Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov 219/2019 účinný od 01.09.2019

Platnosť od: 17.07.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolné orgány, Bezpečnosť a obrana štátu, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov 219/2019 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 219/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 219/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov ...

1.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov (1) Obranná štandardizácia je proces spracúvania, prijímania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...

2.

V § 3 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

„b) s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi a inštitúciami Európskej únie, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 9 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...

3.

V § 5 písmeno g) znie:

„g) poskytuje používateľovi produktu (ďalej len „používateľ“), dodávateľovi produktu ...

4.

V § 9 ods. 5 písm. d) sa vypúšťa odkaz 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

5.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slovo „predloží“ vkladá slovo „vlastnú“.

6.

V § 11 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo požiada o prístup do elektronického ...

7.

V § 11 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c)“.

8.

V § 11 ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c) raz za dva roky“.

9.

V § 12 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Používateľ, ktorý uzatvára zmluvu s dodávateľom produktu, je povinný v zmluve uplatniť ...

10.

V § 12 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

11.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Povinnosti dodávateľa produktu (1) Dodávateľ produktu je povinný a) predložiť úradu ...

12.

V § 14 ods. 2 písm. d) sa slovo „používateľom“ nahrádza slovami „dodávateľom produktu“. ...

13.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Úrad prideľuje agentúre pre kodifikáciu a dodávateľovi produktu na základe ich žiadosti ...

14.

V § 15 odseky 5 a 7 znejú:

„(5) Úrad na základe žiadosti podľa odseku 2 posúdi riziká produktu, riziká výrobcu produktu ...

15.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Autorizácia (1) Úrad môže na účely tohto zákona rozhodnúť o autorizácii právnickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore