Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 74/2020 účinný od 09.04.2020

Platnosť od: 09.04.2020
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 74/2020 účinný od 09.04.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 74/2020 s účinnosťou od 09.04.2020

Legislatívny proces k zákonu 74/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

Za § 104g sa vkladá § 104h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104h Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

Čl. II

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

V § 80e ods. 2 sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2021“.

Čl. III

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

Za § 15c sa vkladá § 15d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15d Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

Čl. IV

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 65f sa vkladá § 65g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65g Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

Čl. V

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., ...

V § 45b ods. 4 druhej vete sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2021“.

Čl. VI

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 71/2015 Z. ...

Za § 49a sa vkladá § 49b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49b Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

Čl. VII

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona ...

Za § 32b sa vkladá § 32c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32c Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

Čl. VIII

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...

Za § 40f sa vkladá § 40g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40g Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

Čl. IX

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 ...

Za § 135g sa vkladá § 135h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135h Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

Čl. X

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 16 sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“ a číslo „2022“ sa nahrádza číslom „2023“.

2.

V čl. IV sa číslo „2022“ nahrádza číslom „2023“.

Čl. XI

Zákon č. 356/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ...

V čl. V sa za slová „okrem čl. I“ vkladajú slová „§ 28b v bode 74, ktorý nadobúda účinnosť 15. apríla ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore