Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 267/2012 účinný od 01.06.2013 do 09.03.2018

Platnosť od: 08.09.2012
Účinnosť od: 01.06.2013
Účinnosť do: 09.03.2018
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 267/2012 účinný od 01.06.2013 do 09.03.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 267/2012 s účinnosťou od 01.06.2013 na základe 127/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. ...

§ 1
Oznamovanie údajov za kalendárny mesiac
(1)

Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona sa oznamujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ...

a)
celková suma podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma zaplatených preddavkov sa zaokrúhľuje ...
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku od 0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch a osobitne ...
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku uvedených v § 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých platiteľom ...
(2)

Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. ...

(3)

Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona sa zasielajú úradu v elektronickej podobe podľa prílohy č. 3. ...

(4)

Za preddavok podľa odseku 1 písm. a) sa považuje poistné splatné za rozhodujúce obdobie kalendárneho ...

(5)

Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.

§ 2
Výpočet mesačného prerozdeľovania

Na základe údajov podľa § 1 ods. 1 a 2 sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie podľa § 27 zákona a podľa ...

§ 3
Oznamovanie údajov za príslušný kalendárny rok
(1)

Údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27a ods. 2 zákona sa oznamujú úradu do 30. novembra kalendárneho ...

a)
celková suma poistného podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma sa zaokrúhľuje matematicky ...
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako ...
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet ...
(2)

Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. ...

(3)

Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.

§ 4
Výpočet ročného prerozdeľovania

Na základe údajov podľa § 3 sa vykonáva ročné prerozdeľovanie podľa § 27a a § 28 ods. 1 písm. a) až ...

§ 5
Prechodné ustanovenia
(1)

Podľa tejto vyhlášky sa vykoná mesačné prerozdeľovanie prvýkrát v septembri 2012 za mesiac júl 2012.

(2)

Údaje na účely ročného prerozdeľovania za rok 2012 podľa § 38a ods. 7 a 8 zákona sa oznamujú úradu do ...

a)
celková suma povinného poistného podľa § 3 ods. 1 písm. a) za rok 2012,
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako ...
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako ...
d)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet ...
e)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet ...
(3)

Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. ...

(4)

Ročné prerozdeľovanie za rok 2012 sa vykoná v roku 2013 tak, že povinné poistné za kalendárny rok sa ...

§ 6
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2009 č. 21667/2009-OL ...

§ 7
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.

Zuzana Zvolenská v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona za mesiac............. rok.............

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona za mesiac............. rok.............

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Výpočet mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné

  Prevziať prílohu - Vzor 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE k ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE údajov k ročnému prerozdeľovaniu na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona

  Prevziať prílohu - Vzor 06

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Výpočet ročného prerozdeľovania poistného

  Prevziať prílohu - Vzor 07

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE k ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona

  Prevziať prílohu - Vzor 08

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  OZNÁMENIE údajov k ročnému prerozdeľovaniu na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona

  Prevziať prílohu - Vzor 09

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za mesiace január 2012 až jún 2012

  Prevziať prílohu - Vzor 10

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za mesiace júl 2012 až december 2012

  Prevziať prílohu - Vzor 11

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

  Celkový výsledok ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012

  Prevziať prílohu - Vzor 12

Načítavam znenie...
MENU
Hore