Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 288/1995 účinný od 01.05.2008 do 31.12.2008

Platnosť od: 16.12.1995
Účinnosť od: 01.05.2008
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Exekučné konanie, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP1ČL1

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 288/1995 účinný od 01.05.2008 do 31.12.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 288/1995 s účinnosťou od 01.05.2008 na základe 141/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o odmenách a náhradách súdnych exekútorov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov ustanovuje:

PRVÝ DIEL

§ 1

Touto vyhláškou sa ustanovuje výška odmeny súdneho exekútora, náhrady jeho hotových výdavkov, náhrady za stratu času a spôsob ich určenia, ako aj výška primeraného preddavku na odmenu súdneho exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov za činnosť podľa osobitného zákona1) (ďalej len „zákon“).

§ 2 - Súdnemu exekútorovi patrí odmena za
a)

výkon exekučnej činnosti

1.

pri exekúcii na peňažné plnenie,

2.

pri exekúcii na nepeňažné plnenie,

b)

ďalšiu činnosť podľa zákona za

1.

spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice na požiadanie oprávneného,

2.

prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,

3.

doručovanie súdnych písomností a mimosúdnych písomností, ak tak ustanoví osobitný zákon,2)

4.

vykonávanie inej činnosti na základe poverenia súdu alebo ak tak ustanoví osobitný zákon,3)

5.

manipuláciu so spismi.

§ 3

Súdnemu exekútorovi patrí popri odmene náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri výkone exekučnej činnosti.

DRUHÝ DIEL

PRVÝ ODDIEL

§ 4
(1)

Základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženej pohľadávky, ak ďalej nie je ustanovené inak (§ 6, § 14 až 16).

(2)

Ak však ide o exekúciu na podklade exekučného titulu, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na opakujúce sa dávky, základom na určenie odmeny súdneho exekútora je trojročné plnenie.

§ 5
(1)

Odmena súdneho exekútora je 20 % zo základu na jej určenie, najmenej však 1 000 Sk a najviac 1 000 000 Sk.

(2)

Ak súdny exekútor upustí od vykonávania exekúcie podľa § 46 ods. 3 zákona, patrí mu 50 % z odmeny vypočítanej podľa odseku 1.

(3)

Ustanovenia o náhrade hotových výdavkov a o náhrade za stratu času pri výkone exekučnej činnosti tým nie sú dotknuté.

§ 6 - Odmena za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti

Odmena za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti je 1 000 Sk za každú takto zexekvovanú nehnuteľnosť.

DRUHÝ ODDIEL

§ 7 - Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti
(1)

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti je 5 000 Sk za každú vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť.

(2)

Ak súdny exekútor pri vykonávaní exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti vypratáva aj príslušenstvo nehnuteľnosti alebo jej časti, zvyšuje sa suma podľa odseku 1 o 1 000 Sk.

§ 8 - Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním bytu
(1)

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním bytu alebo jeho časti je 5 000 Sk za každý vyprataný byt alebo jeho časť.

(2)

Ak súdny exekútor pri vykonávaní exekúcie vyprataním bytu vypratáva aj vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali, zvyšuje sa suma podľa odseku 1 bez ohľadu na ich počet o 1 000 Sk.

Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci
§ 9
(1)

Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci je 1 000 Sk za každú odobratú vec, najviac však 5 000 Sk za všetky odobraté veci na základe jedného exekučného titulu.

(2)

Ak však v exekučnom titule je určená hodnota odobratej veci, odmena súdneho exekútora za vykonanie exekúcie je 10 % z tejto hodnoty, najmenej však 1 000 Sk.

§ 10
(1)

Ak sa súdnemu exekútorovi nepodarí vec odobrať a zabezpečí vec rovnakého druhu a rovnakej akosti, patrí mu odmena podľa § 9.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa použije aj vtedy, ak vec, ktorú treba odobrať, má pri sebe niekto iný. Ak však ten nevydá vec dobrovoľne a súdny exekútor vykoná exekúciu prikázaním pohľadávky, výška jeho odmeny sa určí primerane podľa ustanovení o odmene za exekúciu na peňažné plnenie (§ 5).

§ 11 - Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom
(1)

Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej hnuteľnej veci predajom patrí súdnemu exekútorovi odmena ustanovená za exekúciu predajom hnuteľných vecí (§ 5 ods. 1 a 2).

(2)

Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej nehnuteľnosti predajom patrí súdnemu exekútorovi odmena ustanovená za exekúciu predajom nehnuteľnosti (§ 5 ods. 1 a 2).

§ 12 - Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom

Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom je 3 000 Sk za každú rozdelenú vec.

§ 13 - Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov

Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov je 3 000 Sk.

TRETÍ ODDIEL

Odmena pri vylúčení súdneho exekútora z vykonávania exekúcie a pri zastavení exekúcie
§ 14
(1)

Ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 1 000 Sk.

(2)

Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 100 Sk.

§ 15
(1)

Paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:

a)

získanie poverenia na vykonanie exekúcie,

b)

doručenie príkazu na začatie exekúcie,

c)

doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,

d)

doručenie exekučného príkazu,

e)

doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,

f)

doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,

g)

každé zisťovanie bydliska povinného,

h)

každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,

i)

každé zisťovanie účtu povinného,

j)

každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

(2)

Pri exekučných úkonoch, ktoré súdny exekútor vykoná v čase od 18.00 h do 8.00 h alebo v deň pracovného pokoja alebo v deň pracovného voľna, patrí súdnemu exekútorovi odmena zvýšená o 50 % zo základu odmeny (§ 14).

§ 16
(1)

Ak súd zastaví exekúciu len čiastočne, pretože zastavenia exekúcie sa týka niektorý z dôvodov zastavenia len sčasti, pri určovaní odmeny súdneho exekútora sa postupuje podľa § 5 alebo podľa § 7 až 13.

(2)

Ak súdny exekútor pri exekúcii na peňažné plnenie vymôže časť pohľadávky pred jeho vylúčením z vykonávania exekúcie alebo pred jej zastavením, pri určovaní jeho odmeny sa postupuje podľa § 5 s tým, že základom na určenie tejto odmeny je výška vymoženej pohľadávky.

§ 17 - Zmluvná odmena
(1)

Súdny exekútor a oprávnený sa môžu dohodnúť vopred aj o zmluvnej odmene; túto odmenu uhrádza oprávnený. Tým nie je dotknutý nárok súdneho exekútora na odmenu určenú touto vyhláškou.

(2)

Zmluva podľa odseku 1 musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Súdny exekútor a oprávnený sa nesmú dohodnúť o zmluvnej odmene v inej ako ustanovenej forme.

(3)

Súdny exekútor sa môže dohodnúť s oprávneným, ktorý je devízovým cudzozemcom, o zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska alebo sídla, alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine.

ŠTVRTÝ ODDIEL

§ 18 - Odmena za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky
(1)

Odmena za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky sa určuje pevnou alebo percentuálnou sumou; nesmie presiahnuť 50 % z výšky vymáhanej pohľadávky.

(2)

Odmenu podľa odseku 1 uhrádza súdnemu exekútorovi oprávnený.

(3)

Zmluva o odmene za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

§ 19 - Odmena za prijímanie do úschovy

Odmena za prijatie do úschovy je,

a) ak ide o listinu .......................................... 400 Sk, b) ak ide o cenný papier, peniaze alebo iné     hnuteľné veci   do 100 000 Sk základu ............................... 1,0 %, od 100 001 Sk do 500 000 Sk základu ....... 0,5 %, od 500 001 Sk do 1 000 000 Sk základu ... 0,3 %, a nad 1 000 000 Sk .................................... 0,1 %, najmenej však 200 Sk, najviac však 20 000 Sk.

§ 20 - Odmena za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu
(1)

O odmene súdneho exekútora za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu rozhodne súd.

(2)

Ak súd poverí súdneho exekútora doručením súdnych písomností, trovy doručenia sú hradené paušálnou sumou 200 Sk za každú doručenú súdnu písomnosť.

§ 21 - Odmena za manipuláciu so spismi

Odmena za

a)

vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vydaného textu je 20 Sk,

b)

nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj začatú hodinu je 30 Sk,

c)

požičanie spisu oprávneným osobám je 100 Sk.

§ 21a - Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice

Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice je 500 Sk.

TRETÍ DIEL

§ 22
(1)

Súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

(2)

Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.2)

ŠTVRTÝ DIEL

§ 23
(1)

Náhrada za stratu času patrí súdnemu exekútorovi pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom jeho exekútorského úradu alebo kancelárie, a za čas strávený na ceste do tohto miesta a späť.

(2)

Náhrada podľa odseku 1 je 20 Sk za každú aj len začatú polhodinu.

PIATY DIEL

§ 24
(1)

Súdny exekútor má nárok na poskytnutie preddavku na odmenu za vykonanie exekučnej činnosti a na náhradu hotových výdavkov.

(2)

Výšku preddavku určuje súdny exekútor. Pri určovaní preddavku postupuje tak, aby nedochádzalo k preplatkom.

(3)

Preddavok na odmenu súdneho exekútora a na náhradu hotových výdavkov nesmie byť vyšší ako 50 % z odmeny vypočítanej podľa tejto vyhlášky.

ŠIESTY DIEL

§ 25

V odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou.

§ 26

Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé stokoruny nahor a vypočítaná odmena na celé desaťkoruny nahor.

§ 27

Ak predmetom konania je nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak tomu nebránia osobitné predpisy, môže byť odmena súdneho exekútora aj v tejto mene.

§ 27a - Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2008

V exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

§ 28 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Jozef Liščák v. r.

Poznámky

  • 1)

    Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  • 2)

    Napríklad § 45 Občianskeho súdneho poriadku.

  • 3)

    § 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Načítavam znenie...
MENU
Hore