Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 87/1996 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 30.03.1996
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Štátna hospodárska politika, Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 87/1996 účinný od 01.01.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 87/1996 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 287/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje niektoré podrobnosti dohodovania cien, konania o porušení cenovej disciplíny, postupu pri regulácii cien a cenovej kontrole; tým nie je dotknutá regulácia cien podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

Cena obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, aj keď nie je výslovne a samostatne dohodnutá, sa na účely zisťovania, či došlo k porušeniu cenovej disciplíny, posudzuje oddelene od zostávajúcich častí ceny tovaru.2)

§ 3
(1)

Pri regulácii cien sa vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sa preukazujú účtovnými podkladmi, kalkuláciami nákladov, prípadne fakturáciou alebo daňovými a colnými podkladmi a podobne. Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, do kalkulácie nákladov na účely regulácie cien sa nezahŕňajú najmä

a)

náklady na vyradenie hmotného majetku vrátane zostatkových cien vyradeného hmotného majetku,

b)

penále, úroky (poplatky) z omeškania, zmluvné pokuty a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou,

c)

pokuty, úroky (poplatky) z omeškania, náhrady škôd, prípadne iné sankcie podľa zmlúv a všeobecne záväzných právnych predpisov,

d)

výdavky na vybavenie obstarávanej investície zásobami,

e)

zavinené manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

f)

prevádzkové náklady spojené s odstraňovaním škôd na majetku,

g)

vyplácané podiely na zisku, napríklad dividendy a podobne, odmeny členom štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb,

h)

náklady na zastavenú nedokončenú výrobu alebo zastavenú činnosť, alebo náklady na dočasne odňatý majetok,

i)

náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a s prípravou a zabezpečením investičnej výstavby,

j)

náklady na zastavenú prípravu a na zábeh výroby, výskum a vývoj,

k)

prirážky k základným odplatám za vypúšťanie odpadových vôd, prirážky k základným poplatkom za uskladnenie odpadov a prirážky k poplatkom za znečistenie ovzdušia,

l)

odpísanie premlčaných alebo nevymožiteľných pohľadávok,

m)

platby premlčaných dlhov,

n)

náklady (výdavky) na sprostredkovanie a na činnosť iných osôb, ktoré už sú súčasťou vlastných nákladov podnikateľa, alebo na činnosti, ktoré by mohol zabezpečiť podnikateľ sám alebo prostredníctvom iných osôb s nižšími nákladmi, ak podnikateľ nepreukáže ich nevyhnutnosť,

o)

náklady na udržiavanie neodôvodnene nevyužitých výrobných kapacít,

p)

členské príspevky a náklady na činnosť iných osôb, ak povinnosť ich poskytovania nevyplýva z osobitných predpisov,

q)

chybne započítané náklady vyplývajúce z chýb v počtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve,

r)

náklady zo zvýšenia cien vstupov, ktoré sa ešte nezapracovali do tovaru,

s)

úroky z úverov, ak sa nepreukáže ekonomická nevyhnutnosť potreby úveru,

t)

náklady na nájom hmotného a nehmotného majetku nesúvisiaceho s podnikateľskou činnosťou, na ktorú sa vzťahuje regulácia cien.

(2)

Pri regulácii cien sa vychádza z primeranej ziskovej prirážky, ktorá sa preukazuje účtovnými dokladmi, kalkuláciami, prípadne fakturáciou alebo daňovými podkladmi a podobne. Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, primeraná zisková prirážka v prípadoch regulácie cien je závislá od

a)

zvýšenia alebo zníženia potreby zisku vyplývajúceho z preukázateľne vyšších alebo nižších nárokov na rozdelenie zisku,

b)

zvýšenia alebo zníženia dane z príjmu,

c)

preukázateľne vzniknutej úspory nákladov umožňujúcej zvýšenie zisku.

(3)

Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, rozsah primeranej ziskovej prirážky v prípadoch regulácie cien neovplyvňuje

a)

potreba kompenzácie nízkeho zisku z predaja tovaru, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien,

b)

zámer docieliť zisk dosiahnutý z ceny obdobného tovaru na zahraničnom trhu,

c)

zámer vyššou cenou zabrániť predaju daného tovaru do zahraničia inými osobami,

d)

tvorba zdrojov na rozvojové investície, ktoré nie sú podložené investičným projektom zodpovedajúcim dlhodobému racionálnemu rozvoju,

e)

potreba tvorby zdrojov na nepovinné prídely do vlastných fondov.

(4)

Pri posudzovaní, či došlo k dohodnutiu neprimeranej ceny podľa § 12 zákona, sa ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 použijú obdobne.

§ 7
(1)

Regulácia cien podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona sa uplatňuje aj na tovar rovnakého druhu, ktorý sa od tovaru s maximálnou alebo pevnou úradne určenou cenou líši len niektorými dohodnutými podmienkami; dohodnutá cena sa môže odchyľovať od úradne určenej ceny podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona o rozdiel v ekonomicky oprávnených nákladoch a o rozdiel v primeranej ziskovej prirážke zodpovedajúci odchýlke v dohodnutých podmienkach.

(2)

Tovarom rovnakého druhu sa rozumie tovar, ktorý sa môže odlišovať dohodnutými podmienkami, ako je napríklad jednotka množstva, kvalita, obal, skladovanie a dopravná parita.

§ 11
(1)

Na účely dohodovania cien sa za označovanie tovaru cenami iným primeraným spôsobom považuje náhradný spôsob označovania uvedením údaja o cene na viditeľnom mieste, a to na regáli, na pulte a vo vitríne, formou jedálneho lístka, informačnej tabule, ak tieto sú umiestnené tak, aby kupujúci nemusel vyžadovať ich predloženie alebo sprístupnenie. Takéto iné primerané spôsoby označovania tovaru cenami sa používajú najmä, ak ide o nebalený, rozvažovaný alebo rozlievaný tovar, alebo ak ide o poskytovanie lekárskej, liečebnej starostlivosti, osobných, pohostinských, opravárenských, prepravných, spojových a iných služieb.

(2)

Ak predávajúci predáva tovar podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a nemôže kupujúceho oboznámiť s cenou takéhoto tovaru, oznámi kupujúcemu cenu vytvorenú odhadom.5)

§ 12
(1)

Cenová kontrola sa začne dňom, keď pracovník poverený cenovým kontrolným orgánom6) na vykonanie cenovej kontroly (ďalej len „kontrolný pracovník“) predloží kontrolovanému subjektu poverenie na vykonanie cenovej kontroly.

(2)

O výsledkoch cenovej kontroly vyhotoví kontrolný pracovník protokol a zápisnicu o prerokovaní výsledkov cenovej kontroly. V zápisnici o prerokovaní výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom protokolu a kedy ho prevzal.

§ 13a

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 120/1969 Zb., vyhlášky č. 96/1976 Zb., vyhlášky č. 77/1988 Zb., vyhlášky č. 15/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb.,

2.

§ 1b ods. 4 a štvrtá časť vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky č. 265/1993 Z. z.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Sergej Kozlík v. r.

Poznámky

 • 1)

  Napríklad opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003 – OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov, vyhláška Poštového regulačného úradu č. 63/2012 Z. z. o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby.

 • 2)

  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky.

 • 5)

  § 636 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore