Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 87/1996 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 30.03.1996
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Štátna hospodárska politika, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 87/1996 účinný od 01.01.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 87/1996 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 287/2019


§ 3

(1)
Pri regulácii cien sa vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sa preukazujú účtovnými podkladmi, kalkuláciami nákladov, prípadne fakturáciou alebo daňovými a colnými podkladmi a podobne. Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, do kalkulácie nákladov na účely regulácie cien sa nezahŕňajú najmä
a)
náklady na vyradenie hmotného majetku vrátane zostatkových cien vyradeného hmotného majetku,
b)
penále, úroky (poplatky) z omeškania, zmluvné pokuty a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou,
c)
pokuty, úroky (poplatky) z omeškania, náhrady škôd, prípadne iné sankcie podľa zmlúv a všeobecne záväzných právnych predpisov,
d)
výdavky na vybavenie obstarávanej investície zásobami,
e)
zavinené manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
f)
prevádzkové náklady spojené s odstraňovaním škôd na majetku,
g)
vyplácané podiely na zisku, napríklad dividendy a podobne, odmeny členom štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb,
h)
náklady na zastavenú nedokončenú výrobu alebo zastavenú činnosť, alebo náklady na dočasne odňatý majetok,
i)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a s prípravou a zabezpečením investičnej výstavby,
j)
náklady na zastavenú prípravu a na zábeh výroby, výskum a vývoj,
k)
prirážky k základným odplatám za vypúšťanie odpadových vôd, prirážky k základným poplatkom za uskladnenie odpadov a prirážky k poplatkom za znečistenie ovzdušia,
l)
odpísanie premlčaných alebo nevymožiteľných pohľadávok,
m)
platby premlčaných dlhov,
n)
náklady (výdavky) na sprostredkovanie a na činnosť iných osôb, ktoré už sú súčasťou vlastných nákladov podnikateľa, alebo na činnosti, ktoré by mohol zabezpečiť podnikateľ sám alebo prostredníctvom iných osôb s nižšími nákladmi, ak podnikateľ nepreukáže ich nevyhnutnosť,
o)
náklady na udržiavanie neodôvodnene nevyužitých výrobných kapacít,
p)
členské príspevky a náklady na činnosť iných osôb, ak povinnosť ich poskytovania nevyplýva z osobitných predpisov,
q)
chybne započítané náklady vyplývajúce z chýb v počtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve,
r)
náklady zo zvýšenia cien vstupov, ktoré sa ešte nezapracovali do tovaru,
s)
úroky z úverov, ak sa nepreukáže ekonomická nevyhnutnosť potreby úveru,
t)
náklady na nájom hmotného a nehmotného majetku nesúvisiaceho s podnikateľskou činnosťou, na ktorú sa vzťahuje regulácia cien.
(2)
Pri regulácii cien sa vychádza z primeranej ziskovej prirážky, ktorá sa preukazuje účtovnými dokladmi, kalkuláciami, prípadne fakturáciou alebo daňovými podkladmi a podobne. Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, primeraná zisková prirážka v prípadoch regulácie cien je závislá od
a)
zvýšenia alebo zníženia potreby zisku vyplývajúceho z preukázateľne vyšších alebo nižších nárokov na rozdelenie zisku,
b)
zvýšenia alebo zníženia dane z príjmu,
c)
preukázateľne vzniknutej úspory nákladov umožňujúcej zvýšenie zisku.
(3)
Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, rozsah primeranej ziskovej prirážky v prípadoch regulácie cien neovplyvňuje
a)
potreba kompenzácie nízkeho zisku z predaja tovaru, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien,
b)
zámer docieliť zisk dosiahnutý z ceny obdobného tovaru na zahraničnom trhu,
c)
zámer vyššou cenou zabrániť predaju daného tovaru do zahraničia inými osobami,
d)
tvorba zdrojov na rozvojové investície, ktoré nie sú podložené investičným projektom zodpovedajúcim dlhodobému racionálnemu rozvoju,
e)
potreba tvorby zdrojov na nepovinné prídely do vlastných fondov.
(4)
Pri posudzovaní, či došlo k dohodnutiu neprimeranej ceny podľa § 12 zákona, sa ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 použijú obdobne.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Regulácia cien podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona sa uplatňuje aj na tovar rovnakého druhu, ktorý sa od tovaru s maximálnou alebo pevnou úradne určenou cenou líši len niektorými dohodnutými podmienkami; dohodnutá cena sa môže odchyľovať od úradne určenej ceny podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona o rozdiel v ekonomicky oprávnených nákladoch a o rozdiel v primeranej ziskovej prirážke zodpovedajúci odchýlke v dohodnutých podmienkach.
(2)
Tovarom rovnakého druhu sa rozumie tovar, ktorý sa môže odlišovať dohodnutými podmienkami, ako je napríklad jednotka množstva, kvalita, obal, skladovanie a dopravná parita.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore