Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov 417/2019 účinný od 01.03.2020

Platnosť od: 10.12.2019
Účinnosť od: 01.03.2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov 417/2019 účinný od 01.03.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 417/2019 s účinnosťou od 01.03.2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. f) zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove ...

1.

V úvodnej vete sa slová „§ 53 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení ...

2.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy (1) Táto vyhláška ustanovuje a) druhy nebezpečných živočíchov, b) všeobecné požiadavky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a až 1d znejú:

„1) § 44 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 1a) § 45 ...

3.

V § 2 písm. a) sa slová „zviera, ktorého druh je uvedený v § 3“ nahrádzajú slovami „jedinec druhu uvedeného ...

4.

V § 2 písmeno b) znie:

„b) chovným zariadením priestor vrátane voľného výbehu, kde sa trvalo alebo dočasne chová alebo drží ...

5.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Trieda pavúkovce (Arachnida) a) rad pavúky (Araneida): všetky jedovaté druhy rodov Atrax, Ceratogyrus, ...

6.

V § 3 ods. 2 sa slovo „Chondrichtyes“ nahrádza slovom „Chondrichthyes“.

7.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Trieda obojživelníky (Amphibia): všetky druhy z čeľade stromárkovitých (Dendrobatidae) okrem druhov ...

8.

V § 3 ods. 4 písmená d) a e) znejú:

„d) z podradu jaštery (Sauria) všetky druhy rodu Varanus, e) z podradu hady (Serpentes) z čeľade pytónovitých ...

9.

V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Trieda vtáky (Aves) (ďalej len „dravce“) a) všetky druhy z radu sokolotvaré (Falconiformes), b) všetky ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

10.

V § 3 ods. 6 sa pred slovo „šelmy“ vkladá slovo „rad“, pred slovo „lasicovité“ sa vkladajú slová „medvedíkovité ...

11.

V nadpise § 4 sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.

12.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha zabezpečí, že odstavenie mláďaťa ...

13.

V § 4 ods. 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „č. 1“.

14.

V § 4 odseky 5 až 10 znejú:

„(5) V chovnom zariadení sa musí nachádzať priestor a zariadenia na fixáciu nebezpečného živočícha na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

„2) § 60 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. 3) § 41 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...

15.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 1 až 3 obsahujú tieto údaje: a) dátum zaradenia ...

16.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Osobitné požiadavky na chovné zariadenie pre niektoré druhy nebezpečných živočíchov sú uvedené ...

17.

§ 6 sa vypúšťa.

18.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020 Ak chovné zariadenie existujúce do 29. ...

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup ...

20.

Príloha č. 1 sa označuje ako príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Osobitné požiadavky na chov alebo držanie niektorých druhov nebezpečných živočíchov ...

21.

Príloha č. 2 sa vypúšťa.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.

Gabriela Matečná v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore