Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 11/2004 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolné orgány, Bezpečnosť a obrana štátu, Technické normy, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD91 DS4 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 11/2004 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 11/2004 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 219/2019

Legislatívny proces k zákonu 219/2019§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

(1)
Obranná štandardizácia je proces spracúvania, prijímania a implementácie obranných postupov, projektov a terminológie Severoatlantickej aliancie (ďalej len „aliancia“) potrebných na dosiahnutie a udržanie alianciou požadovanej úrovne interoperability a na jej zvyšovanie, a proces spracúvania, schvaľovania a vydávania slovenských obranných štandardov; obranná štandardizácia zahŕňa aj odporúčania aliancie na využitie postupov pri vykonávaní medzinárodnej spolupráce.
(2)
Štandardizačný dokument aliancie je štandardizačná dohoda, štandardizačné odporúčanie, spojenecký štandard a podporný štandardizačný dokument.
(3)
Štandardizačná dohoda je štandardizačný dokument aliancie, ktorým sa členské štáty aliancie dohodli úplne alebo čiastočne, s výhradou alebo bez výhrady implementovať v ňom uvedený spojenecký štandard na splnenie požiadaviek interoperability.
(4)
Štandardizačné odporúčanie je pre členské štáty aliancie nezáväzný štandardizačný dokument aliancie, ktorý uvádza spojenecký štandard alebo súbor spojeneckých štandardov týkajúci sa špecifickej spojeneckej činnosti nevyžadujúcej interoperabilitu; štandardizačné odporúčanie obsahuje odporúčania na využitie postupov pri vykonávaní medzinárodnej spolupráce výhradne v materiálovej oblasti a nevyžaduje implementáciu.
(5)
Spojenecký štandard je štandardizačný dokument aliancie spracovaný alebo vybraný alianciou v rámci procesu obrannej štandardizácie; spojenecký štandard sa člení na
a)
obranný štandard vytvorený alianciou,
b)
externý štandard, ktorým je alianciou prevzatý alebo upravený civilný štandard, národný obranný štandard alebo medzinárodný obranný štandard.
(6)
Podporný štandardizačný dokument je štandardizačný dokument aliancie, ktorý prispieva k správnej interpretácii a implementácii spojeneckého štandardu poskytnutím doplňujúcich informácií. Podporným štandardizačným dokumentom je najmä implementačná príručka, používateľská príručka a katalóg národných údajov.
(7)
Slovenský obranný štandard je dokument spracovaný alebo prevzatý v procese obrannej štandardizácie v Slovenskej republike, ktorý ustanovuje požiadavky na produkty alebo na postupy v operačnej, materiálovej a administratívnej oblasti slúžiace na účely zabezpečenia obrany.
(8)
Na účely tohto zákona
a)
interoperabilita je schopnosť ozbrojených síl členských štátov aliancie a partnerských krajín1) spolupracovať účinne, výkonne a súdržne na dosiahnutie taktických, operačných a strategických cieľov aliancie,
b)
prijatie štandardizačnej dohody je pristúpenie Slovenskej republiky k štandardizačnej dohode, ktorým sa určuje rozsah a spôsob jej implementácie,
c)
schválenie štandardizačného odporúčania je súhlas členských štátov aliancie s nadobudnutím jeho platnosti v rámci aliancie, ktorý prejavia neuplatnením námietky počas tichej procedúry vyhlásenej alianciou,
d)
implementácia je plnenie záväzkov, ktoré sú špecifikované v štandardizačnej dohode v rozsahu a spôsobom určenými pri jej prijatí,
e)
kodifikačný systém Slovenskej republiky je jednotný systém určený na kodifikáciu, ktorý vychádza z kodifikačného systému aliancie,
f)
kodifikácia je proces získavania, spracúvania a aktualizácie údajov o produkte, o výrobcovi produktu alebo o poskytovateľovi produktu (ďalej len „výrobca produktu“) a o dodávateľovi produktu, ktorého výsledkom je súbor kodifikačných údajov zosúladených s kodifikačným systémom aliancie,
g)
skladové číslo NATO je trinásťmiestny číselný kód pridelený produktu v procese kodifikácie,
h)
návrh kodifikačných údajov je súbor údajov potrebných na pridelenie skladového čísla NATO alebo na aktualizáciu kodifikačných údajov,
i)
kód výrobcu produktu alebo kód dodávateľa produktu je päťmiestny alfanumerický kód na identifikáciu výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu.
zobraziť paragraf
§ 3
Zriadenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a jeho pôsobnosť

(1)
Zriaďuje sa Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) so sídlom v Trenčíne. Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Úrad je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Riaditeľa úradu vymenúva a odvoláva minister obrany Slovenskej republiky.
(3)
Úrad pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje najmä
a)
s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
b)
s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi a inštitúciami Európskej únie, príslušnými orgánmi členských štátov aliancie a s príslušnými orgánmi iných štátov,
c)
s akreditačným orgánom, ktorý poskytuje akreditačnú službu podľa osobitného predpisu,1a)
d)
so štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi.
zobraziť paragraf
§ 5
Pôsobnosť úradu v oblasti kodifikácie

Úrad v oblasti kodifikácie
a)
plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu,
b)
vydáva osvedčenie o spôsobilosti (§ 11),
c)
spracúva kodifikačné údaje,
d)
overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov,
e)
spravuje kodifikačný informačný systém podľa § 14 a vedie centrálnu evidenciu národných a medzinárodných kodifikačných údajov,
f)
vykonáva medzinárodnú výmenu kodifikačných údajov s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b),
g)
poskytuje používateľovi produktu (ďalej len „používateľ“), dodávateľovi produktu a agentúre pre kodifikáciu na ich žiadosť údaje z kodifikačného systému Slovenskej republiky,
h)
spolupracuje najmä s vlastníkmi dokumentácie o produkte a s inými osobami podieľajúcimi sa na výskume, vývoji a výrobe alebo poskytovaní produktu,
i)
poskytuje odborné poradenstvo používateľom a osobám uvedeným v písmene h),
j)
koordinuje spoluprácu s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b).
zobraziť paragraf
§ 9
Spracúvanie, schvaľovanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie slovenských obranných štandardov

(1)
Schvaľovanie slovenských obranných štandardov vykonáva úrad. Spracúvanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie slovenských obranných štandardov podľa tohto zákona úrad koordinuje a zabezpečuje.
(2)
Podnet na spracovanie slovenského obranného štandardu navrhovateľ predkladá písomne úradu. Podnet obsahuje meno a priezvisko alebo názov navrhovateľa, predmet a obsah navrhovaného slovenského obranného štandardu, odôvodnenie jeho potreby, časový harmonogram jeho spracúvania a dátum nadobudnutia účinnosti.
(3)
Úrad na základe podnetu navrhovateľa na spracovanie slovenského obranného štandardu alebo z vlastného podnetu rozhodne o spracovaní slovenského obranného štandardu. Rozhodnutie o spracovaní slovenského obranného štandardu vydá úrad najneskôr do 30 dní od doručenia podnetu na spracovanie slovenského obranného štandardu a rozhodnutie doručí navrhovateľovi.
(4)
Oznámenie o vydaní rozhodnutia podľa odseku 3 ministerstvo zverejní na návrh úradu vo vestníku ministerstva, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností.2) Oznámenie obsahuje názov slovenského obranného štandardu, jeho obsahovú charakteristiku, jeho spracovateľa, lehotu na prihlásenie záujemcov o posúdenie návrhu slovenského obranného štandardu a podmienky poskytovania návrhu slovenského obranného štandardu na posúdenie. Lehota na prihlásenie záujemcov o posúdenie návrhu slovenského obranného štandardu je 30 dní odo dňa zverejnenia oznamu vo vestníku ministerstva.
(5)
Spracovateľ je pri spracúvaní návrhu slovenského obranného štandardu povinný
a)
vychádzať z dosiahnutého stupňa rozvoja vedy a techniky,
b)
dosiahnuť súlad návrhu slovenského obranného štandardu s inými slovenskými obrannými štandardmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c)
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany utajovaných skutočností,2)
d)
porovnať spracúvaný slovenský obranný štandard s medzinárodnými normami, európskymi normami, slovenskými technickými normami a štandardizačnými dokumentmi aliancie.
(6)
Spracovateľ predloží návrh slovenského obranného štandardu na pripomienkové konanie navrhovateľovi a tým záujemcom o posúdenie návrhu slovenského obranného štandardu, ktorí spĺňajú podmienky poskytovania návrhu slovenského obranného štandardu na posúdenie, ktoré sú uvedené v oznámení podľa odseku 4 (ďalej len „posudzovateľ“). Lehota na predloženie pripomienok spracovateľovi je 30 dní odo dňa doručenia návrhu. Pripomienky, ktoré spracovateľ neakceptuje, prerokuje s dotknutými posudzovateľmi. Ak sa pri ich prerokovaní nedosiahne dohoda, rozhodne o pripomienkach úrad.
(7)
Po skončení pripomienkového konania spracovateľ predloží návrh slovenského obranného štandardu úradu; spolu s návrhom predloží zoznam posudzovateľov, pripomienky k návrhu, vyhodnotenie pripomienok a stanovisko navrhovateľa k pripomienkam.
(8)
Na základe výsledku pripomienkového konania úrad schvaľuje návrh slovenského obranného štandardu. Úrad môže vrátiť návrh slovenského obranného štandardu spracovateľovi na dopracovanie, ak návrh slovenského obranného štandardu nezodpovedá požiadavkám navrhovateľov alebo posudzovateľov. Schválenie slovenského obranného štandardu ministerstvo oznamuje na návrh úradu vo vestníku ministerstva, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim ochranu utajovaných skutočností.2) Oznámenie obsahuje názov, číslo a stručnú charakteristiku slovenského obranného štandardu a podmienky jeho poskytovania.
(9)
Úrad môže na vydávanie a poskytovanie slovenských obranných štandardov určiť fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo právnickú osobu na základe jej žiadosti. Rozhodnutie vydá úrad len fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe, ktorá
a)
disponuje technickými prostriedkami, a ak je to potrebné, aj programovými prostriedkami na vydávanie, evidenciu a poskytovanie slovenských obranných štandardov na zodpovedajúcom stupni vedy a techniky,
b)
dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany utajovaných skutočností,2)
c)
je schopná vydať a poskytnúť slovenské obranné štandardy do dvoch týždňov od doručenia objednávky úradu.
(10)
Na určenie osoby podľa odseku 9 nie je právny nárok. Ak osoba určená podľa odseku 9 neplní alebo porušuje podmienky uvedené v rozhodnutí o určení, úrad určenie zruší.
(11)
Slovenské obranné štandardy na akomkoľvek nosiči môže poskytovať so súhlasom úradu len osoba určená podľa odseku 9.
(12)
Úrad môže z vlastného podnetu alebo z podnetu navrhovateľa prehodnocovať slovenské obranné štandardy z hľadiska ich aktuálnosti. Na základe prehodnotenia úrad rozhodne o
a)
zachovaní slovenského obranného štandardu,
b)
zrušení slovenského obranného štandardu s uvedením dôvodu,
c)
zmene alebo doplnení slovenského obranného štandardu,
d)
spracovaní a vydaní nového slovenského obranného štandardu,
e)
zlúčení slovenského obranného štandardu s textom iného slovenského obranného štandardu.
(13)
Ak úrad rozhodne podľa odseku 12 písm. b) až d), na postup pri prehodnocovaní slovenských obranných štandardov sa vzťahujú odseky 1 až 11 primerane.
zobraziť paragraf
§ 11
Agentúra pre kodifikáciu

(1)
Agentúra pre kodifikáciu je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktorá spracúva návrhy kodifikačných údajov na základe úradom vydaného osvedčenia, ktorým sa potvrdzuje jej spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti“).
(2)
Úrad môže vydať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, podľa odseku 1 na základe jej žiadosti (ďalej len „žiadateľ“) osvedčenie o spôsobilosti, ak spolu so žiadosťou
a)
predloží vlastnú metodiku spracúvania návrhu kodifikačných údajov,
b)
preukáže, že disponuje programovým vybavením na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, alebo požiada o prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov,
c)
preukáže spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov podľa testovacích podkladov poskytnutých úradom.
(3)
Úrad vydá žiadateľovi, ktorý splnil podmienky podľa odseku 2, osvedčenie o spôsobilosti. Ak žiadateľ nepredloží niektorý z dokumentov uvedených v odseku 2 alebo ak má žiadosť podľa odseku 2 iné nedostatky, ktoré sú prekážkou na vydanie osvedčenia o spôsobilosti, úrad žiadateľa na túto skutočnosť upozorní a zároveň určí primeranú lehotu na predloženie dokumentov alebo na odstránenie nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote dokumenty nepredloží alebo nedostatky neodstráni, úrad žiadosť o vydanie osvedčenia o spôsobilosti zamietne.
(4)
Úrad overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov, ktorý spracúva a predkladá agentúra pre kodifikáciu, v kodifikačnom systéme Slovenskej republiky. Ak úrad zistí nedostatky, môže overiť správnosť návrhu kodifikačných údajov s produktom aj u používateľa a dodávateľa produktu, ktorí sú povinní overenie umožniť. Na základe výsledkov overenia úrad
a)
pridelí produktu skladové číslo NATO a zaradí ho do kodifikačného systému Slovenskej republiky, ak bol návrh kodifikačných údajov správny, alebo
b)
vráti agentúre pre kodifikáciu návrh kodifikačných údajov na dopracovanie, ak zistí nedostatky.
(5)
Ak úrad opakovane vráti návrh kodifikačných údajov na dopracovanie z dôvodu nedostatkov v kvalite údajov, agentúra pre kodifikáciu je povinná preukázať úradu spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 2.
(6)
Úrad priebežne overuje spôsobilosť agentúry pre kodifikáciu spracúvať návrhy kodifikačných údajov. Agentúra pre kodifikáciu je povinná na základe výzvy úradu preukázať spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 2.
(7)
Úrad pozastaví platnosť osvedčenia o spôsobilosti, ak
a)
opakovane vráti návrh kodifikačných údajov agentúre pre kodifikáciu na dopracovanie z dôvodu nedostatkov v kvalite údajov podľa odseku 5 alebo
b)
agentúra pre kodifikáciu nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 6.
(8)
Úrad odoberie osvedčenie o spôsobilosti, ak agentúra pre kodifikáciu
a)
nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 5 alebo
b)
opakovane nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 6.
zobraziť paragraf
§ 12
Práva a povinnosti používateľa

(1)
Používateľ, ktorý uzatvára zmluvu s dodávateľom produktu, je povinný v zmluve uplatniť kodifikačnú doložku, ktorou sa dodávateľovi produktu ukladajú povinnosti uvedené v § 13 ods. 1. Kodifikačnú doložku používateľ uplatňuje aj na náhradné diely a príslušenstvo produktu, ktoré sú predmetom zmluvy s dodávateľom produktu.
(2)
Používateľ je oprávnený spracúvať v kodifikačnom informačnom systéme návrh kodifikačných údajov, ktorý predkladá úradu. Na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov, ktoré spracoval a predložil používateľ, sa vzťahuje § 11 ods. 4 primerane.
(3)
Používateľ oznamuje úradu, že prestal používať produkt, a raz ročne predkladá úradu prehľad o používaných produktoch zaradených do kodifikačného systému Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 13
Povinnosti dodávateľa produktu

(1)
Dodávateľ produktu je povinný
a)
predložiť úradu návrh kodifikačných údajov; ak návrh spracovala agentúra pre kodifikáciu, predloží úradu aj názov a identifikačné údaje agentúry pre kodifikáciu,
b)
sprístupniť úradu a používateľovi dokumentáciu o produkte,
c)
oznámiť úradu zmeny vykonané v dokumentácii o produkte pri dodávke kodifikovaného produktu,
d)
oznámiť úradu svoje identifikačné údaje a údaje o produkte.
(2)
Ak návrh kodifikačných údajov spracoval dodávateľ produktu prostredníctvom elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov, na overovanie správnosti návrhu kodifikačných údajov sa vzťahuje § 11 ods. 4 primerane.
zobraziť paragraf
§ 14
Kodifikačný informačný systém

(1)
Úrad spravuje, prevádzkuje a aktualizuje kodifikačný informačný systém, ktorý je programovým prostriedkom kodifikačného systému Slovenskej republiky.
(2)
Úrad v kodifikačnom informačnom systéme, na zabezpečenie kompatibility kodifikačného systému Slovenskej republiky s kodifikačným systémom aliancie,
a)
prideľuje produktu skladové číslo NATO,
b)
prideľuje kód výrobcovi produktu a dodávateľovi produktu,
c)
vedie evidenciu skladových čísiel NATO, kodifikačných údajov o produktoch, o výrobcoch produktov a o dodávateľoch produktov,
d)
aktualizuje kodifikačné údaje o produktoch, o výrobcoch produktov a o dodávateľoch produktov na základe zmien v dokumentácii produktu oznámených dodávateľom produktu,
e)
vyraďuje produkt z kodifikačného systému Slovenskej republiky, ak nemá používateľa.
(3)
Úrad prideľuje agentúre pre kodifikáciu a dodávateľovi produktu na základe ich žiadosti prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov, ktorý je súčasťou kodifikačného informačného systému.
zobraziť paragraf
§ 15
Vykonávanie štátneho overovania kvality

(1)
Úrad vykonáva štátne overovanie kvality, ktorým sa zisťuje plnenie zmluvných požiadaviek na kvalitu produktov a na systém zabezpečovania kvality (ďalej len „zmluvná požiadavka“).
(2)
Úrad vykonáva štátne overovanie kvality u výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu na základe žiadosti odberateľa, ak nie je v § 17 ods. 2 písm. b) ustanovené inak. Žiadosť predkladá úradu odberateľ, ktorý plní úlohy na úseku obrany ako orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo príslušný orgán podľa § 3 ods. 3 písm. b), najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy4) výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvy4) dodávateľa produktu s odberateľom.
(3)
Odberateľ k žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality prikladá
a)
zmluvu výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvu dodávateľa produktu s odberateľom, ktorá obsahuje konkretizáciu požiadaviek na kvalitu a poverenie na vykonanie štátneho overovania kvality podľa tohto zákona, spolu s dodatkami k tejto zmluve,
b)
dokumentáciu produktu, ak ju na základe zmluvy podľa písmena a) nepredkladá výrobca produktu alebo dodávateľ produktu,
c)
identifikáciu rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu.
(4)
Žiadosť odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality môže obsahovať aj poverenie odberateľa oprávňujúce úrad riešiť odchýlky a výnimky zo zmluvných požiadaviek vzťahujúce sa na produkt.
(5)
Úrad na základe žiadosti podľa odseku 2 posúdi riziká produktu, riziká výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a
a)
žiadosti vyhovie v plnom rozsahu alebo jej vyhovie čiastočne a rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality alebo
b)
žiadosť zamietne, najmä ak sa identifikované riziká nepotvrdili alebo pravdepodobnosť ich vzniku je nízka, zmluva výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluva dodávateľa produktu s odberateľom neobsahuje jednoznačnú konkretizáciu požiadaviek na kvalitu alebo ak žiadosť neobsahuje prílohy podľa odseku 3; dôvody zamietnutia žiadosti úrad uvedie v rozhodnutí.
(6)
Ak sa produkt alebo jeho časť vyrába alebo poskytuje na území iného štátu, úrad na základe žiadosti podľa odseku 2 posúdi riziká produktu, riziká výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a môže požiadať príslušný orgán iného štátu o štátne overovanie kvality podľa § 6 ods. 2, alebo rozhodnúť podľa odseku 5 písm. a) alebo b); o požiadaní príslušného orgánu iného štátu úrad upovedomí odberateľa.
(7)
Úrad na základe stanoviska príslušného dožiadaného orgánu iného štátu podľa odseku 6
a)
žiadosti vyhovie v plnom rozsahu alebo jej vyhovie čiastočne a rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality príslušným orgánom iného štátu alebo úradom alebo
b)
žiadosť zamietne, najmä ak príslušný dožiadaný orgán iného štátu žiadosť úradu o vykonanie štátneho overovania kvality zamietol alebo ak zmluva výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluva dodávateľa produktu s odberateľom neobsahuje jednoznačnú konkretizáciu požiadaviek na kvalitu; dôvody zamietnutia žiadosti úrad uvedie v rozhodnutí.
(8)
V rozhodnutí podľa odseku 5 písm. a) a odseku 7 písm. a) úrad súčasne uvedie rozsah, postup a podmienky, za ktorých možno vykonať štátne overovanie kvality. Zmeny rozsahu, postupu a podmienok vykonania štátneho overovania kvality možno uskutočniť na základe rozhodnutia úradu. Proti rozhodnutiu úradu podľa odsekov 5 a 7 nemožno podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu.5) Odberateľ môže podať novú žiadosť o vykonanie štátneho overovania kvality toho istého produktu, ak sa zmenia skutočnosti, pre ktoré bola žiadosť zamietnutá.
(9)
Zástupca pre štátne overovanie kvality je štátny zamestnanec poverený úradom alebo právnická osoba, ktorá na základe rozhodnutia úradu o autorizácii (§ 20) vykonáva štátne overovanie kvality, ak spĺňa požiadavky na výkon takejto činnosti. Zástupca pre štátne overovanie kvality je pri výkone štátneho overovania kvality nestranný a nezávislý od výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu. Zástupca pre štátne overovanie kvality je oprávnený pri vykonávaní štátneho overovania kvality nahliadať do dokumentácie, ktorá sa týka predmetu posudzovania zhody, vstupovať do výrobných, skladovacích a obchodných priestorov a kontrolovať plnenie zmluvných požiadaviek.
(10)
Úrad v rámci štátneho overovania kvality vykonáva
a)
dozor nad kvalitou,
b)
audit kvality.
(11)
Ak úrad počas štátneho overovania kvality u výrobcu produktu alebo u dodávateľa produktu zistí
a)
nedostatky v systéme kvality,
b)
nedostatky, ktoré ohrozujú kvalitu produktu,
preruší štátne overovanie kvality a písomne o tom informuje výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a odberateľa.
(12)
Úrad pokračuje v štátnom overovaní kvality na základe žiadosti výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu, ak výrobca produktu alebo dodávateľ produktu v určenej lehote preukázal, že prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov sú dostatočné a účinné. Úrad vykonávanie štátneho overovania kvality ukončí, ak výrobca produktu alebo dodávateľ produktu v určenej lehote nepreukázal odstránenie zistených nedostatkov; dôvody ukončenia vykonávania štátneho overovania kvality úrad písomne oznámi výrobcovi produktu alebo dodávateľovi produktu a odberateľovi.
zobraziť paragraf
§ 20
Autorizácia

(1)
Úrad môže na účely tohto zákona rozhodnúť o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie dozoru nad kvalitou a o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie auditu kvality.
(2)
Právnická osoba podľa odseku 1 je povinná spĺňať tieto podmienky autorizácie:
a)
mať sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
zabezpečiť nestrannosť vykonávania dozoru nad kvalitou a auditu kvality tak, že členovia jej riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za ich vykonávanie sa nesmú podieľať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislé posúdenie zhody,
c)
disponovať zamestnancami s technickými znalosťami a skúsenosťami potrebnými na vykonávanie dozoru nad kvalitou a auditu kvality v oblasti, pre ktorú je autorizovaná,
d)
mať technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na splnenie technických činností a administratívnych činností spojených s výkonom dozoru nad kvalitou a auditu kvality a mať prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo k potrebnému vybaveniu,
e)
mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré zodpovedá rozsahu činnosti dozoru nad kvalitou a auditu kvality, pre ktoré je autorizovaná.
(3)
Právnická osoba, ktorej sa podľa odseku 1 udelila autorizácia (ďalej len „autorizovaná osoba“), je povinná vykonávať dozor nad kvalitou a audit kvality podľa tohto zákona v rozsahu udelenej autorizácie.
(4)
Úrad je oprávnený kontrolovať, či autorizovaná osoba spĺňa podmienky autorizácie, dodržiava ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii.
(5)
Ak autorizovaná osoba nespĺňa podmienky autorizácie alebo nedodržiava ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii, úrad rozhodnutím autorizáciu zruší.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.) v znení dodatkového protokolu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 325/1997 Z. z.) a ďalšieho dodatkového protokolu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 370/2001 Z. z.).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore