Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. 102/2007 účinný od 01.04.2007

Platnosť od: 13.03.2007
Účinnosť od: 01.04.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD27DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. 102/2007 účinný od 01.04.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 102/2007 s účinnosťou od 01.04.2007

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 102/2007, dátum vydania: 13.03.2007

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Pri preverovaní správnosti transpozície právnych predpisov Európskej únie a Európskeho spoločenstva týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, konkrétne či podľa vnútroštátnej legislatívy majú príslušné orgány potrebné právomoci v oblasti vyšetrovania a vynucovania plnenia opatrení Európska komisia vytkla Slovenskej republike nesprávnu transpozíciu článku 6 smernice 84/450/EHS týkajúcej sa klamlivej a porovnávacej reklamy, lebo nie je transponovaný úplne, pretože orgán dozoru má právo posúdiť reklamu ako neprípustnú nielen vtedy, keď objednávateľ reklamy nepredloží dôkazy, ale aj vtedy, ak sú tieto nedostatočné. V tomto zmysle sa zákon dopĺňa.

Keďže novelizáciou zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ale najmä zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve došlo k zmene v sústave orgánov štátnej správy a k prerozdeleniu kompetencie medzi orgánmi potravinového dozoru a orgánmi zdravotného dozoru, bolo potrebné tieto zmeny premietnuť do ustanovenia § 10 upravujúceho dozor nad reklamou jednotlivých druhov tovaru. Dozor nad reklamou kozmetických výrobkov, výživových doplnkov a spotrebiteľsky balených minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd bude vykonávať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Novelizáciou sa napráva tiež nedostatok ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c), podľa ktorého bolo možné uložiť pokutu do 2 mil. Sk aj za porušenie § 3 ods. 5, pričom v § 11 ods. 3 písm. b) je za porušenie tohto ustanovenia možné uložiť pokutu do 100 tis. Sk. Túto kolíznu dvojakú právnu úpravu je potrebné zo zákona odstrániť.

Zákon nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočet obcí a vyšších územných celkov, nebude mať ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona bol v riadnom pripomienkovom konaní, dňa 26. septembra 2006 ho prerokovala Legislatívna rada vlády SR, jej pripomienky sú v návrhu zákona zapracované.

Návrh zákona sa predkladá na rokovanie vlády bez rozporov.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.Problematika návrhu zákona

a.je upravená v práve Európskych spoločenstiev:

Nariadenie EP a Rady č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpo-vednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

b. nie je upravená v práve Európskej únie

c. nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu

1. stupňa Európskych spoločenstiev

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a.pre Slovenskú republiku v predmetnej oblasti nevyplývajú zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii žiadne záväzky

b.zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k európskej únii nevyplývajú v predmet-nej oblasti žiadne prechodné obdobia

c.pre Slovenskú republiku v predmetnej oblasti vyplýva z gestorstva smerníc povinnosť prijať potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s Nariadením EP a Rady č. 2006/2004 do 29. decembra 2006

d.proti Slovenskej republike nie je vedené konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa článkov 226 až 228

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev: úplná

6.Gestor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

§ 10 je potrebné zmeniť v dôsledku zmien v sústave dozorných a kontrolných orgánov v oblasti potravinového dozoru a v oblasti zdravotníckeho dozoru. Orgánom dozoru nad dodržiavaním zákona o reklame v reklame potravín a tabakových výrobkov je Štátna veterinárna a potravinová správa. Krajské veterinárne a potravinového správy a regionálne veterinárne a potravinové správy sú organizácie so samostatnou právnou subjektivitou, nie sú podriadené organizácie. Preto musia byť všetky tieto orgány v zákone uvedené ako orgány potravinového dozoru. Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podľa § 23 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov kompetenciu vykonávať potravinový dozor nad potravinami na osobitné výživové účely vrátane dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov vrátane kontroly ich označovania, preto je odôvodnené, aby mali kompetencie aj v oblasti ich reklamy. Keďže regionálne úrady verejného zdravotníctva sú samostatnými orgánmi verejného zdravotníctva, je potrebné ich uviesť v zákone explicitne.

K bodu 2

V § 11 ods. 2 sa dopĺňa slovné spojenie „alebo sú tieto nedostatočné“ na základe zosúladenia a presnejšieho transponovania smernice 84/450/EHS týkajúcej sa klamlivej a porovnávacej reklamy v znení smernice 97/55/ES, konkrétne čl. 6 do nášho právneho poriadku.

K bodu 3

Ide o opravu znenia § 11 ods. 3 písm. c) vzhľadom na to, že sankcia za porušenie § 3 ods. 5 je upravené v ods. 3 písm. b) a nemôže byť upravená dvojako s rôznou výškou sankcie.

K bodu 4

Zákonom č. 147/2001 Z. z. sa transponuje aj smernica Rady 84/450/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy, preto je vhodné ju do transpozičnej doložky zákona doplniť.

K čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. marca 2007 so zreteľom na predpokladané trvanie legislatívneho procesu.

Bratislava 11. októbra 2006

Robert F i c o v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ľubomír J a h n á t e k v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore