Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z. 71/2019 účinný od 15.03.2019

Platnosť od: 07.03.2019
Účinnosť od: 15.03.2019
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kontrolné orgány, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z. 71/2019 účinný od 15.03.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 71/2019 s účinnosťou od 15.03.2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. ...

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 písm. g) zákona č. 541/2004 Z. z. ...

Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom ...

1.

V § 2 ods. 5 písmeno j) znie:

„j) organizácia, administratívna správa, kultúra bezpečnosti a systém manažérstva kvality,“. ...

2.

V § 2 ods. 5 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmená l) až p) sa označujú ako písmená k) až o).

3.

V § 2 ods. 5 písmeno o) znie:

„o) dlhodobá bezpečná prevádzka jadrového zariadenia (ďalej len „dlhodobá prevádzka“),“. ...

4.

V § 2 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

5.

V § 3 odsek 5 znie:

„(5) Správa o periodickom hodnotení počas vyraďovania obsahuje primerane náležitosti podľa ...

6.

V § 4 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ciele preverovania jednotlivých oblastí periodického hodnotenia ustanovuje § 5 ods. 1, § ...

7.

V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
zoznam vybraných zariadení a ich kategorizáciu do bezpečnostných tried.“.

8.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).

9.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
riadenie zdokumentovaných informácií jadrového zariadenia.“.

10.

V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) výsledky sledovania životnosti a efektívnosť programov riadenia starnutia nevymeniteľných ...

11.

V § 9 ods. 1 sa za slovo „stav“ vkladajú slová „jadrovej bezpečnosti“.

12.

V § 9a ods. 1 sa slovo „zlepšovanie“ nahrádza slovom „zvyšovanie“.

13.

V § 9b ods. 2 písmeno a) znie:

„a) zoznam uvažovaných vnútorných ohrození a vonkajších ohrození jadrového zariadenia a ich ...

14.

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) ustanovenie a definovanie prevádzkových cieľov a bezpečnostných cieľov a ich napĺňanie.“. ...

15.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Organizácia, administratívna správa, systém manažérstva kvality a kultúra bezpečnosti (1) Cieľom ...

16.

§ 13 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

17.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Dlhodobá prevádzka (1) Cieľom periodického hodnotenia dlhodobej prevádzky je ubezpečiť ...

18.

V § 19 sa číslo „10“ nahrádza číslom „9“.

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2019.

Marta Žiaková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore