Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.2020

Platnosť od: 08.04.2010
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD43DS11EUPP13ČL0

Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 137/2010 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 74/2020

Legislatívny proces k zákonu 74/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ovzduší

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
ochranu ovzdušia,
b)
prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia,
c)
národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak ide o antropogénne emisie, ...
d)
vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých ...
e)
získavanie informácií o kvalite ovzdušia,
f)
hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia,
g)
monitorovanie dlhodobých trendov a zlepšení, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych opatrení a opatrení Európskej ...
h)
práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia,
i)
osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri vyhotovovaní odborných ...
j)
oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody,
k)
pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,
l)
správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia.1)

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa osobitného predpisu,1a) ...

b)

znečisťujúcou látkou akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže ...

c)

stálym meraním meranie úrovne znečistenia ovzdušia uskutočňované na stálych miestach kontinuálne alebo ...

d)

indikatívnym meraním meranie, ktoré spĺňa ciele v kvalite údajov, ktoré sú menej prísne ako tie, ktoré ...

e)

mestským pozaďovým miestom miesto v mestských oblastiach, kde sú úrovne znečistenia ovzdušia reprezentatívne ...

f)

prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj ...

g)

emisiou uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového zdroja alebo difúzneho zdroja do ovzdušia,

h)

spaľovňou odpadov stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie, ktoré slúži ...

i)

zariadením na spoluspaľovanie odpadov stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie, ...

j)

vymedzením spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vymedzenie technologického celku ...

k)

dokumentáciou dokumenty obsahujúce údaje o technických parametroch stacionárneho zdroja, spôsobe užívania ...

1.

dokumenty posudzované orgánom ochrany ovzdušia v konaní podľa tohto zákona,

2.

súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ...

3.

projektová dokumentácia stavby podľa osobitného predpisu,3a)

4.

dokumenty vyhotovené výrobcom alebo zhotoviteľom stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo automatizovaného ...

5.

dokumenty vyhotovené prevádzkovateľom, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho ...

l)

verejnosťou jedna alebo viacero osôb alebo ich združenia,

m)

časticami PM10 suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným v referenčnej ...

n)

časticami PM2,5 alebo jemnými tuhými časticami častice s aerodynamickým priemerom rovným alebo menším ...

o)

prchavou organickou zlúčeninou každá organická zlúčenina antropogénneho a biogénneho pôvodu iná ako ...

p)

spaľovacím zariadením technické zariadenie, ktoré slúži na oxidáciu palív na účely využitia takto vzniknutého ...

q)

palivom tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál,

r)

nízkoemisnou zónou územie obce, časti obce alebo mestskej časti,3b) v ktorej je regulovaná prevádzka ...

s)

vidieckym pozaďovým miestom miesto v oblasti s nižšou hustotou obyvateľstva vzdialené od mestských oblastí ...

t)

veľkým spaľovacím zariadením spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom najmenej 50 MW vymedzené ...

u)

väčším stredným spaľovacím zariadením spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 1 MW a viac ...

v)

zariadením používajúcim organické rozpúšťadlo technologický celok, v ktorom sa vykonávajú ustanovené ...

w)

organickou zlúčeninou zlúčenina, ktorá obsahuje najmenej jeden atóm uhlíka a jeden alebo viac atómov ...

x)

druhotným palivom palivo, ktoré bolo vyrobené z odpadu a spĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 3, pričom ...

y)

antropogénnymi emisiami emisie znečisťujúcich látok súvisiace s ľudskou činnosťou,

z)

prekurzormi ozónu oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý,

aa)

čiernym uhlíkom tuhé častice z uhlíka, ktoré absorbujú svetlo,

ab)

ochranou ovzdušia predchádzanie znečisťovaniu ovzdušia a obmedzovanie znečisťovania ovzdušia a znižovanie ...

§ 3 - Zdroj znečisťovania ovzdušia
(1)

Zdroj znečisťovania ovzdušia je

a)
stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka ...
b)
mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktorý ...
(2)

Stacionárne zdroje sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia ...

a)
veľký zdroj, ktorým je osobitne závažný technologický celok,
b)
stredný zdroj, ktorým je závažný technologický celok, ak nie je súčasťou veľkého zdroja,
c)
malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu ...
(3)

Zariadenie stacionárneho zdroja je celok, na ktorý sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky ...

(4)

Stacionárne zdroje sa podľa charakteru technologického procesu, technologického princípu alebo účelu ...

(5)

V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 1 písm. a), o členení stacionárneho zdroja ...

§ 4 - Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia
(1)

Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia reguluje vnášanie znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou priamo ...

a)
emisné limity,
b)
technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
c)
emisné stropy,
d)
emisné kvóty.4)
(2)

Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zariadenia stacionárneho ...

a)
hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch,
b)
hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času,
c)
limitný emisný faktor,
d)
emisný stupeň,
e)
stupeň odsírenia,
f)
tmavosť dymu.
(3)

Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené vykonávacím predpisom podľa ...

(4)

Ak pre znečisťujúcu látku nie je určený emisný limit individuálne v súhlase podľa § 17 ods. 1 a § 18 ...

(5)

Emisný strop je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré je ...

§ 4a - Národné záväzky znižovania emisií
(1)

Národným záväzkom znižovania emisií je záväzok Slovenskej republiky znížiť antropogénne emisie oxidu ...

(2)

Národný záväzok znižovania emisií určuje najmenšie zníženie emisií znečisťujúcej látky, ktoré sa má ...

(3)

Cieľom opatrení na obmedzenie antropogénnych emisií na rok 2025 je dosiahnuť úroveň emisií určenú na ...

(4)

Ak je to z ekonomického hľadiska alebo technického hľadiska účinnejšie, možno úroveň emisií na rok 2025 ...

(5)

Ak emisie za rok 2025 prekročia úroveň emisií určenú na rok 2025, vzniknutú odchýlku je potrebné odôvodniť ...

§ 4b - Flexibilita v plnení národných záväzkov znižovania emisií
(1)

Ak sa v dôsledku uplatnenia kvalitnejších metód inventúr emisií aktualizovaných na základe vedeckých ...

a)
na určenie toho, či sú podmienky na úpravu ročných národných emisných inventúr splnené, sa záväzky znižovania ...
b)
od roku 2025 sa na úpravy ročných národných emisných inventúr vzťahujú dodatočné podmienky, ak sa emisné ...
1.
preukázať, že výrazne odlišné emisné faktory nie sú výsledkom nedostatočného vykonávania a presadzovania ...
2.
informovať o výraznom rozdiele v emisných faktoroch Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“), ktorá preskúma ...
(2)

Ak v dôsledku výnimočne studenej zimy alebo výnimočne suchého leta nemožno v príslušnom roku splniť ...

(3)

Ak v príslušnom roku nemožno splniť jeden alebo viac záväzkov znižovania emisií podľa prílohy č. 1b ...

(4)

Povinnosti podľa § 4a sa považujú za splnené na obdobie najviac troch rokov, ak nedodržiavanie národných ...

a)
na dosiahnutie súladu sa vynaložilo a bude sa naďalej vynakladať všetko primerané úsilie vrátane vykonávania ...
b)
uplatnenie ďalších opatrení a politík na doplnenie opatrení podľa písmena a) by viedlo k neprimeraným ...
(5)

O úmysle uplatniť postup podľa odsekov 1 až 4 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ...

(6)

Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou preskúma a posúdi, či použitie postupu podľa ...

§ 4c - Národný program
(1)

Národný program slúži na riadenie znečisťovania ovzdušia so zámerom obmedziť národné ročné antropogénne ...

(2)

Pri vypracovaní, prijímaní a vykonávaní národného programu je potrebné

a)
posúdiť stupeň pravdepodobnosti, ako národné zdroje emisií môžu ovplyvniť kvalitu ovzdušia na území ...
b)
zohľadniť potrebu zníženia emisií znečisťujúcich látok na dosiahnutie súladu s cieľom v kvalite ovzdušia ...
c)
pri prijímaní opatrení na dosiahnutie národných záväzkov znižovania emisií častíc PM2,5 určiť opatrenia ...
d)
zabezpečiť koherentnosť s inými relevantnými plánmi a programami zriadenými na základe požiadaviek ustanovených ...
e)
zohľadniť potenciál ekonomicko-efektívneho znižovania emisií v konkrétnych sektoroch priemyslu, v energetike, ...
(3)

Národný program ministerstvo vypracuje v súlade s prílohou č. 1c a usmernením Komisie. S cieľom dosiahnuť ...

a)
opatrenia na zabezpečenie redukčných záväzkov pre znečisťujúce látky vrátane opatrení na znižovanie ...
b)
informácie o prijatých a plánovaných postupoch a kvantifikovaných odhadoch vplyvu týchto postupov a ...
c)
očakávané výrazné zmeny v geografickom rozložení emisií.
(4)

Ministerstvo počas prípravy národného programu alebo pri jeho aktualizácii, ktorou sa zavádzajú ďalšie ...

a)
zverejní návrh národného programu na svojom webovom sídle na 30 dní,
b)
konzultuje návrh národného programu s verejnosťou a s príslušnými orgánmi, ktorých sa vykonávanie národných ...
c)
uskutoční cezhraničné konzultácie, ak je to potrebné.
(5)

Verejnosť má právo v lehote podľa odseku 4 písm. a) podať ministerstvu písomné pripomienky k návrhu ...

(6)

Na účel uvedený v odseku 4 písm. b) je ministerstvo povinné najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty ...

(7)

Po preskúmaní pripomienok vyjadrených verejnosťou a príslušnými orgánmi informuje ministerstvo verejnosť ...

(8)

Národný program sa aktualizuje najmenej raz za štyri roky.

(9)

Politiky a opatrenia na znižovanie emisií obsiahnuté v národnom programe sa aktualizujú do 18 mesiacov ...

(10)

Po schválení vládou Slovenskej republiky ministerstvo predloží národný program Komisii do 1. apríla ...

(11)

Ministerstvo zverejní národný program a jeho aktualizáciu na svojom webovom sídle.

§ 4d - Národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach
(1)

Plnenie národných záväzkov znižovania emisií sa preukazuje národnými emisnými inventúrami. Národné emisné ...

(2)

Pri uplatnení flexibility v plnení národných záväzkov znižovania emisií podľa § 4b sa v informatívnej ...

(3)

Národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach spracováva a zverejňuje ...

(4)

Národné emisné inventúry predkladá ministerstvom poverená organizácia Komisii a Európskej environmentálnej ...

§ 4e - Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia
(1)

Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sa vykonáva nákladovo efektívnym spôsobom založeným ...

(2)

Monitorovací program s určením monitorovacích miest a sledovaných ukazovateľov vypracuje ministerstvo ...

(3)

Ministerstvo oznámi Komisii a Európskej environmentálnej agentúre

a)
do 1. júla 2018 a potom raz za štyri roky informácie o polohe monitorovacích miest a sledované ukazovatele ...
b)
do 1. júla 2019 a potom raz za štyri roky monitorované údaje podľa odseku 1.
(4)

Voliteľné ukazovatele na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sú uvedené v prílohe ...

DRUHÁ ČASŤ

KVALITA OVZDUŠIA

§ 5 - Cieľ v kvalite ovzdušia a prípustná úroveň znečistenia ovzdušia
(1)

Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita ovzdušia, a zlepšiť ...

(2)

Úroveň znečistenia ovzdušia je koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší alebo jej depozícia na zemskom ...

(3)

Prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia vyjadruje

a)
limitná hodnota a početnosť jej prekročení,
b)
medza tolerancie a početnosť jej prekročenia limitnej hodnoty zvýšenej o medzu tolerancie,
c)
kritická úroveň,
d)
cieľová hodnota,
e)
dlhodobý cieľ,
f)
indikátor priemernej expozície,
g)
národný cieľ zníženia expozície,
h)
záväzok zníženia koncentrácie expozície,
i)
depozičný limit.
(4)

Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota ...

(5)

Limitnou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť, ...

(6)

Medzou tolerancie je percento limitnej hodnoty, o ktoré môže byť limitná hodnota prekročená, v určenom ...

(7)

Prekročenie limitnej hodnoty spôsobené príspevkom emisií z prírodných zdrojov sa nepovažuje za prekročenie ...

(8)

Pri prekročení limitnej hodnoty spôsobenej príspevkom emisií z prírodného zdroja okresný úrad v sídle ...

(9)

Ministerstvo zasiela Komisii v roku nasledujúcom po hodnotenom roku zoznam aglomerácií a zón, v ktorých ...

(10)

Kritickou úrovňou na účely hodnotenia kvality ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe ...

(11)

Cieľovou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť ...

(12)

Dlhodobým cieľom je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte, okrem ...

(13)

Depozičným limitom je najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade na jednotku ...

(14)

Celkovou depozíciou je súhrnné množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z atmosféry na povrch ...

(15)

Indikátorom priemernej expozície pre častice PM2,5 je priemerná úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá odráža ...

(16)

Indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5 určený na rok 2015 nesmie presiahnuť záväzok zníženia ...

(17)

Záväzkom zníženia koncentrácie expozície pre častice PM2,5 je úroveň znečistenia ovzdušia určená na ...

(18)

Národným cieľom zníženia expozície pre častice PM2,5 je percentuálne zníženie priemernej expozície obyvateľstva ...

§ 6 - Hodnotenie kvality ovzdušia
(1)

Hodnotením kvality ovzdušia je zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, ...

(2)

Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. ...

(3)

Pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na celom území Slovenskej republiky zabezpečuje ...

(4)

Zónou je vymedzená časť územia Slovenskej republiky na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia.

(5)

Aglomeráciou je husto osídlená zóna na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ...

(6)

Sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva poverená organizácia vo všetkých aglomeráciách a zónach ...

(7)

Hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia sa vykonáva podľa požiadaviek, kritérií a metód ustanovených ...

a)
horné medze a dolné medze na hodnotenie,
b)
požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na meranie koncentrácií znečisťujúcich látok,
c)
kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok,
d)
ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia,
e)
referenčné metódy a kritériá merania a analýzy znečisťujúcich látok vrátane merania vybraných prekurzorov ...
f)
požiadavky na merania prekurzorov ozónu,
g)
referenčné metódy merania celkovej depozície vybraných znečisťujúcich látok,
h)
referenčné metódy modelovania kvality ovzdušia.
(8)

Hornou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ...

(9)

Dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ...

(10)

Hodnotenie kvality ovzdušia sa vykonáva

a)
stálym meraním v aglomeráciách a zónach,
1.
kde je úroveň znečistenia ovzdušia znečisťujúcou látkou vyššia ako horná medza na hodnotenie úrovne ...
2.
ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén, kde je úroveň znečistenia ovzdušia medzi hornou medzou ...
3.
ak ide o ozón, kde počas ktoréhokoľvek z predchádzajúcich piatich rokov prekročili koncentrácie ozónu ...
b)
kombináciou stálych meraní, indikatívnych meraní a modelovacích techník v aglomeráciách a zónach, v ...
1.
rovnaká alebo vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia a rovnaká alebo nižšia ...
2.
v reprezentatívnom časovom období medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ...
c)
modelovacími technikami alebo technikami objektívneho odhadu v aglomeráciách a zónach, v ktorých úroveň ...
(11)

V zónach, kde sa vykonávajú stále merania podľa odseku 10 písm. a), môže byť hodnotenie doplnené modelovacími ...

(12)

V zónach a aglomeráciách, kde nie sú vykonávané stále reprezentatívne merania úrovne znečistenia ovzdušia ...

(13)

Spôsob hodnotenia kvality ovzdušia preskúma poverená organizácia vždy, ak dôjde k významným zmenám v ...

(14)

Zaradenie aglomerácií a zón do skupín podľa dodržiavania limitných hodnôt a cieľových hodnôt prehodnotí ...

§ 7 - Meranie úrovne znečistenia ovzdušia
(1)

Poverená organizácia

a)
v aglomeráciách a v zónach, kde úroveň znečistenia ovzdušia je vyššia ako dolná medza na hodnotenie ...
1.
zriaďuje a prevádzkuje monitorovaciu meraciu sieť na stále merania úrovne znečistenia ovzdušia,
2.
zabezpečuje meranie koncentrácií ozónu a vybraných prekurzorov ozónu,
b)
monitoruje spolu s benzo(a)pyrénom v ovzduší aj iné relevantné polycyklické aromatické uhľovodíky na ...
c)
zriadi najmenej jednu meraciu stanicu na vidieckom pozaďovom mieste mimo významných zdrojov na hodnotenie ...
d)
zriadi na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia na území Slovenskej republiky, ak ide o arzén, kadmium, ...
1.
jedno pozaďové vzorkovacie miesto na indikatívne meranie ich koncentrácie,
2.
jedno vzorkovacie miesto na meranie celkovej depozície týchto znečisťujúcich látok; postup upravuje ...
e)
využíva výsledky meraní vykonávaných úradom verejného zdravotníctva, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,6) ...
f)
určuje umiestnenie a počet vzorkovacích miest podľa ustanovených kritérií, po prerokovaní s okresným ...
(2)

Počet vzorkovacích miest môže byť znížený len v súlade s podmienkami ustanovenými vykonávacím predpisom ...

(3)

Monitorovacie miesta pre znečisťujúce látky uvedené v odseku 1 písm. b) sa umiestnia spolu so vzorkovacími ...

(4)

Poverená organizácia koordinuje monitorovanie podľa odseku 1 písm. c) so stratégiou monitorovania a ...

(5)

Poverená organizácia môže pre monitorovanie znečisťujúcich látok podľa odseku 1 písm. d) v záujme dosiahnutia ...

§ 8 - Oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia
(1)

Oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia je

a)
oblasť riadenia kvality ovzdušia,
b)
oblasť s výskytom intenzívneho zápachu, ak ide o vymedzenú časť zóny alebo aglomerácie o rozlohe najmenej ...
c)
národný park,7)
d)
chránená krajinná oblasť,8)
e)
kúpeľné miesto.9)
(2)

Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je vymedzená časť aglomerácie alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená ...

a)
limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie, ak je ...
b)
limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo
c)
cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén.
(3)

Okresný úrad v sídle kraja, na základe návrhu poverenej organizácie vychádzajúceho z hodnotenia kvality ...

(4)

Ministerstvo každoročne zverejní aktuálny zoznam oblastí podľa odseku 1 písm. a) a b) na svojom webovom ...

§ 9 - Opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia
(1)

Okresný úrad v záujme dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia a čo najnižšieho znečisťovania ovzdušia môže ...

a)
v súhlasoch podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 určiť ...
1.
ako sú ustanovené vykonávacím predpisom, aby určené emisné limity a podmienky ochrany ovzdušia zodpovedali ...
2.
pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia, v porovnaní s ustanovenými emisnými limitmi, ak sa preukáže, ...
b)
vo vyjadreniach podľa § 31 ods. 8, ak ide o zdroje znečisťovania ovzdušia v prevádzkach podľa osobitného ...
c)
určiť v akčnom pláne podľa § 11 podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov tak, aby sa vytvorili ...
(2)

V aglomeráciách a v zónach alebo v ich častiach s dobrou kvalitou ovzdušia okresný úrad v sídle kraja ...

(3)

S cieľom obmedzenia znečistenia ovzdušia z dopravy môže obec všeobecne záväzným nariadením zriadiť nízkoemisnú ...

a)
na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami,
b)
určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou,
c)
podľa odseku 7,
d)
s povolením dočasného vjazdu alebo povolením trvalého vjazdu podľa odseku 8; doklad o povolení vjazdu ...
e)
podľa odseku 9.
(4)

Emisnou triedou sa rozumie skrátené označenie podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje technické požiadavky ...

(5)

Emisné plakety v Slovenskej republike sú vydávané spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.10b)

(6)

Zriadiť nízkoemisnú zónu možno len na základe súhlasného stanoviska okresného úradu ako cestného správneho ...

(7)

Zoznam vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny bez splnenia podmienok podľa odseku ...

(8)

Zoznam vozidiel, ktorým obec môže povoliť dočasný vjazd alebo trvalý vjazd, je uvedený v prílohe 1a ...

(9)

Obec môže všeobecne záväzným nariadením povoliť vjazd cestných motorových vozidiel, ktorých prevádzkovateľ10d) ...

(10)

V súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny obec všeobecne záväzným nariadením určí

a)
územie obce alebo jej časti vymedzením ulíc alebo ich častí spadajúcich do nízkoemisnej zóny,
b)
najnižšiu emisnú triedu cestných motorových vozidiel potrebnú pre vjazd do nízkoemisnej zóny; pri určení ...
c)
podrobnosti o povolení dočasného vjazdu a povolení trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej ...
d)
vzor povolení dočasného vjazdu a trvalého vjazdu a vzor žiadosti prevádzkovateľa vozidla o ich vydanie. ...
(11)

Všeobecne záväzné nariadenie o zriadení nízkoemisnej zóny nemôže nadobudnúť účinnosť skôr ako 12 mesiacov ...

(12)

Nízkoemisná zóna sa vyznačí dopravnými značkami podľa osobitného predpisu.10c)

(13)

Opatrenia, ktoré sa prijímajú na dosiahnutie cieľov v kvalite ovzdušia, musia zohľadniť integrovaný ...

(14)

Ministerstvo na základe zistenia, že prekročenie limitnej hodnoty, vrátane príslušnej medze tolerancie, ...

(15)

Ak záverom rokovania podľa odseku 14 je dohoda o vypracovaní spoločného alebo koordinovaného programu ...

(16)

Pri vypracúvaní opatrení spoločného alebo koordinovaného programu alebo spoločného akčného plánu podľa ...

§ 10 - Program a integrovaný program
(1)

Program a integrovaný program určujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja vypracuje program v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 33 ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja

a)
v programe alebo integrovanom programe určí
1.
merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty ...
2.
v oblastiach, v ktorých sú úrovne ozónu vyššie ako dlhodobé ciele, nákladovo efektívne opatrenia na ...
b)
môže do programu alebo integrovaného programu zahrnúť aj opatrenia, ktoré sa uplatňujú v akčných plánoch ...
c)
preskúma program alebo integrovaný program každé tri roky; ak je potrebné prijať ďalšie alebo iné opatrenia ...
(4)

Opatrenia v programoch

a)
musia byť v súlade s § 9 ods. 9 a,
b)
musia byť v čo najväčšom rozsahu v súlade s národným programom podľa § 4c a prechodným národným programom ...
c)
môžu zahŕňať aj opatrenia podľa § 9 ods. 1.
(5)

Okresný úrad v sídle kraja vydá program alebo integrovaný program najneskôr do 18 mesiacov od uverejnenia ...

(6)

Program obsahuje

a)
názov okresného úradu v sídle kraja, ktorý program vydal,
b)
informácie o lokalizácii znečistenia ovzdušia,
c)
všeobecné informácie o oblasti riadenia kvality ovzdušia,
d)
údaje o orgánoch a osobách zodpovedných za realizáciu programu,
e)
informácie o povahe a hodnotení znečistenia ovzdušia,
f)
informácie o pôvode znečistenia ovzdušia vrátane zoznamu zdrojov ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia v danej ...
g)
informácie o analýze situácie,
h)
informácie a podrobnosti o opatreniach, ktoré už boli zrealizované na zlepšenie kvality ovzdušia,
i)
informácie a podrobnosti o plánovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia aj termínoch ich realizácie. ...
(7)

Okresný úrad v sídle kraja vypracuje program alebo integrovaný program po prerokovaní s obcou, vyšším ...

(8)

Okresný úrad v sídle kraja je povinný zverejniť na 30 dní na svojom webovom sídle a obvyklým spôsobom ...

(9)

Verejnosť má právo podať písomné pripomienky okresnému úradu v sídle kraja v lehote podľa odseku 8.

(10)

Okresný úrad v sídle kraja je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 8 uskutočniť ...

(11)

Okresný úrad v sídle kraja vydáva program jeho zverejnením na svojom webovom sídle. Súčasne zverejní ...

(12)

Ak limitné hodnoty častíc PM10 boli prekročené v dôsledku opätovného rozptylu častíc po zimnom posype ...

(13)

Ministerstvo zasiela Komisii vydané programy bezodkladne, najneskôr však dva roky po skončení roku, ...

(14)

Ministerstvo zasiela Komisii zoznam aglomerácií a zón za hodnotený rok, v ktorých je možné prekračovanie ...

(15)

Ministerstvo zasiela Komisii zoznamy všetkých aglomerácií, zón alebo ich častí spolu s informáciami ...

§ 11 - Akčný plán
(1)

Ak v aglomerácii alebo v zóne existuje riziko, že úrovne znečistenia ovzdušia prekročia výstražný prah, ...

(2)

Akčný plán obsahuje krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať na zníženie rizika vzniku prekročenia ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja

a)
môže v akčnom pláne v závislosti od konkrétneho prípadu a podielu zdrojov na znečistení v danom území, ...
1.
na regulovanie činností a obmedzenie prevádzky stacionárnych zdrojov,
2.
čistenia komunikácií,
3.
na regulovanie, obmedzenie alebo na zastavenie automobilovej dopravy v nevyhnutných prípadoch,
4.
na regulovanie činností emitujúcich tuhé znečisťujúce látky,
5.
osobitne zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí,
b)
môže ustanoviť pri znečistení ovzdušia ozónom špecifické opatrenia podľa písmena a) prvého, tretieho ...
c)
preskúma akčný plán každé tri roky; ak treba prijať ďalšie alebo iné opatrenia na zníženie rizika prekročenia ...
(4)

Pri riziku podľa odseku 1 okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s poverenou organizáciou vyhlási a ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja vydá akčný plán vyhláškou a priebežne zverejňuje informácie o jeho plnení ...

§ 12 - Smogový varovný systém
(1)

Smogový varovný systém slúži na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia ...

(2)

Smogová situácia nastáva, keď úroveň znečistenia ovzdušia časticami PM10, oxidom siričitým, oxidom dusičitým ...

(3)

Smogová situácia trvá, ak sa nezmenil stav a podmienky podľa odseku 2.

(4)

Pominutie smogovej situácie nastáva, ak sa znečistenie ovzdušia zníži tak, že koncentrácia žiadnej znečisťujúcej ...

(5)

Informačným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej ...

(6)

Výstražným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej ...

(7)

Smogový varovný systém prevádzkuje poverená organizácia v rámci varovného systému kvality ovzdušia.12a) ...

(8)

Ak nastane situácia podľa odseku 2 alebo odseku 4, poverená organizácia

a)
vydá do štyroch hodín od identifikovania smogovej situácie podľa aktuálneho stavu
1.
oznámenie o vzniku smogovej situácie,
2.
výstrahu pred závažnou smogovou situáciou,
3.
oznámenie o pretrvávaní smogovej situácie raz denne odo dňa nasledujúceho po dni vydania oznámenia o ...
4.
oznámenie o pretrvávaní závažnej smogovej situácie raz denne odo dňa nasledujúceho po dni vydania výstrahy ...
5.
oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou,
6.
oznámenie o pominutí smogovej situácie,
b)
bezodkladne informuje o situácii podľa písmena a) prostredníctvom štátnej meteorologickej služby
1.
ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,12b) ktoré prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany ...
2.
Slovenskú inšpekciu životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),
3.
verejnoprávne médiá,
4.
verejnosť, prostredníctvom svojho webového sídla.
(9)

Oznámeniam a výstrahe podľa odseku 8 písm. a) predchádza vyhodnotenie vývoja znečistenia ovzdušia na ...

a)
údaje o znečistení ovzdušia získané z monitorovacej siete podľa § 7 ods. 1,
b)
meteorologické predpovede.
(10)

K oznámeniam a výstrahe podľa odseku 8 písm. a) sa poskytujú informácie podľa § 33 písm. b) vrátane ...

(11)

Dotknutá obec je povinná informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr ...

(12)

Prevádzkovateľ verejnoprávneho média je povinný

a)
uverejniť oznámenie alebo výstrahu podľa odseku 8 písm. a) vrátane informácii podľa odseku 10 do dvoch ...
b)
ak aktuálna smogová situácia pretrváva, pravidelne najmenej dvakrát denne oznámiť pretrvávanie smogovej ...
(13)

Ak dôjde k prekročeniu informačného prahu alebo k prekročeniu výstražného prahu v aglomeráciách alebo ...

§ 13 - Informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia
(1)

Poverená organizácia zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
aktuálne informácie o úrovni znečistenia ovzdušia,
b)
informácie o rýchlosti depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu, benzo(a)pyrénu a polycyklických aromatických ...
c)
každoročne správy o hodnotení kvality ovzdušia v Slovenskej republike; správa o hodnotení kvality ovzdušia ...
d)
každoročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na ...
(2)

Informácie o úrovni znečistenia ovzdušia podľa odseku 1 písm. a) sa aktualizujú, ak ide o

a)
denné hodnoty koncentrácie oxidu siričitého, oxidov dusíka, častice PM10, ozón a oxid uhoľnatý, najmenej ...
b)
hodinové hodnoty koncentrácie oxidu siričitého, oxidu dusičitého, oxidu uhoľnatého a ozónu v hodinových ...
c)
olovo a benzén a koncentrácie uvedené ako priemerná mesačná hodnota za posledných 12 mesiacov, najmenej ...
(3)

Okresný úrad v sídle kraja zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
každoročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na ...
b)
programy na zlepšenie kvality ovzdušia,
c)
akčné plány,
d)
aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok.
(4)

Informovanie verejnosti počas smogovej situácie sa vykonáva podľa § 12 ods. 8 písm. b) štvrtého bodu ...

(5)

Informácie o kvalite ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti, musia

a)
obsahovať podrobnosti ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. c),
b)
byť jasné, zrozumiteľné a verejne prístupné,
c)
byť sprístupnené bezplatne prostredníctvom akéhokoľvek prístupného média vrátane internetu alebo iného ...

TRETIA ČASŤ

POVINNOSTI OSÔB

§ 14 - Spoločné ustanovenia
(1)

Nové zariadenia stacionárnych zdrojov a jestvujúce zariadenia stacionárnych zdrojov, na ktorých sa vykoná ...

(2)

V zariadeniach stacionárnych zdrojov sa môžu spaľovať len palivá určené orgánom štátnej správy ochrany ...

(3)

Palivá určené na spaľovanie v zariadeniach stacionárnych zdrojov alebo určené na pohon mobilných zdrojov, ...

(4)

Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike organické rozpúšťadlá, náterové ...

(5)

Technická dokumentácia výrobku obsahuje tieto údaje:

a)
hustotu výrobku v g/cm3,
b)
obsah organických rozpúšťadiel vyjadrený hmotnostným zlomkom kg/kg výrobku,
c)
obsah celkového organického uhlíka v organických rozpúšťadlách vo výrobku vyjadrený hmotnostným zlomkom ...
d)
obsah neprchavých látok (sušiny) vo výrobku vyjadrený ako percento hmotnosti z celkovej hmotnosti výrobku. ...
(6)

Podnikateľ môže vyrábať alebo dovážať na trh v Slovenskej republike farby, laky a výrobky s obsahom ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na regulované výrobky

a)
povolené podľa § 26 ods. 3 písm. s),
b)
určené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach a zariadeniach, v ktorých sa používajú organické ...
(8)

Zakazuje sa regulované výrobky uvedené v odseku 7 písm. b)

a)
používať v zariadeniach a pri činnostiach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak nespĺňajú ...
b)
dodávať do maloobchodnej siete.
(9)

Nemožno zakázať, obmedziť alebo zabrániť výrobe regulovaných výrobkov a ich uvedeniu na trh v Slovenskej ...

(10)

Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike regulované výrobky, je povinný viesť ...

(11)

Používanie regulovaných výrobkov podľa odseku 6 v zariadeniach s podprahovou spotrebou rozpúšťadla možno ...

(12)

Podnikatelia uvedení v odsekoch 3 a 6 sú povinní umožniť zamestnancom orgánu ochrany ovzdušia alebo ...

§ 15 - Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov
(1)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní

a)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými ...
b)
dodržiavať emisné limity určené okresným úradom podľa tohto zákona alebo emisné limity určené správnym ...
c)
vykonať opatrenia na nápravu uložené okresným úradom alebo inšpekciou,
d)
zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom ...
e)
oznamovať elektronicky okresnému úradu každoročne do 15. februára ustanovené údaje o stacionárnom zdroji, ...
f)
odstraňovať bezodkladne nebezpečné poruchové stavy v prevádzke stacionárneho zdroja a plniť opatrenia ...
g)
informovať bezodkladne okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a inšpekciu o vzniku mimoriadnej udalosti ...
h)
zabezpečiť automatizované monitorovacie systémy emisií, ak je tak ustanovené, v súlade s dokumentáciou, ...
i)
zabezpečiť monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o veľké zdroje podľa osobitného predpisu,15) ...
j)
umožniť zamestnancom príslušného orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ...
k)
informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo stacionárneho zdroja a o opatreniach vykonávaných na ...
l)
dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené okresným úradom podľa tohto zákona ...
m)
vypracovať na vyzvanie okresného úradu program znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov podľa ustanoveného ...
n)
dodržiavať určené emisné kvóty,
o)
podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 18 ...
p)
vypracovať každoročne správu o prevádzke a kontrole stacionárneho zdroja, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne ...
q)
monitorovať a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ...
r)
oznamovať dokumentom v listinnej podobe, faxom alebo dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo ...
s)
podieľať sa na vyzvanie okresného úradu v sídle kraja na vypracovaní programu, integrovaného programu ...
t)
poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje z automatizovaných meracích systémov kvality ...
u)
viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch ustanoveným spôsobom a spôsobom určeným okresným ...
v)
znížiť výkon alebo zastaviť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti pri poruche alebo výpadku ...
w)
informovať okresný úrad a správny orgán v integrovanom povoľovaní o postupe podľa písmena v) do 48 hodín ...
x)
oznámiť bezodkladne okresnému úradu a správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní prerušenie dodávky ...
y)
plniť podmienky uplatňovania prechodných opatrení a požiadavky vyplývajúce z prechodných národných programov, ...
z)
zastaviť v ustanovenej lehote prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ...
aa)
bezodkladne obmedziť alebo zastaviť prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ...
ab)
informovať bezodkladne okresný úrad a inšpekciu o porušení povinností podľa písmen a), b) a l), ak ide ...
ac)
požiadať správny orgán v integrovanom povoľovaní o udelenie výnimky, ak z dôvodov uvedených v písmene ...
ad)
prijať bezodkladne opatrenia na zosúladenie s emisnými limitmi, ak ide o veľké spaľovacie zariadenia ...
ae)
oznámiť bezodkladne orgánu ochrany ovzdušia prerušenie dodávky paliva s nízkym obsahom síry z dôvodu ...
af)
plniť podmienky uplatňovania predmetného opatrenia, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenie zaradené ...
ag)
viesť záznamy pri využívaní sekundárneho zariadenia na znižovanie emisií o jeho účinnej a nepretržitej ...
ah)
zasielať elektronicky výsledky z kontinuálneho merania emisií a informácie o výsledku oprávneného merania ...
(2)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a na vyzvanie okresného úradu aj prevádzkovatelia stredných zdrojov ...

(3)

Ustanovenia odseku 1 písm. b) a l) sa nevzťahujú na výskumno-vývojové technologické celky; to neplatí ...

§ 15a - Prechodné opatrenia pre veľké spaľovacie zariadenia
(1)

Pre veľké spaľovacie zariadenia, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky, možno uplatňovať tieto prechodné ...

a)
zaradiť spaľovacie zariadenie do prechodného národného programu do 30. júna 2020; spaľovacie zariadenie ...
b)
zaradiť spaľovacie zariadenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom do ...
c)
zaradiť spaľovacie zariadenie do osobitného režimu pre zariadenia určené na dožitie do 31. decembra ...
(2)

Prevádzkovateľa veľkého spaľovacieho zariadenia možno na základe zaradenia podľa odseku 1 oslobodiť ...

(3)

V žiadosti podľa odseku 1 písm. b) a c) musí prevádzkovateľ veľkého spaľovacieho zariadenia preukázať ...

(4)

Prechodný národný program je program znižovania emisií oxidov dusíka, oxidu siričitého a prachu vypracovaný ...

(5)

Prechodný národný program vypracuje ministerstvo a oznámi ho Komisii do 1. januára 2013. Ak Komisia ...

(6)

Ministerstvo na základe žiadosti prevádzkovateľa spaľovacieho zariadenia vyradí spaľovacie zariadenie ...

(7)

Správny orgán v integrovanom povoľovaní je povinný na základe zaradenia spaľovacieho zariadenia do prechodných ...

§ 15b - Prechodné opatrenia pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia
(1)

Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 5 MW a viac, ktoré ...

a)
zaradiť jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho ...
b)
určiť miernejší emisný limit pre oxidy dusíka v ustanovenom rozsahu, ak ide o jestvujúce zariadenie, ...
c)
určiť miernejší emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky v ustanovenom rozsahu, ak ide o spaľovanie ...
(2)

Jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie je zariadenie uvedené do prevádzky pred 20. decembrom ...

(3)

Väčšie stredné spaľovacie zariadenie možno na základe žiadosti prevádzkovateľa zaradiť do obmedzeného ...

(4)

Prevádzkovateľ väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia predkladá orgánu ochrany ovzdušia žiadosť ...

(5)

Príslušný orgán zabezpečí, aby pri uplatnení prechodných opatrení podľa odseku 1 nedošlo k spôsobeniu ...

§ 16 - Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
(1)

Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní

a)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými ...
b)
umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku stacionárnym ...
c)
vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
d)
viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu ustanovené údaje a ...
e)
neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu,
f)
dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
g)
podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 31 ...
(2)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.18) ...

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia

§ 17
(1)

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na

a)
vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb ...
b)
inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia ...
c)
zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ...
d)
vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 15 ods. ...
e)
prevádzkovanie technologických celkov slúžiacich na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov alebo výrobných ...
f)
inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých ...
g)
technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ...
(2)

Žiadosť o vydanie súhlasu na veľký zdroj alebo stredný zdroj podľa odseku 1 predkladá žiadateľ príslušnému ...

a)
údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácii a o jeho navrhovanom, schválenom alebo skutočnom ...
b)
opis územia, na ktorom je alebo má byť stacionárny zdroj umiestnený a charakteristiku stavu kvality ...
c)
opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia,
d)
údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich dostatočného ...
e)
údaje o tom, že stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný v súlade s ustanovenými ...
f)
návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a preukazovania údajov ...
g)
porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou,21)
h)
ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné.
(3)

Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj podľa odseku 1 predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ...

a)
všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, údaje o jeho technických parametroch a údaje o jeho navrhovanom, ...
b)
opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia vrátane ...
c)
údaje o palivách, ktoré sú alebo budú spaľované a údaje o surovinách, ktoré sú alebo budú spracovávané, ...
d)
ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné.
(4)

Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby veľkého zdroja alebo na zmenu využívania ...

a)
údaje podľa odseku 2,
b)
zhodnotenie vplyvu zdroja na úroveň znečistenia v okolí jeho umiestnenia, ak o to okresný úrad požiada. ...
(5)

K žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 1 je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia ...

(6)

Ak stacionárny zdroj vypúšťa znečisťujúcu látku, ktorá nie je uvedená v ustanovenom zozname znečisťujúcich ...

(7)

Pri výskumno-vývojových technologických celkoch okresný úrad určí v súhlase podľa odseku 1 písm. a), ...

§ 18
(1)

Súhlas okresného úradu je potrebný na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení ...

(2)

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa odseku 1 okrem všeobecných náležitostí podania20) obsahuje opis opatrení ...

a)
spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sú navrhnuté, vybavené a budú prevádzkované ...
b)
teplo uvoľnené pri spaľovaní odpadov sa podľa možnosti riešenia bude maximálne využívať, napríklad na ...
c)
navrhnutý systém merania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a zisťovania technických požiadaviek ...
d)
množstvo a škodlivosť tuhých a kvapalných zvyškov vznikajúcich pri procesoch spaľovania odpadov sa bude ...
e)
zvyšky, ktorých vzniku nie je možné zabrániť a ktorých množstvo nemožno zmenšiť, alebo sa nedajú recyklovať, ...
(3)

Okresný úrad vyžiada k žiadosti podľa odseku 2 súhlas, vyjadrenie alebo povolenie od orgánov štátnej ...

(4)

Okresný úrad je povinný do 15 dní od podania žiadosti podľa odseku 2 doručiť jej kópiu obci, na ktorej ...

(5)

Obec je povinná zverejniť do 15 dní od doručenia kópie žiadosti v mieste obvyklým spôsobom informáciu ...

(6)

Okresný úrad je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5 uskutočniť verejné prerokovanie ...

(7)

Okresný úrad vydá súhlas podľa odseku 1, ak sa preukáže splnenie požiadaviek podľa odseku 2.

(8)

Súhlas podľa odseku 1 obsahuje

a)
zoznam kategórií odpadov, ktoré možno spaľovať, a ak je to možné, zoznam musí uvádzať aspoň druhy odpadov ...
b)
zoznam a množstvo jednotlivých druhov nebezpečných odpadov,24) ich minimálny a maximálny hmotnostný ...
c)
celkovú spaľovaciu kapacitu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ako súhrn výrobcom ...
d)
spôsob odberu vzoriek a meracie metódy na kontinuálne meranie emisií jednotlivých znečisťujúcich látok, ...
e)
podmienky oprávnených meraní vrátane špecifikácie metód a metodík príslušných analýz spolu s početnosťou ...
f)
určené emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia a do vody,
g)
požiadavky na pH, teplotu a prietok vypúšťania odpadových vôd,
h)
podmienky orgánov štátnej správy podľa odseku 3,
i)
ďalšie podmienky týkajúce sa prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.
(9)

Okresný úrad najmenej jedenkrát za sedem rokov preskúmava podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov ...

(10)

Okresný úrad zverejňuje súhlas podľa odseku 1 a rozhodnutie podľa odseku 9 a ich aktualizácie prostredníctvom ...

(11)

Na vyzvanie okresného úradu je žiadateľ o vydanie súhlasu podľa odseku 1 alebo prevádzkovateľ spaľovne ...

(12)

Prevádzkovateľ spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov určí zamestnanca zodpovedného ...

§ 19 - Odborný posudok
(1)

Odborným posudkom alebo čiastkovým odborným posudkom sa na účely konaní pred orgánmi ochrany ovzdušia ...

(2)

Odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok vyhotovuje oprávnený posudzovateľ.

(3)

Oprávneným posudzovateľom je fyzická osoba,

a)
ktorej ministerstvo vydá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti ...
b)
ktorú ministerstvo ustanoví za odborného konzultanta, ktorý je popredným odborníkom v oblasti ochrany ...
c)
ktorej ministerstvo vydá povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku. ...
(4)

Osvedčenie oprávneného posudzovateľa možno vydať tomu, kto úspešne zložil skúšku, ktorou preukázal znalosti ...

a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
podal žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa a preukáže, že spĺňa ustanovené kvalifikačné ...
c)
uhradil správny poplatok podľa osobitného predpisu,25)
d)
nemá zrušené osvedčenie oprávneného posudzovateľa podľa odseku 6 písm. a) tretieho až piateho bodu.
(5)

Oprávnený posudzovateľ je povinný

a)
bezodkladne oznamovať ministerstvu zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe mu bolo vydané ...
b)
dodržiavať zásady odborného posudzovania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2; dodržiavanie zásad odborného ...
c)
dodržiavať ustanovené náležitosti odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a požiadavky ...
d)
preukazovať opakovane osobitnú odbornú spôsobilosť oprávneného posudzovateľa na vyzvanie ministerstva ...
e)
plniť opatrenia na nápravu určené ministerstvom, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní ...
f)
spresniť údaje uvedené v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo doplniť ďalšie nevyhnutné ...
(6)

Ministerstvo

a)
zruší osvedčenie oprávneného posudzovateľa alebo ustanovenie odborného konzultanta, ak oprávnený posudzovateľ ...
1.
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
2.
písomne požiada o jeho zrušenie,
3.
získal osvedčenie oprávneného posudzovateľa alebo bol ustanovený za odborného konzultanta na základe ...
4.
uviedol vedome nesprávne a klamlivé údaje v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo ...
5.
preukázateľne opakovane a napriek upozorneniu porušil povinnosti oprávneného posudzovateľa alebo povinnosti ...
b)
zmení osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ak oprávnený posudzovateľ
1.
písomne požiada o zúženie rozsahu pôsobnosti, alebo
2.
napriek upozorneniu porušil povinnosti oprávneného posudzovateľa alebo povinnosti odborného konzultanta, ...
c)
pozastaví platnosť osvedčenia oprávneného posudzovateľa do vykonania opatrení na nápravu, ak oprávnený ...
(7)

Ak vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku je neodkladnou podmienkou vydania ...

(8)

Orgán ochrany ovzdušia, pre ktorý je odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok určený, môže od ...

(9)

Odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok sa predkladá v štátnom jazyku.26) Náklady na odborný ...

(10)

Názory, závery a odporúčania oprávneného posudzovateľa nezakladajú právny nárok na vydanie súhlasu alebo ...

(11)

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,

a)
ministerstvo v konaní o vydaní osvedčenia oprávneného posudzovateľa uznáva osvedčenia a iné obdobné ...
b)
ktorá chce vyhotoviť odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok, môže tento vyhotoviť po udelení ...
c)
žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo žiadosť o povolenie na vyhotovenie odborného ...
d)
skúška podľa odseku 3 sa skladá v štátnom jazyku; účastník skúšky môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka, ...
e)
pohovor na posúdenie plnenia požiadaviek predpisov na vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo ...
(12)

Povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku sa považuje za vydané, ...

§ 20 - Oprávnené meranie, kalibrácia, skúška a inšpekcia zhody
(1)

Na účely konaní podľa tohto zákona a konaní podľa osobitných predpisov27) sa v jednotlivých odboroch ...

a)
oprávneným meraním zisťuje
1.
hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, ...
2.
hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený limitný emisný faktor, s ktorého použitím ...
3.
hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený individuálny emisný faktor, hmotnostný tok ...
4.
hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená limitná hodnota a cieľová hodnota znečistenia ...
5.
kvalitatívne zloženie emisií alebo nečistených odpadových plynov,
6.
kvalitatívne zloženie vonkajšieho ovzdušia,
7.
hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania ...
b)
oprávnenou kalibráciou kalibruje automatizovaný merací systém
1.
emisií,
2.
kvality ovzdušia,
c)
oprávnenou skúškou zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená pracovná charakteristika ...
1.
emisií,
2.
kvality ovzdušia,
d)
oprávnenou inšpekciou zhody skúma, posudzuje a hodnotí zhoda zistených údajov so špecifickými požiadavkami ...
1.
emisií,
2.
kvality ovzdušia.
(2)

Oprávnenou osobou na vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok alebo inšpekcie zhody je právnická ...

a)
vykonáva oprávnené merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody ako podnikateľskú činnosť, alebo ...
b)
má povolenie vydané ministerstvom na vykonanie oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie ...
(3)

Oprávnenou osobou, ktorá vykonáva oprávnené merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody ako podnikateľskú ...

a)
osvedčenie o akreditácii alebo iný zodpovedajúci doklad vydaný príslušným akreditačným orgánom podľa ...
b)
osvedčenie o zhode činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami pre špecifickú ...
c)
živnostenské oprávnenie29) a
d)
zamestnáva v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu najmenej jednu zodpovednú osobu alebo ...
(4)

Osvedčenie zodpovednej osoby možno vydať tomu, kto úspešne zložil skúšku v ustanovenej forme a rozsahu, ...

a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
podal žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby v ustanovenom rozsahu a preukáže, že spĺňa ustanovené ...
c)
uhradil správny poplatok podľa osobitného predpisu,25)
d)
nemá zrušené osvedčenie zodpovednej osoby podľa odseku 6 písm. a) tretieho až piateho bodu.
(5)

Náklady na preukázanie splnenia požiadaviek na osobitnú odbornú spôsobilosť a na vykonanie skúšky znáša ...

(6)

Ministerstvo osvedčenie zodpovednej osoby

a)
zruší, ak zodpovedná osoba
1.
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
2.
písomne požiada o jeho zrušenie,
3.
získala osvedčenie zodpovednej osoby na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov uvedených v žiadosti ...
4.
uviedla vedome nesprávne a klamlivé údaje v správe alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledku oprávneného ...
5.
preukázateľne opakovane a napriek upozorneniu porušila povinnosti zodpovednej osoby,
b)
zmení, ak zodpovedná osoba
1.
požiada o zúženie alebo rozšírenie jeho rozsahu, alebo
2.
napriek upozorneniu porušila povinnosti zodpovednej osoby a nevykonala účinné opatrenia na nápravu,
c)
pozastaví platnosť do vykonania opatrení na nápravu, ak zodpovedná osoba porušila povinnosti zodpovednej ...
(7)

Oprávnená osoba a zodpovedná osoba primerane podľa vykonávaných technických činností je povinná

a)
dodržiavať požiadavky na špecifickú oblasť zavedených oprávnených technických činností podľa odsekov ...
b)
mať platné osvedčenie o akreditácii a osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek pre jednotlivé vykonávané ...
c)
vykonávať jednotlivé oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody podľa
1.
dokumentácie a podmienok určených súhlasom alebo integrovaným povolením pre daný stacionárny zdroj, ...
2.
požiadaviek určených osobitnými predpismi, ktoré sú vydané na vykonanie tohto zákona a ktoré sa podľa ...
3.
platných technických noriem a špecifikácií a validovaných pracovných postupov, ktoré sú uvedené v osvedčení ...
d)
vykonávať jednotlivé oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody prostredníctvom zodpovedných ...
1.
majú platné osvedčenie zodpovednej osoby pre príslušnú technickú činnosť,
2.
sú uvedené v osvedčení o akreditácii, v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek alebo v inom zodpovedajúcom ...
e)
preukazovať svoje oprávnenie a plnenie požiadaviek na vykonanie daného oprávneného merania, kalibrácie, ...
f)
preukazovať opakovane osobitnú odbornú spôsobilosť zodpovednej osoby na vyzvanie ministerstva vrátane ...
g)
plniť opatrenia na nápravu určené ministerstvom, ak orgány ochrany ovzdušia, orgán integrovaného povoľovania, ...
h)
poskytovať na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia, orgánu integrovaného povoľovania alebo poverenej organizácie ...
i)
uvádzať v správe, protokole, certifikáte alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledkoch oprávneného ...
j)
spresňovať údaje v správe alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledkoch oprávneného merania, kalibrácie, ...
k)
oznamovať národnému notifikačnému orgánu zmeny dokumentácie systému kvality oprávnených meraní, kalibrácií, ...
l)
oznamovať ministerstvu do desiatich kalendárnych dní odo dňa zmeny alebo od doručenia oznámenia o zrušení, ...
1.
zmeny údajov, dokladov a podmienok, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby vrátane ...
2.
zrušenie, pozastavenie platnosti a ostatné zmeny osvedčenia o akreditácii, osvedčenia o plnení notifikačných ...
m)
oznamovať národnému notifikačnému orgánu do desiatich kalendárnych dní zrušenie, pozastavenie platnosti ...
n)
aktualizovať osvedčenie o akreditácii a osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek podľa nových alebo ...
(8)

Správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledkoch oprávneného merania, kalibrácie, ...

a)
je na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom povoľovaní ...
b)
predkladá sa v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo ako dokument podpísaný elektronickým podpisom16a) ...
c)
musí obsahovať ustanovené náležitosti a spĺňať ustanovené požiadavky na vyhotovovanie správ, ktoré sa ...
d)
označuje sa notifikačnou značkou a akreditačnou značkou alebo notifikačnou značkou a kombinovanou akreditačnou ...
e)
musí byť podpísaná
1.
osobou, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby alebo subdodávateľa alebo je osobou splnomocnenou ...
2.
zodpovednou osobou za príslušnú oprávnenú technickú činnosť alebo zodpovednou osobou za technickú správnosť ...
(9)

Správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledkoch oprávnenej technickej činnosti ...

a)
ich vydala neoprávnená osoba, alebo
b)
oprávnená osoba, zodpovedná osoba, subdodávateľ oprávnenej technickej činnosti alebo zodpovedná osoba ...
(10)

Oprávnená osoba

a)
zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila v súvislosti s vykonaním daného oprávneného merania, kalibrácie, ...
b)
zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v jej mene ako jej zamestnanci alebo ako ...
c)
musí mať po celý čas vykonávania oprávnených technických činností finančné krytie svojej zodpovednosti ...
1.
oprávnenej skúšky a oprávnenej inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií alebo automatizovaných ...
2.
oprávnených meraní na veľkých zdrojoch.
(11)

Oprávnená osoba na základe registrácie správcu informačného systému, ktorým je ministerstvo, bezodkladne ...

(12)

Poverená organizácia vo vzťahu k oprávneným meraniam, kalibráciam, skúškam a inšpekciám zhody

a)
kontroluje reprezentatívnosť výsledkov automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a súlad ich ...
b)
kontroluje reprezentatívnosť výsledkov diskontinuálnych oprávnených meraní kvality ovzdušia, kalibrácie, ...
c)
úzko spolupracuje s povoľujúcim orgánom ochrany ovzdušia pri schvaľovaní meracích prostriedkov, metód, ...
d)
posudzuje na vyzvanie ministerstva plnenie požiadaviek na oprávnené technické činnosti a profesijnú ...
e)
spolupracuje s národným notifikačným orgánom pri akreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných ...
(13)

Informácie o štandardných metódach a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností a o riešení ...

(14)

Národný notifikačný orgán na účely tohto zákona v oblasti oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií ...

a)
pri akreditácii a pri pravidelnom dohľade nad akreditovanými a notifikovanými oprávnenými činnosťami ...
b)
zabezpečuje posudzovanie a dohľad nad plnením jednotlivých notifikačných požiadaviek pre špecifickú ...
c)
pri notifikácii a uznávaní osvedčení o akreditácii, ktoré sú vydané zahraničnými akreditačnými orgánmi, ...
d)
informuje ministerstvo o žiadostiach o vydanie, zmeny alebo o zrušenie osvedčenia o plnení notifikačných ...
e)
oznamuje ministerstvu vydanie, zmeny, zrušenie alebo pozastavenie platnosti osvedčenia o plnení notifikačných ...
f)
bezodkladne preveruje podnety a oznamuje výsledok preverenia podnetu na nedodržanie akreditačných a ...
g)
sám alebo ním určení posudzovatelia predložia doklady a podajú ďalšie potrebné informácie o akreditácii ...
h)
môže po dohode s ministerstvom vydať notifikačné požiadavky na špecifickú oblasť oprávnených technických ...
i)
preverenia a ostatné informácie podľa písmen f) a g) zabezpečuje aj vo vzťahu k zahraničnému akreditačnému ...
(15)

Ak vzhľadom na charakter oprávnenej technickej činnosti odber vzorky a špecifické fyzikálno-chemické ...

(16)

Na stáleho subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti a na zodpovednú osobu subdodávateľa zodpovedajúcu ...

a)
osvedčenia o akreditácii, ak to medzinárodné normy, európske normy a technické špecifikácie vo veciach ...
b)
osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti zodpovedných osôb za technickú správnosť výsledku subdodávky, ...
c)
živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť pre príslušný odbor oprávnenej technickej činnosti; požiadavky ...
d)
zásad oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 3 bodov 4, 5, 7, 16, 19 a 20; ostatné zásady sa ...
e)
požiadavky vyhotovovať protokol alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku subdodávky v štátnom jazyku, ...
f)
finančného krytia zodpovednosti za škodu podľa odseku 10 písm. c),
g)
registrácie do informačného systému podľa odseku 11; tým nie je dotknutá jednotlivá notifikačná požiadavka ...
(17)

Ak ide o zahraničné právnické osoby a zahraničné fyzické osoby – podnikateľov a ich stálych subdodávateľov, ...

a)
ministerstvo a národný notifikačný orgán uznáva osvedčenia a iné obdobné oprávnenia vydané podľa predpisu ...
b)
žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby sa predkladá v štátnom jazyku v ustanovenom rozsahu a ...
c)
skúška zahraničnej zodpovednej osoby sa skladá a pohovor na posúdenie plnenia požiadaviek predpisov ...
d)
poskytovateľ oprávnených technických činností predloží národnému notifikačnému orgánu na účel notifikácie ...
1.
kópiu osvedčenia o akreditácii v pôvodnom jazyku a neoverený preklad do štátneho jazyka,
2.
dokumentáciu systému kvality a pracovné postupy oprávnených technických činností, ktoré sú predmetom ...
(18)

Na výkon oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody v jednotlivých odboroch a objektoch ...

§ 21 - Povolenie na oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku a inšpekciu zhody
(1)

Povolenie na oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody v jednotlivom odbore alebo ...

a)
výnimočný prípad alebo
b)
zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych subdodávateľov ...
(2)

Výnimočným prípadom sa rozumie, ak vykonanie daného oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie ...

a)
pre danú oprávnenú technickú činnosť nie je v informačnom systéme uvedená žiadna oprávnená osoba,
b)
danú oprávnenú technickú činnosť nemôže z časových dôvodov alebo z dôvodu neplnenia zásad nezaujatosti ...
(3)

Vo výnimočnom prípade môže dané oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody vykonať ...

a)
oprávnená akreditovaná osoba alebo zodpovedná osoba, ktorá neplní niektorú zo zásad nezaujatosti, ak ...
b)
akreditované laboratórium alebo autorizované pracovisko prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, ak je ...
c)
osoba, ktorá má flexibilnú akreditáciu na príbuzný odbor merania, objekt merania alebo metodiku merania, ...
d)
odborne spôsobilá osoba, ktorá je pre dané technické meranie alebo technickú skúšku autorizovaná príslušným ...
e)
odborne spôsobilá osoba, ktorá má osvedčenie alebo iný zodpovedajúci doklad o odbornej spôsobilosti ...
f)
iná osoba, ktorá preukáže, že má na vykonanie daného oprávneného merania, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu ...
(4)

Na povolenie a vykonanie oprávnenej technickej činnosti, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody platia ...

(5)

Povolenie na vykonanie daného oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody sa považuje ...

(6)

Ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych subdodávateľov, ...

a)
na žiadosť a povolenie na vykonanie oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody platia ...
b)
na preukázanie odbornej technickej a profesijnej spôsobilosti platia požiadavky podľa § 20 ods. 17 písm. ...
c)
pohovor na posúdenie plnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia sa koná v štátnom jazyku, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGÁNY OCHRANY OVZDUŠIA A ICH PÔSOBNOSŤ

§ 22 - Orgány ochrany ovzdušia

Orgánmi ochrany ovzdušia sú:

a)

ministerstvo,

b)

inšpekcia,

c)

okresné úrady v sídle kraja,

d)

okresné úrady,

e)

obce.

§ 23 - Ministerstvo

Ministerstvo

a)

riadi výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia,

b)

vykonáva hlavný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia,

c)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, prenosu ...

d)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie a okresného úradu schvaľovanie meracích prostriedkov, ...

e)

zabezpečuje prostredníctvom národného notifikačného orgánu, poverenej organizácie a inšpekcie správnosť ...

f)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie analýzy hodnotiacich metód,

g)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie spoluprácu s príslušnými organizáciami členských štátov ...

h)

spravuje prostredníctvom poverenej organizácie Národný emisný informačný systém o stacionárnych zdrojoch ...

1.

veľkých spaľovacích zariadeniach a

2.

väčších stredných spaľovacích zariadeniach,

i)

vypracováva prostredníctvom poverenej organizácie národné emisné inventúry a projekcie emisií a vybrané ...

j)

sprístupňuje informácie o orgánoch zodpovedných za hodnotenie kvality ovzdušia a riadenie kvality ovzdušia, ...

k)

zabezpečuje vo svojej pôsobnosti a prostredníctvom poverenej organizácie a inšpekcie sledovanie technického ...

l)

vo veciach odborného posudzovania

1.

zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených predpokladov na pripustenie žiadateľa o vydanie osvedčenia ...

2.

vydáva osvedčenie oprávneného posudzovateľa, určuje čas platnosti osvedčenia a predlžuje jeho platnosť, ...

3.

zabezpečuje zverejňovanie informácie o oprávnených posudzovateľoch a odborných konzultantoch prostredníctvom ...

4.

odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie oprávneného ...

5.

vyzýva na opakované preukázanie odbornej spôsobilosti alebo na absolvovanie odbornej prípravy v ustanovených ...

6.

ukladá opatrenia na nápravu, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní posudkovej činnosti ...

7.

ustanovuje, odvoláva a mení rozsah pôsobnosti odborných konzultantov a posudzuje splnenie požiadaviek ...

8.

rozhoduje o zrušení, zmene alebo pozastavení platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa do vykonania ...

9.

zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na povolenie na vyhotovenie odborného posudku ...

10.

vydáva povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku, určuje rozsah ...

11.

požaduje spresnenie potrebných údajov v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo doplnenie ...

m)

vo veciach oprávnených technických činností,

1.

určuje požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody, ktoré ...

2.

zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených predpokladov na pripustenie žiadateľa o vydanie osvedčenia ...

3.

vydáva osvedčenie zodpovednej osoby, určuje čas platnosti osvedčenia a predlžuje jeho platnosť, určuje ...

4.

rozhoduje o zrušení, zmene alebo o pozastavení platnosti osvedčenia zodpovednej osoby,

5.

vyzýva na opakované preukázanie splnenia požiadaviek na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby vrátane ...

6.

ukladá opatrenia na nápravu, ak orgány ochrany ovzdušia, orgán integrovaného povoľovania, poverená organizácia, ...

7.

vyzýva oprávnené osoby, zodpovedné osoby, subdodávateľov oprávnených technických činností na predloženie ...

8.

požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných ...

9.

odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok, dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie zodpovednej ...

10.

požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných ...

11.

podáva podnet na konanie živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť, ...

12.

kontroluje úplnosť a správnosť údajov sprístupňovaných oprávnenými osobami v informačnom systéme podľa ...

13.

vyzýva poverenú organizáciu na posúdenie profesijnej spôsobilosti oprávnených osôb a zodpovedných osôb, ...

14.

poveruje kompetentnú právnickú osobu pôsobnosťou referenčného laboratória pre odbor meraní „Ovzdušie ...

15.

spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii ...

16.

zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia na vykonanie oprávnenej ...

17.

vydáva povolenia na vykonanie oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich ...

n)

je vo vzťahu ku Komisii notifikačným orgánom, sprístupňuje a podáva jej ustanovené informácie a správy ...

o)

vydáva stanovisko pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska,33)

p)

vedie zoznam nízkoemisných zón zriadených podľa § 27 ods. 1 písm. k),

q)

vypracováva národný program a jeho aktualizácie a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej republiky ...

r)

sleduje, preskúmava a vyhodnocuje realizáciu opatrení z národného programu,

s)

zabezpečuje analýzu podielov zdrojov na znečistení ovzdušia; analýzu podielov zdrojov na znečistení ...

t)

spolupracuje s inými štátmi a koordinuje svoju činnosť v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ...

§ 24 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva odborný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia podľa ...

(2)

Inšpekcia kontroluje

a)
súlad prevádzky stacionárnych zdrojov s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom a obcou, ...
b)
dodržiavanie schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ...
c)
dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov ...
1.
vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi meraniami,
2.
na základe výsledkov diskontinuálnych meraní oprávnených osôb,
3.
na základe výsledkov kontinuálnych meraní automatizovaných meracích systémov emisií prevádzkovateľov ...
4.
na základe výsledkov technických výpočtov,
d)
vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov, ...
e)
plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi ...
f)
plnenie a dodržiavanie opatrení z programov,
g)
dodržiavanie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia z programov a regulačných opatrení z akčných plánov, ...
h)
kvalitu vyrábaných, dovážaných a predávaných palív a na tento účel odoberá na náklady kontrolovaných ...
i)
reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ...
j)
dodržiavanie ostatných povinností prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov vyplývajúcich z tohto zákona, ...
k)
plnenie povinnosti podnikateľa pri uvádzaní údajov podľa § 14 ods. 5, kvalitu regulovaných výrobkov ...
l)
plnenie požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou ...
(3)

Inšpekcia uloží na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou prevádzkovateľovi stacionárneho ...

(4)

Inšpekcia za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, ktoré zistila kontrolnou činnosťou, ukladá ...

(5)

Inšpekcia spolupracuje s okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami najmä pri vydávaní ...

(6)

Inšpekcia vydáva okresným úradom stanoviská na účely konaní o určenie výnimiek, osobitných podmienok ...

(7)

V osobitných prípadoch inšpekcia navrhuje okresnému úradu skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní, ...

(8)

Inšpekcia

a)
bezodkladne oznamuje okresnému úradu neplatnosť správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho ...
b)
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou oprávnených osôb na meranie emisií, kalibrácie, skúšky ...
c)
posudzuje na vyzvanie ministerstva spôsobilosť oprávnených osôb a zodpovedných osôb vykonávať oprávnené ...
d)
posudzuje na vyzvanie ministerstva odbornú spôsobilosť žiadateľov o vydanie osvedčenia odborného posudzovateľa ...
e)
spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii ...
f)
bezodkladne oznamuje príslušnému akreditačnému orgánu a národnému notifikačnému orgánu nedostatky v ...
g)
zavádza a udržiava systém kvality vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní a vykonávaných kontrol ...
h)
sleduje technický rozvoj v oblasti ochrany ovzdušia v rozsahu svojej pôsobnosti a spolupracuje s ministerstvom ...
i)
vydá bezodkladne odôvodnené stanovisko o zistení neplatnosti správy, protokolu, certifikátu alebo iného ...
j)
vypracováva a vykonáva program monitorovania, na základe ktorého kontroluje dodržiavanie ustanovených ...
1.
regulované výrobky,
2.
druhotné palivá,
3.
väčšie stredné spaľovacie zariadenia.
§ 25 - Okresný úrad v sídle kraja
(1)

Okresný úrad v sídle kraja na území kraja

a)
sprístupňuje informácie verejnosti a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o ...
b)
prerokúva s poverenou organizáciou umiestnenie vzorkovacích miest,
c)
vyhlasuje a vymedzuje oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo písm. ...
d)
vypracúva, vydáva, zverejňuje program a integrovaný program a uskutočňuje verejné prerokovanie ich návrhov ...
e)
určuje oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekročeniu limitných hodnôt pre častice ...
f)
vypracúva a vydáva akčný plán všeobecne záväznou vyhláškou,
g)
vyhlasuje začatie a ukončenie uplatňovania opatrení z akčných plánov podľa § 11 ods. 4, a elektronicky ...
h)
vydáva stanoviská k územným plánom regiónov.33)
(2)

Okresný úrad v sídle kraja nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného ...

a)
nesplní povinnosti podľa § 15 ods.1 písm. f),
b)
prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu uložené podľa § 26 ods. 3 písm. k) za porušenie ...
(3)

Okresný úrad v sídle kraja môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja môže v prípade, keď vznikne riziko prekročenia výstražného prahu, limitnej ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja nariadi zastavenie prevádzky veľkého zdroja alebo stredného zdroja, ak sa ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva pôsobnosti okresného úradu ustanovené zákonom vo svojom územnom ...

§ 26 - Okresný úrad
(1)

Okresný úrad vydáva súhlas pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1.

(2)

Okresný úrad v súhlasoch podľa odseku 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 môže určiť ...

(3)

Okresný úrad

a)
rozhoduje v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja a o ...
b)
schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov ...
c)
určuje v súhlasoch podľa odseku 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 emisné limity, ...
d)
zabezpečuje udržanie kvality ovzdušia,
e)
podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu,
f)
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ak nie ...
g)
spracúva každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov v okrese ...
h)
zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie ...
i)
sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich aktualizácie ...
j)
preskúmava periodicky podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie ...
k)
uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja opatrenia na nápravu, ak ...
l)
môže určiť výnimky z emisných limitov a z technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania z monitorovania ...
m)
spracúva každoročne údaje o množstvách a kvalite predaných palív za predchádzajúci rok, ktoré predkladá ...
n)
určuje v prípade pochybností prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja ...
o)
rozhoduje v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania oprávnených meraní, o zrušení alebo zmene ...
p)
určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja podmienku vykonávania ...
q)
ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov a tomu, kto vyrába, ...
r)
vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón,34)
s)
môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel nákup a použitie ...
t)
môže určiť podľa druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ktoré ...
u)
môže určiť pre veľké zdroje a stredné zdroje, ktoré technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ...
v)
oznamuje bezodkladne písomne ministerstvu výnimky určené podľa písmena l),
w)
sprístupňuje verejnosti súhlasy a ich aktualizácie vydané na povolenie stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich ...
(4)

Štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom ochrany ovzdušia, vykonávajú ...

§ 27 - Obec
(1)

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

a)
podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia zahŕňa ...
b)
kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c)
vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),
d)
uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom ...
e)
ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f)
môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g)
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
h)
informuje o smogovej situácii podľa § 12 ods. 11,
i)
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
j)
nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f), ...
k)
môže všeobecne záväzným nariadením podľa § 9 ods. 3 zriadiť, vymedziť alebo zrušiť nízkoemisnú zónu,
l)
povoľuje na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných motorových ...
m)
oznamuje ministerstvu zriadenie, vymedzenie a zrušenie nízkoemisnej zóny.
(2)

Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.

§ 28 - Hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor
(1)

Ministerstvo v rámci hlavného štátneho dozoru dozerá, ako okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, ...

(2)

Inšpekcia pri výkone odborného štátneho dozoru dozerá ako kontrolované osoby plnia povinnosti podľa ...

(3)

Okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady pri výkone štátneho dozoru dozerajú ako kontrolované osoby ...

(4)

Na výkon hlavného štátneho dozoru sa vzťahuje osobitný predpis34a) a § 29 ods. 1. Na výkon hlavného ...

§ 29 - Oprávnenie osôb vykonávajúcich hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor
(1)

Osoby vykonávajúce hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia ...

(2)

Osoby vykonávajúce odborný štátny dozor a štátny dozor sú povinné

a)
oznámiť najneskôr v okamihu začatia výkonu dozoru kontrolovanej osobe predmet a účel dozoru; ak ide ...
b)
pri začatí dozoru preukázať sa preukazom alebo poverením na vykonanie dozoru vydaným príslušným orgánom, ...
c)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru,
d)
vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí zapožičaných dokladov, písomných dokumentov a iných ...
e)
oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu,
f)
dodržiavať pri výkone dozoru osobitné predpisy35) a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom ...
g)
dodržať postup pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti alebo osobné údaje ...
(3)

Prizvaná osoba

a)
je povinná
1.
preukázať sa poverením na súčinnosť pri výkone dozoru,
2.
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri úkonoch v rámci súčinnosti pri výkone ...
b)
nesmie vykonávať úkony na mieste dozoru bez prítomnosti osoby poverenej na výkon dozoru,
c)
nesmie zneužiť informácie získané počas výkonu kontroly.
(4)

Poverenie

a)
na vykonanie dozoru obsahuje
1.
názov a adresu sídla orgánu, ktorý poverenie vydal,
2.
číslo poverenia,
3.
názov a adresu sídla kontrolovanej osoby, alebo vymedzenie územia, kde bude dozor vykonaný; v takom ...
4.
označenie umiestnenia zdroja znečisťovania ovzdušia; to platí, ak označenie umiestnenia zdroja znečisťovania ...
5.
rozsah dozoru,
6.
dátum začatia dozoru,
7.
meno a priezvisko osoby, ktorá vykoná dozor a číslo jej služobného preukazu,
8.
meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá schválila poverenie,
b)
na súčinnosť pri výkone dozoru obsahuje
1.
údaje uvedené v písmene a) prvom až štvrtom bode a ôsmom bode,
2.
meno a priezvisko prizvanej osoby, evidenčné číslo platného občianskeho preukazu,
3.
rozsah úkonov, ktoré je oprávnená vykonať v rámci súčinnosti pri výkone dozoru.
(5)

Osoby vykonávajúce odborný štátny dozor a štátny dozor sú tiež oprávnené

a)
zhotovovať
1.
výpisy, odpisy, alebo kópie písomností a obrazový záznam zachytávajúci skutočnosti preukazujúce možné ...
2.
obrazový záznam a digitálny záznam na záznamové zariadenie užívané orgánom ochrany ovzdušia, z písomností ...
b)
prevziať na čas výkonu dozoru od kontrolovanej osoby písomnosť a obrazový materiál podľa písmena a) ...
c)
použiť za účelom vypracovania čiastkového protokolu alebo priebežného protokolu, protokolu o výsledku ...
d)
vykonávať odbery vzoriek palív, regulovaných výrobkov, surovín potrebných pre analýzu ich kvality,
e)
monitorovať emisie a ostatné ukazovatele prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia,
f)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby alebo sprevádzajúcich zamestnancov potrebnú na výkon dozoru.
§ 29a - Práva a povinnosti kontrolovanej osoby
(1)

Kontrolovaná osoba, u ktorej je vykonávaný odborný štátny dozor a štátny dozor, je povinná

a)
poskytnúť požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam osôb, ktoré vykonávajú dozor a predkladať úplné ...
b)
oboznámiť osoby vykonávajúce dozor bezodkladne po začatí dozoru na mieste s osobitnými bezpečnostnými ...
c)
poskytnúť bezodplatne potrebné množstvo vzorky podľa § 29 ods. 5 písm. d),
d)
vydať potvrdenie o vrátení zapožičaných dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, ak o to požiadala ...
e)
umožniť výkon dozoru podľa § 29 ods. 1.
(2)

Kontrolovaná osoba, u ktorej sa vykonáva odborný štátny dozor a štátny dozor má právo

a)
na priebežné predkladanie dôkazov a navrhovanie dôkazov preukazujúcich jej tvrdenia počas výkonu dozoru, ...
b)
na vrátenie úplných materiálov prevzatých podľa § 29 ods. 5 písm. b) orgánom dozoru, najneskôr po skončení ...
c)
na oboznámenie s protokolom o kontrole pred jeho prerokovaním a podanie námietok ku kontrolným zisteniam ...
d)
na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly.
§ 29b - Ukončenie odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru
(1)

Ak osoby vykonávajúce odborný štátny dozor a štátny dozor pri výkone dozoru u kontrolovanej osoby

a)
nezistia nedostatky, vypracujú
1.
záznam o výsledku kontroly, pri vypracovaní ktorého postupujú podľa odseku 7 a doručia ho kontrolovanej ...
2.
oznámenie o výsledku kontroly pri odberoch palív, regulovaných výrobkov, vlastných kontrolných diskontinuálnych ...
b)
zistia nedostatky
1.
vypracujú protokol o výsledku kontroly, pri vypracovaní ktorého postupujú primerane podľa odseku 8; ...
2.
doručia protokol o výsledku kontroly kontrolovanej osobe v dvoch vyhotoveniach na oboznámenie sa s ním, ...
3.
vyhodnotia opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom a odôvodnenie prijatia námietok uvedú v dodatku ...
4.
prerokujú protokol o výsledku kontroly a vyhotovia zápisnicu o jeho prerokovaní.
(2)

Priebežný protokol, čiastkový protokol a dodatok k protokolu sú súčasťou protokolu o výsledku kontroly. ...

(3)

Na námietky k zisteným nedostatkom uvedeným v protokole o výsledku kontroly doručené po uplynutí lehoty ...

(4)

Protokol o výsledku kontroly sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak kontrolovaná osoba alebo osoba ...

(5)

Dozor sa považuje za ukončený

a)
doručením záznamu o vykonanom dozore kontrolovanej osobe,
b)
doručením oznámenia o výsledku kontroly kvality palív, regulovaných výrobkov, výsledkoch vlastných kontrolných ...
c)
vyhotovením zápisnice z prerokovania protokolu o výsledku kontroly.
(6)

Písomnosť podľa odseku 1 písm. a) a b) druhého bodu a tretieho bodu sa považuje za doručenú do siedmich ...

(7)

Záznam o výsledku kontroly obsahuje

a)
názov a adresu sídla orgánu, ktorý záznam vyhotovil,
b)
názov a adresu sídla kontrolovanej osoby,
c)
označenie umiestnenia zdroja; toto platí, ak označenie umiestnenia zdroja je iné ako sídlo kontrolovanej ...
d)
dátum začatia dozoru,
e)
výrok o tom, že v čase výkonu dozoru nebolo u kontrolovanej osoby zistené porušenie povinností,
f)
iné skutočnosti, ktoré boli kontrolou zistené,
g)
meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala dozor a číslo jej služobného preukazu,
h)
podpis osoby, ktorá vykonala dozor.
(8)

Odsek 7 písm. a) až d) a f) až h) sa použije primerane na vyhotovenie

a)
protokolu o výsledku kontroly, čiastkového protokolu alebo priebežného protokolu pričom protokol obsahuje ...
b)
zápisnice z prerokovania protokolu o výsledku kontroly, pričom zápisnica obsahuje dátum prerokovania ...
c)
dodatku k protokolu, pričom dodatok obsahuje námietky, ktoré osoba vykonávajúca dozor uznala ako opodstatnené ...
§ 30 - Správne delikty
(1)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného ...

(2)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 330 eur do 170 000 eur

a)
prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a) ...
b)
podnikateľovi, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, ak poruší povinnosti o požiadavkách na kvalitu ...
(3)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 160 eur do 33 000 eur

a)
prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d), e), j), k), ...
b)
podnikateľovi, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, ak poruší povinnosti o vedení prevádzkovej evidencie, ...
(4)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 160 eur do 33 000 eur, ...

(5)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 33 eur do 6 700 eur, ...

(6)

Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3 300 eur, ak poruší ...

(7)

Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20 eur do 330 eur, ak poruší povinnosti ...

(8)

Inšpekcia uloží podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike regulované výrobky, ...

(9)

Inšpekcia uloží podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike výrobky alebo ...

(10)

Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k ...

(11)

Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k ...

(12)

Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k ...

(13)

Okresný úrad, inšpekcia a obec môžu začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa o ...

(14)

Výnosy pokút uložené okresným úradom a inšpekciou podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu. ...

(15)

Výnosy pokút uložené obcou podľa tohto zákona sú príjmom obce.

§ 31 - Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní36) okrem konaní podľa ...

(2)

Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku a monitorovanie stacionárneho ...

a)
preskúma v konaní začatom z vlastného podnetu, ak po vydaní súhlasu alebo rozhodnutia došlo k zmene ...
1.
najneskôr do termínu začatia uplatňovania nových požiadaviek ustanoveného vykonávacím predpisom podľa ...
2.
najneskôr do termínu ukončenia lehoty uplatňovania prechodného opatrenia, ak ide o spaľovacie zariadenie ...
3.
ak termín začatia uplatňovania nových požiadaviek už uplynul a nejde o uplatnenie výnimky ustanovenej ...
b)
môže preskúmať v konaní začatom z vlastného podnetu, ak po vydaní súhlasu alebo rozhodnutia došlo k ...
(3)

Okresný úrad v sídle kraja v prípadoch podľa § 25 ods. 2 písm. a) a § 25 ods. 4 môže rozhodnutie o obmedzení ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia ...

(5)

Ak orgán ochrany ovzdušia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní týkajúcich sa povoľovania ...

(6)

Pri zmene prevádzkovateľa stacionárneho zdroja prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí alebo ...

(7)

Konanie o uložení pokuty alebo opatrenia na nápravu vykonáva orgán, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne ...

(8)

Ak je zdroj znečisťovania ovzdušia súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,5a) konanie podľa § ...

(9)

Konanie podľa § 3 ods. 5 začína okresný úrad z vlastného podnetu alebo na základe podnetu prevádzkovateľa ...

(10)

Na konanie podľa § 23 písm. l) druhého a desiateho bodu a § 23 písm. m) tretieho a sedemnásteho bodu ...

a)
15 dní od zloženia skúšky, ak ide o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 23 ...
b)
15 dní od doručenia úplnej žiadosti, ak ide o vydanie povolenia na
1.
vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku podľa § 23 písm. l) desiateho bodu, ...
2.
vykonanie jednotlivého oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti ...
c)
30 dní od doručenia úplnej žiadosti, ak ide o vydanie jednorazového povolenia na vykonanie jednotlivého ...
1.
je akreditovaná osoba a žiada sa o osobitné podmienky merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody, ...
2.
nie je akreditovaná osoba a ide o odbornú činnosť podľa normovanej metódy alebo iného zodpovedajúceho ...
d)
60 dní od doručenia úplnej žiadosti, ak ide o vydanie jednorazového povolenia na vykonanie jednotlivého ...

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32 - Prechodné ustanovenia
(1)

Správne konanie začaté a neskončené právoplatným rozhodnutím do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ...

(2)

Súhlasy a rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia vydané podľa doterajšieho zákona sú súhlasmi a rozhodnutiami ...

(3)

Jestvujúcim stacionárnym zdrojom na účely zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A a triedy B je ...

a)
uvedený do prevádzky do 31. marca 1998,
b)
pre ktorý sa vydalo stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 31. marca 1998 a ktorý bol uvedený ...
c)
spĺňajúci podmienky podľa písmena a) alebo písmena b), ak sa pri jeho zmene vydalo nové stavebné povolenie ...
(4)

Znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z jednotlivých miest vypúšťania znečisťujúcich látok z veľkých ...

(5)

Do triedy A sa zaraďujú všetky vypúšťané znečisťujúce látky zo všetkých miest ich vypúšťania z jestvujúcich ...

(6)

Do triedy B možno zaradiť znečisťujúce látky vypúšťané z jestvujúcich veľkých zdrojov a jestvujúcich ...

(7)

Žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B podáva prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ ...

(8)

Žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B obsahuje

a)
názov stacionárneho zdroja a jeho kategorizáciu,
b)
presné označenie miesta vypúšťania znečisťujúcej látky zo stacionárneho zdroja a druhu znečisťujúcej ...
c)
program alebo aktualizovaný program znižovania emisií zo stacionárneho zdroja,
d)
výsledky prvého zistenia údajov o dodržaní emisných limitov, ktoré preukazujú splnenie podmienok na ...
(9)

Obvodný úrad životného prostredia zaradí znečisťujúcu látku do triedy B vydaním potvrdenia o jej zaradení ...

(10)

Obvodný úrad životného prostredia zaradí znečisťujúcu látku vypúšťanú do ovzdušia z miesta vypúšťania ...

(11)

Na prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, ktorý vypúšťa do ovzdušia znečisťujúcu látku v mieste jej vypúšťania ...

(12)

Ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b), d) a h) o povinnosti prevádzkovateľa stacionárneho zdroja nainštalovať ...

(13)

Ak sa na prevádzkovateľa stacionárneho zdroja vzťahuje odsek 12,

a)
množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky zaradenej do triedy A a do triedy B sa zisťuje postupom schváleným ...
b)
údaje o dodržaní emisného limitu pre znečisťujúcu látku zaradenú do triedy A sa zisťujú technickým výpočtom ...
(14)

Po uplynutí termínu zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A alebo triedy B uvedenom v odseku 9 ...

(15)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti oprávneného posudzovateľa vydané podľa doterajšieho zákona sa považuje ...

(16)

Oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní, ktoré sú vydané podľa doterajšieho zákona, sú platné do ...

(17)

Doterajšie oprávnenie na vykonávanie oprávneného merania sa považuje za osvedčenie o odbornej spôsobilosti ...

(18)

Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby, ktoré vykonávajú oprávnené merania a iné obdobné skúšky ...

(19)

Ak v niektorej aglomerácii, zóne alebo v ich časti nemožno z dôvodu rozptylových podmienok špecifických ...

§ 32a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2012
(1)

Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby, ktoré vykonávajú merania na účely preukázania dodržania ...

(2)

Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby podľa odseku 1 môžu vykonávať oprávnené merania, ak ...

§ 32b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2017
(1)

Povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) oznamovať údaje do Národného emisného informačného systému elektronicky ...

(2)

Povinnosť podľa § 18 ods. 12 pre prevádzkovateľov spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, ...

§ 32c - Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...

Lehota podľa § 10 ods. 10 neplynie v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona až do odvolania ...

§ 33 - Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

veľké zdroje, stredné zdroje a malé zdroje, ich členenie, kategorizáciu a podstatné zmeny, vymedzenie ...

b)

limitné hodnoty, cieľové hodnoty, cieľové hodnoty a dlhodobé ciele pre ozón, indikátor priemernej expozície ...

c)

podrobnosti o informáciách a údajoch o kvalite ovzdušia, ktoré sa musia sprístupniť verejnosti [§ 13 ...

d)

metódy a technické požiadavky na hodnotenie kvality ovzdušia (§ 6 ods. 6),

e)

horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami, ...

f)

požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ...

g)

zoznam regulovaných výrobkov, hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín a ...

h)

obsah a rozsah informácií a správ podávaných notifikačným orgánom Komisii a lehoty ich podávania, požiadavky ...

i)

monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí, spôsob, lehoty a požiadavky ...

j)

jednotlivé odbory odborného posudzovania, predmety odborného posudzovania a účely konania, podrobnosti ...

k)

jednotlivé notifikačné požiadavky na špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií ...

l)

obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti ...

m)

požiadavky na spaľovacie zariadenia umiestňované na trh a údaje, ktoré je výrobca, dovozca a predajca ...

n)

požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, národných projekcií emisií a informatívnych ...

o)

požiadavky na monitorovanie ekosystémov.

§ 34

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 35 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Čl. I. zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 704/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia ...

4.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 202/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

5.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií ...

6.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

7.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

8.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

9.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

10.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. o požiadavkách na ...

11.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 338/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

12.

výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/ 2003 z 15. mája 2003 o technickom ...

§ 36 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  ZOZNAMZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK NA ÚČELY HODNOTENIA A RIADENIA KVALITY OVZDUŠIA

  1.

  Oxid siričitý

  2.

  oxid dusičitý a oxid dusnatý (oxidy dusíka)

  3.

  častice PM10 a PM2,5

  4.

  olovo

  5.

  ozón

  6.

  benzén

  7.

  oxid uhoľnatý

  8.

  polycyklické aromatické uhľovodíky (benzo(a)pyrén)

  9.

  kadmium

  10.

  arzén

  11.

  nikel

  12.

  ortuť

  Poznámky:

  1.

  Oxidmi dusíka sa rozumie súčet oxidu dusnatého a oxidu dusičitého v jednotke objemu vzduchu vyjadrený ...

  2.

  Arzénom, kadmiom, niklom a benzo(a)pyrénom sa rozumie celkový obsah týchto prvkov a ich zlúčenín vo ...

  3.

  Polycyklickým aromatickým uhľovodíkom sa rozumie organická zlúčenina zložená z najmenej dvoch kondenzovaných ...

  4.

  Celkovou plynnou ortuťou sa rozumejú výpary ortuti ako prvku (Hg) a reaktívna plynná ortuť, ktorou je ...

  5.

  Časticami PM2,5 sa rozumejú častice podľa § 2 písm. n), ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom ...

  Príloha č. 1a k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  Povolenie vjazdu do nízkoemisných zón

  I. Zoznam vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny podľa § 9 ods. 7

  1.

  Vozidlá zložiek integrovaného záchranného systému, vozidlá Policajného zboru a vozidlá hasičských jednotiek. ...

  2.

  Vozidlá určené na riešenie mimoriadnych udalostí39) alebo v súvislosti s riešením krízovej situácie40) ...

  3.

  Vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ...

  4.

  Vozidlá Organizácie Severoatlantickej zmluvy a vozidlá ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho ...

  5.

  Vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím označené podľa príslušných predpisov.42) ...

  6.

  Vozidlá určené na vykonávanie činností bezprostredne spojených s výkonom údržby, opráv, odstraňovaním ...

  7.

  Vozidlá určené na odstránenie havarijných stavov pri poruchách vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických ...

  8.

  Vozidlá zabezpečujúce verejnú osobnú dopravu v príslušnej lokalite.

  9.

  Vozidlá určené na prepravu tuhých, kvapalných alebo plynných palív na zabezpečenie chodu nemocníc, sociálnych ...

  10.

  Historické vozidlá.

  11.

  Vozidlá držiteľa poštovej licencie na doručovanie poštových zásielok.

  II. Zoznam vozidiel, ktorým obec môže povoliť dočasný vjazd alebo trvalý vjazd do nízkoemisnej zóny ...

  1.

  choroby alebo nevládnosti žiadateľa, ak nespĺňa podmienky pre priznanie označenia osoby so zdravotne ...

  2.

  pracovnej doby žiadateľa, ktorá mu neumožňuje prepravovať sa mestskou hromadnou dopravou,

  3.

  podnikania žiadateľa, ktoré by bolo podstatne sťažené alebo znemožnené obmedzením prevádzky v nízkoemisnej ...

  4.

  zabezpečenia zásobovania, pre obsluhu prevádzok sídliacich v nízkoemisnej zóne,

  5.

  zabezpečenia odvozu odpadu z nízkoemisnej zóny,

  6.

  zabezpečenia prepravy vecí a osôb na kultúrne a spoločenské, vzdelávacie a výchovné akcie,

  7.

  vozidlá organizácie, ktorá má sídlo na území nízkoemisnej zóny, zakúpené pred zriadením nízkoemisnej ...

  Príloha č. 1b k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  NÁRODNÉ ZÁVÄZKY ZNIŽOVANIA EMISIÍ A ZÁKLADNÉ ZÁSADY ZAPOČÍTAVANIA EMISIÍ DO NÁRODNÝCH ZÁVÄZKOV ZNIŽOVANIA EMISIÍ

  Znečisťujúca látka Percentuálne zníženie emisií1) na rok 2020 a nasledujúce roky až do roku 2029 ...

  Vysvetlivky k tabuľke

  1)

  Východiskovým rokom záväzkov znižovania emisií je rok 2005.

  2)

  Oxidy síry SO2 sú všetky zlúčeniny síry vyjadrené ako oxid siričitý vrátane oxidu sírového (SO3), kyseliny ...

  3)

  Oxidy dusíka (NOX) sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.

  4)

  Nemetánové prchavé organické zlúčeniny (NMVOC) sú všetky organické zlúčeniny okrem metánu, ktoré za ...

  II. Základné zásady započítavania emisií do národných záväzkov znižovania emisií

  1.

  Emisie z cestnej dopravy sa započítavajú na základe predaných palív.

  2.

  Pri národných záväzkoch znižovania emisií podľa § 4a ods. 1 a 2 sa nezapočítavajú emisie

  a)

  z lietadiel mimo pristávacieho a vzletového cyklu,

  b)

  z medzinárodnej námornej dopravy,

  c)

  oxidov dusíka a nemetánových prchavých organických zlúčenín, ktoré pochádzajú z činností spadajúcich ...

  3.

  Pristávacím a vzletovým cyklom sa rozumie cyklus, ktorý zahŕňa rolovanie, vzlet, stúpanie, priblíženie, ...

  4.

  Medzinárodnou námornou dopravou sú plavby na mori a v pobrežných vodách vodnými plavidlami plaviacimi ...

  Príloha č. 1c k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  OBSAH NÁRODNÝCH PROGRAMOV

  Minimálny obsah národných programov

  I.

  Národný program podľa § 4c obsahuje

  a)

  národný rámec politiky v oblasti kvality ovzdušia a riadenia znečisťovania, v ktorého kontexte bol program ...

  1.

  politických priorít a ich vzťahu k prioritám v iných relevantných oblastiach politiky vrátane zmeny ...

  2.

  úloh pridelených národným, regionálnym a miestnym orgánom,

  3.

  pokroku dosiahnutého vďaka súčasným politikám a opatreniam v rámci znižovania emisií a zlepšovania kvality ...

  4.

  plánovaného ďalšieho vývoja za predpokladu, že sa prijaté politiky a opatrenia nezmenia,

  b)

  zvažované politické možnosti, ktorými sa majú splniť záväzky znižovania emisií podľa § 4a ods. 1 a úrovne ...

  c)

  opatrenia a politiky vybrané na prijatie, vykonávanie a preskúmanie vrátane harmonogramu ich prijatia, ...

  d)

  v odôvodnených prípadoch objasnenie dôvodov, prečo nemožno dosiahnuť úrovne emisií určené na rok 2025 ...

  e)

  v odôvodnených prípadoch zohľadnenie využívania flexibilít a akékoľvek následky na životné prostredie ...

  f)

  posúdenie spôsobu, akým sa zabezpečuje koherentnosť politík a opatrení podľa písmena c) s plánmi a programami ...

  II.

  Aktualizácia národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia podľa § 4c obsahuje

  a)

  posúdenie pokroku dosiahnutého v rámci vykonávania programu pri znižovaní emisií a znižovaní koncentrácií ...

  b)

  všetky významné zmeny v politickom kontexte, posúdení, programu alebo harmonogramu jeho vykonávania. ...

  Príloha č. 1d k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  VOLITEĽNÉ UKAZOVATELE NA MONITOROVANIE VPLYVOV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA

  I. Monitorovanie vplyvu na sladkovodné ekosystémy

  II. Monitorovanie vplyvu na suchozemské ekosystémy

  III. Monitorovanie vplyvu na suchozemské ekosystémy

  Príloha č. 2 k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  ZÁSADY ODBORNÉHO POSUDZOVANIA

  1.

  Mať v čase odborného posudzovania znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, súčasnom stave ...

  2.

  Vyhotoviť odborný posudok v súlade s vydaným osvedčením, ak na priloženie odborného posudku bol žiadateľ ...

  3.

  Posudzovať zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, zmeny ich využívania alebo zmeny druhu ...

  4.

  Posudzovať zmenu využívania zariadenia, pri ktorej dôjde k doplneniu špecifických podmienok prevádzkovania ...

  5.

  Zabezpečiť posúdenie vybraných parametrov predmetu posudzovania vyhotovením čiastkových odborných posudkov ...

  6.

  Konzultovať špecifické otázky vo svojom odbore posudzovania, ak je to potrebné, s inými oprávnenými ...

  7.

  Nevyhotoviť odborný posudok, ak žiadosť o vydanie súhlasu alebo predložená dokumentácia neobsahuje konkretizované ...

  8.

  Neodporučiť v odbornom posudku vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, ak z odborného posúdenia vyplýva, ...

  8.1

  predmet posudzovania nespĺňa všetky ustanovené požiadavky na ochranu ovzdušia,

  8.2

  nie sú riešené všetky ustanovené povinnosti prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo žiadateľa o súhlas, ...

  8.3

  riešenie ustanovených požiadaviek a povinností podľa posudzovanej dokumentácie nie je v súlade s predpismi ...

  a na splnenie ustanovených požiadaviek a povinností je potrebná podstatná zmena predmetu posudzovania ...

  9.

  Preberať záruky za správnosť vyhotoveného posudku alebo čiastkového odborného posudku vo vzťahu k objednávateľovi ...

  10.

  Uchovávať odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady ...

  11.

  Doplniť alebo vysvetliť na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia odborný posudok alebo čiastkový odborný ...

  12.

  Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo objednávateľa ...

  13.

  Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu v písomnej forme zoznam vyhotovených odborných posudkov ...

  14.

  Umožniť ministerstvu alebo ministerstvom poverenej osobe kontrolu správnosti odborného posudku alebo ...

  15.

  Zúčastniť sa na vyzvanie ministerstva riešenia súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky v oblasti ...

  16.

  Nevyhotoviť odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok, ak možno mať vo vzťahu posudzovateľa k ...

  16.1

  Nevyhotoviť odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok pre vlastnú potrebu, potrebu blízkej osoby, ...

  16.2

  Odmena za vyhotovenie posudku alebo čiastkového odborného posudku nesmie závisieť od výsledku posúdenia ...

  16.3

  Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných ...

  16.4

  Nevyhotoviť odborný posudok, ak osoba konajúca v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní je ...

  16.5

  Dôsledne preskúmať plnenie týchto zásad pred vyhotovením posudku, pričom sa predpokladá, že na posúdenie ...

  16.6

  Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať podmienky vyhotovenia ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  ZÁSADY VÝKONU OPRÁVNENEJ TECHNICKEJ ČINNOSTI

  1.

  Oprávnené merania môže zodpovedná osoba vykonávať na takých malých zdrojoch, ktorých technológia je ...

  2.

  Nevykonať oprávnenú technickú činnosť, ak oprávnená osoba nemá v čase oprávnenej technickej činnosti ...

  3.

  Mať v čase výkonu oprávnenej technickej činnosti znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, ...

  4.

  Oznamovať identifikačné údaje objektu oprávnenej technickej činnosti, účel oprávnenej technickej činnosti, ...

  5.

  Vyžadovať od prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa oprávnenej technickej činnosti, zákazníka) ...

  6.

  Informovať bez zbytočného odkladu preukázateľne prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, ...

  7.

  Informovať preukázateľne prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, zákazníka) o tom, že správa ...

  8.

  Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo prevádzkovateľa ...

  9.

  Preberať záruky za dohodnutý výkon a za reprezentatívnosť výsledku oprávnenej technickej činnosti podľa ...

  10.

  Uvádzať pri styku s prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi) úplné informácie ...

  11.

  Nezačať oprávnenú technickú činnosť a ukončiť všetky rokovania o vykonaní oprávnenej technickej činnosti ...

  12.

  Mať systém tvorby a zdokumentované pravidlá tvorby ceny oprávnenej technickej činnosti a prihliadať ...

  13.

  Vysvetliť na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia alebo organizácie poverenej kontrolou správnosti výsledkov ...

  14.

  Uchovávať správy, záznamy, materiály a podklady dokumentujúce podmienky oprávnenej technickej činnosti, ...

  15.

  Zúčastňovať sa na vlastné náklady na ministerstvom určených posudzovaniach profesijnej spôsobilosti, ...

  16.

  Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu v písomnej forme zoznam vykonaných oprávnených technických ...

  17.

  Umožniť kontrolu reprezentatívnosti výsledkov oprávnenej technickej činnosti; na požiadanie umožniť ...

  18.

  Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ...

  a)

  je uvedený v dokumentácii systému kvality oprávnenej osoby a zmluvné podmienky vykonávania subdodávok ...

  b)

  vykonáva rozbory a skúšky podľa metód a metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky oprávnenej ...

  c)

  má vo svojom systéme kvality zdokumentované zavedenie ministerstvom stanovených požiadaviek pre subdodávky ...

  d)

  je v potrebnom rozsahu oboznámený so súvisiacimi okolnosťami rozhodujúcimi pre kvalifikovaný výkon subdodávky ...

  e)

  má zdokumentované, že pri subdodávkach dodržiava povinnosti podľa § 20 ods. 16.

  19.

  Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ...

  20.

  Zabezpečovať oprávnené merania vybraných znečisťujúcich látok alebo merania technických požiadaviek ...

  21.

  Nevykonať oprávnenú technickú činnosť, ak vo vzťahu k objektu oprávnenej technickej činnosti, k príslušnému ...

  21.1

  Nevykonať oprávnenú technickú činnosť pre vlastnú potrebu a pre ostatné s oprávnenou osobou personálne, ...

  21.2

  Odmeňovanie zodpovedných osôb a ďalších zamestnancov zúčastňujúcich sa na oprávnenej technickej činnosti ...

  21.3

  Vedúci pracovníci môžu do činností, ktoré súvisia s oprávnenými technickými činnosťami, zasahovať len ...

  21.4

  Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných ...

  21.5

  Vylúčiť vzťah blízkej osoby k osobám, ktoré majú vo väzbe na výsledky oprávnenej technickej činnosti ...

  21.6

  Vylúčiť vzťah blízkej osoby aj k osobe konajúcej v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní. ...

  21.7

  Vylúčiť účasť pracovníkov orgánov ochrany ovzdušia a pracovníkov poverených kontrolou reprezentatívnosti ...

  21.8

  Dôsledne preskúmať plnenie tejto zásady pred oprávnenou technickou činnosťou, pričom sa predpokladá, ...

  21.9

  Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať konkrétny prípad s ...

  21.10

  Vo výnimočnom prípade, ak sa niektorá z uvedených zásad nezaujatosti nemôže splniť, možno oprávnenú ...

  Na subdodávateľa sa jednotlivé zásady nezaujatosti vzťahujú podľa svojho významu v prípadoch, ak je ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 137/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových ...

  2.

  Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií ...

Poznámky

 • 1)  § 91 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3a)  § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 3b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení ...
 • 3c)  § 2 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  § 2 písm. o) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 5a)  § 2 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 5b)  § 2 písm. o) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. ...
 • 5c)  Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ...
 • 5d)  Napríklad § 4 ods. 2 písm. c) a d) a § 4b ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona ...
 • 6)  § 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 18 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných ...
 • 10)  § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 10a)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní ...
 • 10b)  § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 10c)  § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 10d)  § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
 • 12a)  § 5 ods. 1 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. ...
 • 12b)  § 12 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 12c)  Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 ...
 • 13)  § 3 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 14)  Napríklad § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ...
 • 15)  Príloha č. 8 časť A a príloha č. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
 • 16)  § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z.
 • 16a)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 16b)  § 33a zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 17)  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.
 • 18)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 19)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 20)  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 5 a príloha č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z.
 • 22)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 23)  § 21, 27 a 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 ...
 • 23a)  Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam ...
 • 24)  § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 25)  Položka č. 170 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch ...
 • 26)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 27)  § 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 525/2003 Z. z.§ ...
 • 28)  § 9 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  § 6 ods. 2 zákona č. 505/2009 Z. z.
 • 31)  Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 31a)  Napríklad § 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 32)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 33)  § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33a)  Príloha č. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 34)  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 34a)  § 8 až 13 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 35)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 35a)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ...
 • 36)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
 • 38)  § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
 • 38a)  STN EN 12341 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných ...
 • 39)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 40)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 41)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ...
 • 42)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore