Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23/1991 účinný od 08.02.1991

Platnosť od: 08.02.1991
Účinnosť od: 08.02.1991
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD305305DSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23/1991 účinný od 08.02.1991
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 23/1991 s účinnosťou od 08.02.1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia ...

Federálne zhromaždenie sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:

§ 1
(1)

Ústavné zákony, iné zákony a ďalšie právne predpisy, ich výklad a používanie musí byť v ...

(2)

Základné práva a slobody uvedené v Listine základných práv a slobôd sú pod ochranou ústavného ...

§ 2

Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ratifikované a vyhlásené Českou ...

§ 3
(1)

V ústave Českej republiky a v ústave Slovenskej republiky možno základné práva a slobody rozšíriť ...

(2)

Ustanovenia ústavných zákonov o rozdelení zákonodarnej pôsobnosti medzi federáciu a republiky ...

§ 4

Článok 5 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ...

„(1) Štátny občan každej z oboch republík je zároveň štátnym občanom Českej a Slovenskej ...

(2)

Občan jednej republiky má na území druhej republiky rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako občan ...

(3)

Nikoho nemožno proti jeho vôli pozbaviť štátneho občianstva.

(4)

Zásady nadobúdania a straty štátneho občianstva republík ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia.“. ...

§ 5

Zrušujú sa:

1.

Články 7 až 9, druhá hlava (čl. 19 až 38) a článok 98 ods. 4 ústavného zákona č. 100/1960 ...

2.

Ústavný zákon č. 144/1968 Zb. o postavení národností v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. ...

§ 6
(1)

Zákony a iné právne predpisy musia byť uvedené do súladu s Listinou základných práv a slobôd ...

(2)

Právomoc, ktorú čl. 8 ods. 3, 4 a 5 a čl. 12 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd zveruje ...

§ 7

Tento ústavný zákon a Listina základných práv a slobôd nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia. ...

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, ...

Čl. 2

(1)

Štát je založený na demokratických hodnotách a nesmie sa viazať ani na výlučnú ideológiu ...

(2)

Štátnu moc možno uplatňovať iba v prípadoch a v medziach ustanovených zákonom, a to spôsobom ...

(3)

Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, ...

Čl. 3

(1)

Základné práva a slobody sa zaručujú všetkým bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, ...

(2)

Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie ...

(3)

Nikomu nemožno spôsobiť ujmu na právach pre uplatňovanie jeho základných práv a slobôd.

Čl. 4

(1)

Povinnosti možno ukladať iba na základe zákona a v jeho medziach a len pri zachovaní základných ...

(2)

Medze základných práv a slobôd možno za podmienok ustanovených Listinou základných práv a slobôd ...

(3)

Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré ...

(4)

Pri používaní ustanovení o medziach základných práv a slobôd musí sa dbať na ich podstatu ...

DRUHÁ HLAVA
ĽUDSKÉ PRÁVA A ZÁKLADNÉ SLOBODY

Prvý oddiel
Základné ľudské práva a slobody

Čl. 5

Každý má spôsobilosť na práva.

Čl. 6

(1)

Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.

(2)

Nikoho nemožno zbaviť života.

(3)

Trest smrti sa nepripúšťa.

(4)

Porušením práv podľa tohto článku nie je, ak bol niekto zbavený života v súvislosti s konaním, ...

Čl. 7

(1)

Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedziť ju možno iba v prípadoch ustanovených ...

(2)

Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo ...

Čl. 8

(1)

Osobná sloboda je zaručená.

(2)

Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak než z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví ...

(3)

Obvineného alebo podozrivého z trestného činu možno zadržať iba v prípadoch ustanovených v ...

(4)

Zatknúť obvineného možno iba na písomný odôvodnený príkaz sudcu. Zatknutá osoba musí byť ...

(5)

Do väzby možno vziať iba z dôvodov a na dobu ustanovenú zákonom a na základe rozhodnutia súdu. ...

(6)

Zákon ustanoví, v ktorých prípadoch možno osobu prevziať alebo držať v ústavnej zdravotníckej ...

Čl. 9

(1)

Nikoho nemožno podrobiť núteným prácam alebo službám.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na:

a)

práce ukladané podľa zákona osobám vo výkone trestu odňatia slobody alebo osobám vykonávajúcim ...

b)

vojenskú službu alebo inú službu ustanovenú zákonom namiesto povinnej vojenskej služby,

c)

službu vyžadovanú na základe zákona v prípade živelných pohrôm, nehôd alebo iného nebezpečenstva, ...

d)

konanie uložené zákonom na ochranu života, zdravia, alebo práv iných.

Čl. 10

(1)

Každý má právo na zachovanie svojej ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu ...

(2)

Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

(3)

Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním ...

Čl. 11

(1)

Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný ...

(2)

Zákon ustanoví, ktorý majetok nevyhnutný na zabezpečenie potrieb celej spoločnosti, rozvoja národného ...

(3)

Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými ...

(4)

Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné len vo verejnom záujme, a to ...

(5)

Dane a poplatky možno ukladať len na základe zákona.

Čl. 12

(1)

Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva.

(2)

Domová prehliadka je prípustná len na účely trestného konania, a to na písomný odôvodnený ...

(3)

Iné zásahy do nedotknuteľnosti obydlia môže zákon dovoliť, len ak je to v demokratickej spoločnosti ...

Čl. 13

Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných ...

Čl. 14

(1)

Sloboda pohybu a pobytu je zaručená.

(2)

Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, má právo ...

(3)

Tieto slobody možno obmedziť zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného ...

(4)

Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. ...

(5)

Cudzinca možno vyhostiť iba v prípadoch ustanovených zákonom.

Čl. 15

(1)

Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania je zaručená. Každý má právo zmeniť svoje ...

(2)

Sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby je zaručená.

(3)

Nikoho nemožno nútiť, aby vykonával vojenskú službu, ak je to v rozpore s jeho svedomím alebo ...

Čl. 16

(1)

Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, alebo spoločne s ...

(2)

Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti, najmä zriaďujú svoje orgány, ...

(3)

Zákon ustanoví podmienky vyučovania náboženstva na štátnych školách.

(4)

Výkon týchto práv možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia, ktoré sú v demokratickej spoločnosti ...

Druhý oddiel
Politické práva

Čl. 17

(1)

Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

(2)

Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ...

(3)

Cenzúra je neprípustná.

(4)

Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia, ...

(5)

Štátne orgány a orgány územnej samosprávy sú povinné primeraným spôsobom poskytovať informácie ...

Čl. 18

(1)

Petičné právo je zaručené; každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného ...

(2)

Petíciou nemožno zasahovať do nezávislosti súdu.

(3)

Petíciami nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd zaručených Listinou.

Čl. 19

(1)

Právo pokojne sa zhromažďovať je zaručené.

(2)

Toto právo možno obmedziť zákonom v prípadoch zhromaždení na verejných miestach, ak ide o opatrenia, ...

Čl. 20

(1)

Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, ...

(2)

Občania majú právo zakladať aj politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich.

(3)

Výkon týchto práv možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej ...

(4)

Politické strany a politické hnutia, ako aj iné združenia sú oddelené od štátu.

Čl. 21

(1)

Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou ...

(2)

Voľby sa musia konať v lehotách, ktoré nepresahujú pravidelné volebné obdobia ustanovené zákonom. ...

(3)

Volebné právo je všeobecné a rovné a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného ...

(4)

Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.

Čl. 22

Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a požívanie musí umožňovať ...

Čl. 23

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok ...

TRETIA HLAVA
PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH A ETNICKÝCH MENŠÍN

Čl. 24

Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej alebo etnickej menšine nesmie byť nikomu na ujmu.

Čl. 25

(1)

Občanom tvoriacim národnostné alebo etnické menšiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo ...

(2)

Občanom, ktorí patria k národnostným a etnickým menšinám, sa za podmienok ustanovených zákonom ...

a)

právo na vzdelanie v ich jazyku,

b)

právo používať ich jazyk v úradnom styku,

c)

právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných a etnických menšín.

ŠTVRTÁ HLAVA
HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA

Čl. 26

(1)

Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a vykonávať ...

(2)

Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia na výkon určitých povolaní alebo činností.

(3)

Každý má právo získavať prostriedky na svoje životné potreby prácou. Občanov, ktorí toto ...

(4)

Zákon môže ustanoviť odchylnú úpravu pre cudzincov.

Čl. 27

(1)

Každý má právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych ...

(2)

Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií ...

(3)

Činnosť odborových organizácií a vznik a činnosť iných združení na ochranu hospodárskych ...

(4)

Právo na štrajk je zaručené za podmienok ustanovených zákonom; toto právo neprislúcha sudcom, ...

Čl. 28

Zamestnanci majú právo na spravodlivú odmenu za prácu a na uspokojivé pracovné podmienky. Podrobnosti ...

Čl. 29

(1)

Ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci ...

(2)

Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a ...

(3)

Podrobnosti ustanoví zákon.

Čl. 30

(1)

Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ...

(2)

Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, aká je nevyhnutná na zabezpečenie základných ...

(3)

Podrobnosti ustanoví zákon.

Čl. 31

Každý má právo na ochranu zdravia. Občania majú na základe verejného poistenia právo na bezplatnú ...

Čl. 32

(1)

Rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Osobitná ochrana detí a mladistvých je zaručená. ...

(2)

Žene v tehotenstve je zaručená osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce ...

(3)

Deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva.

(4)

Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu ...

(5)

Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.

(6)

Podrobnosti ustanoví zákon.

Čl. 33

(1)

Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná po dobu, ktorú ustanoví zákon.

(2)

Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných a stredných školách, podľa schopností ...

(3)

Zriaďovať iné školy než štátne a vyučovať na nich možno len za podmienok ustanovených zákonom; ...

(4)

Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu.

Čl. 34

(1)

Práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti sú chránené zákonom.

(2)

Právo na prístup ku kultúrnemu bohatstvu je zaručené za podmienok ustanovených zákonom.

Čl. 35

(1)

Každý má právo na priaznivé životné prostredie.

(2)

Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a prírodných zdrojov. ...

(3)

Nikto nesmie pri výkone svojich práv ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné ...

PIATA HLAVA
PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU

Čl. 36

(1)

Každý sa môže domáhať ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a ...

(2)

Kto tvrdí, že bol ukrátený na svojich právach rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa ...

(3)

Každý má právo na náhradu škody, ktorú mu spôsobilo nezákonné rozhodnutie súdu, iného štátneho ...

(4)

Podmienky a podrobnosti upravuje zákon.

Čl. 37

(1)

Každý má právo odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe ...

(2)

Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi ...

(3)

Všetci účastníci sú si v konaní rovní.

(4)

Kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, má právo na tlmočníka.

Čl. 38

(1)

Nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Príslušnosť súdu aj sudcu ustanoví zákon.

(2)

Každý má právo, aby jeho vec bola prerokovaná verejne, bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti ...

Čl. 39

Iba zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest, prípadne iné ujmy na právach ...

Čl. 40

(1)

Iba súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy.

(2)

Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, sa pokladá za nevinného, kým sa právoplatným odsudzujúcim ...

(3)

Obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať ...

(4)

Obvinený má právo odoprieť výpoveď; tohto práva ho nemožno nijakým spôsobom pozbaviť.

(5)

Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, pre ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený ...

(6)

Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. ...

ŠIESTA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Čl. 41

(1)

Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 ods. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 ods. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny ...

(2)

Kde sa v Listine hovorí o zákone, rozumie sa tým zákon Federálneho zhromaždenia, ak z ústavného ...

Čl. 42

(1)

Ak Listina používa pojem „občan“, rozumie sa ním štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej ...

(2)

Cudzinci požívajú v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike ľudské práva a základné slobody ...

(3)

Pokiaľ doterajšie predpisy používajú pojem „občan“, rozumie sa ním každý človek, ak ide ...

Čl. 43

Česká a Slovenská Federatívna Republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie ...

Čl. 44

Zákon môže sudcom a prokurátorom obmedziť právo na podnikanie a inú hospodársku činnosť a ...

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore