Články k predpisu 23/1991

ZMLUVNÁ AUTONÓMIA V PRACOVNOM PRÁVE A NIEKTORÉ JEJ OSOBITOSTI POČAS KORONAKRÍZY

Abstrakt
Zmluvná autonómia v každom právnom odvetví patrí medzi najdôle- žitejšie problémy teórie a aplikačnej praxe. Je základným princípom súkromného práva, ktorý je vlastný nielen občianskemu právu a obchodnému právu, ale aj pracovnému právu. Pracovné právo, ktoré vzniklo a vyvíjalo sa ako ochranárske právo, je na rozdiel od občianskeho práva charakteristické obmedzenou zmluvnou autonómiou. Zmluvnú autonómiu v pracovnom práve chápeme vo viacerých právnych rovi- nách. Ide nielen o autonómiu subjektu vo výbere svojho zmluvného partnera, ale aj o autonómiu vo výbere príslušnej zmluvnej formy, o autonómiu vo vzťahu k obsahu právneho vzťahu, ako aj o autonómiu vo vzťahu k skončeniu (zrušeniu) zmluvy. Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla do zmluvnej autonómie v pracovnom práve. Z dôvodu ochrany verejného zdravia zúžila rozsah zmluvnej autonómie v pracovnom práve. Zjavne to vyplýva z § 250b novely Zákonníka práce právne účinnej od 1. apríla 2020.1

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na osobnú slobodu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 17
23/1991 paragrafy: 8


Vydané: 01.10.2020
Autor: prof. JUDr., Helena Barancová, DrSc.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Dies Iuris Tyrnavienses


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Helena Barancová, DrSc.

SOCIÁLNE POISTENIE ŠTUDENTA Z HĽADISKA ZMLUVNEJ VOĽNOSTI

Abstrakt
Osobitný význam v práve sociálneho zabezpečenia majú právne vzťahy sociálneho poistenia. V rámci týchto vzťahov je poistenec zabezpečený dávkami pri existencii štátom uznaných nepriaznivých sociálnych situácií. Príspevok rieši postavenie študenta v sociálnom poistení, jednak z hľadiska nezaopatrenosti die- ťaťa, ako aj jeho účasť v rámci povinného a dobrovoľného sociálneho poistenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
právo na vzdelanie
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 42
23/1991 paragrafy: 33


Vydané: 01.10.2020
Autor: Doc. JUDr., Ján Matlák, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Dies Iuris Tyrnavienses


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Ján Matlák, CSc.

„OBČIANSKE ZADRŽANIE“ PRÍSLUŠNÍKOM POLICAJNÉHO ZBORU

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na teoretické i aplikačné problémy § 85 Trestného poriadku vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru, ktorí nie sú policajtmi v zmysle Trestného poriadku

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na osobnú slobodu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 17
23/1991 paragrafy: 8


Vydané: 23.06.2020
Autor: JUDr., Matúš Kováč
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Matúš Kováč

VEGÁNI VO VÄZNICIACH: VIEROVYZNANIE A POŽIADAVKY NA STRAVU AKO ĽUDSKÉ PRÁVO

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá požiadavkami osôb pozbavených osobnej slobody na špecifické formy stravovania z pohľadu slobody vierovyznania v kontexte medzinárodnej úpravy ľudských práv.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 24
23/1991 paragrafy: 15


Vydané: 05.09.2019
Autor: Bc., Igor Hron
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Bc., Igor Hron

DIFAMÁCIA V ONLINE PROSTREDÍ

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá témou ochrany osobnosti a slobody prejavu v súvislosti s prípadmi difamácie uskutočňujúcej sa v online prostredí. V prvej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov, ako sú ochrana osobnosti, sloboda prejavu, online prostredie a difamácia. V ťažiskovej časti príspevku autorka analyzuje právo na ochranu osobnosti a právo na slobodu prejavu a tieto prepája s problematikou difamácie v online prostredí. Súčasťou analýzy je rozbor možnosti právnej ochrany osôb pred difamáciou a právne nároky poškodených osôb. Autorka si kladie otázku, kde má difamácia hranice a ako sa s ňou vysporiadať v súčasnej informačnej spoločnosti. V závere autorka sumarizuje diskutovanú tému a navrhuje návrhy de lege ferenda s cieľom zlepšiť právne postavenie osôb poškodených difamáciou v online prostredí.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 23.08.2019
Autor: JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

PRÁVO BYŤ ANONYMNÝ V DIGITÁLNOM SVETE. REALITA ALEBO FIKCIA?

Abstrakt
Predkladaný príspevok sa zaoberá právnymi aspektami anonymity v digitálnom priestore. Otázka anonymity je analyzovaná predovšetkým v kontexte špecifických práv, ktoré sa v kyberpriestore aplikujú. Konkrétne ide o právo na slobodu prejavu, právo na ochranu osobných údajov a povinnosti vyplývajúce z nariadenia eIDAS. Základnou otázkou, na ktorú sa príspevok snaží nájsť odpoveď je: Majú jednotlovci právo byť anonymný v digitálnom svete?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na ochranu osobných údajov
Priradené k predpisu:
23/1991 paragrafy: 10


Vydané: 23.08.2019
Autor: JUDr., Matúš Mesarčík, PhD., LL.M
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

SÚDNY PRIESKUM ROZHODNUTÍ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Abstrakt
Príspevok je zameraný na vybranú rozhodovaciu činnosť správnych súdov vo veciach preskúmavania zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na súdnu ochranu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 46
23/1991 paragrafy: 36


Vydané: 22.08.2019
Autor: JUDr., Daniela Medžová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Daniela Medžová

KRITÉRIÁ OBMEDZENIA SLOBODY PREJAVU V JUDIKATÚRE ESĽP

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na analýzu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach týkajúcich sa obmedzenia slobody prejavu a jeho vplyvu na vnútroštátne právo a rozhodovanie národných súdov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 15.08.2019
Autor: Mgr., Roman Bisták
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Roman Bisták

Výkon práva na slobodu prejavu v nadväznosti na podmienky jeho obmedzenia

Abstrakt
Autor sa v príspevku zameriava na analýzu právnych prostriedkov obmedzenia garantovaného práva na slobodu prejavu. Osobitnú pozornosť venuje analýze vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom identifikovať konkrétne argumentačné línie vysokej súdnej autority, rozhodujúcej aj v kontexte obmedzenia výkonu základného ľudského práva na slobodu prejavu. Cieľom príspevku je sprehľadniť výpočet zákonných obmedzení a ponúknuť odbornej právnickej obci ucelený pohľad na relatívnosť výkonu uvedeného základného ľudského práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 22.11.2018
Autor: Mgr., Michal Cenkner, PhD.
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Cenkner, PhD.

Sociálne zabezpečenie zamestnanca pri prekážkach v práci z dôvodov súvisiacich so zdravím zamestnanca. Dočasná pracovná neschopnosť

Abstrakt
Príspevok s názvom Sociálne zabezpečenie zamestnanca pri prekážkach v práci z dôvodov súvisiacich so zdravím zamestnanca a s podnázvom Dočasná pracovná neschopnosť má za cieľ poskytnúť pohľad na právnu úpravu sociálneho zabezpečenia zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz. V prvej časti sa zaoberá ústavným zakotvením sociálneho zabezpečenia počas dočasnej pracovnej neschopnosti ako súčasti ústavného práva na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu. Druhá časť predstavuje zhrnutie zákonnej úpravy peňažných plnení poskytovaných počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Tretia časť príspevku analyzuje medzinárodné dohovory o sociálnom zabezpečení zamestnancov počas choroby a konfrontuje s nimi slovenskú právnu úpravu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
ochrana zdravia
Priradené k predpisu:
23/1991 paragrafy: 31


Vydané: 24.10.2018
Autor: Mgr., Mikuláš Krippel, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Mikuláš Krippel, PhD.

Ochrana osobnosti zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu

Abstrakt
Predkladaný príspevok sa zaoberá ochranou osobnosti zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch, pričom kladie dôraz na to, aby čitateľovi, ktorým nie je výlučne osoba s právnickým vzdelaním, poskytol prehľad platnej právnej úpravy. Autor sa v príspevku venuje všeobecnej právnej úprave ochrany osobnosti zabezpečovanej najmä občianskym právom, ako aj osobitnej právnej úprave normujúcej pracovnoprávne vzťahy. Autor sa snaží poukázať na prepojenosť predmetnej právnej úpravy a súčasne poukazuje na niektoré osobitné ustanovenia poskytujúce priestor pre ďalší výskum a formulovanie návrhov smerujúcich k zvýšeniu ochrany duševného zdravia zamestnanca na pracovisku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 16
23/1991 paragrafy: 7


Vydané: 24.10.2018
Autor: Peter Koromház
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Peter Koromház

Starostlivosť o zdravie zamestnanca - jej historické východiská a výzvy v modernej digitálnej dobe [1]

Abstrakt
Právo na ochranu zdravia pri práci sa stalo súčasťou pracovnoprávnych noriem už od 19. storočia. Jeho presadenie nebolo jednoduchým a len veľké sociálne a zdravotné riziká a škody na zdraví (osobitne zreteľné na mladej populácii) a z nich plynúci sociálny a politický nepokoj (štrajkové hnutie, vzbury, hladové pochody) viedli k presadeniu prvotných kogentných noriem - cez zákazy a limity detskej práce, práce mladistvých zamestnancov, žien a až následne k zamestnancom všeobecne. Štúdia predstaví pohľad na právno-historické východiská zakotvenia a realizácie práva na ochranu zdravia v uhorských a československých podmienkach obdobia 19. a počiatku 20. storočia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
právo na ochranu zdravia
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 40
23/1991 paragrafy: 31


Vydané: 24.10.2018
Autor: Miriam Laclavíková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Miriam Laclavíková

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ NA INTERNETE

Abstrakt
Autor sa v tomto článku venuje ústavnému politickému právu na prístup k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike. Z ústavného práva na prístup k informáciám vyviera aj množstvo čiastkových právnych úprav prístupu k informáciám, ktoré v článku podliehajú analýze. Autor v úvode hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám v Slovenskej republike. Následne autor rozoberá platnú právnu úpravu v Slovenskej republike a vyjadruje svoj postoj k právnej úprave prístupu k informáciám v Slovenskej republike, pričom zdôrazňuje nutnosť prijatia legislatívnych zmien. Ďalej sa venuje aplikačným problémom spojeným so súčasnou právnou úpravou v tejto oblasti a zodpovednosti na internete. V závere komplexne hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike, pričom poukazuje na základné problémy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 28.08.2018
Autor: Mgr., Rastislav Munk, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Rastislav Munk, PhD.

SLOBODA PREJAVU NA INTERNETE

Abstrakt
Autorka v článku opisuje odlišnosti obsahovej stránky práva slobody prejavu v tradičnom ponímaní podľa čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a vo svetle nových výziev, ktorým v súčasnosti čelíme s príchodom komunikácie cez internet.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 28.08.2018
Autor: JUDr., Alexandra Strážnická, LL.M., PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Alexandra Strážnická, LL.M., PhD.

POTREBA SPÔSOBILOSTI AUTONÓMNEHO ROZHODOVANIA V EXTERNOM PROSTREDÍ

Abstrakt
V príspevku sa zaoberáme problematikou kompetencií absolventov škôl v sociálnych kontextoch. Ťažisko pozornosti je sústredené na ich autonómiu rozhodovania sa v prostredí diverzifikovaného trhu práce.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na vzdelanie
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 42
23/1991 paragrafy: 33


Vydané: 26.08.2018
Autor: doc. JUDr., Mária Nováková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Mária Nováková, PhD.

VPLYV JUDIKATÚRY ÚSTAVNÉHO SÚDU NA ROZHODCOVSKÉ KONANIE

Abstrakt
Rozhodcovské konanie zaznamenáva v Slovenskej republike v poslednej dobe značný vývoj. Tomuto vývoju prospieva v nemalej miere aj ústavný súd svojou rozhodovacou činnosťou. Cieľom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu činnosť ústavného súdu vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu, predovšetkým vo vzťahu k dodržiavaniu práva na spravodlivý proces.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na súdnu ochranu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 46
23/1991 paragrafy: 36


Vydané: 26.08.2018
Autor: JUDr., Pavel Lacko, LL.M. PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Pavel Lacko, LL.M. PhD.

Prezumpcia neviny a nestrannosť sudcu pri prejednávaní skupinových vecí v samostatných konaniach

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou prezumpcie neviny a nestrannosťou sudcu v skupinových trestných veciach na podkalde prípadu R.L. a spol.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
prezumpcia neviny
Priradené k predpisu:
23/1991 paragrafy: 40


Vydané: 16.12.2017
Autor: JUDr., Ján Hrubala
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ján Hrubala

Prezident vetoval novelu zákona o registrácii cirkví

Abstrakt
Deklarovaným cieľom novely malo byť podľa predkladateľov eliminovať “špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností” s cieľom získať finančné príspevky od štátu. V mene toho schválený zákon zvýšil minimálny počet plnoletých členov pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20 000 členov na 50 000 členov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 24
23/1991 paragrafy: 15


Vydané: 20.12.2016
Autor: Mgr., Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora Mgr., Igor Šumichrast

Náboženská sloboda a jej uplatňovanie na pracovisku

Abstrakt
V dnešnej spoločnosti, v ktorej sa búrajú hranice medzi jednotlivými štátmi, v dobe globalizácie spoločnosti, prebiehajúcej migrácie obyvateľstva, otázky ohľadom náboženskej slobody a jej uplatňovaní na pracovisku naberajú na svojom význame. Štáty majú pred sebou úlohu vytvorenia, čo najlepších podmienok na spolužitie obyvateľstva z rôznych kultúr a náboženstiev. Problém migrácie obyvateľstva a spolužitia obyvateľstva z rôznych kultúr v jednom štáte, už nie je problémom len vyspelých západoeurópskych krajín, ale dôsledkom aktuálne prebiehajúcej migračnej krízy aj Slovenskej republiky. Dôsledkom toho zastávame názor, že v blízkej budúcnosti sa bude musieť aj naša legislatíva venovať problému multikultúrnej spoločnosti, kde bezpochyby patrí aj problematika náboženskej slobody.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 24
23/1991 paragrafy: 15


Vydané: 14.10.2016
Autor: Bc., Tomáš Balogh
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Bc., Tomáš Balogh

Otvorené otázky zákazu zverejňovania volebných prieskumov podľa nového zákona o volebnej kampani

Abstrakt
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v tomto roku boli vôbec prvými voľbami, na ktoré sa vzťahovali nové volebné zákony. Teda zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) a zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o volebnej kampani“). Spomenuté volebné kódexy sú zaujímavé primárne z dvoch hľadísk. Po prvé, z hľadiska svojho obsahu predstavujú nové volebné zákony kodifikáciu volebného práva, čo možno z pohľadu medzinárodného porovnania považovať za nie tak celkom štandardné riešenie[1] a po druhé, novou právnou úpravou sa do volebnej legislatívy zaviedli viaceré „novinky“, ktoré môžu vytvárať isté interpretačné a aplikačné problémy. Článok sa zameria práve na jednu z nich. Ide o reguláciu pravidiel zverejňovania výsledkov volebných prieskumov, ktorú priniesol so sebou zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Presnejšie o zákaz ich zverejňovania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992 paragrafy: 26
23/1991 paragrafy: 17


Vydané: 30.03.2016
Autor: Juraj Martaus
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Juraj Martaus
MENU
Hore