Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 267/2012 účinný od 01.06.2013 do 09.03.2018

Platnosť od: 08.09.2012
Účinnosť od: 01.06.2013
Účinnosť do: 09.03.2018
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 267/2012 účinný od 01.06.2013 do 09.03.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 267/2012 s účinnosťou od 01.06.2013 na základe 127/2013


§ 1
Oznamovanie údajov za kalendárny mesiac

(1)
Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona sa oznamujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, takto:
a)
celková suma podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma zaplatených preddavkov sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku od 0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch a osobitne v skupine od 80 rokov veku (ďalej len „počet poistencov podľa pohlavia a veku“), za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 2 zákona za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné (ďalej len „mesačné prerozdeľovanie“) vykonáva, je vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny,
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku uvedených v § 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých platiteľom poistného je štát, vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
(2)
Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona, sa oznamuje úradu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona sa zasielajú úradu v elektronickej podobe podľa prílohy č. 3.
(4)
Za preddavok podľa odseku 1 písm. a) sa považuje poistné splatné za rozhodujúce obdobie kalendárneho roka, do ktorého patrí aj kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva – suma zaplateného preddavku v lehote splatnosti, pred lehotou splatnosti, ako aj zaplatený preddavok po lehote splatnosti.
(5)
Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.
zobraziť paragraf
§ 3
Oznamovanie údajov za príslušný kalendárny rok

(1)
Údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27a ods. 2 zákona sa oznamujú úradu do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční ročné prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „ročné prerozdeľovanie“), na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, takto:
a)
celková suma poistného podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom nie je štát, nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 1 písm. b) za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia,
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom je štát, nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 1 písm. c) za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia.
(2)
Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona za rozhodujúce obdobie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona, ktorý je vypočítaný ako súčet poistencov nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 2 za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, sa oznamuje úradu do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční ročné prerozdeľovanie, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.
(3)
Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.


OZNÁMENIE údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona za mesiac............. rok.............
Prevziať prílohu - Vzor 01
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.


OZNÁMENIE údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona za mesiac............. rok.............
Prevziať prílohu - Vzor 02
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.


Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona
Prevziať prílohu - Vzor 03
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore