Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69441
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.04.2019 do 30.04.2019


Platnosť od: 03.04.1992
Účinnosť od: 01.04.2019
Účinnosť do: 30.04.2019
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD1 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.04.2019 do 30.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 124/1992 s účinnosťou od 01.04.2019 na základe 62/2019

Legislatívny proces k zákonu 62/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

K predpisu 62/2019, dátum vydania: 04.03.2019
1
D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 s cieľom zohľadniť poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe.
Predložený návrh zákona bol vypracovaný na základe objektívnej potreby upraviť úlohy a oprávnenia Vojenskej polície vzhľadom na vývoj policajno-bezpečnostnej situácie v rezorte obrany a vytvoriť podmienky na kvalitnejšiu a efektívnejšiu činnosť Vojenskej polície. Návrh zákona súčasne reflektuje na zmeny vykonané v právnom poriadku Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je ustanoviť nové úlohy Vojenskej polície, a to ochrana lietadiel vo vojenských službách, riadenie premávky vozidiel zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a plnenie úloh, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. V nadväznosti na nové úlohy Vojenskej polície rozširujú sa oprávnenia vojenského policajta pri zaisťovaní ochrany vojenskej leteckej dopravy a chráneného vojenského objektu. Zároveň sa rozširujú donucovacie prostriedky a upravuje sa ich použitie.
Platná právna úprava neumožňuje v požadovanom rozsahu používať Vojenskej polície dostupné prostriedky na plnenie úloh policajnej ochrany rezortu obrany. Zároveň v súvislosti so zabezpečením obrany a bezpečnosti štátu z aplikačnej praxe vyplynula potreba ustanoviť zákaz vstupu do chránených vojenských objektov a sankcie za porušenie zákazu. S cieľom zabrániť zneužitiu označenia „Vojenská polícia“, vojenskej rovnošaty s týmto označením, služobného preukazu a služobného odznaku sa ustanovuje zákaz používať označenie „Vojenská polícia“, zákaz používať vojenskú rovnošatu s týmto označením, služobný preukaz a služobný odznak. Definujú sa priestupky, sankcie a Vojenská polícia ako vecne príslušný orgán, ktorý bude priestupky objasňovať.
Návrhom zákona sa dopĺňa absentujúca právna úprava stravovania osoby, ktorej bola vojenským policajtom obmedzená osobná sloboda.
Predkladaný návrh zákona o Vojenskej polícii je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však vzhľadom na charakter príjmov a výdavkov nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Prípadné výdavky vyplývajúce z návrhu zákona budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva obrany republiky na rok 2019 a ďalšie roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a nebude mať ani sociálny vplyv.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Neexistujú prekážky sprístupnenia materiálu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1, 2, 8, 14, 18, 19, 29, 34 až 36 a 38
(poznámky pod čiarou 2, 2b, 2e, 2j, 2k, 3a, 3b, 3d, 5, 5d, 5e, 5h, 7 a 7c)
Legislatívno-technická úprava spočívajúca v nahradení odkazov na zrušené právne predpisy odkazmi na platné predpisy, v doplnení poznámok pod čiarou a vypustení nadbytočnej poznámky pod čiarou.
K bodu 3
V nadväznosti na navrhovanú úpravu zákazu neoprávneného používania označenia „Vojenská polícia“, „VP“, medzinárodného označenia Vojenskej polície, zákaz neoprávneného používania služobnej rovnošaty vojenského policajta, služobného preukazu a služobného odznaku, ako aj používania zameniteľných označení, odevov, preukazov alebo odznakov vyplynula potreba upraviť pôsobnosť Vojenskej polície na osoby, ktoré budú porušovať tieto zákazy. Vojenská polícia navrhovanou právnou úpravou bude môcť vo svojej kompetencii riešiť aj osoby, ktoré porušia zákaz vzťahujúci sa na činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte a v priestore nad ním. Úprava pôsobnosti Vojenskej polície je potrebná, pretože uvedené zákazy budú porušovať prevažne osoby nachádzajúce sa mimo priestorov ministerstva, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti, mimo vojenských objektov alebo miest, kde prebiehajú vojenské akcie alebo vojenské operácie.
K bodu 4
Podľa platnej právnej úpravy Vojenská polícia prejednáva v blokovom konaní priestupky podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súvislosti s navrhovanou úpravou priestupkov v prípadoch porušenia zákazu používať označenie Vojenskej polície, rovnošatu s označením Vojenská polícia, zákazu používať služobný preukaz, služobný odznak, zákazu vstupovať do chráneného objektu a zákazu činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte a nad ním je potrebné doplniť úlohy Vojenskej polície tak, aby mala oprávnenie priestupky definované v zákone o Vojenskej polícii na mieste vyriešiť v blokovom konaní. Ak priestupok v blokovom konaní nevyrieši, v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov priestupok objasní a postúpi príslušnému okresnému úradu.
K bodu 5
V súvislosti s dohľadom Vojenskej polície nad bezpečnosťou v cestnej premávke sa navrhuje na účely tohto zákona spresniť pojem vojenské vozidlo. V rámci dohľadu nad bezpečnosťou premávky motorových vozidiel a nemotorových vozidiel sa dopĺňajú vozidlá Organizácie Severoatlantickej zmluvy a vozidlá zahraničných ozbrojených síl pri plnení služobných povinností.
Riadenie cestnej premávky Vojenskou políciou sa navrhuje upraviť v nadväznosti na úpravu dohľadu v cestnej premávke.
3
K bodu 6
Navrhovanou úpravou sa zlučuje zaisťovanie osobnej bezpečnosti ministra obrany Slovenskej republiky a vybraných osôb do jedného ustanovenia vzhľadom na to, že v oboch prípadoch Vojenská polícia vykonáva rovnakú činnosť. Navrhuje sa zároveň úlohy Vojenskej polície rozšíriť o zaistenie ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov v rámci ochrany majetku rezortu ministerstva, ktorú Vojenská polícia vykonáva. Túto úlohu bude Vojenská polícia plniť v súvislosti s nákupom vojenských lietadiel zn. Spartan.
K bodu 7
Navrhuje sa doplniť ďalšie úlohy Vojenskej polície, ktoré pre ňu vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
K bodom 9 a 10
Precizuje sa preukazovanie príslušnosti k Vojenskej polícii. Podľa platnej právnej úpravy vojenský policajt preukazuje príslušnosť k Vojenskej polícii vojenskou rovnošatou s vonkajším označením VOJENSKÁ POLÍCIA s identifikačným číslom, služobným preukazom s identifikačným číslom, ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“ a medzinárodným označením Vojenskej polície. Ďalšou možnosťou preukazovania príslušnosti k Vojenskej polícii je služobný odznak príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom.
K bodu 11
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky pre služobný odznak príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom.
K bodu 12
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v nadväznosti na doplnenie § 2.
K bodu 13
V súvislosti s oprávnením vojenského policajta zaistiť osobu sa navrhuje doplniť možnosť zaistiť aj takú osobu, ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní s cieľom zistiť jej súvislosť s trestným činom.
K bodu 15
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v nadväznosti na zmenu v § 3.
K bodu 16
Navrhuje sa doplniť oprávnenie vojenského policajta na zaisťovanie ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov. Ustanovenie nadväzuje na novú úlohu Vojenskej polície v § 3 ods. 1 písm. n). V rámci policajnej ochrany majetku rezortu ministerstva sa navrhuje oprávnenie vojenského policajta vykonať bezpečnostnú prehliadku lietadla vo vojenských službách, prehliadku prepravovaných osôb, batožiny a vecí a bezpečnostný sprievod lietadla na vyžiadanie príslušných autorít ozbrojených síl Slovenskej republiky. Cieľom zavedenia uvedeného oprávnenia vojenského policajta je predchádzať možnostiam páchania teroristického útoku alebo iného trestného činu v súvislosti s prepravou vecí spôsobilých ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku.
4
Navrhuje sa tiež, aby sa výkon uvedených oprávnení vojenského policajta, ku ktorým môže výnimočne dochádzať aj v priestoroch verejného letiska, uskutočňoval s pravidlami bezpečnostnej ochrany platnými v civilnom letectve. Pôjde predovšetkým o vstupovanie do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska, pohyb v takomto vyhradenom priestore pri zabezpečovaní ochrany lietadla vo vojenských službách, vnášanie zakázaných predmetov do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska (najmä palných a strelných zbraní, resp. iných prostriedkov na vystrelenie náboja), vykonávanie detekčných kontrol a pod.
 
K bodu 17
Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotiť zavedené pojmy v platnom znení zákona.
K bodu 20
Predmetným ustanovením sa rozširuje okruh oprávnení príslušníkov Vojenskej polície o oprávnenie prerušiť nedovolenú činnosť lietadiel spôsobilých lietať bez pilota v priestore nad chránenými vojenskými objektami. Ustanovenie reaguje na súčasnú situáciu v oblasti vývoja moderných technológií, medzi ktoré možno zaradiť lietadlá spôsobilé lietať bez pilota so záznamovým zariadením. Keďže tieto lietadlá vybavené systémami na zber informácií môžu ohroziť najmä verejný záujem spočívajúci v zabezpečení ochrany vojenských objektov a taktiež použitie takýchto lietadiel môže mať za následok ohrozenie života a zdravia osôb, ktorým Vojenská polícia zaisťuje osobnú bezpečnosť, je potrebné zaviesť navrhované opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu uvedených objektov.
K bodom 21 až 24
Platná právna úprava ustanovuje rozsah donucovacích prostriedkov, ktoré je vojenský policajt oprávnený použiť, povinnosti vojenského policajta pred použitím týchto donucovacích prostriedkov ako aj pri ich použití. V nadväznosti na navrhované oprávnenie vojenského policajta prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota, ktoré sa pohybuje v priestore nad chráneným objektom, sa navrhuje doplniť donucovacie prostriedky o technický prostriedok, ktorým vojenský policajt zakázanú činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota preruší. Zároveň sa navrhuje upraviť povinnosti pred použitím tohto donucovacieho prostriedku a pri jeho samotnom použití. Obdobne ako pri použití ostatných donucovacích prostriedkov upravuje sa možnosť upustiť od výzvy a výstrahy v prípade, ak osobu, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota vojenský policajt nie je schopný lokalizovať.
K bodu 25
Navrhuje sa doplniť prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, ktoré vojenský policajt môže použiť. Ide o rôzne dočasne zneschopňujúce prostriedky a špeciálne vrhacie a úderné prostriedky nemajúce povahu zbrane (napríklad vrhacie siete alebo prostriedky typu „Flash Ball“), ktoré súčasťou výzbroje Vojenskej polície. Cieľom uvedenej úpravy je vytvoriť právny rámec pre uvedené donucovacie prostriedky a spôsob ich použitia. Úloha na rozšírenie výzbroje Vojenskej polície vychádza z dokumentu „NATO Capability Targets 2017 The Slovak Republic“, z ktorého pre Slovenskú republiku o. i. vyplýva odporúčanie zabezpečiť úlohy v oblasti tzv. nesmrtiacich spôsobilostí, pričom garantom týchto úloh je práve Vojenská polícia.
5
K bodom 26, 27 a 40
Legislatívno–technická úprava s cieľom zjednotiť terminológiu používanú v zákone.
K bodu 28
Precizuje sa oprávnenie vojenského policajta na zabránenie odjazdu vozidla v prípadoch parkovania vozidiel vo vojenských obvodoch na miestach, kde je to zakázané. Navrhovaná zmena príslušníkom Vojenskej polície uľahčiť plnenie úloh v rámci zabezpečenia ochrany vojenských obvodov a zaručenia postihu pre osoby porušujúce zákaz parkovania vo vojenských obvodoch s využitím technických prostriedkov.
K bodom 30 až 32
Navrhuje sa, aby vojenský policajt mohol použiť zbraň ako donucovací prostriedok aj v prípade zakázanej činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota v priestore nad objektom chráneným Vojenskou políciou, ak uvedenú činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota nemožno prerušiť inak. Zároveň sa navrhuje upraviť prípady, kedy vojenský policajt pri zákroku môže pred použitím tohto donucovacieho prostriedku upustiť od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu.
K bodom 33 a 37
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na začlenenie Železničnej polície do podriadenosti Policajného zboru.
K bodu 39
Vzhľadom na vyskytujúce sa prípady zneužitia označenia a rovnošaty ozbrojených zborov sa navrhuje ustanoviť zákaz neoprávneného používania označenia „Vojenská polícia“, „VP“, a medzinárodného označenia Vojenskej polície, zákaz neoprávneného používania služobnej rovnošaty vojenského policajta, služobného preukazu a služobného odznaku, ako aj používania zameniteľných označení, odevov, preukazov alebo odznakov. Navrhuje sa tiež zákaz neoprávneného používania označenia „VP“, ktorým sa skracuje označenie Vojenskej polície, a označenia „MP“, ktorým sa skracuje medzinárodné označenie Vojenskej polície (angl. Military Police). Tieto zákazy sa neuplatnia v prípade činností, ktoré sa budú uskutočňovať s písomným súhlasom Ministerstva obrany Slovenskej republiky, najmä kinematografickej alebo divadelnej povahy.
V súvislosti s narastajúcim počtom neoprávnených vstupov do chránených vojenských objektov a absenciou postihu za uvedený čin, ako aj v súvislosti s ochranou majetku štátu a ochranou vojenských objektov sa navrhuje upraviť zákaz vstupu do chránených vojenských objektov, do ktorých sa spravidla vstupuje za účelom plnenia služobných povinností a verejnosť do nich vstupuje len výnimočne. O povolení vstupu do konkrétneho chráneného vojenského objektu sa rozhoduje na mieste, a to zo strany príslušníka Vojenskej polície alebo dozornej služby a strážnej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky. Navrhovanou úpravou sa z formálno-právneho hľadiska zavádza zákaz, ktorý sa vzhľadom na povahu chránených vojenských objektov uplatňuje dlhodobo, no bez určenia adekvátnej sankcie za jeho prípadné porušenie v podobe priestupku sám o sebe dostatočne nedokáže zamedziť vniknutiu nepovolaných osôb do takéhoto objektu. Platná právna úprava síce oprávňuje vojenského policajta proti osobe porušujúcej zákaz vstupu použiť donucovacie prostriedky, avšak využitie tohto oprávnenia predpokladá priamy fyzický stret vojenského policajta s takouto osobou, ku ktorému nemusí vždy dôjsť.

 

6
V záujme zaistenia ochrany majetku štátu v správe alebo užívaní rezortu obrany, ochrany utajovaných skutočností a zaistenia osobnej bezpečnosti ministra obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti ďalších určených osôb, ktoré sa nachádzajú v chránených vojenských objektoch, sa v týchto objektoch navrhuje zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, ani zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte nemá absolútnu povahu a pripúšťa sa udelenie písomného súhlasu s takýmto konaním zo strany Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vzor žiadosti o udelenie písomného súhlasu zverejní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
Zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte a v priestore nad ním sa neuplatní ani v prípade lietadiel vykonávajúcich lety v štátnom záujme, ak ide o bezpilotné lietadlá v policajných alebo colných službách, alebo ak sa takéto lety uskutočňujú v súvislosti s pátraním po lietadlách, osobách alebo záchranou ľudských životov, resp. pôjde o inú činnosť uskutočňovanú vo verejnom záujme, najmä v súvislosti s kontrolou stavu životného prostredia, evakuáciou, hasením požiarov alebo zaistením ochrany leteckej prepravy ústavných činiteľov a iných dôležitých osôb. Vykonávanie činností lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte a v priestore nad ním, na ktoré sa nevzťahuje zákaz, nemá vplyv na dodržiavanie iných povinností, ktoré v súvislosti s činnosťou takýchto lietadiel ustanovujú osobitné predpisy, napríklad na úseku ochrany utajovaných skutočností.
V nadväznosti na uvedené zákazy a obmedzenia sa upravujú priestupky a sankcie za ich porušenie. Pri určení výšky sankcie sa vychádza z obdobného postihu ako pri priestupku proti verejnému poriadku podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda sa upravuje v súlade s odporúčaniami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania pôsobiaceho pri Rade Európy adresovaného Slovenskej republike. Súčasne sa upravuje limit výdavkov na stravovanie tejto osoby, ktoré znáša štát.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. apríla 2019.
Bratislava 17. októbra 2018
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Gajdoš, v. r.
minister obrany Slovenskej republiky
zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore