Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 11/2004 účinný od 01.09.2019

Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolné orgány, Bezpečnosť a obrana štátu, Technické normy, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD88DS4EUPP4ČL0

Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 11/2004 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 11/2004 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 219/2019

Legislatívny proces k zákonu 219/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postup a podmienky obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality ...

§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Obranná štandardizácia je proces spracúvania, prijímania a implementácie obranných postupov, projektov ...

(2)

Štandardizačný dokument aliancie je štandardizačná dohoda, štandardizačné odporúčanie, spojenecký štandard ...

(3)

Štandardizačná dohoda je štandardizačný dokument aliancie, ktorým sa členské štáty aliancie dohodli ...

(4)

Štandardizačné odporúčanie je pre členské štáty aliancie nezáväzný štandardizačný dokument aliancie, ...

(5)

Spojenecký štandard je štandardizačný dokument aliancie spracovaný alebo vybraný alianciou v rámci procesu ...

a)
obranný štandard vytvorený alianciou,
b)
externý štandard, ktorým je alianciou prevzatý alebo upravený civilný štandard, národný obranný štandard ...
(6)

Podporný štandardizačný dokument je štandardizačný dokument aliancie, ktorý prispieva k správnej interpretácii ...

(7)

Slovenský obranný štandard je dokument spracovaný alebo prevzatý v procese obrannej štandardizácie v ...

(8)

Na účely tohto zákona

a)
interoperabilita je schopnosť ozbrojených síl členských štátov aliancie a partnerských krajín1) spolupracovať ...
b)
prijatie štandardizačnej dohody je pristúpenie Slovenskej republiky k štandardizačnej dohode, ktorým ...
c)
schválenie štandardizačného odporúčania je súhlas členských štátov aliancie s nadobudnutím jeho platnosti ...
d)
implementácia je plnenie záväzkov, ktoré sú špecifikované v štandardizačnej dohode v rozsahu a spôsobom ...
e)
kodifikačný systém Slovenskej republiky je jednotný systém určený na kodifikáciu, ktorý vychádza z kodifikačného ...
f)
kodifikácia je proces získavania, spracúvania a aktualizácie údajov o produkte, o výrobcovi produktu ...
g)
skladové číslo NATO je trinásťmiestny číselný kód pridelený produktu v procese kodifikácie,
h)
návrh kodifikačných údajov je súbor údajov potrebných na pridelenie skladového čísla NATO alebo na aktualizáciu ...
i)
kód výrobcu produktu alebo kód dodávateľa produktu je päťmiestny alfanumerický kód na identifikáciu ...
§ 3 - Zriadenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a jeho pôsobnosť
(1)

Zriaďuje sa Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) ...

(2)

Úrad je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom ...

(3)

Úrad pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje najmä

a)
s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
b)
s príslušnými orgánmi aliancie, príslušnými orgánmi a inštitúciami Európskej únie, príslušnými orgánmi ...
c)
s akreditačným orgánom, ktorý poskytuje akreditačnú službu podľa osobitného predpisu,1a)
d)
so štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi.
§ 4 - Pôsobnosť úradu v oblasti obrannej štandardizácie
(1)

Úrad v oblasti obrannej štandardizácie

a)
plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu,
b)
koordinuje spoluprácu s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b),
c)
pripravuje stratégiu a politiku v oblasti obrannej štandardizácie,
d)
spravuje informačný systém obrannej štandardizácie podľa § 10 a poskytuje z neho údaje,
e)
schvaľuje slovenské obranné štandardy a zabezpečuje ich spracúvanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie, ...
f)
zabezpečuje prijímanie štandardizačných dohôd a ich implementáciu.
(2)

Úrad oznamuje príslušným štandardizačným orgánom aliancie

a)
prijatie štandardizačnej dohody a jej implementáciu,
b)
zmeny rozsahu a spôsobu prijatia štandardizačnej dohody a jej implementácie,
c)
uplatnenie námietky Slovenskej republiky počas tichej procedúry schvaľovania štandardizačného odporúčania. ...
§ 5 - Pôsobnosť úradu v oblasti kodifikácie

Úrad v oblasti kodifikácie

a)

plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu,

b)

vydáva osvedčenie o spôsobilosti (§ 11),

c)

spracúva kodifikačné údaje,

d)

overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov,

e)

spravuje kodifikačný informačný systém podľa § 14 a vedie centrálnu evidenciu národných a medzinárodných ...

f)

vykonáva medzinárodnú výmenu kodifikačných údajov s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b),

g)

poskytuje používateľovi produktu (ďalej len „používateľ“), dodávateľovi produktu a agentúre pre kodifikáciu ...

h)

spolupracuje najmä s vlastníkmi dokumentácie o produkte a s inými osobami podieľajúcimi sa na výskume, ...

i)

poskytuje odborné poradenstvo používateľom a osobám uvedeným v písmene h),

j)

koordinuje spoluprácu s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b).

§ 6 - Pôsobnosť úradu v oblasti štátneho overovania kvality
(1)

Úrad v oblasti štátneho overovania kvality

a)
plní úlohy koncepčného, metodického a koordinačného orgánu,
b)
vykonáva dozor nad kvalitou a audity kvality na území Slovenskej republiky,
c)
vydáva osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a osvedčenia o zhode,
d)
uzatvára v rámci svojej pôsobnosti dohody o vzájomnej spolupráci a dohody o vzájomnom uznávaní štátneho ...
e)
uzatvára dohody o vykonaní štátneho overovania kvality,
f)
na základe dohôd o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality koordinuje plnenie úloh štátneho overovania ...
g)
vedie evidenciu o štátnom overovaní kvality a evidenciu o uzatvorených dohodách.
(2)

Úrad na základe žiadosti odberateľa produktu (ďalej len „odberateľ“) o vykonanie štátneho overovania ...

DRUHÁ ČASŤ

OBRANNÁ ŠTANDARDIZÁCIA

§ 7 - Označovanie a zabezpečovanie slovenského obranného štandardu
(1)

Slovenský obranný štandard sa označuje značkou SOŠ a príslušným alfanumerickým označením, ktoré slovenskému ...

(2)

Slovenský obranný štandard sa zabezpečuje

a)
úplným alebo čiastočným prevzatím spojeneckého štandardu, ktorý je uvedený v štandardizačnej dohode, ...
b)
spracovaním a vydaním nového slovenského obranného štandardu z podnetu úradu alebo na základe podnetu ...
§ 8 - Proces prijímania štandardizačnej dohody, jej implementácia a proces schvaľovania štandardizačného odporúčania ...
(1)

Úrad požiada ministerstvo o stanovisko k prijatiu štandardizačnej dohody v lehote, ktorú určí úrad. ...

(2)

Plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prijatia štandardizačnej dohody, zabezpečujú ...

(3)

Ministerstvo na návrh úradu oznamuje prijatie štandardizačnej dohody a jej implementáciu vo vestníku ...

(4)

Ak príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo orgány štátnej správy nemôžu ...

(5)

Ministerstvo na návrh úradu oznamuje vyhlásenie tichej procedúry schvaľovania štandardizačného odporúčania ...

(6)

Príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány štátnej správy môžu úradu predložiť ...

(7)

V procese prijímania štandardizačnej dohody a schvaľovania štandardizačného odporúčania sa s nimi narába ...

§ 9 - Spracúvanie, schvaľovanie, vydávanie, poskytovanie a prehodnocovanie slovenských obranných štandardov ...
(1)

Schvaľovanie slovenských obranných štandardov vykonáva úrad. Spracúvanie, vydávanie, poskytovanie a ...

(2)

Podnet na spracovanie slovenského obranného štandardu navrhovateľ predkladá písomne úradu. Podnet obsahuje ...

(3)

Úrad na základe podnetu navrhovateľa na spracovanie slovenského obranného štandardu alebo z vlastného ...

(4)

Oznámenie o vydaní rozhodnutia podľa odseku 3 ministerstvo zverejní na návrh úradu vo vestníku ministerstva, ...

(5)

Spracovateľ je pri spracúvaní návrhu slovenského obranného štandardu povinný

a)
vychádzať z dosiahnutého stupňa rozvoja vedy a techniky,
b)
dosiahnuť súlad návrhu slovenského obranného štandardu s inými slovenskými obrannými štandardmi a so ...
c)
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany utajovaných skutočností,2)
d)
porovnať spracúvaný slovenský obranný štandard s medzinárodnými normami, európskymi normami, slovenskými ...
(6)

Spracovateľ predloží návrh slovenského obranného štandardu na pripomienkové konanie navrhovateľovi a ...

(7)

Po skončení pripomienkového konania spracovateľ predloží návrh slovenského obranného štandardu úradu; ...

(8)

Na základe výsledku pripomienkového konania úrad schvaľuje návrh slovenského obranného štandardu. Úrad ...

(9)

Úrad môže na vydávanie a poskytovanie slovenských obranných štandardov určiť fyzickú osobu, ktorá je ...

a)
disponuje technickými prostriedkami, a ak je to potrebné, aj programovými prostriedkami na vydávanie, ...
b)
dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany utajovaných skutočností,2)
c)
je schopná vydať a poskytnúť slovenské obranné štandardy do dvoch týždňov od doručenia objednávky úradu. ...
(10)

Na určenie osoby podľa odseku 9 nie je právny nárok. Ak osoba určená podľa odseku 9 neplní alebo porušuje ...

(11)

Slovenské obranné štandardy na akomkoľvek nosiči môže poskytovať so súhlasom úradu len osoba určená ...

(12)

Úrad môže z vlastného podnetu alebo z podnetu navrhovateľa prehodnocovať slovenské obranné štandardy ...

a)
zachovaní slovenského obranného štandardu,
b)
zrušení slovenského obranného štandardu s uvedením dôvodu,
c)
zmene alebo doplnení slovenského obranného štandardu,
d)
spracovaní a vydaní nového slovenského obranného štandardu,
e)
zlúčení slovenského obranného štandardu s textom iného slovenského obranného štandardu.
(13)

Ak úrad rozhodne podľa odseku 12 písm. b) až d), na postup pri prehodnocovaní slovenských obranných ...

§ 10 - Informačný systém obrannej štandardizácie

Úrad ako správca informačného systému obrannej štandardizácie

a)

vedie evidenciu, uchováva štandardizačné dokumenty aliancie a slovenské obranné štandardy a poskytuje ...

b)

sprostredkúva informácie o štandardizačných dokumentoch aliancie, o ich implementácii, o návrhoch slovenských ...

c)

v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky poskytuje informácie ...

TRETIA ČASŤ

KODIFIKÁCIA

§ 11 - Agentúra pre kodifikáciu
(1)

Agentúra pre kodifikáciu je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktorá spracúva ...

(2)

Úrad môže vydať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, podľa odseku 1 na základe ...

a)
predloží vlastnú metodiku spracúvania návrhu kodifikačných údajov,
b)
preukáže, že disponuje programovým vybavením na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, alebo požiada ...
c)
preukáže spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov podľa testovacích podkladov poskytnutých ...
(3)

Úrad vydá žiadateľovi, ktorý splnil podmienky podľa odseku 2, osvedčenie o spôsobilosti. Ak žiadateľ ...

(4)

Úrad overuje správnosť návrhu kodifikačných údajov, ktorý spracúva a predkladá agentúra pre kodifikáciu, ...

a)
pridelí produktu skladové číslo NATO a zaradí ho do kodifikačného systému Slovenskej republiky, ak bol ...
b)
vráti agentúre pre kodifikáciu návrh kodifikačných údajov na dopracovanie, ak zistí nedostatky.
(5)

Ak úrad opakovane vráti návrh kodifikačných údajov na dopracovanie z dôvodu nedostatkov v kvalite údajov, ...

(6)

Úrad priebežne overuje spôsobilosť agentúry pre kodifikáciu spracúvať návrhy kodifikačných údajov. Agentúra ...

(7)

Úrad pozastaví platnosť osvedčenia o spôsobilosti, ak

a)
opakovane vráti návrh kodifikačných údajov agentúre pre kodifikáciu na dopracovanie z dôvodu nedostatkov ...
b)
agentúra pre kodifikáciu nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 6.
(8)

Úrad odoberie osvedčenie o spôsobilosti, ak agentúra pre kodifikáciu

a)
nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 5 alebo
b)
opakovane nepreukáže spôsobilosť spracúvať návrh kodifikačných údajov podľa odseku 6.
§ 12 - Práva a povinnosti používateľa
(1)

Používateľ, ktorý uzatvára zmluvu s dodávateľom produktu, je povinný v zmluve uplatniť kodifikačnú doložku, ...

(2)

Používateľ je oprávnený spracúvať v kodifikačnom informačnom systéme návrh kodifikačných údajov, ktorý ...

(3)

Používateľ oznamuje úradu, že prestal používať produkt, a raz ročne predkladá úradu prehľad o používaných ...

§ 13 - Povinnosti dodávateľa produktu
(1)

Dodávateľ produktu je povinný

a)
predložiť úradu návrh kodifikačných údajov; ak návrh spracovala agentúra pre kodifikáciu, predloží úradu ...
b)
sprístupniť úradu a používateľovi dokumentáciu o produkte,
c)
oznámiť úradu zmeny vykonané v dokumentácii o produkte pri dodávke kodifikovaného produktu,
d)
oznámiť úradu svoje identifikačné údaje a údaje o produkte.
(2)

Ak návrh kodifikačných údajov spracoval dodávateľ produktu prostredníctvom elektronického systému spracúvania ...

§ 14 - Kodifikačný informačný systém
(1)

Úrad spravuje, prevádzkuje a aktualizuje kodifikačný informačný systém, ktorý je programovým prostriedkom ...

(2)

Úrad v kodifikačnom informačnom systéme, na zabezpečenie kompatibility kodifikačného systému Slovenskej ...

a)
prideľuje produktu skladové číslo NATO,
b)
prideľuje kód výrobcovi produktu a dodávateľovi produktu,
c)
vedie evidenciu skladových čísiel NATO, kodifikačných údajov o produktoch, o výrobcoch produktov a o ...
d)
aktualizuje kodifikačné údaje o produktoch, o výrobcoch produktov a o dodávateľoch produktov na základe ...
e)
vyraďuje produkt z kodifikačného systému Slovenskej republiky, ak nemá používateľa.
(3)

Úrad prideľuje agentúre pre kodifikáciu a dodávateľovi produktu na základe ich žiadosti prístup do elektronického ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY

§ 15 - Vykonávanie štátneho overovania kvality
(1)

Úrad vykonáva štátne overovanie kvality, ktorým sa zisťuje plnenie zmluvných požiadaviek na kvalitu ...

(2)

Úrad vykonáva štátne overovanie kvality u výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu na základe žiadosti ...

(3)

Odberateľ k žiadosti na vykonanie štátneho overovania kvality prikladá

a)
zmluvu výrobcu produktu s odberateľom alebo zmluvu dodávateľa produktu s odberateľom, ktorá obsahuje ...
b)
dokumentáciu produktu, ak ju na základe zmluvy podľa písmena a) nepredkladá výrobca produktu alebo dodávateľ ...
c)
identifikáciu rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu.
(4)

Žiadosť odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality môže obsahovať aj poverenie odberateľa oprávňujúce ...

(5)

Úrad na základe žiadosti podľa odseku 2 posúdi riziká produktu, riziká výrobcu produktu alebo dodávateľa ...

a)
žiadosti vyhovie v plnom rozsahu alebo jej vyhovie čiastočne a rozhodne o vykonaní štátneho overovania ...
b)
žiadosť zamietne, najmä ak sa identifikované riziká nepotvrdili alebo pravdepodobnosť ich vzniku je ...
(6)

Ak sa produkt alebo jeho časť vyrába alebo poskytuje na území iného štátu, úrad na základe žiadosti ...

(7)

Úrad na základe stanoviska príslušného dožiadaného orgánu iného štátu podľa odseku 6

a)
žiadosti vyhovie v plnom rozsahu alebo jej vyhovie čiastočne a rozhodne o vykonaní štátneho overovania ...
b)
žiadosť zamietne, najmä ak príslušný dožiadaný orgán iného štátu žiadosť úradu o vykonanie štátneho ...
(8)

V rozhodnutí podľa odseku 5 písm. a) a odseku 7 písm. a) úrad súčasne uvedie rozsah, postup a podmienky, ...

(9)

Zástupca pre štátne overovanie kvality je štátny zamestnanec poverený úradom alebo právnická osoba, ...

(10)

Úrad v rámci štátneho overovania kvality vykonáva

a)
dozor nad kvalitou,
b)
audit kvality.
(11)

Ak úrad počas štátneho overovania kvality u výrobcu produktu alebo u dodávateľa produktu zistí

a)
nedostatky v systéme kvality,
b)
nedostatky, ktoré ohrozujú kvalitu produktu,

preruší štátne overovanie kvality a písomne o tom informuje výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu ...

(12)

Úrad pokračuje v štátnom overovaní kvality na základe žiadosti výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu, ...

§ 16 - Dozor nad kvalitou
(1)

Dozor nad kvalitou je posudzovanie zhody kvality produktu so zmluvnými požiadavkami. Dozor nad kvalitou ...

(2)

Ak výrobca produktu alebo dodávateľ produktu preukázal zhodu so zmluvnými požiadavkami, úrad vydá osvedčenie ...

(3)

Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu obsahuje

a)
číslo osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
c)
číslo zmluvy podľa § 15 ods. 3 písm. a) a údaje o zmluvných stranách podľa písmena b),
d)
údaje o produkte, najmä názov produktu, číslo alebo označenie produktu a jeho množstvo,
e)
číslo alebo označenie dokumentácie podľa § 15 ods. 3 písm. b),
f)
odchýlky a výnimky zo zmluvných požiadaviek povolené podľa § 18 ods. 4 a zmeny zmluvných požiadaviek ...
g)
vyhlásenie výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu o zhode kvality produktu so zmluvnými požiadavkami ...
h)
vyhlásenie zástupcu pre štátne overovanie kvality o vykonaní štátneho overovania kvality,
i)
dátum vydania osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu, odtlačok pečiatky úradu, meno, priezvisko a ...
§ 17 - Audit kvality
(1)

Audit kvality je nezávislý, systematický a zdokumentovaný proces posudzovania zhody systému zabezpečovania ...

(2)

Audit kvality vykonáva zástupca pre štátne overovanie kvality u výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu ...

a)
rozhodnutia o vykonaní štátneho overovania kvality podľa § 15 ods. 5 písm. a) alebo ods. 7 písm. a) ...
b)
zmluvy medzi úradom a výrobcom produktu alebo zmluvy medzi úradom a dodávateľom produktu uzatvorenej ...
(3)

Výsledkom auditu kvality je správa z auditu kvality, ktorú úrad poskytne výrobcovi produktu alebo dodávateľovi ...

(4)

Osvedčenie o zhode obsahuje

a)
číslo osvedčenia o zhode,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
c)
vyhlásenie úradu o zhode,
d)
vymedzenie predmetu posudzovania zhody uvedené v zmluve podľa odseku 2 písm. b),
e)
vymedzenie platnosti osvedčenia o zhode,
f)
dátum vydania osvedčenia o zhode, odtlačok pečiatky úradu, meno, priezvisko a podpis riaditeľa úradu. ...
§ 18 - Odchýlky, výnimky alebo zmeny zmluvných požiadaviek
(1)

Povolenie odchýlky produktu od zmluvných požiadaviek sa vzťahuje na určené množstvo produktov alebo ...

(2)

Povolenie výnimky zo zmluvných požiadaviek sa vzťahuje na určené množstvo produktov. Povolenie výnimky ...

(3)

Zmena zmluvných požiadaviek vzťahujúca sa na produkt sa týka všetkých neskôr vyrábaných alebo poskytovaných ...

(4)

Odchýlku alebo výnimku zo zmluvných požiadaviek podľa odsekov 1 a 2 povoľuje úrad, ak ho na to odberateľ ...

a)
bezpečnosť,
b)
spoľahlivosť,
c)
udržiavateľnosť,
d)
zameniteľnosť,
e)
technický život a dĺžku skladovania,
f)
výkon alebo funkčnosť.
§ 19 - Úhrada nákladov za vykonanie štátneho overovania kvality

Výrobca produktu alebo dodávateľ produktu neuhrádza náklady, ktoré vznikli úradu vykonaním štátneho ...

§ 20 - Autorizácia
(1)

Úrad môže na účely tohto zákona rozhodnúť o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie dozoru nad kvalitou ...

(2)

Právnická osoba podľa odseku 1 je povinná spĺňať tieto podmienky autorizácie:

a)
mať sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
zabezpečiť nestrannosť vykonávania dozoru nad kvalitou a auditu kvality tak, že členovia jej riadiaceho ...
c)
disponovať zamestnancami s technickými znalosťami a skúsenosťami potrebnými na vykonávanie dozoru nad ...
d)
mať technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na splnenie technických činností a administratívnych ...
e)
mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré zodpovedá rozsahu činnosti dozoru nad kvalitou ...
(3)

Právnická osoba, ktorej sa podľa odseku 1 udelila autorizácia (ďalej len „autorizovaná osoba“), je povinná ...

(4)

Úrad je oprávnený kontrolovať, či autorizovaná osoba spĺňa podmienky autorizácie, dodržiava ustanovenia ...

(5)

Ak autorizovaná osoba nespĺňa podmienky autorizácie alebo nedodržiava ustanovenia tohto zákona a podmienky ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,5) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a)
podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov,
b)
podrobnosti o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov,
c)
podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov,
d)
podrobnosti o povinnostiach dodávateľa produktu,
e)
podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
f)
vzor identifikácie rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu,
g)
vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu,
h)
vzor osvedčenia o zhode.
§ 22 - Prechodné ustanovenia
(1)

Štandardizačné dokumenty aliancie, ktoré boli prevzaté a zaradené do sústavy slovenských technických ...

(2)

Slovenské obranné štandardy spracované a vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona označí, pozmení ...

§ 22a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

Štandardizačné dohody a slovenské obranné štandardy prijaté alebo vydané podľa predpisov účinných do ...

(2)

Spojenecké publikácie prijaté podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 sa považujú za spojenecké ...

§ 23 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve ...
  • 1a)  § 9 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
  • 4)  Napríklad § 409 až 475 a § 536 až 565 Obchodného zákonníka.
  • 5)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
  • 6)  Napríklad § 591 až 600 Obchodného zákonníka.
Načítavam znenie...
MENU
Hore