Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.2020 do 30.06.2023

Platnosť od: 08.04.2010
Účinnosť od: 09.04.2020
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD43DS11EUPP13ČL0

Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.2020 do 30.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 137/2010 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 74/2020

Legislatívny proces k zákonu 74/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ovzduší

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

ochranu ovzdušia,

b)

prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia,

c)

národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak ide o antropogénne emisie,

d)

vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie ako celok,

e)

získavanie informácií o kvalite ovzdušia,

f)

hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia,

g)

monitorovanie dlhodobých trendov a zlepšení, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych opatrení a opatrení Európskej únie,

h)

práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia,

i)

osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov,

j)

oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody,

k)

pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,

l)

správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia.1)

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa osobitného predpisu,1a) do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup,

b)

znečisťujúcou látkou akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom,2)

c)

stálym meraním meranie úrovne znečistenia ovzdušia uskutočňované na stálych miestach kontinuálne alebo občasným vzorkovaním, ktoré pri dodržaní cieľov v kvalite údajov určuje úroveň znečistenia ovzdušia,

d)

indikatívnym meraním meranie, ktoré spĺňa ciele v kvalite údajov, ktoré sú menej prísne ako tie, ktoré sa vyžadujú pre stále merania,

e)

mestským pozaďovým miestom miesto v mestských oblastiach, kde sú úrovne znečistenia ovzdušia reprezentatívne pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva,

f)

prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia,

g)

emisiou uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového zdroja alebo difúzneho zdroja do ovzdušia,

h)

spaľovňou odpadov stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov3) s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní; sú to zariadenia na spaľovanie odpadov oxidáciou, zariadenia na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako je pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri týchto postupoch následne spália,

i)

zariadením na spoluspaľovanie odpadov stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie, ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako riadne palivo alebo prídavné palivo alebo v ktorom sa odpady tepelne upravujú na účely ich zneškodnenia oxidáciou odpadov, ako aj inými procesmi tepelného spracovania, ako je pyrolýza, splynovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky, ktoré pri tomto spracovaní vznikajú, následne spália; ak sa spoluspaľovanie odpadov uskutočňuje tak, že hlavným účelom zariadenia na spoluspaľovanie odpadov nie je výroba energie alebo iného materiálového produktu, ale tepelná úprava odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považuje za spaľovňu odpadov,

j)

vymedzením spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vymedzenie technologického celku ako celého zariadenia vrátane všetkých spaľovacích liniek, zariadení na príjem odpadov a skladovanie odpadov, súvisiacich zariadení na predúpravu odpadov, systémov na prísun odpadov, palív a vzduchu, kotlov, zariadení na úpravu a skladovanie zvyškov po spaľovaní, zariadení na čistenie odpadových plynov a odpadových vôd, komínov, zariadení a systémov na riadenie spaľovacieho procesu, alebo spoluspaľovacieho procesu a na zaznamenávanie a monitorovanie podmienok spaľovania, ktoré sú prevádzkové v rámci funkčného celku a priestorového celku,

k)

dokumentáciou dokumenty obsahujúce údaje o technických parametroch stacionárneho zdroja, spôsobe užívania a spôsobe udržiavania stacionárneho zdroja, jeho technickej časti, zariadenia stacionárneho zdroja, alebo automatizovaného meracieho systému, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a to

1.

dokumenty posudzované orgánom ochrany ovzdušia v konaní podľa tohto zákona,

2.

súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja podľa § 15,

3.

projektová dokumentácia stavby podľa osobitného predpisu,3a)

4.

dokumenty vyhotovené výrobcom alebo zhotoviteľom stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo automatizovaného meracieho systému,

5.

dokumenty vyhotovené prevádzkovateľom, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja,

l)

verejnosťou jedna alebo viacero osôb alebo ich združenia,

m)

časticami PM10 suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM10 STN EN 12341, selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10 mikrometrov s 50 % účinnosťou,

n)

časticami PM2,5 alebo jemnými tuhými časticami častice s aerodynamickým priemerom rovným alebo menším ako 2,5 μm,

o)

prchavou organickou zlúčeninou každá organická zlúčenina antropogénneho a biogénneho pôvodu iná ako metán, schopná tvoriť fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za prítomnosti slnečného žiarenia,

p)

spaľovacím zariadením technické zariadenie, ktoré slúži na oxidáciu palív na účely využitia takto vzniknutého tepla,

q)

palivom tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál,

r)

nízkoemisnou zónou územie obce, časti obce alebo mestskej časti,3b) v ktorej je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel podľa § 9 ods. 3 s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia,

s)

vidieckym pozaďovým miestom miesto v oblasti s nižšou hustotou obyvateľstva vzdialené od mestských oblastí a priemyselných oblastí, mimo diaľnic a hlavných dopravných ciest a mimo miestnych emisií,

t)

veľkým spaľovacím zariadením spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom najmenej 50 MW vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a),

u)

väčším stredným spaľovacím zariadením spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 1 MW a viac a menším ako 50 MW vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a); väčším stredným spaľovacím zariadením je tiež zariadenie s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ak nejde o veľké spaľovacie zariadenie,

v)

zariadením používajúcim organické rozpúšťadlo technologický celok, v ktorom sa vykonávajú ustanovené činnosti, pri ktorých sa používa organické rozpúšťadlo vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a),

w)

organickou zlúčeninou zlúčenina, ktorá obsahuje najmenej jeden atóm uhlíka a jeden alebo viac atómov vodíka, halogénu, kyslíka, síry, fosforu, kremíka alebo dusíka, okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov,

x)

druhotným palivom palivo, ktoré bolo vyrobené z odpadu a spĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 3, pričom dosiahlo stav konca odpadu podľa ustanovených požiadaviek osobitného predpisu,3c)

y)

antropogénnymi emisiami emisie znečisťujúcich látok súvisiace s ľudskou činnosťou,

z)

prekurzormi ozónu oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý,

aa)

čiernym uhlíkom tuhé častice z uhlíka, ktoré absorbujú svetlo,

ab)

ochranou ovzdušia predchádzanie znečisťovaniu ovzdušia a obmedzovanie znečisťovania ovzdušia a znižovanie znečistenia ovzdušia s cieľom dosiahnuť úroveň kvality ovzdušia, ktorá nemá výrazne nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí a nepredstavuje riziko pre životné prostredie a ekosystémy.

§ 3 - Zdroj znečisťovania ovzdušia
(1)

Zdroj znečisťovania ovzdušia je

a)

stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,

b)

mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.

(2)

Stacionárne zdroje sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia členia na

a)

veľký zdroj, ktorým je osobitne závažný technologický celok,

b)

stredný zdroj, ktorým je závažný technologický celok, ak nie je súčasťou veľkého zdroja,

c)

malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

(3)

Zariadenie stacionárneho zdroja je celok, na ktorý sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania. Členenie zariadení stacionárneho zdroja a ich vymedzenie je ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a). Zariadenia stacionárneho zdroja sa podľa dátumu povolenia a dátumu uvedenia do prevádzky členia na jestvujúce zariadenia a nové zariadenia.

(4)

Stacionárne zdroje sa podľa charakteru technologického procesu, technologického princípu alebo účelu technológie zaraďujú do kategórií podľa ustanovenej kategorizácie.

(5)

V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 1 písm. a), o členení stacionárneho zdroja podľa odseku 2, o jeho kategórii podľa odseku 4 a o členení zariadenia stacionárneho zdroja podľa odseku 3 rozhoduje okresný úrad.

§ 4 - Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia
(1)

Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia reguluje vnášanie znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia a určujú ju

a)

emisné limity,

b)

technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,

c)

emisné stropy,

d)

emisné kvóty.4)

(2)

Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zariadenia stacionárneho zdroja alebo jeho časti vyjadrená ako

a)

hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch,

b)

hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času,

c)

limitný emisný faktor,

d)

emisný stupeň,

e)

stupeň odsírenia,

f)

tmavosť dymu.

(3)

Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a) určujú z hľadiska ochrany ovzdušia minimálne požiadavky na prevádzku zariadení stacionárnych zdrojov. Požiadavky na uplatnenie emisných limitov podľa úrovne znečisťovania zodpovedajúcej najlepšej dostupnej technike5) pre zariadenia, ktoré sú súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,5a) tým nie sú dotknuté.

(4)

Ak pre znečisťujúcu látku nie je určený emisný limit individuálne v súhlase podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. a), uplatňuje sa špecifický emisný limit, ktorý je ustanovený pre vybrané technológie. Ak špecifický emisný limit pre danú technológiu a znečisťujúcu látku nie je ustanovený, platí všeobecný emisný limit. Pre znečisťujúcu látku, ktorá sa nenachádza v zozname znečisťujúcich látok ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a), možno určiť emisný limit po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

(5)

Emisný strop je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré je povolené v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia.

§ 4a - Národné záväzky znižovania emisií
(1)

Národným záväzkom znižovania emisií je záväzok Slovenskej republiky znížiť antropogénne emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín, amoniaku a častíc PM2,5. Národné záväzky znižovania emisií platné na rok 2020 a nasledujúce roky až do roku 2029 a národné záväzky znižovania emisií platné na rok 2030 a nasledujúce roky sú uvedené v prílohe č. 1b prvej časti.

(2)

Národný záväzok znižovania emisií určuje najmenšie zníženie emisií znečisťujúcej látky, ktoré sa má dosiahnuť v cieľovom kalendárnom roku, vyjadrené ako percentuálny podiel z celkového množstva emisií znečisťujúcej látky z východiskového roku 2005. Základné zásady započítania emisií do národných záväzkov znižovania emisií sú uvedené v prílohe č. 1b druhej časti.

(3)

Cieľom opatrení na obmedzenie antropogénnych emisií na rok 2025 je dosiahnuť úroveň emisií určenú na základe lineárnej trajektórie znižovania emisií medzi úrovňami emisií určenými ako národný záväzok znižovania emisií na rok 2020 a na rok 2030. Národné záväzky znižovania emisií podľa odseku 1 tým nie sú dotknuté.

(4)

Ak je to z ekonomického hľadiska alebo technického hľadiska účinnejšie, možno úroveň emisií na rok 2025 určiť na základe nelineárnej trajektórie znižovania emisií, ak sa od roku 2025 znižovanie emisií postupne priblíži k lineárnej trajektórii a neovplyvní to žiaden národný záväzok znižovania emisií na rok 2030. Voľbu nelineárnej trajektórie je potrebné odôvodniť v národnom programe znižovania emisií (ďalej len „národný program“) podľa § 4c.

(5)

Ak emisie za rok 2025 prekročia úroveň emisií určenú na rok 2025, vzniknutú odchýlku je potrebné odôvodniť v informatívnej správe o inventúre emisií a súčasne uviesť aj opatrenia prijaté na návrat do pôvodnej trajektórie.

§ 4b - Flexibilita v plnení národných záväzkov znižovania emisií
(1)

Ak sa v dôsledku uplatnenia kvalitnejších metód inventúr emisií aktualizovaných na základe vedeckých poznatkov nedá preukázať dodržanie národných záväzkov znižovania emisií, možno vykonať úpravy ročných národných emisných inventúr podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. n), pričom

a)

na určenie toho, či sú podmienky na úpravu ročných národných emisných inventúr splnené, sa záväzky znižovania emisií na rok 2020 a nasledujúce roky až do roku 2029 považujú za záväzky ustanovené 4. mája 2012,

b)

od roku 2025 sa na úpravy ročných národných emisných inventúr vzťahujú dodatočné podmienky, ak sa emisné faktory alebo metodiky použité na zistenie emisií určitých kategórií zdrojov výrazne líšia od očakávaných faktorov ako následok vykonávania normy alebo štandardu ustanoveného podľa osobitného predpisu na riadenie zdrojov znečisťovania ovzdušia; vtedy je potrebné

1.

preukázať, že výrazne odlišné emisné faktory nie sú výsledkom nedostatočného vykonávania a presadzovania právnej úpravy Európskej únie po zohľadnení výsledkov národných programov riadenia a presadzovania, ktorými sa monitoruje účinnosť právnych predpisov Európskej únie na riadenie zdrojov znečisťovania ovzdušia,

2.

informovať o výraznom rozdiele v emisných faktoroch Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“), ktorá preskúma potrebu ďalšieho postupu.

(2)

Ak v dôsledku výnimočne studenej zimy alebo výnimočne suchého leta nemožno v príslušnom roku splniť národné záväzky znižovania emisií, splnenie týchto záväzkov možno preukázať spriemerovaním ročných národných emisií za príslušný rok, ročných národných emisií za rok predchádzajúci tomuto roku a predpokladaných ročných národných emisií za rok nasledujúci po tomto roku za predpokladu, že priemer neprekročí úroveň ročných národných emisií určenú národným záväzkom znižovania emisií.

(3)

Ak v príslušnom roku nemožno splniť jeden alebo viac záväzkov znižovania emisií podľa prílohy č. 1b prvej časti, ktoré sú určené na prísnejšej úrovni ako nákladovo efektívne znižovanie podľa správy č. 16 k Tematickej stratégii znečisťovania ovzdušia, ani vykonaním všetkých nákladovo efektívnych opatrení, tento záväzok sa považuje za splnený na obdobie piatich rokov ekvivalentným znížením emisií inej znečisťujúcej látky podľa prílohy č. 1b prvej časti.

(4)

Povinnosti podľa § 4a sa považujú za splnené na obdobie najviac troch rokov, ak nedodržiavanie národných záväzkov znižovania emisií je dôsledkom neočakávaného a mimoriadneho prerušenia alebo straty kapacity systému na dodávku alebo výrobu elektrickej energie alebo tepla, ktoré sa nedalo odôvodnene predvídať, a ak sa preukáže, že

a)

na dosiahnutie súladu sa vynaložilo a bude sa naďalej vynakladať všetko primerané úsilie vrátane vykonávania nových opatrení a politík s cieľom čo najviac skrátiť obdobie nesúladu, a

b)

uplatnenie ďalších opatrení a politík na doplnenie opatrení podľa písmena a) by viedlo k neprimeraným nákladom, výrazne by ohrozilo národnú energetickú bezpečnosť alebo by podstatnej časti obyvateľstva spôsobilo značné riziko energetickej chudoby.5b)

(5)

O úmysle uplatniť postup podľa odsekov 1 až 4 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) informuje Komisiu do 15. februára roka príslušného na podávanie správ. V informáciách sa uvedú údaje o znečisťujúcich látkach, údaje o predmetných sektoroch a v prípade dostupnosti aj údaje o rozsahu vplyvov na národné emisné inventúry.

(6)

Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou preskúma a posúdi, či použitie postupu podľa odsekov 1 až 4 v konkrétnom roku spĺňa príslušné podmienky. Ak Komisia do deviatich mesiacov od dátumu prijatia informácie podľa odseku 5 nevznesie žiadne námietky, považuje sa použitie postupu podľa odsekov 1 až 4 za platné a prijaté na príslušný rok.

§ 4c - Národný program
(1)

Národný program slúži na riadenie znečisťovania ovzdušia so zámerom obmedziť národné ročné antropogénne emisie v súlade s § 4a, a tak prispieť k dosiahnutiu cieľov podľa § 2 písm. ab).

(2)

Pri vypracovaní, prijímaní a vykonávaní národného programu je potrebné

a)

posúdiť stupeň pravdepodobnosti, ako národné zdroje emisií môžu ovplyvniť kvalitu ovzdušia na území Slovenskej republiky a na území susedných štátov; ak je to vhodné, s využitím údajov a metodík vypracovaných v rámci Európskeho programu pre monitorovanie a vyhodnocovanie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,5c)

b)

zohľadniť potrebu zníženia emisií znečisťujúcich látok na dosiahnutie súladu s cieľom v kvalite ovzdušia na území Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1, a ak je to potrebné, aj v susediacich štátoch Európskej únie,

c)

pri prijímaní opatrení na dosiahnutie národných záväzkov znižovania emisií častíc PM2,5 určiť opatrenia na zníženie emisií čierneho uhlíka ako prioritné,

d)

zabezpečiť koherentnosť s inými relevantnými plánmi a programami zriadenými na základe požiadaviek ustanovených vo vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisoch a právnych aktoch Európskej únie,

e)

zohľadniť potenciál ekonomicko-efektívneho znižovania emisií v konkrétnych sektoroch priemyslu, v energetike, v poľnohospodárstve, v doprave a pri vykurovaní domácností.

(3)

Národný program ministerstvo vypracuje v súlade s prílohou č. 1c a usmernením Komisie. S cieľom dosiahnuť aspoň národné záväzky znižovania emisií podľa § 4a národný program zahŕňa

a)

opatrenia na zabezpečenie redukčných záväzkov pre znečisťujúce látky vrátane opatrení na znižovanie amoniaku z poľnohospodárstva a opatrení týkajúcich sa riadenia emisií jemných tuhých častíc a čierneho uhlíka tak, ako sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a),

b)

informácie o prijatých a plánovaných postupoch a kvantifikovaných odhadoch vplyvu týchto postupov a opatrení na emisie znečisťujúcich látok a

c)

očakávané výrazné zmeny v geografickom rozložení emisií.

(4)

Ministerstvo počas prípravy národného programu alebo pri jeho aktualizácii, ktorou sa zavádzajú ďalšie opatrenia,

a)

zverejní návrh národného programu na svojom webovom sídle na 30 dní,

b)

konzultuje návrh národného programu s verejnosťou a s príslušnými orgánmi, ktorých sa vykonávanie národných programov môže týkať z dôvodu ich osobitnej environmentálnej pôsobnosti v oblasti znečisťovania ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach,

c)

uskutoční cezhraničné konzultácie, ak je to potrebné.

(5)

Verejnosť má právo v lehote podľa odseku 4 písm. a) podať ministerstvu písomné pripomienky k návrhu národného programu.

(6)

Na účel uvedený v odseku 4 písm. b) je ministerstvo povinné najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 4 písm. a) uskutočniť verejné prerokovanie návrhu národného programu. Termín a miesto verejného prerokovania oznámi ministerstvo príslušným orgánom a zverejní na svojom webovom sídle najneskôr 10 dní pred jeho konaním.

(7)

Po preskúmaní pripomienok vyjadrených verejnosťou a príslušnými orgánmi informuje ministerstvo verejnosť o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, vrátane informácií o procese účasti verejnosti. Informácie ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

(8)

Národný program sa aktualizuje najmenej raz za štyri roky.

(9)

Politiky a opatrenia na znižovanie emisií obsiahnuté v národnom programe sa aktualizujú do 18 mesiacov od predloženia najnovšej národnej emisnej inventúry alebo národných projekcií emisií, ak z predložených údajov vyplýva, že povinnosti ustanovené v § 4a boli porušené, alebo ak existuje riziko ich porušenia; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.

(10)

Po schválení vládou Slovenskej republiky ministerstvo predloží národný program Komisii do 1. apríla 2019. Aktualizovaný národný program ministerstvo predloží Komisii do dvoch mesiacov od jeho schválenia vládou Slovenskej republiky.

(11)

Ministerstvo zverejní národný program a jeho aktualizáciu na svojom webovom sídle.

§ 4d - Národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach
(1)

Plnenie národných záväzkov znižovania emisií sa preukazuje národnými emisnými inventúrami. Národné emisné inventúry spolu s informatívnymi správami o inventúre a projekciami emisií sa spracovávajú a aktualizujú v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. n).

(2)

Pri uplatnení flexibility v plnení národných záväzkov znižovania emisií podľa § 4b sa v informatívnej správe o inventúrach za príslušný rok uvedú informácie, ktorými sa preukáže, že pri využívaní tohto postupu sú splnené podmienky ustanovené v § 4b ods. 1 a ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. n).

(3)

Národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach spracováva a zverejňuje ministerstvom poverená organizácia.

(4)

Národné emisné inventúry predkladá ministerstvom poverená organizácia Komisii a Európskej environmentálnej agentúre v lehotách ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. h).

§ 4e - Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia
(1)

Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sa vykonáva nákladovo efektívnym spôsobom založeným na posúdení rizika. Na meranie sa určí reprezentatívna sieť monitorovacích miest, ktorá zahrnie sladkovodné biotopy, prírodné a poloprírodné biotopy a druhy lesných ekosystémov. Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sa koordinuje s ďalšími programami monitorovania zriadenými podľa osobitného predpisu5d) a na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2)

Monitorovací program s určením monitorovacích miest a sledovaných ukazovateľov vypracuje ministerstvo do 1. júla 2018.

(3)

Ministerstvo oznámi Komisii a Európskej environmentálnej agentúre

a)

do 1. júla 2018 a potom raz za štyri roky informácie o polohe monitorovacích miest a sledované ukazovatele na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia,

b)

do 1. júla 2019 a potom raz za štyri roky monitorované údaje podľa odseku 1.

(4)

Voliteľné ukazovatele na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sú uvedené v prílohe č. 1d.

DRUHÁ ČASŤ

KVALITA OVZDUŠIA

§ 5 - Cieľ v kvalite ovzdušia a prípustná úroveň znečistenia ovzdušia
(1)

Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita ovzdušia, a zlepšiť kvalitu ovzdušia v miestach, kde kvalita ovzdušia nie je dobrá.

(2)

Úroveň znečistenia ovzdušia je koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší alebo jej depozícia na zemskom povrchu v určitom čase.

(3)

Prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia vyjadruje

a)

limitná hodnota a početnosť jej prekročení,

b)

medza tolerancie a početnosť jej prekročenia limitnej hodnoty zvýšenej o medzu tolerancie,

c)

kritická úroveň,

d)

cieľová hodnota,

e)

dlhodobý cieľ,

f)

indikátor priemernej expozície,

g)

národný cieľ zníženia expozície,

h)

záväzok zníženia koncentrácie expozície,

i)

depozičný limit.

(4)

Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota a záväzok zníženia koncentrácie expozície.

(5)

Limitnou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, častice PM10 a častice PM2,5.

(6)

Medzou tolerancie je percento limitnej hodnoty, o ktoré môže byť limitná hodnota prekročená, v určenom čase a v súlade s ustanovenými podmienkami. V období, keď sa uplatňuje medza tolerancie, hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky nesmie prekročiť limitnú hodnotu viac ako o medzu tolerancie.

(7)

Prekročenie limitnej hodnoty spôsobené príspevkom emisií z prírodných zdrojov sa nepovažuje za prekročenie limitnej hodnoty podľa tohto zákona. Príspevkom z prírodných zdrojov sú emisie znečisťujúcich látok z prírodných udalostí, ktorými sú sopečná erupcia, seizmická činnosť, geotermálna aktivita, prírodný požiar, silný vietor, morský aerosól, atmosférická odchýlka alebo prenos prírodných častíc zo suchých oblastí; za príspevok z prírodného zdroja sa nepovažujú emisie z ľudskej činnosti bez zreteľa na to, či boli vyvolané zámerne alebo sprostredkovane.

(8)

Pri prekročení limitnej hodnoty spôsobenej príspevkom emisií z prírodného zdroja okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s poverenou organizáciou vypracuje odôvodnenie, v ktorom poskytne dôkaz, že ide o prípad podľa odseku 7 a doručí ho ministerstvu do dvoch mesiacov odo dňa, kedy k tejto situácii došlo.

(9)

Ministerstvo zasiela Komisii v roku nasledujúcom po hodnotenom roku zoznam aglomerácií a zón, v ktorých je možné prekračovanie limitných hodnôt pre príslušnú znečisťujúcu látku pripísať príspevkom z prírodných zdrojov, informáciu o koncentráciách znečisťujúcej látky a zdrojoch jej emisií a dôkaz, že prekročenia limitných hodnôt možno pripísať príspevkom z prírodných zdrojov.

(10)

Kritickou úrovňou na účely hodnotenia kvality ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na stromy, iné rastliny alebo prírodné ekosystémy okrem ľudí; kritická úroveň je ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý a oxid dusičitý.

(11)

Cieľovou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase, ak je to možné; cieľová hodnota je ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre ozón, arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén.

(12)

Dlhodobým cieľom je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte, okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia; dlhodobý cieľ je ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre ozón.).

(13)

Depozičným limitom je najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času.

(14)

Celkovou depozíciou je súhrnné množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z atmosféry na povrch pôdy, vegetácie, vody a stavieb v danej oblasti a v danom čase.

(15)

Indikátorom priemernej expozície pre častice PM2,5 je priemerná úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá odráža expozíciu obyvateľstva, určená na základe meraní na mestských pozaďových miestach na celom území Slovenskej republiky podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b); používa sa na výpočet národného cieľa zníženia expozície a záväzku zníženia koncentrácie expozície.

(16)

Indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5 určený na rok 2015 nesmie presiahnuť záväzok zníženia koncentrácie expozície ustanovený vykonávacím predpisom podľa 33 písm. b).

(17)

Záväzkom zníženia koncentrácie expozície pre častice PM2,5 je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe indikátora priemernej expozície s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktorá sa dosiahne v danom čase podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).

(18)

Národným cieľom zníženia expozície pre častice PM2,5 je percentuálne zníženie priemernej expozície obyvateľstva Slovenskej republiky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) na rok 2020 s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktoré sa má dosiahnuť v danom čase tam, kde je to možné.

§ 6 - Hodnotenie kvality ovzdušia
(1)

Hodnotením kvality ovzdušia je zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadu.

(2)

Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1.

(3)

Pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na celom území Slovenskej republiky zabezpečuje ministerstvom poverená organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (ďalej len „poverená organizácia“).

(4)

Zónou je vymedzená časť územia Slovenskej republiky na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia.

(5)

Aglomeráciou je husto osídlená zóna na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia tak, ako sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).

(6)

Sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva poverená organizácia vo všetkých aglomeráciách a zónach pre znečisťujúce látky, pre ktoré sú určené limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty a pre prekurzory ozónu spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. d). Prekurzorom ozónu je látka, ktorá prispieva k tvorbe prízemného ozónu.

(7)

Hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia sa vykonáva podľa požiadaviek, kritérií a metód ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. e), ktorými sú

a)

horné medze a dolné medze na hodnotenie,

b)

požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na meranie koncentrácií znečisťujúcich látok,

c)

kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok,

d)

ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia,

e)

referenčné metódy a kritériá merania a analýzy znečisťujúcich látok vrátane merania vybraných prekurzorov ozónu v ovzduší a referenčné metódy kalibrácie prístrojov,

f)

požiadavky na merania prekurzorov ozónu,

g)

referenčné metódy merania celkovej depozície vybraných znečisťujúcich látok,

h)

referenčné metódy modelovania kvality ovzdušia.

(8)

Hornou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu stálych meraní a modelovacích techník alebo aj indikatívnych meraní.

(9)

Dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť modelovacie techniky alebo techniky objektívneho odhadu.

(10)

Hodnotenie kvality ovzdušia sa vykonáva

a)

stálym meraním v aglomeráciách a zónach,

1.

kde je úroveň znečistenia ovzdušia znečisťujúcou látkou vyššia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia,

2.

ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén, kde je úroveň znečistenia ovzdušia medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia; stále meranie môže byť doplnené modelovacími technikami alebo indikatívnymi meraniami s cieľom poskytnúť primerané informácie o priestorovom rozložení kvality ovzdušia,

3.

ak ide o ozón, kde počas ktoréhokoľvek z predchádzajúcich piatich rokov prekročili koncentrácie ozónu ustanovené dlhodobé ciele; ak je k dispozícii menej údajov ako za päť rokov, môže poverená organizácia na účely zistenia, či došlo k prekročeniu dlhodobých cieľov, kombinovať výsledky periodických meraní uskutočnených v čase a v mieste najvyššej pravdepodobnej úrovne znečistenia s výsledkami z emisných inventúr a modelovania,

b)

kombináciou stálych meraní, indikatívnych meraní a modelovacích techník v aglomeráciách a zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia je

1.

rovnaká alebo vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia a rovnaká alebo nižšia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia,

2.

v reprezentatívnom časovom období medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén,

c)

modelovacími technikami alebo technikami objektívneho odhadu v aglomeráciách a zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia je nižšia ako dolná medza pre hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia.

(11)

V zónach, kde sa vykonávajú stále merania podľa odseku 10 písm. a), môže byť hodnotenie doplnené modelovacími technikami alebo indikatívnymi meraniami s cieľom poskytnúť primerané informácie o priestorovom rozložení kvality ovzdušia.

(12)

V zónach a aglomeráciách, kde nie sú vykonávané stále reprezentatívne merania úrovne znečistenia ovzdušia pre znečisťujúcu látku, ktorá má ustanovenú limitnú hodnotu, poverená organizácia vykonáva sériu reprezentatívnych hodnotení (meraní) alebo odhadov potrebných na predbežné hodnotenie kvality ovzdušia.

(13)

Spôsob hodnotenia kvality ovzdušia preskúma poverená organizácia vždy, ak dôjde k významným zmenám v činnostiach, ktoré môžu ovplyvniť koncentráciu sledovaných znečisťujúcich látok, najmenej však raz za päť rokov.

(14)

Zaradenie aglomerácií a zón do skupín podľa dodržiavania limitných hodnôt a cieľových hodnôt prehodnotí poverená organizácia každoročne. Zoznam jednotlivých skupín aglomerácií a zón uverejní poverená organizácia na svojom webovom sídle.

§ 7 - Meranie úrovne znečistenia ovzdušia
(1)

Poverená organizácia

a)

v aglomeráciách a v zónach, kde úroveň znečistenia ovzdušia je vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia,

1.

zriaďuje a prevádzkuje monitorovaciu meraciu sieť na stále merania úrovne znečistenia ovzdušia,

2.

zabezpečuje meranie koncentrácií ozónu a vybraných prekurzorov ozónu,

b)

monitoruje spolu s benzo(a)pyrénom v ovzduší aj iné relevantné polycyklické aromatické uhľovodíky na obmedzenom množstve meracích miest, najmä benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén a dibenzo(a,h)antracén,

c)

zriadi najmenej jednu meraciu stanicu na vidieckom pozaďovom mieste mimo významných zdrojov na hodnotenie úrovne znečistenia časticami PM2,5 na účely poskytovania informácií o celkovej hmotnostnej koncentrácii častíc PM2,5 a ich chemickom zložení na základe ročného priemeru, postup upravuje odsek 4,

d)

zriadi na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia na území Slovenskej republiky, ak ide o arzén, kadmium, nikel, celkovú plynnú ortuť, benzo(a)pyrén a iné polycyklické aromatické uhľovodíky uvedené v písmene b), bez ohľadu na úroveň znečistenia ovzdušia najmenej

1.

jedno pozaďové vzorkovacie miesto na indikatívne meranie ich koncentrácie,

2.

jedno vzorkovacie miesto na meranie celkovej depozície týchto znečisťujúcich látok; postup upravuje odsek 5,

e)

využíva výsledky meraní vykonávaných úradom verejného zdravotníctva, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,6) prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov a inými právnickými osobami, ak ide o reprezentatívne výsledky,

f)

určuje umiestnenie a počet vzorkovacích miest podľa ustanovených kritérií, po prerokovaní s okresným úradom v sídle kraja.

(2)

Počet vzorkovacích miest môže byť znížený len v súlade s podmienkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. e). Ak sú jediným zdrojom informácií na hodnotenie kvality ovzdušia stále merania, nesmie byť počet vzorkovacích miest menší ako ustanovený najnižší počet vzorkovacích miest.

(3)

Monitorovacie miesta pre znečisťujúce látky uvedené v odseku 1 písm. b) sa umiestnia spolu so vzorkovacími miestami pre benzo(a)pyrén. Monitorovacie miesta sa vyberajú takým spôsobom, aby sa mohli identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy.

(4)

Poverená organizácia koordinuje monitorovanie podľa odseku 1 písm. c) so stratégiou monitorovania a v súlade s meraniami Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP), ak je to vhodné. V záujme dosiahnutia potrebného priestorového rozlíšenia môže poverená organizácia po dohode s príslušnými organizáciami v susedných členských štátoch Európskej únie zriadiť aj spoločné meracie stanice, ktoré pokryjú susediace zóny v susedných členských štátoch Európskej únie. Jedno vzorkovacie miesto sa umiestni na 100 000 km2.

(5)

Poverená organizácia môže pre monitorovanie znečisťujúcich látok podľa odseku 1 písm. d) v záujme dosiahnutia potrebného priestorového rozlíšenia po dohode s príslušnými organizáciami v susedných členských štátoch Európskej únie zriadiť aj spoločné meracie stanice, ktoré pokryjú susediace zóny v susedných členských štátoch Európskej únie. Vzorkovacie miesta pre uvedené znečisťujúce látky sa vyberajú takým spôsobom, aby sa mohli identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy.

§ 8 - Oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia
(1)

Oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia je

a)

oblasť riadenia kvality ovzdušia,

b)

oblasť s výskytom intenzívneho zápachu, ak ide o vymedzenú časť zóny alebo aglomerácie o rozlohe najmenej 50 km2, v ktorej sa vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu,

c)

národný park,7)

d)

chránená krajinná oblasť,8)

e)

kúpeľné miesto.9)

(2)

Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je vymedzená časť aglomerácie alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená

a)

limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie, ak je určená,

b)

limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo

c)

cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja, na základe návrhu poverenej organizácie vychádzajúceho z hodnotenia kvality ovzdušia, vyhlási a vymedzí oblasť vyžadujúcu osobitnú ochranu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) a túto skutočnosť oznámi ministerstvu.

(4)

Ministerstvo každoročne zverejní aktuálny zoznam oblastí podľa odseku 1 písm. a) a b) na svojom webovom sídle.

§ 9 - Opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia
(1)

Okresný úrad v záujme dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia a čo najnižšieho znečisťovania ovzdušia môže

a)

v súhlasoch podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 určiť prísnejšie emisné limity,

1.

ako sú ustanovené vykonávacím predpisom, aby určené emisné limity a podmienky ochrany ovzdušia zodpovedali emisnej úrovni najlepšej dostupnej techniky,5) pričom sa prihliada na ekonomické náklady v porovnaní s environmentálnym prínosom,

2.

pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia, v porovnaní s ustanovenými emisnými limitmi, ak sa preukáže, že v konkrétnej oblasti riadenia kvality ovzdušia by uplatnenie prísnejších emisných limitov na tento druh zariadení významne prispelo k zlepšeniu kvality ovzdušia; pri tom sa zohľadnia výsledky výmeny informácií zverejnené Komisiou,

b)

vo vyjadreniach podľa § 31 ods. 8, ak ide o zdroje znečisťovania ovzdušia v prevádzkach podľa osobitného predpisu,5a) určiť prísnejšie opatrenia ako tie, ktoré sa dajú dosiahnuť pomocou najlepších dostupných techník,

c)

určiť v akčnom pláne podľa § 11 podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov tak, aby sa vytvorili technické možnosti na ich reguláciu v závislosti od úrovne znečistenia ovzdušia v danej oblasti.

(2)

V aglomeráciách a v zónach alebo v ich častiach s dobrou kvalitou ovzdušia okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad zabezpečujú prostredníctvom primeraných opatrení udržanie čo najlepšej kvality ovzdušia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom10) a vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.

(3)

S cieľom obmedzenia znečistenia ovzdušia z dopravy môže obec všeobecne záväzným nariadením zriadiť nízkoemisnú zónu, do ktorej je povolený vjazd len cestným motorovým vozidlám

a)

na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami,

b)

určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou,

c)

podľa odseku 7,

d)

s povolením dočasného vjazdu alebo povolením trvalého vjazdu podľa odseku 8; doklad o povolení vjazdu musí byť umiestnený v prednej časti motorového vozidla na viditeľnom mieste pre kontrolné orgány alebo

e)

podľa odseku 9.

(4)

Emisnou triedou sa rozumie skrátené označenie podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje technické požiadavky pre schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke z hľadiska emisií,10a) podľa ktorého bolo cestné motorové vozidlo schválené.

(5)

Emisné plakety v Slovenskej republike sú vydávané spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.10b)

(6)

Zriadiť nízkoemisnú zónu možno len na základe súhlasného stanoviska okresného úradu ako cestného správneho orgánu.10c)

(7)

Zoznam vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny bez splnenia podmienok podľa odseku 3, je uvedený v prílohe č. 1a bod I.

(8)

Zoznam vozidiel, ktorým obec môže povoliť dočasný vjazd alebo trvalý vjazd, je uvedený v prílohe 1a bod II.

(9)

Obec môže všeobecne záväzným nariadením povoliť vjazd cestných motorových vozidiel, ktorých prevádzkovateľ10d) má na území nízkoemisnej zóny pobyt.

(10)

V súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny obec všeobecne záväzným nariadením určí

a)

územie obce alebo jej časti vymedzením ulíc alebo ich častí spadajúcich do nízkoemisnej zóny,

b)

najnižšiu emisnú triedu cestných motorových vozidiel potrebnú pre vjazd do nízkoemisnej zóny; pri určení emisnej triedy možno zohľadniť druh pohonu motorového vozidla,

c)

podrobnosti o povolení dočasného vjazdu a povolení trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,

d)

vzor povolení dočasného vjazdu a trvalého vjazdu a vzor žiadosti prevádzkovateľa vozidla o ich vydanie.

(11)

Všeobecne záväzné nariadenie o zriadení nízkoemisnej zóny nemôže nadobudnúť účinnosť skôr ako 12 mesiacov odo dňa jeho vyhlásenia.

(12)

Nízkoemisná zóna sa vyznačí dopravnými značkami podľa osobitného predpisu.10c)

(13)

Opatrenia, ktoré sa prijímajú na dosiahnutie cieľov v kvalite ovzdušia, musia zohľadniť integrovaný prístup k ochrane ovzdušia, vody a pôdy, nesmú porušiť osobitné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a nesmú mať významne negatívne účinky na životné prostredie susedných štátov.

(14)

Ministerstvo na základe zistenia, že prekročenie limitnej hodnoty, vrátane príslušnej medze tolerancie, ak je ustanovená, cieľovej hodnoty, dlhodobého cieľa, informačného alebo výstražného prahu v Slovenskej republike je vyvolané významným znečisťovaním ovzdušia v susednom štáte, navrhne rokovanie so zodpovednými orgánmi tohto štátu na odstránenie alebo zmiernenie tohto prekročenia; ak ide o členský štát Európskej únie, prizve ministerstvo na rokovanie aj Komisiu.

(15)

Ak záverom rokovania podľa odseku 14 je dohoda o vypracovaní spoločného alebo koordinovaného programu podľa § 10 alebo spoločného akčného plánu podľa § 11, ktorý sa bude vzťahovať na susedné zóny v členských štátoch Európskej únie, vypracuje ich príslušný okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s príslušným orgánom dotknutého susedného štátu.

(16)

Pri vypracúvaní opatrení spoločného alebo koordinovaného programu alebo spoločného akčného plánu podľa odseku 15 a pri poskytovaní informácií verejnosti podľa § 13 ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja podľa potreby spolupracujú s tretími krajinami, najmä kandidátskymi krajinami na vstup do Európskej únie.

§ 10 - Program a integrovaný program
(1)

Program a integrovaný program určujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia na účely dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia v určenom čase.

(2)

Okresný úrad v sídle kraja vypracuje program v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) v aglomeráciách alebo v zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia prekračuje limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu danej znečisťujúcej látky. Ak sú limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty prekračované pre viac znečisťujúcich látok, okresný úrad v sídle kraja vypracuje integrovaný program.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja

a)

v programe alebo integrovanom programe určí

1.

merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo,

2.

v oblastiach, v ktorých sú úrovne ozónu vyššie ako dlhodobé ciele, nákladovo efektívne opatrenia na ich dosiahnutie, ak sú uskutočniteľné,

b)

môže do programu alebo integrovaného programu zahrnúť aj opatrenia, ktoré sa uplatňujú v akčných plánoch a aj osobitné opatrenia zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí,

c)

preskúma program alebo integrovaný program každé tri roky; ak je potrebné prijať ďalšie alebo iné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v danej oblasti, aktualizuje ho.

(4)

Opatrenia v programoch

a)

musia byť v súlade s § 9 ods. 9 a,

b)

musia byť v čo najväčšom rozsahu v súlade s národným programom podľa § 4c a prechodným národným programom podľa § 15a ods. 1 písm. a),

c)

môžu zahŕňať aj opatrenia podľa § 9 ods. 1.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja vydá program alebo integrovaný program najneskôr do 18 mesiacov od uverejnenia zoznamu vymedzených oblastí riadenia kvality ovzdušia.

(6)

Program obsahuje

a)

názov okresného úradu v sídle kraja, ktorý program vydal,

b)

informácie o lokalizácii znečistenia ovzdušia,

c)

všeobecné informácie o oblasti riadenia kvality ovzdušia,

d)

údaje o orgánoch a osobách zodpovedných za realizáciu programu,

e)

informácie o povahe a hodnotení znečistenia ovzdušia,

f)

informácie o pôvode znečistenia ovzdušia vrátane zoznamu zdrojov ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia v danej lokalite,

g)

informácie o analýze situácie,

h)

informácie a podrobnosti o opatreniach, ktoré už boli zrealizované na zlepšenie kvality ovzdušia,

i)

informácie a podrobnosti o plánovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia aj termínoch ich realizácie.

(7)

Okresný úrad v sídle kraja vypracuje program alebo integrovaný program po prerokovaní s obcou, vyšším územným celkom, prevádzkovateľmi zdrojov, poverenou organizáciou a s dotknutými orgánmi.11) Ak na prekračovaní limitnej hodnoty a cieľovej hodnoty má významný podiel cestná doprava a pozemné komunikácie, okresný úrad v sídle kraja vypracuje program v súčinnosti s orgánmi štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a so správcami pozemných komunikácií.12)

(8)

Okresný úrad v sídle kraja je povinný zverejniť na 30 dní na svojom webovom sídle a obvyklým spôsobom informáciu o vypracovaní návrhu programu alebo integrovaného programu a informáciu o tom, kde možno do návrhu programu nahliadnuť tak, aby sa s ním mohla oboznámiť verejnosť dotknutého územia.

(9)

Verejnosť má právo podať písomné pripomienky okresnému úradu v sídle kraja v lehote podľa odseku 8.

(10)

Okresný úrad v sídle kraja je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 8 uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu. Pri dopracúvaní programu prihliada na podané písomné pripomienky alebo pripomienky uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.

(11)

Okresný úrad v sídle kraja vydáva program jeho zverejnením na svojom webovom sídle. Súčasne zverejní aj informáciu o dôvodoch prijatia programu a informáciu o účasti verejnosti na jeho príprave.

(12)

Ak limitné hodnoty častíc PM10 boli prekročené v dôsledku opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo po solení ciest, program nie je potrebné vypracovať. Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o určení takejto oblasti za oblasť riadenia kvality ovzdušia pre prekročenie limitných hodnôt pre častice PM10 z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest. Okresný úrad v sídle kraja najneskôr do 30 dní od konca roku, v ktorom k prekročeniu v dôsledku opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo po solení ciest došlo, informuje ministerstvo o určení takejto oblasti a súčasne poskytne informácie o koncentráciách častíc PM10, ich zdrojoch a predloží potrebné dôkazy o tom, že všetky prekročenia limitných hodnôt sú spôsobené opätovným rozptylom častíc PM10 a že sa podnikli primerané opatrenia na zníženie ich koncentrácií.

(13)

Ministerstvo zasiela Komisii vydané programy bezodkladne, najneskôr však dva roky po skončení roku, v ktorom sa zistilo prvé prekročenie limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt.

(14)

Ministerstvo zasiela Komisii zoznam aglomerácií a zón za hodnotený rok, v ktorých je možné prekračovanie limitných hodnôt pre príslušnú znečisťujúcu látku pripísať príspevkom z prírodných zdrojov, informáciu o koncentráciách znečisťujúcej látky a zdrojoch jej emisií a dôkaz, že prekročenia limitných hodnôt možno pripísať príspevkom z prírodných zdrojov.

(15)

Ministerstvo zasiela Komisii zoznamy všetkých aglomerácií, zón alebo ich častí spolu s informáciami o koncentráciách častíc PM10 a ich zdrojoch v oblastiach podľa § 5 ods. 8 aj s dôkazmi o tom, že všetky prekročenia vznikli v dôsledku opätovného rozptylu častíc PM10 a že na zníženie týchto koncentrácií sa podnikli primerané opatrenia.

§ 11 - Akčný plán
(1)

Ak v aglomerácii alebo v zóne existuje riziko, že úrovne znečistenia ovzdušia prekročia výstražný prah, limitnú hodnotu, limitnú hodnotu vrátane príslušnej medze tolerancie, v období jej platnosti, alebo cieľovú hodnotu okresný úrad v sídle kraja vypracuje akčný plán v spolupráci so subjektmi podľa § 10 ods. 7.

(2)

Akčný plán obsahuje krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať na zníženie rizika vzniku prekročenia podľa odseku 1 a na obmedzenie trvania tohto stavu.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja

a)

môže v akčnom pláne v závislosti od konkrétneho prípadu a podielu zdrojov na znečistení v danom území, ustanoviť opatrenia

1.

na regulovanie činností a obmedzenie prevádzky stacionárnych zdrojov,

2.

čistenia komunikácií,

3.

na regulovanie, obmedzenie alebo na zastavenie automobilovej dopravy v nevyhnutných prípadoch,

4.

na regulovanie činností emitujúcich tuhé znečisťujúce látky,

5.

osobitne zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí,

b)

môže ustanoviť pri znečistení ovzdušia ozónom špecifické opatrenia podľa písmena a) prvého, tretieho a štvrtého bodu na znečisťujúce látky, ktoré môžu prispievať k tvorbe ozónu, ak existuje významný potenciál na zníženie rizika prekročenia výstražného prahu pre ozón, obmedzenie jeho trvania alebo veľkosti jeho prekročenia; ak taký potenciál neexistuje, uplatňuje sa len ozónový smogový varovný systém,

c)

preskúma akčný plán každé tri roky; ak treba prijať ďalšie alebo iné opatrenia na zníženie rizika prekročenia limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt v danej oblasti, aktualizuje ho.

(4)

Pri riziku podľa odseku 1 okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s poverenou organizáciou vyhlási a riadi uplatňovanie opatrení z akčného plánu.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja vydá akčný plán vyhláškou a priebežne zverejňuje informácie o jeho plnení na svojom webovom sídle.

§ 12 - Smogový varovný systém
(1)

Smogový varovný systém slúži na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií.

(2)

Smogová situácia nastáva, keď úroveň znečistenia ovzdušia časticami PM10, oxidom siričitým, oxidom dusičitým alebo troposférickým ozónom prekročí prahovú hodnotu pre niektorú z uvedených znečisťujúcich látok za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b). Prekročenie výstražného prahu sa považuje za závažnú smogovú situáciu.

(3)

Smogová situácia trvá, ak sa nezmenil stav a podmienky podľa odseku 2.

(4)

Pominutie smogovej situácie nastáva, ak sa znečistenie ovzdušia zníži tak, že koncentrácia žiadnej znečisťujúcej látky podľa odseku 2 neprekračuje prahovú hodnotu za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).

(5)

Informačným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu. Pri prekročení informačného prahu je potrebné vydať oznámenie o vzniku smogovej situácie. Informačný prah je ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre častice PM10 a ozón.

(6)

Výstražným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a častice PM10.

(7)

Smogový varovný systém prevádzkuje poverená organizácia v rámci varovného systému kvality ovzdušia.12a)

(8)

Ak nastane situácia podľa odseku 2 alebo odseku 4, poverená organizácia

a)

vydá do štyroch hodín od identifikovania smogovej situácie podľa aktuálneho stavu

1.

oznámenie o vzniku smogovej situácie,

2.

výstrahu pred závažnou smogovou situáciou,

3.

oznámenie o pretrvávaní smogovej situácie raz denne odo dňa nasledujúceho po dni vydania oznámenia o vzniku smogovej situácie,

4.

oznámenie o pretrvávaní závažnej smogovej situácie raz denne odo dňa nasledujúceho po dni vydania výstrahy pred závažnou smogovou situáciou,

5.

oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou,

6.

oznámenie o pominutí smogovej situácie,

b)

bezodkladne informuje o situácii podľa písmena a) prostredníctvom štátnej meteorologickej služby

1.

ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,12b) ktoré prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany vyrozumie okresné úrady, obce, ktoré môžu byť dotknuté oznámením alebo výstrahou podľa písmena a), úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva v sídle dotknutého kraja,

2.

Slovenskú inšpekciu životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),

3.

verejnoprávne médiá,

4.

verejnosť, prostredníctvom svojho webového sídla.

(9)

Oznámeniam a výstrahe podľa odseku 8 písm. a) predchádza vyhodnotenie vývoja znečistenia ovzdušia na najbližšie obdobie. Podkladom pre vyhodnotenie vývoja znečistenia ovzdušia sú:

a)

údaje o znečistení ovzdušia získané z monitorovacej siete podľa § 7 ods. 1,

b)

meteorologické predpovede.

(10)

K oznámeniam a výstrahe podľa odseku 8 písm. a) sa poskytujú informácie podľa § 33 písm. b) vrátane odporúčania na ochranu zdravia ľudí vypracovaného úradom verejného zdravotníctva.

(11)

Dotknutá obec je povinná informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie o smogovej situácii od poverenej organizácie. Obec je povinná zverejniť informáciu v nezmenenom znení na všetkých jej dostupných komunikačných zdrojoch, ktorými sú najmä verejná oznamovacia tabuľa, miestny rozhlas a internetová stránka obce.

(12)

Prevádzkovateľ verejnoprávneho média je povinný

a)

uverejniť oznámenie alebo výstrahu podľa odseku 8 písm. a) vrátane informácii podľa odseku 10 do dvoch hodín od ich doručenia; uverejnenie oznámenia alebo výstrahy nezakladá žiaden nárok na odmenu za splnenie povinnosti a ani úhradu nákladov vynaložených na uverejnenie,

b)

ak aktuálna smogová situácia pretrváva, pravidelne najmenej dvakrát denne oznámiť pretrvávanie smogovej situácie vrátane informácií podľa odseku 10; najmenej jedenkrát do 7. hodiny a najmenej jedenkrát po 17. hodine.

(13)

Ak dôjde k prekročeniu informačného prahu alebo k prekročeniu výstražného prahu v aglomeráciách alebo v zónach v blízkosti štátnych hraníc, ministerstvo čo najskôr poskytne informácie o tejto skutočnosti príslušným orgánom dotknutých susedných členských štátov Európskej únie.

§ 13 - Informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia
(1)

Poverená organizácia zverejňuje na svojom webovom sídle

a)

aktuálne informácie o úrovni znečistenia ovzdušia,

b)

informácie o rýchlosti depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu, benzo(a)pyrénu a polycyklických aromatických uhľovodíkov podľa § 7 ods. 1 písm. b),

c)

každoročne správy o hodnotení kvality ovzdušia v Slovenskej republike; správa o hodnotení kvality ovzdušia sa zverejní najneskôr do konca októbra roku nasledujúceho po roku, ktorý sa hodnotí,

d)

každoročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na znečisťovaní ovzdušia za územie Slovenskej republiky.

(2)

Informácie o úrovni znečistenia ovzdušia podľa odseku 1 písm. a) sa aktualizujú, ak ide o

a)

denné hodnoty koncentrácie oxidu siričitého, oxidov dusíka, častice PM10, ozón a oxid uhoľnatý, najmenej raz za deň,

b)

hodinové hodnoty koncentrácie oxidu siričitého, oxidu dusičitého, oxidu uhoľnatého a ozónu v hodinových intervaloch, ak je to možné,

c)

olovo a benzén a koncentrácie uvedené ako priemerná mesačná hodnota za posledných 12 mesiacov, najmenej raz za tri mesiace, a ak je to možné, raz za mesiac.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja zverejňuje na svojom webovom sídle

a)

každoročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na znečistení ovzdušia za územie daného kraja,

b)

programy na zlepšenie kvality ovzdušia,

c)

akčné plány,

d)

aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok.

(4)

Informovanie verejnosti počas smogovej situácie sa vykonáva podľa § 12 ods. 8 písm. b) štvrtého bodu a odsekov 11 a 12.

(5)

Informácie o kvalite ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti, musia

a)

obsahovať podrobnosti ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. c),

b)

byť jasné, zrozumiteľné a verejne prístupné,

c)

byť sprístupnené bezplatne prostredníctvom akéhokoľvek prístupného média vrátane internetu alebo iného telekomunikačného prostriedku, pričom sa zohľadnia ustanovenia osobitného predpisu.12c)

TRETIA ČASŤ

POVINNOSTI OSÔB

§ 14 - Spoločné ustanovenia
(1)

Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a jestvujúce zariadenia stacionárnych zdrojov, na ktorých sa vykoná podstatná zmena, musia zodpovedať najlepšej dostupnej technike5) a všetky zariadenia stacionárnych zdrojov musia spĺňať ustanovené požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok. Podstatná zmena je zmena v charaktere alebo v činnosti stacionárneho zdroja alebo jeho rozšírenie, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie; podstatnou zmenou je aj zmena ustanovená pre konkrétne zariadenie.

(2)

V zariadeniach stacionárnych zdrojov sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len „orgán ochrany ovzdušia“) podľa tohto zákona alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní;13) ak palivo nie je takto určené, môžu sa spaľovať palivá uvedené v dokumentácii zariadenia.

(3)

Palivá určené na spaľovanie v zariadeniach stacionárnych zdrojov alebo určené na pohon mobilných zdrojov, pre ktoré sú ustanovené požiadavky na kvalitu, sa môžu uvádzať na trh v Slovenskej republike, ak spĺňajú tieto požiadavky. Ak ide o odpady a palivá z nich vyrobené, možno uvádzať na trh v Slovenskej republike len ustanovené druhy palív; to sa nevzťahuje na odpady a palivá z nich vyrobené, ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovniach odpadov alebo v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov. Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o palivách v ustanovenom rozsahu, preukazovať kvalitu palív ustanoveným spôsobom a poskytovať ustanovené údaje spotrebiteľom, do Národného emisného informačného systému a okresnému úradu.

(4)

Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike organické rozpúšťadlá, náterové látky, lepidlá, tlačiarenské farby a laky s obsahom organických rozpúšťadiel a ďalšie výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel (ďalej len „výrobok“), je povinný vypracovať technickú dokumentáciu výrobku a na požiadanie ju poskytnúť spotrebiteľom, okresnému úradu a inšpekcii.

(5)

Technická dokumentácia výrobku obsahuje tieto údaje:

a)

hustotu výrobku v g/cm3,

b)

obsah organických rozpúšťadiel vyjadrený hmotnostným zlomkom kg/kg výrobku,

c)

obsah celkového organického uhlíka v organických rozpúšťadlách vo výrobku vyjadrený hmotnostným zlomkom v kg/kg výrobku,

d)

obsah neprchavých látok (sušiny) vo výrobku vyjadrený ako percento hmotnosti z celkovej hmotnosti výrobku.

(6)

Podnikateľ môže vyrábať alebo dovážať na trh v Slovenskej republike farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len „regulovaný výrobok“), ak spĺňajú ustanovené hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín a ich obaly sú označené ustanoveným spôsobom.

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na regulované výrobky

a)

povolené podľa § 26 ods. 3 písm. s),

b)

určené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach a zariadeniach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak ich obaly sú označené textom „Výrobok určený na použitie v zariadeniach alebo na činnosti, na ktoré sa uplatňujú požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok“.

(8)

Zakazuje sa regulované výrobky uvedené v odseku 7 písm. b)

a)

používať v zariadeniach a pri činnostiach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak nespĺňajú ustanovené požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok,

b)

dodávať do maloobchodnej siete.

(9)

Nemožno zakázať, obmedziť alebo zabrániť výrobe regulovaných výrobkov a ich uvedeniu na trh v Slovenskej republike, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 6.

(10)

Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike regulované výrobky, je povinný viesť evidenciu o ich množstve a kvalite a predkladať tieto údaje inšpekcii každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok; osobitne vedie a predkladá evidenciu regulovaných výrobkov uvedených v odseku 6 a v odseku 7 písm. a) a písm. b).

(11)

Používanie regulovaných výrobkov podľa odseku 6 v zariadeniach s podprahovou spotrebou rozpúšťadla možno nahradiť plnením ustanovených požiadaviek na zariadenia s najnižšou prahovou spotrebou rozpúšťadiel. Prevádzkovateľ zariadenia vopred písomne oznamuje príslušnému okresnému úradu alebo príslušnej obci termín zmeny spôsobu zabezpečovania obmedzovania emisií prchavých organických zlúčenín.

(12)

Podnikatelia uvedení v odsekoch 3 a 6 sú povinní umožniť zamestnancom orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám kontrolu plnenia ustanovených povinností, predkladať im potrebné podklady a na vlastné náklady poskytovať inšpekcii potrebné množstvo vzorky paliva a regulovaného výrobku na kontrolu ich kvality.

§ 15 - Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov
(1)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní

a)

uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona, alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,

b)

dodržiavať emisné limity určené okresným úradom podľa tohto zákona alebo emisné limity určené správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak emisné limity nie sú pre stacionárny zdroj takto určené, dodržiavať ustanovené emisné limity,

c)

vykonať opatrenia na nápravu uložené okresným úradom alebo inšpekciou,

d)

zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným okresným úradom; návrh postupu výpočtu množstva emisií predkladať na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene,

e)

oznamovať elektronicky okresnému úradu každoročne do 15. februára ustanovené údaje o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému ustanoveným spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke,

f)

odstraňovať bezodkladne nebezpečné poruchové stavy v prevádzke stacionárneho zdroja a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; ak nebezpečné poruchové stavy bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí alebo môžu spôsobiť okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia, zastaviť alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti, dovtedy kým nebude zabezpečená jeho prevádzka podľa písmena a),

g)

informovať bezodkladne okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a inšpekciu o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie významne ovplyvňujúcej kvalitu ovzdušia a bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,14)

h)

zabezpečiť automatizované monitorovacie systémy emisií, ak je tak ustanovené, v súlade s dokumentáciou, podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona alebo podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a v súlade s ustanovenými požiadavkami na monitorovanie,

i)

zabezpečiť monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o veľké zdroje podľa osobitného predpisu,15) a ak okresný úrad určí podmienku monitorovania v súhlase alebo ak podmienku monitorovania určí správny orgán v integrovanom povolení16) a vykonávať ho v súlade s dokumentáciou, s podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona alebo podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a v súlade s ustanovenými požiadavkami na monitorovanie kvality ovzdušia,

j)

umožniť zamestnancom príslušného orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ku stacionárnemu zdroju na účely zistenia množstva znečisťujúcich látok, kontroly stacionárneho zdroja, monitorovacieho systému a ich prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

k)

informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo stacionárneho zdroja a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania ustanoveným spôsobom,

l)

dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené okresným úradom podľa tohto zákona alebo určené správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,

m)

vypracovať na vyzvanie okresného úradu program znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov podľa ustanoveného obsahu alebo program znižovania emisií aktualizovať,

n)

dodržiavať určené emisné kvóty,

o)

podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 a predkladať okresnému úradu potrebné podklady,

p)

vypracovať každoročne správu o prevádzke a kontrole stacionárneho zdroja, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dve a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu, a predkladať ju okresnému úradu do 15. februára nasledujúceho roka; správa musí obsahovať zhodnotenie prevádzky stacionárneho zdroja a porovnanie skutočných emisií do ovzdušia a vody s emisnými limitmi,

q)

monitorovať a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ktoré sa vzťahujú na stacionárny zdroj, a plniť požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a na monitorovanie kvality ovzdušia ustanoveným spôsobom, v ustanovených lehotách a v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom podľa tohto zákona alebo s podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené alebo technické požiadavky a podmienky prevádzkovania alebo požiadavky na automatizované meracie systémy neboli dodržané, bezodkladne o tom informovať okresný úrad a inšpekciu a okresnému úradu predložiť aj príslušný doklad o výsledku kontinuálneho merania alebo diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 8, a v ostaných prípadoch doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti predkladať najneskôr do 60 dní od vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na príslušnom monitorovacom mieste,

r)

oznamovať dokumentom v listinnej podobe, faxom alebo dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom16a) plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti podľa písmen b), d), h) a l) okresnému úradu a inšpekcii a oprávnenej technickej činnosti podľa písmena i) okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jej začatím; oznamovať skorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej dva pracovné dni pred jej začatím a neskorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o päť pracovných dní a menej,

s)

podieľať sa na vyzvanie okresného úradu v sídle kraja na vypracovaní programu, integrovaného programu a akčného plánu a plniť opatrenia z týchto dokumentov, ktoré sa ho týkajú,

t)

poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje z automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia v ustanovenom čase, rozsahu a formáte na účel hodnotenia kvality ovzdušia a informovania verejnosti o kvalite ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja podľa § 7 ods. 1 písm. e) a sprístupňovať v reálnom čase údaje z automatizovaných meracích systémov emisií okresnému úradu a inšpekcii,

u)

viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch ustanoveným spôsobom a spôsobom určeným okresným úradom alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní,

v)

znížiť výkon alebo zastaviť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia, ak sa do 24 hodín nedosiahne jeho prevádzka podľa písmena a) alebo sa neprejde na prevádzku s použitím nízko emisného paliva, ak ide o veľké spaľovacie zariadenia; celkový čas trvania prevádzky pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia nesmie prekročiť 120 hodín počas 12-mesačného obdobia,

w)

informovať okresný úrad a správny orgán v integrovanom povoľovaní o postupe podľa písmena v) do 48 hodín po vzniku poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia,

x)

oznámiť bezodkladne okresnému úradu a správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní prerušenie dodávky paliva s nízkym obsahom síry alebo prerušenie dodávky plynu, ak ide o veľké spaľovacie zariadenia,

y)

plniť podmienky uplatňovania prechodných opatrení a požiadavky vyplývajúce z prechodných národných programov, monitorovať a preukazovať ich ustanoveným spôsobom v ustanovenom rozsahu a v ustanovených lehotách, ak ide o veľké spaľovacie zariadenia, pre ktoré sa uplatňuje prechodné opatrenie podľa § 15a ods. 1,

z)

zastaviť v ustanovenej lehote prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo ich konkrétnu pec, ak prekračujú emisné limity, a plniť ustanovené požiadavky,

aa)

bezodkladne obmedziť alebo zastaviť prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov pri vzniku poruchy, dovtedy kým nebude zabezpečená ich prevádzka podľa písmena a), a plniť ustanovené požiadavky,

ab)

informovať bezodkladne okresný úrad a inšpekciu o porušení povinností podľa písmen a), b) a l), ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo stacionárneho zdroja prevádzkujúceho zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a bezodkladne prijať opatrenia na opätovné plnenie povinností, ktoré sa musia vykonať v čo najkratšom čase,

ac)

požiadať správny orgán v integrovanom povoľovaní o udelenie výnimky, ak z dôvodov uvedených v písmene x) nemôžu dodržiavať určený emisný limit; neprekročiť povolený prevádzkový čas pri uplatňovaní tejto výnimky,

ad)

prijať bezodkladne opatrenia na zosúladenie s emisnými limitmi, ak ide o veľké spaľovacie zariadenia a väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré prekračuje emisný limit podľa písmena b) a vykonať ich v čo najkratšom čase,

ae)

oznámiť bezodkladne orgánu ochrany ovzdušia prerušenie dodávky paliva s nízkym obsahom síry z dôvodu vážneho nedostatku paliva alebo prerušenie dodávky plynu, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenie, a prevádzkovať toto zariadenie v súlade s lehotou ustanovenou vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a),

af)

plniť podmienky uplatňovania predmetného opatrenia, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenie zaradené do niektorého z prechodných opatrení podľa § 15b ods. 1, a preukazovať ich spôsobom, v rozsahu a v lehotách ustanovených vo vykonávacom predpise podľa § 33 písm. a),

ag)

viesť záznamy pri využívaní sekundárneho zariadenia na znižovanie emisií o jeho účinnej a nepretržitej prevádzke, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenie, podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. h),

ah)

zasielať elektronicky výsledky z kontinuálneho merania emisií a informácie o výsledku oprávneného merania údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania do Národného emisného informačného systému na účel informovania verejnosti v lehote podľa osobitného predpisu16b) v rozsahu a forme ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. i) alebo oznámiť prevádzkovateľovi informačného systému adresu webovej stránky, kde sú protokoly a informácie v ustanovenom čase, rozsahu a forme sprístupňované pre informačný systém a verejnosť.

(2)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a na vyzvanie okresného úradu aj prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov v ustanovenom rozsahu a predkladať ich návrhy a zmeny na schválenie orgánu ochrany ovzdušia; v prípade stacionárnych zdrojov podliehajúcich integrovanému povoľovaniu16) sa návrhy a zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení predkladajú správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní.17)

(3)

Ustanovenia odseku 1 písm. b) a l) sa nevzťahujú na výskumno-vývojové technologické celky; to neplatí pre spaľovne odpadov a pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, v ktorých sa ročne spaľuje viac ako 50 t odpadov.

§ 15a - Prechodné opatrenia pre veľké spaľovacie zariadenia
(1)

Pre veľké spaľovacie zariadenia, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky, možno uplatňovať tieto prechodné opatrenia:

a)

zaradiť spaľovacie zariadenie do prechodného národného programu do 30. júna 2020; spaľovacie zariadenie sa zaradí do prechodného národného programu, ak spĺňa ustanovené podmienky a jeho prevádzkovateľ preukáže, že do 30. júna 2020 dosiahne emisné limity pre jestvujúce spaľovacie zariadenia platné od roku 2016,

b)

zaradiť spaľovacie zariadenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom do 31. decembra 2022; prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia predkladá žiadosť o zaradenie do 30. júna 2015 správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní,

c)

zaradiť spaľovacie zariadenie do osobitného režimu pre zariadenia určené na dožitie do 31. decembra 2023; prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia predkladá žiadosť o zaradenie do 1. januára 2014 správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní.

(2)

Prevádzkovateľa veľkého spaľovacieho zariadenia možno na základe zaradenia podľa odseku 1 oslobodiť od povinnosti dodržiavať prísnejšie emisné limity alebo stupne odsírenia.

(3)

V žiadosti podľa odseku 1 písm. b) a c) musí prevádzkovateľ veľkého spaľovacieho zariadenia preukázať splnenie ustanovených podmienok.

(4)

Prechodný národný program je program znižovania emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého a prachu vypracovaný podľa pravidiel Komisie pre veľké spaľovacie zariadenia, ktoré splnia podmienky zaradenia do tohto programu a ktorý v prechodnom období reguluje emisie uvedených znečisťujúcich látok; ak ide o plynové turbíny, prechodný národný program reguluje iba znižovanie emisií oxidov dusíka.

(5)

Prechodný národný program vypracuje ministerstvo a oznámi ho Komisii do 1. januára 2013. Ak Komisia nevznesie do 12 mesiacov od jeho doručenia námietku, považuje sa prechodný národný program za prijatý. Prijatý prechodný národný program zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.

(6)

Ministerstvo na základe žiadosti prevádzkovateľa spaľovacieho zariadenia vyradí spaľovacie zariadenie z prechodného národného programu, o čom informuje Komisiu. Ak ministerstvo vyradí spaľovacie zariadenie z prechodného národného programu podľa prvej vety, zverejní aktualizovaný prechodný národný program na svojom webovom sídle. Správny orgán v integrovanom povoľovaní je povinný bezodkladne zosúladiť ním vydané integrované povolenia s podmienkami aktualizovaného prechodného národného programu.

(7)

Správny orgán v integrovanom povoľovaní je povinný na základe zaradenia spaľovacieho zariadenia do prechodných opatrení vykonať zodpovedajúcu zmenu integrovaného povolenia najneskôr do 31. decembra 2015.

§ 15b - Prechodné opatrenia pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia
(1)

Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 5 MW a viac, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a), možno na základe žiadosti prevádzkovateľa uplatniť do 1. januára 2030 tieto prechodné opatrenia:

a)

zaradiť jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom,

b)

určiť miernejší emisný limit pre oxidy dusíka v ustanovenom rozsahu, ak ide o jestvujúce zariadenie, ktoré sa využíva na pohon kompresorových staníc potrebných na zaistenie bezpečnosti vnútroštátnej plynárenskej prepravnej sústavy,

c)

určiť miernejší emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky v ustanovenom rozsahu, ak ide o spaľovanie biomasy ako hlavného paliva v zóne alebo aglomerácii, kde je kvalita ovzdušia dobrá.

(2)

Jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie je zariadenie uvedené do prevádzky pred 20. decembrom 2018 alebo zariadenie, pre ktoré bolo vydané povolenie pred 19. decembrom 2017 s podmienkou, že zariadenie bude uvedené do prevádzky najneskôr 20. decembra 2018.

(3)

Väčšie stredné spaľovacie zariadenie možno na základe žiadosti prevádzkovateľa zaradiť do obmedzeného prevádzkového režimu, ak sa prevádzkovateľ zaviaže neprekročiť počet prevádzkových hodín ustanovený vykonávacím prepisom podľa § 33 písm. a).

(4)

Prevádzkovateľ väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia predkladá orgánu ochrany ovzdušia žiadosť podľa odseku 1 o zaradenie do osobitného režimu centrálneho zásobovania teplom, uplatnenie miernejšieho emisného limitu alebo podľa odseku 3 do obmedzeného prevádzkového režimu do 30. júna 2024. V žiadosti o zaradenie väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia do režimu podľa odseku 1 písm. a) je prevádzkovateľ povinný preukázať splnenie ustanovených podmienok a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že zariadenie bude prevádzkované v súlade s podmienkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a).

(5)

Príslušný orgán zabezpečí, aby pri uplatnení prechodných opatrení podľa odseku 1 nedošlo k spôsobeniu žiadneho významného znečistenia ovzdušia a bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku.

§ 16 - Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
(1)

Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní

a)

uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou podľa § 17,

b)

umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

c)

vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

d)

viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,

e)

neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu,

f)

dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,

g)

podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 31 ods. 2 a predkladať obci potrebné podklady.

(2)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.18)

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia

§ 17
(1)

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na

a)

vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom,19)

b)

inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách, ak sa na inštaláciu nevydá súhlas podľa písmen a) a c) alebo podľa § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2,

c)

zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2,

d)

vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 15 ods. 2 a jeho zmeny, ak sa na vydanie a zmeny nevydá súhlas podľa písmen a) a c) alebo podľa § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2,

e)

prevádzkovanie technologických celkov slúžiacich na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov alebo výrobných postupov patriacich do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ktoré nie sú prevádzkou alebo jej súčasťou podľa osobitného predpisu,5a) a ak sa na ich prevádzkovanie nevydá súhlas podľa písmen a) a c).

f)

inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,

g)

technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní, ak sa na technický výpočet, výnimky, osobitné podmienky a osobitné lehoty alebo na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní nevydá súhlas podľa písmen a) až f) alebo podľa § 18 ods. 1 alebo rozhodnutie podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2.

(2)

Žiadosť o vydanie súhlasu na veľký zdroj alebo stredný zdroj podľa odseku 1 predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Žiadosť o vydanie súhlasu okrem všeobecných náležitostí podania20) v závislosti od druhu požadovaného súhlasu obsahuje

a)

údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácii a o jeho navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení,

b)

opis územia, na ktorom je alebo má byť stacionárny zdroj umiestnený a charakteristiku stavu kvality ovzdušia v tomto území,

c)

opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia,

d)

údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek,

e)

údaje o tom, že stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný v súlade s ustanovenými požiadavkami,

f)

návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zodpovedajúci ustanoveným požiadavkám,

g)

porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou,21)

h)

ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné.

(3)

Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj podľa odseku 1 predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Žiadosť o vydanie súhlasu okrem všeobecných náležitostí podania20) obsahuje

a)

všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, údaje o jeho technických parametroch a údaje o jeho navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení,

b)

opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia vrátane údajov o výškach komínov alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie vypúšťané do ovzdušia,

c)

údaje o palivách, ktoré sú alebo budú spaľované a údaje o surovinách, ktoré sú alebo budú spracovávané,

d)

ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné.

(4)

Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby veľkého zdroja alebo na zmenu využívania jeho technologických zariadení obsahuje

a)

údaje podľa odseku 2,

b)

zhodnotenie vplyvu zdroja na úroveň znečistenia v okolí jeho umiestnenia, ak o to okresný úrad požiada.

(5)

K žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 1 je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia priložiť odborný posudok.

(6)

Ak stacionárny zdroj vypúšťa znečisťujúcu látku, ktorá nie je uvedená v ustanovenom zozname znečisťujúcich látok, podmienky ochrany ovzdušia určí v súhlase okresný úrad po prerokovaní s regionálnym úradom verejného zdravotníctva s prihliadnutím na škodlivé účinky znečisťujúcej látky a na technické možnosti obmedzovania jej emisií; pri tomto zohľadnení môže určiť aj emisný limit.

(7)

Pri výskumno-vývojových technologických celkoch okresný úrad určí v súhlase podľa odseku 1 písm. a), c) a e) podmienky a čas, na ktorý sa prevádzka týchto celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov povoľuje.

§ 18
(1)

Súhlas okresného úradu je potrebný na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo ak ide o podstatnú zmenu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov podľa § 14 ods. 1. Tento súhlas je záväzným stanoviskom.

(2)

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa odseku 1 okrem všeobecných náležitostí podania20) obsahuje opis opatrení a skutočnosti, ktoré preukazujú, že

a)

spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sú navrhnuté, vybavené a budú prevádzkované a udržiavané v súlade s ustanovenými požiadavkami podľa tohto zákona [§ 33 písm. a)] a osobitnými predpismi22) a pri spaľovaní zohľadňujú kategórie a druhy odpadov,

b)

teplo uvoľnené pri spaľovaní odpadov sa podľa možnosti riešenia bude maximálne využívať, napríklad na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, na výrobu pary na priemyselné účely alebo na miestne a diaľkové vykurovanie,

c)

navrhnutý systém merania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a zisťovania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zodpovedá ustanoveným požiadavkám,

d)

množstvo a škodlivosť tuhých a kvapalných zvyškov vznikajúcich pri procesoch spaľovania odpadov sa bude minimalizovať a zvyšky sa budú podľa možnosti recyklovať,

e)

zvyšky, ktorých vzniku nie je možné zabrániť a ktorých množstvo nemožno zmenšiť, alebo sa nedajú recyklovať, sa budú zneškodňovať v súlade s osobitnými predpismi.22)

(3)

Okresný úrad vyžiada k žiadosti podľa odseku 2 súhlas, vyjadrenie alebo povolenie od orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.23)

(4)

Okresný úrad je povinný do 15 dní od podania žiadosti podľa odseku 2 doručiť jej kópiu obci, na ktorej území sa spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov nachádza alebo na ktorej území sa umiestnia.

(5)

Obec je povinná zverejniť do 15 dní od doručenia kópie žiadosti v mieste obvyklým spôsobom informáciu o jej podaní a informáciu o tom, kde možno do žiadosti nahliadnuť počas 30 dní. Verejnosť má právo v tejto lehote podať písomné pripomienky okresnému úradu.

(6)

Okresný úrad je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5 uskutočniť verejné prerokovanie obsahu žiadosti a pri rozhodovaní o vydaní súhlasu podľa odseku 1 prihliadať na pripomienky verejnosti podané písomne alebo uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.

(7)

Okresný úrad vydá súhlas podľa odseku 1, ak sa preukáže splnenie požiadaviek podľa odseku 2.

(8)

Súhlas podľa odseku 1 obsahuje

a)

zoznam kategórií odpadov, ktoré možno spaľovať, a ak je to možné, zoznam musí uvádzať aspoň druhy odpadov podľa katalógu odpadov23a) a ich množstvá,

b)

zoznam a množstvo jednotlivých druhov nebezpečných odpadov,24) ich minimálny a maximálny hmotnostný tok, najmenšiu a najväčšiu výhrevnosť a maximálny obsah znečisťujúcich látok, najmä polychlórovaných bifenylov polychlorovaných bifenylov, pentachlórfenolu, chlóru, fluóru, síry, ťažkých kovov a ďalších znečisťujúcich látok,

c)

celkovú spaľovaciu kapacitu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ako súhrn výrobcom určených a prevádzkovateľom spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov potvrdených spaľovacích výkonov všetkých spaľovacích liniek, ktoré tvoria komplex spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, vyjadrených množstvom spaľovaných odpadov za hodinu pri zohľadnení výhrevnosti odpadov,

d)

spôsob odberu vzoriek a meracie metódy na kontinuálne meranie emisií jednotlivých znečisťujúcich látok, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a stavových parametrov spalín,

e)

podmienky oprávnených meraní vrátane špecifikácie metód a metodík príslušných analýz spolu s početnosťou meraní a určenia miesta odberu vzorky; určí sa aj maximálny čas technicky nevyhnutných odstavení, porúch alebo výpadkov čistiacich a meracích zariadení, počas ktorého môžu byť prekročené emisné limity určené pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia a do vody,

f)

určené emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia a do vody,

g)

požiadavky na pH, teplotu a prietok vypúšťania odpadových vôd,

h)

podmienky orgánov štátnej správy podľa odseku 3,

i)

ďalšie podmienky týkajúce sa prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.

(9)

Okresný úrad najmenej jedenkrát za sedem rokov preskúmava podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upraví alebo určí nové podmienky prevádzkovania. Na tento účel začne konanie z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutých orgánov štátnej správy a vydá rozhodnutie na povolenie ďalšej prevádzky týchto zdrojov. Na vydanie rozhodnutia na povolenie ďalšej prevádzky si okresný úrad vyžiada súhlas a vyjadrenie od orgánov štátnej správy podľa osobitného predpisu.23)

(10)

Okresný úrad zverejňuje súhlas podľa odseku 1 a rozhodnutie podľa odseku 9 a ich aktualizácie prostredníctvom internetu najmenej na 60 dní od ich právoplatnosti. Písomné vyhotovenie súhlasu a rozhodnutia musí byť počas jeho platnosti prístupné na príslušnom okresnom úrade.

(11)

Na vyzvanie okresného úradu je žiadateľ o vydanie súhlasu podľa odseku 1 alebo prevádzkovateľ spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v konaní o vydanie rozhodnutia podľa odseku 9 povinný predložiť odborný posudok.

(12)

Prevádzkovateľ spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov určí zamestnanca zodpovedného za uplatňovanie vnútorných predpisov upravujúcich riadne prevádzkovanie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v súlade s požiadavkami ustanovenými vo vykonávacom predpise.

§ 19 - Odborný posudok
(1)

Odborným posudkom alebo čiastkovým odborným posudkom sa na účely konaní pred orgánmi ochrany ovzdušia oponentským spôsobom posúdi a zdokumentuje úplnosť a správnosť riešenia jednotlivých povinností prevádzkovateľa zdroja alebo žiadateľa o vydanie súhlasu a požiadaviek na ochranu ovzdušia podľa odboru posudzovanej veci, predmetu posudzovanej veci a účelu konania, ktoré sú ustanovené týmto zákonom a technickými predpismi alebo sú určené orgánom ochrany ovzdušia, porovnaním údajov v žiadosti a v dokumentácii s konkretizovanými riešeniami podľa praxou potvrdeného súčasného stavu techniky alebo s inými znalosťami posudzovateľa.

(2)

Odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok vyhotovuje oprávnený posudzovateľ.

(3)

Oprávneným posudzovateľom je fyzická osoba,

a)

ktorej ministerstvo vydá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia (ďalej len „osvedčenie oprávneného posudzovateľa“),

b)

ktorú ministerstvo ustanoví za odborného konzultanta, ktorý je popredným odborníkom v oblasti ochrany ovzdušia a ktorý poskytuje ministerstvu odborné konzultácie, informácie a názory o najlepšej dostupnej technike, alebo

c)

ktorej ministerstvo vydá povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku.

(4)

Osvedčenie oprávneného posudzovateľa možno vydať tomu, kto úspešne zložil skúšku, ktorou preukázal znalosti predpisov, správnosť ich uplatňovania a spôsobilosť na vyhotovovanie odborných posudkov pre jednotlivé odbory oprávneného posudzovania a predmety oprávneného posudzovania a účely konania. Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto súčasne

a)

je spôsobilý na právne úkony,

b)

podal žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa a preukáže, že spĺňa ustanovené kvalifikačné a technické predpoklady na vyhotovovanie odborných posudkov pre špecifikované odbory a predmety odborného posudzovania,

c)

uhradil správny poplatok podľa osobitného predpisu,25)

d)

nemá zrušené osvedčenie oprávneného posudzovateľa podľa odseku 6 písm. a) tretieho až piateho bodu.

(5)

Oprávnený posudzovateľ je povinný

a)

bezodkladne oznamovať ministerstvu zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe mu bolo vydané osvedčenie oprávneného posudzovateľa; do času doručenia stanoviska ministerstva k zmene a v čase pozastavenia výkonu posudkovej činnosti nevyhotoviť v dotknutom odbore posudzovania žiaden odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok,

b)

dodržiavať zásady odborného posudzovania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2; dodržiavanie zásad odborného posudzovania súvisiacich s uchovávaním, vysvetľovaním a kontrolou vyhotovených odborných posudkov platí aj po zániku alebo zrušení osvedčenia oprávneného posudzovateľa počas piatich rokov od vydania alebo doplnenia odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku,

c)

dodržiavať ustanovené náležitosti odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a požiadavky na jeho vyhotovovanie,

d)

preukazovať opakovane osobitnú odbornú spôsobilosť oprávneného posudzovateľa na vyzvanie ministerstva vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, alebo k vydaniu nových alebo k zmene technických noriem a špecifikácií v odboroch a predmetoch posudzovania, alebo sú závažné nedostatky v znalostiach predpisov alebo vo vykonávaní posudkovej činnosti,

e)

plniť opatrenia na nápravu určené ministerstvom, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní posudkovej činnosti,

f)

spresniť údaje uvedené v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo doplniť ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné na účely konania orgánu ochrany ovzdušia.

(6)

Ministerstvo

a)

zruší osvedčenie oprávneného posudzovateľa alebo ustanovenie odborného konzultanta, ak oprávnený posudzovateľ alebo odborný konzultant

1.

bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

2.

písomne požiada o jeho zrušenie,

3.

získal osvedčenie oprávneného posudzovateľa alebo bol ustanovený za odborného konzultanta na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov v žiadosti o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo v jej prílohách alebo v žiadosti o ustanovenie za odborného konzultanta alebo v jej prílohách,

4.

uviedol vedome nesprávne a klamlivé údaje v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo v informácii poskytnutej ministerstvu, alebo

5.

preukázateľne opakovane a napriek upozorneniu porušil povinnosti oprávneného posudzovateľa alebo povinnosti odborného konzultanta,

b)

zmení osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ak oprávnený posudzovateľ

1.

písomne požiada o zúženie rozsahu pôsobnosti, alebo

2.

napriek upozorneniu porušil povinnosti oprávneného posudzovateľa alebo povinnosti odborného konzultanta,

c)

pozastaví platnosť osvedčenia oprávneného posudzovateľa do vykonania opatrení na nápravu, ak oprávnený posudzovateľ porušil povinnosti oprávneného posudzovateľa.

(7)

Ak vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku je neodkladnou podmienkou vydania súhlasu a nemožno zabezpečiť vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku oprávneným posudzovateľom podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b), môže ministerstvo vydať povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku oprávnenému posudzovateľovi, ktorý má oprávnenie na príbuzný odbor oprávneného posudzovania, predmet oprávneného posudzovania alebo účel konania. Ak nie je takýto oprávnený posudzovateľ, môže ministerstvo vydať jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku osobe, ktorá preukáže, že má na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku predpoklady podľa odseku 4 písm. a) až d).

(8)

Orgán ochrany ovzdušia, pre ktorý je odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok určený, môže od oprávneného posudzovateľa požadovať spresnenie údajov uvedených v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov, ktoré sú potrebné na účely konania.

(9)

Odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok sa predkladá v štátnom jazyku.26) Náklady na odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok a na jeho úradný preklad znáša žiadateľ o vydanie súhlasu podľa § 17 alebo § 18.

(10)

Názory, závery a odporúčania oprávneného posudzovateľa nezakladajú právny nárok na vydanie súhlasu alebo iného rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia.

(11)

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,

a)

ministerstvo v konaní o vydaní osvedčenia oprávneného posudzovateľa uznáva osvedčenia a iné obdobné autorizácie vydané podľa predpisu iného členského štátu Európskej únie, ak ich posudzovateľ má a ak preukáže, že spĺňa požiadavky podľa tohto zákona,

b)

ktorá chce vyhotoviť odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok, môže tento vyhotoviť po udelení jednorazového povolenia na jeho vyhotovenie; ustanovenie odseku 7 o neodkladnej potrebe a o nemožnosti vyhotovenia odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku oprávneným posudzovateľom podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b) sa neuplatňuje,

c)

žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo žiadosť o povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku sa predkladá v štátnom jazyku v ustanovenom rozsahu a forme; k žiadosti sa prikladajú neoverené preklady dokladov do štátneho jazyka,

d)

skúška podľa odseku 3 sa skladá v štátnom jazyku; účastník skúšky môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka,

e)

pohovor na posúdenie plnenia požiadaviek predpisov na vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo jednorazového povolenia na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku sa koná v štátnom jazyku; žiadateľ môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka.

(12)

Povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku sa považuje za vydané, ak podmienky a požiadavky na vydanie povolenia sú splnené a ministerstvo nekonalo v lehote podľa § 31 ods. 10 písm. b) prvého bodu. Náklady na preukázanie splnenia požiadaviek na osobitnú odbornú spôsobilosť a na vykonanie skúšky znáša žiadateľ o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo žiadateľ o povolenie na vyhotovenie posudku alebo čiastkového odborného posudku.

§ 20 - Oprávnené meranie, kalibrácia, skúška a inšpekcia zhody
(1)

Na účely konaní podľa tohto zákona a konaní podľa osobitných predpisov27) sa v jednotlivých odboroch a objektoch oprávnených technických činností

a)

oprávneným meraním zisťuje

1.

hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu,

2.

hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený limitný emisný faktor, s ktorého použitím sa preukazuje dodržanie určeného emisného limitu,

3.

hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený individuálny emisný faktor, hmotnostný tok alebo hmotnostná koncentrácia, s ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisií,

4.

hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená limitná hodnota a cieľová hodnota znečistenia ovzdušia a ďalšie charakteristiky kvality ovzdušia,

5.

kvalitatívne zloženie emisií alebo nečistených odpadových plynov,

6.

kvalitatívne zloženie vonkajšieho ovzdušia,

7.

hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania stacionárnych zdrojov, ktorá sa vzťahuje nepriamo na množstvo alebo na zloženie emisií,

b)

oprávnenou kalibráciou kalibruje automatizovaný merací systém

1.

emisií,

2.

kvality ovzdušia,

c)

oprávnenou skúškou zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená pracovná charakteristika automatizovaného meracieho systému

1.

emisií,

2.

kvality ovzdušia,

d)

oprávnenou inšpekciou zhody skúma, posudzuje a hodnotí zhoda zistených údajov so špecifickými požiadavkami na inštalovanie a prevádzku automatizovaného meracieho systému

1.

emisií,

2.

kvality ovzdušia.

(2)

Oprávnenou osobou na vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok alebo inšpekcie zhody je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a)

vykonáva oprávnené merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody ako podnikateľskú činnosť, alebo

b)

má povolenie vydané ministerstvom na vykonanie oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody.

(3)

Oprávnenou osobou, ktorá vykonáva oprávnené merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody ako podnikateľskú činnosť, je osoba, ktorá má pre jednotlivé technické činnosti podľa odseku 1 platné

a)

osvedčenie o akreditácii alebo iný zodpovedajúci doklad vydaný príslušným akreditačným orgánom podľa medzinárodných noriem a európskych noriem a technických špecifikácií vo veciach akreditácie skúšobných laboratórií, kalibračných laboratórií alebo orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody so špecifickými požiadavkami,

b)

osvedčenie o zhode činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody ustanovených týmto zákonom vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou28) (ďalej len „osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek“); Slovenská národná akreditačná služba je na účely tohto zákona národným notifikačným orgánom (ďalej len „národný notifikačný orgán“),

c)

živnostenské oprávnenie29) a

d)

zamestnáva v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu najmenej jednu zodpovednú osobu alebo je sama zodpovednou osobou za odborné riadenie, za vecnú správnosť, za zdokumentovanie a za upozornenia, názory a interpretácie priebehu a výsledku príslušnej technickej činnosti a zhodnotenie zhody a má osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti pre špecifický odbor technickej činnosti podľa odseku 1 (ďalej len „osvedčenie zodpovednej osoby“) vydané ministerstvom.

(4)

Osvedčenie zodpovednej osoby možno vydať tomu, kto úspešne zložil skúšku v ustanovenej forme a rozsahu, ktorou preukázal znalosti predpisov, správnosť ich uplatňovania a odbornú spôsobilosť na činnosti, na ktoré sa žiada osvedčenie. Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto súčasne

a)

je spôsobilý na právne úkony,

b)

podal žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby v ustanovenom rozsahu a preukáže, že spĺňa ustanovené všeobecné a osobitné odborné vzdelanie, všeobecnú a osobitnú odbornú prax a znalosti jednotlivých technických činností v členení podľa odseku 1,

c)

uhradil správny poplatok podľa osobitného predpisu,25)

d)

nemá zrušené osvedčenie zodpovednej osoby podľa odseku 6 písm. a) tretieho až piateho bodu.

(5)

Náklady na preukázanie splnenia požiadaviek na osobitnú odbornú spôsobilosť a na vykonanie skúšky znáša žiadateľ o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby.

(6)

Ministerstvo osvedčenie zodpovednej osoby

a)

zruší, ak zodpovedná osoba

1.

bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

2.

písomne požiada o jeho zrušenie,

3.

získala osvedčenie zodpovednej osoby na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov uvedených v žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby,

4.

uviedla vedome nesprávne a klamlivé údaje v správe alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledku oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody, alebo

5.

preukázateľne opakovane a napriek upozorneniu porušila povinnosti zodpovednej osoby,

b)

zmení, ak zodpovedná osoba

1.

požiada o zúženie alebo rozšírenie jeho rozsahu, alebo

2.

napriek upozorneniu porušila povinnosti zodpovednej osoby a nevykonala účinné opatrenia na nápravu,

c)

pozastaví platnosť do vykonania opatrení na nápravu, ak zodpovedná osoba porušila povinnosti zodpovednej osoby.

(7)

Oprávnená osoba a zodpovedná osoba primerane podľa vykonávaných technických činností je povinná

a)

dodržiavať požiadavky na špecifickú oblasť zavedených oprávnených technických činností podľa odsekov 1 až 4, 6, 8 až 11 a 18, zásad výkonu oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 3 a ustanovených notifikačných požiadaviek,

b)

mať platné osvedčenie o akreditácii a osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek pre jednotlivé vykonávané oprávnené technické činnosti; nevykonávať technickú činnosť, pre ktorú bola zrušená alebo pozastavená platnosť osvedčenia o akreditácii alebo osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek do času obnovenia ich platnosti,

c)

vykonávať jednotlivé oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody podľa

1.

dokumentácie a podmienok určených súhlasom alebo integrovaným povolením pre daný stacionárny zdroj, automatizovaný merací systém alebo pre oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody,

2.

požiadaviek určených osobitnými predpismi, ktoré sú vydané na vykonanie tohto zákona a ktoré sa podľa svojho významu vzťahujú na vykonávané oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody, ak podľa prvého bodu nie je určené inak,

3.

platných technických noriem a špecifikácií a validovaných pracovných postupov, ktoré sú uvedené v osvedčení o akreditácii a v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek podľa písmena b) alebo v povolení podľa odseku 2 písm. b), ak podľa prvého a druhého bodu alebo osobitnou podmienkou oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody nie je pre danú oprávnenú technickú činnosť povolené inak; dodržiavať aj odporúčané požiadavky a pracovné postupy podľa technických noriem a špecifikácií, ak náležitou validáciou a akreditáciou nie je potvrdené, že iné vlastné postupy sú ekvivalentné,

d)

vykonávať jednotlivé oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody prostredníctvom zodpovedných osôb, ktoré

1.

majú platné osvedčenie zodpovednej osoby pre príslušnú technickú činnosť,

2.

sú uvedené v osvedčení o akreditácii, v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek alebo v inom zodpovedajúcom dokumente akreditovaného systému kvality ako osoby spôsobilé vyjadrovať názory a interpretácie, ako osoby zodpovedné za kalibráciu alebo ako osoby zodpovedné za inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov so špecifickými požiadavkami na príslušnú akreditovanú činnosť,

e)

preukazovať svoje oprávnenie a plnenie požiadaviek na vykonanie daného oprávneného merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody na požiadanie konajúceho orgánu ochrany ovzdušia alebo orgánu integrovaného povoľovania, ak o oprávnení alebo o plnení požiadaviek vznikne pochybnosť,

f)

preukazovať opakovane osobitnú odbornú spôsobilosť zodpovednej osoby na vyzvanie ministerstva vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov v oblastiach oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok alebo inšpekcie zhody alebo k vydaniu nových alebo k zmene technických noriem a špecifikácií alebo ak orgány ochrany ovzdušia, orgán integrovaného povoľovania, poverená organizácia alebo národný notifikačný orgán zistil závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní oprávnených technických činností,

g)

plniť opatrenia na nápravu určené ministerstvom, ak orgány ochrany ovzdušia, orgán integrovaného povoľovania, poverená organizácia, národný notifikačný orgán zistil nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní oprávnených technických činností,

h)

poskytovať na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia, orgánu integrovaného povoľovania alebo poverenej organizácie podklady a ďalšie informácie potrebné pre dohľad nad vykonávaním oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody,

i)

uvádzať v správe, protokole, certifikáte alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledkoch oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody a o výsledkoch subdodávky pravdivé údaje a plniť požiadavky na náležitosti, označovanie a na podpisovanie podľa odseku 8 písm. e),

j)

spresňovať údaje v správe alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledkoch oprávneného merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody a dopĺňať ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné na účely konania, ak o to požiada orgán ochrany ovzdušia alebo orgán integrovaného povoľovania, pre ktorý je správa určená,

k)

oznamovať národnému notifikačnému orgánu zmeny dokumentácie systému kvality oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody vrátane zmien postupov vykonávania príslušných odborných činností, zavádzania nových alebo zmenených vydaní technických noriem a technických špecifikácií, ktoré sú predmetom akreditácie a notifikácie v lehotách a forme podľa osobitného predpisu;30) jednotlivú oprávnenú technickú činnosť mimo rozsahu flexibilnej akreditácie možno vykonať po vydaní povolenia podľa § 21,

l)

oznamovať ministerstvu do desiatich kalendárnych dní odo dňa zmeny alebo od doručenia oznámenia o zrušení, pozastavení platnosti a inej zmene osvedčenia, rozhodnutia alebo oprávnenia

1.

zmeny údajov, dokladov a podmienok, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby vrátane ukončenia pracovného pomeru alebo iného obdobného pracovného vzťahu zodpovednej osoby,

2.

zrušenie, pozastavenie platnosti a ostatné zmeny osvedčenia o akreditácii, osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek a živnostenského oprávnenia,

m)

oznamovať národnému notifikačnému orgánu do desiatich kalendárnych dní zrušenie, pozastavenie platnosti a ostatné zmeny osvedčenia o akreditácii odo dňa jeho doručenia, ak je oprávnená osoba akreditovaná iným ako národným akreditačným orgánom,

n)

aktualizovať osvedčenie o akreditácii a osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek podľa nových alebo zmenených noriem alebo technických špecifikácií vo veciach akreditácie do troch rokov od platnosti novej alebo zmenenej normy alebo špecifikácie alebo do lehoty určenej národným notifikačným orgánom, ak je kratšia.

(8)

Správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledkoch oprávneného merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody a o výsledkoch subdodávky

a)

je na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom povoľovaní záväznou listinou,

b)

predkladá sa v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo ako dokument podpísaný elektronickým podpisom16a) podľa písmena e),

c)

musí obsahovať ustanovené náležitosti a spĺňať ustanovené požiadavky na vyhotovovanie správ, ktoré sa na daný odbor a objekt oprávnenej technickej činnosti vzťahujú; súčasne musí obsahovať odborné náležitosti správ, protokolov, certifikátov alebo iných zodpovedajúcich dokladov o výsledkoch merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody podľa technických noriem a ostatných technických špecifikácií pre akreditáciu a pre konkrétnu technickú činnosť vrátane doplnkových údajov, ktoré sú potrebné na kvalifikované interpretovanie výsledkov,

d)

označuje sa notifikačnou značkou a akreditačnou značkou alebo notifikačnou značkou a kombinovanou akreditačnou značkou podľa ustanovených požiadaviek; notifikačnú značku prideľuje národný notifikačný orgán a na jej používanie platia zhodné povinnosti a sankcie za jej neoprávnené použitie ako na používanie akreditačnej značky,28)

e)

musí byť podpísaná

1.

osobou, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby alebo subdodávateľa alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu vlastnoručne alebo ako dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom,16a)

2.

zodpovednou osobou za príslušnú oprávnenú technickú činnosť alebo zodpovednou osobou za technickú správnosť výsledku subdodávky, ak nejde o osobu podľa prvého bodu, vlastnoručne alebo ako dokument podpísaný elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom;16a) podpisovanie správ, protokolov, certifikátov a iných obdobných dokladov o výsledku akreditovanej činnosti podľa akreditačných predpisov tým nie je dotknuté.

(9)

Správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledkoch oprávnenej technickej činnosti alebo subdodávky je na úradné účely neplatný, ak

a)

ich vydala neoprávnená osoba, alebo

b)

oprávnená osoba, zodpovedná osoba, subdodávateľ oprávnenej technickej činnosti alebo zodpovedná osoba subdodávateľa porušila povinnosť podľa odseku 7 písm. a) až j) a písmena k) časti vety za bodkočiarkou a odseku 8.

(10)

Oprávnená osoba

a)

zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila v súvislosti s vykonaním daného oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody na úradné účely,

b)

zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v jej mene ako jej zamestnanci alebo ako zástupcovia na základe plnomocenstva,

c)

musí mať po celý čas vykonávania oprávnených technických činností finančné krytie svojej zodpovednosti za škodu, ktoré musí zodpovedať výške škody, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom

1.

oprávnenej skúšky a oprávnenej inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií alebo automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia,

2.

oprávnených meraní na veľkých zdrojoch.

(11)

Oprávnená osoba na základe registrácie správcu informačného systému, ktorým je ministerstvo, bezodkladne sprístupňuje prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov a orgánom ochrany ovzdušia a správnym orgánom v integrovanom povoľovaní potrebné informácie o oprávnených technických činnostiach ako službách,31) najmä názov poskytovateľa, právny štatút a formu, adresu, na ktorej je usadený, svoje kontaktné údaje, údaje o osobách oprávnených na podpisovanie správ, zodpovedných osobách za oprávnené technické činnosti, o finančnom krytí, o stálych subdodávateľoch a ich zodpovedných osobách za technické činnosti pri subdodávke a ďalšie informácie o akreditácii, notifikácii, o rozsahu a technických špecifikáciách vykonávaných oprávnených činností v ustanovenom rozsahu a forme a tieto aktualizuje z vlastnej iniciatívy.

(12)

Poverená organizácia vo vzťahu k oprávneným meraniam, kalibráciam, skúškam a inšpekciám zhody

a)

kontroluje reprezentatívnosť výsledkov automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a súlad ich prevádzky s dokumentáciou a s určenými podmienkami; na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou navrhuje opatrenia na nápravu a kontroluje ich plnenie,

b)

kontroluje reprezentatívnosť výsledkov diskontinuálnych oprávnených meraní kvality ovzdušia, kalibrácie, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia so špecifickými požiadavkami, dodržiavanie zásad výkonu oprávnenej technickej činnosti, náležitostí a požiadaviek vyhotovovania správ; na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou navrhuje opatrenia na nápravu a kontroluje ich plnenie,

c)

úzko spolupracuje s povoľujúcim orgánom ochrany ovzdušia pri schvaľovaní meracích prostriedkov, metód, zariadení a sietí na monitorovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov; na tento účel vydáva stanoviská, poskytuje odborné podklady a vykonáva ďalšie potrebné odborné činnosti,

d)

posudzuje na vyzvanie ministerstva plnenie požiadaviek na oprávnené technické činnosti a profesijnú spôsobilosť zodpovedných osôb,

e)

spolupracuje s národným notifikačným orgánom pri akreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností.

(13)

Informácie o štandardných metódach a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností a o riešení ich rozvoja podľa aktuálneho stavu techniky zabezpečuje ministerstvom poverené referenčné laboratórium pre odbor meraní „Ovzdušie – imisie a emisie“ prostredníctvom internetu.

(14)

Národný notifikačný orgán na účely tohto zákona v oblasti oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody

a)

pri akreditácii a pri pravidelnom dohľade nad akreditovanými a notifikovanými oprávnenými činnosťami oprávnených osôb a ich stálych subdodávateľov spolupracuje s ministerstvom, inšpekciou a s poverenou organizáciou; pri posudzovaní zohľadňuje aj požiadavky určené ministerstvom pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností, ak budú pre dané posúdenie určené,

b)

zabezpečuje posudzovanie a dohľad nad plnením jednotlivých notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností výberom z databázy kompetentných posudzovateľov – expertov, ktorí sú odsúhlasení ministerstvom, alebo po dohode s ministerstvom, ak v databáze kompetentný posudzovateľ – expert nie je, alebo žiaden kompetentný posudzovateľ dané posúdenie nemôže vykonať,

c)

pri notifikácii a uznávaní osvedčení o akreditácii, ktoré sú vydané zahraničnými akreditačnými orgánmi, berie do úvahy ustanovené požiadavky na špecifickú oblasť oprávnených technických činností,

d)

informuje ministerstvo o žiadostiach o vydanie, zmeny alebo o zrušenie osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek na účel určenia požiadaviek podľa písmena a),

e)

oznamuje ministerstvu vydanie, zmeny, zrušenie alebo pozastavenie platnosti osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek,

f)

bezodkladne preveruje podnety a oznamuje výsledok preverenia podnetu na nedodržanie akreditačných a notifikačných požiadaviek, ktoré ministerstvo, inšpekcia, okresné úrady, správny orgán v integrovanom povoľovaní alebo poverená organizácia zistia svojím vlastným dohľadom alebo kontrolnou činnosťou, alebo na základe podnetu zákazníkov akreditovaných a notifikovaných osôb,

g)

sám alebo ním určení posudzovatelia predložia doklady a podajú ďalšie potrebné informácie o akreditácii a notifikácii laboratória alebo inšpekčného orgánu, o akreditovaných metódach, metodikách a pracovných postupoch vrátane vyjadrení k vykonaniu konkrétnej technickej činnosti v súlade s rozsahom akreditácie a meracím a iným obdobným postupom akreditovanej činnosti, ak je to potrebné v konaní pred orgánom ochrany ovzdušia, správnym orgánom v integrovanom povoľovaní alebo v súdnom konaní,

h)

môže po dohode s ministerstvom vydať notifikačné požiadavky na špecifickú oblasť oprávnených technických činností vo forme vykonávacieho akreditačného predpisu, ak je to potrebné pre proces akreditácie podľa akreditačných noriem a špecifikácií,

i)

preverenia a ostatné informácie podľa písmen f) a g) zabezpečuje aj vo vzťahu k zahraničnému akreditačnému orgánu, ak oprávnená osoba má osvedčenie o akreditácii podľa technických noriem a špecifikácií v oblasti akreditácie vydané zahraničným akreditačným orgánom, ktoré je uplatnené na účel notifikácie.

(15)

Ak vzhľadom na charakter oprávnenej technickej činnosti odber vzorky a špecifické fyzikálno-chemické merania alebo analytické stanovenia vykonávajú rôzne subjekty, oprávnenou osobou na účel tohto zákona je osoba, ktorá vykonáva odbery vzoriek, merania, kalibrácie alebo inšpekcie zhody na mieste merania alebo mieste inštalovania automatizovaného meracieho systému a ktorá súčasne vyhodnocuje konečný výsledok oprávnenej technickej činnosti.

(16)

Na stáleho subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti a na zodpovednú osobu subdodávateľa zodpovedajúcu za príslušnú odbornú činnosť sa vzťahujú požiadavky a povinnosti ustanovené týmto zákonom, ktoré sa týkajú oprávnených technických činností podľa svojho významu, okrem

a)

osvedčenia o akreditácii, ak to medzinárodné normy, európske normy a technické špecifikácie vo veciach akreditácie pre stáleho subdodávateľa nepožadujú,

b)

osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti zodpovedných osôb za technickú správnosť výsledku subdodávky,

c)

živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť pre príslušný odbor oprávnenej technickej činnosti; požiadavky osobitných predpisov31a) na vykonávanie subdodávok odborných technických činností pre tretiu stranu, ktoré sú podnikateľskou činnosťou, tým nie sú dotknuté,

d)

zásad oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 3 bodov 4, 5, 7, 16, 19 a 20; ostatné zásady sa pri subdodávkach uplatňujú podľa svojho významu,

e)

požiadavky vyhotovovať protokol alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku subdodávky v štátnom jazyku, ak oprávnená osoba priloží k svojej správe aj jeho úradný preklad,

f)

finančného krytia zodpovednosti za škodu podľa odseku 10 písm. c),

g)

registrácie do informačného systému podľa odseku 11; tým nie je dotknutá jednotlivá notifikačná požiadavka sprístupňovať a aktualizovať informácie v informačnom systéme v ustanovenom rozsahu, bezodkladne a z vlastnej iniciatívy prostredníctvom každej oprávnenej osoby, pre ktorú vykonáva stále subdodávky oprávnenej technickej činnosti.

(17)

Ak ide o zahraničné právnické osoby a zahraničné fyzické osoby – podnikateľov a ich stálych subdodávateľov, ktoré vykonávajú oprávnené technické činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky trvalo, platia ustanovené požiadavky a podmienky vydania osvedčenia zodpovedných osôb a ustanovené podmienky vykonávania oprávnených technických činností a nasledujúce doplnkové požiadavky,

a)

ministerstvo a národný notifikačný orgán uznáva osvedčenia a iné obdobné oprávnenia vydané podľa predpisu iného členského štátu Európskej únie, ak ich poskytovateľ oprávnených technických činností má a ak preukáže, že spĺňa ustanovené požiadavky na jednotlivé oprávnené odborné činnosti,

b)

žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby sa predkladá v štátnom jazyku v ustanovenom rozsahu a forme; k žiadosti sa prikladajú neoverené preklady cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka,

c)

skúška zahraničnej zodpovednej osoby sa skladá a pohovor na posúdenie plnenia požiadaviek predpisov na vydanie osvedčenia sa koná v štátnom jazyku; účastník skúšky môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka,

d)

poskytovateľ oprávnených technických činností predloží národnému notifikačnému orgánu na účel notifikácie

1.

kópiu osvedčenia o akreditácii v pôvodnom jazyku a neoverený preklad do štátneho jazyka,

2.

dokumentáciu systému kvality a pracovné postupy oprávnených technických činností, ktoré sú predmetom notifikácie; podrobnosti o rozsahu, jazyku a forme môže určiť alebo so žiadateľom dohodnúť národný notifikačný orgán.

(18)

Na výkon oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody v jednotlivých odboroch a objektoch oprávnených technických činností, ktoré sú podnikateľskou činnosťou, sa primerane použije osobitný predpis,31) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 21 - Povolenie na oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku a inšpekciu zhody
(1)

Povolenie na oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody v jednotlivom odbore alebo objekte oprávnených technických činností vydá ministerstvo, ak ide o

a)

výnimočný prípad alebo

b)

zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych subdodávateľov na činnosť vykonanú len jeden raz.

(2)

Výnimočným prípadom sa rozumie, ak vykonanie daného oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody je neodkladnou potrebou konania27) a

a)

pre danú oprávnenú technickú činnosť nie je v informačnom systéme uvedená žiadna oprávnená osoba,

b)

danú oprávnenú technickú činnosť nemôže z časových dôvodov alebo z dôvodu neplnenia zásad nezaujatosti vykonať žiadna oprávnená osoba.

(3)

Vo výnimočnom prípade môže dané oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody vykonať v tomto poradí:

a)

oprávnená akreditovaná osoba alebo zodpovedná osoba, ktorá neplní niektorú zo zásad nezaujatosti, ak sa prijmú osobitné podmienky na zabezpečenie dôveryhodnosti výsledku oprávnenej technickej činnosti,

b)

akreditované laboratórium alebo autorizované pracovisko prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, ak je nezávislé od výsledku oprávnenej technickej činnosti,

c)

osoba, ktorá má flexibilnú akreditáciu na príbuzný odbor merania, objekt merania alebo metodiku merania,

d)

odborne spôsobilá osoba, ktorá je pre dané technické meranie alebo technickú skúšku autorizovaná príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie,

e)

odborne spôsobilá osoba, ktorá má osvedčenie alebo iný zodpovedajúci doklad o odbornej spôsobilosti alebo o autorizácii pre príbuzné technické meranie alebo technickú skúšku podľa osobitných predpisov,32) alebo

f)

iná osoba, ktorá preukáže, že má na vykonanie daného oprávneného merania, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody potrebné odborné predpoklady a technické prostriedky.

(4)

Na povolenie a vykonanie oprávnenej technickej činnosti, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody platia povinnosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby, subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti a zodpovedných osôb za subdodávku podľa § 20 ods. 7 písm. c), e), i) a j), § 20 ods. 8 písm. a) až c) a e), § 20 ods. 10 písm. a) a b) a § 20 ods. 16, zásady oprávnenej technickej činnosti uvedené v prílohe č. 3 bodoch 1 až 14 a 17 až 21 a podmienky podľa vydaného povolenia.

(5)

Povolenie na vykonanie daného oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody sa považuje za tiež vydané vtedy, ak boli splnené ustanovené jednotlivé podmienky a požiadavky na vydanie povolenia a ministerstvo nekonalo v lehote podľa § 31 ods. 10 písm. b) až d).

(6)

Ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych subdodávateľov, ktorí chcú vykonať oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody na území Slovenskej republiky len jeden raz,

a)

na žiadosť a povolenie na vykonanie oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody platia primerane podmienky podľa odsekov 3 až 5,

b)

na preukázanie odbornej technickej a profesijnej spôsobilosti platia požiadavky podľa § 20 ods. 17 písm. a) a b),

c)

pohovor na posúdenie plnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia sa koná v štátnom jazyku, žiadateľ môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGÁNY OCHRANY OVZDUŠIA A ICH PÔSOBNOSŤ

§ 22 - Orgány ochrany ovzdušia

Orgánmi ochrany ovzdušia sú:

a)

ministerstvo,

b)

inšpekcia,

c)

okresné úrady v sídle kraja,

d)

okresné úrady,

e)

obce.

§ 23 - Ministerstvo

Ministerstvo

a)

riadi výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia,

b)

vykonáva hlavný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia,

c)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie,

d)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie a okresného úradu schvaľovanie meracích prostriedkov, metód, zariadení, sietí a laboratórií na monitorovanie kvality ovzdušia vykonávané prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov a prostredníctvom národného notifikačného orgánu ich akreditáciu a notifikáciu,

e)

zabezpečuje prostredníctvom národného notifikačného orgánu, poverenej organizácie a inšpekcie správnosť merania meracími prostriedkami a kontroluje udržiavanie presnosti meracích prostriedkov, najmä riadením kvality vykonávaným podľa požiadaviek medzinárodných noriem pre akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií a akreditáciu orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody meracích prostriedkov so špecifikovanými požiadavkami,

f)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie analýzy hodnotiacich metód,

g)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie spoluprácu s príslušnými organizáciami členských štátov Európskej únie a s Komisiou v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia a koordináciu programov na zabezpečenie kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky, ktoré organizuje Komisia,

h)

spravuje prostredníctvom poverenej organizácie Národný emisný informačný systém o stacionárnych zdrojoch a ich emisiách, vyhodnocuje získané údaje a vybrané údaje sprístupňuje verejnosti; súčasťou Národného emisného informačného systému je aj register údajov o

1.

veľkých spaľovacích zariadeniach a

2.

väčších stredných spaľovacích zariadeniach,

i)

vypracováva prostredníctvom poverenej organizácie národné emisné inventúry a projekcie emisií a vybrané údaje z nich zverejňuje na webovom sídle poverenej organizácie,

j)

sprístupňuje informácie o orgánoch zodpovedných za hodnotenie kvality ovzdušia a riadenie kvality ovzdušia, aktuálne informácie o kvalite ovzdušia verejnosti prostredníctvom poverenej organizácie a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní,

k)

zabezpečuje vo svojej pôsobnosti a prostredníctvom poverenej organizácie a inšpekcie sledovanie technického rozvoja v rámci ochrany ovzdušia a podporuje sprístupňovanie informácií o najlepších dostupných technikách21) a technológiách obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,

l)

vo veciach odborného posudzovania

1.

zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených predpokladov na pripustenie žiadateľa o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na skúšku, vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia ustanovených predpokladov, určuje rozsah a termín konania skúšky a opakovaných skúšok, zabezpečuje vyhotovenie skúšobných otázok a vyhodnotenie skúšky; posúdením plnenia kvalifikačných požiadaviek a vykonaním skúšky ministerstvo môže poveriť orgán ochrany ovzdušia, poverenú organizáciu, odborného konzultanta alebo inú kompetentnú osobu,

2.

vydáva osvedčenie oprávneného posudzovateľa, určuje čas platnosti osvedčenia a predlžuje jeho platnosť, určuje rozsah a podmienky pôsobnosti oprávneného posudzovateľa podľa posudzovaných odborov, posudzovaných činností a predmetov posudzovania a mení rozsah alebo podmienky pôsobnosti oprávneného posudzovateľa vo vydanom osvedčení, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov,

3.

zabezpečuje zverejňovanie informácie o oprávnených posudzovateľoch a odborných konzultantoch prostredníctvom internetu; zverejňovaním informácie o oprávnených posudzovateľoch a odborných konzultantoch ministerstvo môže poveriť odbornú organizáciu rezortu životného prostredia alebo inú kompetentnú právnickú osobu,

4.

odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ak nejde o rozšírenie jeho rozsahu,

5.

vyzýva na opakované preukázanie odbornej spôsobilosti alebo na absolvovanie odbornej prípravy v ustanovených prípadoch podľa § 19 ods. 5 písm. d),

6.

ukladá opatrenia na nápravu, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní posudkovej činnosti oprávneného posudzovateľa a zabezpečuje kontrolu ich splnenia; posúdením splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v prvom bode,

7.

ustanovuje, odvoláva a mení rozsah pôsobnosti odborných konzultantov a posudzuje splnenie požiadaviek na ustanovenie odborného konzultanta,

8.

rozhoduje o zrušení, zmene alebo pozastavení platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa do vykonania opatrení na nápravu a zabezpečuje posúdenie splnenia uložených opatrení; posúdením splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v prvom bode,

9.

zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia ustanovených požiadaviek podľa § 19 ods. 7 a 11; posúdením splnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v prvom bode,

10.

vydáva povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku, určuje rozsah a podmienky vyhotovenia posudku alebo čiastkového odborného posudku, ak sú potrebné,

11.

požaduje spresnenie potrebných údajov v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,

m)

vo veciach oprávnených technických činností,

1.

určuje požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody, ktoré sú potrebné pre vyšpecifikovanie rozsahu a podmienok pôsobnosti oprávnených osôb podľa právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, technických noriem a ostatných technických špecifikácií pre jednotlivé oprávnené technické činnosti,

2.

zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených predpokladov na pripustenie žiadateľa o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby na skúšku, vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia ustanovených predpokladov, určuje rozsah a termín konania skúšky a opakovaných skúšok, zabezpečuje vyhotovenie skúšobných otázok a vyhodnotenie skúšky; posúdením plnenia kvalifikačných požiadaviek a vykonaním skúšky ministerstvo môže poveriť orgán ochrany ovzdušia, poverenú organizáciu, národný notifikačný orgán, odborného konzultanta alebo oprávneného posudzovateľa, alebo inú kompetentnú osobu,

3.

vydáva osvedčenie zodpovednej osoby, určuje čas platnosti osvedčenia a predlžuje jeho platnosť, určuje rozsah a podmienky pôsobnosti zodpovednej osoby podľa odborov, účelov, objektov, metód a metodík oprávnenej technickej činnosti a mení rozsah alebo podmienky pôsobnosti zodpovednej osoby vo vydanom osvedčení, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov,

4.

rozhoduje o zrušení, zmene alebo o pozastavení platnosti osvedčenia zodpovednej osoby,

5.

vyzýva na opakované preukázanie splnenia požiadaviek na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, zabezpečuje posúdenie splnenia požiadaviek, vykonanie odbornej prípravy a skúšky; vykonaním odbornej prípravy, skúšky a posúdením plnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,

6.

ukladá opatrenia na nápravu, ak orgány ochrany ovzdušia, orgán integrovaného povoľovania, poverená organizácia, akreditačný orgán alebo národný notifikačný orgán zistil nedostatky v znalostiach zodpovednej osoby alebo vo vykonávaní akreditovaných a notifikovaných oprávnených meraní a ostatných odborných činností a zabezpečuje kontrolu ich splnenia; posúdením splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,

7.

vyzýva oprávnené osoby, zodpovedné osoby, subdodávateľov oprávnených technických činností na predloženie podkladov a ďalších informácií, ktoré sú potrebné pre dohľad nad plnením povinností oprávnenej osoby, zodpovednej osoby, stálych subdodávateľov oprávnených technických činností a zodpovedných osôb subdodávateľov,

8.

požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,

9.

odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok, dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby, ak nejde o rozšírenie jeho rozsahu,

10.

požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,

11.

podáva podnet na konanie živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť, o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene živnostenského oprávnenia alebo o zmene zodpovedných zástupcov,

12.

kontroluje úplnosť a správnosť údajov sprístupňovaných oprávnenými osobami v informačnom systéme podľa § 20 ods. 11 a vyzýva oprávnené osoby na ich opravu alebo aktualizovanie,

13.

vyzýva poverenú organizáciu na posúdenie profesijnej spôsobilosti oprávnených osôb a zodpovedných osôb, posúdenie plnenia požiadaviek a profesijnej spôsobilosti na vydanie povolenia na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade a na kontrolu reprezentatívnosti výsledku diskontinuálneho oprávneného merania alebo automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia,

14.

poveruje kompetentnú právnickú osobu pôsobnosťou referenčného laboratória pre odbor meraní „Ovzdušie – imisie a emisie“ a dohliada na činnosť referenčného laboratória,

15.

spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a notifikácii požiadaviek na špecifický odbor oprávnených technických činností, podáva podnety na mimoriadny dohľad, odsúhlasuje akreditačný predpis, ktorým sú vydané notifikačné požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností,

16.

zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia na vykonanie oprávnenej technickej činnosti a vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na overenie plnenia ustanovených požiadaviek podľa § 21; posúdením plnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,

17.

vydáva povolenia na vykonanie oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti a určuje rozsah a podmienky ich vykonania, ak sú potrebné,

n)

je vo vzťahu ku Komisii notifikačným orgánom, sprístupňuje a podáva jej ustanovené informácie a správy v oblasti ochrany ovzdušia v ustanovenom rozsahu a v ustanovených lehotách,

o)

vydáva stanovisko pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska,33)

p)

vedie zoznam nízkoemisných zón zriadených podľa § 27 ods. 1 písm. k),

q)

vypracováva národný program a jeho aktualizácie a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej republiky a následne Komisii,

r)

sleduje, preskúmava a vyhodnocuje realizáciu opatrení z národného programu,

s)

zabezpečuje analýzu podielov zdrojov na znečistení ovzdušia; analýzu podielov zdrojov na znečistení ovzdušia zabezpečuje aj prostredníctvom poverenej organizácie,

t)

spolupracuje s inými štátmi a koordinuje svoju činnosť v rámci príslušných medzinárodných organizácií, a to aj výmenou informácií o technickom a vedeckom výskume a vývoji s cieľom zlepšiť východiskovú základňu pre uľahčovanie znižovania emisií.

§ 24 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva odborný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 28 ods. 2.

(2)

Inšpekcia kontroluje

a)

súlad prevádzky stacionárnych zdrojov s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom a obcou,

b)

dodržiavanie schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia určených na prevádzku stacionárnych zdrojov,

c)

dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov

1.

vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi meraniami,

2.

na základe výsledkov diskontinuálnych meraní oprávnených osôb,

3.

na základe výsledkov kontinuálnych meraní automatizovaných meracích systémov emisií prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov,

4.

na základe výsledkov technických výpočtov,

d)

vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,

e)

plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,

f)

plnenie a dodržiavanie opatrení z programov,

g)

dodržiavanie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia z programov a regulačných opatrení z akčných plánov,

h)

kvalitu vyrábaných, dovážaných a predávaných palív a na tento účel odoberá na náklady kontrolovaných subjektov vzorky a zabezpečuje ich analýzy,

i)

reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, kalibrácie, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, dodržiavanie zásad výkonu oprávnenej technickej činnosti, náležitosti a požiadavky vyhotovovania správy o oprávnenom meraní a protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií a dodržiavanie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti,

j)

dodržiavanie ostatných povinností prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov vyplývajúcich z tohto zákona,

k)

plnenie povinnosti podnikateľa pri uvádzaní údajov podľa § 14 ods. 5, kvalitu regulovaných výrobkov a označovanie ich obalov podľa § 14 ods. 6, vedenie evidencie a predkladanie údajov podľa § 14 ods. 10; na účely kontroly kvality odoberá potrebné množstvo výrobkov, ktoré kontrolovaný subjekt poskytne bezodplatne, a zabezpečuje ich analýzy,

l)

plnenie požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou zhody.

(3)

Inšpekcia uloží na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia.

(4)

Inšpekcia za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, ktoré zistila kontrolnou činnosťou, ukladá pokuty.

(5)

Inšpekcia spolupracuje s okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami najmä pri vydávaní súhlasov podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1, pri určovaní prísnejších emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 9 ods. 1 a pri určovaní rozsahu a podmienok vedenia prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov.

(6)

Inšpekcia vydáva okresným úradom stanoviská na účely konaní o určenie výnimiek, osobitných podmienok alebo osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov.

(7)

V osobitných prípadoch inšpekcia navrhuje okresnému úradu skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní, zrušenie alebo zmenu súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určenie vykonania oprávneného merania.

(8)

Inšpekcia

a)

bezodkladne oznamuje okresnému úradu neplatnosť správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokumentu o výsledku oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému emisií so špecifikovanými požiadavkami, ak svojou kontrolnou činnosťou podľa odseku 2 písm. i) zistila nereprezentatívnosť výsledku merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo zistila iný predpismi ustanovený dôvod neplatnosti správy,

b)

na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou oprávnených osôb na meranie emisií, kalibrácie, skúšky a na inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií so špecifikovanými požiadavkami navrhuje ministerstvu opatrenia na nápravu alebo navrhuje zmenu alebo zrušenie osvedčenia zodpovednej osoby a kontroluje vykonanie uložených opatrení a odstránenie nedostatkov,

c)

posudzuje na vyzvanie ministerstva spôsobilosť oprávnených osôb a zodpovedných osôb vykonávať oprávnené merania emisií, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií so špecifikovanými požiadavkami vrátane vykonania skúšky zodpovedných osôb,

d)

posudzuje na vyzvanie ministerstva odbornú spôsobilosť žiadateľov o vydanie osvedčenia odborného posudzovateľa v odbore emisno-technologických posudzovaní a v odboroch posudzovania prostriedkov a podmienok oprávnených meraní vrátane vykonania skúšky,

e)

spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností,

f)

bezodkladne oznamuje príslušnému akreditačnému orgánu a národnému notifikačnému orgánu nedostatky v systéme kvality a v odborných činnostiach vykonávaných oprávnenými akreditovanými a notifikovanými osobami, ktoré zistila svojou kontrolnou činnosťou,

g)

zavádza a udržiava systém kvality vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní a vykonávaných kontrol kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií vrátane akreditácie svojich odborných činností podľa medzinárodných technických noriem a účasti na medzilaboratórnych testoch profesijnej spôsobilosti,

h)

sleduje technický rozvoj v oblasti ochrany ovzdušia v rozsahu svojej pôsobnosti a spolupracuje s ministerstvom na sprístupňovaní informácií o súčasnom stave najlepších dostupných techník21) a technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,

i)

vydá bezodkladne odôvodnené stanovisko o zistení neplatnosti správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej technickej činnosti a túto skutočnosť oznámi oprávnenej osobe, ktorá danú oprávnenú technickú činnosť vykonala, prevádzkovateľovi, pre ktorého takýto doklad bol vyhotovený, a príslušnému okresnému úradu,

j)

vypracováva a vykonáva program monitorovania, na základe ktorého kontroluje dodržiavanie ustanovených požiadaviek pre

1.

regulované výrobky,

2.

druhotné palivá,

3.

väčšie stredné spaľovacie zariadenia.

§ 25 - Okresný úrad v sídle kraja
(1)

Okresný úrad v sídle kraja na území kraja

a)

sprístupňuje informácie verejnosti a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní za svoj územný obvod,

b)

prerokúva s poverenou organizáciou umiestnenie vzorkovacích miest,

c)

vyhlasuje a vymedzuje oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),

d)

vypracúva, vydáva, zverejňuje program a integrovaný program a uskutočňuje verejné prerokovanie ich návrhov a následne sleduje, preskúmava a vyhodnocuje ich realizáciu a v prípade potreby ich aktualizuje,

e)

určuje oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekročeniu limitných hodnôt pre častice PM10 z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest, informuje o tom ministerstvo a zabezpečuje postup podľa § 10 ods. 12; informuje ministerstvo aj o prekročení limitných hodnôt pre znečisťujúcu látku, ktoré možno pripísať prírodným zdrojom podľa § 5 ods. 8,

f)

vypracúva a vydáva akčný plán všeobecne záväznou vyhláškou,

g)

vyhlasuje začatie a ukončenie uplatňovania opatrení z akčných plánov podľa § 11 ods. 4, a elektronicky to oznámi subjektom, ktorých sa opatrenia týkajú a dotknutým orgánom podľa § 10 ods. 7; priebežne zverejňuje informácie o ich plnení,

h)

vydáva stanoviská k územným plánom regiónov.33)

(2)

Okresný úrad v sídle kraja nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja, ak ich prevádzkovateľ

a)

nesplní povinnosti podľa § 15 ods.1 písm. f),

b)

prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu uložené podľa § 26 ods. 3 písm. k) za porušenie povinnosti dodržiavať emisný limit podľa § 15 ods. 1 písm. b).

(3)

Okresný úrad v sídle kraja môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja, ak ich prevádzkovateľ opätovne prekročí určenú emisnú kvótu.

(4)

Okresný úrad v sídle kraja môže v prípade, keď vznikne riziko prekročenia výstražného prahu, limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty v súlade s akčným plánom podľa § 11, obmedziť alebo zastaviť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia na nevyhnutne potrebný čas.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja nariadi zastavenie prevádzky veľkého zdroja alebo stredného zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f); zastavenie stacionárneho zdroja prevádzkovaného bez uvedeného súhlasu nariadi aj vtedy, ak je pochybnosť o jeho začlenení.

(6)

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva pôsobnosti okresného úradu ustanovené zákonom vo svojom územnom obvode.33a)

§ 26 - Okresný úrad
(1)

Okresný úrad vydáva súhlas pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1.

(2)

Okresný úrad v súhlasoch podľa odseku 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 môže určiť podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov.

(3)

Okresný úrad

a)

rozhoduje v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja a o vymedzení a začlenení jeho zariadení,

b)

schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov podľa ustanovených požiadaviek a technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ak nie sú schválené v súhlase podľa odseku 1,

c)

určuje v súhlasoch podľa odseku 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov,

d)

zabezpečuje udržanie kvality ovzdušia,

e)

podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu,

f)

určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa odseku 1,

g)

spracúva každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov v okrese za predchádzajúci rok a predkladá ho poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,

h)

zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dvoch a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu a zoznamu spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod dve tony za hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka; v tejto lehote zverejňuje aj zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá,

i)

sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu, ak ide o konanie podľa § 18,

j)

preskúmava periodicky podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky prevádzkovania podľa § 18 ods. 9,

k)

uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja opatrenia na nápravu, ak neplnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia,

l)

môže určiť výnimky z emisných limitov a z technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania z monitorovania údajov o ich dodržaní a čas ich trvania, ak nie sú určené v súhlasoch podľa odseku 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 a len ak je tak ustanovené vo vykonávacom predpise podľa § 33 písm. a),

m)

spracúva každoročne údaje o množstvách a kvalite predaných palív za predchádzajúci rok, ktoré predkladá ten, kto predáva tuhé palivo a kvapalné ropné palivo, a predkladá ich poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,

n)

určuje v prípade pochybností prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať overovacie oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek,

o)

rozhoduje v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania oprávnených meraní, o zrušení alebo zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať mimoriadne oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek; zmena súhlasu na predĺženie lehoty diskontinuálneho merania alebo upustenie od oprávnených meraní sa neuplatňuje, ak ide o spaľovne odpadov alebo o zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré sú umiestnené v obytnom území alebo zmiešanom území obce, alebo vo vzdialenosti do 700 m od takého územia,

p)

určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja podmienku vykonávania oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých miestach merania technologických zdrojov, v ktorých to nie je ustanovené, ak nie je určená v súhlase podľa odseku 1,

q)

ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov a tomu, kto vyrába, dováža a predáva palivá,

r)

vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón,34)

s)

môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel nákup a použitie obmedzeného množstva regulovaných výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 14 ods. 6,

t)

môže určiť podľa druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ktoré všeobecné emisné limity, ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, sa pre konkrétny stacionárny zdroj uplatňujú,

u)

môže určiť pre veľké zdroje a stredné zdroje, ktoré technické požiadavky a podmienky prevádzkovania sa pre konkrétny zdroj uplatňujú, ak ich všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie tohto zákona ustanovuje variantne,

v)

oznamuje bezodkladne písomne ministerstvu výnimky určené podľa písmena l),

w)

sprístupňuje verejnosti súhlasy a ich aktualizácie vydané na povolenie stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá.

(4)

Štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom ochrany ovzdušia, vykonávajú okresné úrady.

§ 27 - Obec
(1)

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

a)

podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní,

b)

kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,

c)

vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),

d)

uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,

e)

ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,

f)

môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,

g)

môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,

h)

informuje o smogovej situácii podľa § 12 ods. 11,

i)

určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,

j)

nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f),

k)

môže všeobecne záväzným nariadením podľa § 9 ods. 3 zriadiť, vymedziť alebo zrušiť nízkoemisnú zónu,

l)

povoľuje na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,

m)

oznamuje ministerstvu zriadenie, vymedzenie a zrušenie nízkoemisnej zóny.

(2)

Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.

§ 28 - Hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor
(1)

Ministerstvo v rámci hlavného štátneho dozoru dozerá, ako okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, inšpekcia, obce, oprávnení posudzovatelia, oprávnené osoby, zodpovedné osoby a poverené organizácie dodržiavajú ustanovenia tohto zákona.

(2)

Inšpekcia pri výkone odborného štátneho dozoru dozerá ako kontrolované osoby plnia povinnosti podľa tohto zákona a opatrenia, požiadavky a podmienky na ochranu ovzdušia určené v rozhodnutiach a súhlasoch orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Pri zistení nedostatkov sa postupuje podľa § 24 ods. 3, § 24 ods. 8 písm. a), b) a f) a § 30.

(3)

Okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady pri výkone štátneho dozoru dozerajú ako kontrolované osoby plnia povinnosti podľa tohto zákona a opatrenia, požiadavky a podmienky na ochranu ovzdušia určené v rozhodnutiach a súhlasoch orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Okresné úrady pri zistení nedostatkov postupujú podľa § 26 ods. 3 písm. k) a § 30.

(4)

Na výkon hlavného štátneho dozoru sa vzťahuje osobitný predpis34a) a § 29 ods. 1. Na výkon hlavného štátneho dozoru u oprávnených posudzovateľov, oprávnených osôb alebo zodpovedných osôb, na výkon odborného štátneho dozoru a na výkon štátneho dozoru sa vzťahujú § 29 až 29b a osobitný predpis34a) sa neuplatňuje.

§ 29 - Oprávnenie osôb vykonávajúcich hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor
(1)

Osoby vykonávajúce hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia a nimi prizvané osoby sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať na pozemky, do budov a zariadení, ak sú splnené ustanovenia osobitného predpisu,35) vykonávať potrebné zistenia, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov. Kontrolovaná osoba je povinná na požiadanie osôb vykonávajúcich hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor zabezpečiť potrebné sprevádzanie.

(2)

Osoby vykonávajúce odborný štátny dozor a štátny dozor sú povinné

a)

oznámiť najneskôr v okamihu začatia výkonu dozoru kontrolovanej osobe predmet a účel dozoru; ak ide o dozor, ktorý sa začína v sídle orgánu vykonávajúceho dozor, začatie dozoru sa oznamuje listinne alebo elektronicky a dozor sa začína dňom, na ktorý je kontrolovaná osoba predvolaná bez ohľadu na to, či sa kontrolovaná osoba dostaví,

b)

pri začatí dozoru preukázať sa preukazom alebo poverením na vykonanie dozoru vydaným príslušným orgánom, ak ide o dozor na mieste,

c)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru,

d)

vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí zapožičaných dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, ak o to požiada, a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím; ak tieto materiály nie sú potrebné pre ďalší výkon dozoru, sú povinní vrátiť ich kontrolovanému subjektu,

e)

oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu,

f)

dodržiavať pri výkone dozoru osobitné predpisy35) a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovanej osoby,

g)

dodržať postup pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti alebo osobné údaje podľa osobitných predpisov.35a)

(3)

Prizvaná osoba

a)

je povinná

1.

preukázať sa poverením na súčinnosť pri výkone dozoru,

2.

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri úkonoch v rámci súčinnosti pri výkone dozoru; táto povinnosť trvá aj po skončení súčinnosti pri výkone dozoru,

b)

nesmie vykonávať úkony na mieste dozoru bez prítomnosti osoby poverenej na výkon dozoru,

c)

nesmie zneužiť informácie získané počas výkonu kontroly.

(4)

Poverenie

a)

na vykonanie dozoru obsahuje

1.

názov a adresu sídla orgánu, ktorý poverenie vydal,

2.

číslo poverenia,

3.

názov a adresu sídla kontrolovanej osoby, alebo vymedzenie územia, kde bude dozor vykonaný; v takom prípade sa vzťahuje na zdroje situované vo vymedzenom území,

4.

označenie umiestnenia zdroja znečisťovania ovzdušia; to platí, ak označenie umiestnenia zdroja znečisťovania ovzdušia je iné ako sídlo kontrolovanej osoby,

5.

rozsah dozoru,

6.

dátum začatia dozoru,

7.

meno a priezvisko osoby, ktorá vykoná dozor a číslo jej služobného preukazu,

8.

meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá schválila poverenie,

b)

na súčinnosť pri výkone dozoru obsahuje

1.

údaje uvedené v písmene a) prvom až štvrtom bode a ôsmom bode,

2.

meno a priezvisko prizvanej osoby, evidenčné číslo platného občianskeho preukazu,

3.

rozsah úkonov, ktoré je oprávnená vykonať v rámci súčinnosti pri výkone dozoru.

(5)

Osoby vykonávajúce odborný štátny dozor a štátny dozor sú tiež oprávnené

a)

zhotovovať

1.

výpisy, odpisy, alebo kópie písomností a obrazový záznam zachytávajúci skutočnosti preukazujúce možné porušenie povinnosti kontrolovanej osoby v oblasti ochrany ovzdušia a so súhlasom kontrolovanej osoby aj digitálny záznam, ktoré kontrolovaná osoba je podľa zákona o ovzduší povinná vyhotoviť, viesť, aktualizovať, uchovávať alebo mať k dispozícii; ak je to účelné pre výkon dozoru, aj z ďalších písomností, k vedeniu ktorých je kontrolovaná osoba povinná podľa osobitných predpisov,

2.

obrazový záznam a digitálny záznam na záznamové zariadenie užívané orgánom ochrany ovzdušia, z písomností podľa prvého bodu alebo vecí a činností súvisiacich s výkonom dozoru,

b)

prevziať na čas výkonu dozoru od kontrolovanej osoby písomnosť a obrazový materiál podľa písmena a) prvého bodu a vec súvisiacu s predmetom dozoru, preskúmavať ich v mieste sídla orgánu ochrany ovzdušia; možnosť vynesenia písomnosti, obrazového záznamu alebo veci neplatí, ak osobitný predpis takúto manipuláciu v inom priestore, ako u kontrolovanej osoby vylučuje, alebo ak by tým bola znemožnená činnosť kontrolovanej osoby, ktorá je predmetom dozoru,

c)

použiť za účelom vypracovania čiastkového protokolu alebo priebežného protokolu, protokolu o výsledku kontroly, dodatku k protokolu alebo záznamu výpis, odpis, kópiu alebo obrazový záznam vyhotovený alebo získaný pri výkone dozoru,

d)

vykonávať odbery vzoriek palív, regulovaných výrobkov, surovín potrebných pre analýzu ich kvality,

e)

monitorovať emisie a ostatné ukazovatele prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia,

f)

vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby alebo sprevádzajúcich zamestnancov potrebnú na výkon dozoru.

§ 29a - Práva a povinnosti kontrolovanej osoby
(1)

Kontrolovaná osoba, u ktorej je vykonávaný odborný štátny dozor a štátny dozor, je povinná

a)

poskytnúť požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam osôb, ktoré vykonávajú dozor a predkladať úplné a pravdivé údaje o predmete dozoru,

b)

oboznámiť osoby vykonávajúce dozor bezodkladne po začatí dozoru na mieste s osobitnými bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na kontrolované objekty,

c)

poskytnúť bezodplatne potrebné množstvo vzorky podľa § 29 ods. 5 písm. d),

d)

vydať potvrdenie o vrátení zapožičaných dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, ak o to požiadala osoba vykonávajúca dozor,

e)

umožniť výkon dozoru podľa § 29 ods. 1.

(2)

Kontrolovaná osoba, u ktorej sa vykonáva odborný štátny dozor a štátny dozor má právo

a)

na priebežné predkladanie dôkazov a navrhovanie dôkazov preukazujúcich jej tvrdenia počas výkonu dozoru,

b)

na vrátenie úplných materiálov prevzatých podľa § 29 ods. 5 písm. b) orgánom dozoru, najneskôr po skončení dozoru,

c)

na oboznámenie s protokolom o kontrole pred jeho prerokovaním a podanie námietok ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole v určenej lehote,

d)

na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly.

§ 29b - Ukončenie odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru
(1)

Ak osoby vykonávajúce odborný štátny dozor a štátny dozor pri výkone dozoru u kontrolovanej osoby

a)

nezistia nedostatky, vypracujú

1.

záznam o výsledku kontroly, pri vypracovaní ktorého postupujú podľa odseku 7 a doručia ho kontrolovanej osobe bez zbytočného odkladu,

2.

oznámenie o výsledku kontroly pri odberoch palív, regulovaných výrobkov, vlastných kontrolných diskontinuálnych meraniach emisií alebo kontrolách plnenia požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou zhody a doručia ho kontrolovanej osobe,

b)

zistia nedostatky

1.

vypracujú protokol o výsledku kontroly, pri vypracovaní ktorého postupujú primerane podľa odseku 8; ak je to potrebné vypracujú priebežný protokol alebo čiastkový protokol, ktorý zaznamenáva stav časti predmetu dozoru z dôvodu potreby osobitného postupu pri dozore alebo osobitného spôsobu riešenia zistených nedostatkov priamo na mieste v určenom čase za prítomnosti zamestnanca, ktorý je za daný úsek zodpovedný alebo iného prítomného zamestnanca, pričom prítomný zamestnanec má právo sa vyjadriť bezprostredne po oboznámení s čiastkovým protokolom alebo s priebežným protokolom,

2.

doručia protokol o výsledku kontroly kontrolovanej osobe v dvoch vyhotoveniach na oboznámenie sa s ním, s požiadavkou o vrátenie jedného podpísaného vyhotovenia protokolu osobe vykonávajúcej dozor, a s určením lehoty najmenej sedem pracovných dní na uplatnenie a zaslanie námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v protokole,

3.

vyhodnotia opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom a odôvodnenie prijatia námietok uvedú v dodatku protokolu, ktorý doručia kontrolovanej osobe; ak sú námietky vyhodnotené ako neopodstatnené, oznámi sa táto skutočnosť spolu s uvedením dôvodu neprijatia námietok písomne listom,

4.

prerokujú protokol o výsledku kontroly a vyhotovia zápisnicu o jeho prerokovaní.

(2)

Priebežný protokol, čiastkový protokol a dodatok k protokolu sú súčasťou protokolu o výsledku kontroly.

(3)

Na námietky k zisteným nedostatkom uvedeným v protokole o výsledku kontroly doručené po uplynutí lehoty podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa neprihliada.

(4)

Protokol o výsledku kontroly sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak kontrolovaná osoba alebo osoba poverená kontrolovanou osobou sa odmietne oboznámiť s protokolom, prerokovať protokol, podpísať protokol pri jeho prerokovaní, podpísať zápisnicu z prerokovania protokolu alebo ho prevziať; táto skutočnosť sa uvedie v protokole o výsledku kontroly alebo v zápisnici z prerokovania protokolu.

(5)

Dozor sa považuje za ukončený

a)

doručením záznamu o vykonanom dozore kontrolovanej osobe,

b)

doručením oznámenia o výsledku kontroly kvality palív, regulovaných výrobkov, výsledkoch vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní emisií alebo výsledkoch kontrol plnenia požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou zhody kontrolovanej osobe,

c)

vyhotovením zápisnice z prerokovania protokolu o výsledku kontroly.

(6)

Písomnosť podľa odseku 1 písm. a) a b) druhého bodu a tretieho bodu sa považuje za doručenú do siedmich pracovných dní od jej uloženia u poštového prepravcu, aj keď ju adresát neprevzal.

(7)

Záznam o výsledku kontroly obsahuje

a)

názov a adresu sídla orgánu, ktorý záznam vyhotovil,

b)

názov a adresu sídla kontrolovanej osoby,

c)

označenie umiestnenia zdroja; toto platí, ak označenie umiestnenia zdroja je iné ako sídlo kontrolovanej osoby,

d)

dátum začatia dozoru,

e)

výrok o tom, že v čase výkonu dozoru nebolo u kontrolovanej osoby zistené porušenie povinností,

f)

iné skutočnosti, ktoré boli kontrolou zistené,

g)

meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala dozor a číslo jej služobného preukazu,

h)

podpis osoby, ktorá vykonala dozor.

(8)

Odsek 7 písm. a) až d) a f) až h) sa použije primerane na vyhotovenie

a)

protokolu o výsledku kontroly, čiastkového protokolu alebo priebežného protokolu pričom protokol obsahuje podrobný opis porušenia povinností kontrolovanou osobou a čas, v ktorom porušenie povinnosti trvalo, ak sa dal čas určiť,

b)

zápisnice z prerokovania protokolu o výsledku kontroly, pričom zápisnica obsahuje dátum prerokovania protokolu, mená a priezviská osôb, ktoré sa prerokovania zúčastnili a ich podpisy,

c)

dodatku k protokolu, pričom dodatok obsahuje námietky, ktoré osoba vykonávajúca dozor uznala ako opodstatnené a odôvodnenie tohto postupu.

§ 30 - Správne delikty
(1)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 3 300 eur do 330 000 eur, ak pri nebezpečnom poruchovom stave, ktorý bezprostredne ohrozuje ľudské zdravie alebo spôsobuje okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia, nezastaví prevádzku stacionárneho zdroja, až kým nie je zabezpečená jeho prevádzka podľa § 15 písm. a).

(2)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 330 eur do 170 000 eur

a)

prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a) až c), h), i), l), n), v), y), z), aa) alebo písm. af), povinnosť plniť opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. s), povinnosť prijať a vykonať opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. g), ab) alebo písm. ad) alebo povinnosť neprekročiť povolený prevádzkový čas podľa § 15 ods. 1 písm. ac) alebo ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a),

b)

podnikateľovi, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, ak poruší povinnosti o požiadavkách na kvalitu palív ustanovené v § 14 ods. 3.

(3)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 160 eur do 33 000 eur

a)

prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d), e), j), k), m), o) až r), t), u), w), ae), ag) alebo písm. ah), povinnosť informovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. g) alebo písm. ab), oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. x) alebo povinnosť podieľať sa podľa § 15 ods. 1 písm. s),

b)

podnikateľovi, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, ak poruší povinnosti o vedení prevádzkovej evidencie, preukazovaní kvality palív a o poskytovaní údajov ustanovené v § 14 ods. 3 a povinnosti ustanovené v § 14 ods. 12.

(4)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 160 eur do 33 000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a) až c),h), l), n), z), aa) alebo písm. af), povinnosť plniť opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. s) alebo povinnosť prijať a vykonať opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. g), ab) alebo písm. ad) alebo ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).

(5)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 33 eur do 6 700 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d), e),j), k), m), o) až r), t), u), ae), ag) alebo písm. ah), povinnosť informovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. g) alebo písm. ab) alebo povinnosť podieľať sa podľa § 15 ods. 1 písm. s).

(6)

Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3 300 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, v § 16 ods. 1 písm. a), c), e) a f) alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).

(7)

Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20 eur do 330 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1 písm. b), d) a g).

(8)

Inšpekcia uloží podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike regulované výrobky, pokutu od 330 eur do 170 000 eur, ak poruší povinnosti o požiadavkách na hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín ustanovené v § 14 ods. 6 alebo zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. b).

(9)

Inšpekcia uloží podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike výrobky alebo regulované výrobky, pokutu od 160 eur do 33 000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 4, povinnosti o označovaní obalov ustanovené v § 14 ods. 6, povinnosti o vedení evidencie a poskytovaní údajov ustanovené v § 14 ods. 10 alebo povinnosti ustanovené v § 14 ods. 12.

(10)

Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 7 a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené okresným úradom, inšpekciou alebo obcou podľa tohto zákona, okresný úrad, inšpekcia alebo obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 1 až 7 a okresný úrad v sídle kraja alebo obec môžu nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja.

(11)

Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b), okresný úrad alebo inšpekcia uloží podnikateľovi pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 2 a 3.

(12)

Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 8 a 9, inšpekcia uloží podnikateľovi pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 8 a 9.

(13)

Okresný úrad, inšpekcia a obec môžu začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedeli, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada okresný úrad, inšpekcia a obec na závažnosť a rozsah porušenia povinností, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.

(14)

Výnosy pokút uložené okresným úradom a inšpekciou podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.

(15)

Výnosy pokút uložené obcou podľa tohto zákona sú príjmom obce.

§ 31 - Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní36) okrem konaní podľa § 17 ods. 1 písm. a), § 18 ods. 1, § 23 písm. d) a i), § 23 písm. l) prvého bodu, tretieho až siedmeho bodu, deviateho a jedenásteho bodu, § 23 písm. m) prvého a druhého bodu, piateho až šestnásteho bodu, § 23 písm. n) a o), § 24 ods. 6, § 25 ods. 1 písm. c), e), f) a g), § 26 ods. 3 písm. r) a § 27 ods. 1 písm. l).

(2)

Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku a monitorovanie stacionárneho zdroja v právoplatných súhlasoch a rozhodnutiach orgánov ochrany ovzdušia príslušný orgán ochrany ovzdušia

a)

preskúma v konaní začatom z vlastného podnetu, ak po vydaní súhlasu alebo rozhodnutia došlo k zmene emisných limitov, technických požiadaviek alebo podmienok prevádzkovania ustanovených právnymi predpismi, a ak je to potrebné, vydá nové rozhodnutie na zosúladenie požiadaviek ochrany ovzdušia na zdroj znečisťovania ovzdušia s platnou právnou úpravou

1.

najneskôr do termínu začatia uplatňovania nových požiadaviek ustanoveného vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a); ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 5 MW, orgán ochrany ovzdušia rozhodnutie vydá najneskôr do 1. januára 2024, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom od 1 MW do 5 MW vrátane, rozhodnutie vydá do 1. januára 2029,

2.

najneskôr do termínu ukončenia lehoty uplatňovania prechodného opatrenia, ak ide o spaľovacie zariadenie využívajúce prechodné opatrenie pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie podľa § 15b ods. 1,

3.

ak termín začatia uplatňovania nových požiadaviek už uplynul a nejde o uplatnenie výnimky ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a), vydá nové rozhodnutie bezodkladne najneskôr do 1. januára 2020; lehota na zosúladenie s novými požiadavkami je jeden kalendárny rok od dátumu právoplatnosti nového rozhodnutia,

b)

môže preskúmať v konaní začatom z vlastného podnetu, ak po vydaní súhlasu alebo rozhodnutia došlo k zmene najlepšej dostupnej techniky, ktorá umožňuje významné zníženie emisií zo stacionárneho zdroja; tieto emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania môže orgán ochrany ovzdušia zmeniť vydaním nového rozhodnutia, ak ich zavedenie do prevádzky je pre prevádzkovateľa technicky a ekonomicky únosné.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja v prípadoch podľa § 25 ods. 2 písm. a) a § 25 ods. 4 môže rozhodnutie o obmedzení alebo zastavení prevádzky zdroja uviesť do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba bezodkladne doručiť prevádzkovateľovi zdroja.

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne do 48 hodín odo dňa doručenia odvolania.

(5)

Ak orgán ochrany ovzdušia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní týkajúcich sa povoľovania stacionárneho zdroja alebo jeho zmien a určovania podmienok na jeho prevádzku, môže ich ukončiť jedným rozhodnutím. Ak sa súhlas alebo rozhodnutie týkajúce sa povoľovania stacionárneho zdroja vzťahuje na dve alebo viac zariadení, musí obsahovať podmienky na to, aby sa zabezpečilo, že každé zariadenie bude spĺňať požiadavky tohto zákona.

(6)

Pri zmene prevádzkovateľa stacionárneho zdroja prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí alebo v súhlase okresného úradu a obce, ktoré sa týkajú povolení a podmienok prevádzky stacionárneho zdroja, a uložené okresným úradom, obcou alebo inšpekciou v rozhodnutí o uložení opatrenia na nápravu, na nového prevádzkovateľa zdroja.

(7)

Konanie o uložení pokuty alebo opatrenia na nápravu vykonáva orgán, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva orgány a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie dokončí, je na ďalšie konanie príslušná inšpekcia.

(8)

Ak je zdroj znečisťovania ovzdušia súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,5a) konanie podľa § 17 ods. 1 písm. a) až d), f) a g), § 18 ods. 1 a 9, § 26 ods. 3 písm. c), f), j), l), n) až p), t) a u) a § 31 ods. 2 je súčasťou integrovaného povoľovania,13) v ktorom je príslušný okresný úrad dotknutým orgánom. Okresný úrad môže na vydanie vyjadrenia podľa osobitného predpisu37) požadovať od žiadateľa o vydanie integrovaného povolenia predloženie odborného posudku podľa § 19.

(9)

Konanie podľa § 3 ods. 5 začína okresný úrad z vlastného podnetu alebo na základe podnetu prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo inšpekcie.

(10)

Na konanie podľa § 23 písm. l) druhého a desiateho bodu a § 23 písm. m) tretieho a sedemnásteho bodu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem lehôt na rozhodnutie, ktoré sú

a)

15 dní od zloženia skúšky, ak ide o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 23 písm. l) druhého bodu a § 23 písm. m) tretieho bodu,

b)

15 dní od doručenia úplnej žiadosti, ak ide o vydanie povolenia na

1.

vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku podľa § 23 písm. l) desiateho bodu,

2.

vykonanie jednotlivého oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti podľa § 23 písm. m) sedemnásteho bodu a žiadateľom je akreditovaná osoba a ide o odbornú činnosť podľa akreditovanej normovanej metódy alebo iného zodpovedajúceho štandardného pracovného postupu bez požiadavky na osobitné podmienky merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody,

c)

30 dní od doručenia úplnej žiadosti, ak ide o vydanie jednorazového povolenia na vykonanie jednotlivého oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti podľa § 23 písm. m) sedemnásteho bodu, ak žiadateľom

1.

je akreditovaná osoba a žiada sa o osobitné podmienky merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody,

2.

nie je akreditovaná osoba a ide o odbornú činnosť podľa normovanej metódy alebo iného zodpovedajúceho štandardného pracovného postupu bez požiadavky na osobitné podmienky merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody,

d)

60 dní od doručenia úplnej žiadosti, ak ide o vydanie jednorazového povolenia na vykonanie jednotlivého oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti podľa § 23 písm. m) sedemnásteho bodu, ak žiadateľom nie je akreditovaná osoba, ide o odbornú činnosť podľa nenormovanej metódy a žiada sa aj o osobitné podmienky merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32 - Prechodné ustanovenia
(1)

Správne konanie začaté a neskončené právoplatným rozhodnutím do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, dokončí orgán ochrany ovzdušia podľa doterajších právnych predpisov.

(2)

Súhlasy a rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia vydané podľa doterajšieho zákona sú súhlasmi a rozhodnutiami orgánu ochrany ovzdušia podľa tohto zákona.

(3)

Jestvujúcim stacionárnym zdrojom na účely zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A a triedy B je stacionárny zdroj

a)

uvedený do prevádzky do 31. marca 1998,

b)

pre ktorý sa vydalo stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 31. marca 1998 a ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. marca 2001,

c)

spĺňajúci podmienky podľa písmena a) alebo písmena b), ak sa pri jeho zmene vydalo nové stavebné povolenie po 1. apríli 1998, pričom nedôjde k zmene princípu celej technológie alebo k obnove celého stacionárneho zdroja.

(4)

Znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z jednotlivých miest vypúšťania znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov sa od 1. januára 1999 zaraďujú do triedy A alebo do triedy B podľa toho, či technický stav technologických zariadení stacionárneho zdroja umožňuje dodržiavať určené emisné limity.

(5)

Do triedy A sa zaraďujú všetky vypúšťané znečisťujúce látky zo všetkých miest ich vypúšťania z jestvujúcich veľkých zdrojov a jestvujúcich stredných zdrojov, ktoré nie sú zaradené do triedy B a všetky znečisťujúce látky zo všetkých miest ich vypúšťania z nových veľkých zdrojov a nových stredných zdrojov.

(6)

Do triedy B možno zaradiť znečisťujúce látky vypúšťané z jestvujúcich veľkých zdrojov a jestvujúcich stredných zdrojov, ktorých technický stav technologických zariadení neumožňuje po 1. januári 1999 dodržiavať určené emisné limity a ktorých prevádzkovateľ podá žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B podľa odseku 7. Predmetom zaradenia do triedy B je konkrétna znečisťujúca látka vypúšťaná z konkrétneho miesta jej vypúšťania zo stacionárneho zdroja.

(7)

Žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B podáva prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja obvodnému úradu životného prostredia.

(8)

Žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B obsahuje

a)

názov stacionárneho zdroja a jeho kategorizáciu,

b)

presné označenie miesta vypúšťania znečisťujúcej látky zo stacionárneho zdroja a druhu znečisťujúcej látky navrhovanej na zaradenie do triedy B a určený emisný limit,

c)

program alebo aktualizovaný program znižovania emisií zo stacionárneho zdroja,

d)

výsledky prvého zistenia údajov o dodržaní emisných limitov, ktoré preukazujú splnenie podmienok na zaradenie vypúšťanej znečisťujúcej látky do triedy B, ak boli vykonané.

(9)

Obvodný úrad životného prostredia zaradí znečisťujúcu látku do triedy B vydaním potvrdenia o jej zaradení do triedy B. Ak ide o jestvujúce veľké zdroje a jestvujúce stredné zdroje, ktoré sú zároveň vybrané jestvujúce prevádzky dohodnuté s Komisiou38) a ktorým v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu13) bola udelená na znečisťujúcu látku výnimka z uplatňovania emisného limitu,znečisťujúca látka zostane zaradená v triede B po celý čas uplatňovania tejto výnimky určený v integrovanom povolení. Zaraďovanie znečisťujúcich látok do triedy A alebo do triedy B sa po týchto termínoch neuplatňuje.

(10)

Obvodný úrad životného prostredia zaradí znečisťujúcu látku vypúšťanú do ovzdušia z miesta vypúšťania do triedy A vydaním potvrdenia o jej zaradení do triedy A, ak mu prevádzkovateľ stacionárneho zdroja oznámi preukázanie dodržiavania určeného emisného limitu do termínov uvedených v odseku 9.

(11)

Na prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, ktorý vypúšťa do ovzdušia znečisťujúcu látku v mieste jej vypúšťania zaradenú do triedy B, sa nevzťahuje § 15 ods. 1 písm. b).

(12)

Ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b), d) a h) o povinnosti prevádzkovateľa stacionárneho zdroja nainštalovať monitorovací systém a zisťovať množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky a údaje o dodržaní určeného emisného limitu kontinuálnym monitorovaním v mieste vypúšťania znečisťujúcich látok, v ktorom je niektorá znečisťujúca látka zaradená do triedy B, sa neuplatnia do preradenia všetkých znečisťujúcich látok v danom mieste vypúšťania z triedy B do triedy A alebo do termínov ukončenia zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A alebo triedy B.

(13)

Ak sa na prevádzkovateľa stacionárneho zdroja vzťahuje odsek 12,

a)

množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky zaradenej do triedy A a do triedy B sa zisťuje postupom schváleným obvodným úradom životného prostredia,

b)

údaje o dodržaní emisného limitu pre znečisťujúcu látku zaradenú do triedy A sa zisťujú technickým výpočtom alebo diskontinuálnym oprávneným meraním v ustanovených lehotách.

(14)

Po uplynutí termínu zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A alebo triedy B uvedenom v odseku 9 prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja zisťujú údaje o dodržaní emisného limitu pre všetky vypúšťané znečisťujúce látky ustanoveným spôsobom a v ustanovených lehotách.

(15)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti oprávneného posudzovateľa vydané podľa doterajšieho zákona sa považuje za osvedčenie oprávneného posudzovateľa vydané podľa tohto zákona; odborní konzultanti ministerstva ustanovení podľa doterajšieho zákona sa považujú za odborných konzultantov, ktorí sú ustanovení podľa tohto zákona.

(16)

Oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní, ktoré sú vydané podľa doterajšieho zákona, sú platné do 31. decembra 2012; požiadavky a podmienky vykonávania oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody ustanovené týmto zákonom okrem osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti zodpovedných osôb tým nie sú dotknuté. Osoby, ktorým bolo vydané oprávnenie podľa doterajšieho zákona môžu od 1. januára 2013 vykonávať oprávnené merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody, ak splnia podmienky a požiadavky ustanovené týmto zákonom vrátane osvedčenia o akreditácii podľa platného vydania technických noriem a technických špecifikácií vo veciach akreditácie a osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek podľa tohto zákona, predpisov vydaných na jeho vykonanie a určených ministerstvom pre špecifickú oblasť oprávnených meraní.

(17)

Doterajšie oprávnenie na vykonávanie oprávneného merania sa považuje za osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby, ktorá je uvedená v oprávnení vrátane určeného rozsahu a podmienok pôsobnosti zodpovednej osoby za oprávnené meranie alebo inú oprávnenú činnosť; na žiadosť zodpovednej osoby môže ministerstvo vydať osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti vrátane spresnenia alebo zúženia rozsahu pôsobnosti, ak nejde o jeho rozšírenie.

(18)

Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby, ktoré vykonávajú oprávnené merania a iné obdobné skúšky na účel zistenia a preukázania dodržania určenej technickej požiadavky alebo podmienky prevádzkovania podľa doterajších predpisov, môžu príslušné oprávnené merania a skúšky vykonávať do 31. decembra 2012; od 1. januára 2013 môžu príslušné oprávnené merania a skúšky vykonávať trvalo, ak splnia podmienky a požiadavky ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie a určené ministerstvom pre špecifickú oblasť príslušných oprávnených meraní a skúšok.

(19)

Ak v niektorej aglomerácii, zóne alebo v ich časti nemožno z dôvodu rozptylových podmienok špecifických pre príslušné miesto, nepriaznivých klimatických podmienok alebo cezhraničných príspevkov dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre častice PM10, nebudú sa na danom území uplatňovať tieto limitné hodnoty do 11. júna 2011, ak je pre územie, na ktoré sa má táto výnimka vzťahovať, vypracovaný program a ak krajský úrad životného prostredia a ministerstvo preukážu Komisii, že na celonárodnej, regionálnej a miestnej úrovni boli prijaté všetky primerané opatrenia na dosiahnutie súladu s limitnými hodnotami v novej lehote.

§ 32a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2012
(1)

Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby, ktoré vykonávajú merania na účely preukázania dodržania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár podľa doterajších predpisov, môžu príslušné oprávnené merania vykonávať do 31. decembra 2014.

(2)

Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby podľa odseku 1 môžu vykonávať oprávnené merania, ak splnia podmienky a požiadavky na oprávnenú osobu podľa § 20 od 1. januára 2015.

§ 32b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2017
(1)

Povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) oznamovať údaje do Národného emisného informačného systému elektronicky platí pre prevádzkovateľov výlučne stredných zdrojov v okrese od 1. januára 2019.

(2)

Povinnosť podľa § 18 ods. 12 pre prevádzkovateľov spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2018, platí od 1. januára 2019.

§ 32c - Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Lehota podľa § 10 ods. 10 neplynie v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

§ 33 - Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

veľké zdroje, stredné zdroje a malé zdroje, ich členenie, kategorizáciu a podstatné zmeny, vymedzenie a členenie zariadení stacionárnych zdrojov, zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátane výnimiek z nich, podmienky uplatňovania prechodných opatrení, náležitosti žiadosti na uplatňovanie prechodných opatrení, obsah a požiadavky prechodných národných programov, ich monitorovanie a preukazovanie a požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok (§ 3, 4, § 14 ods. 1 a § 15a ods. 2),

b)

limitné hodnoty, cieľové hodnoty, cieľové hodnoty a dlhodobé ciele pre ozón, indikátor priemernej expozície pre častice PM 2,5, národný cieľ zníženia expozície pre častice PM 2,5 a záväzok zníženia koncentrácie expozície pre častice PM 2,5 a kritické úrovne pre vybrané znečisťujúce látky a termíny ich dosiahnutia, medze tolerancie a podmienky ich uplatňovania, početnosť prekročenia limitnej hodnoty, početnosť prekročenia limitnej hodnoty zvýšenej o medzu tolerancie, depozičné limity, informačné prahy a výstražné prahy, podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie a oznámenia o jej pominutí a výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a oznámenia o jej zrušení, spôsoby sledovania a hodnotenia týchto kritérií, aglomerácie a zóny, podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré budú v programoch a o informáciách dopĺňajúcich programy (§ 5, 6 a 12),

c)

podrobnosti o informáciách a údajoch o kvalite ovzdušia, ktoré sa musia sprístupniť verejnosti [§ 13 ods. 5 písm. c)],

d)

metódy a technické požiadavky na hodnotenie kvality ovzdušia (§ 6 ods. 6),

e)

horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami, požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na stále meranie koncentrácií znečisťujúcich látok, kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok, ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia, referenčné metódy a kritériá merania a analýzy znečisťujúcich látok a referenčné metódy kalibrácie prístrojov, požiadavky na merania prekurzorov ozónu a referenčné metódy merania celkovej depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov, podrobnosti o meraniach na vidieckych pozaďových miestach a referenčné metódy modelovania kvality ovzdušia (§ 6 a 7),

f)

požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré je podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, povinný poskytnúť spotrebiteľom a okresnému úradu (§ 14 ods. 3),

g)

zoznam regulovaných výrobkov, hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín a označovanie obalov regulovaných výrobkov a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch (§ 14),

h)

obsah a rozsah informácií a správ podávaných notifikačným orgánom Komisii a lehoty ich podávania, požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov a rozsah ďalších údajov o stacionárnom zdroji, o emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót, náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a rozsah, náležitosti a spôsob oznamovania údajov do Národného emisného informačného systému [§ 15 ods. 1 písm. e) a u) a ods. 2, § 16 ods. 1 písm. d) a § 23 písm. n)],

i)

monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí, spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek, podmienok prevádzkovania, spôsob, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov, náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií a kvality ovzdušia (§ 15 ods. 1), lehoty, rozsah a formu zasielania výsledkov monitorovania prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov na účel informovania verejnosti,

j)

jednotlivé odbory odborného posudzovania, predmety odborného posudzovania a účely konania, podrobnosti o kvalifikačných a technických predpokladoch na vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa a o preukazovaní a posudzovaní ich splnenia, o žiadosti o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa, o skúške, o osvedčení oprávneného posudzovateľa a o predlžovaní jeho platnosti, o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie oprávneného posudzovateľa, o opakovanom preukazovaní osobitnej odbornej spôsobilosti oprávneného posudzovateľa, o ustanovovaní odborných konzultantov a ich činnosti, o žiadosti o jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a o preukazovaní a posudzovaní predpokladov na jednorazové povolenie, o náležitostiach odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a o požiadavkách na ich vyhotovovanie (§ 19),

k)

jednotlivé notifikačné požiadavky na špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia so špecifikovanými požiadavkami, požiadavky na systém kvality, podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody, podrobnosti o rozsahu a forme informácií poskytovaných oprávnenými osobami do informačného systému, požiadavky na personálne a technické zabezpečenie oprávnených meraní, skúšok, kalibrácií a inšpekcií zhody, požiadavky na metódy a metodiky oprávneného merania, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody a podmienky ich platnosti a používania, podrobnosti o výsledkoch oprávnených meraní, náležitosti správy a čiastkovej správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní, kalibrácii, skúške alebo inšpekcii zhody a podmienky ich vyhotovovania, podrobnosti o posudzovaní plnenia notifikačných požiadaviek a o osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek, kvalifikačné predpoklady na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, podrobnosti o preukazovaní a posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov, o skúške a o osvedčení a vymedzení rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby, o opakovanom preukazovaní odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby, podrobnosti o povolení na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody a o preukazovaní a posudzovaní splnenia požiadaviek na jednorazové povolenie (§ 20 a 21),

l)

obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti (§ 15),

m)

požiadavky na spaľovacie zariadenia umiestňované na trh a údaje, ktoré je výrobca, dovozca a predajca povinný poskytnúť spotrebiteľovi a inšpekcii [§ 14 ods. 3)],

n)

požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, národných projekcií emisií a informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach a metodiku na ich prípravu a aktualizáciu,

o)

požiadavky na monitorovanie ekosystémov.

§ 34

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 35 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Čl. I. zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 286/2009 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 704/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu,

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 351/2007 Z. z.,

4.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 202/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia,

5.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia,

6.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení vyhlášky č. 132/2006 Z. z. a vyhlášky č. 457/2007 Z. z.,

7.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti,

8.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky č. 102/2005 Z. z. a vyhlášky č. 488/2006 Z. z.,

9.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch,

10.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch v znení vyhlášky č. 30/2009 Z. z.,

11.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 338/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

12.

výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/ 2003 z 15. mája 2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia (oznámenie č. 204/2003 Z. z.).

§ 36 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  ZOZNAMZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK NA ÚČELY HODNOTENIA A RIADENIA KVALITY OVZDUŠIA

  1.

  Oxid siričitý

  2.

  oxid dusičitý a oxid dusnatý (oxidy dusíka)

  3.

  častice PM10 a PM2,5

  4.

  olovo

  5.

  ozón

  6.

  benzén

  7.

  oxid uhoľnatý

  8.

  polycyklické aromatické uhľovodíky (benzo(a)pyrén)

  9.

  kadmium

  10.

  arzén

  11.

  nikel

  12.

  ortuť

  Poznámky:

  1.

  Oxidmi dusíka sa rozumie súčet oxidu dusnatého a oxidu dusičitého v jednotke objemu vzduchu vyjadrený ako oxid dusičitý v mikrogramoch na kubický meter (µg/m3),

  2.

  Arzénom, kadmiom, niklom a benzo(a)pyrénom sa rozumie celkový obsah týchto prvkov a ich zlúčenín vo frakcii častíc PM10,

  3.

  Polycyklickým aromatickým uhľovodíkom sa rozumie organická zlúčenina zložená z najmenej dvoch kondenzovaných benzénových jadier obsahujúcich len uhlík a vodík; benzo(a)pyrén je jeden z reprezentantov polycyklických aromatických uhľovodíkov,

  4.

  Celkovou plynnou ortuťou sa rozumejú výpary ortuti ako prvku (Hg) a reaktívna plynná ortuť, ktorou je druh ortuti rozpustný vo vode s dostatočne vysokým tlakom pár, aby existoval v plynnom stave,

  5.

  Časticami PM2,5 sa rozumejú častice podľa § 2 písm. n), ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM2,5 STN EN 1234138a) selektujúcim častice s 50 % účinnosťou.

  Príloha č. 1a k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  Povolenie vjazdu do nízkoemisných zón

  I. Zoznam vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny podľa § 9 ods. 7

  1.

  Vozidlá zložiek integrovaného záchranného systému, vozidlá Policajného zboru a vozidlá hasičských jednotiek.

  2.

  Vozidlá určené na riešenie mimoriadnych udalostí39) alebo v súvislosti s riešením krízovej situácie40) vrátane zásobovania postihnutých miest, zvozu dreva po živelnej pohrome, jázd špeciálnych vozidiel na odstraňovanie následkov škôd.

  3.

  Vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti a vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky.

  4.

  Vozidlá Organizácie Severoatlantickej zmluvy a vozidlá ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu.41)

  5.

  Vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím označené podľa príslušných predpisov.42)

  6.

  Vozidlá určené na vykonávanie činností bezprostredne spojených s výkonom údržby, opráv, odstraňovaním porúch a výstavby pozemných komunikácií alebo koľajových dráh, plynovodov a plynárenských zariadení, produktovodov, elektrických sietí a elektrických rozvodných zariadení, elektroenergetických zariadení, energetických zariadení, energetických zariadení sústav zásobovania teplom a teplou vodou, vodárenských sietí, kanalizačných sietí, elektronických komunikačných sietí a ďalších inžinierskych sietí vo verejnom záujme a vozidlá správcov vodných tokov.

  7.

  Vozidlá určené na odstránenie havarijných stavov pri poruchách vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických rozvodov.

  8.

  Vozidlá zabezpečujúce verejnú osobnú dopravu v príslušnej lokalite.

  9.

  Vozidlá určené na prepravu tuhých, kvapalných alebo plynných palív na zabezpečenie chodu nemocníc, sociálnych ústavov a školských zariadení.

  10.

  Historické vozidlá.

  11.

  Vozidlá držiteľa poštovej licencie na doručovanie poštových zásielok.

  II. Zoznam vozidiel, ktorým obec môže povoliť dočasný vjazd alebo trvalý vjazd do nízkoemisnej zóny podľa § 9 ods. 8, najmä z dôvodu:

  1.

  choroby alebo nevládnosti žiadateľa, ak nespĺňa podmienky pre priznanie označenia osoby so zdravotne ťažkým postihnutím,42)

  2.

  pracovnej doby žiadateľa, ktorá mu neumožňuje prepravovať sa mestskou hromadnou dopravou,

  3.

  podnikania žiadateľa, ktoré by bolo podstatne sťažené alebo znemožnené obmedzením prevádzky v nízkoemisnej zóne,

  4.

  zabezpečenia zásobovania, pre obsluhu prevádzok sídliacich v nízkoemisnej zóne,

  5.

  zabezpečenia odvozu odpadu z nízkoemisnej zóny,

  6.

  zabezpečenia prepravy vecí a osôb na kultúrne a spoločenské, vzdelávacie a výchovné akcie,

  7.

  vozidlá organizácie, ktorá má sídlo na území nízkoemisnej zóny, zakúpené pred zriadením nízkoemisnej zóny.

  Príloha č. 1b k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  NÁRODNÉ ZÁVÄZKY ZNIŽOVANIA EMISIÍ A ZÁKLADNÉ ZÁSADY ZAPOČÍTAVANIA EMISIÍ DO NÁRODNÝCH ZÁVÄZKOV ZNIŽOVANIA EMISIÍ

  I. Národné záväzky znižovania emisií

  Znečisťujúca látka Percentuálne zníženie emisií1)
  na rok 2020
  a nasledujúce roky až
  do roku 2029
  na rok 2030
  a nasledujúce roky
  SO22) 57 % 82 %
  NOX3) 36 % 50 %
  NMVOC4) 18 % 32 %
  NH3 15 % 30 %
  PM2,5 36 % 49 %

  Vysvetlivky k tabuľke

  1)

  Východiskovým rokom záväzkov znižovania emisií je rok 2005.

  2)

  Oxidy síry SO2 sú všetky zlúčeniny síry vyjadrené ako oxid siričitý vrátane oxidu sírového (SO3), kyseliny sírovej (H2SO4) a redukovaných zlúčenín síry, ako je sulfán (H2S), merkaptány a dimetylsulfidy.

  3)

  Oxidy dusíka (NOX) sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.

  4)

  Nemetánové prchavé organické zlúčeniny (NMVOC) sú všetky organické zlúčeniny okrem metánu, ktoré za prítomnosti slnečného svetla môžu produkovať fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka.

  II. Základné zásady započítavania emisií do národných záväzkov znižovania emisií

  1.

  Emisie z cestnej dopravy sa započítavajú na základe predaných palív.

  2.

  Pri národných záväzkoch znižovania emisií podľa § 4a ods. 1 a 2 sa nezapočítavajú emisie

  a)

  z lietadiel mimo pristávacieho a vzletového cyklu,

  b)

  z medzinárodnej námornej dopravy,

  c)

  oxidov dusíka a nemetánových prchavých organických zlúčenín, ktoré pochádzajú z činností spadajúcich do nomenklatúry pre podávanie správ 2014 (NFR) dohovoru LRTAP, ako sa uvádza v rámci kategórií 3B (nakladanie s hnojom) a 3D (poľnohospodárska pôda).

  3.

  Pristávacím a vzletovým cyklom sa rozumie cyklus, ktorý zahŕňa rolovanie, vzlet, stúpanie, priblíženie, pristátie a všetky ostatné činnosti lietadla, ktoré sa vykonávajú v nadmorskej výške menej ako 3 000 stôp.

  4.

  Medzinárodnou námornou dopravou sú plavby na mori a v pobrežných vodách vodnými plavidlami plaviacimi sa pod akoukoľvek vlajkou, ktoré sa plavia z územia jednej krajiny a prichádzajú na územie inej krajiny, s výnimkou rybárskych plavidiel.

  Príloha č. 1c k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  OBSAH NÁRODNÝCH PROGRAMOV

  Minimálny obsah národných programov

  I.

  Národný program podľa § 4c obsahuje

  a)

  národný rámec politiky v oblasti kvality ovzdušia a riadenia znečisťovania, v ktorého kontexte bol program vypracovaný, vrátane:

  1.

  politických priorít a ich vzťahu k prioritám v iných relevantných oblastiach politiky vrátane zmeny klímy, poľnohospodárstva, energetiky, priemyslu a dopravy,

  2.

  úloh pridelených národným, regionálnym a miestnym orgánom,

  3.

  pokroku dosiahnutého vďaka súčasným politikám a opatreniam v rámci znižovania emisií a zlepšovania kvality ovzdušia, ako aj stupňa dodržiavania povinností na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie,

  4.

  plánovaného ďalšieho vývoja za predpokladu, že sa prijaté politiky a opatrenia nezmenia,

  b)

  zvažované politické možnosti, ktorými sa majú splniť záväzky znižovania emisií podľa § 4a ods. 1 a úrovne emisií určené na rok 2025, ktorými sa má prispieť k ďalšiemu zlepšovaniu kvality ovzdušia, ako aj ich analýza vrátane uvedenia analytickej metódy; ak sú k dispozícii, uvedú sa osobitné alebo kombinované vplyvy politík a opatrení na zníženie emisií, kvalitu ovzdušia a životného prostredia, ako aj súvisiace neistoty,

  c)

  opatrenia a politiky vybrané na prijatie, vykonávanie a preskúmanie vrátane harmonogramu ich prijatia, ako aj zodpovedné orgány,

  d)

  v odôvodnených prípadoch objasnenie dôvodov, prečo nemožno dosiahnuť úrovne emisií určené na rok 2025 bez neprimerane nákladných opatrení,

  e)

  v odôvodnených prípadoch zohľadnenie využívania flexibilít a akékoľvek následky na životné prostredie vyplývajúce z ich využívania,

  f)

  posúdenie spôsobu, akým sa zabezpečuje koherentnosť politík a opatrení podľa písmena c) s plánmi a programami vytvorenými v iných relevantných oblastiach politiky.

  II.

  Aktualizácia národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia podľa § 4c obsahuje

  a)

  posúdenie pokroku dosiahnutého v rámci vykonávania programu pri znižovaní emisií a znižovaní koncentrácií znečistenia,

  b)

  všetky významné zmeny v politickom kontexte, posúdení, programu alebo harmonogramu jeho vykonávania.

  Príloha č. 1d k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  VOLITEĽNÉ UKAZOVATELE NA MONITOROVANIE VPLYVOV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA

  I. Monitorovanie vplyvu na sladkovodné ekosystémy

  – určenie rozsahu biologických škôd vrátane citlivých receptorov (mikrofytov, makrofytov a rozsievok) a úbytku populácií rýb alebo bezstavovcov
  kľúčový ukazovateľ: schopnosť neutralizovať kyseliny (ANC)
  podporné ukazovatele: kyslosť (pH), rozpustené formy síranov (SO4), dusičnany (NO3) a rozpustený organický uhlík
  frekvencia odberu vzoriek: od jedného roka (jesenná výmena vrchnej a spodnej vrstvy stojatých vôd) do jedného mesiaca (tečúce vody)

  II. Monitorovanie vplyvu na suchozemské ekosystémy

  – posúdenie kyslosti pôdy, úbytku živín v pôde, stavu a bilancie dusíka a úbytku biodiverzity

  1.

  kľúčový ukazovateľ pre kyslosť pôdy: vymeniteľné frakcie zásaditých katiónov (nasýtenie zásadami) a vymeniteľný hliník v pôdach
  frekvencia odberu vzoriek: každých 10 rokov
  podporné ukazovatele: pH, sírany, dusičnany, zásadité katióny, koncentrácie hliníka v pôdnom roztoku
  frekvencia odberu vzoriek: každý rok (v relevantných prípadoch)

  2.

  kľúčový ukazovateľ: vyplavovanie dusičnanov z pôdy (NO3, vyplav)
  frekvencia odberu vzoriek: každý rok

  3.

  kľúčový ukazovateľ: pomer uhlík/dusík (C/N)
  podporný ukazovateľ: celkový stav dusíka v pôde (Ntot)
  frekvencia odberu vzoriek: každých 10 rokov

  4.

  kľúčový ukazovateľ: bilancia živín v olistení (N/P, N/K, N/Mg)
  frekvencia odberu vzoriek: každé štyri roky

  III. Monitorovanie vplyvu na suchozemské ekosystémy

  – posúdenie škodlivých vplyvov ozónu na rast vegetácie a jej biodiverzitu

  1.

  kľúčový ukazovateľ: rast vegetácie a poškodenie olistenia
  podporný ukazovateľ: uhlíkový tok (Cflux)
  frekvencia odberu vzoriek: každý rok

  2.

  kľúčový ukazovateľ: prekročenie kritických úrovní toku
  frekvencia odberu vzoriek: každý rok počas vegetačného obdobia

  Príloha č. 2 k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  ZÁSADY ODBORNÉHO POSUDZOVANIA

  1.

  Mať v čase odborného posudzovania znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, súčasnom stave najlepšej dostupnej techniky, technických normách a ostatných špecifikáciách a odborných materiáloch v odbore podľa predmetu odborného posudzovania a tieto v odbornom posudku dôsledne uplatniť; v prípade pochybnosti o podmienkach posudzovania a náležitostiach odborného posudku tieto s konajúcim orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať.

  2.

  Vyhotoviť odborný posudok v súlade s vydaným osvedčením, ak na priloženie odborného posudku bol žiadateľ o súhlas vyzvaný orgánom ochrany ovzdušia; ak v osvedčení nie je rozsah pôsobnosti na malé zdroje vylúčený alebo obmedzený, môže oprávnený posudzovateľ posudzovať také malé zdroje, ktorých technológia je vecne zhodná s niektorou z kategórií stredného zdroja alebo veľkého zdroja, ktoré sú v osvedčení menovite uvedené a ktoré sa technologicky od kategorizácií uvedených v osvedčení líšia iba svojou kapacitou a pre ktoré sa uplatňuje zhodné riešenie najlepšej dostupnej techniky.

  3.

  Posudzovať zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, zmeny ich využívania alebo zmeny druhu paliva, pri ktorých dôjde ku zmene kategorizácie stacionárneho zdroja alebo emisného limitu alebo ku zmene technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, pri ktorých sa uplatňuje iný stav najlepšej dostupnej techniky, ako aj prevádzku po vykonaných zmenách môže oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie na zmenenú kategorizáciu (zmenený druh paliva).

  4.

  Posudzovať zmenu využívania zariadenia, pri ktorej dôjde k doplneniu špecifických podmienok prevádzkovania bez zmeny pôvodnej kategorizácie, môže oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie súčasne na daný predmet posudzovania a aj na špecifickú technológiu (napr. v prípade spaľovania odpadov v rotačnej cementárenskej peci má osvedčenie na výrobu cementu aj na spaľovanie odpadov). Ak taký oprávnený posudzovateľ nie je ustanovený alebo žiaden z ustanovených oprávnených posudzovateľov nemôže odborný posudok vyhotoviť, posudok môže vyhotoviť oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie na príslušnú kategorizáciu (výroba cementu); posúdenie v ostatných odboroch a posúdenie špecifických podmienok sa zabezpečí formou čiastkových odborných posudkov podľa bodu 5.

  5.

  Zabezpečiť posúdenie vybraných parametrov predmetu posudzovania vyhotovením čiastkových odborných posudkov môže oprávnený posudzovateľ prostredníctvom iných oprávnených posudzovateľov po dohode s objednávateľom odborného posúdenia, ak v rámci jedného konania treba posúdiť predmet posudzovania vo viacerých odboroch posudzovania alebo vo viacerých posudzovaných činnostiach; ak z predmetu posudzovania nevyplýva inak, čiastkové odborné posudky na ostatné odbory posudzovania zabezpečuje oprávnený posudzovateľ v odbore emisno-technologického posudzovania.

  6.

  Konzultovať špecifické otázky vo svojom odbore posudzovania, ak je to potrebné, s inými oprávnenými posudzovateľmi, najmä s odbornými konzultantmi alebo aj s inými odborníkmi z teórie a praxe, ktorí nie sú oprávnenými posudzovateľmi; konzultácie sa nepovažujú za vyhotovenie čiastkového odborného posudku.

  7.

  Nevyhotoviť odborný posudok, ak žiadosť o vydanie súhlasu alebo predložená dokumentácia neobsahuje konkretizované hodnoty parametrov ochrany ovzdušia predmetu posudzovania alebo posudzovanej činnosti, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi alebo ak nie je k žiadosti priložená voľba najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia.

  8.

  Neodporučiť v odbornom posudku vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, ak z odborného posúdenia vyplýva, že

  8.1

  predmet posudzovania nespĺňa všetky ustanovené požiadavky na ochranu ovzdušia,

  8.2

  nie sú riešené všetky ustanovené povinnosti prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo žiadateľa o súhlas,

  8.3

  riešenie ustanovených požiadaviek a povinností podľa posudzovanej dokumentácie nie je v súlade s predpismi

  a na splnenie ustanovených požiadaviek a povinností je potrebná podstatná zmena predmetu posudzovania alebo posudzovanej dokumentácie.

  9.

  Preberať záruky za správnosť vyhotoveného posudku alebo čiastkového odborného posudku vo vzťahu k objednávateľovi odborného posúdenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a uzavretej zmluvy (dohody) o odbornom posúdení, najmenej však päť rokov odo dňa vyhotovenia odborného posudku alebo odo dňa jeho doplnenia.

  10.

  Uchovávať odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia počas najmenej piatich rokov odo dňa vyhotovenia odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku alebo odo dňa jeho doplnenia.

  11.

  Doplniť alebo vysvetliť na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok a súvisiace podklady vrátane vysvetlenia odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku na prerokovaniach žiadosti o vydanie súhlasu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo určených orgánom ochrany ovzdušia.

  12.

  Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo objednávateľa odborného posúdenia (žiadateľa o súhlas); za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány ochrany ovzdušia.

  13.

  Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu v písomnej forme zoznam vyhotovených odborných posudkov a čiastkových odborných posudkov a v elektronickej forme informáciu o vyhotovených posudkoch a o čiastkových odborných posudkoch (názov posudku, dátum vyhotovenia posudku, údaje o žiadateľovi o súhlas, účel posudzovania – označenie súhlasu, názov a stručné údaje o predmete posudzovania a závery vyplývajúce z výsledku posúdenia); na vyžiadanie ministerstva doplniť prehľady o vyhotovených posudkoch aj o ďalšie náležitosti, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

  14.

  Umožniť ministerstvu alebo ministerstvom poverenej osobe kontrolu správnosti odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku; bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie a podklady súvisiace s posúdením správnosti posudku alebo čiastkového odborného posudku.

  15.

  Zúčastniť sa na vyzvanie ministerstva riešenia súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky v oblasti ochrany ovzdušia, technických noriem a iných obdobných špecifikácií a odborných materiálov, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

  16.

  Nevyhotoviť odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok, ak možno mať vo vzťahu posudzovateľa k predmetu posudzovania, ku konajúcemu orgánu ochrany ovzdušia a k účastníkom konania pochybnosť o nezaujatosti posudzovateľa. Rozhodujúce zásady pri posúdení nezaujatosti posudzovateľa sú:

  16.1

  Nevyhotoviť odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok pre vlastnú potrebu, potrebu blízkej osoby, potrebu osoby, s ktorou má posudzovateľ pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, a pre ostatné ekonomicky alebo personálne s posudzovateľom alebo zamestnávateľom prepojené subjekty.

  16.2

  Odmena za vyhotovenie posudku alebo čiastkového odborného posudku nesmie závisieť od výsledku posúdenia a musí byť vylúčený aj iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku posudzovania.

  16.3

  Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k predmetu posudzovania, napríklad patentová ochrana.

  16.4

  Nevyhotoviť odborný posudok, ak osoba konajúca v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní je blízkou osobou.

  16.5

  Dôsledne preskúmať plnenie týchto zásad pred vyhotovením posudku, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti pozná posudzovateľ vec do všetkých podrobností.

  16.6

  Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať podmienky vyhotovenia posudku alebo čiastkového odborného posudku s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vyhotovením posudku; na naplnenie podstaty nesplnenia podmienky nezaujatosti je rozhodujúci už vznik dôvodnej pochybnosti. Zaujatosť a správnosť odborného posudku sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  ZÁSADY VÝKONU OPRÁVNENEJ TECHNICKEJ ČINNOSTI

  1.

  Oprávnené merania môže zodpovedná osoba vykonávať na takých malých zdrojoch, ktorých technológia je vecne zhodná s niektorou z kategórií stredného zdroja alebo veľkého zdroja, ktoré sú v osvedčení menovite uvedené, a ktorá sa technologicky od uvedenej kategorizácie líši iba svojou kapacitou, ak v osvedčení zodpovednej osoby nie je rozsah pôsobnosti na malé zdroje vylúčený alebo obmedzený.

  2.

  Nevykonať oprávnenú technickú činnosť, ak oprávnená osoba nemá v čase oprávnenej technickej činnosti zavedenú platnú metódu a metodiku oprávnenej technickej činnosti a túto nemá uvedenú v osvedčení o akreditácii a osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek alebo odsúhlasenú ministerstvom vo výnimočnom prípade. Zavedenie a splnenie požiadaviek platnej metódy a metodiky musí byť náležite validované, potvrdené praktickým overením a zdokumentované interným pracovným postupom alebo iným obdobným dokumentom.

  3.

  Mať v čase výkonu oprávnenej technickej činnosti znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, technických normách a ostatných špecifikáciách a odborných materiáloch vzťahujúcich sa na odbor a objekt oprávnenej technickej činnosti a tieto pri oprávnenej technickej činnosti dôsledne uplatňovať; v prípade pochybnosti o uplatňovaní určených podmienok oprávnenej technickej činnosti, reprezentatívnosti a neistote výsledku oprávnenej technickej činnosti, náležitostiach a podmienkach vyhotovenia správy o oprávnenej technickej činnosti tieto s konajúcim orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať.

  4.

  Oznamovať identifikačné údaje objektu oprávnenej technickej činnosti, účel oprávnenej technickej činnosti, zisťované údaje alebo vykonávané technické činnosti, metodiky oprávnenej technickej činnosti, predpokladané neistoty výsledkov oprávnenej technickej činnosti a riešenie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti, ak boli určené najmenej päť pracovných dní pred plánovaným termínom jej vykonania inšpekcii alebo poverenej organizácii podľa § 15 ods. 1 písm. r).

  5.

  Vyžadovať od prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa oprávnenej technickej činnosti, zákazníka) písomné vyhlásenie o tom, že počas oprávnenej technickej činnosti zodpovedala prevádzka objektu merania podmienkam oprávnenej technickej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, dokumentácie a osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti, ak boli určené príslušným orgánom ochrany ovzdušia, a tieto podľa miestnych podmienok preveriť. Nevykonať odber vzorky, meranie alebo inú zodpovedajúcu oprávnenú technickú činnosť na príslušnom monitorovacom mieste, ak je zrejmé, že podmienky jej vykonania nie sú splnené, alebo o ich splnení sú odôvodnené pochybnosti.

  6.

  Informovať bez zbytočného odkladu preukázateľne prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, zákazníka), inšpekciu a okresný úrad príslušný podľa miesta konania oprávnenej technickej činnosti o nereprezentatívnosti alebo o pochybnosti o reprezentatívnosti výsledku oprávnenej technickej činnosti a o prijatých nápravných opatreniach, ak to oprávnená osoba zistí po vyhotovení správy o oprávnenej technickej činnosti alebo čiastkovej správy o oprávnenej technickej činnosti .

  7.

  Informovať preukázateľne prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, zákazníka) o tom, že správa o oprávnenej technickej činnosti, výsledky oprávnenej technickej činnosti a názor o súlade/nesúlade objektu oprávnenej technickej činnosti s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

  8.

  Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, zákazníka); podrobnosti dohodnúť v písomne uzavretej zmluve, dohode alebo objednávke. Za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány ochrany ovzdušia alebo organizácie poverené kontrolou správnosti výsledkov oprávnených technických činností.

  9.

  Preberať záruky za dohodnutý výkon a za reprezentatívnosť výsledku oprávnenej technickej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a s prevádzkovateľom stacionárneho zdroja (objednávateľom, zákazníkom) písomne uzavretej zmluvy (dohody) alebo objednávky, najmenej však šesť rokov odo dňa vyhotovenia, zmeny alebo doplnenia správy o oprávnenej technickej činnosti alebo odo dňa vyhotovenia zmeny alebo doplnenia čiastkovej správy o oprávnenej technickej činnosti.

  10.

  Uvádzať pri styku s prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi) úplné informácie o svojej kompetencii na oprávnenú technickú činnosť podľa platného osvedčenia o akreditácii, osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek a osvedčenia zodpovednej osoby, o čase platnosti osvedčení, o podmienkach na výkon oprávnených technických činností a o ďalších obmedzeniach výkonu oprávnených technických činností podľa platných osvedčení; na iné komerčné účely uvádzať informácie o svojej kompetencii v takom rozsahu a forme, aby neboli klamlivé.

  11.

  Nezačať oprávnenú technickú činnosť a ukončiť všetky rokovania o vykonaní oprávnenej technickej činnosti s prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi), ak jediná zodpovedná osoba pre daný odbor, predmet, metódu alebo metodiku oprávnenej technickej činnosti je vo výpovednej lehote a do času ukončenia pracovného pomeru oprávnenú technickú činnosť neukončí a nevyhotoví správu o oprávnenej technickej činnosti.

  12.

  Mať systém tvorby a zdokumentované pravidlá tvorby ceny oprávnenej technickej činnosti a prihliadať na účelnosť a na primeranosť nákladov na oprávnenú technickú činnosť, ak to stav techniky oprávnenej technickej činnosti a požiadavky na postačujúcu presnosť výsledkov z hľadiska účelu oprávnenej technickej činnosti umožňujú.

  13.

  Vysvetliť na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia alebo organizácie poverenej kontrolou správnosti výsledkov správu o oprávnenej technickej činnosti alebo čiastkovú správu o oprávnenej technickej činnosti a súvisiace podklady.

  14.

  Uchovávať správy, záznamy, materiály a podklady dokumentujúce podmienky oprávnenej technickej činnosti, pôvodné zistenia a z nich odvodené závery, výpočty, prehľadné tabuľky o dodržiavaní právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia a normatívnych parametrov metodík oprávnenej technickej činnosti počas najmenej šiestich rokov odo dňa odovzdania správy o oprávnenej technickej činnosti alebo čiastkovej správy o oprávnenej technickej činnosti alebo odo dňa ich zmeny alebo doplnenia.

  15.

  Zúčastňovať sa na vlastné náklady na ministerstvom určených posudzovaniach profesijnej spôsobilosti, medzilaboratórnych alebo im zodpovedajúcich porovnávacích meraniach.

  16.

  Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu v písomnej forme zoznam vykonaných oprávnených technických činností a subdodávok za predchádzajúci kalendárny rok a v elektronickej forme informáciu o oprávnených technických činnostiach a subdodávkach (názov správy, dátum vyhotovenia správy, údaje o žiadateľovi o súhlas, účel merania - označenie súhlasu, názov a stručné údaje o objekte merania, prehľadnú tabuľku výsledkov oprávnenej technickej činnosti a ich interpretáciu); informáciu o oprávnenej technickej činnosti v tomto rozsahu zaslať v elektronickej forme na príslušnú inšpekciu najneskôr do 30 dní od zaslania alebo odovzdania správy o oprávnenej technickej činnosti prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja (objednávateľovi oprávnenej technickej činnosti, zákazníkovi). Na vyžiadanie ministerstva a inšpekcie doplniť informáciu aj o ďalšie náležitosti, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

  17.

  Umožniť kontrolu reprezentatívnosti výsledkov oprávnenej technickej činnosti; na požiadanie umožniť kontrolu oprávnenej technickej činnosti na mieste, bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie súvisiace s posúdením reprezentatívnosti výsledkov oprávnenej technickej činnosti vrátane vykonania prípadných medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, rozborov overovacích vzoriek alebo posúdení spôsobilosti.

  18.

  Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické skúšky monitorovacích systémov možno prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nie je inou oprávnenou osobou, ak subdodávateľ

  a)

  je uvedený v dokumentácii systému kvality oprávnenej osoby a zmluvné podmienky vykonávania subdodávok sú opísané do náležitých podrobností,

  b)

  vykonáva rozbory a skúšky podľa metód a metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky oprávnenej technickej činnosti a preukáže, že má potvrdenú a zdokumentovanú ich platnosť a zavedenie,

  c)

  má vo svojom systéme kvality zdokumentované zavedenie ministerstvom stanovených požiadaviek pre subdodávky pri oprávnených technických činnostiach,

  d)

  je v potrebnom rozsahu oboznámený so súvisiacimi okolnosťami rozhodujúcimi pre kvalifikovaný výkon subdodávky vrátane oboznámenia sa s objektom merania – skúšky, ak je to potrebné,

  e)

  má zdokumentované, že pri subdodávkach dodržiava povinnosti podľa § 20 ods. 16.

  19.

  Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické skúšky a kalibráciu monitorovacích systémov možno prostredníctvom inej oprávnenej osoby, ak je to pri danej oprávnenej technickej činnosti potrebné. Odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných technicko-prevádzkových parametrov objektu oprávnenej technickej činnosti možno zabezpečiť prostredníctvom inej oprávnenej osoby alebo prostredníctvom iného subdodávateľa, ktorý nie je oprávnenou osobou, ak je tento na danú činnosť akreditovaný a preukáže splnenie zásad podľa bodu 18 písm. b) až d); zdokumentovanie plnenia zásady podľa bodu 18 písm. c) sa uplatňuje individuálne podľa subdodávky.

  20.

  Zabezpečovať oprávnené merania vybraných znečisťujúcich látok alebo merania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a ich vyhodnotenie formou čiastkovej správy o oprávnenom meraní prostredníctvom inej oprávnenej osoby možno len v špecifických prípadoch, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah alebo podmienky, alebo časovú tieseň vykonania oprávneného merania, napríklad potreba merania tej istej znečisťujúcej látky rôznymi metódami pre pochybnosti o interferenciách, skladba stacionárneho zdroja z viacerých technologicky špecifických častí, kapacitné možnosti a časová obmedzenosť prevádzky pri ustanovených technicko-prevádzkových podmienkach. V takých prípadoch možno odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných technicko-prevádzkových parametrov objektu oprávneného merania zabezpečiť aj prostredníctvom laboratória prevádzkovateľa objektu merania, ak je laboratórium na dané skúšky a činnosti akreditované, preukáže splnenie zásad podľa bodu 18 písm. b) až d) a okresný úrad vydá súhlas s osobitnými podmienkami zabezpečenia dôveryhodnosti výsledku danej činnosti [§ 17 ods. 1 písm. g)]; zdokumentovanie plnenia zásady podľa bodu 18 písm. c) sa uplatňuje individuálne podľa subdodávky.

  21.

  Nevykonať oprávnenú technickú činnosť, ak vo vzťahu k objektu oprávnenej technickej činnosti, k príslušnému orgánu ochrany ovzdušia a k účastníkom konania možno mať pochybnosť o nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby alebo subdodávateľa (akreditované laboratórium tretej strany alebo inšpekčný orgán typu A). Rozhodujúce zásady na posúdenie nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby a subdodávateľa sú:

  21.1

  Nevykonať oprávnenú technickú činnosť pre vlastnú potrebu a pre ostatné s oprávnenou osobou personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojené subjekty (napr. zapožičanie technických prostriedkov alebo prenájom priestorov potrebných na výkon oprávnenej technickej činnosti).

  21.2

  Odmeňovanie zodpovedných osôb a ďalších zamestnancov zúčastňujúcich sa na oprávnenej technickej činnosti nesmie závisieť od výsledkov oprávnenej technickej činnosti; vylúčiť iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku oprávnenej technickej činnosti okrem finančnej sumy, ktorá je primeraná vykonanej práci.

  21.3

  Vedúci pracovníci môžu do činností, ktoré súvisia s oprávnenými technickými činnosťami, zasahovať len v súlade s kompetenciami podľa odsúhlasenej dokumentácie systému kvality a musia sa zdržiavať všetkých takých konaní, ktoré by mohli vyvolať pochybnosť o akejkoľvek forme ovplyvnenia výsledku oprávnenej technickej činnosti a zaujatosti konania oprávnenej osoby.

  21.4

  Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k objektu oprávnenej technickej činnosti, napríklad patentová ochrana.

  21.5

  Vylúčiť vzťah blízkej osoby k osobám, ktoré majú vo väzbe na výsledky oprávnenej technickej činnosti priamy prospech alebo ktoré by mohli byť na základe výsledkov oprávnených technických činností postihované bez ohľadu na formu postihu, napríklad členovia štatutárnych orgánov právnických osôb alebo fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, zodpovední pracovníci vnútornej organizačnej jednotky až po najnižšiu úroveň zodpovedného pracovníka meraného stacionárneho zdroja alebo výrobne vrátane zmenového majstra alebo predáka.

  21.6

  Vylúčiť vzťah blízkej osoby aj k osobe konajúcej v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní.

  21.7

  Vylúčiť účasť pracovníkov orgánov ochrany ovzdušia a pracovníkov poverených kontrolou reprezentatívnosti výsledkov v štatutárnych, dozorných a kontrolných orgánoch právnickej osoby alebo ich majetkového podielu; výnimkou je majetková účasť formou kupónovej privatizácie, ak nie je dominantná.

  21.8

  Dôsledne preskúmať plnenie tejto zásady pred oprávnenou technickou činnosťou, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti oprávnená osoba, zodpovedná osoba a subdodávateľ poznajú vec do všetkých podrobností.

  21.9

  Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať konkrétny prípad s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vykonaním oprávnenej technickej činnosti. Na naplnenie podstaty nesplnenia týchto zásad je rozhodujúci už vznik dôvodnej pochybnosti; zaujatosť a reprezentatívnosť výsledku oprávnenej technickej činnosti sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.

  21.10

  Vo výnimočnom prípade, ak sa niektorá z uvedených zásad nezaujatosti nemôže splniť, možno oprávnenú technickú činnosť vykonať len za osobitných podmienok určených príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

  Na subdodávateľa sa jednotlivé zásady nezaujatosti vzťahujú podľa svojho významu v prípadoch, ak je potrebné jeho oboznámenie sa s objektom merania – skúšky, pri ktorom by mohla vzniknúť pochybnosť o dôveryhodnosti výsledku oprávnenej technickej činnosti.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23; Ú. v. ES L 350, 28. 12. 1998) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 287, 14. 11. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 76, 22. 3. 2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

  2.

  Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 121, 11. 5. 1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. EÚ L 23, 26. 1. 2005) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11. 6. 2008).

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015).

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016).

Poznámky

 • 1)

  § 91 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 1a)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

 • 2)

  Napríklad zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3a)

  § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 3b)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

 • 3c)

  § 2 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 117/2007 Z. z.

 • 5)

  § 2 písm. o) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5a)

  § 2 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z.

 • 5b)

  § 2 písm. o) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 • 5c)

  Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP), (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 249/2006 Z. z.).

 • 5d)

  Napríklad § 4 ods. 2 písm. c) a d) a § 4b ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 18 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 10)

  § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

 • 10a)

  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení.

 • 10b)

  § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10c)

  § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 10d)

  § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

 • 12a)

  § 5 ods. 1 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.

 • 12b)

  § 12 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 12c)

  Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z.

 • 13)

  § 3 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.

 • 14)

  Napríklad § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Príloha č. 8 časť A a príloha č. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 16)

  § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z.

 • 16a)

  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 16b)

  § 33a zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 211/2000 Z. z.

 • 17)

  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.

 • 18)

  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 • 19)

  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  § 5 a príloha č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z.

 • 22)

  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 21, 27 a 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

 • 23a)

  Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch.

 • 24)

  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z.

 • 25)

  Položka č. 170 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  § 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 525/2003 Z. z.§ 8 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  § 9 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 29)

  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  § 6 ods. 2 zákona č. 505/2009 Z. z.

 • 31)

  Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 31a)

  Napríklad § 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 33)

  § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 33a)

  Príloha č. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 34)

  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 34a)

  § 8 až 13 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 35)

  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 35a)

  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.

 • 38)

  § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.

 • 38a)

  STN EN 12341 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných častíc PM10 alebo PM2,5 štandardnou gravimetrickou metódou merania (83 4602).

 • 39)

  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 40)

  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

 • 41)

  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).

 • 42)

  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore