Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 31/2003 účinný od 01.07.2022

Platnosť od: 07.02.2003
Účinnosť od: 01.07.2022
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 31/2003 účinný od 01.07.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 31/2003 s účinnosťou od 01.07.2022 na základe 226/2022


§ 1

(1)
V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev (ďalej len "ulica"), má každá ulica názov.1) Súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo označenie druhu iného verejného priestranstva; to neplatí, ak sa podľa pravidiel slovenského pravopisu slovo ulica v názve neuvádza. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom; to neplatí, ak ulica pokračuje súvisle z jednej časti obce do druhej časti obce.
(2)
Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu.
(3)
Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu2) (ďalej len „budova“), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice. Ak sa tým dosiahne lepšia viditeľnosť, je možné umiestniť orientačnú tabuľu s názvom ulice aj na inú stavbu ako je uvedené v prvej vete.
zobraziť paragraf
§ 4

Súpisné číslo sa určuje každej budove. Súpisné číslo je číslo, ktoré sa určuje zo samostatného radu kladných celých čísel začínajúceho sa číslom 1.
zobraziť paragraf
§ 5

(1)
Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému hlavnému vstupu.
(2)
Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1.
(3)
Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel.
(4)
Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice.
(5)
Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla pre budúce budovy.
(6)
V číselnom rade orientačných čísiel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísiel sa pridá veľké písmeno abecedy.
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
predmet žiadosti,
c)
kód druhu stavby6) a termín jej dokončenia,
d)
prílohy, ktorými sú
1.
číslo listu vlastníctva spolu s názvom katastrálneho územia, v ktorom sa pozemok nachádza, alebo doklad o inom práve k pozemku,
2.
kolaudačné rozhodnutie;7) pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
3.
zameranie adresného bodu8) a
4.
údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.
(2)
Súpisné číslo a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená podľa odseku 1.
(3)
Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries9) a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením súpisného čísla a orientačného čísla a údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j) a s uvedením informácie o tom, či bolo súpisné číslo a orientačné číslo určené stavbe bez kolaudačného rozhodnutia. Ak ide o budovu, ktorá je stavbou pre obranu štátu, stavbou pre bezpečnosť štátu, alebo budovu, ktorá je stavbou jadrového zariadenia alebo stavbou súvisiacou s jadrovým zariadením, nepostupuje sa podľa prvej vety a o určení súpisného čísla a orientačného čísla vydá obec rozhodnutie s uvedením súpisného čísla a orientačného čísla a údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j), a to po predchádzajúcom písomnom súhlase príslušného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.9a)
(4)
Ak obec nevyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, vydá rozhodnutie, ktoré obsahuje
a)
názov obce a jej číselný kód,9b)
b)
názov časti obce, ak sa obec člení na časti, názov ulice a názov katastrálneho územia, v ktorých sa budova nachádza,
c)
parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov,
d)
kód druhu stavby,6)
e)
dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia7) a názov orgánu, ktorý ho vydal; pri rozostavanej stavbe dátum vydania a číslo stavebného povolenia a názov orgánu, ktorý ho vydal,
f)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
g)
výrok,
h)
odôvodnenie,
i)
poučenie o opravnom prostriedku,
j)
dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce.
(5)
Žiadosť o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla môže podať vlastník budovy. Žiadosť obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
predmet žiadosti,
c)
odôvodnenie žiadosti,
d)
prílohy, ktorými sú
1.
číslo listu vlastníctva spolu s názvom katastrálneho územia, v ktorom sa budova nachádza, alebo doklad o inom práve k budove,
2.
zameranie adresného bodu,8) ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla,
3.
dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti.
(6)
Ak obec žiadosti o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla vyhovie, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries9) a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j) a pôvodného súpisného čísla a orientačného čísla, ak ide o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla, a nového súpisného čísla a orientačného čísla, ak ide o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla.
(7)
Ak obec žiadosti o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla nevyhovie, vydá rozhodnutie s uvedením údajov podľa odseku 4 písm. a) až d) a f) až j).
(8)
Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo a orientačné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu, zmeny názvu ulice alebo prečíslovania budov, oznámi to bezodkladne písomne vlastníkovi budovy.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel sa vedie na evidenčných listoch alebo v elektronických médiách.
(2)
Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel obsahuje údaje podľa § 6 ods. 4 písm. a) až f) a j).
zobraziť paragraf
§ 9

(1)
Časť obce, ktorá má vlastné katastrálne územie, môže mať samostatné číslovanie budov súpisnými číslami a orientačnými číslami.
(2)
Určiť, zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo a orientačné číslo možno aj jedným rozhodnutím.
(3)
Súpisné číslo a orientačné číslo možno určiť aj bez kolaudačného rozhodnutia,7) ak tak ustanovuje osobitný predpis11) alebo ak sa budova nekolauduje alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil.12) Ak sa budova nekolauduje alebo príslušný orgán od kolaudácie upustil, žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla predkladá vlastník budovy; prílohou k žiadosti je namiesto kolaudačného rozhodnutia doklad príslušného orgánu, že od kolaudácie upustil alebo sa budova nekolauduje, alebo čestné vyhlásenie vlastníka budovy o skutočnostiach podľa prvej vety, ak bola budova postavená do 30. septembra 1976.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Príloha č. 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
§ 5 ods. 1 zákona č. 125/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore