Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69441
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.04.2019 do 30.04.2019


Platnosť od: 03.04.1992
Účinnosť od: 01.04.2019
Účinnosť do: 30.04.2019
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD1 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.04.2019 do 30.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 124/1992 s účinnosťou od 01.04.2019 na základe 62/2019

Legislatívny proces k zákonu 62/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Vojenskej polícii

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Vojenská polícia je policajnou službou, ktorá v rozsahu vymedzenom týmto zákonom plní úlohy ...

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ, ÚLOHY A ORGANIZÁCIA VOJENSKEJ POLÍCIE

§ 2
Pôsobnosť Vojenskej polície

Pôsobnosť Vojenskej polície sa vzťahuje na

a)

vojakov,2)

b)

osoby, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ministerstva, v priestoroch rozpočtovej organizácie, príspevkovej ...

c)

osoby, ktoré páchajú trestné činy alebo priestupky spolu s vojakmi alebo proti majetku štátu ...

d)

osoby, ktoré páchajú priestupky podľa tohto zákona.

§ 3
Úlohy Vojenskej polície
(1)

Vojenská polícia plní tieto úlohy:

a)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, ...
b)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti,
c)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti, ...
d)
koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu,2a) odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov ...
e)
pátra po osobách uvedených v § 2, veciach a po vojenskom materiáli, ako aj po ostatnom majetku ...
f)
podieľa sa na ochrane zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku ...
g)
podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností,
h)
dohliada na bezpečnosť
1.
prevádzky a premávky motorových vozidiel a nemotorových vozidiel ministerstva a štátneho podniku, ...
2.
premávky vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho ...
i)
riadi premávku vojenských vozidiel, vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených ...
j)
vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel, ...
k)
vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, ...
l)
vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh,
m)
zaisťuje osobnú bezpečnosť ministra a osôb, ktoré určí minister,
n)
podieľa sa na ochrane lietadiel vo vojenských službách a ich letov,
o)
ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,2d) ...
p)
podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších ...
(2)

Vojenská polícia plní ďalšie úlohy, ak to ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská ...

(3)

Pri plnení úloh Vojenská polícia používa technické prostriedky, vozidlá s právom prednostnej ...

§ 4
Organizácia Vojenskej polície
(1)

Organizačnú štruktúru, početné stavy a štatút Vojenskej polície určí minister.

(2)

V čele Vojenskej polície stojí riaditeľ Vojenskej polície, ktorého vymenúva a odvoláva minister. ...

DRUHÁ HLAVA
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY VOJENSKÉHO POLICAJTA

Prvý oddiel
Povinnosti vojenského policajta

§ 5
(1)

Pri plnení úloh Vojenskej polície je vojenský policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť ...

(2)

Pokiaľ to okolnosti plnenej úlohy dovoľujú, je vojenský policajt pri plnení úloh spojených so ...

§ 6
(1)

Vojenský policajt je povinný, pokiaľ to dovoľuje jeho zdravotný stav alebo nie je pod vplyvom liekov ...

(2)

Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť vojenského policajta, ...

(3)

Vojenský policajt je pri vykonávaní služobného zákroku povinný, ak to povaha a okolnosti služobného ...

§ 7
Vojenský policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)

na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také ...

b)

tomu bráni dôležitý záujem služby.

§ 8
(1)

Vojenský policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok pri výkone služby z dôvodu dôležitého ...

a)
pátraciu činnosť pri bezprostrednom prenasledovaní páchateľa trestnej činnosti,
b)
služobný zákrok pod jednotným velením,
c)
ochranu dôležitého vojenského materiálu alebo vojenského objektu,
d)
úlohy, ktorých nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového zákroku nevyhnutného ...
(2)

Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 je vojenský policajt povinný vykonať služobný zákrok alebo ...

(3)

Vojenský policajt je povinný, ak to okolnosti prípadu dovoľujú, zabezpečiť upovedomenie príslušného ...

§ 9
(1)

Vojenský policajt je povinný pri plnení úloh preukázať svoju príslušnosť k Vojenskej polícii, ...

(2)

Príslušnosť k Vojenskej polícii preukazuje vojenský policajt

a)
vojenskou rovnošatou2e) s vonkajším označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“ s identifikačným číslom, ...
b)
služobným preukazom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom (ďalej len „služobný ...
c)
služobným odznakom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom (ďalej len „služobný ...
d)
ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“ alebo
e)
medzinárodným označením Vojenskej polície podľa platných a Slovenskou republikou prijatých štandardizačných ...
(3)

Ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“ preukazuje vojenský policajt svoju príslušnosť k Vojenskej ...

(4)

Vozidlá používané Vojenskou políciou sú označené znakom Vojenskej polície a označením „VOJENSKÁ ...

(5)

Vojenský policajt pri preukazovaní príslušnosti k Vojenskej polícii nesmie služobný preukaz alebo ...

§ 10
(1)

Vojenský policajt je povinný poskytnúť každému na jeho žiadosť pomoc v rozsahu úloh Vojenskej ...

(2)

Vojenský policajt je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil ...

(3)

Povinnosti mlčanlivosti je oprávnený zbaviť vojenského policajta minister obrany.

Druhý oddiel
Oprávnenia vojenského policajta

§ 11
Oprávnenia požadovať vysvetlenie
(1)

Vojenský policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenia od vojaka, ktorý môže prispieť ...

(2)

Každý vojak je povinný požiadavke alebo výzve podľa odseku 1 vyhovieť.

(3)

Vysvetlenie môže odoprieť iba vojak, ktorý by tým sebe, svojmu príbuznému v priamom pokolení, ...

(4)

Vysvetlenie sa nesmie požadovať od vojaka, ktorý by tým porušil štátom uloženú alebo uznanú ...

(5)

Vojenský policajt je povinný vojaka vopred poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odsekov ...

(6)

Ak vojak nevyhovie bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku ...

(7)

O predvedení vojaka spíše vojenský policajt úradný záznam.

(8)

Ustanovenia odsekov 1, 2, 3, 4, 5 a 7 sa obdobne vzťahujú aj na osoby uvedené v § 2 písm. b) až ...

(9)

Vojenský policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánu činnému v trestnom konaní alebo ...

(10)

Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov2f) ...

(11)

Nárok na náhradu podľa odseku 10 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo ...

§ 11a
Oprávnenie požadovať informácie

Pri plnení úloh podľa tohto zákona je vojenský policajt oprávnený požadovať potrebné informácie ...

§ 12
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)

Vojenský policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, ...

(2)

Namiesto dokladov uvedených v odseku 1 môže osoba predložiť

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,
f)
osobnú identifikačnú kartu príslušníka ozbrojených síl,
g)
služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva,
h)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
i)
potvrdenie o občianskom preukaze,
j)
služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby.
(3)

Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, vojenský policajt ...

(4)

Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani nemôže hodnoverne ...

(5)

Ak vojenský policajt nezistí totožnosť osoby do 12 hodín od jej predvedenia ani na základe údajov ...

(6)

Vojenský policajt je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánu činnému v trestnom konaní, inému ...

(7)

Ak je predvedená osoba vyhlásená za nezvestnú, vojenský policajt o nej vyrozumie toho, kto jej ...

(8)

O predvedení a odovzdaní osoby vyhotoví vojenský policajt úradný záznam.

§ 13
Oprávnenie zaistiť osobu
(1)

Vojenský policajt je oprávnený zaistiť osobu uvedenú v § 2, ktorá

a)
svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život alebo zdravie inej ...
b)
sa pokúsila pri predvedení podľa § 11 ods. 6 alebo § 12 ods. 3 o útek,
c)
je pristihnutá pri páchaní priestupku a je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak ...
d)
sa vzdialila bez dovolenia od svojho útvaru alebo z miesta služobného pridelenia,2h)
e)
v zariadení Vojenskej polície alebo pri vykonávaní služobného zákroku alebo služobného úkonu ...
f)
sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej ...
g)
pred zistením jej totožnosti podľa § 12 sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje proti nebezpečnému ...
(2)

Vojenský policajt za nebezpečného páchateľa považuje každého, kto podľa zistených skutočností ...

a)
páchateľa trestného činu ozbrojeného zbraňou,
b)
zadržanú osobu na úteku,
c)
osobu na úteku z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody,
d)
osobu, ktorú podľa iných nepochybných okolností je potrebné považovať za osobu nebezpečnú ...
(3)

Útvar Vojenskej polície bezodkladne vydá o zaistení osoby podľa odseku 1 rozhodnutie, v ktorom ...

(4)

Vojenský policajt je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánu činnému v trestnom konaní alebo ...

(5)

Ak pominú dôvody zaistenia, je vojenský policajt povinný osobu ihneď prepustiť. Osobu možno zaistiť ...

(6)

O odovzdaní osoby vyhotoví vojenský policajt úradný záznam.

(7)

Osobe zaistenej podľa odseku 1 sa umožní bez zbytočného odkladu na jej požiadanie vyrozumieť ...

§ 13a
Oprávnenie zaistiť vec
(1)

Vojenský policajt je oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, ...

(2)

Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, ...

(3)

Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vojenský policajt vráti vec osobe, ktorej bola ...

(4)

Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že zaistená vec patrí inej osobe ako osobe, ktorej bola zaistená, ...

(5)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu.

(6)

Ak si vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa ...

(7)

Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci nie je známy, Vojenská polícia vec odovzdá ...

(8)

V prípadoch uvedených v odsekoch 6 a 7 sa po uplynutí lehoty vec stáva majetkom štátu.

(9)

Ministerstvo rozhodne, ktoré z vecí, ktoré sa stali majetkom štátu, využije na potreby štátnej ...

(10)

Ak ministerstvo alebo Vojenská polícia nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci, zabezpečí ...

(11)

Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 14
Umiestnenie zaistenej osoby do cely policajného zaistenia
(1)

Vojenský policajt je oprávnený umiestniť do cely policajného zaistenia2o) (ďalej len „cela“) ...

a)
osobu zaistenú podľa § 13,
b)
zadržanú osobu uvedenú v § 2,
c)
vojaka zatknutého na základe príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo európskeho ...
d)
vojaka, ktorý je prevzatý vojenským policajtom na vykonanie procesných úkonov z väzby alebo z ...
e)
vojaka, ktorý má byť dodaný do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.
(2)

Odovzdanie a prevzatie osoby uvedenej v odseku 1 a jej vecí vojenský policajt a príslušník Policajného ...

(3)

Osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu, liekov alebo iných návykových látok, môže byť umiestnená ...

(4)

Ak osoba, ktorá má byť umiestnená v cele, je zranená alebo ak upozorní na svoju závažnú chorobu ...

§ 16
Oprávnenie odobrať zbraň
(1)

Vojenský policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, ...

(2)

Vojenský policajt vykonávajúci službu pri ochrane chráneného vojenského objektu má oprávnenie ...

(3)

Odobratú zbraň podľa odseku 1 alebo 2 je vojenský policajt povinný vrátiť po skončení služobného ...

§ 17
Oprávnenie na prehliadku dopravných prostriedkov
(1)

Vojenský policajt je oprávnený prezerať vozidlá vedené vojakmi a vojenské vozidlá.

(2)

Vojenský policajt je oprávnený prezerať všetky dopravné prostriedky vo vojenských objektoch a ...

(3)

Prehliadkou dopravných prostriedkov sa nesmie sledovať iný záujem, než ktorý je uvedený v § ...

§ 17a
Oprávnenie na prehliadku osôb, vojenských objektov, objektov, batožiny, vecí

Vojenský policajt je oprávnený vykonať prehliadku všetkých vojenských objektov, osôb, ich batožiny ...

§ 17b
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti osôb
(1)

V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb uvedených v § 3 ods. 1 písm. m) je vojenský policajt ...

(2)

Vojenský policajt je oprávnený vykonať prehliadku osôb iba vtedy, ak tieto osoby na jeho výzvu ...

(3)

Prehliadkou osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov sa nesmie sledovať iný záujem, ...

§ 17c
Oprávnenie pri zaisťovaní ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov
(1)

Vojenský policajt je pri zaisťovaní ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov oprávnený ...

a)
vykonať prehliadku lietadla, osôb, batožiny a prepravovaného nákladu,
b)
na vyžiadanie vykonať bezpečnostný sprievod lietadla.
(2)

Pri výkone oprávnení podľa odseku 1 v priestoroch verejného letiska je vojenský policajt povinný ...

§ 18
Oprávnenie pri premávke vojenských vozidiel, motorových vozidiel a nemotorových vozidiel
(1)

Vojenská polícia vykonáva objasňovanie dopravných nehôd a priestupkov vojenských vozidiel, priestupky ...

(2)

Vojenský policajt je oprávnený vodičovi vojenského vozidla zakázať ďalšie používanie vojenského ...

(3)

Vojenský policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii časť I alebo ...

(4)

Pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,3b) riadení cestnej premávky vojenských ...

§ 19
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste

Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu alebo na ochranu práv a slobôd iných osôb, je vojenský ...

§ 20
Oprávnenie pri objasňovaní priestupkov
(1)

Vojenský policajt je pri objasňovaní priestupkov oprávnený vyžadovať od príslušných orgánov ...

(2)

Vojenský policajt je oprávnený vykonávať obhliadku miesta priestupku, obhliadku veci majúcej vzťah ...

(3)

Vojenský policajt je pri objasňovaní priestupkov oprávnený vyžadovať vyšetrenie na zistenie ...

(4)

Odber krvi osoby podozrivej zo spáchania priestupku sa musí vykonať, ak o to táto osoba požiada. ...

§ 20a
Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
(1)

Vojenský policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného ...

(2)

Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať iba vtedy, ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo ...

(3)

Vojenský policajt je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, ...

§ 20b
Oprávnenie používať výbušniny
(1)

Určený vojenský policajt je oprávnený v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb uvedených ...

(2)

Vojenského policajta na účely odseku 1 písomne určuje služobný úrad,3d) ktorý zabezpečí, ...

(3)

Na zaobchádzanie s výbušninami sa vzťahuje osobitný predpis.3e)

§ 20c
Oprávnenie držať nebezpečné látky a zakázané veci
(1)

Určený vojenský policajt je oprávnený držať, skladovať alebo používať nebezpečné látky ...

(2)

Vojenského policajta na účely odseku 1 písomne určuje služobný úrad,3d) ktorý zabezpečí, ...

(3)

Na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami sa vzťahujú osobitné predpisy.3f) ...

§ 20d
Oprávnenie prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota

Vojenský policajt je pri zaisťovaní ochrany chráneného vojenského objektu oprávnený prerušiť ...

Tretí oddiel
Použitie donucovacích prostriedkov a zbrane

§ 22
Donucovacie prostriedky
(1)

Donucovacími prostriedkami sú:

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
spútavací opasok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,
g)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie vozidla,
h)
technický prostriedok na prerušenie činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota,
i)
zásahová výbuška,
j)
úder strelnou zbraňou,
k)
hrozba namierenou strelnou zbraňou,
l)
varovný výstrel do vzduchu,
m)
použitie špeciálneho streliva,
n)
zbraň.
(2)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej ...

(3)

Použitím donucovacieho prostriedku sa má dosiahnuť účel sledovaný služobným zákrokom; pritom ...

(4)

Vojenský policajt môže použiť donucovacie prostriedky uvedené v odseku 1 písm. a) až g) a i) ...

(5)

Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, ...

§ 23
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie ...
(1)

Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku je vojenský ...

a)
zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku ...
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadnutiu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku, ...
c)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu uvedenú v § 2, ktorá kladie aktívny odpor, zatkol vojaka, ...
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolanej osoby do chráneného vojenského objektu alebo na miesto, ...
(2)

Okrem prípadov uvedených v odseku 1 hmaty a chvaty je vojenský policajt oprávnený použiť, aby

a)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu uvedenú v § 2, ktorá kladie pasívny odpor,
b)
zatkol vojaka, ktorý kladie pasívny odpor.
§ 24
Použitie pút a spútavacieho opasku
(1)

Putá je vojenský policajt oprávnený použiť

a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej alebo zadržanej osoby uvedenej v § 2, ktorá kladie aktívny ...
b)
na zatknutého vojaka, vojaka, ktorý má byť vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu ...
(2)

Vojenský policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odseku 1, ak je ...

§ 25
Použitie služobného psa
(1)

Služobného psa je vojenský policajt oprávnený použiť,

a)
aby zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby, ak sa po márnej výzve neupustí od útoku, útok ...
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadaniu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku, ...
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených vojenských objektov alebo na miesta, ...
d)
na prenasledovanie vojaka alebo inej osoby, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná ...
e)
aby donútil ukrývajúceho sa vojaka alebo inú osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá ...
f)
na stráženie predvedenej, zaistenej, zadržanej alebo zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť ...
(2)

Vojenský policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne ...

§ 26
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla

Technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla je vojenský policajt oprávnený použiť v prípade, ...

§ 27
Použitie zastavovacieho pásu a iných prostriedkov na násilné zastavenie vozidla
(1)

Zastavovací pás je vojenský policajt oprávnený použiť na násilné zastavenie vozidla, ktorého ...

a)
bezohľadnou jazdou ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b)
dôvodné podozrenie, že sa vo vozidle prepravuje páchateľ zločinu, hľadaná osoba, zbrane, strelivo, ...
c)
zrejmé, že sa pokúsi o násilné vniknutie do chráneného vojenského objektu alebo na miesto, kde ...
(2)

Za podmienok uvedených v odseku 1 môže vojenský policajt na zastavenie takého vozidla použiť ...

§ 28
Použitie zásahovej výbušky

Zásahovú výbušku je vojenský policajt oprávnený použiť v uzavretom priestore proti nebezpečnému ...

§ 29
Použitie úderu strelnou zbraňou

Úder strelnou zbraňou je vojenský policajt oprávnený použiť v nutnej obrane5a) alebo krajnej ...

§ 30
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu

Hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu je vojenský policajt oprávnený použiť, aby

a)

zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne ...

b)

zabránil násilnému vstupu nepovolanej osoby do chráneného vojenského objektu alebo na miesto, ...

c)

predviedol, zaistil alebo zadržal osobu uvedenú v § 2, ktorá kladie aktívny odpor, zatkol vojaka, ...

d)

zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá ...

§ 30a
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly

Ak je to nutné v záujme bezpečnosti vojenského policajta a osoby jemu blízkej, vojenský policajt ...

§ 32
Použitie zbrane
(1)

Vojenský policajt je oprávnený použiť zbraň iba

a)
v nutnej obrane5a) a krajnej núdzi,5b)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť ...
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne ...
f)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený vojenský objekt alebo miesto, kde je vstup ...
g)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
h)
ak nemožno inak zadržať vojenské vozidlo alebo motorové vozidlo vedené vojakom alebo osobou, ktorého ...
i)
ak nemožno inak prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota na mieste, kde je taká ...
(2)

Zbraňou podľa odseku 1 a § 22 ods. 1 písm. n) sa rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň ...

(3)

Pred použitím zbrane je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila ...

(4)

Pri použití zbrane je vojenský policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ...

§ 32a
Použitie špeciálneho streliva
(1)

Vojenský policajt je oprávnený použiť špeciálne strelivo pri služobných zákrokoch pod jednotným ...

(2)

Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo ...

(3)

Pri použití špeciálneho streliva je vojenský policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, a ...

§ 33
Povinnosti vojenského policajta po použití donucovacích prostriedkov a zbrane
(1)

Ak vojenský policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, ...

(2)

Po každom použití zbrane, pri ktorom došlo k zraneniu osoby, je vojenský policajt povinný ihneď, ...

(3)

Každý služobný zákrok, pri ktorom sa použili donucovacie prostriedky alebo zbraň, je vojenský ...

(4)

O použití donucovacích prostriedkov alebo zbrane je vojenský policajt povinný podať svojmu nadriadenému ...

(5)

Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo ...

(6)

Ak vojenský policajt použije donucovacie prostriedky alebo zbraň mimo miesta svojho služobného ...

§ 34

Pri služobných zákrokoch Vojenskej polície pod jednotným velením rozhoduje o použití donucovacích ...

§ 35
Osobitné obmedzenia

Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou ...

§ 35a
Skrátené vyšetrovanie
(1)

Vojenský policajt v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, vykonáva všetky úkony ...

(2)

Vojenský policajt v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať ...

Spracúvanie informácií a osobných údajov
§ 35b
Spracúvanie informácií Vojenskou políciou
(1)

Vojenská polícia zriaďuje a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých podľa tohto zákona a ...

(2)

Vojenská polícia je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukový, obrazový ...

a)
z miesta verejne prístupného,
b)
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)

Ak je na vyhotovovanie záznamu podľa odseku 2 písm. a) zriadený monitorovací systém, Vojenská ...

(4)

Informácie a osobné údaje z informačného systému podľa odseku 1, ako aj zvukový, obrazový alebo ...

a)
prokuratúre,
b)
súdu,
c)
Policajnému zboru,
d)
Slovenskej informačnej službe,
e)
Vojenskému spravodajstvu,
f)
Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
Národnému bezpečnostnému úradu,
i)
ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa ...
j)
do zahraničia podľa § 35ga až 35gc.
(5)

Vojenská polícia poskytuje vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi informácie a osobné údaje, ...

a)
porušení služobnej disciplíny5e) alebo pracovnej disciplíny5f) osôb uvedených v § 2,
b)
osobách, ktorým bola konaním osôb uvedených v § 2 písm. a) spôsobená ujma.
(6)

Informácie a osobné údaje z informačných systémov poskytované podľa odsekov 4 a 5 nie sú verejne ...

(7)

Ak Vojenská polícia preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné ...

(8)

Vojenská polícia najmenej raz za rok preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné ...

§ 35c
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh Vojenskej polície na účely trestného konania
(1)

Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov a vyšetrovaní ...

a)
písomne určiť účel, na ktorý sa majú osobné údaje spracúvať,
b)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený ...
c)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
d)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri ...
(2)

Vojenská polícia je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Vojenskej polície na účely ...

a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.
(3)

Vojenská polícia je oprávnená pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Vojenskej polície ...

(4)

Vojenská polícia nezlikviduje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú v spisovom materiáli a nespracúvajú ...

(5)

Vojenská polícia spracúva podľa odsekov 1 až 3 aj osobné údaje získavané pri odhaľovaní a ...

§ 35d
Spracúvanie osobných údajov pri pátraní po osobách
(1)

Pri pátraní po osobe je Vojenská polícia oprávnená

a)
združovať v potrebnom rozsahu osobné údaje, ktoré získala na rozdielne účely,
b)
spracúvať všeobecne použiteľný identifikátor ustanovený osobitným zákonom a biometrické údaje ...
(2)

Po vypátraní hľadanej osoby Vojenská polícia bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje ...

a)
osoba bola hľadaná opakovane,
b)
možno dôvodne predpokladať, že osoba bude opäť hľadaná,
c)
osobné údaje o osobe sa spracúvajú pri plnení úloh Vojenskej polície na účely trestného konania. ...
§ 35e
Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov
(1)

Vojenská polícia poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak

a)
to ustanovuje zákon,
b)
je to na prospech osoby, o ktorej vedie osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie alebo sprístupnenie ...
c)
je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ...
d)
to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)

Vojenská polícia poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na ...

(3)

K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov ...

(4)

Príjemca údajov podľa odsekov 1 a 2 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než ...

(5)

Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanoví medzinárodná ...

§ 35f
Zverejňovanie osobných údajov

Vojenská polícia je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh ...

§ 35g
Informovanie o osobných údajoch a oprava nepravdivých alebo nepresných osobných údajov
(1)

Každý má právo písomne požiadať Vojenskú políciu o poskytnutie informácie, aké osobné údaje ...

(2)

Vojenská polícia na základe písomnej žiadosti bezplatne a bezodkladne zlikviduje alebo opraví ...

(3)

Vojenská polícia alebo ministerstvo pri zistení nepravdivých údajov oznámi žiadateľovi, že ...

§ 35ga
Výmena informácií a osobných údajov s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného ...
(1)

Vojenská polícia je oprávnená pri plnení úloh na účely trestného konania žiadať a prijímať ...

(2)

Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Vojenská polícia prijala od orgánu členského štátu, ...

(3)

Vojenská polícia poskytuje alebo sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných ...

a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného ...
(4)

Na žiadosť o informácie a osobné údaje Vojenská polícia odpovie

a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá ...
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá ...
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5)

Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Vojenská polícia poskytne žiadateľovi ...

(6)

Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie alebo ...

(7)

Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského ...

(8)

Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského ...

(9)

Vojenská polícia môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja ...

a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania, vyšetrovania trestného činu alebo výkonu ...
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej ...
(10)

Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa ...

(11)

Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej ...

§ 35gb
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného ...
(1)

Vojenská polícia môže požiadať príjemcu osobných údajov, ktorému poskytla osobné údaje podľa ...

(2)

Vojenská polícia je oprávnená pri poskytnutí osobných údajov podľa § 35ga ods. 3 požiadať ...

(3)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanovuje podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných ...

(4)

Ak Vojenská polícia preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých podľa ...

(5)

Vojenská polícia môže pri poskytovaní osobných údajov podľa § 35ga ods. 3 príjemcovi určiť ...

(6)

Ak Vojenská polícia spracúva osobné údaje prijaté podľa § 35ga ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté ...

§ 35gc
Ďalšie poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov prijatých z členských štátov Európskej ...
(1)

Vojenská polícia môže osobné údaje prijaté podľa § 35ga ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť ...

a)
plnenie úloh podľa osobitného zákona,5k)
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie ...
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti, alebo
d)
predchádzanie vážnemu porušeniu práv fyzických osôb.
(2)

Vojenská polícia poučí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej poskytla osobné údaje ...

§ 35gd
Uplatňovanie práva dotknutej osoby

Vojenská polícia neposkytne dotknutej osobe informáciu o tom, aké osobné údaje prijaté od orgánu ...

§ 35h
Prevádzkovateľ informačných systémov

Prevádzkovateľom informačných systémov Vojenskej polície podľa osobitného zákona5d) je ministerstvo. ...

TRETIA HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 36
Náhrada škody
(1)

Náhrada škody vzniknutej činnosťou Vojenskej polície sa spravuje osobitným zákonom.7)

(2)

Štát zodpovedá za škodu7aa) spôsobenú Vojenskou políciou, ktorá vznikla v dôsledku nepravdivých, ...

(3)

Náhradu škody poskytne v zastúpení štátu ministerstvo. Ministerstvo požaduje úhradu nákladov ...

Vzťahy Vojenskej polície k právnickým a fyzickým osobám, policajným zborom a obecným políciám
§ 37
Vzťah k štátnym orgánom, vyšším územným celkom, obciam a iným právnickým osobám, fyzickým ...
(1)

Vojenská polícia je oprávnená pri plnení úloh podľa tohto zákona požadovať od štátnych orgánov, ...

(2)

Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné ...

(3)

Vojenská polícia pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje najmä s Policajným zborom, ...

(4)

Vojenská polícia na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, spolupracuje ...

§ 37a
Plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
(1)

Vojenský policajt môže plniť úlohy aj mimo územia Slovenskej republiky.

(2)

Podmienky pôsobenia vojenského policajta mimo územia Slovenskej republiky upravujú predpisy o ozbrojených ...

(3)

Požiadavky na úroveň vycvičenosti a odbornej pripravenosti vojenských policajtov, ktorí majú ...

(4)

Vojenských policajtov, ktorí majú pôsobiť mimo územia Slovenskej republiky, vyberá riaditeľ ...

§ 37b
Zákaz preukazovať príslušnosť k Vojenskej polícii a zákaz používať rovnošatu Vojenskej polície ...
(1)

Zakazuje sa preukazovať príslušnosť k Vojenskej polícii inej osobe ako vojenskému policajtovi ...

(2)

Ak osobitné predpisy7d) neustanovujú inak, zakazuje sa inej osobe ako vojenskému policajtovi používať ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva. ...

§ 37c
Zákaz vstupovať do chráneného vojenského objektu a vykonávať niektoré činnosti v chránenom ...
(1)

V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu sa zakazuje

a)
vstupovať bez povolenia do chráneného vojenského objektu, ktorý chráni Vojenská polícia alebo ...
b)
činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota3g) v chránenom vojenskom objekte do výšky 120 ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na príslušníkov Vojenského spravodajstva pri plnení ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva ...

(4)

Vzor žiadosti o udelenie písomného súhlasu podľa odseku 3 zverejní ministerstvo na svojom webovom ...

§ 37d
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz

a)
používať označenie „VOJENSKÁ POLÍCIA“, „VP“, „MP“ alebo medzinárodné označenie ...
b)
používať vojenskú rovnošatu s označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“, služobný preukaz, služobný ...
c)
vstupovať do chráneného vojenského objektu [§ 37c ods. 1 písm. a)],
d)
činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte do výšky 120 metrov ...
(2)

Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.

(3)

Priestupky podľa odseku 1 objasňuje Vojenská polícia.

(4)

Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7g)

§ 38
Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
(1)

Stravovanie predvedenej osoby, zaistenej osoby alebo osoby, ktorá má byť umiestnená v cele podľa ...

(2)

Osobe, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, sa strava poskytne, len ak obmedzenie jej osobnej slobody ...

(3)

Výdavky na stravovanie hradí osoba, ktorej bola obmedzená osobná sloboda a ktorej sa strava poskytuje, ...

(4)

Limit výdavkov na stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, vrátane použitého materiálu, ...

§ 38a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 39
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1992.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií ...

  2. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných ...

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona ...
 • 2)  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2a)  § 10 ods. 8 Trestného poriadku.
 • 2b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 2ba)  § 10 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 2bb)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 2c)  Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2d)  Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ...
 • 2e)  § 206 ods. 1 a § 208 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 2f)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 2g)  § 18 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 2h)  § 137 Trestného zákona.
 • 2i)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 2j)  § 8 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 2k)  § 7 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 2l)  § 742 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 2m)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 2n)  § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 2o)  § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 2p)  § 2 písm. n) a § 34 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a ...
 • 3)  § 122 ods. 3 Trestného zákona.
 • 3a)  § 58 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 3aa)  § 70 a 72 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 3b)  Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke ...
 • 3c)  § 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním ...
 • 3d)  § 6 a 7 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 3e)  Tretia časť zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách ...
 • 3f)  Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v ...
 • 3g)  § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.
 • 5)  § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 • 5a)  § 25 Trestného zákona.
 • 5b)  § 24 Trestného zákona.
 • 5c)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 5d)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5e)  § 132 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 5f)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 5g)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. ...
 • 5h)  § 56 zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 5i)  § 22 a 23 Trestného zákona.
 • 5j)  § 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze-
 • 5k)  Trestný poriadok. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...
 • 7)  § 209 až 215 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 7a)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7aa)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 7b)  § 12 ods. 1 až 7 a 10 zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 7c)  § 77, 78 a 81 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 7d)  § 21 ods. 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 206 ods. 6 zákona č. 281/2015 ...
 • 7e)  § 14 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7f)  § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 7g)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 5 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore