Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby 204/2010 účinný od 15.05.2010

Platnosť od: 11.05.2010
Účinnosť od: 15.05.2010
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Vodné toky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby 204/2010 účinný od 15.05.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 204/2010 s účinnosťou od 15.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s ...

§ 1
Pravidelné denné hydrologické spravodajstvo
(1)

Pravidelné denné hydrologické spravodajstvo poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej ...

(2)

Pravidelné denné hydrologické spravodajstvo obsahuje

a)

informáciu o situácii na vodných tokoch vo vybraných vodomerných staniciach o 06.00 hodine, ktorá ...

1.

údaj o vodnom stave a rozdiel od vodného stavu v predchádzajúcom dni o 06.00 hodine,

2.

veľkosť prietoku vody,

3.

hodnoty teploty vody a teploty vzduchu,

4.

úhrn zrážok počas ostatných 24 hodín,

5.

štatistickú významnosť priemerného času dosiahnutia alebo prekročenia prietoku vody,

6.

hodnotenie stavu počasia a ľadových úkazov,

b)

hodnotenie hydrologickej situácie počas predchádzajúcich 24 hodín, hydrologickú predpoveď a štandardnú ...

(3)

Na požiadanie ústav poskytne vybrané informácie z pravidelného denného hydrologického spravodajstva ...

§ 2
Mimoriadne hydrologické spravodajstvo
(1)

Pri vykonávaní predpovednej povodňovej služby ústav sleduje vodné stavy a vyhodnocuje prietoky ...

(2)

Mimoriadne hydrologické spravodajstvo ústav

a)

začne, ak vodný stav vo vodomernej stanici alebo vodočetnej stanici slúžiacej na výkon hydrologickej ...

b)

prestane, ak vodný stav klesne pod vodný stav pre I. stupeň povodňovej aktivity, a to aj v prípade, ...

(3)

Mimoriadne hydrologické spravodajstvo ústav bezodkladne začne, ak zistí, že vo vodomernej stanici ...

(4)

Mimoriadne hydrologické spravodajstvo ústav začne, ak hladina vo vodomernej stanici alebo vodočetnej ...

a)

I. stupeň povodňovej aktivity o stave k 06.00 a k 18.00 hodine,

b)

II. stupeň povodňovej aktivity o stave k 06.00, 12.00, 18.00 a 24.00 hodine,

c)

III. stupeň povodňovej aktivity a mimoriadnu situáciu o stave k 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, ...

(5)

Mimoriadne hydrologické spravodajstvo obsahuje

a)

informáciu o aktuálnej hydrologickej situácii,

b)

informáciu o aktuálnej meteorologickej situácii a predpoveď počasia,

c)

hodnotenie aktuálnej hydrologickej situácie a predpoveď vývoja hydrologickej situácie.

(6)

Stupne povodňovej aktivity uvedené v mimoriadnom hydrologickom spravodajstve nenahrádzajú ich vyhlásenie ...

(7)

Počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity na hraničnom úseku vodného ...

(8)

Mimoriadne hydrologické spravodajstvo vykonáva ústav elektronickou poštou, prípadne faxom, telefónom ...

(9)

Ústav oznamuje mimoriadne hydrologické spravodajstvo prijímateľom mimoriadneho spravodajstva podľa ...

§ 3
Varovanie pred nebezpečenstvom povodne
(1)

Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje ústav varovaním pred nebezpečenstvom povodne vydávaním ...

(2)

Miera nebezpečenstva povodne sa vyjadruje tromi stupňami výstrahy, pričom výstraha tretieho stupňa ...

(3)

Na vydanie výstrahy ústav používa metódy, modely a informácie, ktoré sú dostupné v čase vydania ...

(4)

Vydanie výstrahy je v priestore lokalizované podľa územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky. ...

(5)

Vydanie výstrahy ústav oznamuje na internetovej stránke ústavu a elektronickou poštou alebo telefonicky ...

(6)

Subjekty, ktoré vykonávajú hlásnu povodňovú službu, sa na povodňovú situáciu vzájomne upozorňujú ...

§ 4
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Jozef Medveď v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 písm. l) a m) zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej ...
  • 2)  § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
  • 3)  § 51 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore