Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 33/2012 účinný od 01.03.2012


Platnosť od: 03.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 33/2012 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 33/2012 s účinnosťou od 01.03.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 23 ods. 2 písm. f) ...

§ 1

Táto vyhláška upravuje intervaly a rozsah vykonania pravidelného, komplexného a systematického ...

§ 2
(1)

Držiteľ povolenia vykoná prvé periodické hodnotenie aktuálneho stavu jadrového zariadenia ku ...

(2)

Ak bolo povolenie na prevádzku vydané na dobu kratšiu ako desať rokov, držiteľ povolenia vykoná ...

(3)

Držiteľ povolenia na základe vykonaného periodického hodnotenia preverí súlad aktuálneho stavu ...

(4)

Periodické hodnotenie zahrnujúce ciele a prvky jednotlivých oblastí podľa odseku 5 je zamerané ...

a)

porovnanie dosiahnutého stavu jadrovej bezpečnosti na jadrovom zariadení so súčasnými požiadavkami ...

b)

hodnotenie kumulatívnych efektov starnutia jadrového zariadenia, vplyvu vykonaných i uvažovaných ...

c)

určenie odôvodnených zmien na jadrovom zariadení s cieľom udržať požadovanú vysokú úroveň ...

d)

preukázanie, že požadovaná úroveň jadrovej bezpečnosti je zaistená až do ďalšieho periodického ...

(5)

Oblasti periodického hodnotenia sú:

a)

projekt jadrového zariadenia,

b)

aktuálny stav jadrového zariadenia,

c)

kvalifikácia zariadení,

d)

riadenie starnutia,

e)

analýzy bezpečnosti a ich využitie,

f)

prevádzková bezpečnosť jadrového zariadenia,

g)

využívanie skúseností z iných jadrových zariadení a výsledkov výskumu,

h)

organizácia a administratívna správa,

i)

systém manažérstva kvality,

j)

prevádzkové predpisy,

k)

ľudský činiteľ,

l)

havarijné plánovanie,

m)

rádiologický vplyv na životné prostredie,

n)

prevádzka jadrového zariadenia po dosiahnutí jeho projektom uvažovanej životnosti.

(6)

Držiteľ povolenia na základe vykonaného periodického hodnotenia identifikuje a vyhodnotí bezpečnostný ...

(7)

Držiteľ povolenia hodnotenie oblasti uvedenej v odseku 5 písm. n) vykoná prvýkrát v rámci periodického ...

(8)

Držiteľ povolenia predkladá úradu správu o periodickom hodnotení do šiestich mesiacov odo dňa, ...

(9)

Správa o periodickom hodnotení obsahuje

a)

stručný opis vykonaného periodického hodnotenia s uvedením jeho cieľa, rozsahu, postupu, použitých ...

b)

výsledky hodnotenia jadrovej bezpečnosti v jednotlivých oblastiach podľa odseku 5,

c)

integrovaný plán realizácie navrhovaných nápravných opatrení a bezpečnostných zlepšení na ...

d)

záverečné hodnotenie.

§ 3
(1)

Držiteľ povolenia vykoná periodické hodnotenie počas vyraďovania ku koncu každej etapy vyraďovania.1) ...

(2)

Periodické hodnotenie počas vyraďovania je zamerané najmä na porovnanie dosiahnutého stavu vyraďovania ...

(3)

Na rozsah hodnotenia jadrovej bezpečnosti počas vyraďovania sa primerane použijú oblasti hodnotenia ...

(4)

Držiteľ povolenia predloží úradu správu o periodickom hodnotení počas vyraďovania v súlade ...

(5)

Správa o periodickom hodnotení počas vyraďovania obsahuje primerane náležitosti podľa § 2 ods. ...

§ 4
(1)

Držiteľ povolenia pri periodickom hodnotení použije zdokumentovanú, súčasnú a systematickú ...

(2)

Každá oblasť je hodnotená a zistenia sú porovnané so súčasnými bezpečnostnými požiadavkami ...

§ 5
(1)

Cieľom periodického hodnotenia projektu jadrového zariadenia je vyhodnotenie adekvátnosti projektu ...

(2)

Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma

a)

podrobný popis projektu vrátane schém a výkresov vybraných zariadení; jeho kompletnosť, aktuálnosť ...

b)

bezpečnostný koncept projektu podľa pôvodných požiadaviek a požiadaviek na jadrovú bezpečnosť ...

c)

súlad aktuálneho stavu vyhotovenia jadrového zariadenia s projektom jadrového zariadenia,

d)

významné pozitívne i negatívne rozdiely medzi stavom jadrového zariadenia v čase hodnotenia a ...

§ 6
(1)

Cieľom periodického hodnotenia aktuálneho stavu jadrového zariadenia je zistenie a vyhodnotenie ...

(2)

Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma

a)

zoznam vybraných zariadení a ich kategorizáciu do bezpečnostných tried,

b)

údaje o integrite a funkčnej spôsobilosti vybraných zariadení,

c)

údaje o zhodnotení životnosti vybraných zariadení,

d)

rozsah a výsledky prevádzkových kontrol, inšpekcií a údržby, ktoré preukazujú funkčnú spôsobilosť ...

e)

opis aktuálneho fyzického stavu a technického stavu vybraných zariadení,

f)

opis stavu podporných zariadení nachádzajúcich sa na území alebo v okolí jadrového zariadenia, ...

g)

prínos zmien na jadrovom zariadení, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť, vykonaných od predchádzajúceho ...

§ 7
(1)

Cieľom periodického hodnotenia kvalifikácie zariadení je zistiť, či sú vybrané zariadenia kvalifikované ...

(2)

Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma

a)

zoznam vybraných zariadení a dodržiavanie požiadaviek kategorizácie,3)

b)

požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení,4)

c)

monitorovanie a vyhodnocovanie charakteristík prostredia, ktorého účinkom je vybrané zariadenie ...

d)

zdokumentovanie kvalifikácie vybraných zariadení a overenie ich funkčnej spôsobilosti vzhľadom ...

e)

programy periodického zisťovania aktuálneho stavu a potvrdzovanie funkčnej spôsobilosti vybraných ...

f)

postupy a opatrenia prijaté na udržanie kvalifikácie vybraných zariadení do konca plánovanej doby ...

§ 8
(1)

Cieľom periodického hodnotenia riadenia starnutia je vyhodnotenie, či je riadenie starnutia zabezpečené ...

(2)

Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma

a)

stratégiu a dokumentáciu programov riadenia starnutia,

b)

úplnosť zoznamu vybraných zariadení zahrnutých do programov riadenia starnutia,

c)

záznamy a vhodnosť výberu zaznamenávaných údajov ovplyvňujúcich starnutie, ako aj údajov identifikujúcich ...

d)

výsledky sledovania životnosti a efektívnosť programov riadenia starnutia vymeniteľných vybraných ...

e)

kritériá prijateľnosti, aktuálne a požadované bezpečnostné rezervy vybraných zariadení,

f)

úroveň pochopenia fyzikálnych podmienok, dominantných mechanizmov starnutia, aktuálnej bezpečnostnej ...

g)

možnosti zmiernenia následkov procesu starnutia vybraných zariadení.

§ 9
(1)

Cieľom periodického hodnotenia analýz bezpečnosti je posúdenie rozsahu, aktuálnosti a kvality ...

(2)

Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma

a)

požadované analýzy bezpečnosti a ich výsledky,

b)

použité vstupné údaje, podmienky a zdôvodnenie predpokladov analýz bezpečnosti,

c)

použité analytické metódy, výpočtové programy a ich verifikáciu a validáciu,

d)

iniciačné udalosti a ich kategorizáciu, vnútorné a vonkajšie javy, kritériá prijateľnosti a ...

e)

metodiku vypracúvania a preverovanie analýz bezpečnosti,

f)

efektívnosť opatrení zameraných na predchádzanie vzniku a zmierňovanie následkov nehôd a havárií ...

§ 10
(1)

Cieľom periodického hodnotenia zabezpečovania prevádzkovej bezpečnosti je určiť stav prevádzkovej ...

(2)

Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma

a)

systém identifikácie, klasifikácie, zaznamenávania a ohlasovania prevádzkových udalostí,5)

b)

výber a záznam údajov o prevádzke so vzťahom k jadrovej bezpečnosti vrátane údajov pre analýzy ...

c)

systém analýzy koreňových príčin udalostí, spätnej väzby a zmien systémov, štruktúr a komponentov ...

d)

analýzy trendu prevádzkových údajov so vzťahom k jadrovej bezpečnosti, bezpečnostných prevádzkových ...

e)

množstvo, druh, formu a aktivitu rádioaktívnych odpadov v jadrovom zariadení a nakladanie s nimi, ...

f)

záznamy o integrite, prípadne porušení fyzických bariér na udržanie rádioaktívnych látok vrátane ...

g)

záznamy dávok ožiarenia osôb v stavebných objektoch jadrového zariadenia,

h)

záznamy výpustí a únikov rádioaktívnych látok do životného prostredia,

i)

záznamy meraní radiačnej situácie na území i v okolí jadrového zariadenia,

j)

program pravidelného hodnotenia jadrovej bezpečnosti,

k)

prevádzkové skúsenosti a účinnosť systému spätnej väzby pri ich využívaní.

§ 11
(1)

Cieľom hodnotenia využívania skúseností z iných jadrových zariadení a výsledkov výskumu je ...

(2)

Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma

a)

systém získavania a využívania informácií z iných jadrových zariadení a informácií z výsledkov ...

b)

zmeny vykonané na jadrovom zariadení, ktoré boli iniciované skúsenosťami z iných jadrových zariadení ...

§ 12
(1)

Cieľom periodického hodnotenia organizácie a administratívnej správy je určiť, či sa zásady ...

(2)

Držiteľ povolenia periodickým hodnotením preskúma

a)

uplatňovanie zásady priority jadrovej bezpečnosti pred všetkými ostatnými aspektmi využívania ...

b)

postup zadávania prevádzkových cieľov a bezpečnostných cieľov a ich napĺňanie,

c)

dokumentovanie právomocí a zodpovedností jednotlivcov a kolektívov zamestnancov,

d)

postupy uplatňovania spätnej väzby zo zistených nedostatkov v organizácii a riadení,

e)

systém udržiavania vybraných zariadení a dokumentácie jadrového zariadenia,

f)

postupy a zásady pre riadenie technickej podpory,

g)

zariadenia odbornej prípravy zamestnancov,

h)

zabezpečenie dodržiavania technických i administratívnych požiadaviek úradu a všeobecne záväzných ...

i)

organizačnú štruktúru a mechanizmy riadenia, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť alebo kultúru ...

j)

vyhodnocovanie organizačných a personálnych zmien,

k)

stav súhrnných záznamov histórie prevádzky a údržby jadrového zariadenia,

l)

revíziu systému uchovávania vedomostí a skúseností.

§ 13
(1)

Cieľom periodického hodnotenia systému manažérstva kvality je vyhodnotenie plnenia požiadaviek ...

(2)

Držiteľ povolenia pri periodickom hodnotení preskúma

a)

politiku kvality a ciele kvality,

b)

pravidelné preskúmanie a hodnotenie systému manažérstva kvality,

c)

aplikáciu procesného prístupu a odstupňovaného prístupu,

d)

zmeny systému manažérstva kvality vrátane zmien organizačnej štruktúry,

e)

procesy systému manažérstva kvality a ich interakcie vrátane externe obstarávaných procesov,

f)

monitorovanie a meranie procesov vrátane tendencie vývoja procesov,

g)

riadenie dokumentácie a záznamov systému manažérstva kvality,

h)

hodnotenie a výber dodávateľov,

i)

kontroly systémov manažérstva kvality dodávateľov ním vykonávané,

j)

riadenie zariadení na monitorovanie a meranie,

k)

audity systému manažérstva kvality,

l)

nápravnú a preventívnu činnosť systému manažérstva kvality,

m)

trvalé zlepšovanie a zvyšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality vrátane jeho procesov. ...

§ 14
(1)

Cieľom periodického hodnotenia prevádzkových predpisov je posúdenie súladu prevádzkových predpisov ...

(2)

Držiteľ povolenia pri periodickom hodnotení preskúma

a)

systém schvaľovania, zavádzania a evidencie zmien prevádzkových predpisov,

b)

bezpečnostné limity a prevádzkové stavy,

c)

súlad prevádzkových predpisov s limitmi a podmienkami bezpečnej prevádzky,

d)

súlad prevádzkových predpisov s projektom a aktuálnym vyhotovením jadrového zariadenia, predpokladmi ...

e)

systém pravidelnej previerky a aktualizácie prevádzkových predpisov,

f)

program zdokonaľovania obsahu, formy a štruktúry prevádzkových predpisov.

§ 15
(1)

Cieľom periodického hodnotenia oblasti ľudského činiteľa je komplexné posúdenie vplyvu ľudského ...

(2)

Držiteľ povolenia pri periodickom hodnotení preskúma

a)

politiku prípravy zamestnancov, ktorá obsahuje najmä

1.

metodiku výberu zamestnancov držiteľa povolenia,

2.

splnenie požiadaviek dostatočného počtu vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov ...

3.

splnenie požiadaviek na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť zamestnancov,

4.

ciele odbornej prípravy zamestnancov,

5.

rozdelenie zodpovedností za odbornú prípravu zamestnancov,

6.

dokumentáciu a jej aktuálnosť pre zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov,

7.

špecializované zariadenia a ich technické vybavenie,

8.

nadväznosť na iné časti dokumentácie systému manažérstva kvality,

9.

využívanie spätnej väzby ako prevencie zlyhania ľudského činiteľa v odbornej príprave zamestnancov, ...

b)

dodržiavanie zásad kultúry bezpečnosti,

c)

ergonomiku a vybavenie dozorní a havarijných riadiacich stredísk,

d)

vplyv ľudského činiteľa na riziko poškodenia jadrového paliva a úniku rádioaktívnych látok ...

§ 16
(1)

Cieľom periodického hodnotenia havarijného plánovania je posúdenie vhodnosti a efektívnosti havarijných ...

(2)

Držiteľ povolenia pri periodickom hodnotení preskúma

a)

organizáciu havarijnej odozvy,

b)

funkcie, členenia a možnosti rozhodovania havarijných riadiacich stredísk,

c)

realizáciu školení členov organizácie havarijnej odozvy a realizáciu oboznamovania sa zamestnancov ...

d)

realizáciu cvičení vrátane plnenia opatrení vyplývajúcich z komplexného hodnotenia cvičení ...

e)

komplexnosť a kvalitu spracovania dokumentácie,

f)

spoluprácu držiteľa povolenia s úradom a s orgánmi príslušnými na úseku civilnej ochrany,8) ...

§ 17
(1)

Cieľom periodického hodnotenia rádiologického vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie ...

(2)

Držiteľ povolenia pri periodickom hodnotení preskúma

a)

efektívnosť programu pre dohľad na vplyv jadrového zariadenia na životné prostredie z hľadiska ...

b)

porovnanie nameraných údajov s hodnotami nameranými predtým, ako bolo jadrové zariadenie uvedené ...

§ 18
(1)

Cieľom periodického hodnotenia prevádzky jadrového zariadenia po dosiahnutí projektom uvažovanej ...

(2)

Projektom uvažovaná životnosť jadrového zariadenia je časový údaj zvolený pri projektovaní ...

(3)

Držiteľ povolenia pri periodickom hodnotení preskúma komplexný program dlhodobej prevádzky, ktorý ...

a)

prehodnotenia starostlivosti o bezpečnostne významné zariadenia so životnosťou kratšou, ako je ...

b)

revízie analýz bezpečnosti s časovo obmedzenou platnosťou bezpečnostne významných zariadení ...

c)

prehodnotenia programov riadenia starnutia aktívnych a pasívnych bezpečnostne významných zariadení ...

d)

revízie prevádzkových predpisov jadrového zariadenia s ohľadom na dlhodobú prevádzku,

e)

revízie systému uchovávania vedomostí a skúseností o jadrovom zariadení z etapy jeho projektovania, ...

(4)

Bezpečnostne významnými zariadeniami podľa odseku 3 sú

a)

vybrané zariadenia, ktoré musia byť funkčné pri prevádzke na zabezpečenie

1.

integrity tlakovej hranice chladiaceho okruhu jadrového reaktora,

2.

schopnosti odstaviť jadrový reaktor a udržiavať ho v bezpečných podmienkach odstavenia,

3.

schopnosti zabrániť alebo zmierniť následky udalostí, ktoré by mohli viesť k potenciálnemu úniku ...

b)

vybrané zariadenia neuvedené v písmene a), ktorých porucha by však mohla zabrániť dostatočnému ...

(5)

Pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) druhého až piateho bodu zákona sa ustanovenia odsekov ...

(6)

Ak príde k dosiahnutiu projektom uvažovanej životnosti počas prevádzky jadrového zariadenia v ...

§ 19
a)

prehľad zistených pozitívnych skutočností,

b)

prehľad zistených negatívnych skutočností a ich bezpečnostnú významnosť,

c)

prehľad a hierarchiu zmien z hľadiska ich závažnosti na odstránenie negatívnych skutočností,

d)

prehľad skutočností rozhodujúcich na posúdenie dosiahnutej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrového ...

e)

porovnanie preverovaných oblastí so stavom zisteným pri predchádzajúcom periodickom hodnotení,

f)

výsledky celkovej úrovne jadrovej bezpečnosti dosiahnutej v hodnotenom období.

§ 20
(1)

Držiteľ povolenia na základe výsledkov periodického hodnotenia počas prevádzky primerane aktualizuje ...

(2)

Držiteľ povolenia na základe výsledkov periodického hodnotenia počas vyraďovania primerane aktualizuje ...

§ 21

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 22

Zrušuje sa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 49/2006 Z. z. o periodickom ...

§ 23

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Marta Žiaková v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 písm. d) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách ...
  • 2)  § 5 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.
  • 3)  § 3 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.
  • 4)  § 3 ods. 3 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.
  • 5)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 48/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
  • 6)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva ...
  • 7)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom ...
  • 8)  § 12 až 14 a § 15 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších ...
  • 9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore