Články k predpisu 23/1991

Prezumpcia neviny v skupinových trestných veciach

Abstrakt
článok sa podrobne zaoberá aplikačnou praxou v skupinových trestných veciach z hľadiska prezumpcie neviny a to hlavne na podklade rozboru judikatúry ESĽP a SDEÚ

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
prezumpcia neviny
Priradené k predpisu:
23/1991 paragrafy: 40


Vydané: 06.09.2023
Autor: Viktor Draškovič
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora Viktor Draškovič

Národný bezpečnostný úrad a obmedzovanie slobody prejavu

Abstrakt
V súvislosti s vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou bol do zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti zavedený inštitút blokovania. Došlo tak k rozšíreniu právomoci NBÚ o možnosť blokovať škodlivú aktivitu alebo škodlivý obsah, ak sú na to splnené stanovené podmienky. Blokovaním však dochádza k obmedzovaniu slobody prejavu. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na vybrané problematické miesta právnej úpravy inštitútu blokovania v spomínanom zákone a ich potenciálny rozpor s judikatúrou ESĽP. Za týmto účelom autor primárne analyzuje všeobecné podmienky obmedzenia slobody prejavu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a základných teoretických východísk, ktoré v tejto súvislosti priniesla ústavná teória, podporne judikatúra ESĽP. Ako východisko komparatívneho zhodnotenia inštitútu blokovania v režime zákona o kybernetickej bezpečnosti autor využíva najmä rozhodné časti rozsudku ESĽP vo veci OOO Flavus a i. v. Rusko.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 13.12.2022
Autor: Mgr., Diana Horňáková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Diana Horňáková

Stabilizačná funkcia bilaterálnych zmlúv uzavretých medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku v oblasti garancie slobody náboženstva a slobody svedomia

Abstrakt
Bilaterálne zmluvy uzavreté medzi Slovenskou republikou a cirkvami a nábo- ženskými spoločnosťami registrovanými na Slovensku tvoria silný potenciál stability práva ako jedného z predpokladov právneho štátu. Ich prevažujúca povaha je ľudskoprávna a korelujú najmä s univerzálnymi a regionálnymi medzinárodnými zmluvami o ľudských právach, ústavnými právami a slobo- dami a právom Európskej únie. Korešpondujú ďalej so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ich základom sú dve základné zmluvy, jedna uzavretá so Svätou stolicou a druhá s ďalšími cirkvami a nábo- ženskými spoločnosťami. Obe tieto zmluvy upravujú okrem širokej škály cir- kevno – právnych vzťahov otázku implementácie ústavne a medzinárodno- právne garantovanej slobody svedomia, ktorej neaplikovanie, či fiktívnosť pri- náša nesúhlas ľudí, či aspoň ich rezistenciu voči právu. V tomto komplexe otá- zok pôsobí aj judikatúra, či už ústavná alebo medzinárodnoprávna, najmä Eu- rópskeho súdu pre ľudské práva. Zmluvný systém úpravy vzťahov medzi štá- tom a cirkvami je stabilizačným prvkom slovenského práva a tiež chráni jeho kultúrnu líniu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 24
23/1991 paragrafy: 15


Vydané: 01.12.2021
Autor: Dr.h.c. prof. doc., Marek Šmid, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Dr.h.c. prof. doc., Marek Šmid, PhD.

SOCIÁLNE POISTENIE ŠTUDENTA Z HĽADISKA ZMLUVNEJ VOĽNOSTI

Abstrakt
Osobitný význam v práve sociálneho zabezpečenia majú právne vzťahy sociálneho poistenia. V rámci týchto vzťahov je poistenec zabezpečený dávkami pri existencii štátom uznaných nepriaznivých sociálnych situácií. Príspevok rieši postavenie študenta v sociálnom poistení, jednak z hľadiska nezaopatrenosti die- ťaťa, ako aj jeho účasť v rámci povinného a dobrovoľného sociálneho poistenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
právo na vzdelanie
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 42
23/1991 paragrafy: 33


Vydané: 01.10.2020
Autor: Doc. JUDr., Ján Matlák, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Dies Iuris Tyrnavienses


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Ján Matlák, CSc.

ZMLUVNÁ AUTONÓMIA V PRACOVNOM PRÁVE A NIEKTORÉ JEJ OSOBITOSTI POČAS KORONAKRÍZY

Abstrakt
Zmluvná autonómia v každom právnom odvetví patrí medzi najdôle- žitejšie problémy teórie a aplikačnej praxe. Je základným princípom súkromného práva, ktorý je vlastný nielen občianskemu právu a obchodnému právu, ale aj pracovnému právu. Pracovné právo, ktoré vzniklo a vyvíjalo sa ako ochranárske právo, je na rozdiel od občianskeho práva charakteristické obmedzenou zmluvnou autonómiou. Zmluvnú autonómiu v pracovnom práve chápeme vo viacerých právnych rovi- nách. Ide nielen o autonómiu subjektu vo výbere svojho zmluvného partnera, ale aj o autonómiu vo výbere príslušnej zmluvnej formy, o autonómiu vo vzťahu k obsahu právneho vzťahu, ako aj o autonómiu vo vzťahu k skončeniu (zrušeniu) zmluvy. Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla do zmluvnej autonómie v pracovnom práve. Z dôvodu ochrany verejného zdravia zúžila rozsah zmluvnej autonómie v pracovnom práve. Zjavne to vyplýva z § 250b novely Zákonníka práce právne účinnej od 1. apríla 2020.1

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na osobnú slobodu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 17
23/1991 paragrafy: 8


Vydané: 01.10.2020
Autor: prof. JUDr., Helena Barancová, DrSc.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Dies Iuris Tyrnavienses


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Helena Barancová, DrSc.

Vzťah geo-blockingu a slobody podnikania[1]

Abstrakt
Autorka vprekladanom príspevku analyzuje vzťah zákazu neodôvodneného geografického blokovania stanoveného nariadením 2018/302 o neodôvodnenom geografickom blokovaní so základným právom garantovaným Ústavou Slovenskej republiky ako aj primárnym právom Európskej únie – slobodou podnikania. Predmetom skúmania bude predovšetkým to, akým spôsobom predmetné nariadenie 2018/302, konkrétne povinnosti, ktoré zo znenia uvedeného nariadenia vyplývajú pre podnikateľov, koreluje s jednou so základných zásad obchodného práva – zásadou zmluvnej voľnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
sloboda podnikania
Priradené k predpisu:
23/1991 paragrafy: 26


Vydané: 01.08.2020
Autor: Mgr., Simona Rudohradská
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Simona Rudohradská

Právny rámec posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a jeho význam v pracovnoprávnych vzťahoch

Abstrakt
Výkon akejkoľvek práce prinášaurčitú mieru zdravotných rizík. Jednou zo základných povinností zamestnávateľa je vytvárať bezpečné a zdravé pracovné prostredie spôsobmi, ktoré napomôžu existujúce faktory práce, pracovného prostredia a z nich vyplývajúce riziká riadiť a čo možno v najväčšom rozsahu potláčať intenzitu ich pôsobenia. Zaraďovanie zamestnancov na prácu, ktorá bude zodpovedať výsledku posúdenia ich zdravotného stavu v kontexte na zdravie zamestnanca vplývajúcich faktorov práce, vytvára jeden zo základných predpokladov na to, aby sa zdravie zamestnanca ďalej výrazne nepoškodzovalo. Cieľom príspevku je zdôrazniť právne aspekty, kde sa význam zdravotnej spôsobilosti na prácu v pracovnoprávnych vzťahoch najväčšmi prejavuje a skrz skúmania väzieb medzi rôznymi právnymi predpismi, ktoré sú pre skúmanú oblasť príznačné, dospieť kpoukázaniu na nedostatky právnej regulácie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na ochranu zdravia
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 40
23/1991 paragrafy: 31


Vydané: 08.07.2020
Autor: JUDr., Monika Minčičová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Monika Minčičová, PhD.

„OBČIANSKE ZADRŽANIE“ PRÍSLUŠNÍKOM POLICAJNÉHO ZBORU

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na teoretické i aplikačné problémy § 85 Trestného poriadku vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru, ktorí nie sú policajtmi v zmysle Trestného poriadku

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na osobnú slobodu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 17
23/1991 paragrafy: 8


Vydané: 23.06.2020
Autor: JUDr., Matúš Kováč
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Matúš Kováč

VEGÁNI VO VÄZNICIACH: VIEROVYZNANIE A POŽIADAVKY NA STRAVU AKO ĽUDSKÉ PRÁVO

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá požiadavkami osôb pozbavených osobnej slobody na špecifické formy stravovania z pohľadu slobody vierovyznania v kontexte medzinárodnej úpravy ľudských práv.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 24
23/1991 paragrafy: 15


Vydané: 05.09.2019
Autor: Bc., Igor Hron
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Bc., Igor Hron

DIFAMÁCIA V ONLINE PROSTREDÍ

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá témou ochrany osobnosti a slobody prejavu v súvislosti s prípadmi difamácie uskutočňujúcej sa v online prostredí. V prvej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov, ako sú ochrana osobnosti, sloboda prejavu, online prostredie a difamácia. V ťažiskovej časti príspevku autorka analyzuje právo na ochranu osobnosti a právo na slobodu prejavu a tieto prepája s problematikou difamácie v online prostredí. Súčasťou analýzy je rozbor možnosti právnej ochrany osôb pred difamáciou a právne nároky poškodených osôb. Autorka si kladie otázku, kde má difamácia hranice a ako sa s ňou vysporiadať v súčasnej informačnej spoločnosti. V závere autorka sumarizuje diskutovanú tému a navrhuje návrhy de lege ferenda s cieľom zlepšiť právne postavenie osôb poškodených difamáciou v online prostredí.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 23.08.2019
Autor: JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

PRÁVO BYŤ ANONYMNÝ V DIGITÁLNOM SVETE. REALITA ALEBO FIKCIA?

Abstrakt
Predkladaný príspevok sa zaoberá právnymi aspektami anonymity v digitálnom priestore. Otázka anonymity je analyzovaná predovšetkým v kontexte špecifických práv, ktoré sa v kyberpriestore aplikujú. Konkrétne ide o právo na slobodu prejavu, právo na ochranu osobných údajov a povinnosti vyplývajúce z nariadenia eIDAS. Základnou otázkou, na ktorú sa príspevok snaží nájsť odpoveď je: Majú jednotlovci právo byť anonymný v digitálnom svete?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na ochranu osobných údajov
Priradené k predpisu:
23/1991 paragrafy: 10


Vydané: 23.08.2019
Autor: JUDr., Matúš Mesarčík, PhD., LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

SÚDNY PRIESKUM ROZHODNUTÍ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Abstrakt
Príspevok je zameraný na vybranú rozhodovaciu činnosť správnych súdov vo veciach preskúmavania zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na súdnu ochranu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 46
23/1991 paragrafy: 36


Vydané: 22.08.2019
Autor: JUDr., Daniela Medžová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Daniela Medžová

KRITÉRIÁ OBMEDZENIA SLOBODY PREJAVU V JUDIKATÚRE ESĽP

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na analýzu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach týkajúcich sa obmedzenia slobody prejavu a jeho vplyvu na vnútroštátne právo a rozhodovanie národných súdov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 15.08.2019
Autor: Mgr., Roman Bisták
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Roman Bisták

Výkon práva na slobodu prejavu v nadväznosti na podmienky jeho obmedzenia

Abstrakt
Autor sa v príspevku zameriava na analýzu právnych prostriedkov obmedzenia garantovaného práva na slobodu prejavu. Osobitnú pozornosť venuje analýze vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom identifikovať konkrétne argumentačné línie vysokej súdnej autority, rozhodujúcej aj v kontexte obmedzenia výkonu základného ľudského práva na slobodu prejavu. Cieľom príspevku je sprehľadniť výpočet zákonných obmedzení a ponúknuť odbornej právnickej obci ucelený pohľad na relatívnosť výkonu uvedeného základného ľudského práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 22.11.2018
Autor: Mgr., Michal Cenkner, PhD.
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Cenkner, PhD.

Sociálne zabezpečenie zamestnanca pri prekážkach v práci z dôvodov súvisiacich so zdravím zamestnanca. Dočasná pracovná neschopnosť

Abstrakt
Príspevok s názvom Sociálne zabezpečenie zamestnanca pri prekážkach v práci z dôvodov súvisiacich so zdravím zamestnanca a s podnázvom Dočasná pracovná neschopnosť má za cieľ poskytnúť pohľad na právnu úpravu sociálneho zabezpečenia zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz. V prvej časti sa zaoberá ústavným zakotvením sociálneho zabezpečenia počas dočasnej pracovnej neschopnosti ako súčasti ústavného práva na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu. Druhá časť predstavuje zhrnutie zákonnej úpravy peňažných plnení poskytovaných počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Tretia časť príspevku analyzuje medzinárodné dohovory o sociálnom zabezpečení zamestnancov počas choroby a konfrontuje s nimi slovenskú právnu úpravu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
ochrana zdravia
Priradené k predpisu:
23/1991 paragrafy: 31


Vydané: 24.10.2018
Autor: Mgr., Mikuláš Krippel, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Mikuláš Krippel, PhD.

Ochrana osobnosti zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu

Abstrakt
Predkladaný príspevok sa zaoberá ochranou osobnosti zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch, pričom kladie dôraz na to, aby čitateľovi, ktorým nie je výlučne osoba s právnickým vzdelaním, poskytol prehľad platnej právnej úpravy. Autor sa v príspevku venuje všeobecnej právnej úprave ochrany osobnosti zabezpečovanej najmä občianskym právom, ako aj osobitnej právnej úprave normujúcej pracovnoprávne vzťahy. Autor sa snaží poukázať na prepojenosť predmetnej právnej úpravy a súčasne poukazuje na niektoré osobitné ustanovenia poskytujúce priestor pre ďalší výskum a formulovanie návrhov smerujúcich k zvýšeniu ochrany duševného zdravia zamestnanca na pracovisku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 16
23/1991 paragrafy: 7


Vydané: 24.10.2018
Autor: Mgr., Peter Koromház, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Peter Koromház, PhD.

Starostlivosť o zdravie zamestnanca - jej historické východiská a výzvy v modernej digitálnej dobe [1]

Abstrakt
Právo na ochranu zdravia pri práci sa stalo súčasťou pracovnoprávnych noriem už od 19. storočia. Jeho presadenie nebolo jednoduchým a len veľké sociálne a zdravotné riziká a škody na zdraví (osobitne zreteľné na mladej populácii) a z nich plynúci sociálny a politický nepokoj (štrajkové hnutie, vzbury, hladové pochody) viedli k presadeniu prvotných kogentných noriem - cez zákazy a limity detskej práce, práce mladistvých zamestnancov, žien a až následne k zamestnancom všeobecne. Štúdia predstaví pohľad na právno-historické východiská zakotvenia a realizácie práva na ochranu zdravia v uhorských a československých podmienkach obdobia 19. a počiatku 20. storočia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
právo na ochranu zdravia
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 40
23/1991 paragrafy: 31


Vydané: 24.10.2018
Autor: Mim. prof. doc. JUDr., Miriam Laclavíková, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mim. prof. doc. JUDr., Miriam Laclavíková, PhD.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ NA INTERNETE

Abstrakt
Autor sa v tomto článku venuje ústavnému politickému právu na prístup k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike. Z ústavného práva na prístup k informáciám vyviera aj množstvo čiastkových právnych úprav prístupu k informáciám, ktoré v článku podliehajú analýze. Autor v úvode hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám v Slovenskej republike. Následne autor rozoberá platnú právnu úpravu v Slovenskej republike a vyjadruje svoj postoj k právnej úprave prístupu k informáciám v Slovenskej republike, pričom zdôrazňuje nutnosť prijatia legislatívnych zmien. Ďalej sa venuje aplikačným problémom spojeným so súčasnou právnou úpravou v tejto oblasti a zodpovednosti na internete. V závere komplexne hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike, pričom poukazuje na základné problémy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 28.08.2018
Autor: Mgr., Rastislav Munk, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Rastislav Munk, PhD.

SLOBODA PREJAVU NA INTERNETE

Abstrakt
Autorka v článku opisuje odlišnosti obsahovej stránky práva slobody prejavu v tradičnom ponímaní podľa čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a vo svetle nových výziev, ktorým v súčasnosti čelíme s príchodom komunikácie cez internet.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 28.08.2018
Autor: JUDr., Alexandra Strážnická, LL.M., PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Alexandra Strážnická, LL.M., PhD.

VPLYV JUDIKATÚRY ÚSTAVNÉHO SÚDU NA ROZHODCOVSKÉ KONANIE

Abstrakt
Rozhodcovské konanie zaznamenáva v Slovenskej republike v poslednej dobe značný vývoj. Tomuto vývoju prospieva v nemalej miere aj ústavný súd svojou rozhodovacou činnosťou. Cieľom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu činnosť ústavného súdu vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu, predovšetkým vo vzťahu k dodržiavaniu práva na spravodlivý proces.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na súdnu ochranu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 46
23/1991 paragrafy: 36


Vydané: 26.08.2018
Autor: JUDr., Pavel Lacko, LL.M. PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Pavel Lacko, LL.M. PhD.
MENU
Hore