je vyjadrená aj predkladaním stanovísk k návrhu rozpočtu, účtovnej závierke a k výročnej správe fondu, ako aj k ďalším návrhom týkajúcim sa hospodárenia fondu a nakladania s jeho majetkom. Upravujú sa tiež konkrétne úlohy, povinnosti a právomoci dozornej komisie v jej vzťahu k ostatným orgánom fondu. 

 

Navrhuje sa, aby  dozorná komisia mala päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Vymenúvaním členov ministrom, jedného  na návrh ministra financií Slovenskej republiky, jedného na návrh príslušného výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, jedného  na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a dvoch bez návrhu  by mal byť dostatočne zabezpečený dohľad nad využívaním prostriedkov fondu zo štátneho rozpočtu.

 

Ustanovujú sa obligatórne požiadavky  pre výkon funkcie člena dozornej komisie, a to plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, stupeň a odbornosť vzdelania a odbornej praxe, nestrannosť pri výkone funkcie. Zákon tiež upravuje funkčné obdobie člena dozornej komisie, prípady skončenia členstva v dozornej komisii a taxatívne ustanovuje dôvody odvolania člena dozornej komisie ministrom .

 

Z dôvodu predchádzania možnému stretu záujmov a v záujme objektívneho výkonu funkcie sa upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie s funkciou člena v ostatných orgánoch fondu. Funkcia člena dozornej komisie je nezastupiteľná verejná funkcia, ktorej výkon predpokladá podrobné ovládanie problematiky, čo je akcentované aj podmienkou, ktorá spočíva nielen v dosiahnutom vzdelaní v špecifickej oblasti, ale aj v požiadavke najmenej päťročnej odbornej praxe v špecifickej oblasti. Pre posilnenie nezávislého postavenia dozornej komisie, pre zabezpečenie jej odbornej činnosti a zvýšenie zodpovednosti jej rozhodovania je upravené aj finančné ohodnotenie výkonu funkcie člena komisie. 

 

K § 13

 

Definuje sa postavenie správnej rady a vymedzuje sa jej  pôsobnosť. 

 

Správna rada na návrh riaditeľa schvaľuje zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí, zásady poskytovania finančných prostriedkov, príslušné vnútorné predpisy fondu a ďalšie vnútorné predpisy nespadajúce do kompetencie iných orgánov fondu. V kompetencii správnej rady je tiež schvaľovanie výročnej správy fondu a účtovnej závierky fondu overenej audítorom na základe návrhu riaditeľa a stanoviska dozornej komisie. 

 

Ustanovenie upravuje počet členov správnej rady, jej zloženie, podmienky členstva v správnej rade, spôsob voľby jej členov a dĺžku ich  funkčného obdobia. V správnej v rade majú zastúpenie všetky zákonom uznané národnostné menšiny, každá z nich po jednom členovi. O jeho zvolení  rozhoduje koordinačná rada alebo odborná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov. Ustanovenie upravuje spôsob odvolania člena správnej rady. Zároveň vymedzuje, že jedného člena správnej rady vymenúva a odvoláva minister a jedného člena vymenúva a odvoláva riaditeľ. 

 

Ustanovenie upravuje tiež nezlučiteľnosť funkcie člena správnej rady s niektorými funkciami, a to s funkciou riaditeľa a člena dozornej komisie. 

 

Člen správnej rady vykonáva svoju funkciu v pracovno-právnom vzťahu. Podrobnosti o rokovaní a rozhodovaní správnej rady upravuje rokovací poriadok schválený správnou radou na návrh riaditeľa. Podrobnosti o voľbe a odvolaní člena správnej rady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

 

K § 14

 

Ustanovenie upravuje zriadenie kancelárie fondu, ktorá vykonáva úlohy spojené                             s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu a činnosť spojenú s posudzovaním úplnosti predkladaných žiadostí o finančné prostriedky z fondu. Kanceláriu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ.

 

K § 15

 

Ustanovenie vymedzuje oblasti podpory a formu poskytovania finančných prostriedkov,  a to formu dotácie alebo štipendia. Vymedzuje, že štipendium, ako nenávratná finančná podpora, je určené len na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít a žiadateľom o štipendium môže byť len fyzická osoba. Upravuje postup poskytovania finančných prostriedkov a stanovuje lehotu na vydanie rozhodnutia o podpore projektu, a to do 60 dní od doručenia úplnej žiadosti. 

 

Na poskytnutie podpory fondom nie je právny nárok, a teda poskytnutie podpory nie je vymáhateľné na súde. O poskytnutí podpory rozhoduje riaditeľ na základe stanovísk odborných rád a podpora sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. 

 

Ustanovenie vymedzuje tiež podmienky, za ktorých nie je možné poskytnúť finančné prostriedky. Fond má  možnosť  ako podmienku poskytnutia prostriedkov určiť povinnosť  predloženia dokladu preukazujúceho zabezpečenie finančných prostriedkov na  spolufinancovania projektu. 

 

O poskytnutí  podpory rozhoduje riaditeľ na základe odporúčania odbornej rady, a to do 60 dní od doručenia úplnej žiadosti. Zároveň určuje povinnosť zverejniť tieto informácie na svojom webovom sídle. Podpora sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. 

 

K §16 ‒ 17

 

Ustanovenia vymedzujú veľmi široko oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu, ktorými môžu byť fyzická osoba a akákoľvek právnická osoba. Jedinou  obmedzujúcou požiadavkou  je  predmet ich činnosti, ktorým je realizácia kultúrnych alebo  iných aktivít v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 zákona. Ďalej sa upravuje predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu, spolu s formou a náležitosťami žiadosti a jej príloh, pričom sa rešpektuje princíp „jedenkrát a dosť“. Formulár žiadosti bude fondom zaregistrovaný v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

 

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov je podanie písomnej žiadosti spolu s taxatívne uvedenými prílohami pre žiadosť o poskytnutie dotácie, resp. štipendia. Po podaní žiadosti fondu kontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ, či je podaná žiadosť úplná a obsahuje predpísané prílohy a preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu. Ak žiadateľ nepredloží spolu so žiadosťou niektorú z príloh, alebo žiadosť nie je správne vyplnená alebo má iné nedostatky, fond (prostredníctvom kancelárie) vyzve písomne žiadateľa na doplnenie neúplnej žiadosti alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.   

 

Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorú žiadateľ nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote a žiadosť, pri ktorej zistí, že nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov z fondu, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi písomným oznámením. 

 

Úplnú žiadosť predkladá kancelária príslušnej odbornej rade na posúdenie. Následne odborné rady žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi na rozhodnutie. 

 

K §18

 

Ustanovenie zavádza osobitný administratívny poplatok za spracovanie  žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorý predstavuje úhradu nákladov fondu spojených s administráciou a vyhodnocovaním žiadostí. Administratívne poplatky platené a vyberané podľa tohto zákona sú príjmom fondu. 

 

K §19

 

Ustanovujú sa  náležitosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov fondu a jej obligatórna písomná  forma v záujme zachovania právnej istoty zmluvných strán a zároveň v záujme zabezpečenia kontrolných a sankčných mechanizmov v prípade porušenia zmluvných povinností tak, aby prostriedky fondu boli použité účelne a náležite vyúčtované spolu s predložením finálneho riešenia projektu. 

 

Mechanizmus uzatvárania zmluvy v zásade sleduje všeobecnú úpravu zmluvného práva obsiahnutú v Občianskom zákonníku (§ 43a až 44), pričom sa ustanovuje osobitná lehota na prijatie návrhu zmluvy žiadateľom, ako aj úprava prijatia návrhu zmluvy s výhradami, dodatkami či inými zmenami, ktorá predstavuje protinávrh. V prípade takéhoto nového návrhu zmluvy rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí alebo zamietnutí návrhu v stanovenej lehote riaditeľ. Novým návrhom však nemožno meniť, či inak upravovať zmluvu v časti určenia účelu podpory, ktorý vyplýva zo žiadosti o poskytnutie podpory a sumy podpory, ktorá má byť poskytnutá. 

 

Nedodržanie zmluvných podmienok zo strany prijímateľa  má za následok uplatnenie  sankčných ustanovení.

 

K § 20

Ustanovenie upravuje financovanie fondu a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom fondu. 

 

Hlavné zdroje financovania fondu predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu, úroky z vkladov v bankách, sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie, administratívne poplatky, finančné dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.

 

Výdavky fondu na vlastnú prevádzku fond uhrádza zo svojich príjmov, ktorými sú úroky z vkladov v bankách a administratívne poplatky a najviac 4 % z celkovej sumy príjmov, ktorými sú príspevky zo štátneho rozpočtu, sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie, finančné dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. K tomuto obmedzeniu zároveň prináleží povinnosť fondu 96 % zákonom stanovených príjmov použiť na svoju činnosť, teda na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín v Slovenskej republike.

 

V záujme transparentnosti hospodárenia sa fondu ukladá povinnosť pravidelne zverejňovať v registri účtovných závierok účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora. 

 

K §21

 

Ustanovenia vymedzuje príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý bude fondu poskytovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Zo štátneho rozpočtu poskytuje ministerstvo v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu najmenej vo výške 8 000 000 eur. Ministerstvo je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z tohto príspevku bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom. Tento mechanizmus ministerstvo uplatňuje aj pri Fonde na podporu umenia a slúži na prioritnú podporu tých oblastí, ktoré sú v záujme štátnej kultúrnej politiky, napríklad pri celoslovensky významných dejinných a historických výročiach.

 

Zákon ustanovuje aj termín na odvedenie príspevku zo štátneho rozpočtu. 

 

 

K § 22

 

Ustanoveným percentuálnym vyjadrením sa striktne  určuje rozdelenie sumy finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť medzi odborné rady kultúry jednotlivých národnostných menšín a odbornú radu interkultúrneho dialógu a porozumenia. 

 

V návrhu zákona sú ustanovené % finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť, ktorá vychádza z prerozdeľovacieho mechanizmu podľa určeného kľúča  zohľadňujúceho početnosť národnostnej menšiny a kompenzačné dorovnanie.  

 

Pri určení početnosti národnostnej menšiny sa vzal do úvahy údaj priaznivejší pre národnostnú menšinu – vychádza buď z údaja o počte príslušníkov národnostnej menšiny alebo z údaja o počte príslušníkov používajúcich menšinový materinský jazyk podľa výsledkov ostatného sčítania obyvateľov Slovenskej republiky. Kompenzačné dorovnanie   slúži na vyrovnanie rozdielov medzi mnohopočetnými a málopočetnými národnostnými menšinami. 

 

Suma ročného príspevku sa prerozdelí podľa údaju zo sčítania obyvateľov Slovenskej republiky z r. 2011, a je to buď počet príslušníkov danej národnostnej menšiny, alebo číslo príslušníkov používajúcich menšinový materinský jazyk – používa sa vždy číslo, ktoré je priaznivejšie pre menšinu. V dvoch špecifických prípadoch sa používa iné číslo. V prípade židovskej menšiny sa použil počet občanov hlásiacich sa k židovskej viere. V prípade rómskej menšiny sa použil kompromis, keďže väčšina Rómov na Slovensku nedeklaruje rómsku národnosť. Navrhuje sa použiť počet Rómov z Atlasu rómskych komunít z r. 2013, odrátajúc Rómov žijúcich v rozptyle medzi majoritou.

 

Kompenzačné dorovnanie slúži na vyrovnanie rozdielov medzi mnohopočetnými a málopočetnými menšinami, keďže náklady prevádzkovania menšinových inštitúcií sú rovnaké pre každú menšinu, bez ohľadu na jej početnosť. Je to spravodlivé navýšenie finančného rozpočtu menších národnostných menšín. Navrhuje sa kompenzačný kľúč tak, aby najmenšie menšiny dostali +50 tisíc eur, a kompenzáciu by nedostali len menšiny s vyšším počtom členov ako 10 tisíc.

 

Samostatný kompenzačný mechanizmus sa navrhuje v prípade rusínskej menšiny, ktorá je jedinou menšinou bez materského štátu, ktorá by nedostala kompenzáciu v rámci hore navrhnutého systému. Navrhuje sa pre túto menšinu uplatniť kompenzačnú sumu 50 tisíc. 

 

Po odrátaní kompenzačných súm z celkového rozpočtu fondu sú pozostávajúce finančné prostriedky prerozdelené medzi menšinami podľa hore uvedeného optimálneho pomerového kľúču.

 

Následné pomerné prerozdelenie finančných prostriedkov percentuálne vyjadrené v zákone (s použitím optimálneho menšinového pomerného čísla a s pripočítaním kompenzačného dorovnania), tak predstavuje sumu, ktorú je tá ktorá národnostná menšina oprávnená použiť na financovanie projektov národnostných menšín zameraných na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu národnostných menšín. Navrhované riešenie je spravodlivé vo vzťahu k národnostným menšinám ako celku, nakoľko priamo zo zákona dostanú primeranú výšku finančných prostriedkov na financovanie svojich kultúrnych aktivít, a zároveň je spravodlivé aj pred jednotlivé národnostné menšiny navzájom, ktoré tak podľa pravidla „čím je národnostná menšina menšia, tým viac finančných prostriedkov na financovanie svojich kultúrnych aktivít na jedného príslušníka dostane“.

 

Ustanovuje sa aj  prerozdelenie  objemu finančných prostriedkov pre príslušné odborné rady. Ustanovenie zaručuje celý objem finančných prostriedkov pre príslušnú národnostnú menšinu aj v prípade, ak bola pre príslušnú národnostnú menšinu v súlade so zákonom zriadená iba jedna odborná rada. Ustanovuje sa pravidlo pre rozdelenie  finančných prostriedkov prislúchajúcich národnostnej menšine, ak boli zriadené v súlade s § 7 ods. 5 tri  odborné rady  pre príslušnú národnostnú menšinu; o prerozdelení rozhoduje koordinačná rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Ak nerozhodne koordinačná rada, príslušný objem finančných prostriedkov sa rozdelí podľa zákona na tretiny. 

 

K § 23

 

Upravuje sa účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov, ktoré je fond oprávnený spracúvať, tak aby spracúvanie osobných údajov fondom bolo v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K § 24

 

Upravuje sa vzťah návrhu zákona k Správnemu poriadku. Na doručovanie písomnosti podľa tohto zákona sa bude vzťahovať Správny poriadok.

 

K § 25

 

Upravujú sa prechodné ustanovenia. Ustanovuje sa termín na predloženie prvej výzvy fondu na predkladanie žiadostí a termín, od kedy možno fondu podávať žiadosti. Ustanovujú sa aj termíny v súvislosti s financovaním fondu, kreovaním orgánov fondu a schválením štatútu fondu. 

 

K čl. II

 

Z dôvodu zmeny systému podpory kultúry národnostných menšín, ktorú bude od účinnosti tohto zákona zabezpečovať fond, je potrebné novelizovať zákon, ktorý upravuje  podporu v tejto oblasti v súčasnosti - zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.   

 

K čl. III

 

Zákonom č. 403/2010 Z. z. došlo k prechodu pôsobnosti v oblasti podpory kultúry národnostných menšín z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadil ministerstvo. Zákonom č. 287/2012 Z. z. prešla táto pôsobnosť z podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadil ministerstvo na Úrad vlády Slovenskej republiky. V súvislosti so zriadením Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa oblasť podpory kultúry národnostných menšín vracia späť do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré bude fondu poskytovať finančný príspevok zo štátneho rozpočtu. 

 

K čl. IV

 

K bodu 1

 

Spresnenie právnej úpravy z dôvodu problémov pri uplatňovaní novelizovaného ustanovenia v aplikačnej praxi.

 

K bodom 2, 6 a 10

 

Zosúladenie doterajšej právnej úpravy so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 3, 5, 7 a 9

 

Spresnenie ustanovenia na základe poznatkov Fondu na podporu umenia z aplikačnej praxe.   

 

K bodu 4

 

Nemožnosť poskytnutia finančných prostriedkov žiadateľovi, ktorý bol prijímateľom finančných prostriedkov a nesplnil si povinnosť vyplývajúcu z § 22 ods. 10.

 

K bodu 8 

 

Spresnenie doterajšej právnej úpravy.

 

K bodu 11

 

Zavedenie nových povinností pre prijímateľa v súvislosti s poskytnutými finančnými prostriedkami.

 

K bodu 12

 

Rozšírenie príjmov fondu o príjmy pochádzajúce zo zákonných sankcií.

 

K bodom 13 až 15 a 17

 

Zosúladenie systému financovania Fondu na podporu umenia so systémom financovania Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

K bodu 16

 

Pomerné navýšenie finančných prostriedkov pre Fond na podporu umenia v súvislosti s vytvorením Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, z dôvodu zachovania adekvátneho pomeru medzi finančnými prostriedkami, ktoré sa navrhujú poskytnúť pre Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý pokrýva 15-20 % obyvateľstva a finančnými prostriedkami, ktoré sú poskytované Fondu na podporu umenia, ktorého programy pokrývajú aktivity zvyšných 80-85 % obyvateľstva.

 

K čl. V.

 

K bodom 1, 2 a 4:

Na základe požiadaviek vyplývajúcich z aplikačnej praxe pri uplatňovaní zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa navrhuje optimalizácia procesov Audiovizuálneho fondu pri posudzovaní žiadostí o podporu, schvaľovaní žiadostí a vypracúvaní návrhu zmluvy. 

 

K bodu 3:

V súlade so stimuláciou využitia existujúcich zákonných zdrojov verejných financií sa navrhuje optimalizácia administratívnych úhrad ako jedného z príjmov fondu zrušením hornej nominálnej hranice administratívnej úhrady. Zároveň ide o zrovnoprávnenie všetkých subjektov, ktorých sa povinnosť týka, pretože v zmysle navrhovanej úpravy bude pre všetky subjekty stanovený rovnaký príspevok vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov

 

K bodu 5:

Ustanovenie § 26 odseku 2 sa spresňuje za účelom jednoznačného stanovenia spôsobu výpočtu príspevku prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení do Audiovizuálneho fondu. 

 

K bodu 6:

Za účelom stabilizácie príspevku zo štátneho rozpočtu určeného na podporu audiovizuálnej kultúry sa navrhuje stanovenie minimálnej sumy tohto príspevku vo výške 6 000 000 eur. Minimálna nominálne určená suma príspevku štátu je zakotvená aj v zákone o Fonde na podporu umenia (zákon č. 284/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov) a navrhuje sa aj v čl. I tohto návrhu zákona. Ustanovenie rovnakého princípu určenia výšky štátneho príspevku je preto systémovým opatrením aj vo vzťahu k Audiovizuálnemu fondu.  Navrhovaná minimálna výška príspevku zohľadňuje záujem a úlohu štátu na podpore audiovizuálnej kultúry, ktorej rozmach je od začatia fungovania Audiovizuálneho fondu nespochybniteľný a kontinuálny. 

 

K bodom 7 a 8:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 6. 

 

K bodu 9:

Za účelom stanovenia jednoznačného termínu na splnenie povinností pre subjekty prispievajúce do Audiovizuálneho fondu sa upravuje ustanovenie § 30 ods. 1. 

 

K bodu 10:

Navrhuje sa, aby sa ustanovenie § 30 ods. 3, v zmysle ktorého sa do základu pre výpočet príspevku do Audiovizuálneho fondu nezaratúva daň z pridanej hodnoty, a ktoré upravuje zaokrúhľovanie príspevkov, vzťahovalo aj na príspevok prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia.   

 

K bodu 11

V súlade so stimuláciou využitia existujúcich zákonných zdrojov verejných financií sa navrhuje zrušenie minimálnej nominálnej výšky príspevku (50 eur), ktorá oslobodzovala prispievateľa do fondu od povinnosti zaplatiť tento príspevok.

 

K bodu 12

Ustanovenie sa upravuje s cieľom dosiahnutia jednoznačnosti jeho výkladu pre aplikačnú prax fondu.

 

 

K čl. VI

 

Navrhuje sa delená účinnosť zákona.

 

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 22. 2. 2017.

 

 

 

 

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

Marek Maďarič

minister kultúry

 

Slovenskej republiky

 
 
zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 138/2017, dátum vydania: 02.06.2017

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie verejnoprávnej inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu kultúrnych a vedeckých aktivít, ktorej administratíva i rozhodovacie procesy budú nezávislé od ústredných orgánov štátnej správy. Inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov rozhodovať samotní zástupcovia zo všetkých národnostných menšín žijúcich na Slovensku.

 

Navrhovaný zákon svojím zámerom nadväzuje na úspešne fungujúce nezávislé systémy podpory kultúrnych aktivít neštátnych subjektov. V oblasti audiovízie pôsobí Audiovizuálny fond, zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 1. januáru 2009. Pozitívne skúsenosti z jeho dlhoročného úspešného fungovania boli podnetom na zriadenie Fondu na podporu umenia, zriadeného zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. Oba preukázali schopnosť efektívneho zabezpečenia  finančných zdrojov na podporu slovenskej kultúry a umenia. Zároveň sa prejavil pozitívny efekt ich fungovania ako nezávislej verejnoprávnej inštitúcie. Princíp odstupu, odbornosti a viaczdrojového financovania priniesol do podpory kultúry väčšiu transparentnosť, efektivitu a profesionalitu. Navrhovaný zákon zjednotí systém podpory kultúrnych aktivít neštátnych subjektov so sídlom na Slovensku, ktorý predstavuje významný systémový nástroj štátnej kultúrnej politiky. 

 

Predkladaný návrh zákona čerpá z pozitívnych skúseností z činnosti Audiovizuálneho fondu a Fondu na podporu umenia, zároveň je prispôsobený na špecifické podmienky a potreby podpory kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín. 

 

Navrhovaná nová koncepcia podpory kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín žijúcich na Slovensku sa opiera o tieto hlavné zásady:

  • - zriadenie fondu ako hlavného finančného nástroja zameraného výlučne na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít,
  • - definovanie úloh a cieľov podpornej činnosti fondu a transparentných pravidiel používania jeho zdrojov,
  • - zabezpečenie nezávislosti a odbornosti rozhodovania v kľúčových orgánoch fondu,
  • - definovanie účelu použitia prostriedkov fondu a mechanizmov kontroly ich používania,
  • - definovanie  finančných zdrojov fondu.

 

Navrhuje sa, aby mal fond právnu formu verejnoprávnej inštitúcie zriadenej osobitným zákonom. Takéto právne postavenie najlepšie zabezpečí jeho nezávislosť. 

 

Účelom fondu je predovšetkým zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ďalej výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, ako aj rozvoj a podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Fond  bude poskytovať finančné prostriedky na kultúrno-osvetovú  a vzdelávaciu činnosť, edičnú činnosť, podporu aktivít divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií a podporu umeleckej tvorby, podporu vedy a výskumu v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov národnostných menšín, podporu vzdelávania, záujmovej činnosti a využitia voľného času, zahraničnej prezentácie kultúry, podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín, podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom, podporu identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych a vedeckých hodnôt a tradícií, podporu aktivít zameraných na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok, aktivít zameraných na podporu rešpektu, porozumenia a tolerancie voči jazykom národnostných menšín a kultúram v systéme výchovy a vzdelávania, podporu výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín, na ochranu, odborné spracovanie, digitalizáciu kultúrneho dedičstva národnostných menšín a na kreatívny priemysel. 

 

Orgánmi fondu budú riaditeľ, odborné rady, dozorná komisia a správna rada. Štatutárnym a zároveň výkonným orgánom fondu je riaditeľ, ktorý bude schvaľovať všetky kľúčové dokumenty fondu, predkladať správnej rade na schválenie zásady poskytovania finančných prostriedkov, vymenúvať a odvolávať členov odborných rád a jedného člena správnej rady a zabezpečovať organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu prostredníctvom kancelárie fondu. Na základe odporúčania  odbornej rady bude rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov fondom, pričom návrhom odbornej komisie je riaditeľ viazaný. O neposkytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ vtedy, ak to neodporučila odborná rada. Zákon dáva možnosť riaditeľovi rozhodnúť o neposkytnutí finančných prostriedkov aj vtedy, ak to odporučila odborná rada, ak by poskytnutie finančných prostriedkov bolo v rozpore s týmto zákonom alebo s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. Takéto oprávnenie riaditeľa je v súlade s jeho postavením štatutára a s tým spojenou jeho  zodpovednosťou za zákonnosť rozhodnutí fondu. Riaditeľ bude predkladať správnej rade na schválenie návrh organizačného poriadku a rokovacieho poriadku odborných rád a ďalších vnútorných predpisov fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej komisie. Vo fonde sa podľa oblasti pôsobenia zriadia odborné rady  pre všetky štátom uznané národnostné menšiny na Slovensku a jedna pre rozvoj a podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Odborné rady posudzujú žiadosti a odporúčajú riaditeľovi projekty na podporu vrátane výšky finančných prostriedkov fondu. Odborné rady určujú v oblasti svojho pôsobenia zameranie predkladaných projektov a zásady a priority podpory na príslušný kalendárny rok. Jednou z podmienok na vymenovanie za člena odbornej rady je aspoň trojročná odborná prax v oblasti kultúry alebo vedy. Tým by sa mala zabezpečiť dostatočná profesionalita riadenia fondu a zaručené transparentné posudzovanie projektov, čím sa posilňuje nezávislosť postavenia tohto orgánu.

 

Kontrolným orgánom fondu bude päťčlenná dozorná komisia. Správna rada na návrh riaditeľa schvaľuje interné predpisy fondu, na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom.

 

Finančné prostriedky bude fond poskytovať formou dotácie alebo štipendia za splnenia podmienok ustanovených zákonom. Návrh zákona ustanovuje spôsob prerozdelenia sumy finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť pre odborné rady národnostných menšín a pre odbornú radu interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Návrh zákona taxatívne ustanovuje pomer sumy finančných prostriedkov pre jednotlivé odborné rady vyjadrený percentuálnym podielom. 

 

V dôsledku zriadenia fondu a jeho pôsobnosti sa mení časť súčasného dotačného systému Úradu vlády Slovenskej republiky, preto sa navrhovanou právnou úpravou mení a dopĺňa v čl. II zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Podľa čl. III  zmenou  zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii a činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prechádza pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšín z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V čl. IV sa v záujme lepšieho prepojenia a zosúladenia ustanovení zákonov a fondoch v kultúre menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia.

 

Článkom V sa novelizuje zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Potreba novelizácie predmetného zákona vyplynula z požiadaviek aplikačnej praxe a z potreby stabilizovať príspevok zo štátneho rozpočtu určený na podporu audiovizuálnej kultúry za účelom rozvoja audiovizuálnej kultúry v Slovenskej republike, ktorej rozmach je od začatia fungovania Audiovizuálneho fondu nespochybniteľný a kontinuálny. 

 

Hlavným finančným zdrojom fondu je príspevok zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte  príspevok do fondu najmenej vo výške 8 000 000 eur. 

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. júla 2017 okrem čl. II, III, a čl. V bodov 3, 6 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018. Dátum účinnosti návrhu zákona je navrhnutý tak, aby bol dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.  Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Návrh zákona bol predmetom skráteného predbežného pripomienkového konania v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Vyhodnotenie pripomienok je pripojené. Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, na podnikateľské prostredie. Predpokladá sa negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana ako aj vplyvy na informatizáciu. Materiál sa predkladá na rokovanie vlády bez rozporov. 

 

 

Dôvodová správa

 

Osobitná časť

 

K čl. I

 

K § 1

Ustanovenie vymedzuje predmet právnej úpravy tak, že týmto zákonom sa zriaďuje Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) ako právnická osoba na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít. Fond je zriadený zákonom s postavením verejnoprávnej inštitúcie. 

 

Fond predstavuje nástroj na podporu a stimuláciu kultúry národnostných menšín v oblastiach, ktoré zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov v súčasnosti zveruje do pôsobnosti Úradu vlády SR, a to v oblasti podpory kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín.

 

Fond nepredstavuje nástroj podpory malého a stredného podnikania, ale vytvára podporné mechanizmy pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt – teda konkrétnych aktivít (v zásade tvorivých, vzdelávacích, vedeckých alebo prezentačných aktivít a projekty na podporu ochrany a rozvoja identity národnostných menšín a podporu aktivít na zabezpečenie interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti   a občanmi patriacimi k  národnostným menšinám a etnickým skupinám), ktorých výsledkom je v zásade kultúrny alebo vedecký produkt (ktorý vždy, ak naplní atribúty kultúrneho statku, stáva sa súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky) – nebude nikdy vytvárať podmienky na podnikateľskú činnosť bez ďalšieho, a to bez ohľadu na skutočnosť, či žiadateľom o finančné prostriedky bude fyzická osoba nepodnikateľ alebo podnikateľský subjekt. 

 

Sídlo fondu v hlavnom meste Slovenskej republiky je určené vzhľadom na pôsobnosť fondu. 

 

K § 2

 

Ustanovenie vymedzuje činnosti fondu, ktoré spočívajú najmä v realizácii podpornej činnosti špecifikovanej v zákone.

 

Základné činnosti fondu zahŕňajú okrem poskytovania finančných prostriedkov na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, na uskutočnenie verejných kultúrnych podujatí, na vznik, šírenie a prezentáciu výsledkov takýchto aktivít, poskytovania finančných prostriedkov fyzickým osobám a právnickým, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji kultúry národnostných menšín, monitorovaciu činnosť podporených projektov, vedenie verejne prístupnej evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov, finančných prostriedkov, spoluprácu s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami, účasť na činnosti a spoluprácu s partnerskými organizáciami v zahraničí pôsobiacimi v oblasti podpory kultúry, kontrolu plnenia zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávok zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov. 

 

K § 3 

 

Ustanovujú sa orgány fondu, ktorými sú riaditeľ, odborné rady, dozorná komisia a správna rada. Organizačná štruktúra fondu vytvára optimálne podmienky pre stabilitu pôsobenia orgánov fondu v spojení s činnosťou administratívno-technického pracoviska – kancelárie fondu pre jasné kompetenčné rozdelenie orgánov fondu (riaditeľ ako štatutárny a výkonný orgán fondu,  odborné rady ako  orgány odborne posudzujúce žiadosti o podporu, dozorná komisia ako kontrolný orgán a správna rada ako orgán schvaľujúci niektoré dokumenty fondu) a pre ich súčinnosť a spoluprácu pri efektívnom riadení a kontrole činnosti a hospodárenia fondu ako verejnoprávnej inštitúcie. Úprava zodpovedá samosprávnemu princípu riadenia verejnoprávnej inštitúcie a umožní jednotlivým orgánom fondu transparentne a zodpovedne konať v oblasti vymedzenej týmto zákonom.

 

K § 4 – 6

 

Ustanovenia upravujú postavenie a pôsobnosť riaditeľa, ako štatutárneho a výkonného orgánu fondu. Riaditeľ vykonáva svoje kompetencie a plní úlohy vymedzené zákonom a rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria do pôsobnosti ostatných orgánov fondu. 

 

Okrem iných kompetencií, riaditeľ rozhoduje o prideľovaní podpory fondom, a to na základe stanoviska odborných rád, pričom finančné prostriedky fondu možno poskytnúť len vtedy, ak ich poskytnutie odborné rady odporučili.

 

Upravené sú aj podmienky, za ktorých môže byť fyzická osoba vymenovaná do funkcie riaditeľa a dĺžka funkčného obdobia. Riaditeľ zodpovedá za činnosť fondu v rozsahu navrhnutej právnej úpravy, má právo zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady a odborných rád. Riaditeľ ako štatutárny orgán fondu  riadi aj činnosť kancelárie fondu. Návrh zákona tiež upravuje spôsob vymenovania a odvolania riaditeľa z funkcie ministrom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)  a konflikt záujmov.  

 

Ustanovenia spresňujú a jednoznačne určujú vzájomný vzťah medzi riaditeľom, odbornými radami, dozornou komisiou a správnou radou, a to najmä vo vzťahu k  hospodáreniu fondu, k rozhodovaniu o použití jeho prostriedkov, k nakladaniu s jeho majetkom a k uskutočňovaniu činností fondu v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi. 

 

K § 7 – 8

 

Na posudzovanie žiadostí a rozhodovanie o poskytnutí finančných prostriedkov sa zriaďujú odborné rady. Tieto v oblasti svojho pôsobenia určujú zameranie predkladaných projektov a zásady a priority podpory na príslušný kalendárny rok. Návrh ustanovuje odborné rady pre všetky štátom uznané národnostné menšiny na Slovensku  a jednu odbornú radu pre rozvoj a podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia. Každá štátom uznaná národnostná menšina môže vytvoriť celkovo tri odborné rady – po jednej za každú z troch ustanovených prioritných oblastí. Navrhuje sa nepárny  počet členov odborných rád, spôsob ich menovania a odvolania. Nadpolovičný počet členov rady navrhujú organizácie príslušných národnostných menšín, ostatných členov vymenúva riaditeľ bez návrhu, a to aj v prípade, ak zhromaždenie organizácií  nenavrhne  dostatočný  počet  členov  odbornej  rady.  Umožňuje sa, aby zhromaždenie organizácií  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných rozhodlo o zriadení jednej odbornej rady spoločnej pre všetky tri prioritné oblasti príslušnej národnostnej menšiny. 

 

Tri odborné rady zriadené pre príslušnú národnostnú menšinu tvoria koordinačnú  radu pre príslušnú národnostnú menšinu (ďalej len „koordinačná rada“), ktorá volí člena správnej rady a rozhoduje o rozdelení finančných prostriedkov. Na základe splnomocnenia odborných rád tvoriacich koordinačnú radu, bude môcť koordinačná rada rozhodovať aj o prioritách pre národnostnú menšinu na príslušný kalendárny rok.  

Podrobnosti týkajúce sa zvolania a organizácie zhromaždenia organizácii, spôsobu predkladania návrhov na voľbu a menovanie kandidátov na členov odborných rád ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

 

Zákon ustanovuje zriadenie jednej odbornej rady pre rozvoj a podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia, počet jej členov, spôsob ich vymenovania a odvolania. 

   

Ustanovenie upravuje obligatórne požiadavky  pre výkon funkcie člena odbornej rady, a to plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, aspoň trojročná odborná prax v oblasti kultúry alebo vedy. Navrhovaná trojročná odborná prax  bez podmienky príslušnosti kandidáta ku konkrétnej  národnostnej menšine je  zárukou  odborného posudzovania projektov. Ustanovuje sa  dĺžka  funkčného obdobia členov odbornej rady a konflikt záujmov.

 

Pre posilnenie nezávislého postavenia odborných rád a pre zabezpečenie ich odbornej činnosti a zvýšenie zodpovednosti rozhodovania sa ustanovuje pracovnoprávny vzťah člena odbornej rady k fondu. Za účelom zabezpečenia nestrannosti pri posudzovaní žiadostí, upravuje zákon aj vzájomný vzťah medzi členom odbornej rady a žiadateľom o finančné prostriedky z fondu. Zákon tiež upravuje prípady, kedy sa členstvo v odbornej rade končí a taxatívne ustanovuje dôvody pre odvolanie člena odbornej rady .

 

K § 9 – 12

 

Ustanovenia vymedzujú postavenie, právomoci, úlohy a pôsobenie kontrolného orgánu fondu – dozornej komisie. Zriadenie tohto orgánu vychádza z potreby zákonom zabezpečiť vytvorenie a pôsobenie takéhoto orgánu, a to predovšetkým vo vzťahu k využívaniu finančných zdrojov fondu, k nakladaniu s jeho majetkom vo všeobecnosti a dodržiavania ustanovení tohto zákona aj iných všeobecne záväzných predpisov. Zodpovednosť dozornej komisie voči fondu je vyjadrená aj predkladaním stanovísk k návrhu rozpočtu, účtovnej závierke a k výročnej správe fondu, ako aj k ďalším návrhom týkajúcim sa hospodárenia fondu a nakladania s jeho majetkom. Upravujú sa tiež konkrétne úlohy, povinnosti a právomoci dozornej komisie v jej vzťahu k ostatným orgánom fondu. 

 

Navrhuje sa, aby  dozorná komisia mala päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Vymenúvaním členov ministrom, jedného  na návrh ministra financií Slovenskej republiky, jedného na návrh príslušného výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, jedného  na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a dvoch bez návrhu  by mal byť dostatočne zabezpečený dohľad nad využívaním prostriedkov fondu zo štátneho rozpočtu.

 

Ustanovujú sa obligatórne požiadavky  pre výkon funkcie člena dozornej komisie, a to plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, stupeň a odbornosť vzdelania a odbornej praxe, nestrannosť pri výkone funkcie. Zákon tiež upravuje funkčné obdobie člena dozornej komisie, prípady skončenia členstva v dozornej komisii a taxatívne ustanovuje dôvody odvolania člena dozornej komisie ministrom .

 

Z dôvodu predchádzania možnému stretu záujmov a v záujme objektívneho výkonu funkcie sa upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie s funkciou člena v ostatných orgánoch fondu. Funkcia člena dozornej komisie je nezastupiteľná verejná funkcia, ktorej výkon predpokladá podrobné ovládanie problematiky, čo je akcentované aj podmienkou, ktorá spočíva nielen v dosiahnutom vzdelaní v špecifickej oblasti, ale aj v požiadavke najmenej päťročnej odbornej praxe v špecifickej oblasti. Pre posilnenie nezávislého postavenia dozornej komisie, pre zabezpečenie jej odbornej činnosti a zvýšenie zodpovednosti jej rozhodovania je upravené aj finančné ohodnotenie výkonu funkcie člena komisie. 

 

K § 13

 

Definuje sa postavenie správnej rady a vymedzuje sa jej  pôsobnosť. 

 

Správna rada na návrh riaditeľa schvaľuje zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí, zásady poskytovania finančných prostriedkov, príslušné vnútorné predpisy fondu a ďalšie vnútorné predpisy nespadajúce do kompetencie iných orgánov fondu. V kompetencii správnej rady je tiež schvaľovanie výročnej správy fondu a účtovnej závierky fondu overenej audítorom na základe návrhu riaditeľa a stanoviska dozornej komisie. 

 

Ustanovenie upravuje počet členov správnej rady, jej zloženie, podmienky členstva v správnej rade, spôsob voľby jej členov a dĺžku ich  funkčného obdobia. V správnej v rade majú zastúpenie všetky zákonom uznané národnostné menšiny, každá z nich po jednom členovi. O jeho zvolení  rozhoduje koordinačná rada alebo odborná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov. Ustanovenie upravuje spôsob odvolania člena správnej rady. Zároveň vymedzuje, že jedného člena správnej rady vymenúva a odvoláva minister a jedného člena vymenúva a odvoláva riaditeľ. 

 

Ustanovenie upravuje tiež nezlučiteľnosť funkcie člena správnej rady s niektorými funkciami, a to s funkciou riaditeľa a člena dozornej komisie. 

 

Člen správnej rady vykonáva svoju funkciu v pracovno-právnom vzťahu. Podrobnosti o rokovaní a rozhodovaní správnej rady upravuje rokovací poriadok schválený správnou radou na návrh riaditeľa. Podrobnosti o voľbe a odvolaní člena správnej rady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

 

K § 14

 

Ustanovenie upravuje zriadenie kancelárie fondu, ktorá vykonáva úlohy spojené                             s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu a činnosť spojenú s posudzovaním úplnosti predkladaných žiadostí o finančné prostriedky z fondu. Kanceláriu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ.

 

K § 15

 

Ustanovenie vymedzuje oblasti podpory a formu poskytovania finančných prostriedkov,  a to formu dotácie alebo štipendia. Vymedzuje, že štipendium, ako nenávratná finančná podpora, je určené len na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít a žiadateľom o štipendium môže byť len fyzická osoba. Upravuje postup poskytovania finančných prostriedkov a stanovuje lehotu na vydanie rozhodnutia o podpore projektu, a to do 60 dní od doručenia úplnej žiadosti. 

 

Na poskytnutie podpory fondom nie je právny nárok, a teda poskytnutie podpory nie je vymáhateľné na súde. O poskytnutí podpory rozhoduje riaditeľ na základe stanovísk odborných rád a podpora sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. 

 

Ustanovenie vymedzuje tiež podmienky, za ktorých nie je možné poskytnúť finančné prostriedky. Fond má  možnosť  ako podmienku poskytnutia prostriedkov určiť povinnosť  predloženia dokladu preukazujúceho zabezpečenie finančných prostriedkov na  spolufinancovania projektu. 

 

O poskytnutí  podpory rozhoduje riaditeľ na základe odporúčania odbornej rady, a to do 60 dní od doručenia úplnej žiadosti. Zároveň určuje povinnosť zverejniť tieto informácie na svojom webovom sídle. Podpora sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. 

 

K §16 ‒ 17

 

Ustanovenia vymedzujú veľmi široko oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu, ktorými môžu byť fyzická osoba a akákoľvek právnická osoba. Jedinou  obmedzujúcou požiadavkou  je  predmet ich činnosti, ktorým je realizácia kultúrnych alebo  iných aktivít v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 zákona. Ďalej sa upravuje predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu, spolu s formou a náležitosťami žiadosti a jej príloh, pričom sa rešpektuje princíp „jedenkrát a dosť“. Formulár žiadosti bude fondom zaregistrovaný v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

 

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov je podanie písomnej žiadosti spolu s taxatívne uvedenými prílohami pre žiadosť o poskytnutie dotácie, resp. štipendia. Po podaní žiadosti fondu kontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ, či je podaná žiadosť úplná a obsahuje predpísané prílohy a preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu. Ak žiadateľ nepredloží spolu so žiadosťou niektorú z príloh, alebo žiadosť nie je správne vyplnená alebo má iné nedostatky, fond (prostredníctvom kancelárie) vyzve písomne žiadateľa na doplnenie neúplnej žiadosti alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.   

 

Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorú žiadateľ nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote a žiadosť, pri ktorej zistí, že nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov z fondu, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi písomným oznámením. 

 

Úplnú žiadosť predkladá kancelária príslušnej odbornej rade na posúdenie. Následne odborné rady žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi na rozhodnutie. 

 

K §18

 

Ustanovenie zavádza osobitný administratívny poplatok za spracovanie  žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorý predstavuje úhradu nákladov fondu spojených s administráciou a vyhodnocovaním žiadostí. Administratívne poplatky platené a vyberané podľa tohto zákona sú príjmom fondu. 

 

K §19

 

Ustanovujú sa  náležitosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov fondu a jej obligatórna písomná  forma v záujme zachovania právnej istoty zmluvných strán a zároveň v záujme zabezpečenia kontrolných a sankčných mechanizmov v prípade porušenia zmluvných povinností tak, aby prostriedky fondu boli použité účelne a náležite vyúčtované spolu s predložením finálneho riešenia projektu. 

 

Mechanizmus uzatvárania zmluvy v zásade sleduje všeobecnú úpravu zmluvného práva obsiahnutú v Občianskom zákonníku (§ 43a až 44), pričom sa ustanovuje osobitná lehota na prijatie návrhu zmluvy žiadateľom, ako aj úprava prijatia návrhu zmluvy s výhradami, dodatkami či inými zmenami, ktorá predstavuje protinávrh. V prípade takéhoto nového návrhu zmluvy rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí alebo zamietnutí návrhu v stanovenej lehote riaditeľ. Novým návrhom však nemožno meniť, či inak upravovať zmluvu v časti určenia účelu podpory, ktorý vyplýva zo žiadosti o poskytnutie podpory a sumy podpory, ktorá má byť poskytnutá. 

 

Nedodržanie zmluvných podmienok zo strany prijímateľa  má za následok uplatnenie  sankčných ustanovení.

 

K § 20

Ustanovenie upravuje financovanie fondu a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom fondu. 

 

Hlavné zdroje financovania fondu predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu, úroky z vkladov v bankách, sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie, administratívne poplatky, finančné dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.

 

Výdavky fondu na vlastnú prevádzku fond uhrádza zo svojich príjmov, ktorými sú úroky z vkladov v bankách a administratívne poplatky a najviac 4 % z celkovej sumy príjmov, ktorými sú príspevky zo štátneho rozpočtu, sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie, finančné dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. K tomuto obmedzeniu zároveň prináleží povinnosť fondu 96 % zákonom stanovených príjmov použiť na svoju činnosť, teda na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín v Slovenskej republike.

 

V záujme transparentnosti hospodárenia sa fondu ukladá povinnosť pravidelne zverejňovať v registri účtovných závierok účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora. 

 

K §21

 

Ustanovenia vymedzuje príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý bude fondu poskytovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Zo štátneho rozpočtu poskytuje ministerstvo v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu najmenej vo výške 8 000 000 eur. Ministerstvo je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z tohto príspevku bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom. Tento mechanizmus ministerstvo uplatňuje aj pri Fonde na podporu umenia a slúži na prioritnú podporu tých oblastí, ktoré sú v záujme štátnej kultúrnej politiky, napríklad pri celoslovensky významných dejinných a historických výročiach.

 

Zákon ustanovuje aj termín na odvedenie príspevku zo štátneho rozpočtu. 

 

 

K § 22

 

Ustanoveným percentuálnym vyjadrením sa striktne  určuje rozdelenie sumy finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť medzi odborné rady kultúry jednotlivých národnostných menšín a odbornú radu interkultúrneho dialógu a porozumenia. 

 

V návrhu zákona sú ustanovené % finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť, ktorá vychádza z prerozdeľovacieho mechanizmu podľa určeného kľúča  zohľadňujúceho početnosť národnostnej menšiny a kompenzačné dorovnanie.  

 

Pri určení početnosti národnostnej menšiny sa vzal do úvahy údaj priaznivejší pre národnostnú menšinu – vychádza buď z údaja o počte príslušníkov národnostnej menšiny alebo z údaja o počte príslušníkov používajúcich menšinový materinský jazyk podľa výsledkov ostatného sčítania obyvateľov Slovenskej republiky. Kompenzačné dorovnanie   slúži na vyrovnanie rozdielov medzi mnohopočetnými a málopočetnými národnostnými menšinami. 

 

Suma ročného príspevku sa prerozdelí podľa údaju zo sčítania obyvateľov Slovenskej republiky z r. 2011, a je to buď počet príslušníkov danej národnostnej menšiny, alebo číslo príslušníkov používajúcich menšinový materinský jazyk – používa sa vždy číslo, ktoré je priaznivejšie pre menšinu. V dvoch špecifických prípadoch sa používa iné číslo. V prípade židovskej menšiny sa použil počet občanov hlásiacich sa k židovskej viere. V prípade rómskej menšiny sa použil kompromis, keďže väčšina Rómov na Slovensku nedeklaruje rómsku národnosť. Navrhuje sa použiť počet Rómov z Atlasu rómskych komunít z r. 2013, odrátajúc Rómov žijúcich v rozptyle medzi majoritou.

 

Kompenzačné dorovnanie slúži na vyrovnanie rozdielov medzi mnohopočetnými a málopočetnými menšinami, keďže náklady prevádzkovania menšinových inštitúcií sú rovnaké pre každú menšinu, bez ohľadu na jej početnosť. Je to spravodlivé navýšenie finančného rozpočtu menších národnostných menšín. Navrhuje sa kompenzačný kľúč tak, aby najmenšie menšiny dostali +50 tisíc eur, a kompenzáciu by nedostali len menšiny s vyšším počtom členov ako 10 tisíc.

 

Samostatný kompenzačný mechanizmus sa navrhuje v prípade rusínskej menšiny, ktorá je jedinou menšinou bez materského štátu, ktorá by nedostala kompenzáciu v rámci hore navrhnutého systému. Navrhuje sa pre túto menšinu uplatniť kompenzačnú sumu 50 tisíc. 

 

Po odrátaní kompenzačných súm z celkového rozpočtu fondu sú pozostávajúce finančné prostriedky prerozdelené medzi menšinami podľa hore uvedeného optimálneho pomerového kľúču.

 

Následné pomerné prerozdelenie finančných prostriedkov percentuálne vyjadrené v zákone (s použitím optimálneho menšinového pomerného čísla a s pripočítaním kompenzačného dorovnania), tak predstavuje sumu, ktorú je tá ktorá národnostná menšina oprávnená použiť na financovanie projektov národnostných menšín zameraných na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu národnostných menšín. Navrhované riešenie je spravodlivé vo vzťahu k národnostným menšinám ako celku, nakoľko priamo zo zákona dostanú primeranú výšku finančných prostriedkov na financovanie svojich kultúrnych aktivít, a zároveň je spravodlivé aj pred jednotlivé národnostné menšiny navzájom, ktoré tak podľa pravidla „čím je národnostná menšina menšia, tým viac finančných prostriedkov na financovanie svojich kultúrnych aktivít na jedného príslušníka dostane“.

 

Ustanovuje sa aj  prerozdelenie  objemu finančných prostriedkov pre príslušné odborné rady. Ustanovenie zaručuje celý objem finančných prostriedkov pre príslušnú národnostnú menšinu aj v prípade, ak bola pre príslušnú národnostnú menšinu v súlade so zákonom zriadená iba jedna odborná rada. Ustanovuje sa pravidlo pre rozdelenie  finančných prostriedkov prislúchajúcich národnostnej menšine, ak boli zriadené v súlade s § 7 ods. 5 tri  odborné rady  pre príslušnú národnostnú menšinu; o prerozdelení rozhoduje koordinačná rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Ak nerozhodne koordinačná rada, príslušný objem finančných prostriedkov sa rozdelí podľa zákona na tretiny. 

 

K § 23

 

Upravuje sa účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov, ktoré je fond oprávnený spracúvať, tak aby spracúvanie osobných údajov fondom bolo v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K § 24

 

Upravuje sa vzťah návrhu zákona k Správnemu poriadku. Na doručovanie písomnosti podľa tohto zákona sa bude vzťahovať Správny poriadok.

 

K § 25

 

Upravujú sa prechodné ustanovenia. Ustanovuje sa termín na predloženie prvej výzvy fondu na predkladanie žiadostí a termín, od kedy možno fondu podávať žiadosti. Ustanovujú sa aj termíny v súvislosti s financovaním fondu, kreovaním orgánov fondu a schválením štatútu fondu. 

 

K čl. II

 

Z dôvodu zmeny systému podpory kultúry národnostných menšín, ktorú bude od účinnosti tohto zákona zabezpečovať fond, je potrebné novelizovať zákon, ktorý upravuje  podporu v tejto oblasti v súčasnosti - zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.   

 

K čl. III

 

Zákonom č. 403/2010 Z. z. došlo k prechodu pôsobnosti v oblasti podpory kultúry národnostných menšín z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadil ministerstvo. Zákonom č. 287/2012 Z. z. prešla táto pôsobnosť z podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadil ministerstvo na Úrad vlády Slovenskej republiky. V súvislosti so zriadením Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa oblasť podpory kultúry národnostných menšín vracia späť do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré bude fondu poskytovať finančný príspevok zo štátneho rozpočtu. 

 

K čl. IV

 

K bodu 1

 

Spresnenie právnej úpravy z dôvodu problémov pri uplatňovaní novelizovaného ustanovenia v aplikačnej praxi.

 

K bodom 2, 6 a 10

 

Zosúladenie doterajšej právnej úpravy so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 3, 5, 7 a 9

 

Spresnenie ustanovenia na základe poznatkov Fondu na podporu umenia z aplikačnej praxe.   

 

K bodu 4

 

Nemožnosť poskytnutia finančných prostriedkov žiadateľovi, ktorý bol prijímateľom finančných prostriedkov a nesplnil si povinnosť vyplývajúcu z § 22 ods. 10.

 

K bodu 8 

 

Spresnenie doterajšej právnej úpravy.

 

K bodu 11

 

Zavedenie nových povinností pre prijímateľa v súvislosti s poskytnutými finančnými prostriedkami.

 

K bodu 12

 

Rozšírenie príjmov fondu o príjmy pochádzajúce zo zákonných sankcií.

 

K bodom 13 až 15 a 17

 

Zosúladenie systému financovania Fondu na podporu umenia so systémom financovania Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

K bodu 16

 

Pomerné navýšenie finančných prostriedkov pre Fond na podporu umenia v súvislosti s vytvorením Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, z dôvodu zachovania adekvátneho pomeru medzi finančnými prostriedkami, ktoré sa navrhujú poskytnúť pre Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý pokrýva 15-20 % obyvateľstva a finančnými prostriedkami, ktoré sú poskytované Fondu na podporu umenia, ktorého programy pokrývajú aktivity zvyšných 80-85 % obyvateľstva.

 

K čl. V.

 

K bodom 1, 2 a 4:

Na základe požiadaviek vyplývajúcich z aplikačnej praxe pri uplatňovaní zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa navrhuje optimalizácia procesov Audiovizuálneho fondu pri posudzovaní žiadostí o podporu, schvaľovaní žiadostí a vypracúvaní návrhu zmluvy. 

 

K bodu 3:

V súlade so stimuláciou využitia existujúcich zákonných zdrojov verejných financií sa navrhuje optimalizácia administratívnych úhrad ako jedného z príjmov fondu zrušením hornej nominálnej hranice administratívnej úhrady. Zároveň ide o zrovnoprávnenie všetkých subjektov, ktorých sa povinnosť týka, pretože v zmysle navrhovanej úpravy bude pre všetky subjekty stanovený rovnaký príspevok vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov

 

K bodu 5:

Ustanovenie § 26 odseku 2 sa spresňuje za účelom jednoznačného stanovenia spôsobu výpočtu príspevku prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení do Audiovizuálneho fondu. 

 

K bodu 6:

Za účelom stabilizácie príspevku zo štátneho rozpočtu určeného na podporu audiovizuálnej kultúry sa navrhuje stanovenie minimálnej sumy tohto príspevku vo výške 6 000 000 eur. Minimálna nominálne určená suma príspevku štátu je zakotvená aj v zákone o Fonde na podporu umenia (zákon č. 284/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov) a navrhuje sa aj v čl. I tohto návrhu zákona. Ustanovenie rovnakého princípu určenia výšky štátneho príspevku je preto systémovým opatrením aj vo vzťahu k Audiovizuálnemu fondu.  Navrhovaná minimálna výška príspevku zohľadňuje záujem a úlohu štátu na podpore audiovizuálnej kultúry, ktorej rozmach je od začatia fungovania Audiovizuálneho fondu nespochybniteľný a kontinuálny. 

 

K bodom 7 a 8:

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 6. 

 

K bodu 9:

Za účelom stanovenia jednoznačného termínu na splnenie povinností pre subjekty prispievajúce do Audiovizuálneho fondu sa upravuje ustanovenie § 30 ods. 1. 

 

K bodu 10:

Navrhuje sa, aby sa ustanovenie § 30 ods. 3, v zmysle ktorého sa do základu pre výpočet príspevku do Audiovizuálneho fondu nezaratúva daň z pridanej hodnoty, a ktoré upravuje zaokrúhľovanie príspevkov, vzťahovalo aj na príspevok prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia.   

 

K bodu 11

V súlade so stimuláciou využitia existujúcich zákonných zdrojov verejných financií sa navrhuje zrušenie minimálnej nominálnej výšky príspevku (50 eur), ktorá oslobodzovala prispievateľa do fondu od povinnosti zaplatiť tento príspevok.

 

K bodu 12

Ustanovenie sa upravuje s cieľom dosiahnutia jednoznačnosti jeho výkladu pre aplikačnú prax fondu.

 

 

K čl. VI

 

Navrhuje sa delená účinnosť zákona.

 

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 22. 2. 2017.

 

 

 

 

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

Marek Maďarič

minister kultúry

Slovenskej republiky

 
zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore