Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 62/2019 účinný od 01.04.2019


Platnosť od: 04.03.2019
Účinnosť od: 01.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 62/2019 účinný od 01.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 62/2019 s účinnosťou od 01.04.2019

Legislatívny proces k zákonu 62/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...

3.

§ 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
osoby, ktoré páchajú priestupky podľa tohto zákona.“.

4.

V § 3 ods. 1 písm. d) sa za slová „v blokovom konaní“ vkladajú slová „podľa tohto zákona ...

5.

V § 3 ods. 1 písmená h) a i) znejú:

„h) dohliada na bezpečnosť 1. prevádzky a premávky motorových vozidiel a nemotorových vozidiel ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2bb a 2c znejú:

„2bb) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...

6.

V § 3 ods. 1 písmená m) a n) znejú:

„m) zaisťuje osobnú bezpečnosť ministra a osôb, ktoré určí minister, n) podieľa sa na ochrane ...

7.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Vojenská polícia plní ďalšie úlohy, ak to ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

8.

V § 9 ods. 2 písm. a) sa nad slovo „rovnošatou“ umiestňuje odkaz 2e.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2e znie:

„2e) § 206 ods. 1 a § 208 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

9.

V § 9 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) služobným odznakom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom (ďalej len ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

10.

V § 9 ods. 3 prvej vete a druhej vete sa za slovo „rovnošatou“ vkladá čiarka a slová „alebo ...

11.

V § 9 ods. 5 sa slová „odznak s identifikačným číslom“ nahrádzajú slovami „služobný ...

12.

V § 11 ods. 8 prvej vete a tretej vete sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

13.

V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f ) ktoré znie:

„f) sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

14.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2j a 2k znejú:

„2j) § 8 zákona č. 281/2015 Z. z.

2k) § 7 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

15.

V § 17b ods. 1 a 3 a v § 20b ods. 1 sa slová „písm. m) a n)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

16.

Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17c Oprávnenie pri zaisťovaní ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov (1) Vojenský ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2p znie:

„2p) § 2 písm. n) a § 34 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene ...

17.

V § 18 nadpise a odseku 4 sa za slovo „motorových“ vkladá slovo „vozidiel“.

18.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) § 58 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších ...

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d) § 6 a 7 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

20.

Za § 20c sa vkladá § 20d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20d Oprávnenie prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota Vojenský policajt ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3g znie:

„3g) § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.“.

21.

V § 22 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) technický prostriedok na prerušenie činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota,“. ...

Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená i) až n).

22.

V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účely prerušenia činnosti lietadla spôsobilého ...

23.

V § 22 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „O použití donucovacieho prostriedku prerušenia ...

24.

V § 22 ods. 4 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) až g) a i) až n)“.

25.

V § 22 ods. 5 sa slová „slzotvorné prostriedky a elektrické paralyzátory“ nahrádzajú slovami ...

26.

V § 23 ods.1 písm. d) a § 30 písm. b) sa vypúšťajú slová „chráneného objektu,“.

27.

V § 25 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „chránených alebo“.

28.

V § 26 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vozidlo stojí vo vojenskom obvode na mieste, ...

29.

V § 27 sa slová „osobitných predpisov5)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.“.

30.

V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) ak nemožno inak prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota na mieste, kde ...

31.

V § 32 ods. 2 sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.

32.

V § 32 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže ...

33.

V § 35b ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

34.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5d a 5e znejú:

„5d) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5e) ...

35.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5h znie:

„5h) § 56 zákona č. 18/2018 Z. z.“.

36.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 209 až 215 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

37.

V § 37 ods. 3 sa za slovami „Policajným zborom,“ vypúšťajú slová „Železničnou políciou,“. ...

38.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c) § 77, 78 a 81 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

39.

Za § 37a sa vkladajú § 37b až 37d a § 38, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 37b Zákaz preukazovať príslušnosť k Vojenskej polícii azákaz používať rovnošatu Vojenskej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7d až 7g a 8 znejú:

„7d) § 21 ods. 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 206 ods. 6 zákona ...

40.

Slová „strážený objekt“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore