Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 7/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 7/2014 účinný od 01.02.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 7/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ...

§ 1
Obsah žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady
(1)

Žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady obsahuje

a)

identifikačné údaje o osobe oprávnenej na uplatnenie nároku na finančnú náhradu,

b)

zoznam dotknutých pozemkov označených parcelným číslom podľa registra „C“ alebo registra ...

(2)

Prílohu žiadosti tvorí

a)

doklad oprávňujúci žiadateľa na podanie žiadosti, najmä

1.

písomné splnomocnenie spoluvlastníkov pozemku s úradne osvedčenými podpismi pre osobu oprávnenú ...

2.

výpis z registra pozemkových spoločenstiev,

3.

nájomná zmluva, ak z nej žiadateľovi vyplýva právo na podanie žiadosti (§ 61e ods. 5 zákona), ...

b)

identifikácia parciel podľa osobitného predpisu,1) ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je ...

c)

grafický prienik stavu katastra nehnuteľností s dielcami tvoriacimi predmet finančnej náhrady na ...

d)

grafický prienik stavu katastra nehnuteľností s iným mapovým podkladom, ak je nevyhnutný na výpočet ...

e)

kópie dokladov potvrdzujúcich obmedzenie bežného obhospodarovania, najmä právoplatné rozhodnutie ...

f)

výpis z popisu porastov a návrhu hospodárskych opatrení podľa programu starostlivosti o lesy pre ...

g)

znalecký posudok o výpočte finančnej náhrady vrátane podkladov, na ktorých základe bol znalecký ...

h)

čestné vyhlásenie o majetkovej ujme, náhrade za obmedzenie bežného obhospodarovania alebo inej ...

i)

čestné vyhlásenie o výške dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na ...

j)

čestné vyhlásenie, že poľnohospodársky pozemok bol bežne obhospodarovaný podľa osobitného ...

k)

výpočet výšky dane z nehnuteľností na dotknutých pozemkoch, o ktorú bol žiadateľ oslobodený,3) ...

l)

doklad o rozhodnutí o využití územia alebo o povolení činnosti podľa osobitných predpisov;4) ...

(3)

Žiadateľ môže na podporu svojej žiadosti podľa odseku 1 priložiť aj iné písomné a mapové ...

(4)

Ak sa žiadosť uplatňuje na vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady na lesných pozemkoch, ...

a)

pri prvej žiadosti o vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady všetky prílohy uvedené v odseku ...

b)

pri ďalšej žiadosti o vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady, ktorá nasleduje najmenej rok ...

1.

čestné vyhlásenie, že nedošlo k zmenám skutočností uvedených v prvej žiadosti o vyplatenie ...

2.

doklad o priznaní pomernej časti finančnej náhrady za predchádzajúce kalendárne roky,

3.

výpočet pomernej časti finančnej náhrady za kalendárne roky, za ktoré sa pomerná časť finančnej ...

§ 2
Spôsob výpočtu finančnej náhrady na poľnohospodárskom pozemku
(1)

Finančná náhrada na poľnohospodárskom pozemku5) v dôsledku zvýšenia nákladov nad bežné obhospodarovanie ...

(2)

Finančná náhrada na poľnohospodárskom pozemku v dôsledku zníženia produkcie je rozdiel medzi ...

(3)

Celková finančná náhrada na poľnohospodárskom pozemku sa vypočíta ako súčet náhrad podľa ...

(4)

Spôsob výpočtu finančnej náhrady na poľnohospodárskom pozemku je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3
Spôsob výpočtu finančnej náhrady na lesnom pozemku
(1)

Finančná náhrada na lesnom pozemku v dôsledku straty alebo zníženia výnosu z dreva je rozdiel ...

(2)

Finančná náhrada na lesnom pozemku v dôsledku zvýšených nákladov obhospodarovania je rozdiel ...

(3)

Finančná náhrada na lesnom pozemku v dôsledku obmedzenia spracovania dreva pri odstraňovaní následkov ...

(4)

Výsledná hodnota finančnej náhrady na lesnom pozemku sa vypočíta ako súčet odôvodnených čiastkových ...

(5)

Spôsob výpočtu finančnej náhrady na lesnom pozemku je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4
Spôsob výpočtu finančnej náhrady na inom pozemku
(1)

Finančná náhrada na inom pozemku, ako je uvedené v § 2 a 3 v dôsledku zvýšenia nákladov na ...

(2)

Finančná náhrada na inom pozemku stratou alebo znížením produkcie je rozdiel medzi dosiahnutou ...

(3)

Spôsob výpočtu finančnej náhrady na inom pozemku je uvedený v prílohe č. 3.

§ 5
Spôsob určenia výšky nájomného za pozemok a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť o pozemok
(1)

Spôsob určenia minimálnej výšky a maximálnej výšky nájomného za pozemok je uvedený v § 61 ...

(2)

Pre každý druh pozemku v príslušnom ekologicko-funkčnom priestore, okrem lesných pozemkov podľa ...

(3)

Na výpočet maximálnej výšky nájomného za lesné pozemky bez lesných porastov nad hornou hranicou ...

§ 6
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti ...

§ 7
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  SPÔSOB VÝPOČTU FINANČNEJ NÁHRADY NA POĽNOHOSPODÁRSKOM POZEMKU

  A. Náhrada za zvýšenie nákladov na obhospodarovanie pozemku

  1. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zvýšenia nákladov ...

  U1 = (V1sk – V1st) . p

  2. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre živočíšnu výrobu v dôsledku zvýšenia ...

  U2 = (V2sk – V2st) . 3,65 . m

  B. Náhrada za zníženie produkcie

  1. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zníženia produkcie ...

  U3 = (Q1st – Q1sk) . p

  2. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre živočíšnu výrobu v dôsledku zníženia ...

  U4 = (Q2st – Q2sk) . 3,65 . m

  C. Celková náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania

  V opodstatnených prípadoch je možná aj kombinácia jednotlivých čiastkových úhrad vypočítaných ...

  U = (U1... + ...U4) – (Ksp + Da + Knzs) + Z

  Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

  V1sk – skutočné náklady pri obmedzení na 1 ha plodiny,

  V1st – priemerné (štatistické) náklady na 1 ha plodiny v príslušnej výrobnej oblasti,

  p – plocha pozemku s obmedzením bežného obhospodarovania v ha,

  V2sk – skutočné náklady pri obmedzení pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 ...

  V2st – priemerné (štatistické) náklady pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 ...

  m – počet kusov príslušnej kategórie zvierat, ktorých sa dotýka obmedzenie,

  Q1st – finančne vyjadrená priemerná (štatistická) produkcia plodiny na 1 ha v príslušnej výrobnej ...

  Q1sk – finančne vyjadrená skutočná produkcia pri obmedzení na 1 ha v príslušnej výrobnej oblasti, ...

  Q2st – finančne vyjadrená priemerná (štatistická) produkcia pre príslušnú kategóriu hospodárskych ...

  Q2sk – finančne vyjadrená skutočná produkcia pri obmedzení pre príslušnú kategóriu hospodárskych ...

  U – celková náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania,

  Ksp – výška dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na úhradu zvýšených ...

  Da – oslobodenie od dane z pozemkov, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, ...

  Knzs – výška nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť,

  Z – náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 7/2014 Z. z.

  SPÔSOB VÝPOČTU FINANČNEJ NÁHRADY NA LESNOM POZEMKU

  Prevziať prílohu - vzorec 02

  A. Spôsob výpočtu náhrady za stratu alebo zníženie výnosu z dreva v územiach so zákazom ťažby ...

  Prevziať prílohu - vzorec 01 ...

  Použije sa pre územia s trvalým zákazom vykonávania hospodárskych činností (5. stupeň ochrany ...

  Pri obnovných ťažbách počas obnovnej doby platí:

  Σ % Tob + Σ %OK počas obnovnej doby ‹=100 %,

  pričom

  B. Spôsob výpočtu náhrady za zníženie výnosu z dreva v porastoch, napríklad s obmedzeným predpisom ...

  Prevziať prílohu - vzorec 03 ...

  Použije sa pre územia s požadovanou zníženou intenzitou úmyselných ťažieb alebo s dočasným ...

  Napríklad: Predĺženie obnovnej doby, predĺženie rubnej doby, odsun ťažieb oproti bežnému obhospodarovaniu ...

  Pri obnovných ťažbách platí:

  Σ % Tob + Σ % Ok počas obnovnej doby ‹=100 %,

  pričom

  Prevziať prílohu - vzorec 04 ...

  C. Spôsob výpočtu náhrady za zvýšenie nákladov na bežné obhospodarovanie porastu

  U3,1 = (Nob1 – Nb1 ) . Taz

  – pre prípady, keď sa zvýšené náklady vypočítavajú podľa zrealizovaného objemu drevnej ...

  U3,2 = (Nob2 – Nb2 ) . Pz

  – pre prípady, keď sa zvýšené náklady vypočítavajú podľa plochy, na ktorej sa realizoval ...

  Pri výpočte sa vychádza z podkladov dokladujúcich skutočné náklady pri požadovanom spôsobe ...

  D. Spôsob výpočtu náhrady v prípade mimoriadnych okolností prírodných kalamít

  Prevziať prílohu - vzorec 05 ...

  E. Iné možnosti výpočtu

  Znalec použije iný postup výpočtu, keď možno náhradu určiť objektívnejšie inou metodikou ...

  F. Spôsob výpočtu celkovej hodnoty náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania

  V opodstatnených prípadoch je možná aj kombinácia jednotlivých čiastkových úhrad vypočítaných ...

  U5 = (U1...+... U4) – (Ksp + Da + Knzs) + Z

  Výpočet pomernej ročnej časti náhrady, ktorá sa bude vyplácať podľa § 61e ods. 8 zákona v ...

  Prevziať prílohu - vzorec 06 ...

  Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

  Un,m – vzorce výpočtu náhrady, n – druh obmedzenia bežného obhospodarovania, m – poradie ...

  U5PCN – pomerná ročná časť náhrady,

  VŠHLPMJ – jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v eurách/ha v skutočnom veku porastu ...

  Ta – objem plánovaných výchovných alebo obnovných ťažieb podľa bežného obhospodarovania,

  Tob – objem obmedzených výchovných alebo obnovných ťažieb,

  Ok – objem kalamitného dreva v m3,

  Za – zásoba lesného porastu,

  P – plocha lesného porastu v ha,

  Σ % Tob – suma % obnovnej ťažby, ktorú bolo umožnené vykonať (aj v predošlých decéniách ...

  Σ % Tob – suma % náhodnej ťažby, ktorú bolo umožnené vykonať + percento náhodnej ťažby, ...

  VŠHLPMJa – jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v eurách/ha vo veku v čase schválenia ...

  n – 3-percentná úroková sadzba,

  r – platnosť programu starostlivosti o lesy v rokoch alebo dĺžka obmedzenia v rokoch v rámci programu ...

  Nob1 – celkové jednotkové náklady pri požadovanom (obmedzenom) spôsobe obhospodarovania v eurách/m3, ...

  Nob2 – celkové jednotkové náklady pri požadovanom (obmedzenom) spôsobe obhospodarovania v eurách/ha, ...

  Nb1 – celkové jednotkové náklady bežného spôsobu obhospodarovania v eurách/m3,

  Nb2 – celkové jednotkové náklady bežného spôsobu obhospodarovania v eurách/ha,

  Taz – objem ťažby so zvýšenými nákladmi v m3,

  Pz – plocha zásahu so zvýšenými nákladmi v ha,

  % Okz – percento náhodnej ťažby, ktorú nebolo umožnené vykonať,

  Okz – objem náhodnej ťažby v m3, ktorú nebolo umožnené vykonať,

  k – koeficient zníženia hodnoty kalamitného dreva,

  Cda – cena dreva na pni,

  Cka – cena kalamitného dreva na pni,

  Ksp – vyplatené dotácie alebo príspevky z podporných fondov vzťahujúce sa na predmet ujmy a ...

  Da – oslobodenie od dane z pozemkov, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, ...

  Knzs – výška nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť (§ 61b a 61d zákona),

  Z – náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

  SPÔSOB VÝPOČTU FINANČNEJ NÁHRADY NA INOM POZEMKU

  A. Spôsob výpočtu náhrady za zvýšenie nákladov na obhospodarovanie pozemku (U1)

  U1 = Uzv – Ubob + Z

  B. Spôsob výpočtu náhrady za zníženie alebo stratu produkcie (U2)

  U2 = Upbob – Upobob + Z

  Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

  Uzv – skutočne odôvodnené náklady na obhospodarovanie pozemku,

  Ubob – náklady na obhospodarovanie pozemku pri bežnom obhospodarovaní,

  Upbob – finančne vyjadrená produkcia dosiahnutá pri bežnom obhospodarovaní,

  Upobob – finančne vyjadrená produkcia dosiahnutá pri obmedzení bežného obhospodarovania,

  Z – náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

  SPÔSOB VÝPOČTU MAXIMÁLNEJ VÝŠKY NÁJOMNÉHO A ODPLATY ZA ZMLUVNÚ STAROSTLIVOSŤ NA LESNOM POZEMKU

  A. Výpočet maximálnej výšky nájomného na lesnom pozemku sa vykoná výpočtom podľa vzťahu

  Prevziať prílohu - vzorec 07 ...

  B. Výpočet maximálnej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť na lesnom pozemku sa vykoná výpočtom ...

  VZSMJ = VNRRDMJ

  Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

  VNJMJ – výška nájomného na mernú jednotku (v eurách/m2),

  VZSMJ – výška odplaty za zmluvnú starostlivosť na mernú jednotku (v eurách/m2),

  VNRRDMJ – predpokladaná výška finančnej náhrady pre hospodársky súbor lesných typov na mernú ...

  DNJ – obdobie trvania nájmu (v rokoch),

  RD – rubná doba pre hospodársky súbor lesných typov.

Poznámky

 • 1)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o ...
 • 2)  § 3 až 8 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona ...
 • 3)  § 17 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné ...
 • 4)  Napríklad § 11 a 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ...
 • 5)  § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z.
 • 6)  Napríklad § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, nariadenie vlády Slovenskej ...
 • 7)  § 28 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 8)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 9)  Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore