Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 344/2002 účinný od 01.06.2013

Platnosť od: 29.06.2002
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Medzinárodné rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 344/2002 účinný od 01.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 344/2002 s účinnosťou od 01.06.2013 na základe 305/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. októbra 1996 bol v Haagu prijatý ...

Slovenská republika podpísala dohovor v Haagu 1. júna 1999.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s týmto dohovorom uznesením č. 1393 zo 16. mája 2001 ...

Dohovor nadobudol platnosť 1. januára 2002 na základe článku 61 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol ...

Slovenská republika uplatnila pri ratifikácii tohto dohovoru k článku 55 túto výhradu:

„Podľa článku 60 dohovoru si Slovenská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení ...

Slovenská republika súčasne urobila k článku 34 ods. 2 toto vyhlásenie:

„Slovenská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať jej ...

Prílohou tohto oznámenia je Zoznam zmluvných strán dohovoru k dňu nadobudnutia jeho platnosti a prehľad ...

Prílohy

  DOHOVOR

  o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností ...

  (uzavretý 19. októbra 1996)

  Signatárske štáty tohto dohovoru,

  berúc do úvahy potrebu posilniť ochranu detí v situáciách, ktoré majú medzinárodný charakter,

  želajúc si vyhnúť sa konfliktom svojich právnych systémov v otázkach právomoci, rozhodného práva, uznávania ...

  pripomínajúc dôležitosť medzinárodnej spolupráce na ochranu detí,

  potvrdzujúc, že najlepší záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom,

  zisťujúc potrebu revízie Dohovoru o právomoci orgánov a o rozhodnom práve v oblasti ochrany maloletých ...

  želajúc si prijať spoločné ustanovenia na dosiahnutie tohto cieľa s prihliadnutím na Dohovor OSN o právach ...

  dohodli sa takto:

  I. KAPITOLA

  Článok 1

  1.

  Cieľom tohto dohovoru je

  a)

  určiť, orgány ktorého štátu majú právomoc prijímať opatrenia na ochranu osoby alebo majetku dieťaťa, ...

  b)

  určiť, aký právny poriadok majú tieto orgány použiť pri výkone svojej právomoci,

  c)

  určiť, aký právny poriadok je rozhodujúci na posúdenie rodičovských práv a povinností,

  d)

  upraviť uznávanie a výkon takých ochranných opatrení vo všetkých zmluvných štátoch,

  e)

  vytvoriť medzi orgánmi zmluvných štátov spoluprácu v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu tohto dohovoru. ...

  2.

  Na účely dohovoru výraz „rodičovské práva a povinnosti" zahŕňa rodičovskú moc alebo iný podobný vzťah, ...

  Článok 2

  Dohovor sa vzťahuje na deti od ich narodenia až do dosiahnutia veku 18 rokov.

  Článok 3

  Opatrenia uvedené v článku 1 sa môžu týkať najmä

  a)

  nadobúdania, výkonu, odňatia alebo obmedzenia rodičovských práv a povinností, ako aj ich prenesenia, ...

  b)

  opatrovníckeho práva vrátane práv týkajúcich sa starostlivosti o osobu dieťaťa, najmä práva určiť miesto ...

  c)

  inštitútu opatrovníctva, poručníctva a podobných inštitútov,

  d)

  určenia a úloh osôb alebo inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za osobu dieťaťa alebo za jeho majetok, ktoré ...

  e)

  umiestnenia dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo do zariadenia starostlivosti o dieťa, alebo zabezpečenia ...

  f)

  dohľadu verejných orgánov nad starostlivosťou o dieťa vykonávanou osobou, ktorá má zodpovednosť za dieťa, ...

  g)

  správy, udržovania alebo nakladania s majetkom dieťaťa.

  Článok 4

  Dohovor sa nevzťahuje

  a)

  na určovanie alebo popretie rodičovstva,

  b)

  na rozhodnutia o osvojení, opatrenia predchádzajúce osvojeniu alebo vyhlásenie osvojenia za neplatné, ...

  c)

  na meno a priezvisko dieťaťa,

  d)

  na nadobudnutie plnej právnej spôsobilosti dieťaťa,

  e)

  na vyživovaciu povinnosť,

  f)

  na trusty alebo otázky dedenia,

  g)

  na sociálne zabezpečenie,

  h)

  na verejné opatrenia všeobecnej povahy vo veciach vzdelávania alebo zdravia,

  i)

  na opatrenia uložené ako sankcia za trestné činy spáchané deťmi,

  j)

  na rozhodnutia vo veciach azylového práva a prisťahovalectva.

  II. KAPITOLA

  Článok 5

  1.

  Právomoc prijímať opatrenia na ochranu dieťaťa alebo jeho majetku majú justičné alebo správne orgány ...

  2.

  Ak dôjde k zmene obvyklého pobytu dieťaťa na územie iného zmluvného štátu, nadobudnú s výnimkou ustanovenia ...

  Článok 6

  1.

  Právomoc rozhodovať v rozsahu článku 5 ods. 1 o utečeneckých deťoch a deťoch, ktoré sa dostali do cudziny ...

  2.

  Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa uplatní aj vo vzťahu k deťom, ktorých obvyklý pobyt nemožno určiť. ...

  Článok 7

  1.

  V prípade neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa si orgány zmluvného štátu, kde malo dieťa ...

  a)

  osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba vykonávajúca opatrovnícke právo sa zmierila s premiestnením ...

  b)

  dieťa malo pobyt na území druhého štátu aspoň jeden rok po tom, ako sa osoba, inštitúcia alebo iná právnická ...

  2.

  Opatrovnícke právo uvedené v písmene a) možno nadobudnúť najmä priamo zo zákona alebo na základe rozhodnutia ...

  a)

  je porušením opatrovníckeho práva, ktoré nadobudla osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba buď spoločne, ...

  b)

  v čase jeho premiestnenia alebo zadržania sa toto právo aj skutočne vykonávalo buď spoločne, alebo samostatne, ...

  3.

  Kým si orgány podľa odseku 1 zachovávajú právomoc, môžu orgány zmluvného štátu, na ktorého územie bolo ...

  Článok 8

  1.

  Vo výnimočných prípadoch, ak sa orgán zmluvného štátu, ktorý má právomoc podľa článku 5 alebo 6, domnieva, ...

  2.

  Za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku sa možno obrátiť na orgán niektorého z týchto zmluvných ...

  a)

  štát, ktorého štátne občianstvo má dieťa,

  b)

  štát, na ktorého území sa nachádza majetok dieťaťa,

  c)

  štát, na ktorého orgán bol podaný návrh na rozvod, rozluku alebo anulovanie manželstva rodičov dieťaťa, ...

  d)

  štát, s ktorým má dieťa podstatnú väzbu.

  3.

  Zúčastnené orgány môžu spolu komunikovať na účely výmeny názorov.

  4.

  Orgán dožiadaný podľa odseku 1 môže prevziať právomoc od orgánu, ktorý má právomoc podľa článku 5 alebo ...

  Článok 9

  1.

  Ak sa orgány zmluvného štátu uvedeného v článku 8 ods. 2 domnievajú, že v konkrétnom prípade sú v lepšej ...

  2.

  Zúčastnené orgány môžu spolu komunikovať na účely výmeny názorov.

  3.

  Orgán, ktorý podal žiadosť, môže začať vykonávať právomoc namiesto orgánu zmluvného štátu, kde má dieťa ...

  Článok 10

  1.

  Bez ohľadu na články 5 až 9 môžu orgány zmluvného štátu pri výkone svojej právomoci na rozhodovanie ...

  a)

  ak v čase začatia konania má jeden z rodičov dieťaťa obvyklý pobyt na území tohto štátu a ak jeden z ...

  b)

  ak rodičia, ako aj každá iná osoba, ktorá má rodičovské práva a povinnosti k tomuto dieťaťu, prijali ...

  2.

  Právomoc podľa odseku 1 na prijímanie opatrení na ochranu dieťaťa zanikne, len čo sa rozhodnutie o návrhu ...

  Článok 11

  1.

  V každom naliehavom prípade majú orgány ktoréhokoľvek zmluvného štátu, na ktorého území sa nachádza ...

  2.

  Platnosť opatrení prijatých podľa predchádzajúceho odseku, vzťahujúcich sa na dieťa s obvyklým pobytom ...

  3.

  Platnosť opatrení prijatých podľa odseku 1, vzťahujúcich sa na dieťa s obvyklým pobytom na území nezmluvného ...

  Článok 12

  1.

  S výhradou článku 7 majú orgány zmluvného štátu, na ktorého území sa nachádza dieťa alebo jeho majetok, ...

  2.

  Platnosť opatrení prijatých na základe predchádzajúceho odseku, vzťahujúcich sa na dieťa s obvyklým ...

  3.

  Platnosť opatrení prijatých podľa odseku 1, vzťahujúcich sa na dieťa s obvyklým pobytom na území nezmluvného ...

  Článok 13

  1.

  Orgány zmluvného štátu, ktoré majú právomoc podľa článkov 5 až 10 na prijímanie opatrení na ochranu ...

  2.

  Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa neuplatní, ak orgány, ktorým bol pôvodne podaný návrh, odmietli ...

  Článok 14

  Opatrenia prijaté podľa článkov 5 až 10 zostanú v platnosti za podmienok v nich určených, aj keď v dôsledku ...

  III. KAPITOLA

  Článok 15

  1.

  Pri výkone právomoci podľa ustanovení II. kapitoly použijú orgány zmluvných štátov právo svojho štátu. ...

  2.

  Ak to však vyžaduje ochrana osoby alebo majetku dieťaťa, výnimočne môžu použiť alebo prihliadnuť na ...

  3.

  Ak dôjde k zmene obvyklého pobytu dieťaťa do iného zmluvného štátu, od okamihu tejto zmeny sa podmienky ...

  Článok 16

  1.

  Nadobúdanie alebo zánik rodičovských práv a povinností priamo zo zákona, bez zásahu súdneho alebo správneho ...

  2.

  Nadobúdanie alebo zánik rodičovských práv a povinností na základe dohody alebo jednostranného úkonu, ...

  3.

  Rodičovské práva a povinnosti, ktoré existujú podľa práva štátu, kde má dieťa obvyklý pobyt, zostávajú ...

  4.

  Ak dôjde k zmene obvyklého pobytu dieťaťa, spravuje sa nadobudnutie rodičovských práv a povinností priamo ...

  Článok 17

  Výkon rodičovských práv a povinností sa spravuje právom štátu obvyklého pobytu dieťaťa. Ak dôjde k zmene ...

  Článok 18

  Rodičovské práva a povinnosti podľa článku 16 sa môžu odňať alebo podmienky ich výkonu sa môžu zmeniť ...

  Článok 19

  1.

  Platnosť právneho úkonu uzavretého medzi treťou osobou a inou osobou, ktorá by podľa práva štátu, v ...

  2.

  Predchádzajúci odsek sa použije iba v prípade, ak k právnemu úkonu došlo medzi osobami prítomnými na ...

  Článok 20

  Ustanovenia tejto kapitoly sa použijú, aj keď právo, na ktoré odkazujú, je právom nezmluvného štátu. ...

  Článok 21

  1.

  Na účely tejto kapitoly pojem "právo" označuje všetky platné právne normy štátu okrem kolíznych noriem. ...

  2.

  Ak však rozhodným právom podľa článku 16 je právo nezmluvného štátu, pričom kolízne normy tohto štátu ...

  Článok 22

  Použitie práva určeného podľa ustanovení tejto kapitoly možno odmietnuť, iba ak by jeho použitie s prihliadnutím ...

  IV. KAPITOLA

  Článok 23

  1.

  Opatrenia prijaté orgánmi zmluvného štátu sa uznávajú bez ďalšieho konania vo všetkých ostatných zmluvných ...

  2.

  Uznanie sa však môže odmietnuť,

  a)

  ak opatrenie prijal orgán, ktorý si právomoc nezaložil na žiadnom z princípov uvedených v II. kapitole, ...

  b)

  ak v rozpore so základnými zásadami konania dožiadaného štátu sa opatrenie s výnimkou naliehavých prípadov ...

  c)

  na návrh osoby, ktorá tvrdí, že opatrenie zasahuje do jej rodičovských práv a povinností, ak sa také ...

  d)

  ak by uznanie bolo s prihliadnutím na najlepší záujem dieťaťa v zjavnom rozpore s verejným poriadkom ...

  e)

  ak je opatrenie nezlučiteľné s opatrením prijatým neskôr v nezmluvnom štáte obvyklého pobytu dieťaťa, ...

  f)

  ak sa nedodržal postup podľa článku 33.

  Článok 24

  Bez ohľadu na článok 23 ods. 1 každá zainteresovaná osoba môže požiadať príslušné orgány zmluvného štátu, ...

  Článok 25

  Orgán dožiadaného štátu je viazaný skutkovými zisteniami, na ktorých založil svoju právomoc orgán štátu, ...

  Článok 26

  1.

  Ak opatrenia prijaté a vykonateľné v jednom zmluvnom štáte treba vykonať v inom zmluvnom štáte, na návrh ...

  2.

  Každý zmluvný štát použije na nariadenie výkonu alebo na registráciu jednoduchý a rýchly procesný postup. ...

  3.

  Nariadenie výkonu alebo registrácia sa môže odmietnuť len z jedného z dôvodov uvedených v článku 23 ...

  Článok 27

  S výnimkou preskúmania potrebného na uplatnenie predchádzajúcich článkov sa prijaté opatrenia nesmú ...

  Článok 28

  Opatrenia prijaté v jednom zmluvnom štáte, ktorých výkon sa nariadil alebo ktoré sa zaregistrovali na ...

  V. KAPITOLA

  Článok 29

  1.

  Zmluvný štát určí jeden ústredný orgán na vykonávanie úloh, ktoré takým orgánom ukladá dohovor. ...

  2.

  Federálne štáty, štáty s viacerými právnymi systémami alebo štáty s autonómnymi územnými celkami môžu ...

  Článok 30

  1.

  Ústredné orgány navzájom spolupracujú a podporujú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi svojich štátov ...

  2.

  Ústredné orgány v súvislosti s vykonávaním dohovoru prijímajú všetky vhodné opatrenia, aby poskytli ...

  Článok 31

  Ústredný orgán zmluvného štátu prijíma buď priamo, alebo prostredníctvom verejných orgánov, alebo iných ...

  a)

  uľahčil komunikáciu a poskytol pomoc podľa článkov 8 a 9 a podľa tejto kapitoly,

  b)

  uľahčil dosiahnutie zmiernych riešení týkajúcich sa ochrany osoby alebo majetku dieťaťa vo veciach, ...

  c)

  poskytol na žiadosť príslušného orgánu iného zmluvného štátu pomoc pri vypátraní dieťaťa, keď je predpoklad, ...

  Článok 32

  Na odôvodnenú žiadosť ústredného orgánu alebo iného príslušného orgánu zmluvného štátu, s ktorým má ...

  a)

  poskytnúť správu o situácii dieťaťa,

  b)

  požiadať príslušný orgán svojho štátu, aby posúdil, či treba prijať opatrenia na ochranu osoby alebo ...

  Článok 33

  1.

  Keď orgán, ktorý má právomoc podľa článkov 5 až 10, zvažuje umiestnenie dieťaťa do pestúnskej alebo ...

  2.

  Rozhodnutie o umiestnení alebo zabezpečení výchovy sa môže v dožadujúcom štáte prijať len vtedy, ak ...

  Článok 34

  1.

  Ak sa zvažuje prijatie ochranného opatrenia, orgány príslušné podľa tohto dohovoru môžu, ak si to situácia ...

  2.

  Zmluvný štát môže vyhlásiť, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať jeho orgánom len prostredníctvom ...

  Článok 35

  1.

  Príslušné orgány zmluvného štátu môžu požiadať orgány iného zmluvného štátu o pomoc pri výkone ochranných ...

  2.

  Orgány zmluvného štátu, na ktorého území nemá dieťa svoj obvyklý pobyt, môžu na žiadosť rodiča, ktorý ...

  3.

  Orgán, ktorý na základe svojej právomoci podľa článkov 5 až 10 rozhoduje o práve styku s dieťaťom, môže ...

  4.

  Ustanovenia tohto článku nebránia orgánu, ktorý má právomoc podľa článkov 5 až 10, prijať dočasné opatrenia ...

  Článok 36

  V každom prípade, keď je dieťa vystavené vážnemu nebezpečenstvu, príslušné orgány zmluvného štátu, v ...

  Článok 37

  Orgán nepožiada ani nezašle informácie podľa tejto kapitoly, ak sa domnieva, že by to mohlo ohroziť ...

  Článok 38

  1.

  Bez ohľadu na možnosť požadovať primeranú úhradu za poskytnuté služby ústredné orgány a iné verejné ...

  2.

  Zmluvný štát môže o úhrade nákladov uzavrieť dohody s jedným alebo s viacerými zmluvnými štátmi. ...

  Článok 39

  Zmluvný štát môže uzavrieť s jedným alebo s viacerými zmluvnými štátmi dohody na účely zlepšenia vykonávania ...

  VI. KAPITOLA

  Článok 40

  1.

  Orgány zmluvného štátu, kde má dieťa obvyklý pobyt, alebo orgány zmluvného štátu, kde sa prijalo ochranné ...

  2.

  Kým sa nepreukáže opak, platí domnienka, že osoba má postavenie a oprávnenia uvedené v osvedčení. ...

  3.

  Každý zmluvný štát určí orgány oprávnené vydávať osvedčenia.

  Článok 41

  Osobné údaje zhromaždené alebo zaslané na základe tohto dohovoru sa smú použiť výlučne na účely, na ...

  Článok 42

  Orgány, ktorým sa informácie zaslali, zaručia ich dôvernosť podľa právneho poriadku svojho štátu. ...

  Článok 43

  Doklady zaslané alebo vydané podľa tohto dohovoru sú oslobodené od vyššieho overenia alebo od inej podobnej ...

  Článok 44

  Každý zmluvný štát môže určiť orgány, ktorým sa zasielajú žiadosti podľa článkov 8, 9 a 33.

  Článok 45

  1.

  Určenie orgánov podľa článkov 29 a 44 sa oznámi Stálemu byru Haagskej konferencie medzinárodného práva ...

  2.

  Vyhlásenie podľa článku 34 ods. 2 sa zašle depozitárovi dohovoru.

  Článok 46

  Zmluvný štát, v ktorom sa v oblasti ochrany dieťaťa a jeho majetku uplatňujú rôzne systémy práva alebo ...

  Článok 47

  Vo vzťahu k štátu, ktorý má v otázkach upravených týmto dohovorom dva systémy alebo viac systémov práva, ...

  1.

  každý odkaz na obvyklý pobyt na území tohto štátu sa považuje za odkaz na obvyklý pobyt na územnom celku ...

  2.

  každý odkaz na prítomnosť dieťaťa na území tohto štátu sa považuje za odkaz na prítomnosť dieťaťa na ...

  3.

  každý odkaz na majetok dieťaťa nachádzajúci sa na území tohto štátu sa považuje za odkaz na majetok ...

  4.

  každý odkaz na štát, ktorého štátnym občanom je dieťa, považuje sa za odkaz na územný celok určený právnym ...

  5.

  každý odkaz na štát, ktorého orgány konajú o návrhu na rozvod, rozluku alebo anulovanie manželstva rodičov ...

  6.

  každý odkaz na štát, s ktorým má dieťa podstatnú väzbu, považuje sa za odkaz na územný celok, s ktorým ...

  7.

  každý odkaz na štát, do ktorého bolo dieťa neoprávnene premiestnené alebo v ktorom bolo zadržané, považuje ...

  8.

  každý odkaz na inštitúcie alebo orgány štátu okrem ústredných orgánov sa považuje za odkaz na inštitúcie ...

  9.

  každý odkaz na právo, právny poriadok, konanie alebo orgán štátu, kde sa prijalo opatrenie, považuje ...

  10.

  každý odkaz na právo, právny poriadok, konanie alebo orgán dožiadaného štátu sa považuje za odkaz na ...

  Článok 48

  Na určenie rozhodného práva podľa III. kapitoly vo vzťahu k štátu, ktorý sa skladá z dvoch alebo z viacerých ...

  a)

  ak existujú v tomto štáte pravidlá, ktoré určujú, ktorého územného celku právny poriadok sa použije, ...

  b)

  ak také pravidlá neexistujú, použije sa právny poriadok územného celku určený podľa článku 47.

  Článok 49

  Na určenie rozhodného práva podľa III. kapitoly vo vzťahu k štátu, ktorý sa skladá z dvoch alebo z viacerých ...

  a)

  ak existujú v tomto štáte pravidlá, ktoré určujú, ktorý z týchto právnych poriadkov sa použije, použije ...

  b)

  ak také pravidlá neexistujú, použije sa právny poriadok alebo súbor právnych noriem, s ktorým má dieťa ...

  Článok 50

  Tento dohovor nemá vplyv na uplatňovanie Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov ...

  Článok 51

  Medzi zmluvnými štátmi tento dohovor nahradí Dohovor o právomoci orgánov a o rozhodnom práve v oblasti ...

  Článok 52

  1.

  Dohovor nemá vplyv na medzinárodnú zmluvu, ktorej zmluvnými stranami sú zmluvné štáty tohto dohovoru ...

  2.

  Dohovor nebráni jednému alebo viacerým zmluvným štátom uzavrieť dohody, ktoré obsahujú ustanovenia týkajúce ...

  3.

  Dohody, ktoré uzavrie jeden alebo viacero zmluvných štátov v otázkach upravených týmto dohovorom, nemajú ...

  4.

  Predchádzajúce odseky sa použijú aj na vzorové zákony založené na existencii osobitných väzieb regionálneho ...

  Článok 53

  1.

  Dohovor sa uplatní na opatrenia, len ak sa prijali v určitom štáte po nadobudnutí platnosti dohovoru ...

  2.

  Dohovor sa uplatní na uznanie a výkon opatrení, ktoré sa prijali po nadobudnutí platnosti dohovoru medzi ...

  Článok 54

  1.

  Ústrednému orgánu alebo inému orgánu zmluvného štátu sa každá písomnosť zasiela v pôvodnom jazyku s ...

  2.

  Zmluvný štát však môže výhradou podľa článku 60 vylúčiť použitie francúzskeho alebo anglického jazyka, ...

  Článok 55

  1.

  Zmluvný štát si môže podľa článku 60 vyhradiť,

  a)

  že iba jeho orgány majú právomoc prijímať opatrenia na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na ...

  b)

  právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s ...

  2.

  Výhrada sa môže týkať iba niektorých druhov majetku.

  Článok 56

  Generálny tajomník Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného zvolá v pravidelných intervaloch ...

  VII. KAPITOLA

  Článok 57

  1.

  Dohovor je otvorený na podpis štátmi, ktoré boli členmi Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného ...

  2.

  Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu a ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí ...

  Článok 58

  1.

  Každý iný štát môže k dohovoru pristúpiť po tom, ako dohovor nadobudol platnosť podľa článku 61 ods. ...

  2.

  Listina o prístupe sa uloží u depozitára dohovoru.

  3.

  Prístup nadobudne platnosť iba vo vzťahu medzi pristupujúcim štátom a tými zmluvnými štátmi, ktoré neuplatnili ...

  Článok 59

  1.

  Ak má štát dva územné celky alebo viac územných celkov, v ktorých sa vo veciach upravených týmto dohovorom ...

  2.

  Každé také vyhlásenie sa oznámi depozitárovi dohovoru a musia sa v ňom výslovne označiť územné celky, ...

  3.

  Ak štát neurobí vyhlásenie podľa tohto článku, dohovor sa uplatní na všetky územné celky tohto štátu. ...

  Článok 60

  1.

  Každý štát môže najneskôr pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, alebo pri vyhlásení podľa ...

  2.

  Každý štát môže kedykoľvek odvolať výhradu, ktorú uplatnil. Toto odvolanie oznámi depozitárovi dohovoru. ...

  3.

  Platnosť výhrady sa skončí prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca po oznámení podľa predchádzajúceho ...

  Článok 61

  1.

  Dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia ...

  2.

  Potom dohovor nadobudne platnosť

  a)

  pre každý štát, ktorý ho ratifikuje, prijme alebo schváli neskôr, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po ...

  b)

  pre každý pristupujúci štát prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov, ktoré uplynuli ...

  c)

  pre územné celky, na ktoré sa dohovor rozšíril podľa článku 59, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po ...

  Článok 62

  1.

  Každý zmluvný štát môže dohovor vypovedať písomným oznámením depozitárovi dohovoru. Výpoveď sa môže ...

  2.

  Výpoveď nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanástich mesiacov po doručení ...

  Článok 63

  Depozitár dohovoru oznámi členským štátom Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného a štátom, ...

  a)

  podpisy, ratifikácie, prijatia a schválenia podľa článku 57,

  b)

  prístupy a námietky proti prístupom podľa článku 58,

  c)

  dátum nadobudnutia platnosti dohovoru podľa článku 61,

  d)

  vyhlásenia podľa článku 34 ods. 2 a článku 59,

  e)

  dohody podľa článku 39,

  f)

  výhrady uvedené v článku 54 ods. 2 a článku 55 a odvolania výhrad podľa článku 60 ods. 2,

  g)

  výpovede podľa článku 62.

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali tento dohovor.

  Dané v Haagu 19. októbra 1996 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

  PRÍLOHA

  ZOZNAM ZMLUVNÝCH STRÁN DOHOVORU K 1. JANUÁRU 2002 A PREHĽAD ICH VÝHRAD A VYHLÁSENÍ

  Aktualizovaný zoznam zmluvných strán dohovoru a textov ich výhrad a vyhlásení možno získať na internetovej ...

  1. Česká republika

  a) Dohovor pre Českú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2002.

  b) Ratifikačná listina Českej republiky k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia:

  „Podľa článku 29 dohovoru Česká republika má česť určiť Úřad pro mezinárodně právní ochranu detí so ...

  Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Česká republika má česť vyhlásiť, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 ...

  Podľa článku 44 dohovoru Česká republika má česť určiť Ministerství spravedlnosti České republiky so ...

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého ...

  2. Monako

  a) Dohovor pre Monako nadobudol platnosť 1. januára 2002.

  b) Monako pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobilo.

  b/ Monacké kniežatstvo určilo ako ústredný orgán podľa čl. 29 a príslušný orgán podľa čl. 44:

  Direction des Services Judiciaires

  Palais de Justice

  5, Rue Colonel Bellando de Castro

  98000 MONACO

  Tel: +377 93 15 84 30 alebo +377 93 15 83 66

  Fax: +377 93 15 85 89

  e-mail: sminazzolli@gouv.mc

  3. Slovenská republika

  a) Dohovor pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2002.

  b) Ratifikačná listina Slovenskej republiky k dohovoru obsahuje túto výhradu a vyhlásenie:

  „Podľa článku 60 dohovoru si Slovenská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení ...

  Slovenská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 dohovoru sa smú zasielať jej orgánom ...

  Podľa článkov 29, 40 a 44 tohto dohovoru Slovenská republika určila tieto orgány:

  1. ako ústredný orgán podľa článku 29:

  Ministerstvo spravodlivosti SR,

  Župné námestie 13,

  813 11 Bratislava;

  2. podľa článku 44 ako orgán, ktorému sa majú zasielať žiadosti podľa článku 33:

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

  Špitálska 4,

  816 43 Bratislava;

  3. ako orgán na vydávanie osvedčení podľa článku 40:

  Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,

  Špitálska 6,

  P.O. Box 57,

  814 99 Bratislava.“.

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého ...

  Maroko

  a) Dohovor pre Maroko nadobudol platnosť 1. decembra 2002.

  b) Maroko pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobilo.

  Litovská republika

  a) Dohovor pre Litovskú republiku nadobudne platnosť 1. septembra 2004.

  b) Listina o prístupe Litovskej republiky k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia a túto výhradu:

  Podľa článku 29 dohovoru Litovská republika určila ústredný orgán:

  Ministerstvo sociálnych vecí a práce Litovskej republikyVivulskio 11LT-03610 VilniusTel.:+370 5 266 ...

  Žiadosti podľa čl. 34 ods. 1 sa majú zasielať litovským orgánom prostredníctvom ústredného orgánu. ...

  Osvedčenie podľa článku 40 ods. 1 vydáva obvodný súd Litovskej republiky podľa miesta obvyklého pobytu ...

  Každá písomnosť zasielaná do Litovskej republiky musí byť preložená do litovčiny, alebo ak to nie je ...

  Litovská republika si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného ...

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého ...

  Lotyšská republika

  a) Dohovor pre Lotyšsko nadobudol platnosť 1. apríla 2003.

  b) Ratifikačná listina Lotyšska obsahuje toto vyhlásenie a výhrady:

  „Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Lotyšská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa ...

  Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Lotyšská republika vylučuje použitie francúzštiny v zmysle článku 54 ...

  Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Lotyšská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie ...

  ’Čl. 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  Podľa článkov 29 a 40 Lotyšsko určilo tieto orgány:

  1. ako ústredný orgán podľa článku 29:

  Secretariat of Minister for Special Assignements for Children and Family Affairs (Sekretariát ministra ...

  2. ako orgán na vydávanie osvedčení podľa článku 40:

  Orphan's Courts and Parish Courts of the Republic of Latvia (opatrovnícke súdy a obvodné súdy Lotyšskej ...

  Estónsko

  a) Dohovor pre Estónsko nadobudne platnosť 1. júna 2003.

  b) Listina o prístupe Estónska k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia a výhradu:

  „1. Podľa článku 29 dohovoru Estónska republika určuje ako ústredný orgán Ministerstvo spravodlivosti. ...

  2. Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Estónska republika oznamuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku ...

  Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Estónska republika uplatňuje výhradu k článku 54, že každá písomnosť ...

  3. Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého ...

  Austrálsky zväz

  a) Dohovor pre Austráliu nadobudol platnosť 1. augusta 2003.

  b) Podľa článku 29 dohovoru Austrálsky zväz určil orgány uvedené ďalej na vykonávanie úloh ústredných ...

  Ústredný orgán pre Commonwealth:

  International Family Law Section

  Family Law and Legal Assistance Division

  Commonwealth Attorney-General´s Department

  Robert Garran Offices

  National Circuit, Barton

  CANBERRA ACT 2600

  Australia

  Tel.: +61 (2) 6250 6666

  Fax: +61 (2) 6250 5900

  Ústredný orgán pre Západnú Austráliu:

  Ms Jane Brazier

  Director-General

  Department for Community Development

  189 Royal Street

  EAST PERTH, WA 6004

  Tel.: +61 (8) 9222 2555

  Fax: +61 (8) 9222 2776

  Ústredný orgán pre Queensland:

  Mr Frank Peach

  Director-General

  Department of Families

  Level 7, 111 George St

  BRISBANE, QLD 4001

  Tel.: +61 (7) 3235 9867

  Fax: +61 (7) 3235 9851

  E-mail: mailbox@families.qld.gov.au

  Ústredný orgán pre Tasmániu:

  Mr Bill Smith

  Statewide Manager Child and Family Services

  Department of Health and Human Services

  34 Davey St

  HOBAWRT, TAS 7001

  Tel.: +61 (3) 6336 2235

  Fax: +61 (3) 6334 3057

  E-mail: bill.smith@dhhs.tas.gov.au

  Ústredný orgán pre Severné územie:

  Hon. Jane Aagaard MLA

  Minister for Health and Community Services

  P.O. Box 40596

  CASUARINA, NT 0811

  Tel.: +61 (8) 8999 2400

  Fax: +61 (8) 8999 2700

  Podľa článku 40 dohovoru Austrálsky zväz určil tieto súdy ako orgány príslušné na vydávanie osvedčení ...

  The Family Court of Australia,

  The Federal Magistrates Court,

  The Family Court of Western Australia,

  The Supreme Court of New South Wales,

  The Supreme Court of Victoria,

  The Supreme Court of Queensland,

  The Supreme Court of Western Australia,

  The Supreme Court of South Australia,

  The Supreme Court of the Northern Territory and

  The Supreme Court of the Australian Capital Territory.

  Tasmánia určila svoj ústredný orgán ako orgán príslušný na vydávanie osvedčení podľa článku 40. ...

  Podľa článku 44 dohovoru Austrálsky zväz určil uvedené ústredné orgány ako orgány, ktorým sa majú zasielať ...

  Ekvádor

  a) Dohovor pre Ekvádor nadobudol platnosť 1. septembra 2003.

  b) Podľa čl. 29 dohovoru Ekvádorská republika určila ústredný orgán:

  Presidente del Consejo Nacional de la Niez y adolescenci (Predseda Národnej rady pre deti a mládež)Calle ...

  Kontaktné osoby:

  – Pani Sara Oviedo FierroSecretaría Ejecutiva Nacional del Consejo Nacional de la Niez y Adolescenciae-mail: ...

  – Pani Lorena Dávalos CarrascoCoordinadora de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Autoridad ...

  Slovinská republika

  a) Dohovor pre Slovinskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 2005.

  b) Ratifikačná listina Slovinskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:

  Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Slovinská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku ...

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého ...

  Podľa článku 29 dohovoru Slovinská republika určila tento ústredný orgán:

  Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecíKotnikova 51000 LjubljanaSlovinská republikaTel.: +386 1 ...

  Maďarská republika:

  a) Dohovor pre Maďarskú republiku nadobudol platnosť 1. mája 2006.

  b) Ratifikačná listina Maďarskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:

  „Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Maďarská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku ...

  Čl. 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  Podľa čl. 54 ods. 2 si Maďarská republika vyhradzuje právo prijímať len písomnosti v maďarskom jazyku. ...

  Maďarská republika si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku ...

  Podľa článku 29 dohovoru Maďarská republika určila ústredný orgán:

  Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti1054 Budapešť, Akadémia 31373 Budapešť, P. O. BOX 609Tel.:+36-1-475-5700, ...

  Bulharská republika

  a) Dohovor pre Bulharskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 2007.

  b) Bulharská republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila túto výhradu a vyhlásenie:

  1. „Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Bulharská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie ...

  2. „Bulharská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať ...

  3. Podľa článku 29 dohovoru Bulharská republika určila ústredný orgán:

  Ministerstvo spravodlivosti Bulharskej republiky

  Slavianska 1

  1040 Sofia

  Albánska republika

  a) Dohovor pre Albánsku republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2007.

  b) Albánska republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila túto výhradu a vyhlásenie:

  1. „Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Albánska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie ...

  2. „Albánska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 tohto dohovoru sa smú zasielať ...

  3. Podľa článku 29 dohovoru Albánska republika určila ústredný orgán:

  Ministerstvo spravodlivosti Albánskej republiky

  Arménska republika

  a) Dohovor pre Arménsku republiku nadobudol platnosť 1. mája 2008.

  b) Listina o prístupe Arménskej republiky k dohovoru obsahuje tieto výhrady a vyhlásenie:

  1. „Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Arménska republika vylučuje použitie francúzštiny v zmysle článku ...

  Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Arménska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie ...

  2. „Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Arménska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 ...

  Ukrajina

  a) Dohovor pre Ukrajinu nadobudol platnosť 1. februára 2008.

  b) Listina o prístupe Ukrajiny k dohovoru obsahuje tieto výhrady a vyhlásenie:

  1. „Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Ukrajina vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení ...

  2. „Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Ukrajina vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa smú zasielať ...

  3. „Podľa článku 29 a 44 dohovoru Ukrajina určila ústredný orgán:

  Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny.“.

  Švajčiarska konfederácia:

  a) Dohovor pre Švajčiarsku konfederáciu nadobudol platnosť 1. júla 2009.

  b) Ratifikačná listina Švajčiarskej konfederácie obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

  ’Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Švajčiarska konfederácia vyhradzuje právo neuznať rodičovské právo ...

  Podľa článku 29 dohovoru určila Švajčiarska konfederácia ústredný orgán:

  Office fédéral de la JusticeUnité Droit international privéBundesrain 20CH-3003 BERNEnuméro de téléphone/telephone ...

  Chorvátska republika:

  a) Dohovor pre Chorvátsku republiku nadobudol platnosť 1. januára 2010.

  b) Ratifikačná listina Chorvátskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

  Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Chorvátska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku ...

  c) Podľa článkov 29 a 44 dohovoru Chorvátska republika určila ústredný orgán:

  Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí v Záhrebe

  Ksaver 200a

  Záhreb.

  Uruguajská východná republika:

  a) Dohovor pre Uruguajskú východnú republiku nadobudol platnosť 1. marca 2010.

  b) Uruguajská východná republika pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobila. ...

  Dominikánska republika:

  a) Dohovor pre Dominikánsku republiku nadobudol platnosť 1. októbra 2010.

  b) Podľa článkov 29 a 44 dohovoru Dominikánska republika určila ústredný orgán:

  Consejo Nacional Para la Ninez y la Adolescencia (National Council for Childhood and Adolescence) (CONANI)Avenida ...

  Cyperská republika:

  a) Dohovor pre Cyperskú republiku nadobudol platnosť 1. novembra 2010.

  b) Ratifikačná listina Cyperskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:Podľa článku 45 ods. ...

  Poľská republika:

  a) Dohovor pre Poľskú republiku nadobudol platnosť 1. novembra 2010.

  b) Ratifikačná listina Poľskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:Žiadosti podľa článku 34 ...

  Francúzska republika:

  a) Dohovor pre Francúzsku republiku nadobudol platnosť 1. februára 2011.

  b) Ratifikačná listina Francúzskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  Podľa článku 29 dohovoru Francúzska republika určila ústredný orgán:

  Ministére de la JusticeDirection des Affaires Civiles et du SceauSous-Direction du droit économiqueBureau ...

  Nemecká spolková republika:

  a) Dohovor pre Nemecku spolkovú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2011.

  b) Ratifikačná listina Nemeckej spolkovej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  c) Podľa článku 29 dohovoru Nemecká spolková republika určila ako ústredný orgán:

  Bundesamt für Justiz (Federal Office of Justice)Zentrale Behörde (Central Authority)53094 BonnGermany. ...

  Írsko:

  a) Dohovor pre Írsko nadobudol platnosť 1. januára 2011.

  b) Ratifikačná listina obsahuje tieto vyhlásenia:

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  c) Podľa článku 29 a 44 dohovoru Írsko určilo ústredný orgán:Minister for Justice and Law ReformCentral ...

  Portugalsko:

  a) Dohovor pre Portugalsko nadobudol platnosť 1. augusta 2011.

  b) Ratifikačná listina Portugalska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  Podľa článku 29 dohovoru Portugalsko určilo ako ústredný orgán ministerstvo spravodlivosti.

  Fínska republika:

  a) Dohovor pre Fínsku republiku nadobudol platnosť 1. marca 2011.

  b) Podľa článku 29 dohovoru Fínska republika určila ako ústredný orgán ministerstvo spravodlivosti. ...

  Rakúska republika:

  a) Dohovor pre Rakúsku republiku nadobudol platnosť 1. apríla 2011.

  b) Ratifikačná listina Rakúskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

  Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Rakúska republika vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku ...

  Podľa článku 29 dohovoru Rakúska republika určila ako ústredný orgán spolkové ministerstvo spravodlivosti. ...

  Žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa rakúskym orgánom musia zasielať prostredníctvom ústredného orgánu ...

  Holandsko:

  a) Dohovor pre Holandsko nadobudol platnosť 1. mája 2011.

  b) Ratifikačná listina Holandska obsahuje tieto vyhlásenia:

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  c) Podľa článku 29 dohovoru Holandsko určilo ako ústredný orgán pre európsku a karibskú časť Holandska ...

  Ústredným orgánom pre Curaçao je ministerstvo spravodlivosti.

  Dánsko:

  a) Dohovor pre Dánsko nadobudol platnosť 1. októbra 2011.

  b) Ratifikačná listina Dánska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Dánsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ...

  Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Dánsko vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. ...

  Malta:

  a) Dohovor pre Maltu nadobudol platnosť 1. januára 2012.

  b) Ratifikačná listina Malty obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Malta vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ...

  Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Malta vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. ...

  Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Malta vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení ...

  c) Podľa článku 29 dohovoru určila Malta ústredný orgán:

  The Director for Social Welfare Standards

  Ministry for Education Employment and Family

  Department for Social Welfare Standards

  Valletta

  Malta.

  Grécko:

  a) Dohovor pre Grécko nadobudol platnosť 1. júna 2012.

  b) Ratifikačná listina Grécka obsahuje tieto vyhlásenia:

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Dánsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ...

  c) Podľa článku 29 dohovoru Grécko určilo ústredný orgán:

  Ministry of Justice

  Transparency and Human Rights

  Directorate of Legislative Coordination and of Special International Legal Relations.

  Čierna Hora:

  a) Dohovor pre Čiernu Horu nadobudne platnosť 1. januára 2013.

  b) Listina o prístupe Čiernej Hory obsahuje toto vyhlásenie a výhradu:

  Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Čierna Hora vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa smú ...

  Podľa článku 55 ods. 1 a článku 60 ods. 1 dohovoru si Čierna Hora vyhradzuje právomoc svojich orgánov ...

  c) Podľa článku 29 dohovoru Čierna Hora určila ústredný orgán:

  Ministerstvo práce a sociálnych vecí.

  Lesotho:

  a) Dohovor pre Lesotho nadobudne platnosť 1. júna 2013.

  b) Podľa článku 29 dohovoru Lesotho určilo ústredný orgán:

  Ministry of JusticeHuman Rights and the Correctional Services.

  Ruská federácia:

  a) Dohovor pre Ruskú federáciu nadobudne platnosť 1. júna 2013.

  b) Listina o prístupe Ruskej federácie obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:

  Podľa článku 54 ods. 2 a článku 60 ods. 1 dohovoru Ruská federácia vylučuje použitie francúzskeho jazyka. ...

  Podľa článku 55 ods. 1 a článku 60 ods. 1 dohovoru si Ruská federácia vyhradzuje právomoc svojich orgánov ...

  Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Ruská federácia vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa ...

  Veľká Británia:

  a) Dohovor pre Veľkú Britániu nadobudne platnosť 1. novembra 2012. Platnosť dohovoru bola rozšírená ...

  b) Ratifikačná listina Veľkej Británie obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Veľká Británia vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa ...

  Podľa článku 54 ods. 2 dohovoru vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vylučuje ...

  c) Podľa článku 29 dohovoru Veľká Británia určila tieto ústredné orgány:

  Pre AnglickoThe International Child Abduction and Contact Unit (ICACU)Official Solicitor and Public ...

  Pre WalesWelsh GovernmentChildren's Social Services

  Pre ŠkótskoScottish GovernmentCentral Authority and International Law Team

  Pre Severné ÍrskoNorthern Ireland Courts & Tribunal ServiceCentral Business Unit.

  Švédsko:

  a) Dohovor pre Švédsko nadobudne platnosť 1. januára 2013.

  b) Listina o prístupe Švédska obsahuje toto vyhlásenia a výhrady:

  Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého ...

  Podľa článku 60 a článku 54 ods. 2 dohovoru Švédsko vylučuje použitie francúzskeho jazyka.

Načítavam znenie...
MENU
Hore