Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71082
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 288/1995 účinný od 01.01.2009


Platnosť od: 16.12.1995
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 288/1995 účinný od 01.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 288/1995 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 569/2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o odmenách a náhradách súdnych exekútorov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí ...

PRVÝ DIEL

§ 1

Touto vyhláškou sa ustanovuje výška odmeny súdneho exekútora, náhrady jeho hotových výdavkov, ...

§ 2
Súdnemu exekútorovi patrí odmena za
a)

výkon exekučnej činnosti

1.

pri exekúcii na peňažné plnenie,

2.

pri exekúcii na nepeňažné plnenie,

b)

ďalšiu činnosť podľa zákona za

1.

spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice na požiadanie oprávneného,

2.

prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie, ...

3.

doručovanie súdnych písomností a mimosúdnych písomností, ak tak ustanoví osobitný zákon,2)

4.

vykonávanie inej činnosti na základe poverenia súdu alebo ak tak ustanoví osobitný zákon,3)

5.

manipuláciu so spismi.

§ 3

Súdnemu exekútorovi patrí popri odmene náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri ...

DRUHÝ DIEL

PRVÝ ODDIEL

§ 4
(1)

Základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné ...

(2)

Ak však ide o exekúciu na podklade exekučného titulu, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo ...

§ 5
(1)

Odmena súdneho exekútora je 20 % zo základu na jej určenie, najmenej však 33,19 eura a najviac ...

(2)

Ak súdny exekútor upustí od vykonávania exekúcie podľa § 46 ods. 3 zákona, patrí mu 50 % z ...

(3)

Ustanovenia o náhrade hotových výdavkov a o náhrade za stratu času pri výkone exekučnej činnosti ...

§ 6
Odmena za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti

Odmena za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti je 33,19 eura za každú takto ...

DRUHÝ ODDIEL

§ 7
Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti
(1)

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti je 165,97 eura za každú ...

(2)

Ak súdny exekútor pri vykonávaní exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti vypratáva ...

§ 8
Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním bytu
(1)

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním bytu alebo jeho časti je 165,97 eura za každý vyprataný ...

(2)

Ak súdny exekútor pri vykonávaní exekúcie vyprataním bytu vypratáva aj vedľajšie miestnosti ...

Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci
§ 9
(1)

Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci je 33,19 eura za každú odobratú vec, najviac však ...

(2)

Ak však v exekučnom titule je určená hodnota odobratej veci, odmena súdneho exekútora za vykonanie ...

§ 10
(1)

Ak sa súdnemu exekútorovi nepodarí vec odobrať a zabezpečí vec rovnakého druhu a rovnakej akosti, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa použije aj vtedy, ak vec, ktorú treba odobrať, má pri sebe niekto iný. ...

§ 11
Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom
(1)

Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej hnuteľnej veci predajom patrí súdnemu exekútorovi ...

(2)

Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej nehnuteľnosti predajom patrí súdnemu exekútorovi odmena ...

§ 12
Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom

Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom je 99,58 eura za každú ...

§ 13
Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov

Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov je 99,58 eura.

TRETÍ ODDIEL

Odmena pri vylúčení súdneho exekútora z vykonávania exekúcie a pri zastavení exekúcie
§ 14
(1)

Ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena ...

(2)

Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eura.

§ 15
(1)

Paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:

a)

získanie poverenia na vykonanie exekúcie,

b)

doručenie príkazu na začatie exekúcie,

c)

doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,

d)

doručenie exekučného príkazu,

e)

doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,

f)

doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,

g)

každé zisťovanie bydliska povinného,

h)

každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,

i)

každé zisťovanie účtu povinného,

j)

každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

(2)

Pri exekučných úkonoch, ktoré súdny exekútor vykoná v čase od 18.00 h do 8.00 h alebo v deň ...

§ 16
(1)

Ak súd zastaví exekúciu len čiastočne, pretože zastavenia exekúcie sa týka niektorý z dôvodov ...

(2)

Ak súdny exekútor pri exekúcii na peňažné plnenie vymôže časť pohľadávky pred jeho vylúčením ...

§ 17
Zmluvná odmena
(1)

Súdny exekútor a oprávnený sa môžu dohodnúť vopred aj o zmluvnej odmene; túto odmenu uhrádza ...

(2)

Zmluva podľa odseku 1 musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Súdny exekútor a oprávnený ...

(3)

Súdny exekútor sa môže dohodnúť s oprávneným, ktorý je devízovým cudzozemcom, o zmluvnej ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

§ 18
Odmena za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky
(1)

Odmena za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky sa určuje pevnou alebo percentuálnou ...

(2)

Odmenu podľa odseku 1 uhrádza súdnemu exekútorovi oprávnený.

(3)

Zmluva o odmene za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky musí mať písomnú formu, ...

§ 19
Odmena za prijímanie do úschovy

Odmena za prijatie do úschovy je,

§ 20
Odmena za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu
(1)

O odmene súdneho exekútora za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu rozhodne súd.

(2)

Ak súd poverí súdneho exekútora doručením súdnych písomností, trovy doručenia sú hradené ...

§ 21
Odmena za manipuláciu so spismi
a)

vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vydaného textu je 0,66 eura, ...

b)

nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj začatú hodinu je 1 euro,

c)

požičanie spisu oprávneným osobám je 3,32 eura.

§ 21a
Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice

Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice je 16,60 eura.

TRETÍ DIEL

§ 22
(1)

Súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v ...

(2)

Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.2)

ŠTVRTÝ DIEL

§ 23
(1)

Náhrada za stratu času patrí súdnemu exekútorovi pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie ...

(2)

Náhrada podľa odseku 1 je 0,66 eura za každú aj len začatú polhodinu.

PIATY DIEL

§ 24
(1)

Súdny exekútor má nárok na poskytnutie preddavku na odmenu za vykonanie exekučnej činnosti a na ...

(2)

Výšku preddavku určuje súdny exekútor. Pri určovaní preddavku postupuje tak, aby nedochádzalo ...

(3)

Preddavok na odmenu súdneho exekútora a na náhradu hotových výdavkov nesmie byť vyšší ako 50 ...

ŠIESTY DIEL

§ 25

V odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti ...

§ 26

Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná ...

§ 27

Ak predmetom konania je nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak tomu nebránia osobitné predpisy, môže ...

§ 27a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2008

V exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších ...

§ 28
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Jozef Liščák v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
  • 2)  Napríklad § 45 Občianskeho súdneho poriadku.
  • 3)  § 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore