Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70699
Dôvodové správy: 2332
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 11/2004 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolné orgány, Bezpečnosť a obrana štátu, Technické normy, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD91 DS4 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 11/2004 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 11/2004 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 219/2019

Legislatívny proces k zákonu 219/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov

K predpisu 219/2019, dátum vydania: 17.07.2019

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality tovarov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov, bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 s cieľom upraviť definície pojmov v oblasti obrannej štandardizácie, precizovať súvisiace činnosti, skvalitniť kodifikačné činnosti v súlade s požiadavkami Severoatlantickej aliancie a zefektívniť procesy štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany.

Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany (ďalej len „zákon“) vznikol v období príprav vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie. Pristúpením k Severoatlantickej zmluve Slovenská republika prevzala záväzok podľa čl. 3 tejto zmluvy spolu s ostatnými členskými krajinami Severoatlantickej aliancie udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému útoku.

Od prijatia zákona nastal v oblasti obrannej štandardizácie vývoj vyžadujúci zmeny predovšetkým v terminológii. Na úrovni Severoatlantickej rady bola 23. februára 2018 vydaná nová edícia Spojeneckej publikácie AAP-3(K) Smernica pre tvorbu, udržiavanie a spravovanie štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie [ďalej len „spojenecká publikácia AAP-3(K)“], ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2018 a nahradila predchádzajúcu edíciu tejto spojeneckej publikácie. V nadväznosti na spojeneckú publikáciu AAP-3(K) sa navrhuje zmeniť a doplniť vymedzenie niektorých pojmov, ktoré v texte zákona tvoria normatívny pojmový aparát.

V oblasti kodifikácie prebieha nepretržitý vývoj kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie, čo sa odráža aj na vývoji kodifikačného systému Slovenskej republiky a má vplyv na procesy kodifikácie a činnosť vykonávanú Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“). Vývoj kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie vyplýva najmä zo štandardizačného dokumentu aliancie „Príručka NATO na Kodifikáciu ACodP-1“, ako aj zo súvisiacich spojeneckých publikácií, ktoré jeho súčasťou, a z požiadaviek výboru Severoatlantickej aliancie AC/135 (združujúceho národných riaditeľov pre kodifikáciu), ktoré sa týkajú skvalitnenia procesov kodifikácie na zaistenie kompatibility členských krajín Severoatlantickej aliancie. Úrad za účelom zabezpečenia súladu s kodifikačným systémom Severoatlantickej aliancie pravidelne (jedenkrát ročne) aktualizuje slovenský obranný štandard (SOŠ) „Príručka NATO na Kodifikáciu ACodP-1“ obsahujúci opis postupov pri kodifikačných činnostiach v rámci kodifikačného systému Slovenskej republiky.

Vzhľadom na uvedené, ako aj v nadväznosti na poznatky vyplývajúce z aplikačnej praxe, sa návrhom zákona upravujú vzťahy medzi úradom, používateľom produktu, agentúrami pre kodifikáciu a dodávateľmi produktu. Navrhuje sa upraviť pre dodávateľov produktov a agentúry pre kodifikáciu možnosť spracovať návrhy kodifikačných údajov prostredníctvom elektronického prístupu do modulu kodifikačného informačného systému. Zároveň sa navrhuje upraviť pôsobnosť úradu v oblasti prideľovania prístupu do kodifikačného informačného systému a poskytovania údajov z neho.

2

V oblasti štátneho overovania kvality návrh zákona reaguje na doterajšie skúsenosti z aplikácie zákona v praxi tak, že precizuje dôvody zamietnutia žiadosti na štátne overovanie kvality a ustanovuje podmienky na autorizáciu právnickej osoby na vykonávanie dozoru nad kvalitou alebo auditu kvality. Návrhom zákona sa zároveň precizujú ustanovenia novelizovaného zákona v súlade so štandardizačnou dohodou Severoatlantickej aliancie STANAG 4107 o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality dodávok produktov na účely obrany a v súlade so spojeneckou publikáciou AQAP-2070 na vzájomné štátne overovanie kvality dodávok produktov na účely obrany medzi krajinami Severoatlantickej aliancie.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, sociálne vplyvy ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Predpokladá sa pozitívny vplyv návrhu zákona na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Neexistujú prekážky sprístupnenia materiálu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V znení ustanovenia § 2, ktorý tvorí základný normatívny pojmový aparát zákona, sa novým spôsobom upravujú definície niektorých pojmov v oblasti obrannej štandardizácie v nadväznosti na spojeneckú publikáciu AAP-3(K). Upravuje sa definícia pojmu „štandardizačná dohoda“ a pojmu „štandardizačné odporúčanie“ a navrhuje sa precizovať aj vymedzenie pojmu „spojenecký štandard“ a jeho členenie na obranný štandard vytvorený alianciou a externý štandard. Navrhuje sa doplniť vymedzenie pojmu „podporný štandardizačný dokument“, ktorý sa bude využívať v aplikačnej praxi pri správnej interpretácii spojeneckého štandardu a pri jeho implementácii. Dopĺňa sa definícia pojmu „interoperabilita“, ktorý je ako cieľ procesu obrannej štandardizácie uvedený v § 2 ods. 1.

Navrhuje sa upraviť definícia pojmu „návrh kodifikačných údajov“. Návrh kodifikačných údajov sa spracúva za účelom identifikácie produktu a pridelenia skladového čísla NATO, alebo za účelom aktualizácie existujúcich kodifikačných údajov. Tento proces nie je vždy reálne ukončený pridelením skladového čísla NATO. Identifikácia produktu môže byť dlhodobým procesom najmä z dôvodov nedostupnosti alebo nekompletnosti údajov o produkte,

3

prípadne pri zložitej identifikácii komplikovaného produktu. Z týchto dôvodov sa z definície pojmu „návrh kodifikačných údajov“ navrhuje vypustiť dodatok o tom, že sa jedná iba o stav prideleného skladového čísla NATO.

K bodu 2

Vychádzajúc z postavenia úradu podľa § 3 ods. 1 ako orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou je potrebné doplniť do § 3 ods. 3 písm. b) aj jeho spoluprácu s príslušnými orgánmi Európskej únie, nakoľko aplikačná prax si vyžaduje podieľať sa na štandardizačných činnostiach v rámci Európskej obrannej agentúry.

Navrhuje sa terminologicky precizovať úpravu týkajúcu sa spolupráce úradu so Slovenskou národnou akreditačnou službou, a to v nadväznosti na znenie zákona č. 505/ 2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 3

Navrhuje sa, aby úrad v rámci správy kodifikačného informačného systému zabezpečoval dostupnosť kodifikačných údajov tak pre používateľov produktov, ako aj pre dodávateľov produktov a agentúry pre kodifikáciu. Pre používateľa produktu je kodifikačný informačný systém prepojený s Integrovaným informačným systémom Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Pre dodávateľov produktov a agentúry pre kodifikáciu úrad udržiava externú aplikáciu kodifikačného informačného systému s aktuálnymi kodifikačnými údajmi.

K bodu 4

Navrhuje sa ako nadbytočný vypustiť odkaz na zrušený zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu so súvisiacou poznámkou pod čiarou.

K bodu 5

Navrhuje sa spresniť prílohy žiadosti o osvedčenie spôsobilosti spracúvať návrhy kodifikačných údajov, ktorú predkladá agentúra pre kodifikáciu. Konkrétne sa navrhuje, aby žiadateľ predkladal vlastnú metodiku, podľa ktorej bude vykonávať spracúvanie návrhu kodifikačných údajov, či využívaním svojho programového vybavenia alebo prostredníctvom prístupu do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov. Navrhovaná úprava vyplýva zo skúseností z aplikačnej praxe.

K bodu 6

Navrhuje sa, aby agentúra pre kodifikáciu mohla návrhy kodifikačných údajov spracúvať aj prostredníctvom elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov, ktorý je súčasťou kodifikačného informačného systému spravovaného úradom. Z tohto dôvodu agentúra pre kodifikáciu nemusí preukazovať, že disponuje vlastným programovým vybavením na ich spracúvanie v prípade, že spolu so žiadosťou o osvedčenie spôsobilosti na ich spracúvanie požiada o prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov.

K bodu 7

Ide o legislatívno-technickú úpravu týkajúcu sa vnútorného odkazu.

4

K bodu 8

Navrhuje sa legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu, ako aj vypustenie periodicity overovania spôsobilosti agentúr pre kodifikáciu spracúvať návrh kodifikačných údajov. Agentúry pre kodifikáciu budú povinné preukázať úradu spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov kedykoľvek na základe výzvy úradu, a nie len raz za dva roky. Navrhovaná úprava zohľadňuje dlhodobé skúseností úradu s kvalitou návrhov kodifikačných údajov spracúvaných agentúrami pre kodifikáciu.

K bodom 9 a 10

Navrhuje sa zjednodušiť úpravu práv a povinností používateľa produktu v nadväznosti na skúsenosti z reálneho uplatňovania zákona. Keďže prakticky v každom obchodnom prípade by používateľ produktu mal uplatňovať požiadavky na kodifikáciu produktu, bez rozdielu na to, či produkt bol alebo nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, navrhuje sa upraviť znenie § 12 ods. 1 tak, aby bolo využiteľné v širokom spektre používateľom obstarávaných produktov. Používateľ produktu bude povinný uplatňovať kodifikačnú doložku na produkt, vrátane jeho náhradných dielov a príslušenstva, či uzatvára kúpnu zmluvu (rámcovú dohodu) verejnou súťažou, využíva obstarávanie prostredníctvom elektronického kontraktačného systému alebo prostredníctvom Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NSPA) a pod. Získané kodifikačné údaje neslúžia len pre potreby kodifikačného informačného systému, ale využívajú sa aj v rámci Integrovaného informačného systému Ministerstva obrany Slovenskej republiky najmä pre potreby používateľov produktov a pre akvizičné a logistické procesy. Kodifikačná doložka sa v zmluvnom vzťahu uplatňuje spravidla ako samostatný článok s názvom „Kodifikácia“.

Navrhuje sa v § 12 ods. 2 upraviť pre používateľa produktu priamy prístup do kodifikačného informačného systému (prostredníctvom Integrovaného informačného systému Ministerstva obrany Slovenskej republiky), v ktorom môže pre svoje potreby spracúvať návrh kodifikačných údajov a aj predkladať návrh na schválenie úradu. Zároveň sa v nadväznosti na skúsenosti z aplikačnej praxe navrhuje, aby používateľ produktu, ktorý nevyužíva na spracúvanie návrhu kodifikačných údajov agentúru pre kodifikáciu, nebol povinný oznamovať úradu názov a identifikačné údaje agentúry pre kodifikáciu.

Navrhované vypustenie § 12 ods. 4 súvisí so skutočnosťou, že dodávatelia produktov budú podľa § 13 ods. 1 písm. c) komunikovať priamo s úradom, a nie prostredníctvom používateľa produktu. Uvedená úprava vyplýva z aplikačnej praxe, v rámci ktorej táto komunikácia prebieha aj v súčasnosti v súlade s § 5 písm. h), podľa ktorého úrad v oblasti kodifikácie spolupracuje s vlastníkmi dokumentácie produktu a s inými osobami podieľajúcimi sa na výskume, vývoji a výrobe alebo poskytovaní produktu.

K bodu 11

Navrhované znenie ustanovenia § 13 ods. 1 spresňuje povinnosti dodávateľov produktov v procese zabezpečenia kodifikácie. Navrhuje sa, aby dodávatelia produktov predkladali návrh kodifikačných údajov na jeho ďalšie spracovanie priamo úradu. Dodávateľ produktu bude mať možnosť návrh kodifikačných údajov dať na spracovanie agentúre pre kodifikáciu podľa § 11 alebo bude mať možnosť na základe vyžiadania prístupu do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov tieto údaje priamo sám vložiť do tohto systému, a tak predložiť návrh kodifikačných údajov úradu.

Dodávatelia produktov majú podľa platného znenia § 13 ods. 1 tiež povinnosť používateľovi produktu sprístupniť dokumentáciu o produkte, oznámiť mu zmeny v dokumentácii o produkte a oznámiť mu aj svoje identifikačné údaje a údaje o produkte.

5

Navrhované znenie § 13 ods. 1 ukladá dodávateľom produktov plniť tieto povinnosti priamo úradu, resp. v prípade sprístupnenia dokumentácie o produkte aj vo vzťahu k používateľovi produktu.

Navrhované znenie § 13 ods. 2 upravuje spôsob, akým sa overí správnosť návrhov kodifikačných údajov spracovaných dodávateľmi produktov prostredníctvom elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov.

K bodu 12

Navrhuje sa precizovať § 14 ods. 2 písm. d), ktorého úprava sa týka výkonu správy kodifikačného informačného systému úradom a ním vykonávanej priebežnej aktualizácie kodifikačných údajov na základe zmien v dokumentácii produktu. Uvedené zmeny v dokumentácii produktu budú úradu namiesto používateľa produktu oznamovať priamo dodávatelia produktov v súlade s navrhovaným znením § 13 ods. 1 písm. c).

K bodu 13

V nadväznosti na zmeny kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie, ako aj s ohľadom na činnosť agentúr pre kodifikáciu a plnenie povinností dodávateľov produktov vyplynuli z odbornej aplikačnej praxe požiadavky na zabezpečenie alternatívnej možnosti spracovávať návrh kodifikačných údajov aj prístupom do časti kodifikačného informačného systému - modulu elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov. Vzhľadom na uvedené sa preto legislatívne upravuje možnosť pre dodávateľov produktov a agentúry pre kodifikáciu vstupovať do tejto časti (modulu) kodifikačného informačného systému, v ktorom môžu samostatne spracúvať návrh kodifikačných údajov. Prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov zabezpečí bližšie prepojenie dodávateľov produktov s kodifikačným systémom Severoatlantickej aliancie, kvalitnejšie návrhy kodifikačných údajov, pružnejšie reakcie na požiadavky krajín Severoatlantickej aliancie a zjednodušenie celého kodifikačného systému Slovenskej republiky a kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie.

K bodu 14

Návrh reflektuje na skúsenosti z procesu štátneho overovania kvality, keď úrad po predložení žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality zistil, že zmluva obsahovala viac ako jeden produkt uvedený v predmete zmluvy a niektoré produkty v čase predloženia žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality boli vyrobené a pripravené na expedíciu alebo sa riziká pri niektorých produktoch uvedených v predmete zmluvy nepotvrdili, teda nebolo možné vykonať štátne overovanie kvality v plnom rozsahu. Návrh zároveň implementuje proces rozhodovania o žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany uvedený v spojeneckej publikácii NATO AQAP 2070, ktorý obsahuje tri spôsoby rozhodnutia o žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality, a to „plnú akceptáciu“ žiadosti, „čiastočnú akceptáciu“ žiadosti, alebo „zamietnutie žiadosti“.

Návrh reflektuje na skúsenosti z procesu štátneho overovania kvality, keď po predložení žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality úrad v procese preskúmania žiadosti zistil nedostatočne konkretizované, všeobecné, protichodné alebo nemerateľné požiadavky na kvalitu produktov na účely obrany uvedené v zmluvách priložených k žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality. Navrhuje sa explicitne upraviť, že uvedené skutočnosti sú dôvodom na zamietnutie žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality.

6

K bodu 15

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol nahradený zákon č. 264/ 1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, precizuje autorizačné požiadavky na orgány posudzovania zhody pri posudzovaní zhody určených výrobkov. Na základe uvedeného nie je možné použiť odkaz na novú právnu úpravu a je potrebné ustanoviť základné požiadavky na autorizáciu osôb na vykonávanie dozoru nad kvalitou alebo na vykonávanie auditu kvality. Z týchto dôvodov sa navrhuje upraviť znenie ustanovenia § 20.

K čl. II

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti návrhu zákona od 1. augusta 2019.

V Bratislave, 27. marca 2019

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Gajdoš v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany

K predpisu 11/2004, dátum vydania: 13.01.2004

13

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Právna úprava obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany nie je v súčasnom období obsiahnutá v právnom poriadku Slovenskej republiky. Vyhláška Ministerstva národnej obrany č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu bola zrušená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Táto skutočnosť sa javí ako významný nedostatok v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce z procesu zaraďovania sa Slovenskej republiky do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti - Severoatlantickej aliancie. V navrhovanom zákone sa komplexne upravuje problematika vyššie uvedených oblastí so zohľadnením činností vykonávaných jednotlivými zložkami podriadenými Ministerstvu obrany Slovenskej republiky alebo pôsobiacimi mimo jeho pôsobnosti. V návrhu zákona sa upravuje zriadenie riadiaceho, koordinačného a koncepčného orgánu Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, ktorý ako rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR bude vykonávať pôsobnosť v oblastiach obrannej štandardizácie, kodifikácie, ako aj štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany za účelom dosiahnutia kompatibility ozbrojených síl Slovenskej republiky najmä v rámci medzinárodnej spolupráce.

Z uvedeného dôvodu jednou z veľmi dôležitých úloh na vstup do Severoatlantickej aliancie je plnohodnotné zabezpečenie činností v oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality a ich aplikácia pri zabezpečovaní vývoja a výroby techniky, výzbroje, munície a ostatného materiálu, administratívnych a procedurálnych činností, výcviku a nasadení jednotiek ozbrojených síl.

Hlavným cieľom riešenia problematiky obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality je čo v najkratšom možnom čase dosiahnuť, aby technické prostriedky používané ozbrojenými silami Slovenskej republiky a činnosti ich jednotiek spĺňali podmienky interoperability s technickými prostriedkami a činnosťami armád členských štátov aliancie a armád ostatných štátov, používaná technika bola na zodpovedajúcej technickej úrovni a kvalite a logistické zabezpečenie bolo realizované operatívne a efektívne.

Jedným zo základných nástrojov na dosiahnutie interoperability armád v Severoatlantickej aliancii v oblasti využívaných technických prostriedkov (výzbroj, technika, vojenský materiál) a činnosti (výcvik, nasadenie v mierových misiách) je obranná štandardizácia. V súčasnom období je v rezorte ministerstva obrany štandardizácia zabezpečovaná poskytovaním uvoľnených dokumentov aliancie pre odborné zložky rezortu alebo pre spoločnosti obranného priemyslu Slovenskej republiky na výkon činností v prospech rezortu obrany na základe štátnej objednávky.

Súčasný spôsob riadenia jednotlivých oblastí obrannej štandardizácie podľa rozdelenia zodpovednosti za jednotlivé oblasti je neefektívny a je neúčelný. Materiálová a technická štandardizácia a štandardizačné dokumenty sú v pôsobnosti a v správe príslušnej organizačnej zložky Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Štandardizačná politika v oblasti materiálových a technických štandardov v rezorte ministerstva obrany je zabezpečovaná v súčinnosti so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN) a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) prostredníctvom Technickej normalizačnej komisie (TNK) Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Zástupcovia Ministerstva obrany Slovenskej republiky sú nominovaní do Rady predsedu ÚNMS SR pre politiku štandardizácie a harmonizácie v Slovenskej republike a do Rady riaditeľky SÚTN, ktorá je poradným orgánom pre stratégiu a koncepcie technickej normalizácie v Slovenskej republike.

Operačná, procedurálna a administratívna štandardizácia a štandardizačné dokumenty sú v pôsobnosti a v správe Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Správca tejto oblasti štandardizácie zodpovedá za štandardizačnú politiku v oblasti operačnej, procedurálnej a administratívnej v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Spracúva dokumenty na ich prijatie a udržiava v aktuálnom stave prehľad o štandardizačných dohodách, ku ktorým by Slovenská republika mala pristúpiť a ktoré budú implementované do sústavy slovenských obranných štandardov (SOŠ).

Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky vedie prehľad o plánovaných aktivitách a činnostiach štandardizačných orgánov Severoatlantickej aliancie. Riadi administratívnu štandardizáciu a terminológiu a plní základné úlohy v oblastiach prípravy, koordinácie a riadenia terminologického programu štandardizácie. Spracúva základné dokumenty v oblasti administratívnej štandardizácie a vydáva príslušné metodiky a smernice. Zabezpečuje obsahovú stránku v súlade so zásadami základných dokumentov Severoatlantickej aliancie v spolupráci so správcami štandardizačných skupín ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zodpovedajú za odbornú náplň a zabezpečovanie účasti príslušníkov rezortu ministerstva obrany v príslušných štruktúrach štandardizačného procesu Severoatlantickej aliancie.

Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky zodpovedá za zabezpečovanie, ukladanie, aktualizáciu, evidenciu a oznamovanie využiteľnosti uvoľnených štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie z databázy Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre potreby odborných zložiek rezortu ministerstva obrany i mimorezortných používateľov.

V súčasnej organizačnej štruktúre nemožno presadzovať a zabezpečovať operatívnu súčinnosť obrannej štandardizácie so systémom obranného plánovania. Ani jeden zo subjektov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky nemôže vystupovať ako národná autorita pre štandardizáciu voči rezortným ani mimorezortným subjektom v Slovenskej republike, orgánom a členským štátom Severoatlantickej aliancie a ostatným štátom, s ktorými môže Slovenská republika spolupracovať v oblasti obrannej štandardizácie a harmonizácie noriem určených na účely obrany.

Zosúladenie obrannej štandardizácie s jednotlivými zložkami obranného plánovania predstavuje nový prístup k posilneniu úlohy obrannej štandardizácie za účelom dosiahnutia potrebnej úrovne interoperability, ktorá je požadovaná zo strany Severoatlantickej aliancie od členských štátov i partnerských štátov. Obrannú štandardizáciu sa v súčasnosti Severoatlantická aliancia snaží využiť nielen pre systém plánovania spolupráce s partnerskými štátmi, čo má význam pre prípravu potencionálnych členov Severoatlantickej aliancie na vstup, ale aj z hľadiska plánovania a účasti týchto štátov na riešení kríz pôsobením v spoločných operáciách so silami Severoatlantickej aliancie.

Kodifikácia je dôležitým nástrojom logistického zabezpečenia jednotiek členských štátov Severoatlantickej aliancie v podmienkach výcviku i operačného nasadenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v krízových situáciách a mimo nich. Úlohou kodifikácie je v súlade s politikou Severoatlantickej aliancie v oblasti kodifikácie priradiť každej dodávateľskej položke v kodifikačnom systéme jediné trinásťmiestne identifikačné číslo na dosiahnutie vysokej efektívnosti procesu logistického zabezpečenia a evidencie údajov o technike, výzbroji, munícii a ostatnom materiále, o dodávateľoch a výrobcoch. Implementáciou kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie do logistického systému ozbrojených síl Slovenskej republiky sa zjednoduší a urýchli manipulácia s údajmi a evidencia o všetkých položkách vojenského materiálu zaradeného do kodifikačného systému Slovenskej republiky, znížia sa materiálové náklady v zásobovaní a zvýši sa efektívnosť a rýchlosť vykonávania logistických operácií. Implementáciou kodifikačného systému sa po dohode s používateľmi kodifikačného systému, agentúrami a spoločnosťami obranného priemyslu Slovenskej republiky vytvorí prostredie, ktoré je v Severoatlantickej aliancii štandardné, a ktoré umožní používanie spoločného komunikačného prostriedku pri výmene údajov a riadiacich informácií o materiále.

V súčasnej organizačnej štruktúre rezortu ministerstva obrany nie je zavedený systém jednotného označovania položiek materiálu umožňujúci komunikovať a vykonávať súčinnosť v zmysle ustanovení základných dokumentov Severoatlantickej aliancie pre oblasť kodifikácie s prepojením na obranný priemysel, výrobnú logistiku a štruktúry spotrebnej logistiky.

Podľa dokumentu „Ozbrojené sily – model 2010“ sa rozhodnutím ministra obrany Slovenskej republiky zriadil v organizačnej štruktúre Ministerstva obrany Slovenskej republiky „Vojenský úrad kvality a kodifikácie“ a v rámci úradu oddelenie kodifikácie.

Vojenský úrad kvality a kodifikácie vykonáva podľa právomocí daných štatútom úradu iba overovanie kvality produkcie spoločností obranného priemyslu Slovenskej republiky v obmedzenom rozsahu a len na rezortnej úrovni. Posudzovanie zhody je uskutočňované v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzo-vaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u komerčných produktov. Kontrola kvality u výrobkov špeciálnej techniky určených pre ozbrojené sily Slovenskej republiky je v súčasnosti ešte vykonávaná podľa výrobných, skúšobných a preberacích predpisov spracovaných pred viac ako 20 až 30 rokmi v podmienkach Československej socialistickej republiky, čo je z pohľadu zaradenia novej techniky a zámerov vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie nevyhovujúce.

Po zrušení zástupcov pôvodného Vojenského úradu kvality v spoločnostiach obranného priemyslu sa neumožňuje týmto zástupcom nahliadať do dokumentácie a vstupovať do administratívnych, výrobných, kontrolných a iných priestorov výrobcov alebo dodávateľov výzbroje, techniky, munície a ostatného materiálu určeného na účely obrany.

Problematické je i zabezpečovanie zodpovedajúcej kvality u výrobkov špeciálnej techniky a náhradných dielcov pri dodávkach zo zahraničia a z tuzemska dodávaných cez rôzne obchodné spoločnosti, pretože nie je právne upravený spôsob ich prebierky z hľadiska preukazovania platnosti atestov a obdobných dokumentov.

Pretože dozor nad kvalitou v etape vývoja, výroby a skúšok výzbroje a techniky podľa súčasného trendu má vplyv na spoľahlivosť techniky počas celého životného cyklu, je potrebné vytvoriť pre subjekty, ktoré tento dozor vykonávajú zodpovedajúce podmienky na vykonávanie súvisiacich činností a zabezpečiť prístup k dokumentácii a vstup do vývojových, výrobných, skúšobných, či iných priestorov, najmä v rôznych neštátnych spoločnostiach.

Základnými dokumentmi využívanými v príprave stratégie zabezpečovania kvality po vstupe Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie sú štandardizačné dokumenty Severoatlantickej aliancie ako napríklad STANAG 4107, AQAP 100, 110. Pre oblasť kvality je v súčasnosti rozhodujúca právna úprava obsiahnutá v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe analýzy vykonanej v tejto oblasti vyplýva potreba urýchleného a komplexného riešenia procesu spracúvania obranných štandardov, ich sprístupňovania a poskytovania; zároveň vzniká potreba ustanoviť podmienky využívania týchto dokumentov pri vývoji, výrobe, skúškach a preberaní výzbroje a techniky, na dosiahnutie ich zodpovedajúcej kvality a na postupné dosiahnutie jednotlivých stupňov kompatibility (vymeniteľnosť, zameniteľnosť, zhoda), ako aj potreba ustanoviť podmienky implementácie štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie do slovenských obranných štandardov, interných normatívnych aktov pre výcvik vojakov a riadenie operácií, administratívnych a procedurálnych činností odborných zložiek rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky a vytvorenie zodpovedajúcich právnych podmienok pre všetky uvedené oblasti.

Predkladaný návrh zákona nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona odkazuje na niektoré ustanovenia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo sa v príslušných ustanoveniach návrhu zákona uvádza.

Návrh zákona zohľadňuje ustanovenia zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.

Tento zákon po nadobudnutí účinnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na zamestnanosť, a preto prerokovanie návrhu zákona na plenárnom zasadnutí Rady hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky nie je potrebné.

Pri zabezpečovaní jednotlivých činností v zmysle zákona nevzniknú nepriaznivé dôsledky na životné prostredie. Návrh zákona nemá významný vplyv na zamestnanosť. Návrh zákona bude mať priaznivý vplyv na rozvoj podnikateľskej sféry z dôvodu právnej úpravy štátneho overovania kvality pre výrobky a služby určené na účely obrany.

Personálne budú oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality zabezpečené predovšetkým presunom osôb vykonávajúcich uvedené činnosti na Ministerstve obrany Slovenskej republiky alebo v ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Zvýšené nároky na štátny rozpočet prijatím predloženej právnej úpravy, ako aj zriadením nového úradu v objeme 9 634,54.- Sk na rok sú stanovené rozdielom predpokladaných nákladov na činnosť Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a nákladov odborných zložiek rezortu obrany, z ktorých sa uvažuje vytvoriť nový úrad. Zvýšenie nárokov na štátny rozpočet súvisí s prístupovým procesom do Severoatlantickej aliancie. Návrh zákona nemá vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov ani na hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií.

V súlade s § 51 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 445/2001 Z. z. bol návrh predložený Ministerstvu financií Slovenskej republiky na posúdenie jeho rozpočtových dôsledkov. Ministerstvo financií Slovenskej republiky na rokovaní dňa 20. mája 2003 vyslovilo súhlas s predkladaným návrhom zákona.

Doložka zlučiteľnostiprávneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Navrhovateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)identifikácia predmetu návrhu právneho predpisu z pohľadu Európskej dohody o pridružení, Národného programu pre prijatie acquis comunautaire, Partnerstva pre vstup, Bielej knihy, screeningu a plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky,

Predkladaný návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Problematika návrhu zákona nie je prioritou aproximácie práva ani podľa aktualizovaného znenia NPAA, Partnerstva pre vstup, screeningu, Pravidelnej správy Európskej komisie o stave pripravenosti SR na členstvo v EÚ a Prioritných úloh vlády SR na rok 2003.

Návrh zákona o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany je úlohou zahrnutou do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003.

b)identifikácia záväzkov vyplývajúcich zo schválených negociačných pozícií v príslušnej kapitole, ktorá je predmetom návrhu právneho predpisu: bezpredmetné.

4.Problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie, ale je v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii v znení Amsterdamskej zmluvy z 2. októbra 1997, ktorá nadobudla platnosť 1. mája 1999. Vo väzbe na citovaný článok ide o akceptáciu práva členských krajín vstupovať do vonkajších vzťahov (tretí pilier) v súlade so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou realizovanou v rámci NATO.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je posudzovanie návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie bezpredmetné.

6.Gestor: bezpredmetné.

7.Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: bezpredmetné, žiadny expert sa nezúčastnil pri príprave návrhu zákona.

Doložka finančných, ekonomických, enviromentálnych vplyvov

a vplyvov na zamestnanosť

1. Odhad dopadov na verejné financie

Finančné vplyvy na štátny rozpočet – rozpočtovú kapitolu Ministerstva obrany SR sú vyhodnotené s dôrazom na skutočnosť, že od 1. 1. 2003 bol v súlade dokumentom „Ozbrojené sily – model 2010“ zriadený Vojenský úrad kvality a kodifikácie, organizačne začlenený pod sekciu modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany SR. Tento úrad je v súčasnosti personálne zabezpečený 29 osobami.

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality bude zriadený zákonom ako rozpočtová organizácia zapojená na rozpočtovú kapitolu Ministerstva obrany SR a bude postavený na báze súčasného Vojenského úradu kvality a kodifikácie rozšírením vecnej pôsobnosti aj na oblasť obrannej štandardizácie, technicko-obslužnú oblasť a priznaním postavenia národného predstaviteľa pre oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality.

Úrad pre obrannú štandardizáciu kodifikáciu a štátne overovanie kvality zriadený zákonom by mal byť personálne vybavený 39 osobami.

Tabuľka č. 1 – Predpokladané ročné finančné náklady na činnosť úradu zriadeného

zákonom:

- mzdové prostriedky 8 622 000,- Sk

- odvody do poistných fondov 3 348 540,- Sk

- prevádzkové náklady (v položke sú zahrnuté náklady na

cestovné, materiál a služby, dopravné, údržba,

ostatné tovary a služby) 2 600 000,- Sk

- náklady na spracúvanie a vydávanie SOŠ (štandardizácia) 5 300 000,- Sk

- náklady na kodifikáciu –––-

- náklady na činnosť právnických osôb (kvalita) 15 000 000,- Sk

CELKOM 34 870 540,- Sk

Zvýšené náklady na štátny rozpočet zriadením nového úradu v objeme 9 634 540,- Sk na rok sú v tabuľke č. 2 stanovené rozdielom predpokladaných nákladov na činnosť Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (tabuľka č. 1), ktoré zahŕňajú aj náklady na nové pracovné miesta: 2 772,6 tis. Sk s odvodmi do poistných fondov, a plánovaných nákladov súčasných odborných zložiek rezortu ministerstva obrany, z ktorých sa uvažuje vytvoriť nový úrad (Vojenského úradu kvality a kodifikácie, t. j. VÚKK a sekcie modernizácie a infraštruktúry, t. j. SEMI) na rok 2003 . Personálne by mal byť úrad vybavený 39 osobami v nasledujúcej štruktúre: 3 profesionálni vojaci, 11 štátni zamestnanci a 25 zamestnanci vo verejnej službe. Predpokladané zvýšené dopady na štátny rozpočet súvisiace s prístupovým procesom Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie budú hradené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR.

Tabuľka č. 2

v tis. SkVÚKKSEMISpolu:Nový úrad

ÚŠKK MO SR Rozdiel:mzdové prostriedky5 004,01 620,06 624,08 622,01 998,0odvody do poistných fondov1 946,9627,12 574,03 348,54774,54prevádzkové náklady1 038,01 038,02 600,01 562,0obranná štandardizácia5 300,05 300,0kodifikáciaštátne overovanie kvality15 000,015 000,015 000,0

Spolu:

22 988,9

2247,1

25 236,0

34 870,54

9 634,54

Návrh zákona nemá finančné dôsledky na rozpočty štátnych fondov, na rozpočty obcí a VÚC a tiež nemá nepriaznivé finančné dôsledky na rozpočty Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Národného úradu práce, na rozpočty Fondu národného majetku SR a Slovenského pozemkového fondu.

2. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Návrh zákona nemá vplyv na obyvateľov. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozvoj podnikateľskej sféry z dôvodu možnosti štátneho overovania kvality produktov a systémov kvality vyplývajúcej zo zákonnej úpravy.

3. Odhad dopadov na životné prostredie

Činnosti vyplývajúce zo zákona nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

4. Odhad dopadov na zamestnanosť

Návrh zákona nemá významný vplyv na zamestnanosť. V nasledujúcich tabuľkách (č. 3 a 4) sú uvedené okrem súčasných počtov odborných zložiek rezortu ministerstva obrany, z ktorých sa uvažuje vytvoriť nový úrad (VÚKK a SEMI) aj plánované počty Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality podľa jednotlivých druhov činností vrátane vyčíslenia potreby na zvýšenie, resp. zníženie počtov vojakov vo vojenskej služby, štátnych zamestnancov v štátnej službe a počtov zamestnancov vo verejnej službe nad rámec plánovaných počtov oproti dokumentu „Ozbrojené sily – MODEL 2010“. Úrad pre obrannú štandardizáciu kodifikáciu a štátne overovanie kvality zriadený na základe zákona by mal byť personálne vybavený 39 osobami. Pre porovnanie rovnaké činnosti v Českej republike zabezpečuje úrad personálne vybavený 205 osobami.

Tabuľka č. 3

vojenská službaštátna službaverejná službaSEMI MO SR14VÚKK SEMI MO SR128CELKOM2428

Tabuľka č. 4

vojenská službaštátna službaverejná službaÚŠKK MO SR31125Je potrebné zvýšiť17Je potrebné znížiť3

Osobitná časť

K § 1:

Navrhuje sa ustanoviť predmet úpravy zákona .Terminológia je v návrhu zákona použitá v súlade s normou STN EN ISO 9000:2000. Podľa tejto normy sa pre výrobok a službu používa jednotný pojem „produkt“.

K § 2:

V § 2 sú uvedené legálne definície pojmov, ktoré v texte zákona tvoria normatívny pojmový aparát.

K § 3

V ustanovení sa zakotvuje zriadenie „Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality“. Navrhuje sa, aby bol rozpočtovou organizáciou zapojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR. Navrhuje sa zriadiť predmetný úrad s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku v oblastiach obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality so sídlom v Trenčíne.

K § 4

Ustanovenie zakotvuje pôsobnosť úradu v oblasti obrannej štandardizácie.

Úrad bude vykonávať činnosť koncepčného charakteru, bude koordinačným orgánom v dotknutej oblasti a bude plniť úlohy metodickej povahy. V jeho pôsobnosti bude koordinácia spolupráce s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ale tiež s orgánmi Severoatlantickej aliancie a orgánmi jej členských štátov a ďalších vymedzených subjektov.

K § 5

Ustanovenie vymedzuje pôsobnosť úradu v oblasti kodifikácie. Úrad bude o. i. vydávať osvedčenia o spôsobilosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie spracúvať návrhy kodifikačných údajov o výrobku. Taktiež bude úrad overovať správnosť návrhu kodifikačných údajov o výrobku a vykonávať ich medzinárodnú výmenu.

K § 6

Ustanovenie vymedzuje pôsobnosť úradu v oblasti štátneho overovania kvality. Úrad bude najmä vypracúvať koncepciu štátneho overovania kvality produktov a národný program kvality v pôsobnosti ministerstva, vykonávať audity kvality a dozor nad kvalitou na území Slovenskej republiky a vydávať certifikát o zhode ako aj osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu. Úradu sa ďalej navrhuje zveriť pôsobnosť vedenia evidencie o štátnom overovaní kvality a evidencie o uzatvorených dohodách.

K § 7

Ustanovením sa zavádza skratka na označovanie novo spracúvaných obranných štandardov a prevzatých štandardizačných dokumentov aliancie. Táto skratka bude použitá na začiatku označenia u novo spracúvaných obranných štandardov i pred označením implementovaných štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie do sústavy slovenských obranných štandardov, za ktorou budú nasledovať ostatné časti označenia pôvodného dokumentu (napr. SOŠ STANAG 4107). Zavedená skratka je odvodená od slov Slovenský Obranný Štandard. Skratkou „SOŠ“ sa presne odlíši slovenský obranný štandard od iných noriem, napríklad od slovenských technických noriem platných v Slovenskej republike alebo od zahraničných noriem.

Podrobnosti o označovaní slovenských obranných štandardov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

K § 8

Ustanovuje sa, že vo Vestníku Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa zverejní oznam o prijatí štandardizačného dokumentu Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou, ako aj oznámenie o jeho následnej implementácii.

V ozname sa uvedie názov, číslo a stručná charakteristika alebo anotácia jeho obsahu a tiež podmienky jeho poskytnutia subjektu, ktorý konkrétny dokument potrebuje k činnostiam určeným na zabezpečenie dodávky alebo poskytovanie výrobku a služby na účely obrany.

K § 9

Ustanovenie upravuje postup pri spracúvaní nových obranných štandardov, povinnosti spracovateľa, ktoré musí pri spracovaní návrhu obranného štandardu splniť. Znenie ustanovenia vychádza z postupov potrebných pri zabezpečovaní nového dokumentu štandardizačného charakteru (analýza stavu a platných dokumentov - potreba nového dokumentu - podnet na spracovanie dokumentu - posúdenie podnetu – rozhodnutie o spracovaní – určenie spracovateľa návrhu – pripomienkové konanie – schválenie návrhu – vydanie dokumentu a jeho zaradenie do sústavy a evidencie slovenských obranných štandardov - oznámenie o schválení dokumentu – poskytovanie dokumentu).

Obdobný postup sa uplatňuje pri prehodnocovaní aktuálnosti obsahu už platných obranných štandardov a ich revíziách. Preberanie štandardizačných dokumentov aliancie do sústavy slovenských obranných štandardov koordinuje a zabezpečuje úrad.

K § 10

Ustanovením sa upravuje činnosť úradu ako správcu informačného systému a sprostredkúvanie informácií v oblasti obrannej štandardizácie predovšetkým vo vzťahu k poskytovaniu štandardizačných dokumentov a obranných štandardov. V rámci informačného systému sa navrhuje aj poskytovanie informácií o štandardizačných dokumentoch Severoatlantickej aliancie, ktoré sú už zaradené do sústavy slovenských technických noriem a po nadobudnutí účinnosti zákona budú transformované do sústavy slovenských obranných štandardov a zároveň informácií o tých štandardizačných dokumentoch a obranných štandardov, ktoré budú spracúvané po nadobudnutí účinnosti zákona a budú uložené v databáze úradu.

K § 11

Ustanovenie určuje podmienky a postup pri udeľovaní osvedčenia o spôsobilosti žiadateľom o spracúvanie návrhov kodifikačných údajov o výrobkoch na účely obrany. Navrhované ustanovenie upravuje podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie osvedčenia spĺňať a preukázať, ako aj postup úradu pri posudzovaní spôsobilosti žiadateľa. Ďalej upravuje činnosť úradu, používateľa a agentúry pre kodifikáciu pri vyhotovovaní kodifikačných údajov o výrobku, prideľovaní kodifikačných čísel konkrétnym výrobkom, kódu výrobcovi výrobku, kódu dodávateľovi výrobku a pri zaraďovaní výrobku do kodifikačného systému Slovenskej republiky.

K § 12

Ustanovenie upravuje práva a povinnosti používateľa. V rámci ustanovených povinností bude používateľ povinný uplatniť tzv. kodifikačnú doložku v zmluve so zahraničným dodávateľom výrobku v prípade výrobku, ktorý nebol ešte kodifikovaný. V prípade domáceho dodávateľa výrobku, používateľ mu oznámi, že výrobok nebol kodifikovaný, čo môže uskutočniť aj v zmluve. Údaj o tom, že výrobok nebol kodifikovaný je používateľovi prístupný podľa § 5 písm. g). Na základe oznámenia alebo kodifikačnej doložky je dodávateľ výrobku povinný napr. sprístupniť používateľovi dokumentáciu o výrobku. Povinnosť uplatňovať kodifikačnú doložku alebo oznamovať dodávateľovi výrobku, že výrobok nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky je nevyhnutná podmienka kodifikácie doposiaľ nekodifikovaného výrobku, pričom kodifikácia výrobkov vyplýva zo štandardizačnej dohody NATO STANAG 4177, ku ktorej Slovenská republika pristupuje a je logickým vyústením skutočnosti, že spracúvanie identifikačných údajov o výrobku bez dostupnosti príslušných podkladov nie je možné.

Používateľ výrobku predkladá úradu návrh kodifikačných údajov o výrobku v elektronickej podobe v dátovej štruktúre na nosiči informácii alebo iným stanoveným spôsobom. Uvedenie agentúry, ktorá spracovala predkladaný návrh kodifikačných údajov, je pre úrad nevyhnutné, pretože úrad osvedčuje spôsobilosť agentúr spracúvať návrh kodifikačných údajov a je povinnosťou úradu prijímať opatrenia voči agentúram v prípadoch, keď ich činnosť vykazuje nedostatky v spracúvaní návrhu kodifikačných údajov.

K § 13

Upravujú sa povinnosti dodávateľa výrobku, vrátane povinnosti zahraničného dodávateľa výrobku vyplývajúce z kodifikačnej doložky. Rozsah poskytovanej dokumentácie je závislý od charakteru výrobku, požadovanej metódy jeho identifikácie. Je potrebné ju chápať ako nevyhnutný súbor dokumentácie, ktorý poskytne všetky požadované podklady pre spracovanie návrhu kodifikačných údajov. Podrobnosti o povinnostiach dodávateľa produktu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

K § 14

Upravuje sa poskytovanie kodifikačných údajov o výrobkoch kodifikovaných v Slovenskej republike príslušným orgánom Severoatlantickej aliancie, príslušným orgánom členských štátov Severoatlantickej aliancie a príslušným orgánom iných štátov, ktoré používajú kodifikačný systém Severoatlantickej aliancie, čo vyplýva z jedného zo základných princípov tohoto systému, a to z princípu národnej zodpovednosti za kodifikáciu výrobkov. Tento princíp v zásade stanovuje právo a povinnosť kodifikovať výrobok v štáte pôvodu, a to v prospech všetkých ostatných používateľov. Na tomto princípe je založená funkčnosť celého systému z medzinárodného hľadiska.

Poskytovanie kodifikačných údajov na medzinárodnej úrovni je realizované dvomi spôsobmi:

-pravidelným vytváraním súboru kodifikačných údajov výrobkov kodifikovaných v Slovenskej republike a v obmedzenom rozsahu jeho poskytnutím príslušnej agentúre Severoatlantickej aliancie na zaradenie do centrálnej databázy NATO,

-poskytnutím úplných kodifikačných údajov o konkrétnom výrobku iba kodifikačnému úradu štátu, ktorý o tieto údaje stanoveným spôsobom požiada.

Z toho vyplýva, že výrobok pochádzajúci zo štátu, ktorý je používateľom Kodifikačného systému Severoatlantickej aliancie s právom prideľovať kodifikačné čísla výrobkom pre medzinárodné použitie, nebude kodifikovaný v Slovenskej republike, ale v štáte pôvodu.

Z princípov kodifikačného systému aliancie vyplýva zásada, že vyžadovanie kodifikácie výrobkov, vyžadovanie kodifikačných údajov a ich poskytovanie prebieha výhradne na úrovni „národných kodifikačných úradov“. Súčasne s poskytnutím kodifikačných údajov národnému kodifikačnému úradu vyžadujúceho štátu je vykonaná registrácia príslušného štátu ako používateľa kodifikovaného výrobku.

K § 15

Pod štátnym overovaním kvality sa podľa tohto zákona rozumie vykonávanie auditov kvality a vykonávanie dozoru nad kvalitou, ktoré sú definované a vysvetlené v nasledujúcich ustanoveniach. V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že podľa normy STN EN ISO 9000:2000 Systém manažérstva kvality, Základy a slovník, ktorá súvisí s STN EN ISO 9001:2000 Systém manažérstva kvality, Požiadavky, ktorá nadobudne účinnosť dňa 15.12.2003, sa pre účely tohto zákona namiesto výrobku a služby používa pojem „produkt“. Z uvedeného dôvodu sa v zákone pre slovnú väzbu výrobca výrobku alebo poskytovateľ služby zaviedla skratka „výrobca produktu“. Výnimku tvorí oblasť kodifikácie, kde sa kodifikačné číslo neprideľuje službe, ale konkrétnemu hmotnému výrobku, ktorý sa na účely zákona pomenoval ako výrobok.

Ustanovuje sa, že na základe predloženej žiadosti objednávateľom štátneho overovania kvality úrad rozhodne o spôsobe zabezpečenia štátneho overovania kvality. To znamená že na základe analýzy reálneho stavu v oblasti zabezpečovania kvality a posúdenia možných rizík zadefinuje úrad rozsah činnosti v pláne kvality.

K § 16

Ustanovuje sa, že pri vykonávaní dozoru nad kvalitou zástupca na štátne overovanie kvality určený Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality vykonáva dozor pri zabezpečovaní kvality konkrétneho výrobku, alebo jeho dôležitých častí (výzbroj, technika, munícia, vojenský materiál) v priebehu výroby alebo skúšok. Dozor nad kvalitou sa vykonáva podľa podmienok dohodnutých v zmluve, ktorými sú „Kúpne zmluvy“ na nákup a „Zmluvy o dielo“ na opravy výzbroje a techniky. Tieto uzatvárajú objednávateľ - zhotoviteľ (objednávateľ v zmluve = odberateľ, zhotoviteľ v zmluve = výrobca produktu). Štátne overovanie kvality zabezpečí úrad na základe žiadosti. Základnou podmienkou zabezpečenia dozoru je presné definovanie predmetu zmluvy – špecifikácia (technické podmienky, normy, katalógy), termín plnenia a požiadavky na kvalitu predmetu definované v kapitole „kvalita“. Na základe splnenia požiadaviek objednávateľa dozoru nad kvalitou sa potvrdí zhoda so špecifikáciou v osvedčení o kvalite a úplnosti.

K § 17

V rámci vykonávania auditov kvality sa posudzujú systémy kvality zavedené u dodávateľov a výrobcov výrobkov a poskytovateľov služieb. Ustanovuje sa, že audit kvality je možné vykonať na základe rozhodnutia úradu vydaného podľa § 15 ods. 5, 6 a 8 vychádzajúc z požiadaviek na kvalitu charakterizovaných v zmluve uvedenej v § 15 ods. 3 písm. c) a analýzy rizík spracovanej úradom. Audit kvality je ďalej možné vykonať aj u výrobcu alebo poskytovateľa produktu alebo dodávateľa produktu, ktorí zatiaľ nemajú zmluvne zabezpečený vzťah s odberateľom, na základe zmluvy o kontrolnej činnosti uzavretej podľa osobitného predpisu. Posudzovanie systému kvality sa bude vykonávať najmä na základe uvedených medzinárodne platných dokumentov v oblasti kvality:

STN EN ISO 9001:2000 Systém manažérstva kvality, Požiadavky,

ISO 1001-1: 1990 Smernice pre preverovanie systémov kvality. Časť 1:Preverovanie,

ISO 1001-2: 1990 Smernice pre preverovanie systémov kvality. Časť 2: Kvalifikačné kritéria

na preverovateľov systémov kvality,

ISO 1001-3: 1990 Smernice pre preverovanie systémov kvality. Časť 3: riadenie programov

Previerok,

Vyššie uvedené normy sú vydané CEN (Európska komisia pre normalizáciu).

Na zabezpečovanie kvality v NATO sa vyžaduje aby normy AQAP a súvisiace normy ISO sa používali ako jedna norma. Súčasný súbor zmluvných spojeneckých noriem AQAP obsahuje všetky požiadavky noriem ISO a doplnky NATO, ktoré rozširujú niektoré požiadavky u produktov na účely obrany oproti bežným komerčným produktom:

AQAP 100 Všeobecný návod na zabezpečenie kvality v NATO,

AQAP 110 Požiadavky NATO na zabezpečenie kvality a prvky systému kvality,

AQAP 119 Návod NATO na používanie AQAP 110,120,130,

AQAP 120 Požiadavky NATO na zabezpečenie kvality vo výrobe,

AQAP 130 Požiadavky NATO na zabezpečenie kvality pri kontrole a skúškach,

AQAP 131 Požiadavky NATO na zabezpečovanie kvality pri výstupnej kontrole,

AQAP 150 Požiadavky NATO na zabezpečenie kvality pri vývoji softvéru,

AQAP 159 Návod NATO na používanie AQAP 150,

AQAP 170 Návod NATO na program štátneho zabezpečenia kvality.

Dohovor zainteresovaných krajín o používaní týchto noriem je zaznamenaný v štandardizačnej dohode STANAG 4108.

Výsledky auditu spracúva úrad v správe o vykonanom audite, ktorá slúži k vyhodnoteniu spôsobilosti plniť zmluvné požiadavky. Na základe splnenia požiadaviek potvrdí úrad zhodu so špecifikáciou v certifikáte o zhode.

K § 18

Ustanovením sa upravuje, že v priebehu výroby alebo poskytovania produktu môže výrobca výrobku, poskytovateľ služby alebo ich dodávateľ požiadať o schválenie odchýlky, výnimky výrobku resp. služby. Pre štátne overovanie kvality je potrebné, aby odberateľ poveril úrad riešením žiadostí o povolenie odchýlok a výnimiek. Podľa ustanovenia § 15 ods. 4 môže žiadosť na vykonanie štátneho overovania kvality obsahovať poverenie oprávňujúce úrad riešiť odchýlky, výnimky vzťahujúce sa na produkt. Odchýlku alebo výnimku zo zmluvných požiadaviek povoľuje Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality; k zmene produktu sa úrad vyjadruje.

K § 19

V ustanovení sa navrhuje právna úprava náhrady nákladov vzniknutých štátnym overovaním kvality alebo v súvislosti s ním.

K § 20

Ustanovenie upravuje proces autorizácie, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie rozhodnutie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o poverení právnickej osoby na vykonanie dozoru nad kvalitou. V rámci dozoru poverená osoba posudzuje zhodu kontrolovaného produktu s požiadavkami dohodnutými v zmluve výrobcu a poskytovateľa produktu s odberateľom alebo v zmluve dodávateľa produktu s odberateľom v súlade s dokumentáciou produktu schválenou odberateľom (§ 15 ods. 3), ako aj plánom kontroly vydaným úradom v rozhodnutí. Poverenie vydáva Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, ak právnická osoba spĺňa podmienky uvedené v ustanovení osobitného predpisu - § 11 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V poverení autorizovanej osoby na výkon dozoru nad kvalitou konkrétneho produktu úrad uvedie rozsah činností a ďalšie povinnosti autorizovanej osoby.

K § 21

Ustanovením sa navrhuje, aby sa na konanie podľa zákona vzťahoval správny poriadok s výnimkami, ktoré sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach zákona, pričom nie je vylúčené právo na súdnu ochranu podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Zároveň sa navrhuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov. V súlade s týmto ustanovením zákona sa ministerstvo splnomocňuje vydať všeobecne záväzné predpisy, ktoré upravia podrobnosti o oblastiach uvedených v odseku 2 písm. a) až c).

K § 22

Ustanovenie zavádza povinnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznámiť v svojom vestníku na základe žiadosti Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality prevzatie a zaradenie štandardizačných dokumentov aliancie do sústavy Slovenských technických noriem pred nadobudnutím novej právnej úpravy.

Ak majú byť štandardy vypracované a vydané pred nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy po nadobudnutí účinnosti zákona prevzaté so sústavy slovenských obranných štandardov musí byť pozmenené ich označenie, doplnený obsah a vykonané úpravy podľa tohto zákona a podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý na tento účel vydá ministerstvo. Obranné štandardy, sú spracované alebo v súčasnom období spracúvané v rámci projektu „Štandardizácia delostreleckej techniky a munície na normy NATO“ riešeného na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom obrany SR a Konštrukta Defence a.s. Trenčín.

Štandardizačné dokumenty Severoatlantickej aliancie z oblasti kvality STANAG 4107, normy Európskej únie z oblasti kvality STN EN ISO 9000:2000, 9001:2000, 9004:2000, ktoré dopĺňajú požiadavky Severoatlantickej aliancie definované v STN AQAP 100, 110, 119, 120, 130, 131, 150, 151, 170, sú v súčasnej dobe prevzaté do sústavy Slovenských technických noriem.

K § 23

Navrhuje sa účinnosť zákona ako celku.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Eduard Kukan v. r.

minister zahraničných vecí Slovenskej republiky

poverený riadením Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore