Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 87/1996 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 30.03.1996
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Štátna hospodárska politika, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 87/1996 účinný od 01.01.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 87/1996 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 287/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

§ 1

Táto vyhláška upravuje niektoré podrobnosti dohodovania cien, konania o porušení cenovej disciplíny, ...

§ 2

Cena obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, aj keď nie je výslovne a samostatne dohodnutá, sa ...

§ 3
(1)

Pri regulácii cien sa vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sa preukazujú účtovnými podkladmi, ...

a)
náklady na vyradenie hmotného majetku vrátane zostatkových cien vyradeného hmotného majetku,
b)
penále, úroky (poplatky) z omeškania, zmluvné pokuty a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou ...
c)
pokuty, úroky (poplatky) z omeškania, náhrady škôd, prípadne iné sankcie podľa zmlúv a všeobecne záväzných ...
d)
výdavky na vybavenie obstarávanej investície zásobami,
e)
zavinené manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob, ...
f)
prevádzkové náklady spojené s odstraňovaním škôd na majetku,
g)
vyplácané podiely na zisku, napríklad dividendy a podobne, odmeny členom štatutárnych orgánov a ďalších ...
h)
náklady na zastavenú nedokončenú výrobu alebo zastavenú činnosť, alebo náklady na dočasne odňatý majetok, ...
i)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a s prípravou a zabezpečením investičnej výstavby,
j)
náklady na zastavenú prípravu a na zábeh výroby, výskum a vývoj,
k)
prirážky k základným odplatám za vypúšťanie odpadových vôd, prirážky k základným poplatkom za uskladnenie ...
l)
odpísanie premlčaných alebo nevymožiteľných pohľadávok,
m)
platby premlčaných dlhov,
n)
náklady (výdavky) na sprostredkovanie a na činnosť iných osôb, ktoré už sú súčasťou vlastných nákladov ...
o)
náklady na udržiavanie neodôvodnene nevyužitých výrobných kapacít,
p)
členské príspevky a náklady na činnosť iných osôb, ak povinnosť ich poskytovania nevyplýva z osobitných ...
q)
chybne započítané náklady vyplývajúce z chýb v počtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, ...
r)
náklady zo zvýšenia cien vstupov, ktoré sa ešte nezapracovali do tovaru,
s)
úroky z úverov, ak sa nepreukáže ekonomická nevyhnutnosť potreby úveru,
t)
náklady na nájom hmotného a nehmotného majetku nesúvisiaceho s podnikateľskou činnosťou, na ktorú sa ...
(2)

Pri regulácii cien sa vychádza z primeranej ziskovej prirážky, ktorá sa preukazuje účtovnými dokladmi, ...

a)
zvýšenia alebo zníženia potreby zisku vyplývajúceho z preukázateľne vyšších alebo nižších nárokov na ...
b)
zvýšenia alebo zníženia dane z príjmu,
c)
preukázateľne vzniknutej úspory nákladov umožňujúcej zvýšenie zisku.
(3)

Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom inak, rozsah ...

a)
potreba kompenzácie nízkeho zisku z predaja tovaru, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien,
b)
zámer docieliť zisk dosiahnutý z ceny obdobného tovaru na zahraničnom trhu,
c)
zámer vyššou cenou zabrániť predaju daného tovaru do zahraničia inými osobami,
d)
tvorba zdrojov na rozvojové investície, ktoré nie sú podložené investičným projektom zodpovedajúcim ...
e)
potreba tvorby zdrojov na nepovinné prídely do vlastných fondov.
(4)

Pri posudzovaní, či došlo k dohodnutiu neprimeranej ceny podľa § 12 zákona, sa ustanovenia odsekov 1, ...

§ 7
(1)

Regulácia cien podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona sa uplatňuje aj na tovar rovnakého druhu, ktorý sa od tovaru ...

(2)

Tovarom rovnakého druhu sa rozumie tovar, ktorý sa môže odlišovať dohodnutými podmienkami, ako je napríklad ...

§ 11
(1)

Na účely dohodovania cien sa za označovanie tovaru cenami iným primeraným spôsobom považuje náhradný ...

(2)

Ak predávajúci predáva tovar podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a nemôže kupujúceho oboznámiť s ...

§ 12
(1)

Cenová kontrola sa začne dňom, keď pracovník poverený cenovým kontrolným orgánom6) na vykonanie cenovej ...

(2)

O výsledkoch cenovej kontroly vyhotoví kontrolný pracovník protokol a zápisnicu o prerokovaní výsledkov ...

§ 13a

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu ...

2.

§ 1b ods. 4 a štvrtá časť vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách ...

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Sergej Kozlík v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003 ...
  • 2)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
  • 4)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky. ...
  • 5)  § 636 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  • 6)  § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore