Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 344/2002 účinný od 01.06.2013

Platnosť od: 29.06.2002
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 344/2002 účinný od 01.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 344/2002 s účinnosťou od 01.06.2013 na základe 305/2012


Príloha
PRÍLOHA

ZOZNAM ZMLUVNÝCH STRÁN DOHOVORU K 1. JANUÁRU 2002 A PREHĽAD ICH VÝHRAD A VYHLÁSENÍ

Aktualizovaný zoznam zmluvných strán dohovoru a textov ich výhrad a vyhlásení možno získať na internetovej stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného na adrese http://www.hcch.net/e/status/stat34e.html (po anglicky) alebo http://www.hcch.net/f/status/stat34f.html (po francúzsky).

1. Česká republika

a) Dohovor pre Českú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2002.

b) Ratifikačná listina Českej republiky k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia:

„Podľa článku 29 dohovoru Česká republika má česť určiť Úřad pro mezinárodně právní ochranu detí so sídlom v Brne, Benešova 22, ako ústredný orgán na vykonávanie úloh uložených dohovorom.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Česká republika má česť vyhlásiť, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 dohovoru sa jej orgánom musia zasielať cez Úřad pro mezinárodně právní ochranu detí so sídlom v Brne, Benešova 22.

Podľa článku 44 dohovoru Česká republika má česť určiť Ministerství spravedlnosti České republiky so sídlom v Prahe 2, Vyšehradská 16, ako orgán, ktorému sa majú zasielať žiadosti o prevzatie alebo odovzdanie právomoci podľa článkov 8 a 9 dohovoru týkajúce sa súdneho konania v Českej republike alebo v inom zmluvnom štáte. Iné žiadosti podľa článkov 8 a 9 dohovoru a žiadosti o súhlas s umiestnením dieťaťa do pestúnskej alebo do ústavnej starostlivosti podľa článku 33 dohovoru sa majú zasielať na Úřad pro mezinárodně právní ochranu detí so sídlom v Brne, Benešova 22.“.

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom sa bude uznávať a vykonávať v Českej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

2. Monako

a) Dohovor pre Monako nadobudol platnosť 1. januára 2002.

b) Monako pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobilo.

b/ Monacké kniežatstvo určilo ako ústredný orgán podľa čl. 29 a príslušný orgán podľa čl. 44:

Direction des Services Judiciaires

Palais de Justice

5, Rue Colonel Bellando de Castro

98000 MONACO

Tel: +377 93 15 84 30 alebo +377 93 15 83 66

Fax: +377 93 15 85 89

e-mail: sminazzolli@gouv.mc

3. Slovenská republika

a) Dohovor pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2002.

b) Ratifikačná listina Slovenskej republiky k dohovoru obsahuje túto výhradu a vyhlásenie:

„Podľa článku 60 dohovoru si Slovenská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi.

Slovenská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 dohovoru sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článkov 29, 40 a 44 tohto dohovoru Slovenská republika určila tieto orgány:

1. ako ústredný orgán podľa článku 29:

Ministerstvo spravodlivosti SR,

Župné námestie 13,

813 11 Bratislava;

2. podľa článku 44 ako orgán, ktorému sa majú zasielať žiadosti podľa článku 33:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

Špitálska 4,

816 43 Bratislava;

3. ako orgán na vydávanie osvedčení podľa článku 40:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,

Špitálska 6,

P.O. Box 57,

814 99 Bratislava.“.

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Slovenskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Maroko

a) Dohovor pre Maroko nadobudol platnosť 1. decembra 2002.

b) Maroko pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobilo.

Litovská republika

a) Dohovor pre Litovskú republiku nadobudne platnosť 1. septembra 2004.

b) Listina o prístupe Litovskej republiky k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia a túto výhradu:

Podľa článku 29 dohovoru Litovská republika určila ústredný orgán:

Ministerstvo sociálnych vecí a práce Litovskej republikyVivulskio 11LT-03610 VilniusTel.:+370 5 266 4201Fax.:+370 5 266 4209e-mail: post@socmin.lt

Žiadosti podľa čl. 34 ods. 1 sa majú zasielať litovským orgánom prostredníctvom ústredného orgánu.

Osvedčenie podľa článku 40 ods. 1 vydáva obvodný súd Litovskej republiky podľa miesta obvyklého pobytu dieťaťa.

Každá písomnosť zasielaná do Litovskej republiky musí byť preložená do litovčiny, alebo ak to nie je možné, do anglického jazyka.

Litovská republika si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území.

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom sa bude uznávať a vykonávať v Litovskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Lotyšská republika

a) Dohovor pre Lotyšsko nadobudol platnosť 1. apríla 2003.

b) Ratifikačná listina Lotyšska obsahuje toto vyhlásenie a výhrady:

„Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Lotyšská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa jej orgánom smú zasielať len prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Lotyšská republika vylučuje použitie francúzštiny v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Lotyšská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území v zmysle článku 55 dohovoru.“

’Čl. 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného je rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom uznateľné a vykonateľné v Lotyšskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.‘

Podľa článkov 29 a 40 Lotyšsko určilo tieto orgány:

1. ako ústredný orgán podľa článku 29:

Secretariat of Minister for Special Assignements for Children and Family Affairs (Sekretariát ministra pre osobitné úlohy vo vzťahu k deťom a rodine)Basteja blvd. 14Riga, LV-1050LatviaTel.: +371 735 6497Fax: +371 735 6464E-mail: pasts@bm.gov.lv

2. ako orgán na vydávanie osvedčení podľa článku 40:

Orphan's Courts and Parish Courts of the Republic of Latvia (opatrovnícke súdy a obvodné súdy Lotyšskej republiky).

Estónsko

a) Dohovor pre Estónsko nadobudne platnosť 1. júna 2003.

b) Listina o prístupe Estónska k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia a výhradu:

„1. Podľa článku 29 dohovoru Estónska republika určuje ako ústredný orgán Ministerstvo spravodlivosti.

2. Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Estónska republika oznamuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa orgánom Estónskej republiky smú zasielať len prostredníctvom jej ústredného orgánu.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Estónska republika uplatňuje výhradu k článku 54, že každá písomnosť zasielaná ústrednému orgánu Estónskej republiky má byť v pôvodnom jazyku s pripojeným prekladom do anglického jazyka.

3. Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Estónskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Austrálsky zväz

a) Dohovor pre Austráliu nadobudol platnosť 1. augusta 2003.

b) Podľa článku 29 dohovoru Austrálsky zväz určil orgány uvedené ďalej na vykonávanie úloh ústredných orgánov podľa dohovoru. Pretože určil viaceré ústredné orgány, súčasne určil ústredný orgán pre Commonwealth ako orgán, ktorému možno zasielať písomnosti určené na zaslanie príslušnému ústrednému orgánu v Austrálskom zväze.

Ústredný orgán pre Commonwealth:

International Family Law Section

Family Law and Legal Assistance Division

Commonwealth Attorney-General´s Department

Robert Garran Offices

National Circuit, Barton

CANBERRA ACT 2600

Australia

Tel.: +61 (2) 6250 6666

Fax: +61 (2) 6250 5900

Ústredný orgán pre Západnú Austráliu:

Ms Jane Brazier

Director-General

Department for Community Development

189 Royal Street

EAST PERTH, WA 6004

Tel.: +61 (8) 9222 2555

Fax: +61 (8) 9222 2776

Ústredný orgán pre Queensland:

Mr Frank Peach

Director-General

Department of Families

Level 7, 111 George St

BRISBANE, QLD 4001

Tel.: +61 (7) 3235 9867

Fax: +61 (7) 3235 9851

E-mail: mailbox@families.qld.gov.au

Ústredný orgán pre Tasmániu:

Mr Bill Smith

Statewide Manager Child and Family Services

Department of Health and Human Services

34 Davey St

HOBAWRT, TAS 7001

Tel.: +61 (3) 6336 2235

Fax: +61 (3) 6334 3057

E-mail: bill.smith@dhhs.tas.gov.au

Ústredný orgán pre Severné územie:

Hon. Jane Aagaard MLA

Minister for Health and Community Services

P.O. Box 40596

CASUARINA, NT 0811

Tel.: +61 (8) 8999 2400

Fax: +61 (8) 8999 2700

Podľa článku 40 dohovoru Austrálsky zväz určil tieto súdy ako orgány príslušné na vydávanie osvedčení uvedených v tomto článku:

The Family Court of Australia,

The Federal Magistrates Court,

The Family Court of Western Australia,

The Supreme Court of New South Wales,

The Supreme Court of Victoria,

The Supreme Court of Queensland,

The Supreme Court of Western Australia,

The Supreme Court of South Australia,

The Supreme Court of the Northern Territory and

The Supreme Court of the Australian Capital Territory.

Tasmánia určila svoj ústredný orgán ako orgán príslušný na vydávanie osvedčení podľa článku 40.

Podľa článku 44 dohovoru Austrálsky zväz určil uvedené ústredné orgány ako orgány, ktorým sa majú zasielať žiadosti podľa článkov 8, 9 a 33 dohovoru.

Ekvádor

a) Dohovor pre Ekvádor nadobudol platnosť 1. septembra 2003.

b) Podľa čl. 29 dohovoru Ekvádorská republika určila ústredný orgán:

Presidente del Consejo Nacional de la Niez y adolescenci (Predseda Národnej rady pre deti a mládež)Calle Sante María y Av. Amazonas No. E4-333Edificio Tarqui, 7mo pisoQUITO, Ecuadortel.: +593 (2) 223 1753fax: +593 (2) 223 1672 ext. 102Internet: www.cnna.gov.ec

Kontaktné osoby:

– Pani Sara Oviedo FierroSecretaría Ejecutiva Nacional del Consejo Nacional de la Niez y Adolescenciae-mail: saraoviedo@cnna.gov.ec

– Pani Lorena Dávalos CarrascoCoordinadora de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Autoridad Central de la Secretaría Ejecutiva Nacional del Consejo Nacional de la Niez y Adolescenciae-mail: lorenadavalos@cnna.gov.ec

Slovinská republika

a) Dohovor pre Slovinskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 2005.

b) Ratifikačná listina Slovinskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Slovinská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa musia zasielať len prostredníctvom Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí.

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom sa bude uznávať a vykonávať v Slovinskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 29 dohovoru Slovinská republika určila tento ústredný orgán:

Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecíKotnikova 51000 LjubljanaSlovinská republikaTel.: +386 1 478 3450Fax: +386 1 478 3456E-mail: gp.mddsz@gov.si

Maďarská republika:

a) Dohovor pre Maďarskú republiku nadobudol platnosť 1. mája 2006.

b) Ratifikačná listina Maďarskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:

„Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Maďarská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa môžu zasielať len prostredníctvom ústredného orgánu.

Čl. 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného je rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom uznateľné a vykonateľné v Estónskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa čl. 54 ods. 2 si Maďarská republika vyhradzuje právo prijímať len písomnosti v maďarskom jazyku. Ak nie je reálne možné písomnosti preložiť do maďarského jazyka, bude akceptovaný preklad do anglického jazyka.

Maďarská republika si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, ako aj právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jej orgánmi vo vzťahu k takému majetku.

Podľa článku 29 dohovoru Maďarská republika určila ústredný orgán:

Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti1054 Budapešť, Akadémia 31373 Budapešť, P. O. BOX 609Tel.:+36-1-475-5700, +36-1-475-5800

Bulharská republika

a) Dohovor pre Bulharskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 2007.

b) Bulharská republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila túto výhradu a vyhlásenie:

1. „Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Bulharská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi."

2. „Bulharská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu."

3. Podľa článku 29 dohovoru Bulharská republika určila ústredný orgán:

Ministerstvo spravodlivosti Bulharskej republiky

Slavianska 1

1040 Sofia

Albánska republika

a) Dohovor pre Albánsku republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2007.

b) Albánska republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila túto výhradu a vyhlásenie:

1. „Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Albánska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru."

2. „Albánska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu."

3. Podľa článku 29 dohovoru Albánska republika určila ústredný orgán:

Ministerstvo spravodlivosti Albánskej republiky

Arménska republika

a) Dohovor pre Arménsku republiku nadobudol platnosť 1. mája 2008.

b) Listina o prístupe Arménskej republiky k dohovoru obsahuje tieto výhrady a vyhlásenie:

1. „Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Arménska republika vylučuje použitie francúzštiny v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Arménska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území a je zapísaný v katastri, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.“.

2. „Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Arménska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.“.

Ukrajina

a) Dohovor pre Ukrajinu nadobudol platnosť 1. februára 2008.

b) Listina o prístupe Ukrajiny k dohovoru obsahuje tieto výhrady a vyhlásenie:

1. „Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Ukrajina vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.“.

2. „Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Ukrajina vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.“.

3. „Podľa článku 29 a 44 dohovoru Ukrajina určila ústredný orgán:

Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny.“.

Švajčiarska konfederácia:

a) Dohovor pre Švajčiarsku konfederáciu nadobudol platnosť 1. júla 2009.

b) Ratifikačná listina Švajčiarskej konfederácie obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

’Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Švajčiarska konfederácia vyhradzuje právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k majetku na jej území jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 ods. 1 písm. b) dohovoru.‘

Podľa článku 29 dohovoru určila Švajčiarska konfederácia ústredný orgán:

Office fédéral de la JusticeUnité Droit international privéBundesrain 20CH-3003 BERNEnuméro de téléphone/telephone number: Secrétariat/Secretariat: +41 (31) 323 8864 numéro de télécopie/telefax number: +41 (31) 322 7864 adresse e-mail/e-mail address: kindesschutz@bj.admin.ch

Chorvátska republika:

a) Dohovor pre Chorvátsku republiku nadobudol platnosť 1. januára 2010.

b) Ratifikačná listina Chorvátskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Chorvátska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa môžu zasielať len prostredníctvom ústredného orgánu. Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Chorvátskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva. Podľa článku 60 ods.1 dohovoru si Chorvátska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, ako aj právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jej orgánmi vo vzťahu k takému majetku, ako ustanovuje článok 55 ods.1.

c) Podľa článkov 29 a 44 dohovoru Chorvátska republika určila ústredný orgán:

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí v Záhrebe

Ksaver 200a

Záhreb.

Uruguajská východná republika:

a) Dohovor pre Uruguajskú východnú republiku nadobudol platnosť 1. marca 2010.

b) Uruguajská východná republika pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobila.

Dominikánska republika:

a) Dohovor pre Dominikánsku republiku nadobudol platnosť 1. októbra 2010.

b) Podľa článkov 29 a 44 dohovoru Dominikánska republika určila ústredný orgán:

Consejo Nacional Para la Ninez y la Adolescencia (National Council for Childhood and Adolescence) (CONANI)Avenida Máximo Gómez No. 154, esq. Rep. de Paraguay Ensanche la FéApartado Postal 2081SANTO DOMINGODominican Republic.

Cyperská republika:

a) Dohovor pre Cyperskú republiku nadobudol platnosť 1. novembra 2010.

b) Ratifikačná listina Cyperskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Cyperská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa jej orgánom smú zasielať len prostredníctvom ústredného orgánu. Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Cyperská republika uplatňuje výhradu k článku 54, že každá písomnosť zasielaná ústrednému orgánu Cyperskej republiky má byť v pôvodnom jazyku s pripojeným prekladom do anglického jazyka. Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Cyperská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jej orgánmi vo vzťahu k takému majetku, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.

Poľská republika:

a) Dohovor pre Poľskú republiku nadobudol platnosť 1. novembra 2010.

b) Ratifikačná listina Poľskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:Žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti (článok 34 ods. 2). Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Poľskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva. Poľská republika si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, podľa článku 55 dohovoru. Ústredným orgánom je podľa článku 29 ods. 1 dohovoru ministerstvo spravodlivosti.

Francúzska republika:

a) Dohovor pre Francúzsku republiku nadobudol platnosť 1. februára 2011.

b) Ratifikačná listina Francúzskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné vo Francúzskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Francúzska republika vyhlasuje, že žiadosti podlľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti.

Podľa článku 29 dohovoru Francúzska republika určila ústredný orgán:

Ministére de la JusticeDirection des Affaires Civiles et du SceauSous-Direction du droit économiqueBureau de l´entraide civile et commerciale internationale13, Place Vendôme75042 PARIS Cedex 01France.

Nemecká spolková republika:

a) Dohovor pre Nemecku spolkovú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2011.

b) Ratifikačná listina Nemeckej spolkovej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Nemeckej spolkovej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Nemecká spolková republika vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.

c) Podľa článku 29 dohovoru Nemecká spolková republika určila ako ústredný orgán:

Bundesamt für Justiz (Federal Office of Justice)Zentrale Behörde (Central Authority)53094 BonnGermany.

Írsko:

a) Dohovor pre Írsko nadobudol platnosť 1. januára 2011.

b) Ratifikačná listina obsahuje tieto vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Írsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Írsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti.

c) Podľa článku 29 a 44 dohovoru Írsko určilo ústredný orgán:Minister for Justice and Law ReformCentral Authority for International Child ProtectionDepartment of Justice and Law ReformBishop´s SquareRedmond´s HillDublin 2Ireland.

Portugalsko:

a) Dohovor pre Portugalsko nadobudol platnosť 1. augusta 2011.

b) Ratifikačná listina Portugalska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného je rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom uznateľné a vykonateľné v Portugalsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 29 dohovoru Portugalsko určilo ako ústredný orgán ministerstvo spravodlivosti.

Fínska republika:

a) Dohovor pre Fínsku republiku nadobudol platnosť 1. marca 2011.

b) Podľa článku 29 dohovoru Fínska republika určila ako ústredný orgán ministerstvo spravodlivosti.

Rakúska republika:

a) Dohovor pre Rakúsku republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2011.

b) Ratifikačná listina Rakúskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Rakúska republika vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.

Podľa článku 29 dohovoru Rakúska republika určila ako ústredný orgán spolkové ministerstvo spravodlivosti.

Žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa rakúskym orgánom musia zasielať prostredníctvom ústredného orgánu Rakúskej republiky.

Holandsko:

a) Dohovor pre Holandsko nadobudol platnosť 1. mája 2011.

b) Ratifikačná listina Holandska obsahuje tieto vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Holandsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

c) Podľa článku 29 dohovoru Holandsko určilo ako ústredný orgán pre európsku a karibskú časť Holandska ministerstvo vnútornej bezpečnosti a spravodlivosti.

Ústredným orgánom pre Curaçao je ministerstvo spravodlivosti.

Dánsko:

a) Dohovor pre Dánsko nadobudol platnosť 1. októbra 2011.

b) Ratifikačná listina Dánska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Dánsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Dánsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Dánsko vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.

Malta:

a) Dohovor pre Maltu nadobudol platnosť 1. januára 2012.

b) Ratifikačná listina Malty obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné na Malte použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Malta vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Malta vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Malta vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.

c) Podľa článku 29 dohovoru určila Malta ústredný orgán:

The Director for Social Welfare Standards

Ministry for Education Employment and Family

Department for Social Welfare Standards

Valletta

Malta.

Grécko:

a) Dohovor pre Grécko nadobudol platnosť 1. júna 2012.

b) Ratifikačná listina Grécka obsahuje tieto vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Grécku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Dánsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

c) Podľa článku 29 dohovoru Grécko určilo ústredný orgán:

Ministry of Justice

Transparency and Human Rights

Directorate of Legislative Coordination and of Special International Legal Relations.

Čierna Hora:

a) Dohovor pre Čiernu Horu nadobudne platnosť 1. januára 2013.

b) Listina o prístupe Čiernej Hory obsahuje toto vyhlásenie a výhradu:

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Čierna Hora vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 55 ods. 1 a článku 60 ods. 1 dohovoru si Čierna Hora vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jej orgánmi vo vzťahu k takému majetku.

c) Podľa článku 29 dohovoru Čierna Hora určila ústredný orgán:

Ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Lesotho:

a) Dohovor pre Lesotho nadobudne platnosť 1. júna 2013.

b) Podľa článku 29 dohovoru Lesotho určilo ústredný orgán:

Ministry of JusticeHuman Rights and the Correctional Services.

Ruská federácia:

a) Dohovor pre Ruskú federáciu nadobudne platnosť 1. júna 2013.

b) Listina o prístupe Ruskej federácie obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:

Podľa článku 54 ods. 2 a článku 60 ods. 1 dohovoru Ruská federácia vylučuje použitie francúzskeho jazyka.

Podľa článku 55 ods. 1 a článku 60 ods. 1 dohovoru si Ruská federácia vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jej orgánmi vo vzťahu k takému majetku.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Ruská federácia vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Veľká Británia:

a) Dohovor pre Veľkú Britániu nadobudne platnosť 1. novembra 2012. Platnosť dohovoru bola rozšírená aj na Gibraltár.

b) Ratifikačná listina Veľkej Británie obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné vo Veľkej Británii a Severnom Írsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Veľká Británia vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 54 ods. 2 dohovoru vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vylučuje použitie francúzskeho jazyka.

c) Podľa článku 29 dohovoru Veľká Británia určila tieto ústredné orgány:

Pre AnglickoThe International Child Abduction and Contact Unit (ICACU)Official Solicitor and Public Trustee

Pre WalesWelsh GovernmentChildren's Social Services

Pre ŠkótskoScottish GovernmentCentral Authority and International Law Team

Pre Severné ÍrskoNorthern Ireland Courts & Tribunal ServiceCentral Business Unit.

Švédsko:

a) Dohovor pre Švédsko nadobudne platnosť 1. januára 2013.

b) Listina o prístupe Švédska obsahuje toto vyhlásenia a výhrady:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné vo Švédsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 60 a článku 54 ods. 2 dohovoru Švédsko vylučuje použitie francúzskeho jazyka.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore