Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 02.06.2017
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 138/2017 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 129/2020


§ 15
Poskytovanie finančných prostriedkov

(1)
Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 písm. a) na podporu projektov v týchto oblastiach:
a)
kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť,
b)
edičná činnosť,
c)
aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií,
d)
umelecká tvorba,
e)
veda v oblasti kultúry, života a histórie národnostných menšín,
f)
záujmová činnosť a využitie voľného času,
g)
zahraničná prezentácia kultúry národnostných menšín,
h)
podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia,
i)
podpora identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt a tradícií,
j)
podpora výmenných programov, pobytov a spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež,
k)
ochrana, odborné spracovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva národnostných menšín,
l)
kreatívny priemysel,
m)
podpora rozvoja používania jazykov národnostných menšín.
(2)
Fond poskytuje finančné prostriedky formou
a)
dotácie alebo
b)
štipendia.
(3)
Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 19.
(4)
Na poskytnutie finančných prostriedkov fondom nie je právny nárok.
(5)
Fond nemôže poskytnúť finančné prostriedky na
a)
krytie straty z činnosti osôb,
b)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(6)
Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje finančné prostriedky, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad poskytovania finančných prostriedkov a priorít podpory podľa § 7 ods. 3 na konkrétne obdobie.
(7)
O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ do 90 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá je úplná, na základe odporúčania odbornej rady. Riaditeľ rozhodne o
a)
poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná rada odporučila a ak je to v súlade s týmto zákonom a v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,13)
b)
neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná rada neodporučila alebo ak to nie je v súlade s týmto zákonom alebo s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,13)
c)
o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej rade, ak existujú odôvodnené pochybnosti o správnosti posúdenia žiadosti odbornou radou alebo je sporné prerozdelenie finančných prostriedkov z dôvodu konania člena odbornej rady v rozpore s § 8 ods. 11 alebo ak konanie člena odbornej rady naplnilo dôvody pre jeho odvolanie podľa § 8 ods. 13.
(8)
Riaditeľ rozhodne o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej rade a o zrušení rozhodnutia riaditeľa podľa odseku 7 písm. a), ak sa skutočnosti uvedené v odseku 7 písm. c) zistia až po vydaní rozhodnutia podľa odseku 7 písm. a).
(9)
Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 7 fond zverejní na svojom webovom sídle v súlade s § 23; rozhodnutie podľa odseku 7 písm. b) obsahuje aj dôvod neposkytnutia finančných prostriedkov. Proti rozhodnutiu podľa odseku 7 nie je možné sa odvolať.
(10)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 7 písm. a) fond vypracuje a predloží žiadateľovi návrh zmluvy podľa § 19.
zobraziť paragraf
§ 16
Žiadateľ

(1)
Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je realizácia kultúrnych alebo iných aktivít špecifikovaných vo výzve na podávanie žiadostí v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1.
(2)
Finančné prostriedky je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,14)
b)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,16)
c)
nie je v likvidácii,17)
d)
nie je proti nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,18)
e)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtom Fondu na podporu umenia alebo rozpočtom Audiovizuálneho fondu,
f)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,19) ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
g)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19a)
h)
predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z predchádzajúcich období,
i)
vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 19 ods. 10,
j)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,22) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.22)
(3)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 sa preukazuje
a)
vyhlásením žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 písm. a) a e), ktoré je súčasťou žiadosti,
b)
dokladmi uvedenými v § 19 ods. 6, ak ide o podmienky podľa odseku 2 písm. d).
(4)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, ju nesmie previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(5)
Žiadateľom nemôže byť
a)
člen dozornej komisie alebo riaditeľ ani im blízka osoba,
b)
právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov alebo štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen dozornej komisie, riaditeľ alebo im blízka osoba,
c)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry.
zobraziť paragraf
§ 17
Podávanie žiadostí

(1)
Fond môže poskytnúť finančné prostriedky na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle. Žiadateľ v žiadosti uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada.
(2)
Prílohou k žiadosti o dotáciu je
a)
popis projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,
d)
doklad o splnení podmienky podľa § 15 ods. 6,
e)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 18,
f)
iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré fond špecifikuje vo výzve na podávanie žiadostí.
(3)
Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je žiadateľ povinný predložiť v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ktorú podáva fondu. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.
(4)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku.26)
(5)
Žiadosti sa podávajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.
(6)
Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť len jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené.
(7)
Prílohou k žiadosti o štipendium sú prílohy podľa odseku 2 písm. a) a f).
(8)
Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16 a či je podaná žiadosť úplná.
(9)
Ak žiadosť nie je úplná, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie žiadosti.
(10)
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná a žiadateľ ju nedoplnil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi.
(11)
Žiadosť, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 8, postúpi kancelária príslušnej odbornej rade na posúdenie. Odborná rada žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladá riaditeľovi na rozhodnutie.
zobraziť paragraf
§ 19
Zmluva

(1)
Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 15 ods. 2 na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom.
(2)
Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených týmto zákonom a fondom a žiadateľ sa zaväzuje tieto finančné prostriedky použiť v súlade s určeným účelom a podmienkami a hodnoverne preukázať fondu ich použitie podľa zmluvy.
(3)
Zmluva obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel poskytnutia finančných prostriedkov,
d)
popis projektu a jeho názov,
e)
sumu poskytnutých finančných prostriedkov,
f)
podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,
g)
podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,
h)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
i)
ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.
(4)
Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. i) od žiadateľa potrebných pre vyhotovenie návrhu zmluvy podľa odseku 1 doručí žiadateľovi návrh zmluvy. Ak žiadateľ najneskôr do 60 dní od doručenia návrhu zmluvy tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.
(5)
Ak žiadateľ prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, považuje sa takéto prijatie za nový návrh zmluvy. Riaditeľ do 30 dní od predloženia nového návrhu zmluvy rozhodne o jeho prijatí alebo zamietnutí. Nový návrh zmluvy nesmie obsahovať dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny týkajúce sa zmluvných náležitostí podľa odseku 3 písm. b) až e).
(6)
Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, povinný pred podpisom zmluvy doručiť fondu potvrdenie z Centrálneho registra exekúcií o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie, nie staršie ako tri mesiace.
(7)
Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom.
(8)
Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve.
(9)
Prijímateľ je povinný priložiť k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy
a)
doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov,
b)
správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
c)
informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti,
d)
vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.
(10)
Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky, ktoré
a)
použil v rozpore s dohodnutým účelom podľa odseku 3 písm. c),
b)
nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie projektu podľa odseku 3 písm. d).
(11)
Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. a) do 30 dní od predloženia vyúčtovania alebo od zistenia ich neoprávneného použitia. Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. b) do 30 dní od skončenia realizácie projektu.
(12)
Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej 30 eur, za nepredloženie vyúčtovania v lehote uvedenej v zmluve alebo v lehote určenej vo výzve fondu. Ak je prijímateľ v omeškaní s predložením vyúčtovania viac ako šesť mesiacov, je povinný za každý ďalší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po šiestom mesiaci zaplatiť pokutu 200 eur.
(13)
Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene použitých finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podľa odseku 10 písm. a). Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podľa odseku 11.
(14)
Peňažné prostriedky na platobnom účte prijímateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý boli prijímateľovi poskytnuté finančné prostriedky z fondu, nepodliehajú exekúcii ani výkonu rozhodnutia. Hnuteľný majetok prijímateľa obstaraný z finančných prostriedkov fondu nepodlieha exekúcii ani výkonu rozhodnutia.
(15)
Fond je oprávnený vykonať u prijímateľa kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov a dodržania účelu a podmienok uvedených v zmluve.
zobraziť paragraf
§ 24
Spoločné ustanovenia

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,33) ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.34)
(3)
Splnenie podmienok podľa § 16 ods. 2 písm. b), c), f), g) a j) overuje podľa osobitného predpisu35) fond.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore