Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70394
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 02.06.2017
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 138/2017 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019


§ 5
Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa

(1)
Za riaditeľa je možné vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti kultúry, umenia alebo v oblastiach so zameraním na problematiku národnostných menšín,
e)
má najmenej päťročnú prax v riadiacej funkcii,
f)
nevykonáva funkciu podľa § 4 ods. 4 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,7) alebo predloží čestné vyhlásenie podľa odseku 3 písm. f), že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od vymenovania,
g)
spĺňa predpoklady ustanovené pre výkon práce vo verejnom záujme osobitným predpisom,6)
h)
úspešne absolvovala výberové konanie.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, alebo ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti o zaradenie do výberového konania.
(3)
K žiadosti o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa uchádzač prikladá
a)
projekt rozvoja fondu,
b)
výpis z registra trestov, alebo ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, podľa odseku 2,
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e)
doklad, ktorý preukazuje splnenie podmienky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. d) a splnenie podmienky praxe v riadiacej funkcii podľa odseku 1 písm. e),
f)
čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 4 ods. 4 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,7) alebo čestné vyhlásenie, že do 30 dní od vymenovania prestane túto funkciu alebo činnosť vykonávať.
(4)
Funkčné obdobie riaditeľa je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
zobraziť paragraf
§ 10
Zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii

(1)
Dozorná komisia má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry.
(2)
Minister kultúry vymenúva členov dozornej komisie takto:
a)
jedného člena na návrh ministra financií Slovenskej republiky,
b)
jedného člena na návrh príslušného výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
c)
jedného člena na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a
d)
dvoch členov bez návrhu.
(3)
Za člena dozornej komisie je možné vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo a
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie, manažmentu alebo práva.
(4)
Funkcia člena dozornej komisie je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a s členstvom v odbornej rade a správnej rade.
(5)
Člen dozornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(6)
Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné.
(7)
Dozorná komisia si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý vedie rokovania dozornej komisie. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen dozornej komisie.
(8)
Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej pätiny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(9)
Člen dozornej komisie má právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
(10)
Na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. b) fyzická osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena dozornej komisie, poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12a) Údaje podľa prvej vety ministerstvo kultúry bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 15
Poskytovanie finančných prostriedkov

(1)
Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 písm. a) na podporu projektov v týchto oblastiach:
a)
kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť,
b)
edičná činnosť,
c)
aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií,
d)
umelecká tvorba,
e)
veda v oblasti kultúry, života a histórie národnostných menšín,
f)
záujmová činnosť a využitie voľného času,
g)
zahraničná prezentácia kultúry národnostných menšín,
h)
podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia,
i)
podpora identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt a tradícií,
j)
podpora výmenných programov, pobytov a spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež,
k)
ochrana, odborné spracovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva národnostných menšín,
l)
kreatívny priemysel,
m)
podpora rozvoja používania jazykov národnostných menšín.
(2)
Fond poskytuje finančné prostriedky formou
a)
dotácie alebo
b)
štipendia.
(3)
Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 19.
(4)
Na poskytnutie finančných prostriedkov fondom nie je právny nárok.
(5)
Fond nemôže poskytnúť finančné prostriedky na
a)
krytie straty z činnosti osôb,
b)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(6)
Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje finančné prostriedky, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad poskytovania finančných prostriedkov a priorít podpory podľa § 7 ods. 3 na konkrétne obdobie.
(7)
O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá je úplná, na základe odporúčania odbornej rady. Riaditeľ rozhodne o
a)
poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná rada odporučila a ak je to v súlade s týmto zákonom a v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,13)
b)
neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná rada neodporučila alebo ak to nie je v súlade s týmto zákonom alebo s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,13)
c)
o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej rade, ak existujú odôvodnené pochybnosti o správnosti posúdenia žiadosti odbornou radou alebo je sporné prerozdelenie finančných prostriedkov z dôvodu konania člena odbornej rady v rozpore s § 8 ods. 11 alebo ak konanie člena odbornej rady naplnilo dôvody pre jeho odvolanie podľa § 8 ods. 13.
(8)
Riaditeľ rozhodne o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej rade a o zrušení rozhodnutia riaditeľa podľa odseku 7 písm. a), ak sa skutočnosti uvedené v odseku 7 písm. c) zistia až po vydaní rozhodnutia podľa odseku 7 písm. a).
(9)
Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 7 fond zverejní na svojom webovom sídle v súlade s § 23; rozhodnutie podľa odseku 7 písm. b) obsahuje aj dôvod neposkytnutia finančných prostriedkov. Proti rozhodnutiu podľa odseku 7 nie je možné sa odvolať.
(10)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 7 písm. a) fond vypracuje a predloží žiadateľovi návrh zmluvy podľa § 19.
zobraziť paragraf
§ 16
Žiadateľ

(1)
Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je realizácia kultúrnych alebo iných aktivít špecifikovaných vo výzve na podávanie žiadostí v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1.
(2)
Finančné prostriedky je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,14)
b)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,16)
c)
nie je v likvidácii,17)
d)
nie je proti nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,18)
e)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, rozpočtami vyšších územných celkov, rozpočtom Fondu na podporu umenia alebo rozpočtom Audiovizuálneho fondu,
f)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,19) ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
g)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
h)
predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z predchádzajúcich období,
i)
vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 19 ods. 10,
j)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,22) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.22)
(3)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 sa preukazuje
a)
vyhlásením žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 písm. a) až i), ktoré je súčasťou žiadosti,
b)
dokladmi uvedenými v § 19 ods. 6, ak ide o podmienky podľa odseku 2 písm. b) až d) a f).
(4)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, ju nesmie previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(5)
Žiadateľom nemôže byť
a)
člen dozornej komisie alebo riaditeľ ani im blízka osoba,
b)
právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov alebo štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen dozornej komisie, riaditeľ alebo im blízka osoba,
c)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry.
zobraziť paragraf
§ 17
Podávanie žiadostí

(1)
Fond môže poskytnúť finančné prostriedky na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle. Žiadateľ v žiadosti uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada.
(2)
Prílohou k žiadosti o dotáciu je
a)
popis projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,
d)
doklad o splnení podmienky podľa § 15 ods. 6,
e)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 18,
f)
iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré fond špecifikuje vo výzve na podávanie žiadostí.
(3)
Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je žiadateľ povinný predložiť k prvej žiadosti, ktorú podáva v kalendárnom roku fondu ako originál alebo ako úradne osvedčenú kópiu Ak nenastali žiadne zmeny v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ oprávnený v ďalších žiadostiach uviesť len odkaz na žiadosť, ku ktorej doklad predložil. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.
(4)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku.26)
(5)
Žiadosti sa podávajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.
(6)
Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť len jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené.
(7)
Prílohou k žiadosti o štipendium sú prílohy podľa odseku 2 písm. a) a f).
(8)
Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16, či je podaná žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7. Súčasne kancelária preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov schválených správnou radou podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(9)
Ak žiadosť nie je správne vyplnená, neobsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7 alebo má iné nedostatky, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo na opravu žiadosti.
(10)
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je vyplnená správne, neobsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7 alebo má iné nedostatky a žiadateľ ju nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi. Rovnako postupuje kancelária aj vtedy, ak podľa predloženého rozpočtu projektu zistí, že žiadosť nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov schválených správnou radou podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(11)
Žiadosť, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 8, postúpi kancelária príslušnej odbornej rade na posúdenie. Odborná rada žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladá riaditeľovi na rozhodnutie.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore