Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69441
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.04.2019 do 30.04.2019


Platnosť od: 03.04.1992
Účinnosť od: 01.04.2019
Účinnosť do: 30.04.2019
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD1 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.04.2019 do 30.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 124/1992 s účinnosťou od 01.04.2019 na základe 62/2019


§ 2
Pôsobnosť Vojenskej polície

Pôsobnosť Vojenskej polície sa vzťahuje na
a)
vojakov,2)
b)
osoby, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ministerstva, v priestoroch rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
c)
osoby, ktoré páchajú trestné činy alebo priestupky spolu s vojakmi alebo proti majetku štátu v správe alebo v užívaní ministerstva, proti majetku štátu v správe alebo užívaní rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
d)
osoby, ktoré páchajú priestupky podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 3
Úlohy Vojenskej polície

(1)
Vojenská polícia plní tieto úlohy:
a)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
b)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti,
c)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti,
d)
koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu,2a) odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje,2b) prejednáva priestupky v blokovom konaní podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,2ba)
e)
pátra po osobách uvedených v § 2, veciach a po vojenskom materiáli, ako aj po ostatnom majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva,
f)
podieľa sa na ochrane zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva a materiálu dôležitého pre obranu,
g)
podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností,
h)
dohliada na bezpečnosť
1.
prevádzky a premávky motorových vozidiel a nemotorových vozidiel ministerstva a štátneho podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo (ďalej len „vojenské vozidlá“),
2.
premávky vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho štátu na účely plnenia služobných povinností2bb) a motorových vozidiel a nemotorových vozidiel,2c)
i)
riadi premávku vojenských vozidiel, vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho štátu na účely plnenia služobných povinností2bb) a motorových vozidiel a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách,
j)
vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel,
k)
vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, ktorý určí minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
l)
vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh,
m)
zaisťuje osobnú bezpečnosť ministra a osôb, ktoré určí minister,
n)
podieľa sa na ochrane lietadiel vo vojenských službách a ich letov,
o)
ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,2d)
p)
podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré stanoví minister.
(2)
Vojenská polícia plní ďalšie úlohy, ak to ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.2bb)
(3)
Pri plnení úloh Vojenská polícia používa technické prostriedky, vozidlá s právom prednostnej jazdy, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov, ktoré stanoví minister.
zobraziť paragraf
§ 9

(1)
Vojenský policajt je povinný pri plnení úloh preukázať svoju príslušnosť k Vojenskej polícii, pokiaľ to povaha a okolnosti plnenej úlohy dovoľujú.
(2)
Príslušnosť k Vojenskej polícii preukazuje vojenský policajt
a)
vojenskou rovnošatou2e) s vonkajším označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“ s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom (ďalej len „služobný preukaz“),
c)
služobným odznakom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom (ďalej len „služobný odznak“),
d)
ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“ alebo
e)
medzinárodným označením Vojenskej polície podľa platných a Slovenskou republikou prijatých štandardizačných dokumentov alebo medzinárodných dohôd.
(3)
Ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“ preukazuje vojenský policajt svoju príslušnosť k Vojenskej polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti plnenej úlohy neumožňujú túto príslušnosť preukázať vojenskou rovnošatou, služobným preukazom alebo služobným odznakom. Vojenskou rovnošatou, služobným preukazom alebo služobným odznakom sa vojenský policajt preukáže ihneď, len čo to okolnosti plnenej úlohy dovolia.
(4)
Vozidlá používané Vojenskou políciou sú označené znakom Vojenskej polície a označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“.
(5)
Vojenský policajt pri preukazovaní príslušnosti k Vojenskej polícii nesmie služobný preukaz alebo služobný odznak vydať z rúk; na požiadanie predloží iba na nahliadnutie jeho prednú stranu.
zobraziť paragraf
§ 11
Oprávnenia požadovať vysvetlenie

(1)
Vojenský policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenia od vojaka, ktorý môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a jeho páchateľa, ako aj pre vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí, a v prípade potreby ho vyzvať, aby sa ihneď alebo v určený čas dostavil na určené miesto na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(2)
Každý vojak je povinný požiadavke alebo výzve podľa odseku 1 vyhovieť.
(3)
Vysvetlenie môže odoprieť iba vojak, ktorý by tým sebe, svojmu príbuznému v priamom pokolení, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, ako aj iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako ujmu vlastnú, spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo osoba, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.
(4)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od vojaka, ktorý by tým porušil štátom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, ibaže by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v ktorého záujme túto povinnosť má.
(5)
Vojenský policajt je povinný vojaka vopred poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odsekov 3 a 4.
(6)
Ak vojak nevyhovie bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1, môže byť predvedený na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(7)
O predvedení vojaka spíše vojenský policajt úradný záznam.
(8)
Ustanovenia odsekov 1, 2, 3, 4, 5 a 7 sa obdobne vzťahujú aj na osoby uvedené v § 2 písm. b) až d). Ak tieto osoby odmietnu podať potrebné vysvetlenie, je vojenský policajt oprávnený predviesť ich na najbližší útvar Vojenskej polície. Ak vojenský policajt nevyužije toto oprávnenie, je povinný osoby uvedené v § 2 písm. b) až d) ihneď prepustiť.
(9)
Vojenský policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak ju musí ihneď prepustiť. Odovzdanie alebo prepustenie predvedenej osoby vojenský policajt zaznamená v úradnom zázname o predvedení.
(10)
Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov2f) a na náhradu príjmu (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje Vojenská polícia. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.
(11)
Nárok na náhradu podľa odseku 10 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu o tom treba poučiť.
zobraziť paragraf
§ 13
Oprávnenie zaistiť osobu

(1)
Vojenský policajt je oprávnený zaistiť osobu uvedenú v § 2, ktorá
a)
svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život alebo zdravie inej osoby, alebo majetok,
b)
sa pokúsila pri predvedení podľa § 11 ods. 6 alebo § 12 ods. 3 o útek,
c)
je pristihnutá pri páchaní priestupku a je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
d)
sa vzdialila bez dovolenia od svojho útvaru alebo z miesta služobného pridelenia,2h)
e)
v zariadení Vojenskej polície alebo pri vykonávaní služobného zákroku alebo služobného úkonu sa správa násilne,
f)
sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom,
g)
pred zistením jej totožnosti podľa § 12 sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje proti nebezpečnému páchateľovi, a použitie výzvy na preukázanie totožnosti podľa § 12 môže ohroziť život alebo zdravie zakročujúceho vojenského policajta alebo osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore.
(2)
Vojenský policajt za nebezpečného páchateľa považuje každého, kto podľa zistených skutočností môže byť svojím konaním nebezpečný pre život alebo zdravie zakročujúceho vojenského policajta alebo inej osoby tým, že ide o
a)
páchateľa trestného činu ozbrojeného zbraňou,
b)
zadržanú osobu na úteku,
c)
osobu na úteku z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody,
d)
osobu, ktorú podľa iných nepochybných okolností je potrebné považovať za osobu nebezpečnú pre život alebo zdravie zakročujúceho vojenského policajta alebo inej osoby.
(3)
Útvar Vojenskej polície bezodkladne vydá o zaistení osoby podľa odseku 1 rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý bola osoba zaistená, a odovzdá ho zaistenej osobe. Proti rozhodnutiu môže zaistená osoba podať odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok. Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.2i)
(4)
Vojenský policajt je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie.
(5)
Ak pominú dôvody zaistenia, je vojenský policajt povinný osobu ihneď prepustiť. Osobu možno zaistiť len na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie však na 24 hodín od okamihu obmedzenia osobnej slobody.
(6)
O odovzdaní osoby vyhotoví vojenský policajt úradný záznam.
(7)
Osobe zaistenej podľa odseku 1 sa umožní bez zbytočného odkladu na jej požiadanie vyrozumieť o zaistení niektorú z jej blízkych osôb a požiadať advokáta o poskytnutie právnej pomoci. Pri zaistení vojaka je vojenský policajt povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť jeho veliteľa2j) alebo vedúceho služobného úradu.2k) Pri zaistení neplnoletej osoby je vojenský policajt povinný vyrozumieť zákonného zástupcu tejto osoby.
zobraziť paragraf
§ 16
Oprávnenie odobrať zbraň

(1)
Vojenský policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň,3) a ak ju má, je oprávnený ju odobrať.
(2)
Vojenský policajt vykonávajúci službu pri ochrane chráneného vojenského objektu má oprávnenie podľa odseku 1 aj voči osobe, ktorá vstupuje do tohto objektu alebo z neho odchádza, okrem príslušníka Vojenského spravodajstva pri plnení služobných úloh alebo povinností alebo príslušníka Policajného zboru pri ochrane určených osôb. Na tento účel je vojenský policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila prehliadke batožiny, prehliadke dopravného prostriedku alebo aby prešla zariadením na detekciu látok a predmetov.
(3)
Odobratú zbraň podľa odseku 1 alebo 2 je vojenský policajt povinný vrátiť po skončení služobného zákroku alebo pri odchode osoby z chráneného vojenského objektu. Ak bránia zákonné dôvody odobratú zbraň vrátiť, vojenský policajt zbraň nevráti a vystaví osobe potvrdenie o odobratí zbrane.
zobraziť paragraf
§ 17b
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti osôb

(1)
V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm. m) je vojenský policajt oprávnený vykonať prehliadku osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nachádzajúcich sa v priestore, z ktorého by mohla byť ohrozená ich bezpečnosť.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený vykonať prehliadku osôb iba vtedy, ak tieto osoby na jeho výzvu uvedený priestor ihneď neopustia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(3)
Prehliadkou osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov sa nesmie sledovať iný záujem, než je uvedený v § 3 ods. 1 písm. m).
zobraziť paragraf
§ 18
Oprávnenie pri premávke vojenských vozidiel, motorových vozidiel a nemotorových vozidiel

(1)
Vojenská polícia vykonáva objasňovanie dopravných nehôd a priestupkov vojenských vozidiel, priestupky vojakov a za určitých podmienok aj iných osôb.3a)
(2)
Vojenský policajt je oprávnený vodičovi vojenského vozidla zakázať ďalšie používanie vojenského vozidla, ak zistí závažné porušenie pravidiel cestnej premávky alebo zásad určených pre premávku vojenských vozidiel.
(3)
Vojenský policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad vydaný v cudzine, technické osvedčenie vozidla s evidenčným číslom alebo tabuľku s evidenčným číslom za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.3aa)
(4)
Pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,3b) riadení cestnej premávky vojenských vozidiel, motorových vozidiel a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách alebo pri ich zastavovaní má vojenský policajt rovnaké oprávnenia ako policajt Policajného zboru.
zobraziť paragraf
§ 20b
Oprávnenie používať výbušniny

(1)
Určený vojenský policajt je oprávnený v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm. m) a majetku používať výbušniny, najmä pri likvidácii nástražných výbušných systémov a pri likvidácií nálezu munície.
(2)
Vojenského policajta na účely odseku 1 písomne určuje služobný úrad,3d) ktorý zabezpečí, aby sa určený vojenský policajt pred začatím prác s výbušninami riadne oboznámil so svojimi povinnosťami pri zaobchádzaní s nimi.
(3)
Na zaobchádzanie s výbušninami sa vzťahuje osobitný predpis.3e)
zobraziť paragraf
§ 22
Donucovacie prostriedky

(1)
Donucovacími prostriedkami sú:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
spútavací opasok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,
g)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie vozidla,
h)
technický prostriedok na prerušenie činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota,
i)
zásahová výbuška,
j)
úder strelnou zbraňou,
k)
hrozba namierenou strelnou zbraňou,
l)
varovný výstrel do vzduchu,
m)
použitie špeciálneho streliva,
n)
zbraň.
(2)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že sa použije niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len v prípade, že je sám napadnutý alebo ak je zjavne a bezprostredne ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad. Na účely prerušenia činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota (§ 20d) môže vojenský policajt upustiť od výzvy a výstrahy, len ak osobu, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, nie je schopný lokalizovať.
(3)
Použitím donucovacieho prostriedku sa má dosiahnuť účel sledovaný služobným zákrokom; pritom sa použije iba taký donucovací prostriedok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prekonanie odporu osoby, ktorá sa dopúšťa protiprávneho konania. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje vojenský policajt podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil zjavne neprimeranú ujmu. O použití donucovacieho prostriedku prerušenia činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota rozhoduje vojenský policajt podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané zakázanej činnosti. Vojenský policajt upustí od použitia donucovacieho prostriedku, ak by prerušením činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
(4)
Vojenský policajt môže použiť donucovacie prostriedky uvedené v odseku 1 písm. a) až g) a i) až n) voči všetkým osobám, ak je sám týmito osobami napadnutý alebo ak ohrozujú život alebo zdravie inej osoby.
(5)
Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory, dočasne zneschopňujúce prostriedky a špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane.
zobraziť paragraf
§ 23
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku

(1)
Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku je vojenský policajt oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadnutiu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
c)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu uvedenú v § 2, ktorá kladie aktívny odpor, zatkol vojaka, ktorý má byť vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody a kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolanej osoby do chráneného vojenského objektu alebo na miesto, kde je vstup zakázaný, alebo zabezpečil, aby táto osoba opustila zakázaný priestor.
(2)
Okrem prípadov uvedených v odseku 1 hmaty a chvaty je vojenský policajt oprávnený použiť, aby
a)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu uvedenú v § 2, ktorá kladie pasívny odpor,
b)
zatkol vojaka, ktorý kladie pasívny odpor.
zobraziť paragraf
§ 25
Použitie služobného psa

(1)
Služobného psa je vojenský policajt oprávnený použiť,
a)
aby zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby, ak sa po márnej výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadaniu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených vojenských objektov alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie vojaka alebo inej osoby, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby,
e)
aby donútil ukrývajúceho sa vojaka alebo inú osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby, opustiť úkryt,
f)
na stráženie predvedenej, zaistenej, zadržanej alebo zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť vzatá do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.
(2)
Vojenský policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu vyžaduje, použije služobného psa bez náhubku.
zobraziť paragraf
§ 26
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla


Technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla je vojenský policajt oprávnený použiť v prípade, keď sa vodič vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobiť služobným úkonom vykonávaným vojenským policajtom a z jeho konania je zrejmé, že s vozidlom chce z miesta odísť alebo vozidlo stojí vo vojenskom obvode na mieste, kde je to zakázané a vodič sa v blízkosti vozidla nezdržuje.
zobraziť paragraf
§ 27
Použitie zastavovacieho pásu a iných prostriedkov na násilné zastavenie vozidla

(1)
Zastavovací pás je vojenský policajt oprávnený použiť na násilné zastavenie vozidla, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitného predpisu5) nezastaví, ak je
a)
bezohľadnou jazdou ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b)
dôvodné podozrenie, že sa vo vozidle prepravuje páchateľ zločinu, hľadaná osoba, zbrane, strelivo, výbušniny, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo veci pochádzajúce z trestnej činnosti alebo súvisiace s trestnou činnosťou,
c)
zrejmé, že sa pokúsi o násilné vniknutie do chráneného vojenského objektu alebo na miesto, kde je vstup zakázaný.
(2)
Za podmienok uvedených v odseku 1 môže vojenský policajt na zastavenie takého vozidla použiť aj iné prostriedky, najmä vojenské vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a pod.
zobraziť paragraf
§ 30
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu

Hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu je vojenský policajt oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude nasledovať,
b)
zabránil násilnému vstupu nepovolanej osoby do chráneného vojenského objektu alebo na miesto, kam je vstup zakázaný,
c)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu uvedenú v § 2, ktorá kladie aktívny odpor, zatkol vojaka, ktorý má byť vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody a kladie aktívny odpor,
d)
zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo má byť vzatá do väzby, alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.
zobraziť paragraf
§ 32
Použitie zbrane

(1)
Vojenský policajt je oprávnený použiť zbraň iba
a)
v nutnej obrane5a) a krajnej núdzi,5b)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu vojenského policajta smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej osoby,
f)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený vojenský objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
g)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
h)
ak nemožno inak zadržať vojenské vozidlo alebo motorové vozidlo vedené vojakom alebo osobou, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb alebo iný dôležitý záujem uvedený v tomto zákone a na opakovanú výzvu alebo znamenie podľa osobitných predpisov2c) nezastaví,
i)
ak nemožno inak prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota na mieste, kde je taká činnosť zakázaná.
(2)
Zbraňou podľa odseku 1 a § 22 ods. 1 písm. n) sa rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je vojenský policajt povinný použiť tiež varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže vojenský policajt upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo vec neznesie odklad. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže vojenský policajt upustiť aj vtedy, ak nie je schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, a ide o použitie zbrane podľa odseku 1 písm. i).
(4)
Pri použití zbrane je vojenský policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
zobraziť paragraf
§ 35b
Spracúvanie informácií Vojenskou políciou

(1)
Vojenská polícia zriaďuje a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých podľa tohto zákona a osobitného predpisu5d) spracúva informácie a osobné údaje o fyzických osobách zhromaždené pri plnení úloh Vojenskej polície vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia, v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie.
(2)
Vojenská polícia je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukový, obrazový alebo iný záznam
a)
z miesta verejne prístupného,
b)
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)
Ak je na vyhotovovanie záznamu podľa odseku 2 písm. a) zriadený monitorovací systém, Vojenská polícia je povinná vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takéhoto systému.
(4)
Informácie a osobné údaje z informačného systému podľa odseku 1, ako aj zvukový, obrazový alebo iný záznam podľa odseku 2 písm. a) Vojenská polícia poskytuje a sprístupňuje
a)
prokuratúre,
b)
súdu,
c)
Policajnému zboru,
d)
Slovenskej informačnej službe,
e)
Vojenskému spravodajstvu,
f)
Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
Národnému bezpečnostnému úradu,
i)
ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného zákona,
j)
do zahraničia podľa § 35ga až 35gc.
(5)
Vojenská polícia poskytuje vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi informácie a osobné údaje, ktoré získala pri plnení svojich úloh o
a)
porušení služobnej disciplíny5e) alebo pracovnej disciplíny5f) osôb uvedených v § 2,
b)
osobách, ktorým bola konaním osôb uvedených v § 2 písm. a) spôsobená ujma.
(6)
Informácie a osobné údaje z informačných systémov poskytované podľa odsekov 4 a 5 nie sú verejne prístupné a subjekty uvedené v odseku 4, vedúci služobného úradu a veliteľ ich môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom Vojenskej polície.
(7)
Ak Vojenská polícia preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh Vojenskej polície, bez zbytočného odkladu také osobné údaje zlikviduje.
(8)
Vojenská polícia najmenej raz za rok preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh Vojenskej polície.
zobraziť paragraf
§ 37
Vzťah k štátnym orgánom, vyšším územným celkom, obciam a iným právnickým osobám, fyzickým osobám a k zahraničiu

(1)
Vojenská polícia je oprávnená pri plnení úloh podľa tohto zákona požadovať od štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb podklady a informácie.
(2)
Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie poskytnúť, pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.7a)
(3)
Vojenská polícia pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje najmä s Policajným zborom, Zborom väzenskej a justičnej stráže, colnými orgánmi a obecnou políciou.
(4)
Vojenská polícia na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, spolupracuje s políciami iných štátov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2)  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2c)  Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2j)  § 8 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2k)  § 7 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3a)  § 58 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3b)  Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3d)  § 6 a 7 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5)  § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5d)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5e)  § 132 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5h)  § 56 zákona č. 18/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]7)  § 209 až 215 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]7c)  § 77, 78 a 81 zákona č. 281/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]8)  § 5 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore