Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. 102/2007 účinný od 01.04.2007

Platnosť od: 13.03.2007
Účinnosť od: 01.04.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD27DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. 102/2007 účinný od 01.04.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 102/2007 s účinnosťou od 01.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 10 znie:

„§ 10 Dozor Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú a) orgány úradnej kontroly potravín ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21a znejú:

„20) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení ...

2.

V § 11 ods. 2 sa za slovo „nepredloží“ vkladajú slová „alebo tieto dôkazy sú nedostatočné“. ...

3.

V § 11 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 3 ods. 1 a 3 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 a ...

4.

V § 11 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) od 1 000 000 Sk do 3 000 000 Sk šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

5.

V prílohe k zákonu č. 147/2001 Z. z. sa pripája 4. bod, ktorý znie:

„4. Smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Mimoriadne ...

Čl. II

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 25 ods. 3 sa slová „je verejný obstarávateľ povinný postupovať výlučne“ nahrádzajú ...

2.

V § 91 ods. 3 sa slová „je verejný obstarávateľ povinný postupovať výlučne“ nahrádzajú ...

3.

V § 99 odsek 2 znie:

„(2) Pri zadávaní podprahovej zákazky možno použiť formu elektronickej komunikácie pri dodržaní ...

4.

V § 149 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť dňom ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore