Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2004 účinný od 01.01.2010 do 29.02.2012

Platnosť od: 05.03.2004
Účinnosť od: 01.01.2010
Účinnosť do: 29.02.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD13DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2004 účinný od 01.01.2010 do 29.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 114/2004 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 513/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 386/1996 ...

1.

V § 9 písm. b) sa za slová „cestovného a úhrady“ vkladajú slová „v rozsahu meno a priezvisko, dátum ...

2.

V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slová „osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného“ vkladajú slová ...

3.

V § 14 ods. 3 sa slová „je stonásobok“ nahrádzajú slovami „ju do stonásobku základného cestovného bez ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore