Články k predpisu 288/1995

Aká je výška odmeny exekútora pri čiastočnej úhrade pohľadávky v námietkovej lehote?

Abstrakt
Ustanovenie § 47 odsek 3 Exekučného poriadku je potrebné vykladať v spojení s ustanovením § 4 odsek 1 Vyhlášky, podľa ktorého: „základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženej pohľadávky“. Zo samotného znenia citovaného ustanovenia vyplýva, že základom na určenie odmeny exekútora je výška reálne vymoženej pohľadávky. Toto ustanovenie je potrebné vykladať v súvislosti a so zreteľom na konkrétny časový úsek exekučného konania. Na základe uvedeného možno vyvodiť záver, že ak v štádiu do uplynutia lehoty na podanie námietok bola uhradená (vymožená) časť pohľadávky, tak exekútor má nárok na odmenu 10 % z tejto reálne vymoženej sumy, pričom pri vymáhaní neuhradeného zostatku má nárok síce na 20 % z dôvodu márneho uplynutia lehoty na podanie námietok, ale iba zo sumy predstavujúcej vymožený zostatok po uplynutí námietkovej lehoty.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie
Priradené k predpisu:
288/1995 paragrafy: 4
68/2017 paragrafy: 6


Vydané: 05.04.2016
Autor: Mgr., Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Čentík
MENU
Hore