Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov 99/1993 účinný od 05.05.1993 do 31.08.2009

Platnosť od: 05.05.1993
Účinnosť od: 05.05.1993
Účinnosť do: 31.08.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD21DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov 99/1993 účinný od 05.05.1993 do 31.08.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 99/1993 s účinnosťou od 05.05.1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb., ...

1.

Nad § 1 sa vkladá nadpis tohto znenia:

„PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia“.

2.

§ 1 znie:

„§ 1 Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

„1) Článok 44 Ústavy Slovenskej republiky. § 2, § 7 a § 17 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o ...

3.

Označenie časti a nadpis nad § 2 sa vypúšťajú.

4.

§ 2 znie:

„§ 2 (1) Právo poľovníctva je súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, ...

5.

V § 3 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

6.

V § 3 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá veta: „Kto vykonáva právo poľovníctva, musí byť členom ...

7.

V § 3 ods. 3 druhá veta znie: „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky môže poveriť ...

8.

§ 4 ods. 1 znie:

„(1) Občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí majú platné poľovné lístky, ...

9.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

10.

§ 11 sa vypúšťa.

11.

§ 12 sa vypúšťa.

12.

V § 13 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

13.

§ 14 znie:

„§ 14 (1) O výkone práva poľovníctva rozhoduje vlastník poľovných pozemkov uznaných za poľovný ...

14.

V § 15 ods. 1 prvá veta znie: „Kto vykonáva právo poľovníctva (ďalej len „užívateľ poľovného ...

15.

V § 17 sa vypúšťa odsek 1, zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

16.

V § 18 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

17.

V § 31 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

18.

V § 33 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

19.

V § 38 ods. 2 sa slová „môžu pozastaviť“ nahrádzajú slovami „môžu zrušiť“.

Čl. II - Spoločné a prechodné ustanovenia

(1)

Práva vlastníkov poľovných pozemkov, ktorých pobyt nie je známy alebo ktorí svoje práva podľa ...

(2)

Ak ide o pozemky vo vlastníctve štátu, vykonáva práva vlastníctva podľa tohto zákona Slovenský ...

(3)

Uznané poľovné revíry, zvernice alebo samostatné bažantnice možno zmeniť na žiadosť vlastníkov ...

Výmera poľovných revírov začlenených podľa predpisov o akostných triedach poľovných revírov ...

(4)

Zmeny uznaných poľovných revírov, v ktorých trvá nájom výkonu práva poľovníctva, možno vykonať ...

(5)

Zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva uzavretá pred účinnosťou tohto zákona zaniká výpoveďou ...

(6)

Výpoveď musí byť doložená potvrdením prvostupňového orgánu štátnej správy poľovníctva, ...

(7)

Platnosť zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva, ktorá by zanikla uplynutím doby pred skončením ...

(8)

Organizáciami, ktoré majú v správe alebo v užívaní poľovné pozemky pri uznávaní poľovných ...

(9)

Pod postúpením výkonu práva poľovníctva podľa tohto zákona sa rozumie nájom výkonu práva ...

(10)

Do doby vydania nového zákona o poľovníctve sa výška nájomného určuje podľa sadzobníka uvedeného ...

(11)

Za poľovné pozemky vlastníkov, ktoré sú menšie ako 10 ha, prislúcha nájomné obci, v ktorej ...

Čl. III - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 79/1963 ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

    Príloha k zákonu NR SR č. 99/1993 Z. z.

    Sadzobník na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha ročne v Sk

    Prevziať prílohu - Tabuľka ...

Poznámky

  • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
  • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore