Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 127/2013 účinný od 01.06.2013

Platnosť od: 31.05.2013
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 127/2013 účinný od 01.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 127/2013 s účinnosťou od 01.06.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. a) zákona č. 580/2004 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 1 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až c)“.

2.

V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) celková suma podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma zaplatených preddavkov ...

3.

V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

4.

V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) počet poistencov podľa pohlavia a veku uvedených v § 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých ...

5.

V § 1 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

6.

V § 1 ods. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

7.

V § 1 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

8.

V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) celková suma poistného podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma sa zaokrúhľuje ...

9.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

10.

V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

11.

Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 267/2012 Z. z. OZNÁMENIE údajov k mesačnému prerozdeľovaniu ...

12.

V nadpise prílohy č. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

13.

V prílohe č. 3 časti Popis sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

14.

V prílohách č. 4 až 12 sa slovo „Vypracoval“ nahrádza slovami „Vypracoval (meno, priezvisko ...

15.

V prílohách č. 5, 6, 8 a 9 sa vypúšťa slovo „Banka:“ a slová „Číslo bankového účtu:“ ...

16.

V prílohách č. 6 a 9 sa slovo „Číslo“ nahrádza slovami „Poradové číslo“, za slovo „Názov“ ...

17.

V prílohách č. 10 a 11 stĺpci z 95% základu povinného poistného sa za slovo „poistného“ ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore