Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov 143/2012 účinný od 01.03.2020


Platnosť od: 11.05.2012
Účinnosť od: 01.03.2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 143/2012 s účinnosťou od 01.03.2020 na základe 417/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o chove nebezpečných živočíchov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. f) zákona ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška ustanovuje

a)
druhy nebezpečných živočíchov,
b)
všeobecné požiadavky na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných živočíchov a požiadavky ...
c)
všeobecné požiadavky na chovné zariadenie pre nebezpečné živočíchy,
d)
osobitné požiadavky na chov niektorých druhov nebezpečných živočíchov alebo držanie niektorých druhov ...
(2)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných živočíchov

a)
v chovnom zariadení, ktorým je zoologická záhrada,1) zariadenie na záchranu chránených živočíchov1a) ...
b)
používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu.1c)
(3)

Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1d)

§ 2
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

nebezpečným živočíchom jedinec druhu uvedeného v § 3 vrátane kríženca, ktorý vzhľadom na svoje biologické ...

b)

chovným zariadením priestor vrátane voľného výbehu, kde sa trvalo alebo dočasne chová alebo drží nebezpečný ...

c)

ohraničením priestoru neprekonateľná prekážka, ktorá zabráni úniku nebezpečného živočícha z chovného ...

§ 3
Druhy nebezpečných živočíchov
(1)

Trieda pavúkovce (Arachnida)

a)
rad pavúky (Araneida): všetky jedovaté druhy rodov Atrax, Ceratogyrus, Citharischius, Haplopelma, Harpactirella, ...
b)
rad šťúry (Scorpiones): všetky nebezpečné jedovaté druhy rodov Androctonus, Buthacus, Buthotus, Buthus, ...
(2)

Trieda paryby (Chondrichthyes) žraloky (Selachimorpha): všetky jedince s celkovou dĺžkou tela vrátane ...

(3)

Trieda obojživelníky (Amphibia): všetky druhy z čeľade stromárkovitých (Dendrobatidae) okrem druhov ...

(4)

Trieda plazy (Reptilia)

a)
všetky jedovaté druhy plazov,
b)
dravé druhy korytnačiek z čeľade kajmankovitých (Chelydridae),
c)
všetky druhy z radu krokodíly (Crocodylia),
d)
z podradu jaštery (Sauria) všetky druhy rodu Varanus,
e)
z podradu hady (Serpentes) z čeľade pytónovitých (Pythonidae) a veľhadovitých (Boidae): všetky druhy, ...
(5)

Trieda vtáky (Aves) (ďalej len „dravce“)

a)
všetky druhy z radu sokolotvaré (Falconiformes),
b)
všetky druhy z radu sovotvaré (Strigiformes).
(6)

Trieda cicavce (Mammalia) rad šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) - všetky druhy okrem líšky fenek, ...

§ 4
Všeobecné požiadavky na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov
(1)

Pre nebezpečné živočíchy musia byť vytvorené primerané podmienky na zachovanie ich fyziologických funkcií ...

(2)

Nebezpečné živočíchy môžu byť umiestnené iba v takom chovnom zariadení, ktoré úplne znemožňuje ohrozenie ...

(3)

Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha zabezpečí, že odstavenie mláďaťa ...

(4)

V chovnom zariadení musí mať každý nebezpečný živočích

a)
k dispozícii plnohodnotnú výživu primeranú jeho druhu a veku, v dostatočnom množstve na udržanie jeho ...
b)
umožnený prístup k vhodnému vodnému zdroju podľa jeho fyziologických potrieb,
c)
zabezpečenú dennú kontrolu, najmä výživného stavu, telesnej kondície, prejavov zmien zdravotného stavu, ...
d)
bezodkladne poskytnuté vhodné ošetrenie, ak sa javí ako chorý alebo poranený; ak nebezpečný živočích ...
e)
zabezpečené ustajnenie alebo umiestnenie v podmienkach, ktoré sú pre neho druhovo špecifické a umožňujú ...
f)
umožnenú voľnosť pohybu so zreteľom na jeho druh a v súlade s uznávanými skúsenosťami a súčasným vedeckým ...
g)
vytvorené druhovo špecifické chovné podmienky s druhovo špecifickým obohatením priestoru podľa prílohy. ...
(5)

V chovnom zariadení sa musí nachádzať priestor a zariadenia na fixáciu nebezpečného živočícha na vykonávanie ...

(6)

Nebezpečného živočícha môže pri súčasnom splnení požiadaviek podľa odsekov 7 až 9 chovať, držať, starať ...

(7)

Manipulácia s nebezpečným živočíchom mimo chovného zariadenia alebo pohyb nebezpečného živočícha mimo ...

(8)

Manipulovať s nebezpečným živočíchom z triedy cicavce (Mammalia) radu šelmy (Carnivora), čeľade mačkovité ...

(9)

Ak sa o nebezpečného živočícha stará iná osoba ako vlastník alebo držiteľ, musí byť preukázateľne poučená ...

(10)

Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha vedie záznamy o nebezpečných živočíchoch ...

(11)

Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 1 až 3 obsahujú tieto údaje:

a)
dátum zaradenia živočícha do chovného zariadenia a množstvo živočíchov ku dňu ich zaradenia,
b)
dátum zmeny v stave živočíchov v chovnom zariadení z dôvodu rozmnožovania a celkové množstvo živočíchov ...
c)
dátum a dôvod vyradenia živočícha z chovného zariadenia a množstvo živočíchov, ktorých sa vyradenie ...
(12)

Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 4 až 6 obsahujú tieto údaje:

a)
dátum zaradenia živočícha do chovného zariadenia alebo dátum narodenia alebo vyliahnutia živočícha, ...
b)
pohlavie živočícha, ak je známe,
c)
spôsob označenia a text označenia, ak je živočích označený,
d)
dátum a dôvod vyradenia živočícha z chovného zariadenia; ak je dôvodom vyradenia zmena vlastníctva alebo ...
§ 5
Všeobecné požiadavky na chovné zariadenie nebezpečných živočíchov
(1)

Materiály používané na výstavbu chovného zariadenia, najmä materiály na stavbu ohrád a príslušenstvo, ...

(2)

Všetky zariadenia a materiály, s ktorými prichádzajú nebezpečné živočíchy do styku, sa dajú čistiť a ...

(3)

Izolácia, kúrenie a vetranie v chovnom zariadení zaručujú, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, ...

(4)

Živočíchy chované v uzavretých priestoroch nesmú byť umiestnené v nepretržitej tme alebo bez primeranej ...

(5)

Nebezpečným živočíchom chovaným mimo uzavretých priestorov je potrebné poskytnúť ochranu proti nepriazni ...

(6)

Osobitné požiadavky na chovné zariadenie pre niektoré druhy nebezpečných živočíchov sú uvedené v prílohe. ...

§ 7
Prechodné ustanovenia

Ak chovné zariadenie existujúce do 14. mája 2012 nespĺňa podmienky podľa § 4 a 5, musí ich splniť do ...

§ 7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020

Ak chovné zariadenie existujúce do 29. februára 2020 nespĺňa požiadavky podľa tejto vyhlášky, musí ich ...

§ 8

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 143/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha k vyhláške č. 143/2012 Z. z.

Poznámky

 • 1)  § 44 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 1a)  § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky ...
 • 1c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu ...
 • 1d)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín ...
 • 2)  § 60 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z.
 • 3)  § 41 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 11 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení neskorších ...
 • 4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore