Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov 39/2024 účinný od 09.03.2024

Platnosť od: 09.03.2024
Účinnosť od: 09.03.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Vodné hospodárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov 39/2024 účinný od 09.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 39/2024 s účinnosťou od 09.03.2024
MENÍ:
755/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd 755/2004 účinný od 15.01.2024
VYKONÁVACIE PREDPISY:
364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore