Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov 143/2012 účinný od 01.03.2020


Platnosť od: 11.05.2012
Účinnosť od: 01.03.2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 143/2012 s účinnosťou od 01.03.2020 na základe 417/2019


§ 1
Predmet úpravy

(1)
Táto vyhláška ustanovuje
a)
druhy nebezpečných živočíchov,
b)
všeobecné požiadavky na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných živočíchov a požiadavky na vedenie záznamov,
c)
všeobecné požiadavky na chovné zariadenie pre nebezpečné živočíchy,
d)
osobitné požiadavky na chov niektorých druhov nebezpečných živočíchov alebo držanie niektorých druhov nebezpečných živočíchov a na ich chovné zariadenia.
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných živočíchov
a)
v chovnom zariadení, ktorým je zoologická záhrada,1) zariadenie na záchranu chránených živočíchov1a) alebo cirkus,1b)
b)
používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu.1c)
(3)
Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1d)
zobraziť paragraf
§ 2
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
nebezpečným živočíchom jedinec druhu uvedeného v § 3 vrátane kríženca, ktorý vzhľadom na svoje biologické vlastnosti má osobitné nároky alebo môže ohroziť zdravie a život človeka,
b)
chovným zariadením priestor vrátane voľného výbehu, kde sa trvalo alebo dočasne chová alebo drží nebezpečný živočích,
c)
ohraničením priestoru neprekonateľná prekážka, ktorá zabráni úniku nebezpečného živočícha z chovného zariadenia.
zobraziť paragraf
§ 3
Druhy nebezpečných živočíchov

(1)
Trieda pavúkovce (Arachnida)
a)
rad pavúky (Araneida): všetky jedovaté druhy rodov Atrax, Ceratogyrus, Citharischius, Haplopelma, Harpactirella, Heteroscodra, Chiracanthium, Latrodectus, Loxosceles, Mastophora, Ornithoctonus, Phoneutria, Phrynarachne, Poecilotheria, Pterinochilus, Selenocosmia, Stromatopelma a druh Lycosa erythrognatha,
b)
rad šťúry (Scorpiones): všetky nebezpečné jedovaté druhy rodov Androctonus, Buthacus, Buthotus, Buthus, Centuroides, Leiurus, Parabuthus a Tityus.
(2)
Trieda paryby (Chondrichthyes) žraloky (Selachimorpha): všetky jedince s celkovou dĺžkou tela vrátane chvosta väčšou ako 1 m.
(3)
Trieda obojživelníky (Amphibia): všetky druhy z čeľade stromárkovitých (Dendrobatidae) okrem druhov rodu Colostethus alebo jedinca, ktorý je narodený v chovnom zariadení alebo je preukázateľne chovaný alebo držaný v zajatí najmenej jeden rok.
(4)
Trieda plazy (Reptilia)
a)
všetky jedovaté druhy plazov,
b)
dravé druhy korytnačiek z čeľade kajmankovitých (Chelydridae),
c)
všetky druhy z radu krokodíly (Crocodylia),
d)
z podradu jaštery (Sauria) všetky druhy rodu Varanus,
e)
z podradu hady (Serpentes) z čeľade pytónovitých (Pythonidae) a veľhadovitých (Boidae): všetky druhy, ktoré majú v dospelosti dĺžku tela vrátane chvosta viac ako 3 m.
(5)
Trieda vtáky (Aves) (ďalej len „dravce“)
a)
všetky druhy z radu sokolotvaré (Falconiformes),
b)
všetky druhy z radu sovotvaré (Strigiformes).
(6)
Trieda cicavce (Mammalia) rad šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) - všetky druhy okrem líšky fenek, fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis lupus familiaris); medveďovité (Ursidae) - všetky druhy; medvedíkovité (Procyonidae) – všetky druhy; lasicovité (Mustelidae) - všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo); hyenovité (Hyenidae) - všetky druhy; mačkovité (Felidae) - všetky druhy okrem mačky domácej (Felis silvestris f. catus); panda veľká (Ailuropoda melanoleuca); cibetkovité (Viverridae) a rad primáty (Primates).
zobraziť paragraf
§ 4
Všeobecné požiadavky na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov

(1)
Pre nebezpečné živočíchy musia byť vytvorené primerané podmienky na zachovanie ich fyziologických funkcií a zaistenie ich biologických potrieb tak, aby nedochádzalo k bolesti, utrpeniu alebo poškodeniu ich zdravia.
(2)
Nebezpečné živočíchy môžu byť umiestnené iba v takom chovnom zariadení, ktoré úplne znemožňuje ohrozenie života alebo zdravia ľudí a zvierat uhryznutím, uštipnutím alebo iným prejavom prirodzenej činnosti nebezpečného živočícha. Musia byť vykonané všetky opatrenia na zabránenie úniku nebezpečných živočíchov ohraničením priestoru chovného zariadenia.
(3)
Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha zabezpečí, že odstavenie mláďaťa z triedy cicavce (Mammalia), radu šelmy (Carnivora), čeľade mačkovité (Felidae), rodov Panthera, Neofelis, Puma, Lynx a Acinonyx a z čeľade medveďovité (Ursidae) alebo z radu primáty (Primates) od dojčiacej matky je v najvhodnejšom čase na zabezpečenie pohody mláďaťa aj matky (§ 22 ods. 1 zákona) okrem prípadu, ak je podľa vyjadrenia veterinárneho lekára odstavenie mláďaťa nevyhnutné zo zdravotných dôvodov mláďaťa alebo matky.
(4)
V chovnom zariadení musí mať každý nebezpečný živočích
a)
k dispozícii plnohodnotnú výživu primeranú jeho druhu a veku, v dostatočnom množstve na udržanie jeho dobrého zdravotného stavu a na uspokojenie jeho nutričných potrieb,
b)
umožnený prístup k vhodnému vodnému zdroju podľa jeho fyziologických potrieb,
c)
zabezpečenú dennú kontrolu, najmä výživného stavu, telesnej kondície, prejavov zmien zdravotného stavu, pohybu, správania, celkového stavu povrchu tela, vzhľadu srsti, peria, kože, očí, uší, okolia análneho otvoru a končatín vrátane kopýt, paznechtov, ratíc a pazúrov a prítomnosti ektoparazitov, vzhľadu výkalov a zvyškov krmiva a nápojov,
d)
bezodkladne poskytnuté vhodné ošetrenie, ak sa javí ako chorý alebo poranený; ak nebezpečný živočích na takéto ošetrenie nereaguje, zabezpečí sa mu veterinárna pomoc, a ak je to potrebné a možné, chorý alebo poranený nebezpečný živočích je izolovaný v prostredí s najvhodnejšími podmienkami na liečbu a rekonvalescenciu,
e)
zabezpečené ustajnenie alebo umiestnenie v podmienkach, ktoré sú pre neho druhovo špecifické a umožňujú mu vzhľadom na druh, kategóriu a stupeň vývoja vhodnú adaptáciu, dobrý zdravotný stav a zabezpečia uspokojovanie jeho fyziologických a etologických potrieb,
f)
umožnenú voľnosť pohybu so zreteľom na jeho druh a v súlade s uznávanými skúsenosťami a súčasným vedeckým poznaním, nesmie byť obmedzovaný spôsobom, ktorý by mu spôsoboval zbytočné utrpenie alebo poranenie; ak sú nebezpečné živočíchy trvalo zatvorené, musí im byť poskytnutý priestor primeraný ich fyziologickým a etologickým potrebám v súlade s uznávanými skúsenosťami a súčasným vedeckým poznaním,
g)
vytvorené druhovo špecifické chovné podmienky s druhovo špecifickým obohatením priestoru podľa prílohy.
(5)
V chovnom zariadení sa musí nachádzať priestor a zariadenia na fixáciu nebezpečného živočícha na vykonávanie veterinárnych činností.
(6)
Nebezpečného živočícha môže pri súčasnom splnení požiadaviek podľa odsekov 7 až 9 chovať, držať, starať sa oň alebo manipulovať s ním alebo umožniť jeho pohyb len osoba staršia ako 18 rokov, a ak ide o nebezpečného živočícha, ktorý je dravcom, môže s ním pod dohľadom držiteľa poľovného dravca2) manipulovať alebo umožniť jeho pohyb aj osoba mladšia ako 18 rokov; manipuláciou s nebezpečným živočíchom sa na účely tejto vyhlášky rozumie akýkoľvek fyzický kontakt so živočíchom.
(7)
Manipulácia s nebezpečným živočíchom mimo chovného zariadenia alebo pohyb nebezpečného živočícha mimo chovného zariadenia sú možné, len ak ide o jeho prepravu v prepravnom zariadení do miesta vykonania veterinárnych činností a služieb alebo do iného chovného zariadenia. Požiadavky podľa prvej vety sa nevzťahujú na dravca, s ktorým mimo chovného zariadenia manipuluje alebo ktorého pohyb mimo chovného zariadenia umožňuje držiteľ poľovného dravca alebo osoba pod jeho dohľadom.
(8)
Manipulovať s nebezpečným živočíchom z triedy cicavce (Mammalia) radu šelmy (Carnivora), čeľade mačkovité (Felidae), rodov Panthera, Neofelis, Puma, Lynx a Acinonyx a čeľade medveďovité (Ursidae) alebo radu primáty (Primates) v chovnom zariadení alebo umožniť jeho pohyb v chovnom zariadení môže len jeho vlastník, držiteľ, osoba, ktorá sa stará o nebezpečného živočícha alebo vykonáva jeho odchyt na prepravu, alebo osoba pri vykonávaní veterinárnej činnosti.
(9)
Ak sa o nebezpečného živočícha stará iná osoba ako vlastník alebo držiteľ, musí byť preukázateľne poučená o spôsobe starostlivosti o nebezpečného živočícha.
(10)
Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha vedie záznamy o nebezpečných živočíchoch v chovnom zariadení v rozsahu podľa odsekov 11 a 12 a uchováva ich päť rokov od vykonania posledného zápisu. Vedenie evidencie podľa osobitných predpisov3) nahrádza vedenie záznamov podľa prvej vety.
(11)
Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 1 až 3 obsahujú tieto údaje:
a)
dátum zaradenia živočícha do chovného zariadenia a množstvo živočíchov ku dňu ich zaradenia,
b)
dátum zmeny v stave živočíchov v chovnom zariadení z dôvodu rozmnožovania a celkové množstvo živočíchov v chovnom zariadení ku dňu zmeny,
c)
dátum a dôvod vyradenia živočícha z chovného zariadenia a množstvo živočíchov, ktorých sa vyradenie týka; ak je dôvodom vyradenia zmena vlastníctva alebo držby, uvedú sa aj údaje o novom vlastníkovi alebo držiteľovi v rozsahu podľa § 54 ods. 12 zákona.
(12)
Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 4 až 6 obsahujú tieto údaje:
a)
dátum zaradenia živočícha do chovného zariadenia alebo dátum narodenia alebo vyliahnutia živočícha, ak sa živočích narodil alebo vyliahol v chovnom zariadení,
b)
pohlavie živočícha, ak je známe,
c)
spôsob označenia a text označenia, ak je živočích označený,
d)
dátum a dôvod vyradenia živočícha z chovného zariadenia; ak je dôvodom vyradenia zmena vlastníctva alebo držby, uvedú sa aj údaje o novom vlastníkovi alebo držiteľovi v rozsahu podľa § 54 ods. 12 zákona.
zobraziť paragraf
§ 5
Všeobecné požiadavky na chovné zariadenie nebezpečných živočíchov

(1)
Materiály používané na výstavbu chovného zariadenia, najmä materiály na stavbu ohrád a príslušenstvo, s ktorými môžu prísť nebezpečné živočíchy do styku, sú zostrojené a udržiavané tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli živočíchy poraniť a nie sú pre nebezpečné živočíchy škodlivé; dvere a priechody sú také široké a vysoké, aby nebezpečným živočíchom pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenie.
(2)
Všetky zariadenia a materiály, s ktorými prichádzajú nebezpečné živočíchy do styku, sa dajú čistiť a dezinfikovať a udržiavajú sa v čistom stave.
(3)
Izolácia, kúrenie a vetranie v chovnom zariadení zaručujú, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržovali na úrovni, ktorá nie je pre živočíchy škodlivá.
(4)
Živočíchy chované v uzavretých priestoroch nesmú byť umiestnené v nepretržitej tme alebo bez primeranej doby oddychu od umelého osvetlenia; ak dostupné prirodzené svetlo je nedostatočné na vyhovenie fyziologickým alebo etologickým potrebám nebezpečných živočíchov, vlastník im zabezpečí primerané umelé osvetlenie. V chovnom zariadení musí byť k dispozícii stále a primerané osvetlenie alebo prenosné osvetlenie umožňujúce nebezpečné živočíchy kedykoľvek dôkladne skontrolovať.
(5)
Nebezpečným živočíchom chovaným mimo uzavretých priestorov je potrebné poskytnúť ochranu proti nepriazni počasia, dravcom a zdravotným rizikám.
(6)
Osobitné požiadavky na chovné zariadenie pre niektoré druhy nebezpečných živočíchov sú uvedené v prílohe.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020


Ak chovné zariadenie existujúce do 29. februára 2020 nespĺňa požiadavky podľa tejto vyhlášky, musí ich splniť do 30. júna 2020.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)  § 44 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2)  § 60 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3)  § 41 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 11 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 12 a 13 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 9 vyhlášky č. 110/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k vyhláške č. 143/2012 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha k vyhláške č. 143/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore