Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.01.2010 do 30.11.2010

Platnosť od: 10.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Účinnosť do: 30.11.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Dopravné prostriedky, Správne poplatky, Priestupkové konanie, Vzdušná doprava, Železničná doprava, Stavby, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD2DS19EUPP8ČL1

Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.01.2010 do 30.11.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 513/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

druhy dráh a pravidlá ich výstavby a prevádzky,

b)

schvaľovanie typov dráhových vozidiel a povoľovanie ich prevádzky,

c)

prevádzku určených technických zariadení a oprávnenia na vykonávanie určených činností,

d)

prevádzku železničnej infraštruktúry, prideľovanie jej kapacity a určovanie úhrad za jej používanie, ...

e)

odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce na dráhach, ...

f)

interoperabilitu a bezpečnosť železničného systému,

g)

pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach dráh.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na banské dráhy, priemyselné dráhy, lunaparkové dráhy, lanové vleky, ...

Dráhy

§ 2
Druhy dráh
(1)

Dráhami sú koľajové dráhy, trolejbusové dráhy a lanové dráhy.

(2)

Koľajovými dráhami sú železničné dráhy, električkové dráhy a špeciálne dráhy.

(3)

Železničnými dráhami sú železničné trate a vlečky.

(4)

Železničné trate tvoria dopravnú cestu železničným vozidlám na účely železničnej dopravy. ...

(5)

Vlečkou je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky zaústená do železničnej ...

(6)

Špeciálnou dráhou je koľajová dráha na mestskú a prímestskú verejnú osobnú dopravu, najmä ...

(7)

Železničné trate, stanice, terminály a všetky druhy pevných zariadení, ktoré sú potrebné na ...

Obvod dráhy

§ 3
(1)

Obvod dráhy tvoria pozemky určené na umiestnenie dráhy a jej súčastí, ktoré sú potrebné na ...

(2)

Obvod dráhy zriaďuje špeciálny stavebný úrad v stavebnom povolení alebo stavebný úrad vo vyvlastňovacom ...

(3)

Obvod dráhy je vymedzený zvislými plochami vedenými na pozemok. Ak z rozhodnutia podľa odseku 2 ...

a)

od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré ...

b)

od osi krajnej koľaje električkovej dráhy, od krajného nosného alebo dopravného lana lanovej dráhy ...

(4)

Obvod dráhy zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia o zrušení dráhy.

§ 4
(1)

V obvode dráhy je zakázané vysádzať stromy a kry a umiestňovať stavby, reklamné, propagačné ...

(2)

V obvode dráhy možno umiestňovať len súčasti dráhy a vykonávať činnosti, ktoré súvisia s ...

(3)

Prevádzkovateľ dráhy je povinný trvalo zabezpečovať obvod dráhy a priechodný prierez dráhy ...

(4)

Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v obvode dráhy je povinný strpieť umiestňovanie súčastí ...

(5)

Činnosti podľa odsekov 2 a 3 môže vykonávať len prevádzkovateľ dráhy a ním poverení zamestnanci; ...

(6)

Zakazuje sa vstupovať na teleso dráhy a do obvodu dráhy iným osobám, než sú uvedené v odseku ...

(7)

Iné osoby, než uvedené v odseku 5, môžu vstupovať do obvodu dráhy a pohybovať sa v ňom so súhlasom ...

a)

na prechod dráhy v mieste úrovňového križovania dráhy s cestnou komunikáciou,

b)

na osobných nástupištiach, na prístupových cestách k nim a na iných miestach určených na pohyb ...

c)

na nakladacích rampách a na prístupových cestách k nim a na iných miestach určených pre nakládku, ...

d)

po verejne prístupných účelových komunikáciách v obvode dráhy zriadených prevádzkovateľom ...

(8)

Osoby podľa odseku 7 sú povinné pohybovať sa a správať sa v obvode dráhy podľa pravidiel určených ...

Ochranné pásmo dráhy

§ 5
(1)

Ochranné pásmo dráhy je priestor po oboch stranách obvodu dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými ...

(2)

Ochranné pásmo novej dráhy vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia. Ochranné pásmo ...

(3)

Ak stavebné povolenie neurčuje inak, hranica ochranného pásma dráhy je

a)

pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice ...

b)

pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od osi krajnej koľaje,

c)

pre visutú lanovú dráhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana,

d)

pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia.

(4)

Ak dráha vedie po cestnej komunikácii alebo v uzavretom priestore prevádzkovateľa dráhy, ochranné ...

§ 6
(1)

V ochrannom pásme dráhy je zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez záväzného stanoviska ...

a)

umiestňovať stavby, konštrukcie, vzdušné vedenia a svetelné zariadenia, ktoré by boli zameniteľné ...

b)

umiestňovať elektromagnetické zariadenia, ktoré by rušili alebo inak ovplyvňovali trolejové vedenia, ...

c)

umiestňovať predmety, ktorých farebné plochy sú zameniteľné s označeniami používanými v doprave ...

d)

uskladňovať horľaviny a výbušniny a zriaďovať skládky, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo ...

e)

vykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť, alebo ohroziť bezpečnosť ...

(2)

Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a odkrytých podzemných vôd ...

(3)

Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený vyzvať vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti alebo správcu ...

(4)

Ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti alebo správca vodného toku alebo odkrytej podzemnej ...

(5)

Po upovedomení vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti alebo správcu vodného toku alebo odkrytej ...

(6)

Ak je bezprostredne ohrozená prevádzka dráhy alebo niektorej jej súčasti alebo ak je ohrozená ...

(7)

Zamestnanci prevádzkovateľa dráhy a ostatné osoby, ktoré vstupujú na nehnuteľnosť v ochrannom ...

Výstavba dráh

§ 7
Stavebno-technické požiadavky na stavbu dráh a ich súčastí
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na navrhovanie, projektovanie a uskutočňovanie stavieb dráh a ...

(2)

Stavebno-technické požiadavky stavieb železničných dráh a špeciálnych dráh sa vzťahujú na

a)

priestorové usporiadanie dráhy,

b)

zaťaženie koľají,

c)

geometrické usporiadanie koľají,

d)

tvar, rozmery a šírkové usporiadanie železničného spodku,

e)

zaťažiteľnosť a priechodnosť stavieb a zariadení železničného spodku,

f)

spôsoby zabezpečenia a parametre križovaní s cestnými komunikáciami,

g)

konštrukciu a parametre železničného zvršku,

h)

označenie železničnej trate alebo trate špeciálnej dráhy,

i)

vybavenie staníc a zastávok,

j)

konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí železničnej dráhy.

(3)

Stavebno-technické požiadavky stavieb električkových dráh sa vzťahujú na

a)

priestorové usporiadanie dráhy,

b)

geometrické usporiadanie koľají,

c)

tvar, rozmery a šírkové usporiadanie spodku električkovej trate,

d)

konštrukciu a parametre električkového zvršku,

e)

označenie električkovej trate,

f)

vybavenie konečných a nácestných zastávok,

g)

konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí električkovej dráhy.

(4)

Stavebno-technické požiadavky stavieb trolejbusových dráh sa vzťahujú na

a)

umiestnenie trolejbusovej dráhy na cestnej komunikácii,

b)

zaťaženie cestnej komunikácie trolejbusom,

c)

pozdĺžny sklon trolejbusovej dráhy,

d)

vybavenie konečných a nácestných zastávok,

e)

konštrukciu, polohu a parametre trolejového vedenia,

f)

konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí trolejbusovej dráhy.

(5)

Stavebno-technické požiadavky stavieb lanových dráh sa vzťahujú na

a)

priestorové usporiadanie dráhy,

b)

dopravnú rýchlosť a časový interval medzi dráhovými vozidlami,

c)

konštrukciu a parametre poháňacieho zariadenia a jeho bŕzd,

d)

konštrukciu a parametre zariadenia na nesenie a vedenie lán a dráhových vozidiel,

e)

konštrukciu a parametre lanových kotúčov a napínacieho zariadenia lana,

f)

vybavenie nástupných a výstupných staníc,

g)

konštrukciu, vybavenie, spoľahlivosť a bezpečnosť súčastí lanovej dráhy,

h)

zariadenie na prevádzku v noci,

i)

vyhotovenie a parametre elektrického zariadenia lanovej dráhy a zariadenia na ochranu pred účinkami ...

§ 8
Stavba dráhy
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na umiestňovanie stavieb dráh a ich súčastí a stavieb v ochrannom ...

(2)

Pri stavbe dráhy alebo pri jej zmene je stavebník povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka ...

(3)

Pri stavbe novej vlečky zaústenej do železničnej trate je stavebník vlečky povinný na vlastné ...

(4)

V konaniach o umiestnenie stavby, o povolenie stavby a o povolenie činností v ochrannom pásme dráhy, ...

(5)

Súčasťou kolaudácie stavby dráhy a jej súčastí je technicko-bezpečnostná skúška stavby.

§ 9
Technicko-bezpečnostná skúška stavby
(1)

Technicko-bezpečnostná skúška stavby je súbor úkonov a činností, ktorými sa v rámci kolaudačného ...

(2)

Ak ide o mosty, tunely a iné obdobné inžinierske stavby, ktoré sú súčasťou dráhy, nahrádza ...

(3)

Súčasťou hlavnej prehliadky mosta je aj záťažová skúška. Obsahom záťažovej skúšky je overenie, ...

(4)

Technicko-bezpečnostnú skúšku stavby vo vzťahu k určeným technickým zariadeniam nahrádza overenie ...

(5)

Overenia podľa odsekov 2 až 4, záväzné stanoviská dotknutých orgánov, povolenia a schválenia ...

(6)

Náklady technicko-bezpečnostnej skúšky stavby a overovaní podľa odsekov 2 až 4 znáša zhotoviteľ ...

§ 10
Skúšobná prevádzka stavby
(1)

Skúšobnou prevádzkou stavby sa overuje funkčnosť dráhy a tie parametre dráhy a jej súčastí, ...

(2)

Rozsah a podmienky skúšobnej prevádzky stavby určí špeciálny stavebný úrad v rozhodnutí o ...

a)

požiadavky na zaistenie bezpečného prevádzkovania dráhy a bezpečnej a plynulej dopravy na dráhe, ...

b)

trvanie skúšobnej prevádzky,

c)

spôsob monitorovania skúšobnej prevádzky,

d)

rozsah zaznamenávaných a vyhodnocovaných údajov.

(3)

Špeciálny stavebný úrad určí dĺžku skúšobnej prevádzky podľa druhu dráhy a spôsobu jej ...

§ 11
Vyvlastňovanie pozemkov a stavieb
(1)

Na účely uskutočnenia stavby dráhy a jej súčastí alebo stavby v ochrannom pásme dráhy, ktorá ...

(2)

Podmienky vyvlastnenia a vyvlastňovacie konanie upravujú všeobecné predpisy.5)

§ 12
Zrušenie dráhy
(1)

Dráhu, ktorá slúži verejnej osobnej doprave, možno zrušiť len z dôvodu zániku potreby dopravnej ...

(2)

Rozhodnúť o zrušení dráhy môže správny orgán len na návrh vlastníka dráhy alebo na návrh ...

(3)

Rozhodnutie o zrušení dráhy je podkladom na konanie špeciálneho stavebného úradu o odstránenie ...

(4)

Ak dôjde po zrušení dráhy aj k čiastočnému alebo úplnému odstráneniu telesa dráhy a súčastí ...

Styk dráh

§ 13
Druhy styku dráh
(1)

Stykom dráh je prepojenie dráh, ktoré umožňuje plynulý prechod dráhových vozidiel z jednej dráhy ...

(2)

Hranica stýkajúcich sa dráh rôznych prevádzkovateľov musí byť presne vymedzená a viditeľne ...

§ 14
Križovanie dráh s cestnými komunikáciami
(1)

Križovanie nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaďuje ako mimoúrovňové. ...

(2)

Križovanie vedľajších železničných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaďuje spravidla mimo ...

(3)

Ak ide o úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou, na ktorom to vyžaduje bezpečnosť ...

(4)

Pri úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy prednosť pred cestnou ...

(5)

Ak ide o električkovú dráhu alebo o trolejbusovú dráhu, ktorá používa cestnú komunikáciu, ...

§ 15
Križovanie dráh s vedeniami
(1)

Križovanie dráh s energetickými, telekomunikačnými, vodovodnými, kanalizačnými a inými vedeniami, ...

(2)

Vedenia uvedené v odseku 1 možno pri križovaní s dráhou viesť popod teleso dráhy kolmo na smerové ...

(3)

Ak dôjde k funkčnej poruche alebo k havárii vedenia umiestneného v obvode dráhy, vlastník vedenia ...

(4)

Stavebník, ktorý vykonáva modernizáciu alebo významnú obnovu dráhy, pri ktorej je potrebná preložka ...

Určené technické zariadenia

§ 16
Určené technické zariadenia
(1)

Určenými technickými zariadeniami sú dopravné zariadenia, plynové zariadenia, tlakové zariadenia, ...

(2)

V prevádzke sa môžu používať len určené technické zariadenia, ktoré sú spôsobilé na prevádzku. ...

(3)

Pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky musí bezpečnostný orgán alebo ním ...

(4)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že určené technické zariadenie má závažné nedostatky, že nemožno ...

(5)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný

a)

prevádzkovať len také určené technické zariadenie, ktorého spôsobilosť na prevádzku bola overená ...

b)

plniť určené podmienky a požiadavky na zaistenie bezpečnosti prevádzky určeného technického ...

c)

zabezpečiť v prevádzke určeného technického zariadenia v určených lehotách a určeným spôsobom ...

d)

zabezpečiť, aby revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určeného technického zariadenia vykonávali ...

§ 17
Určené činnosti
(1)

Určenými činnosťami sú

a)

montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických ...

b)

inšpekcie, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných ...

c)

plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi a

d)

plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a inými ...

(2)

Určené činnosti môžu vykonávať len právnické osoby na základe oprávnenia udeleného bezpečnostným ...

(3)

Overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností vykonáva bezpečnostný ...

(4)

Bezpečnostný orgán udelí oprávnenie žiadateľovi, ktorý

a)

zamestnáva osobu s platným dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 18,

b)

má technické zariadenia potrebné na vykonávanie určených činností,

c)

má vytvorenú organizačnú štruktúru, systém odborného riadenia a monitorovania vykonávaných ...

d)

má vypracované pokyny a postupy na vykonávanie určených činností a má k dispozícii dokumentáciu ...

(5)

Ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri vykonávaní určených činností, ktoré ...

§ 18
Odborná spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
(1)

Revízie, inšpekcie, skúšky, obsluhu určených technických zariadení v prevádzke, overovanie ...

(2)

Overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach ...

(3)

Doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach vydá ...

a)

dosiahol vek 18 rokov,

b)

je plne spôsobilý na právne úkony,

c)

je bezúhonný (§ 110),

d)

má ukončené odborné vzdelanie v učebnom alebo študijnom odbore, ktorého súčasťou je vyučovací ...

e)

absolvoval vstupnú odbornú prípravu v určenom vzdelávacom zariadení a vykonal záverečnú skúšku ...

f)

je zdravotne spôsobilý na výkon činností na určených technických zariadeniach.

(4)

Držiteľ dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach ...

a)

zúčastňovať sa na doplnkových školeniach organizovaných zamestnávateľom o stave techniky týkajúcej ...

b)

absolvovať každých päť rokov aktualizačnú prípravu v určenom vzdelávacom zariadení ako predpoklad ...

(5)

Bezpečnostný orgán zakáže vykonávanie činností a odníme doklad o odbornej spôsobilosti na ...

a)

nezúčastnil sa bez závažného dôvodu na doplnkovom školení, neabsolvoval aktualizačnú prípravu, ...

b)

závažným spôsobom porušil svoje povinnosti pri výkone činnosti na určenom technickom zariadení ...

c)

činnosti na určených technických zariadeniach vykonáva v rozpore s právnymi predpismi, s prevádzkovými ...

d)

prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 3 písm. b), c) a f).

(6)

Bezpečnostný orgán o zákaze vykonávania činností upovedomí zamestnávateľa. Do právoplatnosti ...

(7)

Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností ...

§ 19
Mimoriadne udalosti v prevádzke určených technických zariadení
(1)

Mimoriadnou udalosťou v prevádzke určeného technického zariadenia je havária, technická porucha ...

a)

bola ohrozená prevádzka určeného technického zariadenia, prevádzka dráhy alebo doprava na dráhe, ...

b)

bol vážne ohrozený život a zdravie ľudí, poškodený majetok alebo znečistené životné prostredie, ...

c)

vznikol smrteľný úraz, ťažký úraz alebo hromadný úraz.

(2)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný vznik mimoriadnej udalosti v prevádzke ...

(3)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný zabezpečiť miesto mimoriadnej udalosti ...

(4)

Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia je povinný vykonať vlastné zisťovanie príčiny ...

(5)

Bezpečnostný orgán zisťuje príčinu mimoriadnej udalosti v prevádzke určeného technického zariadenia, ...

Dráhové vozidlá

§ 20
Druhy dráhových vozidiel
(1)

Dráhovými vozidlami sú koľajové vozidlá, trolejbusy a vozidlá lanových dráh.

(2)

Koľajovými vozidlami sú železničné vozidlá, električky a vozidlá špeciálnych dráh.

(3)

Železničné vozidlo je koľajové vozidlo s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu, ktoré ...

(4)

Dráhové vozidlá musia svojou konštrukciou a technickým stavom v prevádzke zaručovať bezpečnosť ...

(5)

Na trh a do prevádzky na dráhach možno uvádzať len dráhové vozidlá schváleného typu okrem ...

§ 21
Schvaľovanie typu železničného vozidla
(1)

Typy železničných vozidiel schvaľuje schvaľovací orgán na žiadosť výrobcu alebo jeho splnomocneného ...

(2)

Podmienkou schválenia typu železničného vozidla je preukázanie splnenia základných požiadaviek ...

a)

vzťahujú technické špecifikácie interoperability, použije sa postup posudzovania zhody podľa ...

b)

nevzťahujú technické špecifikácie interoperability, použije sa postup posudzovania zhody podľa ...

(3)

Ak sa zmenili príslušné technické špecifikácie interoperability alebo technické a bezpečnostné ...

(4)

Ak žiadateľ požiadal o schválenie typu železničného vozidla súčasne aj v inom členskom štáte, ...

(5)

Postupy posudzovania zhody a vykonanie typových skúšok dráhových vozidiel zabezpečuje žiadateľ ...

(6)

Pred uvedením každého jednotlivého železničného vozidla do prevádzky sa musí preukázať zhoda ...

(7)

Podmienkou povolenia na uvedenie každého železničného vozidla do prevádzky je uskutočnenie jeho ...

§ 22
Schvaľovanie ostatných typov dráhových vozidiel
(1)

Typy električiek, trolejbusov a koľajových vozidiel pre špeciálne dráhy schvaľuje schvaľovací ...

(2)

Podmienkou schválenia typu dráhového vozidla je preukázanie splnenia technických podmienok a kladný ...

(3)

Typovú skúšku dráhového vozidla zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady u poverenej právnickej ...

(4)

Pred uvedením dráhového vozidla do prevádzky sa musí overiť jeho technická spôsobilosť na prevádzku ...

(5)

Technická spôsobilosť dráhového vozidla na prevádzku sa overuje vykonaním technickej kontroly ...

(6)

Overovanie podľa odseku 5 zabezpečuje držiteľ dráhového vozidla na vlastné náklady u právnickej ...

(7)

Na základe kladného výsledku overenia podľa odsekov 4 a 5 schvaľovací orgán podľa § 102 ods. ...

(8)

Technickú spôsobilosť dráhového vozidla lanovej dráhy na prevádzku overuje bezpečnostný orgán ...

§ 23
Technicko-bezpečnostná skúška dráhového vozidla
(1)

Technicko-bezpečnostná skúška dráhového vozidla je súbor úkonov a činností, ktorými právnická ...

(2)

Náklady technicko-bezpečnostnej skúšky dráhového vozidla uhrádza žiadateľ, ktorý aj zabezpečí ...

§ 24
Technické kontroly dráhových vozidiel
(1)

Dráhové vozidlá v prevádzke podliehajú pravidelným technickým kontrolám, ktorými sa kontroluje ...

(2)

Ak právnická osoba poverená podľa § 102 ods. 1 písm. q) štvrtého bodu technickou kontrolou zistí, ...

§ 25
Spôsobilosť na vedenie dráhových vozidiel
(1)

Dráhové vozidlo s vlastným pohonom môže viesť len držiteľ preukazu na vedenie dráhového vozidla ...

(2)

Žiadosť o vydanie preukazu na vedenie dráhových vozidiel môže podať uchádzač alebo zamestnávateľ ...

(3)

Bezpečnostný orgán vydá preukaz na vedenie dráhových vozidiel tomu, kto splnil tieto požiadavky: ...

a)

má doklad o odbornej spôsobilosti na výkon práce na dráhe,

b)

je podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky a psychologického vyšetrenia zdravotne a psychicky ...

c)

dosiahol vek

1.

20 rokov, ak ide o vedenie železničného vozidla, koľajového vozidla pre špeciálnu dráhu, električky ...

2.

19 rokov, ak ide o vedenie koľajového vozidla na špeciálnej dráhe, na ktorej je obmedzená rýchlosť ...

3.

18 rokov, ak ide o riadenie chodu lanovej dráhy alebo o vedenie koľajového vozidla na špeciálnej ...

d)

absolvoval úspešne výcvik a vykonal praktickú skúšku,

e)

je bezúhonný (§ 110 ods. 1).

(4)

Držiteľ preukazu na vedenie dráhového vozidla je povinný mať ho počas výkonu práce pri sebe ...

(5)

Bezpečnostný orgán rozhodne o odňatí preukazu na vedenie dráhového vozidla pred uplynutím jeho ...

§ 26
Skúšobný komisár
(1)

Skúšobný komisár je osoba oprávnená na vykonávanie technicko-bezpečnostnej skúšky dráhových ...

(2)

Skúšobným komisárom sa môže stať ten, kto

a)

dosiahol vek 30 rokov,

b)

je najmenej 10 rokov držiteľom preukazu na vedenie dráhového vozidla,

c)

má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa strojníckeho alebo elektrotechnického smeru,

d)

vykonal skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti,

e)

je bezúhonný (§ 110 ods. 1),

f)

nevykonával výcvik tých uchádzačov o získanie preukazu na vedenie dráhového vozidla, ktorých ...

g)

je zamestnancom prevádzkovateľa dráhy alebo dráhového podniku.

(3)

Žiadosť o vykonanie skúšky môže podať uchádzač alebo zamestnávateľ v jeho mene.

(4)

Skúšobný komisár sa preukazuje osvedčením skúšobného komisára, ktoré osvedčuje splnenie ...

(5)

Správny orgán [§ 102 ods. 1 písm. u)], ktorý vydal osvedčenie skúšobného komisára, odoberie ...

a)

stratilo platnosť a jeho držiteľ sa nepodrobil preskúšaniu alebo výsledok preskúšania preukazuje ...

b)

výsledok lekárskeho vyšetrenia vylučuje jeho zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť ...

c)

nevykonáva bez vážneho dôvodu činnosť skúšobného komisára viac ako tri mesiace alebo ak tieto ...

d)

hrubo porušil povinnosti skúšobného komisára, najmä požiadavku nestrannosti, objektivity a nezaujatosti, ...

e)

stratil bezúhonnosť alebo plnú spôsobilosť na právne úkony.

DRUHÁ ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE DRÁH

§ 27
Úvodné ustanovenia
(1)

Prevádzkovaním dráhy je správa, obsluha a zabezpečenie prevádzky dráhy v stave, ktorý umožňuje ...

(2)

Obsluha dráhy sa vykonáva prostredníctvom dopravní a stanovíšť obsluhou výhybiek, zabezpečovacieho ...

(3)

Organizovaním dopravy na dráhe je určovanie spôsobu a podmienok riadenia dopravy, zjednodušeného ...

(4)

Prevádzkovateľom dráhy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje dráhu ako ...

(5)

Dráhovým podnikom je na účely tohto zákona podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie ...

§ 28
Povinnosti vlastníka dráhy
(1)

Vlastník dráhy je povinný zabezpečiť trvalé prevádzkovanie dráhy. Ak vlastník dráhy nie je ...

(2)

Vlastník dráhy je povinný trvalo udržiavať dráhu v prevádzkyschopnom stave, starať sa o údržbu ...

(3)

Ak vlastník dráhy, ktorá nie je v štátnom vlastníctve, nie je schopný trvalo udržiavať dráhu ...

a)

štátu, samosprávnemu kraju alebo združeniu obcí podľa rozsahu obslužnosti územia, ak ide o železničnú ...

b)

obci, ak ide o električkovú dráhu alebo o trolejbusovú dráhu, alebo

c)

obci alebo inej osobe, ak ide o vlečku, o lanovú dráhu alebo o špeciálnu dráhu.

(4)

Ak vlastník vlečky neudržiava odbočkovú výhybku na zaústení vlečky do železničnej trate v ...

(5)

Ak vlastník vlečky trvalo neprevádzkuje alebo neudržiava odbočkovú výhybku na zaústení vlečky ...

(6)

Ak zanikla potreba zabezpečiť na účely dopravy prevádzkovanie dráhy, ktorá je v štátnom vlastníctve, ...

(7)

Ak sa nepodarí dráhu prenajať alebo predať podľa odsekov 3 a 6, vlastník dráhy ju môže ponúknuť ...

§ 29
Povolenie na prevádzkovanie dráhy
(1)

Prevádzkovať dráhu môže len ten, kto

a)

má platné povolenie regulačného orgánu na prevádzkovanie dráhy,

b)

má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní dráhy s vlastníkom dráhy, ak sám nie je vlastníkom dráhy, ...

c)

zamestnáva na prevádzkovanie dráhy osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť ...

(2)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy vydá regulačný orgán

a)

fyzickej osobe, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná ...

b)

právnickej osobe, ktorej štatutárny zástupca alebo členovia štatutárneho orgánu spĺňajú požiadavky ...

(3)

Odbornou kvalifikáciou potrebnou na prevádzkovanie dráhy je vysokoškolské dopravné, stavebné, ...

(4)

Zodpovedným zástupcom sa na účely odseku 2 rozumie zamestnanec prevádzkovateľa dráhy v pracovnom ...

(5)

Zmluva s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní dráhy obsahuje požiadavky vlastníka dráhy na kvantitatívne ...

(6)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy platí na čas, ktorý je v ňom uvedený, najmenej však na päť ...

(7)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy zaniká dňom

a)

uplynutia jeho platnosti, ak nedošlo k predĺženiu jeho platnosti,

b)

právoplatnosti rozhodnutia regulačného orgánu o jeho zrušení,

c)

zániku alebo smrti prevádzkovateľa dráhy,

d)

právoplatnosti rozhodnutia o zrušení dráhy.

(8)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy regulačný orgán zruší, ak

a)

prevádzkovateľ dráhy prestal spĺňať predpoklady podľa odsekov 1 a 2,

b)

prevádzkovateľ dráhy porušuje povinnosti prevádzkovateľa dráhy napriek písomnému upozorneniu ...

c)

prevádzkovateľ dráhy požiadal o zrušenie povolenia.

§ 30
Základné povinnosti prevádzkovateľa dráhy
(1)

Prevádzkovateľ dráhy je povinný

a)

prevádzkovať dráhu v súlade so zmluvou s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní dráhy a s povolením ...

b)

prevádzkovať dráhu v súlade s pravidlami prevádzkovania dráhy podľa tohto zákona a vykonávacími ...

c)

zabezpečiť, aby jednotlivé činnosti prevádzkovania dráhy vykonávali len zamestnanci, ktorí spĺňajú ...

d)

označiť zamestnancov, ktorí sú oprávnení dávať iným osobám pokyny súvisiace s prevádzkovaním ...

e)

označiť názvom prevádzkované stanice a zastávky,

f)

označiť priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti,

g)

zabezpečiť verejne prístupné priestory v obvode dráhy tak, aby verejnosť nebola pri ich užívaní ...

h)

oznámiť vyšetrovaciemu orgánu vážnu nehodu alebo mimoriadnu udalosť s následkami vážnej nehody ...

i)

dbať o prevenciu vzniku nehôd, najmä zisťovaním príčiny nehody alebo mimoriadnej udalosti a pravidelným ...

j)

vypracovať havarijné plány pre prípad nehody a mimoriadnej udalosti, ktorá má vplyv na prevádzku ...

k)

vydať vnútorný predpis upravujúci postupy zisťovania príčin nehôd a mimoriadnych udalostí, ...

l)

dbať na zaistenie bezpečnosti prevádzkovania dráhy a o bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe v ...

(2)

Pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy je prevádzkovateľ dráhy povinný ďalej

a)

utvárať organizačné a priestorové predpoklady na zverejňovanie informácií poskytovaných dráhovými ...

b)

vydávať a zverejňovať v staniciach a na zastávkach cestovné poriadky jednotlivých liniek a spojov ...

c)

udržiavať poriadok, schodnosť a čistotu v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť,

d)

zaviesť a udržiavať informačný systém potrebný na orientáciu cestujúcich, vrátane zrakovo ...

e)

umožniť používanie staníc, zastávok a nástupíšť osobám s telesným postihnutím a osobám ...

f)

zabezpečiť piktogramom alebo slovným vyjadrením označenie priestorov, v ktorých je fajčenie a ...

g)

poskytnúť podľa možností v staniciach alebo v iných budovách na dráhe určených na verejnú ...

(3)

Prevádzkovateľ dráhy môže obmedziť prevádzkovanie dráhy

a)

na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie údržby alebo opravy dráhy alebo na jej sprevádzkovanie ...

b)

počas nevykonávania dopravy na dráhe.

(4)

Ak je prevádzka dráhy obmedzená z dôvodu podľa odseku 3 písm. b), prevádzkovateľ dráhy je povinný ...

Odborná spôsobilosť, zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť

§ 31
(1)

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy ...

(2)

Zoznam pracovných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú ...

(3)

Ak činnosti uvedené v zoznamoch podľa odseku 2 vykonávajú osoby, ktoré nie sú v pracovnom pomere ...

§ 32
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sa rozumie súbor vzdelania, odborných vedomostí ...

(2)

Predpoklady odbornej spôsobilosti musia spĺňať zamestnanci, ktorí

a)

zabezpečujú prevádzkyschopnosť dráhy,

b)

zabezpečujú a riadia pohyb dráhových vozidiel na dráhe alebo chod lanovej dráhy,

c)

vedú hnacie dráhové vozidlá alebo obsluhujú lanovú dráhu,

d)

posudzujú technický stav dráhy, dráhových vozidiel a ich prevádzkyschopnosť,

e)

vykonávajú činnosti, ktoré majú bezprostredný vplyv na bezpečnosť dopravy na dráhe,

f)

organizujú, riadia a kontrolujú zamestnancov vykonávajúcich činnosti uvedené v písmenách a) ...

g)

vykonávajú technicko-bezpečnostnú skúšku dráhových vozidiel,

h)

vykonávajú praktické skúšky spôsobilosti na vedenie dráhových vozidiel a na obsluhu lanovej ...

(3)

Odborná spôsobilosť sa získava odbornou prípravou v poverenom vzdelávacom zariadení, overuje ...

(4)

Zamestnanec je povinný podrobiť sa odbornej príprave a skúške na získanie dokladu o odbornej spôsobilosti. ...

(5)

Ak došlo k podstatnej zmene bezpečnostných predpisov alebo k zavedeniu novej technológie ovplyvňujúcej ...

(6)

Náklady na odbornú prípravu, skúšku, pravidelné preškolenie a nariadené mimoriadne preškolenie ...

(7)

Osoba poverená výkonom kontroly zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhového podniku je oprávnená ...

a)

sa nepodrobil pravidelnému preškoleniu alebo periodickému preskúšaniu podľa odseku 4 alebo mimoriadnemu ...

b)

sa dopustil pri výkone práce vážneho odborného pochybenia, ktoré ohrozilo bezpečnosť a plynulosť ...

c)

zavinil alebo spoluzavinil nehodu, ak jej príčinou bola neodbornosť.

(8)

Odobratý doklad o odbornej spôsobilosti možno získať späť po absolvovaní odbornej prípravy ...

§ 33
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou na účely tohto zákona sa rozumie schopnosť vykonávať konkrétnu pracovnú ...

(2)

Zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zisťuje ...

(3)

Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie zamestnanca sa vykonáva po ...

(4)

Poverená právnická osoba (§ 102 ods. 1 písm. q) druhý bod) zabezpečuje lekárske preventívne ...

(5)

Zamestnávateľ znáša náklady lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení, ...

TRETIA ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

§ 34
Manažér infraštruktúry
(1)

Manažérom infraštruktúry je podnikateľ, ktorý prevádzkuje železničnú infraštruktúru.11)

(2)

Prevádzkovaním železničnej infraštruktúry sa rozumejú činnosti, ktorými sa zabezpečuje správa ...

(3)

Manažérom infraštruktúry môže byť len právnická osoba, ktorá

a)

má platné povolenie vydané regulačným orgánom podľa § 29,

b)

má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry s jej vlastníkom, ak sama nie ...

c)

má platné bezpečnostné povolenie vydané bezpečnostným orgánom podľa § 87,

d)

zamestnáva na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť, ...

e)

spĺňa požiadavku finančnej spôsobilosti; to neplatí, ak ide len o prevádzkovanie vlečky.

(4)

Finančnou spôsobilosťou je schopnosť žiadateľa najmenej na jeden rok finančne zabezpečiť začatie ...

(5)

Manažér infraštruktúry

a)

samostatne vykonáva v súlade s pravidlami pre obchodné spoločnosti vnútornú správu svojho podniku, ...

b)

prevádzkuje železničnú infraštruktúru v súlade s predmetom činnosti a týmto zákonom a

c)

nakladá so zvereným štátnym majetkom podľa osobitného predpisu.12)

(6)

Manažér infraštruktúry je okrem základných povinností prevádzkovateľa dráhy podľa § 30 povinný ...

a)

prideľovať spravodlivým a nediskriminačným spôsobom železničným podnikom kapacitu železničnej ...

b)

poskytovať bezpečnostnému orgánu informácie a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpečnosti ...

c)

zisťovať príčinu nehody alebo mimoriadnej udalosti na dráhe a oznamovať ich vyšetrovaciemu orgánu, ...

d)

uchovávať podklady a údaje na účely určovania úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre ...

e)

zostaviť grafikon dopravy na dráhe.

(7)

Kapacitou infraštruktúry sa rozumie možnosť naplánovať na určité obdobie vlakové trasy na určitom ...

(8)

Vlakovou trasou sa na účely tohto zákona rozumie kapacita infraštruktúry potrebná na jazdu vlaku ...

§ 35
Železničný podnik
(1)

Železničným podnikom je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb ...

(2)

Poskytovanie dopravných služieb železničnými podnikmi v železničnej doprave upravuje osobitný ...

§ 36
Podnikateľský plán
(1)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní vypracovať svoje podnikateľské plány, ...

(2)

Investičný program manažéra infraštruktúry je zameraný najmä

a)

na investície do železničnej infraštruktúry, jej modernizácie a obnovy a do novej výstavby,

b)

na zvyšovanie bezpečnosti prevádzky železničnej infraštruktúry,

c)

na zvyšovanie kvality a okruhu železničných služieb poskytovaných železničným podnikom a iným ...

(3)

Investičný program železničného podniku je zameraný najmä

a)

na investície do vozňového parku železničných vozidiel,

b)

na zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej dopravy,

c)

na zvyšovanie kultúry cestovania rozvíjaním a skvalitňovaním služieb pre cestujúcich a pre objednávateľov ...

(4)

Finančný program je zameraný na zabezpečenie vyrovnaného finančného hospodárenia podniku a na ...

(5)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní v obchodnom vestníku každoročne do ...

(6)

Plnenie podnikateľského plánu je predmetom štátnej pomoci. Prideľované finančné prostriedky ...

§ 37
Podmienky používania železničnej siete
(1)

Manažér infraštruktúry je povinný po prerokovaní so železničnými podnikmi a inými zainteresovanými ...

(2)

Podmienky používania železničnej siete obsahujú podrobné informácie o podmienkach prístupu na ...

(3)

Manažér infraštruktúry je povinný podmienky používania železničnej siete priebežne aktualizovať ...

§ 38
Prístup k železničnej infraštruktúre
(1)

Manažér infraštruktúry je povinný zabezpečiť prístup k železničnej infraštruktúre v celej ...

(2)

Ak sa prístup k železničnej infraštruktúre podľa odseku 1 týka medzinárodnej osobnej dopravy, ...

(3)

Ak sa prístup k železničnej infraštruktúre podľa odseku 1 týka medzinárodnej nákladnej dopravy, ...

(4)

Manažér infraštruktúry je povinný umožniť prístup k staniciam a terminálom na nakládku a vykládku ...

§ 39
Obmedzenie prístupu k železničným službám
(1)

Regulačný orgán môže na žiadosť objednávateľa dopravných služieb obmedziť v medzinárodnej ...

(2)

Obmedzenie prístupu k železničným službám podľa odseku 1 nesmie obmedziť právo železničného ...

(3)

O tom, či by sa obmedzením tohto práva narušila hospodárska rovnováha zmluvy o dopravných službách ...

(4)

Regulačný úrad analýzou zisťuje vplyv práva podľa odseku 2 na ziskovosť dopravných služieb ...

(5)

Zmluvné strany zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a manažér infraštruktúry sú ...

(6)

Regulačný orgán môže obmedziť právo železničného podniku podľa odseku 1 nechať vystúpiť ...

(7)

Regulačný orgán môže uložiť železničnému podniku so sídlom v inom členskom štáte uskutočňujúcemu ...

(8)

Kompenzácia podľa odseku 7 musí byť v súlade so zásadou spravodlivosti, transparentnosti, nediskriminácie ...

§ 40
Prideľovanie kapacity infraštruktúry
(1)

Kapacitu infraštruktúry prideľuje manažér infraštruktúry na základe rámcových pravidiel. V ...

a)

spôsob prideľovania kapacity infraštruktúry,

b)

základné náležitosti žiadosti o pridelenie,

c)

časové obdobia, na ktoré sa kapacita prideľuje,

d)

pravidlá uzavierania rámcových dohôd,

e)

pravidlá posudzovania účelu používania železničnej infraštruktúry,

f)

vzor zmluvy upravujúcej práva a povinnosti manažéra infraštruktúry a žiadateľov a

g)

spôsob a lehoty informovania o obsahu rámcových pravidiel.

(2)

Obchodovanie s pridelenou kapacitou infraštruktúry medzi jej príjemcami je zakázané a má za následok ...

(3)

Prideliť kapacitu infraštruktúry vo forme vlakovej trasy možno žiadateľovi najdlhšie na čas ...

(4)

Ak žiadateľ mieni požiadať manažéra infraštruktúry o pridelenie kapacity infraštruktúry so ...

§ 41
Spolupráca pri prideľovaní kapacity infraštruktúry na viacerých železničných sieťach
(1)

Manažéri infraštruktúry spolupracujú s manažérmi infraštruktúry iných železničných sietí, ...

(2)

Postupy určené na koordináciu prideľovania kapacity infraštruktúry na medzinárodnej úrovni združujú ...

(3)

Na zasadaniach alebo pri iných činnostiach konaných s cieľom prideľovať kapacitu infraštruktúry ...

(4)

Manažér infraštruktúry je povinný zabezpečiť verejnú prístupnosť dohodnutých postupov, spôsobov ...

(5)

Manažér infraštruktúry je povinný predkladať na posúdenie dotknutým manažérom infraštruktúry ...

(6)

Takéto dohodnuté medzinárodné vlakové trasy na viacerých železničných sieťach sú dostupné ...

§ 42
Žiadatelia
(1)

Žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry môžu podávať železničné podniky a ich medzinárodné ...

(2)

Manažér infraštruktúry môže určiť, aké požiadavky musia splniť žiadatelia, aby zabezpečil, ...

(3)

Požiadavky podľa odseku 2 môžu zahŕňať určenie finančnej záruky, ktorá nesmie presiahnuť ...

(4)

Požiadavky podľa odsekov 2 a 3 sú predmetom notifikácie Európskej komisii.

(5)

Žiadateľ môže požiadať manažéra infraštruktúry o pridelenie kapacity infraštruktúry zasahujúcej ...

(6)

Ak manažéri infraštruktúry, spravujúci nadväzujúce železničné siete, založili združenie ...

(7)

Žiadosti týkajúce sa grafikonu vlakovej dopravy musia byť podané v lehotách podľa plánu prideľovania ...

(8)

Žiadateľ, ktorý je stranou rámcovej dohody podľa § 43, podáva žiadosť v lehote dohodnutej v ...

(9)

Manažér infraštruktúry je povinný rešpektovať obchodné tajomstvo vzťahujúce sa na informácie ...

§ 43
Rámcové dohody
(1)

Rámcová dohoda na účely tohto zákona je dohoda medzi manažérom infraštruktúry a žiadateľom ...

(2)

Rámcová dohoda by mala v rámci možností železničnej siete vyhovovať oprávneným obchodným ...

(3)

Rámcová dohoda sa uzatvára spravidla na päť rokov s možnosťou predĺženia jej platnosti na rovnaké ...

(4)

Rámcovú dohodu na dopravné služby, ktoré využívajú špecializovanú infraštruktúru, možno ...

(5)

Ak ide o rámcovú dohodu podľa odseku 4, žiadateľ môže vyžadovať presné vymedzenie charakteristík ...

(6)

Všeobecné ustanovenia každej rámcovej dohody bez ustanovení obsahujúcich obchodné tajomstvo musia ...

§ 44
Cestovný poriadok
(1)

Manažér infraštruktúry pred začatím rokovaní o novom cestovnom poriadku dohodne s manažérmi ...

(2)

Po uzavretí dohôd podľa odseku 1 manažér infraštruktúry zostavuje cestovný poriadok podľa plánu ...

a)

cestovný poriadok sa zostavuje raz za kalendárny rok,

b)

žiadosti o pridelenie kapacity sa musia doručiť manažérovi infraštruktúry najneskôr 12 mesiacov ...

c)

najneskôr 11 mesiacov pred dňom nadobudnutia platnosti cestovného poriadku manažér infraštruktúry ...

d)

najneskôr štyri mesiace po uplynutí lehoty určenej na podávanie žiadostí, manažér infraštruktúry ...

(3)

Ak je to možné, manažér infraštruktúry je povinný vyhovieť všetkým požiadavkám na kapacitu ...

(4)

Manažér infraštruktúry môže v procese plánovania a koordinácie uprednostniť špecifické požiadavky ...

(5)

Manažér infraštruktúry prerokuje návrh cestovného poriadku so zainteresovanými osobami a určí ...

(6)

Manažér infraštruktúry prijme opatrenia na to, aby vybavil všetky uplatnené pripomienky. Ak po ...

(7)

Ak sa manažéri infraštruktúry nedohodnú inak, zmena cestovného poriadku celoštátnej dopravy ...

(8)

Ak má zmena alebo iná úprava cestovných poriadkov vplyv na medzinárodnú dopravu, dohodu manažérov ...

(9)

Ak sa počas platnosti cestovného poriadku vyskytne dodatočná požiadavka na vlakovú trasu, manažér ...

(10)

Manažéri infraštruktúry v prípade potreby posúdia možnosti kapacitnej rezervy, ktorú majú k ...

§ 45
Koordinácia
(1)

Ak počas prípravy cestovného poriadku manažér infraštruktúry zistí rozpory medzi rôznymi požiadavkami ...

(2)

V rámci koordinácie manažér infraštruktúry má právo navrhnúť žiadateľom kapacitu infraštruktúry, ...

(3)

Pravidlá koordinácie, vrátane systému riešenia sporov musia byť upravené v podmienkach používania ...

(4)

Systém riešenia rozporov musí byť upravený v podmienkach používania železničnej siete tak, ...

§ 46
Preťažená infraštruktúra
(1)

Preťaženou infraštruktúrou sa rozumie úsek železničnej siete, na ktorom aj po rokovaní so žiadateľmi ...

(2)

Ak nastane stav podľa odseku 1, manažér infraštruktúry musí bezodkladne vyhlásiť sporný úsek ...

(3)

Ak úhrady za používanie železničnej infraštruktúry, ktoré zohľadňujú nedostatok kapacity, ...

(4)

Kritérium priority musí zohľadňovať význam jednej dopravnej služby pre spoločnosť vo vzťahu ...

(5)

Ak uplatnením kritéria priority dôjde k výluke niektorých dopravných služieb, a tým dôjde k ...

(6)

Manažér infraštruktúry môže vyzvať používateľa železničnej siete, aby sa vzdal vlakovej ...

(7)

Manažér infraštruktúry môže v podmienkach používania železničnej siete pri určovaní priorít ...

§ 47
Špecializovaná infraštruktúra
(1)

Kapacita infraštruktúry je všeobecne dostupná pre všetky typy dopravných služieb, ktoré sú ...

(2)

Ak existujú vhodné alternatívne vlakové trasy, manažér infraštruktúry môže po prerokovaní ...

(3)

Vymedzenie špecializovanej infraštruktúry sa uvedie v podmienkach používania železničnej siete ...

§ 48
Kapacitná analýza
(1)

Účelom kapacitnej analýzy je zistiť obmedzenia kapacity infraštruktúry, ktoré neumožňujú primerane ...

(2)

Predmetom kapacitnej analýzy je železničná infraštruktúra, prevádzkové postupy, charakter rôznych ...

(3)

Kapacitná analýza sa musí ukončiť do šiestich mesiacov odo dňa vyhlásenia železničnej infraštruktúry ...

§ 49
Plán na zvýšenie kapacity infraštruktúry
(1)

Manažér infraštruktúry je povinný do šiestich mesiacov odo dňa skončenia kapacitnej analýzy ...

(2)

Plán podľa odseku 1 obsahuje

a)

zistené príčiny preťaženia,

b)

pravdepodobný budúci vývoj prepráv na preťaženej infraštruktúre,

c)

existujúce prekážky rozvoja železničnej infraštruktúry,

d)

možnosti zvýšenia kapacity infraštruktúry a predpokladané náklady na toto zvýšenie, vrátane ...

(3)

Na základe analýzy nákladov a výnosov možných navrhovaných opatrení sa v pláne podľa odseku ...

(4)

Manažér infraštruktúry musí zastaviť vyberanie úhrad za používanie železničnej infraštruktúry, ...

§ 50
Kapacita infraštruktúry na účely plánovanej údržby
(1)

Požiadavky na kapacitu infraštruktúry na účely vykonania jej plánovanej údržby sa predkladajú ...

(2)

Manažér infraštruktúry musí jednotlivým žiadateľom primerane zohľadniť vplyv kapacity infraštruktúry ...

(3)

Manažér infraštruktúry je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť alebo zastaviť prevádzku z ...

§ 51
Riešenie núdzových situácií
(1)

Na riešenie núdzových situácií vypracuje manažér infraštruktúry a železničné podniky havarijný ...

(2)

Ak je chod vlakov narušený nehodou, mimoriadnou udalosťou alebo technickou poruchou, manažér infraštruktúry ...

(3)

V núdzových situáciách, keď je to nevyhnutné z dôvodu poruchy, ktorá zapríčinila dočasné ...

(4)

Manažér infraštruktúry môže v záujme čo najskoršej obnovy bežného stavu požiadať železničné ...

(5)

Regulačný orgán môže požadovať od železničných podnikov, aby sa podieľali na monitorovaní ...

Regulačný orgán

§ 52
(1)

Regulačný orgán dohliada na dodržiavanie transparentných a nediskriminačných podmienok prístupu ...

(2)

Regulačný orgán monitoruje hospodársku súťaž na železničných trhoch a preskúmava prístup ...

(3)

Regulačný orgán je povinný zaoberať sa podnetmi a sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné ...

a)

podmienok používania železničnej siete a kritérií uvedených v týchto podmienkach,

b)

prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry,

c)

prístupu k železničnej infraštruktúre a k železničným službám s tým spojeným,

d)

uplatňovania úhrady za používanie železničnej infraštruktúry.

(4)

Podnet alebo žiadosť podľa odseku 3 môže podať každý žiadateľ o prístup k železničnej infraštruktúre ...

(5)

Na účely konaní podľa odsekov 3 a 4 je regulačný orgán oprávnený požadovať od manažéra ...

(6)

Regulačný orgán musí rozhodnúť o sťažnostiach a prijať nápravné opatrenia do dvoch mesiacov ...

(7)

Ak ide o podnety na preskúmanie odmietnutia žiadosti prideliť kapacitu infraštruktúry alebo podmienok ...

(8)

Regulačný orgán musí byť pri rozhodovaní organizačne, finančne a právne nezávislý na manažérovi ...

§ 53
(1)

Regulačný orgán okrem úloh podľa § 52

a)

určuje všeobecne záväzným právnym predpisom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre ...

b)

ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom regulačný rámec, v ktorom vymedzí spôsob regulácie, ...

c)

vykonáva kontrolu dodržiavania regulačného rámca a vyberania určených úhrad podľa písmena ...

d)

schvaľuje rámcové dohody podľa § 43,

e)

ukladá pokuty za porušenie regulačného rámca a vyberania určených úhrad.

(2)

Regulačný orgán je povinný zabrániť diskriminácii železničných podnikov a musí zabezpečiť, ...

(3)

Manažér infraštruktúry je povinný rešpektovať obchodné tajomstvo vzťahujúce sa na informácie ...

(4)

Rokovania manažéra infraštruktúry a žiadateľa o úrovni úhrad za použitie infraštruktúry sa ...

(5)

Regulačný orgán je povinný vo svojej registratúre uchovávať informácie a údaje potrebné na ...

(6)

Regulačný orgán môže určovať úhrady podľa odseku 1 písm. a) ako

a)

určenie maximálnej úhrady alebo porovnateľnej úhrady,

b)

určenie spôsobu výpočtu maximálnej úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre na základe ...

c)

určenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku, ktoré možno zarátať do ...

d)

spojenie alebo kombinácia spôsobov podľa písmen a) až c).

(7)

Porovnateľnou úhradou podľa odseku 6 písm. a) sa rozumie úhrada určená porovnaním

a)

ekonomicky oprávnených nákladov alebo nákladových položiek služieb a činností s ekonomicky ...

b)

úhrady podľa odseku 1 písm. a) s úhradami rovnakej alebo porovnateľnej služby alebo činnosti ...

(8)

Na určovanie úhrad podľa odseku 1 písm. a) regulačným orgánom sa nevzťahujú všeobecné predpisy ...

§ 54
Služby
(1)

Železničné podniky majú za úhradu nárok na minimálny prístupový balík a na traťový prístup ...

(2)

Ak manažér infraštruktúry ponúka aj niektoré z doplnkových služieb uvedených v prílohe č. ...

(3)

Železničné podniky môžu požadovať od manažéra infraštruktúry alebo od iných osôb poskytovanie ...

§ 55
Určovanie úhrad
(1)

Manažér infraštruktúry navrhuje úhradu za používanie železničnej infraštruktúry podľa regulačného ...

(2)

Účelom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre je prispieť manažérovi infraštruktúry ...

(3)

Manažér infraštruktúry je pri navrhovaní úhrady povinný spolupracovať s manažérmi infraštruktúr, ...

(4)

Manažér infraštruktúry je povinný zabezpečiť, aby bol systém úhrad a cien založený na rovnakých ...

(5)

Úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre platia železničné podniky manažérovi infraštruktúry ...

§ 56
Náklady na železničnú infraštruktúru
(1)

Náklady na prevádzku železničnej infraštruktúry tvoria náklady manažéra infraštruktúry na ...

(2)

Manažér infraštruktúry musí byť pri zachovaní požiadaviek na bezpečnosť a údržbu železničnej ...

(3)

Podmienky zmluvy a štruktúra dotácie zo štátneho rozpočtu podľa odseku 2 musia byť dohodnuté ...

(4)

Fixnú časť ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb železničnej ...

Princípy spoplatňovania železničnej infraštruktúry

§ 57
(1)

Návrh systému úhrad musí manažér infraštruktúry odôvodniť a vypracovať v súlade s regulačným ...

(2)

Úhrady za minimálny prístupový balík a za traťový prístup k servisným zariadeniam podľa prílohy ...

(3)

Úhrada za prístup k železničnej infraštruktúre môže zohľadňovať aj nedostatok kapacity vymedzeného ...

(4)

Úhrada za používanie železničnej infraštruktúry môže zohľadňovať aj environmentálne náklady, ...

(5)

Ak bola zavedená porovnateľná úroveň spoplatňovania environmentálnych nákladov v železničnej ...

(6)

Aby sa zabránilo nežiaducim neprimeraným výkyvom v jednotlivých spoplatnených obdobiach, regulačný ...

(7)

Úhrada sa môže vyberať aj za využitie kapacity použitej na účely údržby železničnej infraštruktúry. ...

§ 58
(1)

Na dosiahnutie plnej návratnosti nákladov vynaložených manažérom infraštruktúry na prevádzku ...

(2)

Úroveň úhrady po zvýšení podľa odseku 1 nesmie vylučovať z používania železničnej siete ...

(3)

Pri špecifických budúcich investičných projektoch týkajúcich sa železničnej infraštruktúry ...

(4)

Úhrady manažéra infraštruktúry za rovnaké používanie železničnej siete musia byť porovnateľné ...

(5)

Ak chce manažér infraštruktúry upraviť základné prvky spoplatňovacieho systému podľa odseku ...

§ 59
(1)

Spoplatniť prístup k železničnej infraštruktúre možno aj podľa výkonov železničných podnikov. ...

a)

pokuty za činnosti narušujúce prevádzku železničnej siete alebo plynulosť dopravy na nej,

b)

kompenzácie pre železničné podniky postihnuté prevádzkovými poruchami železničnej siete a

c)

prémie za výkony, ktoré sú lepšie než plánované.

(2)

Ak sa zvolí spoplatňovanie podľa výkonov, základné princípy tohto systému musia platiť pre ...

(3)

V systéme spoplatňovania možno zaviesť aj rezervačné ceny. Rezervačné ceny sú platby za pridelenú ...

(4)

Manažér infraštruktúry musí byť vždy schopný na požiadanie bezodkladne informovať železničné ...

§ 60
Zľavy
(1)

Manažér infraštruktúry môže poskytovať železničným podnikom a ostatným užívateľom železničnej ...

(2)

Manažér infraštruktúry môže zaviesť na špecifických úsekoch železničnej siete osobitné ...

(3)

Podobné zľavy, ako sú uvedené v odseku 2, sa uplatnia pre podobné dopravné služby.

§ 61
Dotácie
(1)

Manažérovi infraštruktúry možno poskytnúť zo štátneho rozpočtu dotáciu na úhradu

a)

environmentálnych nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil na prevádzku železničnej infraštruktúry ...

b)

nákladov vyvolaných nehodami a mimoriadnymi udalosťami,

c)

podľa osobitného predpisu.

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno poskytnúť najdlhšie na päť rozpočtových rokov ...

(3)

Dotácia sa poskytuje na žiadosť manažéra infraštruktúry. Žiadosť musí byť písomná a podpísaná ...

(4)

Dotáciu možno použiť len na úhradu nákladov podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom uvedeným v ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

INTEROPERABILITA ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU

§ 62
Železničný systém
(1)

Železničný systém je súhrn štrukturálnych a funkčných subsystémov uvedených v prílohe č. ...

(2)

Systém transeurópskych železníc tvorí systém transeurópskych konvenčných železníc a systém ...

(3)

Transeurópsku sieť železničnej nákladnej dopravy tvoria určené železničné trate a obchádzkové ...

§ 63
Existujúci železničný systém
(1)

Existujúci železničný systém tvoria existujúce železničné dráhy na území Slovenskej republiky ...

(2)

Určené17) hlavné železničné trate existujúceho železničného systému sú súčasťou systému ...

(3)

Súčasťou existujúceho železničného systému nie sú

a)

siete električkových dráh18) a električky, ktoré sa používajú v týchto sieťach,

b)

siete špeciálnych dráh funkčne oddelené od železničných tratí a koľajové vozidlá, ktoré ...

c)

železničné infraštruktúry v súkromnom vlastníctve a železničné vozidlá, ktoré sa používajú ...

d)

železničné infraštruktúry a železničné vozidlá na miestne historické alebo turistické účely. ...

(4)

Na siete dráh, železničné infraštruktúry a koľajové vozidlá uvedené v odseku 3 sa vzťahuje ...

§ 64
Interoperabilita
(1)

Interoperabilitou sa na účely tohto zákona rozumie schopnosť existujúceho železničného systému ...

(2)

Základnými parametrami, ktoré sa musia splniť, aby existujúci železničný systém spĺňal požiadavky ...

(3)

Základné požiadavky sú všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 3, ktoré musí spĺňať železničný ...

(4)

Komponentmi sú prvky a skupiny prvkov, montážne podskupiny a úplné montážne celky začlenené ...

§ 65
Technické špecifikácie interoperability
(1)

Technickou špecifikáciou interoperability je technická špecifikácia vypracovaná Európskou železničnou ...

(2)

Ak na niektorý subsystém alebo jeho časť nie je vypracovaná technická špecifikácia interoperability, ...

(3)

Európskou špecifikáciou je spoločná technická špecifikácia, európske technické osvedčenie ...

Komponenty

§ 66
Uvádzanie komponentov na trh
(1)

Na trh možno na účely použitia v existujúcom železničnom systéme uvádzať len komponenty, ktoré ...

(2)

Komponenty možno v existujúcom železničnom systéme používať len v určenej oblasti používania, ...

(3)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, do prevádzky existujúceho železničného systému možno uviesť ...

(4)

ES vyhlásenie o zhode deklaruje, že komponent je buď skutočne v úplnej zhode s technickými špecifikáciami, ...

(5)

Ak komponent určený na použitie v existujúcom železničnom systéme je v súlade s požiadavkami ...

§ 67
Postup posudzovania zhody
(1)

Komponenty povinne podliehajú postupu posudzovania zhody a vhodnosti na použitie podľa technických ...

(2)

Komponent spĺňa základné požiadavky (§ 64 ods. 3), ak vyhovuje parametrom, ktoré sú určené ...

(3)

Komponenty, ktoré sú náhradnými dielcami, možno inštalovať do subsystémov, ktoré sú v čase ...

§ 68
Postup vypracovania ES vyhlásenia o zhode
(1)

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v Európskom spoločenstve musí pri vypracovaní ...

(2)

Ak sa na komponenty vzťahujú aj iné predpisy upravujúce iné aspekty komponentu, ES vyhlásenie ...

(3)

Ak výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v Európskom spoločenstve nesplní povinnosť ...

(4)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že ES vyhlásenie o zhode je vypracované nesprávne, vyzve výrobcu, ...

§ 69
Komponenty, ktoré nespĺňajú základné požiadavky
(1)

Ak pri používaní na trhu určeným spôsobom vznikne podozrenie, že komponent, ktorý má ES vyhlásenie ...

(2)

O vykonaných opatreniach podľa odseku 1 je bezpečnostný orgán povinný ihneď informovať Európsku ...

a)

nesplnením základných požiadaviek,

b)

nesprávnym uplatňovaním európskych špecifikácií, na ktoré sa ES vyhlásenie o zhode odvoláva, ...

c)

nedostatkami v európskych špecifikáciách.

(3)

Ak sa zistí, že komponent podľa odseku 1 nie je v súlade ani s ES vyhlásením o zhode, bezpečnostný ...

Subsystémy

§ 70
Uvádzanie subsystémov do prevádzky
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, do prevádzky v existujúcom železničnom systéme, ktorý je súčasťou ...

(2)

Subsystém podľa odseku 1 musí byť v zhode s technickou špecifikáciou interoperability nielen pri ...

(3)

Na uvedenie subsystému do prevádzky v existujúcom železničnom systéme sa nemusí použiť postup ...

a)

o železničné vozidlá a ich palubné riadiace, zabezpečovacie a návestné subsystémy, ktoré sa ...

b)

o železničnú infraštruktúru, energie a traťové riadiace, zabezpečovacie a návestné subsystémy ...

c)

o špecifický prípad, alebo

d)

o subsystémy, ktoré nie sú špecifickým prípadom, ale na ktoré sa vzťahuje výnimka z uplatňovania ...

(4)

Špecifickým prípadom sa rozumie časť existujúceho železničného systému, ktorá vyžaduje osobitné ...

a)

železničné trate, ktoré sú izolované od existujúceho železničného systému,

b)

železničné trate s odlišnými nakladacími mierami, s iným rozchodom koľají alebo s inou osovou ...

c)

železničné vozidlá určené výhradne na prevádzku na železničných tratiach podľa písmen a) ...

d)

železničné vozidlá pochádzajúce z tretieho štátu alebo určené pre tretí štát.

(5)

Ak nejde o špecifické prípady podľa odseku 4, možno po odbornom posúdení bezpečnostným orgánom ...

a)

pre navrhovaný nový subsystém, pre existujúci subsystém pri jeho modernizácii alebo obnove alebo ...

b)

pre projekt modernizácie alebo obnovy existujúceho subsystému, ktorého nakladacia miera, rozchod ...

c)

pre navrhovaný nový subsystém alebo pre navrhovanú modernizáciu alebo obnovu existujúceho subsystému, ...

d)

pre navrhovanú modernizáciu, obnovu alebo rozšírenie existujúceho subsystému, keď by uplatnenie ...

e)

keď po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy železničnej siete hospodársky ...

f)

pre železničné vozidlá prichádzajúce z tretieho štátu alebo prechádzajúce do tretieho štátu, ...

(6)

Projektom v pokročilom štádiu vývoja podľa odseku 5 písm. a) sa rozumie projekt, ktorého etapa ...

(7)

Na účely uplatnenia výnimky je predmetom notifikácie Európskej komisii súbor dokumentácie s dokladmi ...

(8)

Ak sa uplatní výnimka podľa odseku 5 písm. a), c) a e), bezodkladne možno uplatniť alternatívne ...

(9)

Modernizáciou subsystému sú rozsiahle práce na zmene subsystému alebo jeho časti, ktoré zlepšujú ...

(10)

Obnovou subsystému sú rozsiahle práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový ...

§ 71
Postup povoľovania na uvedenie subsystémov do prevádzky
(1)

Postup povoľovania na uvedenie subsystému do prevádzky sa vzťahuje na štrukturálne subsystémy ...

(2)

Do prevádzky môže bezpečnostný orgán povoliť uviesť len štrukturálne subsystémy, ktoré sú ...

(3)

Pred uvedením štrukturálneho subsystému do prevádzky notifikovaná osoba musí skontrolovať jeho ...

a)

technickú zlučiteľnosť s existujúcim železničným systémom a

b)

bezpečnú integráciu umožňujúcu bezpečnú prevádzku a zníženie rizík, ktoré s ňou súvisia. ...

(4)

Pred uvedením do prevádzky štrukturálneho subsystému musí notifikovaná osoba skontrolovať, či ...

(5)

Ak príslušné technické špecifikácie interoperability neurčujú postup a obsah kontroly podľa ...

(6)

Po uvedení štrukturálneho subsystému do prevádzky bezpečnostný orgán vykonáva jeho kontrolu ...

a)

bezpečnostného povolenia podľa § 87 pre manažéra infraštruktúry a dohľadu nad ním,

b)

bezpečnostných osvedčení podľa § 86 pre železničné podniky a dohľadu nad nimi.

(7)

Na účel kontroly podľa odseku 6 sa použijú postupy posudzovania a overovania určené v príslušných ...

§ 72
Voľný pohyb subsystémov
(1)

Ak štrukturálny subsystém spĺňa základné požiadavky, bezpečnostný orgán nemôže zakázať, ...

(2)

Na štrukturálne subsystémy podľa odseku 1 bezpečnostný orgán nemôže požadovať vykonanie kontrol, ...

(3)

Štrukturálne subsystémy, ktoré majú ES vyhlásenie o overení, považujú sa za interoperabilné ...

(4)

Ak ide o štrukturálne subsystémy uvedené v § 70 ods. 3 a o subsystémy, pre ktoré neexistujú ...

a)

po zmene predchádzajúceho zoznamu,

b)

po uplatnení výnimky z technických špecifikácií interoperability, alebo

c)

po uverejnení príslušnej technickej špecifikácie interoperability.

(5)

Technické predpisy a obmedzenia uvedené v zozname podľa odseku 4 ministerstvo a bezpečnostný orgán ...

§ 73
Postup ES overovania subsystémov
(1)

Notifikovaná osoba25) posudzuje zhodu subsystému postupom ES overovania podľa prílohy č. 4 na žiadosť ...

(2)

Činnosť notifikovanej osoby zodpovednej za ES overovanie začína v etape projektovania subsystému ...

(3)

Notifikovaná osoba je povinná zostaviť súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu ES ...

(4)

Notifikovaná osoba môže vydať čiastkové vyhlásenie o overení subsystému, ktoré sa vzťahuje ...

(5)

Ak to umožňujú príslušné technické špecifikácie interoperability, notifikovaná osoba môže ...

(6)

Obstarávateľom subsystému podľa odseku 1 je osoba, ktorá si objedná naprojektovanie, výstavbu, ...

§ 74
Dodatočné skúšky
(1)

Ak sa používaním zistí, že štrukturálny subsystém, ktorý má ES vyhlásenie o overení aj súbor ...

(2)

Bezpečnostný orgán v žiadosti podľa odseku 1 musí uviesť, či nezhoda štrukturálneho subsystému ...

§ 75
Postup uvádzania subsystémov do prevádzky po ich modernizácii alebo obnove
(1)

Obstarávateľ alebo výrobca subsystému poskytne bezpečnostnému orgánu podklady opisujúce projekt ...

(2)

Nové povolenie na uvedenie do prevádzky sa vyžaduje vždy, keď plánované práce na modernizácii ...

(3)

Lehota na rozhodnutie bezpečnostného orgánu je najviac štyri mesiace odo dňa doručenia podkladov. ...

(4)

Ak bezpečnostný orgán rozhodol, že je potrebné nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky ...

a)

dôvod, pre ktorý rozhodol, že sa technická špecifikácia interoperability neuplatní,

b)

technické vlastnosti, ktoré sa uplatňujú namiesto technickej špecifikácie interoperability, a

c)

identifikačné údaje o poverených osobách zodpovedných za postup overovania podľa prílohy č. ...

Železničné vozidlá

§ 76
Povoľovanie uvedenia železničných vozidiel do prevádzky
(1)

Na uvedenie železničného vozidla do prevádzky v existujúcom železničnom systéme je potrebné ...

(2)

Povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky vydané bezpečnostným orgánom v inom ...

(3)

Bezpečnostný orgán môže jedným povolením povoliť uviesť do prevádzky aj rad železničných ...

(4)

V povolení na uvedenie železničného vozidla do prevádzky možno ukladať podmienky používania ...

a)

podmienky uložené manažérovi infraštruktúry a železničným podnikom v súvislosti so zavedením ...

b)

podmienky uložené železničnému podniku v bezpečnostnom osvedčení (§ 86) a

c)

opatrenia schválené v bezpečnostnom povolení (§ 87) pre manažéra infraštruktúry.

(5)

V povolení podľa odseku 4 možno určiť osobu zodpovednú za údržbu železničného vozidla; tá ...

a)

o železničné vozidlo

1.

registrované v treťom štáte a udržiavané v súlade s predpismi tohto štátu,

2.

používané na železničných sieťach s odlišným rozchodom koľají, než je rozchod hlavnej siete ...

3.

prepravujúce vojenský materiál, alebo

b)

o špeciálnu prepravu vyžadujúcu jednorazové povolenie bezpečnostného orgánu pred uskutočnením ...

(6)

Osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla musí zabezpečiť, aby sa údržba železničného ...

(7)

Rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktorým sa zamieta žiadosť o povolenie, musí byť odôvodnené. ...

(8)

Ak bezpečnostný orgán po preskúmaní svojho rozhodnutia podľa odseku 7 potvrdí svoje pôvodné ...

(9)

Ak bezpečnostný orgán nerozhodne o žiadosti o udelenie povolenia na prevádzku vozidla v prípadoch ...

(10)

Povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky udelené v inom členskom štáte pred 19. ...

§ 77
Povoľovanie železničných vozidiel, ktoré sú v zhode s technickými špecifikáciami interoperability ...
(1)

Ak železničné vozidlo je v zhode so všetkými príslušnými technickými špecifikáciami interoperability, ...

a)

ak všetky štrukturálne subsystémy železničného vozidla majú udelené povolenie, bezpečnostný ...

b)

ak železničné vozidlo má ES vyhlásenia o overení, ale všetky štrukturálne subsystémy železničného ...

1.

technickej kompatibility medzi subsystémami železničného vozidla a ich bezpečnou integráciou do ...

2.

technickej kompatibility medzi železničným vozidlom a železničnou infraštruktúrou,

3.

súladu železničného vozidla s technickými a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na ...

(2)

Technickú kompatibilitu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu posúdi manažér infraštruktúry ...

(3)

Železničné vozidlá, ktoré sú v úplnej zhode s technickými špecifikáciami interoperability ...

a)

premávajú v iných členských štátoch v železničnej sieti, ktorá je v zhode s technickými špecifikáciami ...

b)

premávajú podľa podmienok uvedených v príslušných technických špecifikáciách interoperability. ...

(4)

Ak ide o železničné vozidlo, ktorému bolo prvé povolenie na uvedenie do prevádzky udelené podľa ...

(5)

Technická dokumentácia podľa odseku 4 musí obsahovať

a)

doklad o tom, že uvedenie železničného vozidla do prevádzky bolo prvý raz povolené v inom členskom ...

b)

kópiu súboru technickej dokumentácie podľa prílohy č. 4,

c)

záznam o histórii údržby železničného vozidla a o jeho prípadných technických úpravách uskutočnených ...

d)

technické a prevádzkové charakteristiky, ktoré preukazujú, že železničné vozidlo je s prihliadnutím ...

(6)

Ak ide o železničné vozidlo so zariadením na zaznamenávanie údajov o prevádzke, technické údaje ...

(7)

V dodatočnom povoľovaní podľa odseku 4 bezpečnostný orgán môže kontrolovať len technickú ...

(8)

V dodatočnom povoľovaní podľa odseku 4 bezpečnostný orgán môže žiadateľa požiadať

a)

o poskytnutie doplňujúcich informácií a údajov,

b)

o uskutočnenie hodnotenia rizík podľa spoločných bezpečnostných metód Európskej komisie (ďalej ...

c)

o vykonanie skúšobnej prevádzky železničného vozidla v existujúcom železničnom systéme na ...

(9)

Rozsah a obsah doplňujúcich informácií a údajov, hodnotenia rizík a požadovanej skúšobnej prevádzky ...

(10)

Ak to umožňuje kapacita železničnej siete, manažér infraštruktúry po prerokovaní so žiadateľom ...

(11)

Bezpečnostný orgán rozhodne o žiadosti o povolenie uvedenia železničného vozidla do prevádzky ...

a)

do dvoch mesiacov odo dňa predloženia technickej dokumentácie podľa odseku 4,

b)

do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia doplňujúcich informácií a údajov podľa odseku 8 písm. ...

c)

do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia výsledkov skúšobnej prevádzky podľa odseku 8 písm. c). ...

§ 78
Povoľovanie železničných vozidiel, ktoré nie sú v zhode s technickými špecifikáciami interoperability ...
(1)

Ak železničné vozidlo nie je v úplnej zhode s príslušnými technickými špecifikáciami interoperability, ...

a)

na technické aspekty, ktoré sú pokryté v technických špecifikáciách interoperability, použije ...

b)

na ostatné technické aspekty použije postup podľa technických predpisov a bezpečnostných predpisov, ...

(2)

Prvé povolenie podľa odseku 1 platí len pre existujúci železničný systém.

(3)

Ak ide o železničné vozidlo s povolením podľa § 76 ods. 10 alebo s povolením podľa odseku 1 ...

(4)

Technická dokumentácia podľa odseku 3 musí obsahovať

a)

doklad o tom, že uvedenie železničného vozidla do prevádzky bolo povolené v inom členskom štáte, ...

b)

technické údaje, program údržby a prevádzkové charakteristiky železničného vozidla,

c)

záznam o prevádzke železničného vozidla, jeho údržbe a prípadných technických úpravách uskutočnených ...

d)

technické a prevádzkové charakteristiky, ktoré preukazujú, že železničné vozidlo je s prihliadnutím ...

(5)

Technickú kompatibilitu podľa odseku 4 písm. d) posúdi manažér infraštruktúry a vydá odborné ...

(6)

Ak ide o železničné vozidlo so zariadením na zaznamenávanie údajov o prevádzke, technické údaje ...

(7)

V dodatočnom povoľovaní bezpečnostný orgán môže kontrolovať

a)

technickú kompatibilitu železničného vozidla s existujúcim železničným systémom a

b)

súlad železničného vozidla s technickými a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na ...

(8)

Bezpečnostný orgán môže spochybniť poskytnuté údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) len vtedy, ...

(9)

Pri dodatočnom povoľovaní podľa odseku 3 bezpečnostný orgán môže od žiadateľa požadovať

a)

poskytnutie doplňujúcich informácií a údajov,

b)

uskutočnenie hodnotenia rizík podľa bezpečnostných metód, alebo

c)

vykonanie skúšobnej prevádzky železničného vozidla v existujúcom železničnom systéme na účely ...

(10)

Bezpečnostný orgán po prerokovaní so žiadateľom určí rozsah a obsah doplňujúcich informácií ...

(11)

Bezpečnostný orgán rozhodne podľa odseku 3 najneskôr

a)

do štyroch mesiacov odo dňa predloženia technickej dokumentácie podľa odseku 4,

b)

do dvoch mesiacov odo dňa poskytnutia doplňujúcich informácií a údajov podľa odseku 9 písm. ...

c)

do dvoch mesiacov odo dňa poskytnutia výsledkov skúšobnej prevádzky podľa odseku 9 písm. c).

(12)

Ak bezpečnostný orgán nerozhodne o žiadosti v lehotách podľa odseku 11, považuje sa uvedenie ...

§ 79
Systém číslovania železničných vozidiel
(1)

Každé železničné vozidlo uvedené do prevádzky v ktoromkoľvek železničnom systéme v Európskom ...

(2)

Označiť železničné vozidlo európskym evidenčným číslom je povinný prvý žiadateľ o povolenie. ...

(3)

Ak ide o železničné vozidlo, ktoré sa prevádzkuje alebo sa má prevádzkovať na vlakovej trase ...

(4)

Ak v technickej špecifikácii interoperability nie je uvedené inak, železničnému vozidlu sa evidenčné ...

§ 80
Národné registre
(1)

Zriaďuje sa národný register železničných vozidiel, ktorý vedie bezpečnostný orgán a v ktorom ...

(2)

Národný register železničných vozidiel musí

a)

spĺňať spoločné špecifikácie vymedzené pre register Európskou komisiou,27)

b)

byť nezávislý na železničných podnikoch,

c)

byť prístupný bezpečnostným orgánom a vyšetrovacím orgánom, ako aj regulačným orgánom iných ...

(3)

V národnom registri železničných vozidiel sa evidujú tieto údaje:

a)

európske evidenčné číslo železničného vozidla,

b)

identifikačné údaje držiteľa registrovaného železničného vozidla,

c)

odkazy na ES vyhlásenie a označenie orgánu, ktorý ho vydal,

d)

obmedzenia použitia železničného vozidla v existujúcom železničnom systéme,

e)

identifikačné údaje osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla určenej v povolení na ...

(4)

V národnom registri železničných vozidiel sa odo dňa zriadenia Európskeho registra povolených ...

(5)

Držiteľ registrovaného železničného vozidla je povinný bezodkladne oznamovať bezpečnostnému ...

(6)

Držiteľom registrovaného železničného vozidla sa rozumie osoba registrovaná v národnom registri ...

(7)

Ak ide o železničné vozidlo, ktoré bolo uvedené do prevádzky prvý raz v treťom štáte a ktorému ...

(8)

Ak národný register železničných vozidiel nie je prepojený s národnými registrami iných členských ...

(9)

Zriaďuje sa národný register železničnej infraštruktúry, ktorý vedie bezpečnostný orgán a ...

§ 81
Notifikovaná osoba
(1)

Notifikovanou osobou na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ...

(2)

Za Slovenskú republiku možno notifikovať len autorizovanú právnickú osobu so sídlom v Slovenskej ...

(3)

Notifikovaná osoba môže byť autorizovaná na ES postupy posudzovania zhody a vhodnosti komponentov ...

(4)

Notifikovaná osoba môže byť v rámci postupov podľa odseku 3 autorizovaná

a)

na všetky etapy posudzovania zhody a overovania a v rámci nich na všetky druhy činností, alebo ...

b)

na štrukturálne subsystémy podľa prílohy č. 1.

(5)

Postupy posudzovania zhody s európskymi špecifikáciami vykonáva právnická osoba autorizovaná ...

PIATA ČASŤ

BEZPEČNOSŤ ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU

§ 82
Bezpečnostné požiadavky
(1)

Bezpečnosť železničného systému zahŕňa bezpečnostné požiadavky na železničný systém ako ...

(2)

Bezpečnosť existujúceho železničného systému je založená

a)

na povinnosti harmonizovať vnútroštátnu regulačnú štruktúru s existujúcimi technickými špecifikáciami ...

b)

na vymedzení povinností a zodpovednosti

1.

manažéra infraštruktúry a železničných podnikov za vytvorenie a používanie systému riadenia ...

2.

bezpečnostného orgánu za vydávanie bezpečnostných povolení (§ 87) a bezpečnostných osvedčení ...

3.

bezpečnostného orgánu za štátny dozor nad bezpečnosťou tohto systému a

4.

vyšetrovacieho orgánu za vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí,

c)

na vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov a držiteľov železničných vozidiel, ...

d)

na zohľadnení systematického prístupu k rozvoju a k zvyšovaniu bezpečnosti so zreteľom na vývoj ...

e)

na monitorovaní vývoja bezpečnosti a zhromažďovaní informácií o spoločných bezpečnostných ...

(3)

Bezpečnostným cieľom podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie minimálna úroveň bezpečnosti vyjadrená ...

a)

riziká pre cestujúcich,

b)

riziká pre zamestnancov manažéra infraštruktúry a železničných podnikov, ako aj pre zamestnancov ...

c)

riziká pre účastníkov cestnej premávky na priecestiach pri úrovňovom križovaní dráhy s cestnou ...

d)

riziká pre osoby neoprávnene sa pohybujúce v obvode dráhy a v prevádzkových priestoroch manažéra ...

e)

spoločenské riziká.

(4)

Bezpečnostnou metódou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie metóda vyvinutá Európskou železničnou ...

(5)

Bezpečnostnými indikátormi podľa odseku 2 písm. e) sa rozumejú informácie o bezpečnosti železničného ...

§ 83
Národné bezpečnostné predpisy
(1)

Národnými bezpečnostnými predpismi sa na účely tohto zákona rozumejú slovenské právne predpisy, ...

(2)

Národné bezpečnostné predpisy sú predmetom notifikácie Európskej komisii v štruktúre podľa ...

(3)

Národné bezpečnostné predpisy musia byť podľa ich právnej povahy publikované v Zbierke zákonov ...

(4)

Ak sa má prijať nový národný bezpečnostný predpis, ktorý bude požadovať vyššiu úroveň ...

(5)

Ak po preskúmaní notifikovaného návrhu nového národného bezpečnostného predpisu podľa odseku ...

§ 84
Systém riadenia bezpečnosti
(1)

Manažér infraštruktúry a železničné podniky sú povinní mať systém riadenia bezpečnosti. ...

(2)

Systém riadenia bezpečnosti musí byť v súlade s národnými bezpečnostnými predpismi (§ 83), ...

(3)

Manažér infraštruktúry a železničné podniky sú zodpovední za svoju časť železničného systému ...

(4)

Systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry musí zohľadniť dôsledky vyplývajúce ...

§ 85
Bezpečnostná správa

(1)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní každoročne do 30. júna posielať bezpečnostnému ...

(2)

Bezpečnostná správa musí obsahovať

a)

údaje o plnení bezpečnostných cieľov a výsledky plnenia bezpečnostných plánov,

b)

informáciu o vývoji bezpečnostných indikátorov uvedených v prílohe č. 8,

c)

výsledky interných bezpečnostných auditov a

d)

údaje o zistených nedostatkoch, poruchách a iných udalostiach v prevádzke železničnej dopravy ...

(3)Manažér infraštruktúry pri vypracúvaní bezpečnostnej správy spolupracuje so Železničnou ...

§ 86
Bezpečnostné osvedčenie
(1)

Bezpečnostné osvedčenie je rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou prístupu železničného ...

(2)

Vydanie bezpečnostného osvedčenia potvrdzuje, že železničný podnik zaviedol systém riadenia ...

(3)

Bezpečnostné osvedčenie potvrdzuje schválenie

a)

systému riadenia bezpečnosti železničného podniku podľa prílohy č. 10 a

b)

opatrení prijatých železničným podnikom na splnenie špecifických požiadaviek potrebných na ...

(4)

Bezpečnostné osvedčenie v časti podľa odseku 3 písm. b) je založené na dokumentácii predloženej ...

(5)

Bezpečnostný orgán je príslušný na udelenie

a)

bezpečnostného osvedčenia železničnému podniku, ktorý začal svoju prvú prevádzku dopravy v ...

b)

dodatočného bezpečnostného osvedčenia podľa odseku 3 písm. b) železničnému podniku, ktorý ...

(6)

V bezpečnostnom osvedčení sa musí uviesť druh a rozsah zahrnutých dopravných služieb, ktoré ...

(7)

Bezpečnostné osvedčenie podľa odseku 3 písm. a) vydané v inom členskom štáte platí pre rovnocenné ...

(8)

Na žiadosť železničného podniku možno platnosť bezpečnostného osvedčenia predlžovať vždy ...

(9)

Držiteľ bezpečnostného osvedčenia je povinný bezodkladne informovať bezpečnostný orgán o každej ...

(10)

Bezpečnostné osvedčenie sa musí aktualizovať vždy, keď dôjde k podstatnej zmene druhu alebo ...

(11)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že držiteľ bezpečnostného osvedčenia už nespĺňa podmienky, ...

(12)

Bezpečnostný orgán, ktorý odňal dodatočné bezpečnostné osvedčenie podľa odseku 5 písm. b), ...

(13)

Bezpečnostný orgán je povinný informovať Európsku železničnú agentúru o každom udelení, ...

(14)

Vzory bezpečnostných osvedčení podľa odseku 3 a náležitosti žiadostí upravuje osobitný predpis.29) ...

§ 87
Bezpečnostné povolenie
(1)

Bezpečnostné povolenie je rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou na správu a ...

(2)

Bezpečnostné povolenie obsahuje schválenie

a)

systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry podľa prílohy č. 10 a

b)

opatrení prijatých manažérom infraštruktúry na splnenie osobitných požiadaviek nevyhnutných ...

(3)

Na žiadosť manažéra infraštruktúry možno platnosť bezpečnostného povolenia predlžovať vždy ...

(4)

Držiteľ bezpečnostného povolenia je povinný bezodkladne informovať bezpečnostný orgán o každej ...

(5)

Ak dôjde k podstatnej zmene regulačného rámca v oblasti bezpečnosti existujúceho železničného ...

(6)

Ak bezpečnostný orgán zistí, že držiteľ bezpečnostného povolenia už nespĺňa požiadavky, ...

(7)

Bezpečnostný orgán je povinný informovať Európsku železničnú agentúru o každom udelení, ...

§ 88
Požiadavky na žiadosti
(1)

Bezpečnostný orgán rozhodne o žiadosti o bezpečnostné osvedčenie alebo o bezpečnostné povolenie ...

(2)

V záujme zjednodušenia zakladania nových železničných podnikov a manažérov infraštruktúry ...

(3)

Bezpečnostný orgán je povinný poskytnúť osobitné pokyny železničnému podniku, ktorý žiada ...

(4)

Žiadosti sa podávajú v štátnom jazyku, ak bezpečnostný orgán neurčí inak.

§ 89
Bezpečnostné školenia personálu
(1)

Ak je na splnenie požiadaviek na získanie bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia ...

(2)

Ak školenia podľa odseku 1 zahŕňajú udeľovanie osvedčení o ich vykonaní, bezpečnostný orgán ...

(3)

Zabezpečiť potrebnú úroveň kvalifikácie svojho personálu vykonávajúceho úlohy vzťahujúce ...

(4)

Ak školenie ponúka len jeden železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, je povinný umožniť ...

(5)

Pri nábore vlakového personálu a personálu vykonávajúceho iné dôležité bezpečnostné úlohy ...

§ 90
Bezpečnostný orgán
(1)

Bezpečnostný orgán

a)

povoľuje uvedenie štrukturálnych subsystémov tvoriacich existujúci železničný systém do prevádzky ...

b)

povoľuje uviesť do prevádzky nové alebo podstatne zmenené železničné vozidlá, ktoré ešte ...

c)

uplatňuje výnimky z určenia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla,

d)

vydáva bezpečnostné osvedčenia a bezpečnostné povolenia, rozhoduje o ich zmene, doplnení, zrušení, ...

e)

monitoruje uplatňovanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti železničného systému a dáva ...

f)

dohliada, aby komponenty spĺňali základné požiadavky,

g)

kontroluje, či prevádzkované železničné vozidlá, sú riadne registrované v národnom registri ...

h)

dozerá, aby poskytovanie školení a vydávanie osvedčení o ich absolvovaní bolo v súlade s bezpečnostnými ...

i)

vykonáva aktívnu výmenu stanovísk a skúseností na úrovni Európskeho spoločenstva na účely ...

(2)

Bezpečnostný orgán vykonáva svoje úlohy podľa odseku 1 otvoreným, nediskriminačným a transparentným ...

(3)

Úlohy podľa odseku 1 nemožno preniesť na manažéra infraštruktúry, na železničné podniky a ...

(4)

Kontrolovaný manažér infraštruktúry alebo železničný podnik sú povinní poskytnúť bezpečnostnému ...

(5)

V konaniach podľa tohto zákona bezpečnostný orgán umožní účastníkom konania a ostatným zainteresovaným ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na vykonávanie kontroly podľa odseku 4 sa primerane použijú základné ...

§ 91
Výročná správa
(1)

Bezpečnostný orgán každoročne do 30. septembra posiela Európskej železničnej agentúre výročnú ...

(2)

Výročná správa obsahuje údaje

a)

o vývoji bezpečnosti existujúceho železničného systému, vrátane súhrnu bezpečnostných indikátorov ...

b)

o významných zmenách v národných bezpečnostných predpisoch a v regulácii bezpečnosti existujúceho ...

c)

o stave bezpečnostného osvedčovania a bezpečnostného povoľovania,

d)

o výsledkoch a skúsenostiach z vykonaných kontrol v podnikoch manažérov infraštruktúry a v železničných ...

e)

o uplatnených výnimkách z určenia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla pri povolení ...

Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí

§ 92
Druhy nehôd a mimoriadne udalosti
(1)

Nehodami sú vážne nehody, menšie nehody a incidenty, na ktorých sa podieľalo pohybujúce sa železničné ...

(2)

Na účely tohto zákona

a)

vážnou nehodou sa rozumie každá zrážka alebo vykoľajenie vlakov, ktorej následkom je najmenej ...

b)

menšou nehodou sa rozumie neželaná alebo neúmyselná náhla udalosť alebo špecifický reťazec ...

1.

zrážka vlakov,

2.

vykoľajenie vlakov,

3.

nehoda vlaku na úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou,

4.

ujma na zdraví zapríčinená pohybujúcim sa železničným vozidlom,

5.

požiar a

6.

iné nehody,

c)

incidentom sa rozumie iná udalosť než je nehoda, ktorá súvisí s pohybom železničného vozidla ...

d)

príčinou nehody sa rozumie konanie alebo opomenutie osôb, udalosť, okolnosť alebo ich kombinácia, ...

e)

rozsiahlym poškodením podľa písmena a) sa rozumie materiálna škoda, ktorú vyšetrovací orgán ...

(3)

Mimoriadnou udalosťou na účely tohto zákona je náhla udalosť alebo reťazec takýchto udalostí, ...

(4)

Na vyšetrovanie mimoriadnych udalostí sa vzťahujú ustanovenia o vyšetrovaní nehôd.

§ 93
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní okamžite po zistení ohlásiť nehodu ...

(2)

V ohlásení podľa odseku 1 uvedú nevyhnutné údaje potrebné na začatie záchranných prác, najmä ...

§ 94
Povinnosti po nehode
(1)

Do príchodu záchranných zložiek a Policajného zboru možno zasahovať do vrakov a meniť pôvodný ...

(2)

Ak sa v záujme úkonov podľa odseku 1 odstráni prekážka, časť trosiek alebo vrak alebo zmení ...

(3)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní bezprostredne po ohlásení miesto nehody ...

§ 95
Vyšetrovacia povinnosť
(1)

Vyšetrovací orgán vyšetruje príčiny a okolnosti vzniku vážnych nehôd, ku ktorým došlo v železničnej ...

(2)

Vyšetrovací orgán môže vyšetrovať aj menšiu nehodu alebo mimoriadnu udalosť, vrátane technických ...

a)

vážnosť nehody alebo mimoriadnej udalosti,

b)

či nehoda alebo mimoriadna udalosť tvorí súčasť opakujúcich sa udalostí alebo reťazca súvisiacich ...

c)

či nehoda alebo mimoriadna udalosť má vplyv aj na bezpečnosť železničného systému Európskeho ...

d)

požiadavky a návrhy manažéra infraštruktúry, železničných podnikov, bezpečnostného orgánu ...

(3)

Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí (ďalej len „vyšetrovanie“) vyšetrovacím orgánom ...

§ 96
Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí
(1)

Vyšetrovaním sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý zahŕňa zhromažďovanie a analýzu ...

(2)

Rozsah vyšetrovania, osobu vyšetrovateľa alebo zloženie vyšetrovacej komisie, ako aj postup, ktorý ...

(3)

Vyšetrovanie sa vykonáva nezávisle na vyšetrovaní, ktoré uskutočňuje Policajný zbor, Železničná ...

(4)

Ten, kto uskutočňuje policajné vyšetrovanie, môže požiadať vyšetrovací orgán o vyšetrenie ...

§ 97
Vyšetrovateľ
(1)

Vyšetrovateľom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba poverená vyšetrovacím orgánom, ...

(2)

Ten, kto uskutočňuje policajné vyšetrovanie, je povinný v čo najkratšom možnom čase umožniť ...

a)

prístup na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, ako aj prístup k železničným vozidlám, k ...

b)

okamžité zaznamenanie dôkazov a odobratie vzoriek z trosiek alebo z vraku železničných vozidiel, ...

c)

prístup k obsahu záznamových zariadení a využitie takého obsahu na účely vyšetrovania,

d)

prístup k výsledkom prehliadok tiel obetí a k lekárskym nálezom a k lekárskym správam a pitevným ...

e)

prístup k výsledkom vyšetrovania vlakového personálu a ostatných železničných zamestnancov, ...

f)

vypočutie zúčastneného železničného personálu a svedkov,

g)

prístup k všetkým údajom, informáciám a záznamom, ktoré má manažér infraštruktúry, dotknutý ...

(3)

Vyšetrovateľ pri výkone svojich úloh koná nezávisle a má oprávnenia bez súhlasu inej osoby ...

(4)

Prístup k úkonom podľa odseku 2 majú aj osoby poverené manažérom infraštruktúry a železničného ...

§ 98
Postup vyšetrovania
(1)

Vyšetrovací orgán je príslušný na vyšetrovanie nehôd na území Slovenskej republiky. Ak nie ...

(2)

Ak sa na nehode podieľal železničný podnik, ktorý má sídlo v inom členskom štáte alebo ktorému ...

(3)

Vyšetrovanie sa musí uskutočňovať čo najotvorenejším spôsobom tak, aby sa všetci zúčastnení ...

(4)

Vyšetrovací orgán vedie vyšetrovanie tak, aby v čo najkratšom možnom čase skončil vyšetrovanie ...

(5)

Vyšetrovací orgán je povinný informovať Európsku železničnú agentúru o začatí vyšetrovania ...

§ 99
Správy z vyšetrovania
(1)

Z každého vyšetrovania nehody vypracuje vyšetrovateľ správu. V správe uvedie ciele vyšetrovania ...

(2)

Vyšetrovací orgán vydá záverečnú správu z vyšetrovania v čo možno najkratšom čase, najneskôr ...

(3)

Vyšetrovací orgán poskytne záverečnú správu s odporúčaniami na zvýšenie bezpečnosti železničného ...

(4)

Bezpečnostné odporúčania uvedené v záverečnej správe z vyšetrovania sú adresované bezpečnostnému ...

(5)

Bezpečnostné odporúčanie nesmie utvárať prezumpciu viny alebo zodpovednosti konkrétnej osoby ...

(6)

Bezpečnostný orgán a iné orgány a osoby, ktorým bolo adresované bezpečnostné odporúčanie, ...

(7)

Vyšetrovací orgán každoročne do 30. septembra zverejňuje vo vestníku ministerstva a na svojej ...

(8)

Vyšetrovací orgán posiela Európskej železničnej agentúre kópie záverečnej správy z vyšetrovania ...

§ 100
Vyšetrovací orgán
(1)

Vyšetrovací orgán je stály orgán určený na vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí, ktorý ...

a)

mať stále k dispozícii aspoň jedného vyšetrovateľa spôsobilého okamžite začať vyšetrovanie, ...

b)

byť organizačne a právne nezávislý na manažérovi infraštruktúry, na železničných podnikoch, ...

c)

byť funkčne oddelený od bezpečnostného orgánu a od regulačného orgánu.

(2)

Manažér infraštruktúry, železničný podnik a bezpečnostný orgán sú povinní ihneď ohlásiť ...

(3)

Vyšetrovací orgán poskytne na vyšetrovanie každej nehody vhodné prostriedky zahŕňajúce prevádzkové ...

(4)

Vyšetrovací orgán spolupracuje na vyšetrovaní s vyšetrovacími orgánmi iných členských štátov. ...

(5)

Vyšetrovací orgán sa zúčastňuje na spolupráci s Európskou železničnou agentúrou a s vyšetrovacími ...

ŠIESTA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 101
Orgány verejnej správy

Orgánmi verejnej správy vo veciach dráh sú:

a)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ...

b)

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len „úrad“) a

c)

vyšší územný celok.

§ 102
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach dráh, okrem úloh, ktoré má úrad ako regulačný ...

b)

poveruje osoby výkonom štátneho dozoru, vydáva im preukazy, vedie evidenciu vydaných preukazov,

c)

je vyšetrovacím orgánom, ak ide o nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na železničných ...

d)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje

1.

úrad ako špeciálny stavebný úrad,

2.

vyšší územný celok,

e)

navrhuje, ktoré železničné trate existujúceho železničného systému alebo nové železničné ...

f)

určuje, ktoré železničné trate sú hlavné a ktoré vedľajšie a ich určenie zverejňuje na svojej ...

g)

rozhoduje o uplatnení základných požiadaviek na existujúci železničný systém, ktorého železničné ...

h)

rozhoduje na žiadosť navrhovateľa a po odbornom posúdení bezpečnostným orgánom o výnimke z ...

i)

zastupuje štát, ak ide o nadobúdanie dráh, ktoré nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, ...

j)

rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zrušení železničnej trate,

k)

rozhoduje po dohode s úradom, ktorú časť železničnej infraštruktúry navrhne ako špecifický ...

l)

posiela Európskej komisii dokumentáciu a projekty k uplatňovanej výnimke z technickej špecifikácie ...

m)

rozhoduje a zverejňuje, ktoré európske špecifikácie sa použijú na posudzovanie zhody subsystémov ...

n)

zostavuje zoznam národných bezpečnostných predpisov, oznamuje ho a jeho zmeny Európskej komisii, ...

o)

uskutočňuje všetky notifikácie vyplývajúce z tohto zákona a z právne záväzných aktov Európskeho ...

p)

dohliada na to, aby obsah poskytovaného školenia personálu a prípadné udeľovanie potvrdení vzdelávacieho ...

q)

poveruje právnické osoby

1.

vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových ...

2.

posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh ...

3.

overovaním technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku,

4.

vykonávaním technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky, ...

5.

vykonávaním skúšok dráhových vozidiel,

6.

vydávaním osvedčení údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov,

r)

zverejňuje vo vestníku ministerstva a na internetovej stránke zoznamy poverených právnických osôb ...

s)

je schvaľovacím orgánom na schvaľovanie typov dráhových vozidiel, okrem vozidiel lanových dráh, ...

t)

vyjadruje sa ku konceptu a k návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska,

u)

zabezpečuje činnosť skúšobnej komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných ...

v)

zabezpečuje overovanie odbornej spôsobilosti predsedov skúšobných komisií na overovanie odbornej ...

w)

ukladá povinnosť prevádzkovateľovi dráhy, dráhovému podniku a ďalším osobám zúčastneným ...

x)

poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu manažérovi infraštruktúry na prevádzku železničnej ...

y)

poskytuje manažérovi infraštruktúry úhrady na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia vo výške ...

z)

udeľuje výnimku zo stavebno-technických požiadaviek na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh ...

(2)

Ministerstvo všeobecne záväznými predpismi ustanoví

a)

stavebno-technický poriadok dráh, v ktorom upraví podrobnosti o stavebno-technických požiadavkách ...

b)

dopravný poriadok dráh, v ktorom upraví podrobnosti o prevádzkovaní jednotlivých druhov dráh ...

c)

špecifikáciu určených technických zariadení a podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti ...

d)

rozsah a druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení, podrobnosti o odbornej ...

e)

podrobnosti o náležitostiach žiadosti na začatie konania o povolenie na prevádzkovanie dráhy a ...

f)

náležitosti žiadosti o dotáciu podľa § 61, metodológiu výpočtu nákladov a kalkuláciu a podrobnosti ...

Úrad

§ 103
(1)

Úrad je orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Úrad môže ...

(2)

Úrad je

a)

bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy a pre železničné ...

b)

regulačným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy,

c)

vyšetrovacím orgánom pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach ...

d)

je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich súčastí a pre stavby v ochrannom pásme ...

e)

je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ...

f)

vykonáva štátny odborný dozor vo veciach dráh, okrem mestských električkových dráh a trolejbusových ...

(3)

Úrad ďalej

a)

vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy, okrem mestských dráh,

b)

vyjadruje sa v územnoplánovacích činnostiach k zadaniu, ku konceptu a k návrhu územného plánu ...

c)

zisťuje zdroje ohrozovania dráhy a jej súčastí a nariaďuje ich odstránenie, okrem mestských ...

d)

rozhoduje o potrebe nového povolenia na uvedenie subsystému do prevádzky po jeho modernizácii alebo ...

e)

rozhoduje na návrh vlastníka o zrušení vlečky alebo špeciálnej dráhy,

f)

rozhoduje na návrh prevádzkovateľa dráhy o názvoch staníc a zastávok a o ich zmenách, okrem ...

g)

plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu vo veciach určených technických ...

h)

overuje a schvaľuje spôsobilosť určených technických zariadení a poveruje touto činnosťou právnickú ...

i)

overuje splnenie požiadaviek na vykonávanie určených činností a poveruje touto činnosťou právnickú ...

j)

vydáva a odníma doklad o odbornej spôsobilosti na revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určených ...

k)

overuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach a ...

l)

vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie dráhy, okrem mestských dráh,

m)

ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom regulačný rámec, v ktorom vymedzí podrobnosti ...

n)

poveruje právnické osoby vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov ...

o)

vedie národný register vozidiel a register železničnej infraštruktúry a vydáva potvrdenia o registrácii, ...

p)

prideľuje železničným vozidlám evidenčné čísla,

q)

ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty spáchané na železničných dráhach, na lanových ...

r)

vydáva a odníma preukaz rušňovodiča a preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy,

s)

spolupracuje s bezpečnostnými orgánmi členských štátov a s Európskou železničnou agentúrou; ...

t)

vydáva povolenia a dodatočné povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky,

u)

schvaľuje, eviduje a vydáva potvrdenie o značke vlastníka železničného vozidla,

v)

určuje všeobecne záväzným právnym predpisom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre ...

(4)

Úrad každoročne do 31. mája poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky správu o činnosti a ...

(5)

Vnútornú organizáciu úradu upravuje štatút, ktorý na návrh predsedu úradu schvaľuje minister ...

§ 104
(1)

Úrad je rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom ...

(2)

Na čele úradu je predseda úradu, ktorého do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva na návrh ministra ...

(3)

Predseda úradu riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť, koná ako štatutárny orgán vo všetkých ...

(4)

Predsedu úradu zastupuje počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie podpredseda ...

(5)

Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu je šesť rokov odo dňa vymenovania do funkcie. ...

(6)

Predseda úradu a podpredseda úradu nesmú počas výkonu funkcie

a)

vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, ani verejne pôsobiť v ich prospech ...

b)

vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne, byť členom štatutárneho orgánu, ani členom v riadiacom, ...

c)

byť zamestnancom, spoločníkom ani konateľom prevádzkovateľa dráhy alebo dráhového podniku, ...

(7)

Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa skončí dňom

a)

uplynutia funkčného obdobia,

b)

vzdania sa funkcie,

c)

úmrtia,

d)

odvolania z funkcie,

e)

straty bezúhonnosti,

f)

pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

(8)

Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi vlády Slovenskej ...

(9)

Predsedu úradu a podpredsedu úradu možno odvolať z funkcie, ak

a)

je v konflikte s obmedzeniami podľa odseku 6,

b)

nezabezpečuje, aby úrad riadne plnil úlohy podľa tohto zákona,

c)

nevykonáva funkciu najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

§ 105
Vyšší územný celok
(1)

Vyšší územný celok ako prenesený výkon štátnej správy

a)

plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom ...

b)

plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ...

c)

vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ...

d)

zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,

e)

vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,

f)

vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,

g)

vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,

h)

vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,

i)

rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,

j)

prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov32) vo veciach stavby mestských dráh,

k)

ukladá pokuty za priestupky podľa § 108 a za iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských ...

(2)

Miestne príslušným správnym orgánom je vyšší územný celok, v ktorého územnom obvode je mestská ...

(3)

Vyššie územné celky sa vyjadrujú k návrhu cestovného poriadku siete z hľadiska potrieb základnej ...

Štátny dozor

§ 106
(1)

Štátny dozor na dráhach sa vykonáva ako štátny odborný dozor a ako štátny odborný technický ...

(2)

Výkonom štátneho odborného dozoru sa zisťuje, či

a)

prevádzkovatelia dráh dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti podľa tohto zákona a vykonávacích ...

b)

manažér infraštruktúry a železničné podniky plnia úlohy podľa národných bezpečnostných ...

c)

prevádzkovatelia dráh, dráhové podniky, odosielatelia a príjemcovia tovaru a iné osoby zúčastnené ...

(3)

Výkonom štátneho odborného technického dozoru sa zisťuje, či

a)

určené technické zariadenia spĺňajú požiadavky na technickú bezpečnosť a či sú spôsobilé ...

b)

určené činnosti zabezpečujú právnické osoby na základe a v rozsahu udeleného oprávnenia a

c)

revízie, prehliadky, prekládky, skúšky a obsluhu určených technických zariadení v prevádzke, ...

d)

prevádzkovatelia určených technických zariadení dodržiavajú podmienky na uvádzanie týchto zariadení ...

§ 107
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na výkon štátneho dozoru a na oprávnenia a povinnosti osôb poverených ...

(2)

Štátny dozor vykonávajú zamestnanci ministerstva, úradu a vyššieho územného celku, ktorým ...

(3)

Poverené osoby sa pri výkone štátneho dozoru preukazujú preukazom vydaným ministerstvom a služobným ...

(4)

Osoba podľa odseku 1 je pri výkone štátneho dozoru oprávnená

a)

vstupovať na pozemky, do priestorov dráhy a jej súčastí a do dráhových vozidiel kontrolovanej ...

b)

požadovať od kontrolovanej osoby predloženie dokumentácie, dokladov, evidencií, odborných posudkov ...

c)

nazerať do dokumentácie, dokladov a evidencií a ostatných písomností podľa písmena b), robiť ...

d)

nariadiť odstránenie zistených nedostatkov a na tento účel určiť primeranú lehotu,

e)

bezplatne použiť oznamovacie a telekomunikačné zariadenia a prostriedky informačnej technicky kontrolovanej ...

(5)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)

umožniť osobe podľa odseku 1 výkon štátneho dozoru a poskytnúť jej súčinnosť podľa odseku ...

b)

odstrániť v určenej lehote nedostatky nariadené poverenou osobou a ich odstránenie ohlásiť orgánu ...

(6)

Ak osoba vykonávajúca štátny dozor zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti ...

(7)

Poriadkovú pokutu35) možno uložiť do 1000 eur; v blokovom konaní do 100 eur.

§ 108
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)

vykonáva v ochrannom pásme železničnej dráhy zakázanú alebo nepovolenú činnosť, alebo činnosť, ...

b)

vysadí, pestuje, neudržiava alebo na výzvu bezpečnostného orgánu neokliesni alebo neodstráni ...

c)

poškodí teleso dráhy alebo súčasť dráhy, alebo naruší funkciu oznamovacieho, zabezpečovacieho ...

d)

vykonáva určené činnosti alebo iné činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť ...

e)

prechádza cez dráhu mimo určeného priestoru priechodu alebo priecestia alebo vstúpi bez súhlasu ...

f)

vstupuje bez platného prepravného dokladu alebo bez iného oprávnenia do priestorov na staniciach, ...

g)

nerešpektuje prevádzkové pravidlá v priestoroch staníc a zastávok, najmä zákazy a príkazy prevádzkovateľa ...

(2)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 1 000 eur, za priestupky podľa ...

(3)

V blokovom konaní možno za priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) a písm. e) až g) uložiť pokutu ...

(4)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva bezpečnostný orgán, ak nie je na ich prejednávanie príslušná ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.36) Výnosy z pokút ...

§ 109
Iné správne delikty
(1)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi dráhy, ktorý

a)

nezabezpečuje nerušený a bezpečný stav priechodného prierezu, najmä pádom stromov, kameňov ...

b)

prevádzkuje dráhu bez zamestnávania zodpovedného zástupcu s odbornou kvalifikáciou, alebo bez ...

c)

jednotlivé činnosti prevádzkovania dráhy nevykonávajú zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavky ...

d)

neposkytol informácie a údaje potrebné na posúdenie rozvoja dopravy na dráhe, úrovne dopravných ...

e)

nezabezpečil účasť zamestnancov na preškolení alebo skúške alebo na lekárskych prehliadkach ...

f)

používa v prevádzke dráhy určené technické zariadenia nespôsobilé na prevádzku, alebo neplní ...

g)

prevádzkuje na dráhe dráhové vozidlo neschváleného typu alebo bez povolenia na prevádzku,

h)

umožní, aby na dráhe viedol dráhové vozidlo zamestnanec bez platného preukazu na vedenie dráhového ...

(2)

Bezpečnostný orgán uloží pokuty od 800 eur do 10 000 eur vlastníkovi vlečky, ktorý neudržiava ...

(3)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur dráhovému podniku, ktorý

a)

neposkytol informácie a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpečnosti prevádzky na dráhe a dopravy ...

b)

nezabezpečil účasť zamestnancov na preškolení alebo skúške alebo na lekárskych prehliadkach ...

c)

používa v doprave na dráhe určené technické zariadenia nespôsobilé na prevádzku, alebo neplní ...

d)

použije na dráhe dráhové vozidlo neschváleného typu alebo bez povolenia na prevádzku,

e)

umožní, aby dráhové vozidlo viedol zamestnanec bez platného preukazu na vedenie dráhového vozidla ...

(4)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 500 eur do 4 000 eur prevádzkovateľovi určeného technického ...

a)

nezabezpečí, aby činnosti na určených technických zariadeniach vykonávali len osoby s platným ...

b)

umožní, aby určené činnosti vykonávali osoby bez oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom, ...

c)

neoznámil bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a neprivolal záchranné zložky integrovaného záchranného ...

d)

nezabezpečil miesto mimoriadnej udalosti pred inými osobami alebo nezachoval pôvodný stav do príchodu ...

e)

nevykonal vlastné zisťovanie príčiny mimoriadnej udalosti alebo neprijal potrebné opatrenia na ...

(5)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur vlastníkovi dráhy, ktorý neudržiava ...

(6)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur manažérovi infraštruktúry, ktorý ...

a)

nevytvoril alebo nepoužíva systém riadenia bezpečnosti alebo jeho systém riadenia bezpečnosti ...

b)

použije na železničných tratiach existujúceho železničného systému subsystém bez povolenia ...

c)

nepodal do 30. júna výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok,

d)

umožní prístup na sieť železničnému podniku bez platného bezpečnostného osvedčenia,

e)

neoznámil podstatné zmeny regulačného rámca, ktoré sú dôležité pre platnosť bezpečnostného ...

f)

nezabezpečil školenie personálu na splnenie požiadaviek bezpečnostného povolenia alebo nediskriminačný ...

(7)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur železničnému podniku, ktorý

a)

nevytvoril alebo nepoužíva systém riadenia bezpečnosti alebo jeho systém riadenia bezpečnosti ...

b)

použije na železničných tratiach existujúceho železničného systému subsystém bez povolenia ...

c)

nepodal do 30. júna výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok,

d)

prevádzkuje železničnú dopravu bez platného bezpečnostného osvedčenia,

e)

nezabezpečil školenie personálu na splnenie požiadaviek bezpečnostného osvedčenia.

(8)

Regulačný orgán uloží pokutu od 800 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi dráhy, ktorý

a)

nevydá alebo nezverejní v staniciach a na zastávkach cestovný poriadok alebo jeho zmenu,

b)

neudržiava poriadok, schodnosť alebo čistotu v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť,

c)

nezaviedol alebo neudržiava informačný systém potrebný na orientáciu osôb, vrátane zrakovo a ...

d)

nevykonal dostatočné opatrenia na umožnenie používania verejnej osobnej dopravy na dráhe osobám ...

e)

neposkytol v staniciach alebo v iných budovách v obvode dráhy určených na osobnú dopravu potrebné ...

f)

neoznačil zamestnancov, ktorí sú oprávnení v obvode dráhy dávať iným osobám pokyny súvisiace ...

g)

neoznačil názvom prevádzkovanú stanicu alebo zastávku alebo neoznačil smer chodu dráhových vozidiel, ...

h)

neoznačil piktogramom alebo slovným vyjadrením priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné ...

i)

neumožnil až do vyčerpania kapacity dráhy za rovnakých a nediskriminačných podmienok prístup ...

j)

bez vážneho dôvodu zastavil alebo obmedzil dopravu na dráhe alebo nezabezpečil minimálny rozsah ...

k)

nevypracoval alebo neudržiava v aktuálnom stave zoznam pracovných pozícií a činností vyžadujúcich ...

(9)

Regulačný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur manažérovi infraštruktúry alebo železničnému ...

a)

nevypracoval podnikateľský plán,

b)

nespravuje náležite alebo neprevádzkuje železničnú infraštruktúru, najmä nezabezpečuje jej ...

c)

prideľuje kapacitu infraštruktúry diskriminačne a nespravodlivo alebo v rozpore s rámcovými pravidlami ...

d)

nevypracoval podmienky používania železničnej siete, nepostupuje podľa nich alebo postupuje diskriminačne ...

e)

obmedzuje bez zákonného dôvodu alebo bez rozhodnutia regulačného orgánu právo prístupu na železničnú ...

f)

nespolupracuje s manažérmi nadväzujúcich železničných infraštruktúr pri prideľovaní kapacity ...

g)

nepostupuje podľa pravidiel zostavovania cestovného poriadku, najmä jeho prerokúvania a koordinácie, ...

h)

nevypracoval havarijný plán na riešenie núdzových situácií,

i)

nedodržiava rozhodnutia regulačného orgánu.

(10)

Vyšetrovací orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi dráhy a dráhovému ...

a)

neposkytol vyšetrovaciemu orgánu alebo policajnému orgánu technickú pomoc a informácie potrebné ...

b)

nezisťuje príčiny nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo neoznámil vyšetrovaciemu orgánu vážnu ...

c)

nevypracoval havarijný plán pre prípad nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo nevydal vnútorný ...

d)

nedbá o prevenciu vzniku nehôd pravidelným školením zamestnancov.

(11)

Vyšetrovací orgán uloží pokutu od 800 eur do 10 000 eur manažérovi infraštruktúry a železničnému ...

a)

neohlási okamžite po zistení nehodu alebo mimoriadnu udalosť koordinačnému stredisku integrovaného ...

b)

nezaistil miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti pred inými osobami alebo menil pôvodný stav bez ...

c)

nevedie vlastné zisťovanie príčin nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo o prijatých opatreniach ...

(12)

Regulačný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur manažérovi infraštruktúry, ktorý

a)

určil úhradu mimo regulačného rámca určeného regulačným orgánom,

b)

nezabezpečil, aby spoplatňovací systém bol založený na rovnakých princípoch pre celú sieť, ...

c)

neposkytol železničnému podniku potrebné informácie o jednotlivých úhradách za poskytované ...

(13)

Konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 12 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď ...

(14)

Správny orgán je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k správnemu ...

(15)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu. Ak pokutu uložil vyšší územný celok, je jej výnos ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 110
Spoločné ustanovenia
(1)

Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(2)

Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie

a)

členský štát Európskej únie okrem Cyperskej republiky a Maltskej republiky,

b)

štát, ktorý je zmluvnou stranou Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore, okrem Islandskej republiky, ...

c)

Švajčiarska konfederácia.

(3)

Ak to nevylučuje povaha veci a ak osobitný zákon neustanovuje inak,36) ustanovenia druhej časti ...

§ 111
Procesné ustanovenia
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis ...

(2)

Ak v tomto zákone nie je ustanovená iná lehota na rozhodnutie, lehota na rozhodnutie je 60 dní odo ...

(3)

Proti rozhodnutiam úradu možno podať rozklad; to neplatí, ak ide o rozhodnutie úradu ako špeciálneho ...

§ 112
Prechodné ustanovenia
(1)

Úradom podľa tohto zákona je Úrad pre reguláciu železničnej dopravy zriadený podľa doterajších ...

(2)

Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu uplynie uplynutím obdobia, na ktoré boli vymenovaní ...

(3)

Povolenia na prevádzkovanie dráhy, bezpečnostné povolenia, bezpečnostné osvedčenia a iné právoplatné ...

(4)

Konania začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa tohto zákona. V konaní o priestupku ...

(5)

Úhrady manažérovi infraštruktúry na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia vo výške fixných ...

(6)

Úhrady za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a za služby poskytované v minimálnom ...

§ 113

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 114
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...

2.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2006 Z. z. o technických požiadavkách interoperability ...

3.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.

4.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ...

5.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 7/1988 Zb. o križovaní pozemných komunikácií s ...

6.

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 38/1990 Zb., ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky ...

7.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 249/1997 Z. z. ...

8.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 250/1997 Z. z., ...

9.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 113/1999 Z. z. ...

10.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 499/2007 Z. z. ...

11.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 19 239/74 zo 17. júla 1974 o lehotách dozornej činnosti ...

12.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 26 049/76 z 29. decembra 1976, ktorou sa vydáva Skúšobný ...

13.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 19 022/1978 z 25. septembra 1978 o odbornej spôsobilosti ...

14.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 9737/84-025 z 8. októbra 1984 o prepravách vojenských ...

15.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 5095/85-ÚÚŽZ z 20. júna 1985, ktorou sa vydávajú ...

16.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 8969/1985-025 zo 4. decembra 1985, ktorou sa určujú ...

17.

Úprava Federálneho ministerstva č. 25 188/76-025 o Pravidlách technickej prevádzky železníc (registrovaná ...

18.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 25 110/77-025 o pravidlách technickej prevádzky lanových ...

19.

Úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 16 349/79 o pravidlách technickej prevádzky vlečiek ...

21.

Pravidlá technickej prevádzky mestských dráh vydané Ministerstvom dopravy (registrované v čiastke ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...

1.

V § 108 ods. 2 písmeno l) znie:

„l) stavby dráhy a jej súčastí a stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia prevádzke ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10h znie:

„10h) § 11 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 126 ods. 1 sa za slovo „dráhach“ vkladajú slová „a o doprave na dráhach“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

§ 23 sa vypúšťa.

2.

V § 52 písm. c) sa slová „predpisov o bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „predpisov o železničných ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V prílohe položke 70 sa pripájajú písmená i) a j), ktoré znejú:

„i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy) 15 eur; ...

2.

V prílohe položke 71 sa pripájajú písmená e) až o), ktoré znejú:

„e) Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla 115 eur; f) Zmena registračných údajov ...

3.

V prílohe položke 75 písm. c) sa slová „dopravcu na celoštátnej alebo regionálnej dráhe“ ...

4.

V prílohe položke 75 sa pripájajú písmená d) až i), ktoré znejú:

„d) Vydanie bezpečnostného povolenia  pre manažéra infraštruktúry 200 eur; e) Zmena alebo zrušenie ...

5.

V prílohe položke 89 písmená a) a b) znejú:

„a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie 1. železničnej trate 500 eur; 2. špeciálnej dráhy, ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 ...

1.

V § 1 ods. 3 sa pred slová „a medzinárodné tarify“ vkladajú slová „základné cestovné ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa dopĺňa citáciou „zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, ...

3.

V § 4a ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „za prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe7a)“, ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa vypúšťa citácia: „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

5.

V § 23e ods. 1 a 2 sa slová „skončenia obdobia povinného vykonávania duálneho zobrazovania cien22)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

6.

Za § 23e sa vkladá § 23f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010 (1) Konania o porušení ...

Čl. VI

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56a Poskytovanie dotácií v oblasti civilného letectva (1) Ministerstvo môže na základe písomnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

„14a) Čl. 87 až 89 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.Zákon č. 231/1999 ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem článku I § 114 dvadsiateho bodu, ktorý ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 3 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  Príloha č. 1 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SUBSYSTÉMY

  1. Zoznam subsystémov

  Železničný systém sa člení na tieto subsystémy:

  1.1 v štrukturálnej oblasti

  a) na železničnú infraštruktúru,

  b) na energie,

  c) na systém riadenie-zabezpečenie a návestenie,

  d) na vozidlový park železničných vozidiel;

  1.2 vo funkčnej oblasti

  a) na prevádzku a riadenie dopravy,

  b) na údržbu a

  c) na telematické aplikácie v osobnej doprave a v nákladnej doprave.

  2. Opis subsystémov

  Zoznam komponentov a aspektov týkajúcich sa interoperability vyplynie pre každý subsystém z technickej ...

  2.1 Železničnú infraštruktúru – železničné trate, výhybky, inžinierske stavby (najmä mosty ...

  2.2 Energiu – elektrifikačný systém, vrátane nadzemného vedenia a vo vlaku umiestnenej súčasti ...

  2.3 Systém riadenie-zabezpečenie a návestenie – všetky zariadenia potrebné na zaistenie bezpečnosti ...

  2.4 Prevádzku a riadenie dopravy – postupy a zariadenia umožňujúce koherentnú prevádzku rôznych ...

  Na prevádzkovanie cezhraničnej železničnej dopravy sa môže vyžadovať odborná kvalifikácia.

  2.5 Vozidlový park – štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetky vlakové zariadenia, ...

  2.6 Údržba – postupy a s nimi súvisiace zariadenia, logistické strediská pre údržbárske práce ...

  2.7 Telematické aplikácie – v súlade s členením systému transeurópskych železníc tento subsystém ...

  a) aplikácie v osobnej doprave, vrátane systémov poskytujúcich cestujúcim informácie pred cestou ...

  b) aplikácie v nákladnej doprave, vrátane informačných systémov (najmä monitorovania nákladu ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SYSTÉM TRANSEURÓPSKYCH ŽELEZNÍC

  1. Systém transeurópskych konvenčných železníc určený v rozhodnutí Komisie (ES) č. 1692/96/ES ...

  1.1 Sieť – železničná infraštruktúra na konvenčných železničných tratiach transeurópskej ...

  a) železničné trate určené na verejnú osobnú dopravu,

  b) železničné trate určené na zmiešanú dopravu (osobnú dopravu a nákladnú dopravu),

  c) železničné trate špeciálne projektované alebo zmodernizované pre nákladnú dopravu,

  d) uzly verejnej osobnej dopravy,

  e) uzly nákladnej dopravy, vrátane prekladísk kombinovanej dopravy a intermodálnych terminálov ...

  f) spojovacie železničné trate medzi prvkami uvedenými v písmenách a) až e).

  Železničná infraštruktúra na konvenčných železničných tratiach zahŕňa železničné trate ...

  Táto sieť zahŕňa systémy riadenia dopravy, systémy určovania polohy a navigačné systémy, technické ...

  1.2 Železničné vozidlá – systém zahŕňa všetky železničné vozidlá, ktoré sú spôsobilé ...

  Všetky uvedené železničné vozidlá možno členiť na vozidlá pre medzinárodnú dopravu a na ...

  2. Systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc určený v rozhodnutí Komisie (ES) č. ...

  2.1 Sieť – železničná infraštruktúra na vysokorýchlostných železničných tratiach transeurópskej ...

  a) špeciálne vybudované vysokorýchlostné železničné trate na rýchlosti, ktoré sa rovnajú ...

  b) špeciálne modernizované vysokorýchlostné železničné trate na vysoké rýchlosti umožňujúce ...

  c) špeciálne modernizované vysokorýchlostné železničné trate, ktoré majú osobitné vlastnosti ...

  Medzi železničné trate uvedené v písmene c) patria aj prepájacie železničné trate medzi vysokorýchlostnými ...

  Táto sieť zahŕňa systémy riadenia dopravy, systémy určovania polohy a navigačné systémy, technické ...

  2.2 Železničné vozidlá – systém zahŕňa železničné vozidlá určené na prevádzku

  a) buď pri rýchlosti aspoň 250 km/hod. na špeciálne vybudovaných vysokorýchlostných železničných ...

  b) alebo pri rýchlostiach od 200 km/hod. na železničných tratiach uvedených v bode 2.1, ak sú ...

  Okrem toho železničné vozidlá určené na prevádzku pri maximálnej rýchlosti nižšej ako 200 ...

  3. Zlučiteľnosť železničného systému

  Kvalita železničnej dopravy závisí okrem iného od dokonalej zlučiteľnosti medzi charakteristikami ...

  4. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti

  4.1 Podkategórie siete a železničných vozidiel. Rozsah pôsobnosti technických špecifikácií ...

  4.2 Vymedzenie nákladov. Analýza nákladov a prínosov navrhovaných opatrení musí vziať do úvahy ...

  a) náklady navrhovaného opatrenia,

  b) prínos rozšírenia pôsobnosti na osobitné podkategórie sietí a železničných vozidiel pre ...

  c) zníženie kapitálových nákladov a úhrad spôsobené úsporami z hromadnej výroby a lepším ...

  d) zníženie investičných nákladov a nákladov na údržbu a prevádzku spôsobené zlepšením ...

  e) environmentálne prínosy spôsobené technickými zlepšeniami existujúceho železničného systému ...

  f) zvýšenie bezpečnosti prevádzky siete.

  Okrem toho sa v tomto posúdení uvedie pravdepodobný vplyv na všetkých prevádzkovateľov a ďalších ...

  ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

  1. Všeobecné požiadavky

  1.1 Bezpečnosť.

  1.1.1 Projektovanie, výstavba alebo montáž, údržba a monitorovanie dôležitých bezpečnostných ...

  1.1.2 Parametre styku kolesa a koľajnice musia spĺňať požiadavky stability, ktorá je potrebná ...

  1.1.3 Používané komponenty musia byť počas svojej prevádzky odolné voči špecifikovanému bežnému ...

  1.1.4 Projektovanie stabilných zariadení a vozového parku a výber použitých materiálov musí ...

  1.1.5 Zariadenia určené na manipuláciu zo strany užívateľov musia byť navrhnuté tak, aby nemali ...

  1.2 Spoľahlivosť a použiteľnosť.

  Monitorovanie a údržba stabilných alebo pohyblivých súčastí, ktoré sa podieľajú na pohybe ...

  1.3 Zdravie.

  1.3.1 Vo vlakoch a v železničnej infraštruktúre sa nesmú požívať materiály, ktoré by podľa ...

  1.3.2 Takéto materiály sa musia vybrať, spracovať a používať spôsobom, ktorý zabráni emisiám ...

  1.4 Ochrana životného prostredia.

  1.4.1 Ekologický vplyv zariadení a prevádzkovania železničného systému sa musí posúdiť, zhodnotiť ...

  1.4.2 Vo vlakoch a v železničnej infraštruktúre sa musia používať materiály, ktoré zabraňujú ...

  1.4.3 Vozidlový park železničných vozidiel a energetické napájacie systémy sa musia projektovať ...

  1.4.4 Prevádzka železničného systému musí rešpektovať povolenú hranicu hluku.

  1.4.5 Prevádzka železničného systému za normálneho stavu údržby nesmie spôsobovať neprípustnú ...

  1.5 Technická zlučiteľnosť.

  Technické charakteristiky železničnej infraštruktúry a pevných zariadení musia byť zlučiteľné ...

  Ak sa dodržiavanie týchto parametrov na určitých častiach siete ukáže byť problematickým, môžu ...

  2. Požiadavky špecifické pre každý subsystém

  2.1 Železničná infraštruktúra.

  2.1.1 Bezpečnosť. Musia sa vykonať príslušné opatrenia s cieľom zabrániť prístupu k zariadeniam ...

  Musia sa podniknúť opatrenia s cieľom obmedziť nebezpečenstvá, ktorým sú vystavení ľudia, ...

  Železničná infraštruktúra, ku ktorej má verejnosť prístup, musí byť navrhnutá a vyrobená ...

  Musia byť určené opatrenia, ktoré vezmú do úvahy mimoriadne bezpečnostné podmienky vo veľmi ...

  2.2 Energia.

  2.2.1 Bezpečnosť. Prevádzka energetických napájacích systémov nesmie mať negatívny vplyv na ...

  2.2.2 Ochrana životného prostredia. Prevádzkovanie elektrických alebo tepelných energetických ...

  2.2.3 Technická zlučiteľnosť. Používané elektrické a tepelnoenergetické systémy musia umožňovať ...

  2.3 Systém riadenie-zabezpečenie a návestenie.

  2.3.1 Bezpečnosť. Používané systémy riadenie-zabezpečenie a návestenie musia umožňovať vlakom ...

  2.3.2 Technická zlučiteľnosť. Nová železničná infraštruktúra a nový vozidlový park vyrobený ...

  Riadiace, zabezpečovacie a návestné zariadenia inštalované v kabíne vodiča musia umožniť bežnú ...

  2.4 Vozidlový park.

  2.4.1 Bezpečnosť. Konštrukcie železničných vozidiel a spojení medzi železničnými vozidlami ...

  V záujme ochrany bezpečnosti osôb je nutné podniknúť opatrenia na zabránenie prístupu ku komponentom, ...

  Ak hrozí nebezpečenstvo, zariadenia musia umožniť cestujúcim, aby informovali rušňovodiča, a ...

  Súčasťou vstupných dverí musí byť otvárací a zatvárací systém, ktorý cestujúcim zaručuje ...

  Je nevyhnutné, aby boli k dispozícii označené núdzové východy.

  Je nevyhnutné prijať potrebné opatrenia, ktoré zohľadňujú osobitné bezpečnostné podmienky ...

  Vo vlaku musí byť bezpodmienečne núdzový osvetľovací systém s dostatočnou intenzitou a trvaním ...

  Vo vlakoch musí byť miestny rozhlas, ktorý zabezpečuje informovanosť verejnosti zo strany personálu. ...

  2.4.2 Spoľahlivosť a použiteľnosť. Životne dôležité zariadenia, pohybové, trakčné a brzdové ...

  2.4.3 Technická zlučiteľnosť. Elektrické zariadenie musí byť zlučiteľné s prevádzkou riadiacich, ...

  Pri elektrickej trakcii musia byť charakteristiky zberných a napájacích zariadení také, aby umožňovali ...

  Charakteristika vozového parku musí umožňovať jazdu na každej železničnej trati, na ktorej sa ...

  2.4.4 Kontrola. Vlaky musia byť vybavené záznamovým zariadením. Údaje zozbierané týmto zariadením ...

  2.5 Údržba.

  2.5.1 Zdravie a bezpečnosť. Technické zariadenia a postupy používané v strediskách údržby musia ...

  2.5.2 Ochrana životného prostredia. Technické zariadenia a postupy, ktoré sa používajú v strediskách ...

  2.5.3 Technická zlučiteľnosť. Zariadenia na údržbu vozového parku musia umožniť vykonávať ...

  2.6 Prevádzka a riadenie dopravy.

  2.6.1 Bezpečnosť. Prevádzkové predpisy siete a kvalifikácie rušňovodičov a vlakového personálu, ...

  Údržbárske činnosti a intervaly údržby, školenie a kvalifikácie personálu v strediskách údržby ...

  2.6.2 Spoľahlivosť a použiteľnosť. Údržbárske činnosti a intervaly bežnej údržby, školenie ...

  2.6.3 Technická zlučiteľnosť. Prevádzkové predpisy železničnej siete a kvalifikácie rušňovodičov ...

  2.7 Telematické aplikácie pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu.

  2.7.1 Technická zlučiteľnosť. Základné požiadavky na telematické aplikácie zaručujú minimálnu ...

  2.7.2 Spoľahlivosť a použiteľnosť. Metódy využívania, riadenia, aktualizovania a uchovávania ...

  2.7.3 Zdravie. Rozhrania medzi týmito systémami a užívateľmi musia byť v súlade s predpismi týkajúcimi ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  POSTUP ES OVEROVANIA SUBSYSTÉMOV

  1. Úvod. ES overovanie subsystémov je postup, v ktorom notifikovaná osoba kontroluje a potvrdzuje, ...

  2. Etapy. Subsystém sa kontroluje v každej z týchto etáp:

  a) v etape celkového projektu,

  b) v etape výrobného procesu; výstavba subsystému vrátane stavebných prác, výroby, montáže ...

  c) v etape záverečného odskúšania subsystému.

  V etape projektovania, vrátane typových skúšok, a vo výrobnej etape žiadateľ môže ako prvý ...

  V takomto prípade posúdenie alebo posúdenia vedú k jednému potvrdeniu alebo k niekoľkým potvrdeniam ...

  3. Certifikát. Notifikovaná osoba zodpovedná za ES overenie posúdi projekt a výrobný proces subsystému ...

  Notifikovaná osoba zohľadní potvrdenie o čiastkovom overení a aby mohla vydať certifikát o overení, ...

  a) skontrolovať, či subsystém

  1. spĺňa príslušné potvrdenie o čiastkovom overení, ktoré sa týka projektu a výrobného procesu, ...

  2. výrobne zodpovedá všetkým aspektom, ktoré potvrdenie o čiastkovom overení týkajúce sa projektovania ...

  b) overiť, či subsystém spĺňa požiadavky technických špecifikácií interoperability, a posúdi ...

  4. Súbor technickej dokumentácie. Súbor technickej dokumentácie je prílohou ES vyhlásenia o overení. ...

  a) pre železničnú infraštruktúru – projektovú dokumentáciu stavieb, záznamy o schválení ...

  b) pre ostatné subsystémy – celkové a podrobné výkresy v súlade s realizáciou, elektrickými ...

  c) zoznam komponentov, ktoré sú začlenené do subsystému,

  d) kópie ES vyhlásení o zhode použitých komponentov, ku ktorým sú podľa potreby priložené ...

  e) potvrdenie o čiastkovom overení, ak je k dispozícii, a v tomto prípade aj ES vyhlásenie o čiastkovej ...

  f) osvedčenie notifikovanej osoby príslušnej na ES overenie spolu s výpočtami a kontrasignované ...

  5. Monitorovanie.

  5.1 Cieľom monitorovania je zabezpečiť, aby sa počas výroby subsystému splnili požiadavky zo ...

  5.2 Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu výroby subsystému musí mať stály prístup na staveniská, ...

  5.3 Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu uskutočňovania výstavby musí v pravidelných intervaloch ...

  5.4 Notifikovaná osoba môže vykonať aj neohlásenú návštevu staveniska alebo výrobnej dielne. ...

  5.5 Ak to príslušné technické špecifikácie vyžadujú, notifikovaná osoba môže s cieľom vydať ...

  6. Predkladanie. Úplný súbor dokumentácie podľa bodu 4 sa musí odovzdať žiadateľovi ako príloha ...

  Žiadateľ musí uchovať kópiu súboru dokumentácie počas prevádzkovej životnosti subsystému. ...

  7. Uverejňovanie. Notifikovaná osoba musí pravidelne uverejňovať informácie

  a) o prijatých žiadostiach o ES overenie,

  b) o vydaných a o zamietnutých potvrdeniach o čiastkovom overení,

  c) o vydaných a o zamietnutých certifikátoch o overení a

  d) o zamietnutých certifikátoch o zhode.

  Príloha č. 5 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SÚBOR DOKUMENTÁCIE NA OZNÁMENIE VÝNIMKY

  K oznámeniu výnimky Európskej komisii sa musia priložiť tieto dokumenty:

  a) list ministerstva, v ktorom sa Európskej komisii oznamuje výnimka,

  b) v prílohe k listu súbor dokumentácie, ktorý obsahuje

  1. opis prác, tovaru a služieb podliehajúcich výnimke s uvedením kľúčových dátumov, zemepisnej ...

  2. presný odkaz na tie technické špecifikácie interoperability alebo ich časti, z ktorých je výnimka, ...

  3. presný odkaz a podrobnosti o alternatívnych ustanoveniach, ktoré sa uplatnia,

  4. odôvodnenie pokročilého štádia vývoja návrhu, ak ide o výnimku podľa § 70 ods. 5 písm. ...

  5. odôvodnenie výnimky s uvedením hlavných dôvodov technického, stavebno-technického, hospodárskeho, ...

  6. každú ďalšiu informáciu, ktorou sa odôvodňuje výnimka,

  7. opis opatrení, ktoré sa plánujú prijať s cieľom podporiť konečnú interoperabilitu projektu; ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ

  ES vyhlásenie o overení a sprievodné dokumenty musia byť datované a podpísané.

  Toto vyhlásenie musí byť napísané v tom istom jazyku ako technické podklady a musí obsahovať

  a) odkaz na smernicu,

  b) obchodné meno a úplnú adresu sídla obstarávateľa alebo výrobcu subsystému,

  c) stručný opis subsystému,

  d) názov a adresu notifikovanej osoby, ktorá vydala certifikát o overení podľa postupu uvedeného ...

  e) odkazy na jednotlivé dokumenty, ktoré sú obsahom súboru technickej dokumentácie,

  f) príslušné dočasné a konečné ustanovenia, ktoré majú subsystémy spĺňať, a podľa potreby, ...

  g) čas platnosti, ak ide o čiastkové vyhlásenie,

  h) totožnosť signatára.

  ES VYHLÁSENIE O ZHODE A VHODNOSTI NA POUŽITIE KOMPONENTOV INTEROPERABILITY

  1. Komponenty interoperability

  ES vyhlásenie sa vzťahuje na komponenty interoperability, ktoré sa podieľajú na interoperabilite ...

  1.1 Všeobecne použiteľné komponenty

  Sú to komponenty, ktoré nie sú špecifické pre železničný systém a ako také sa môžu používať ...

  1.2 Všeobecne použiteľné komponenty so špecifickými vlastnosťami

  Sú to komponenty, ktoré nie sú špecifické pre železničný systém, ale ak sa používajú na ...

  1.3 Špecifické komponenty

  Sú to komponenty, ktoré sú špecifické pre použitie v železničnom systéme.

  2. Rozsah pôsobnosti

  ES vyhlásenie zahŕňa:

  – buď posúdenie skutočnej zhody komponentu interoperability s technickými špecifikáciami, ktoré ...

  – alebo posúdenie/hodnotenie vhodnosti na použitie komponentu interoperability, ktoré vykonáva ...

  3. Obsah ES vyhlásenia

  ES vyhlásenie o zhode alebo vhodnosti na použitie a sprievodné dokumenty musia byť datované a podpísané. ...

  Toto vyhlásenie musí byť napísané v rovnakom jazyku ako pokyny a musí obsahovať:

  – odkazy na smernicu,

  – názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskom spoločenstve ...

  – opis komponentu interoperability (značka, typ atď.),

  – opis postupu, ktorý sa použil pri vyhlásení zhody alebo vhodnosti na použitie,

  – všetky príslušné vlastnosti komponentu interoperability, najmä podmienky používania,

  – názov a adresu notifikovaného orgánu (notifikovaných orgánov), ktorý (ktoré) sa zúčastnil(-i) ...

  – v prípade potreby odkaz na európske špecifikácie,

  – identifikáciu signatára, ktorý môže konať v mene výrobcu, alebo jeho splnomocneného zástupcu ...

  Príloha č. 7 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA NOTIFIKÁCIU OSÔB

  1. Právnická osoba, jej riaditeľ a personál zodpovedný za vykonávanie kontrolných činností ...

  2. Právnická osoba a personál zodpovedný za skúšky musia vykonávať skúšky čo najsvedomitejšie ...

  Osoba zodpovedná za skúšky musí byť funkčne nezávislá najmä od bezpečnostného orgánu, ktorý ...

  3. Právnická osoba musí zamestnávať personál a vlastniť prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na ...

  4. Personál zodpovedný za skúšky musí mať

  a) riadny technický a odborný výcvik,

  b) uspokojivé vedomosti o požiadavkách týkajúcich sa skúšok, ktoré vykonáva, ako aj dostatočnú ...

  c) schopnosť vypracovať certifikáty, záznamy a správy, z ktorých sa skladá správa z vykonanej ...

  5. Je nevyhnutné zaručiť nezávislosť personálu zodpovedného za skúšky. Nijaký úradník nesmie ...

  6. Osoba musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania; to ...

  7. Personál musí byť viazaný povinnosťou mlčanlivosti v súvislosti so všetkým, čo sa dozvie ...

  Príloha č. 8 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ŠTRUKTÚRA VÝROČNEJ SPRÁVY O BEZPEČNOSTÝCH INDIKÁTOROCH

  Bezpečnostný orgán podáva výročnú správu o bezpečnostných indikátoroch. Bezpečnostné indikátory ...

  Ak sa po podaní výročnej správy zistia nové okolnosti alebo chyby, bezpečnostný orgán zmení ...

  I. Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nehody

  1. Celkový počet a priemerný počet nehôd na vlakové kilometre členený na tieto druhy nehôd:

  a) zrážky vlakov, vrátane zrážok s prekážkami vnútri priechodového prierezu,

  b) vykoľajenie vlakov,

  c) nehody na priecestiach úrovňového križovania s cestnou komunikáciou, vrátane nehôd s účasťou ...

  d) nehody so zranením osôb spôsobené pohybom železničného vozidla okrem samovrážd,

  e) samovraždy spôsobené stykom s pohybujúcim sa železničným vozidlom,

  f) požiare v železničných vozidlách,

  g) ostatné nehody a mimoriadne udalosti.

  Každá nehoda sa uvedie pod príslušným číslom prvotnej nehody aj vtedy, keď by následky sekundárnej ...

  2. Celkový počet a priemerný počet ťažko zranených a usmrtených osôb na vlakové kilometre ...

  a) cestujúci v pomere k celkovému počtu osobokilometrov,

  b) zamestnanci, vrátane personálu dodávateľov služieb, stavebných prác a údržby dráhy,

  c) užívatelia priecestí úrovňového križovania s cestnou komunikáciou,

  d) neoprávnené osoby v železničných prevádzkových priestoroch,

  e) ostatné osoby.

  II. Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na incidenty

  1. Celkový počet a priemerný počet lomov koľají, deformácií koľajníc a chýb signalizácie ...

  2. Celkový počet a priemerný počet prejdených návestí Stoj! na počet vlakových kilometrov.

  3. Celkový počet a priemerný počet zlomov kolies a náprav na vozovom parku železničných vozidiel ...

  III. Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na následky nehôd

  1. Celkové náklady a priemerné náklady (v eurách) na nehody, pri ktorých sa podľa možností ...

  a) náklady v dôsledku úmrtia a zranenia osôb,

  b) náhrady za stratu alebo poškodenie majetku cestujúcich, zamestnancov alebo tretích osôb, vrátane ...

  c) náklady na výmenu alebo opravu poškodených železničných vozidiel a železničných zariadení, ...

  d) náhrady za meškanie, poruchy a odklon dopravy, vrátane dodatočných nákladov na personál a ...

  Od týchto nákladov sa odrátajú odškodnenia a náhrady už uhradené alebo ktoré pravdepodobne ...

  2. Celkový počet a priemerný počet pracovných hodín, ktoré zamestnanci a dodávatelia nemohli ...

  IV. Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na technickú bezpečnosť infraštruktúry a jej vykonávanie ...

  1. Percentuálny podiel železničných tratí s automatickým zabezpečením vlakov (ATP) v prevádzke ...

  2. Počet úrovňových križovaní s cestnou komunikáciou celkom a na kilometer železničnej trate. ...

  V. Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na riadenie bezpečnosti

  Interné audity vykonané manažérom infraštruktúry a železničnými podnikmi podľa dokumentácie ...

  VI. Definície

  Bezpečnostný orgán môže vo výročnej správe využiť pri uvádzaní údajov podľa tejto prílohy ...

  Príloha č. 9 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  NOTIFIKÁCIA NÁRODNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV

  Národné bezpečnostné predpisy, ktoré ministerstvo oznamuje Európskej komisii, zahŕňajú tieto ...

  1. Predpisy týkajúce sa existujúcich národných bezpečnostných cieľov (§ 82 ods. 2) a bezpečnostných ...

  2. Predpisy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 10 a na ...

  3. Predpisy týkajúce sa požiadaviek na uvedenie do prevádzky a na údržbu nových a podstatne zmenených ...

  4. Spoločné prevádzkové predpisy železničnej siete, ktoré ešte nie sú predmetom technických ...

  5. Predpisy ustanovujúce požiadavky na dodatočné interné prevádzkové predpisy, napríklad na ...

  6. Predpisy o požiadavkách na personál vykonávajúci úlohy, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska ...

  7. Predpisy o vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí.

  Príloha č. 10 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  SYSTÉMY RIADENIA BEZPEČNOSTI

  1. Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti

  Všetky dôležité prvky systému riadenia bezpečnosti musia byť zdokumentované a musí byť opísané ...

  2. Základné prvky systému riadenia bezpečnosti

  Základnými prvkami systému riadenia bezpečnosti sú:

  a) bezpečnostná politika schválená riaditeľom podniku a oznámená všetkým zamestnancom podniku, ...

  b) kvalitatívne a kvantitatívne ciele podniku na udržanie a zvýšenie bezpečnosti a plány a postupy ...

  c) postupy dodržiavania existujúcich, nových a zmenených technických a prevádzkových noriem alebo ...

  1. v technických špecifikáciách interoperability,

  2. v národných bezpečnostných predpisoch,

  3. v iných predpisoch alebo

  4. v rozhodnutiach bezpečnostného orgánu,

  ako aj postupy zaručenia zhody s normami a inými určenými podmienkami počas životnosti zariadenia ...

  d) postupy a metódy na hodnotenie rizík a na uplatňovanie opatrení na kontrolu rizík vždy, keď ...

  e) vzdelávacie programy pre personál a systémy, ktorými sa zabezpečí zachovanie spôsobilosti ...

  f) opatrenia na zabezpečenie dostatočného toku informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného ...

  g) postupy a formáty dokumentovania informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného postupu na ...

  h) postupy, ktoré zabezpečia, aby boli nehody, mimoriadne udalosti, kvázinehody a iné nebezpečné ...

  i) príprava plánov nasadenia poplachových a informačných plánov po dohode s príslušnými orgánmi ...

  j) ustanovenia o pravidelných interných auditoch systému riadenia bezpečnosti.

  Príloha č. 11 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  VYHLÁSENIA K ŠPECIFICKEJ ČASTI BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA VZŤAHUJÚCEHO SA NA ŽELEZNIČNÚ TRAŤ ...

  Aby mohol bezpečnostný orgán vyhotoviť špecifickú časť bezpečnostného osvedčenia vzťahujúceho ...

  a) dokumentáciu železničného podniku o technických špecifikáciách interoperability alebo o ich ...

  b) dokumentáciu železničného podniku o rôznych kategóriách svojich zamestnancov alebo zamestnancov ...

  c) dokumentáciu železničného podniku o používaných typoch železničných vozidiel, vrátane ...

  Aby sa zabránilo duplicitnej práci a znížil sa počet informácií, môže sa bezpečnostnému orgánu ...

  Príloha č. 12 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  HLAVNÝ OBSAH SPRÁV O VYŠETROVANÍ NEHÔD A MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

  I. Súhrn

  Záver obsahuje stručný opis udalosti a jej následkov s uvedením miesta a času. Označuje bezprostredné ...

  II. Údaje týkajúce sa udalosti

  1. Udalosť

  a) dátum, presný čas a miesto,

  b) opis udalosti a miesta, vrátane nasadenia záchranných prác a havarijných služieb,

  c) rozhodnutie o uskutočnení vyšetrovania, zloženie vyšetrovacieho tímu a uskutočnenie vyšetrovania. ...

  2. Opis pozadia udalosti, najmä

  a) zúčastnení zamestnanci a dodávatelia, ako aj ostatní účastníci a svedkovia,

  b) vlaky a ich zloženie, vrátane registračných čísel zúčastnených vozidiel,

  c) opis železničnej infraštruktúry a systému signalizácie – typy koľají, výhybiek, blokovania ...

  d) existujúce komunikačné prostriedky,

  e) práce vykonané na mieste udalosti alebo v jeho blízkosti,

  f) spustenie núdzového plánu železnice s nadväzujúcim reťazcom udalostí,

  g) spustenie núdzového plánu verejných záchranných služieb, polície a zdravotných služieb ...

  3. Údaje o mŕtvych, o zranených a o škode

  a) počet mŕtvych a zranených cestujúcich a tretích osôb, vrátane personálu dodávateľov,

  b) škody na náklade, batožine a na inom majetku,

  c) škody na železničných vozidlách, na železničnej infraštruktúre a na životnom prostredí. ...

  4. Opis vonkajších okolností

  a) údaje o počasí,

  b) geografické údaje.

  III. Vyšetrovací protokol

  1. Súhrn výpovedí s dodržaním ochrany identity osôb

  a) výpovede železničných zamestnancov, vrátane zamestnancov dodávateľov,

  b) výpovede ostatných svedkov.

  2. Systém riadenia bezpečnosti

  a) organizačný rámec a spôsob, akým sa vydávajú a vykonávajú príkazy,

  b) požiadavky na personál a uplatňovanie týchto požiadaviek,

  c) obvyklé postupy interných kontrol a auditov a ich výsledky,

  d) rozhrania medzi rôznymi užívateľmi železničnej infraštruktúry.

  3. Predpisy a pravidlá

  a) príslušné právne akty a pravidlá Európskeho spoločenstva a národné bezpečnostné predpisy ...

  b) ostatné predpisy, ako sú prevádzkové predpisy, miestne predpisy, požiadavky na personál, predpisy ...

  4. Funkcie vozidiel a technických zariadení

  a) systému signalizácie a riadenia a zabezpečenia vlakov, vrátane automatického zariadenia na záznam ...

  b) technických zariadení železničnej infraštruktúry,

  c) technických zariadení komunikačného vybavenia,

  d) funkcie vozidiel, vrátane ich registrácie, a automatického zariadenia na záznam údajov.

  5. Dokumentácia o systéme prevádzky

  a) údaje o opatreniach prijatých personálom pri riadení dopravy a pri signalizácii,

  b) záznam výmeny verbálnych správ v súvislosti s udalosťou, vrátane dokumentácie záznamov,

  c) údaje o opatreniach prijatých na ochranu a na zabezpečenie miesta udalosti.

  6. Rozhranie stroj-človek-organizácia

  a) pracovný čas zúčastneného personálu,

  b) zdravotné a osobné okolnosti, ktoré udalosť ovplyvnili, vrátane existencie fyzického alebo ...

  c) dizajn zariadení, ktorý má vplyv na rozhranie človek-stroj.

  7. Predchádzajúce udalosti podobného charakteru.

  IV. Analýzy a závery

  1. Záverečný opis reťazca udalostí

  – vypracovanie záverov o udalosti založených na skutočnostiach uvedených v bode III.

  2. Diskusia

  – analýza skutočností uvedených v bode III s cieľom vyvodiť závery o príčinách a o práci ...

  3. Závery

  – priame a bezprostredné príčiny udalosti, vrátane ovplyvňujúcich faktorov súvisiacich s konaním ...

  – príčiny súvisiace s odbornými vedomosťami, s pracovnými postupmi a s údržbou,

  – hlavné príčiny súvisiace s podmienkami právneho rámca a so systémom riadenia bezpečnosti. ...

  4. Dodatočné poznámky

  – nedostatky a opomenutia zistené počas vyšetrovania, ktoré však nie sú dôležité na určenie ...

  V. Vykonané opatrenia

  – zoznam opatrení vykonaných alebo prijatých na základe udalosti.

  VI. Bezpečnostné odporúčania

  Uvedený obsah a členenie možno v primeranej miere použiť aj na vypracovanie správ z vyšetrovania ...

  Príloha č. 13 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  OBSAH PODMIENOK POUŽÍVANIA ŽELEZNIČNEJ SIETE

  A. Podmienky používania železničnej siete musia obsahovať tieto údaje:

  1. Časť udávajúca charakter železničnej infraštruktúry, ktorá je dostupná pre železničné ...

  2. Časť o princípoch spoplatňovania a o tarife. Táto časť obsahuje údaje o režime spoplatňovania, ...

  3. Časť o princípoch a kritériách prideľovania kapacity. V tejto časti sa určia všeobecné ...

  a) postupy, podľa ktorých môžu žiadatelia požadovať od manažéra infraštruktúry pridelenie ...

  b) požiadavky na žiadateľov,

  c) časový plán podávania žiadostí a prideľovacieho postupu,

  d) pravidlá koordinácie,

  e) postupy, ktoré sa musia dodržať, a kritériá používané, keď je preťažená infraštruktúra, ...

  f) podrobnosti o obmedzeniach využívania železničnej infraštruktúry,

  g) iné podmienky, ktorými sa pri určení priorít prideľovacieho postupu berie zreteľ na predchádzajúcu ...

  V tejto časti sa podrobne uvedú opatrenia prijaté na zabezpečenie primeraného zaobchádzania so ...

  B. Služby poskytované železničným podnikom

  1. Minimálny prístupový balík obsahuje

  a) spracovanie žiadosti o pridelenie kapacity,

  b) právo na využitie poskytnutej kapacity,

  c) použitie výhybiek a odbočiek,

  d) riadenie vlakov, vrátane signalizácie, regulácie, odbavovania, spojenia a zabezpečenia informácií ...

  e) ostatné informácie potrebné na uskutočnenie alebo prevádzku dopravných služieb, na ktoré ...

  2. Traťový prístup k servisným zariadeniam a poskytovanie služieb zahŕňa

  a) používanie elektrického napájacieho zariadenia trakčného prúdu, ak je k dispozícii,

  b) zariadenia na doplnenie paliva,

  c) osobné stanice, ich budovy a zariadenie,

  d) nákladné terminály,

  e) zriaďovacie stanice a zariadenia na zostavovanie vlakov,

  f) odstavné koľaje,

  g) údržbárske a iné technické zariadenia.

  3. Doplnkové služby môžu zahŕňať

  a) trakčný prúd,

  b) predbežné vykurovanie osobných vlakov,

  c) dodávku paliva, posunovanie a ostatné služby poskytované zariadeniami prístupových služieb, ...

  d) služby na základe špecifických dohôd so zákazníkmi o kontrole prepravy nebezpečného tovaru ...

  4. Vedľajšie služby môžu zahŕňať

  a) prístup k telekomunikačnej sieti,

  b) poskytovanie doplnkových informácií,

  c) technickú kontrolu vozidlového parku železničných vozidiel.

  Príloha č. 14 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  KONTROLNÉ PARAMETRE NA UVEDENIE VOZIDIEL, KTORÉ NIE SÚ V ZHODE S TECHNICKÝMI ŠPECIFIKÁCIAMI INTEROPERABILITY, ...

  1. Zoznam parametrov

  1. Všeobecné informácie

  – informácia o platnom vnútroštátnom právnom rámci,

  – osobitné vnútroštátne podmienky,

  – kniha o údržbe,

  – prevádzková kniha.

  2. Rozhrania infraštruktúry

  – zberače,

  – palubné prístroje na napájanie a vplyv týkajúci sa elektromagnetickej zlučiteľnosti, nakladacej ...

  – rôzne bezpečnostné zariadenia – napríklad riadenie a zabezpečenie, komunikačné systémy ...

  3. Charakteristiky týkajúce sa vozového parku

  – dynamika vozidla,

  – nadstavba vozidla,

  – ťahadlové a nárazníkové ústrojenstvo,

  – podvozky a pojazdové mechanizmy,

  – montované nápravy a ich uloženie,

  – brzdové zariadenia,

  – technické systémy vyžadujúce sledovanie; napr. tlakovzdušná sústava,

  – predné a bočné okná,

  – dvere,

  – systém prechodu medzi vozidlami,

  – riadiaci systém (softvér),

  – zariadenia na prívod pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody,

  – ochrana životného prostredia,

  – protipožiarna ochrana,

  – zdravie a bezpečnosť na pracovisku,

  – cisterna a cisternové vozne,

  – kontajnery na tlakové vyprázdňovanie,

  – zaistenie nákladu,

  – označovanie,

  – techniky zvárania.

  2. Zatriedenie predpisov

  Vnútroštátne predpisy týkajúce sa parametrov uvedených v oddiele 1 sa zaraďujú do jednej z nasledujúcich ...

  Skupina A

  Skupina A zahŕňa:

  – medzinárodné normy,

  – vnútroštátne predpisy, ktoré sa z hľadiska bezpečnosti železníc považujú za rovnocenné ...

  Skupina B

  Skupina B zahŕňa všetky predpisy, ktoré nepatria do pôsobnosti skupiny A alebo C alebo ktoré ešte ...

  Skupina C

  Skupina C zahŕňa úplne nevyhnutné predpisy súvisiace s technickými charakteristikami infraštruktúry ...

  Príloha č. 15 k zákonu č. 513/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva (Mimoriadne vydanie ...

  2. Smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných ...

  3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej ...

  4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite konvenčného ...

  5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva ...

  6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc ...

Poznámky

 • 1)  § 43d a 43e zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 2)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 59 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 14 ods. 1 zákona ...
 • 4)  § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 18 ods. 2 a 10 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 7)  Zákon č. 8 /2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  § 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 9)  § 12 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 10)  § 12 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.Príloha I rozhodnutia Európskeho ...
 • 11)  Príloha I časť A nariadenia Komisie (ES) č. 851/2006 z 9. júna 2006 ustanovujúce obsah rôznych ...
 • 12)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky ...
 • 13)  Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
 • 14)  § 10 až 13 zákona č. 514/2009 Z. z.
 • 15)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach ...
 • 17)  Zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
 • 18)  Článok 3 ods. 1 deviaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra ...
 • 19)  Článok 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ...
 • 20)  Napríklad rozhodnutie Komisie 2006/920/ES z 11. augusta 2006 o technickej špecifikácii interoperability ...
 • 21)  § 5 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 22)  § 12 a 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 31 a 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
 • 24)  § 15 a 16 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 25)  § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Článok 19 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 881/2004.
 • 27)  Článok 18 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 881/2004 v platnom znení.
 • 28)  § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 o používaní spoločných európskych vzorov ...
 • 30)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 31)  Príloha H nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003.
 • 32)  § 105 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 106 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 35)  § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 36)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 1)  Napríklad rozhodnutie Komisie 2006/861/ES z 28. júla 2006 o technickej špecifikácii interoperability ...
 • 1)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej ...
 • 1)  Smernica 2008/57/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore